You are on page 1of 1

Klasa (class) je osnovna organizaciona jedinica programa u OOP jezicima, pa i u jeziku C++.

Klasa predstavlja strukturu u koju su grupisani podaci i funkcije: Klasom se definie novi, korisniki tip za koji se mogu kreirati instance (primerci, promenljive). Klasa moe da predstavlja realizaciju apstrakcije iz domena problema Instance klase nazivaju se objekti (objects). Svaki objekat ima sopstvene elemente koji su navedeni u deklaraciji klase. Ovi elementi klase nazivaju se lanovi klase (class members). lanovima se pristupa pomou operatora .: