P. 1
Catálogo del Museo Histórico del Santa Lucía. (1875)

Catálogo del Museo Histórico del Santa Lucía. (1875)

|Views: 77|Likes:
Published by Bibliomaniachilena

More info:

Published by: Bibliomaniachilena on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

OA'TALOGO

D
I

It

-

SE
SA

'··
'! ,.

187-

"i

.·.·.·f

'sf.

p.

t

p. ,

n."

,

I .•

"

!irAd-.

t

,.

n. ,

t

j

t ,. ,,1-1.&-4 t· II'

II! • '·A' •••

leA

I.··.

,tits •••..••

=*+

-~•

__.

.

,

~"

D

icion uhlica q 1 Ilamo apr, pjadam .nte ..del c .Ionia]~» i [lu'e celebro 'D_ seticmbre t. 73 n 10 salons d I a ti: ell b ci IJ Io ',api an j. nerul del -r ino d -hi) »~I u.... e \""0 mui 1~jo9de ~H" infruetucsa. 4 Ie un e p - a t1'~O e rio OJ i fu. rsa d coot e .osu vii [as has a 01 mim r'o d'e -ei eien os ohie' 0, lleg6 Do apnreeer a la jen S come una co -a len ern ente -~ e
0
I

Para ma q e una curio . .rund, aq 11 n.B. resurreeoien e -lJlu!r.a del pas!: do fue une en nil" nzu i una fund", cion .. , . e.....nza no ' .fccio d. lit rei sm vaS-it i variada co... eceion de memorh i de co- _ d: v stiiio i de r liquia pot ouanto es e .d nte 'quo no hai m U or manern d- -~CO' struir 10, ~ , oria h, ,J 0 BU. ha e - mas J numas i natnrul B . no rec.oj 8 - 1: mad, ros Inns '0 m ino.· rob, ,,-, 1. a .. _'1 nio n L]Ue 1. lglo han '"irlo - gl'upltndosiJ uno en. poa de otro ha . a formlllf -.- _,. ran CUGll1D unidft U se Ua; 10 In .id·, del Iinaj·· nuula' o, Dsuert - por 10 menos, ban -0]' prendido laoinv igacion - ., t -rica i -1.9. his toria nnsma 10 lInLS randl B . eri ores ~Q _'ficcs del si .10 desde gu t'" 1 r'- jerry a . nul- ,d 8 C ~lr allHJ en ltaliu a.
I
I I

nueva,

-I

I !. •

ieh le si hieD 1. til tim 0 Icon eierta vehem -- eis .'"e aje aei.oD)
Ii

---4DC

le h. bas RJd"

m oea: "on. it
cO,

UtI' lL

ulla
0
l

JU

ra

~1)0' eom lu btl. llamad Ie. ,1 1 de a a de sllo como ,!uiel'a, llues e d. al erirruado qu aun . n n con I cion d In hi tori ai ma rin d ' di puta i cue a I ci rto " 10 )1f hado h i di qn 1~1 nrtes l)l{l' i ~n luc _ id
1
j,

aloi ,ada
I

J

para

llQQC'J:

£i~iode una reina e aulptda n ri'h~]jj11' ,"U uTufia om Ia d n.rg~rio a ' de una. ci aI"a en 1:1 carne do un monnrc

I

I

I

,I

I

Ilam
ca

. rica ~inn eom II me, " llUll ino 0' di vu~g, om. ~ '8m, La .. 31'1:1 ha 1 onstrnido n i _B, bil in. n las oavncione d su rl nas, com hoi n guno ... hio alernenes reeon t.t"llyen T "oy '1. d de Ia IPO ~u. del r' i' 'ian1' '" .. - a tn la 'uga .. 1 1- e ri l ni CD cola, n I d po i 0 ·uina. ueumul nSI I or Ia pnclenoia i 1 e udr I br itan ~c '. n i011 , ~ ~a ;]j T]"~ U, n T IJ '1~~ va n ]a uti In s i ~
I
II

a al oornpo d. ~ 'inv LIe npo. 0 do la rdad
I

010

como lo ma in-

t,

I

I

'I

,~

I'

I

~

~'

J ,}In Io i 11 1 mas f 11'lei nt i" 1 ma . 0' lihru die hi: 'toria nulver al q ue bitya nUJ'.- 1 id 0, ffi. al ·iemp lma ar e i l' at pu 10 q J pl1 d hi ~ arlo n oda
n oiud
L

I

.

en-

apcnn.s SB abr n (:0-- In htz del Oil 1S ~htjin~ de Dr~rnit(j.. ,01 e ... , to u etu tlo. di '1 io ·0 an fi", il i ~ttl1r'l,n1 ~ 10 noelmientn ~l ' peciaJ menu eont lacien a 1· hi turia, uiita desJ hac uiio ell 1. p'l ']~tmento ulglp Ia per.'ttu·~t noctun a de .9 0'1'3..11 .i, all eimi n 11~iv r 1 a fin . acerc rlo 'ru
I I' l

al 0 b .ro n n i TI' Id. nl puo blo Iqlle el 'b.·ab~j0 diario de n cieuv rrn d 1 '{II r a )1 'or l~ vidac eada din, Po' otn 1 nt' , , In imprenta 1, rn ado It -t'oll1oli orrrn la i en los 1.1lfmo ie, pos a 01 0'1"l1f111.. apli an d eonsun i. r _,
I I
I

I

1

novar

.~n
I

lOt flU I'Z~

p''} tore t d !ngl ,i liz · 'U sll famosa ~'8tor';a J'aruil'icrr d lfiJ mei«. obr Icn,}~I " rmoas I 'jino __ rnuert acaba de de, no" 'U mane . - t ~ naria, 'han sfor~a ' II r od 11 ir nstr 11 11. 111 ore, detaIl, 0 jes lOL 1],lble, 10 rClrflto~, los o imil s do odo jun. ro do Ii! il~ ,n. .ti~ILU.o; \J p,ri t~] 1 f~ 1]11) li~rre · Did ~,1=: a Ia. .am a OOD l} eo. lode mil franco pnm eada uno e sus eri ores 11' mil do"i, rcpr, duceion de o~j . ~"
i,st()}£·
I l
I

·os menores detall 8 r mo as, ni ht en

i i'l I ]i'~~ d, 1 ,Ubuj aUI do Ira.vidn en era de Ins pueblos en g-.)QC(£.
_O~~
oc

d. los

'·1 ·

t:

I

I

a n. 0 tID'e Ul\ 1.1 loji.n d· h_ ma~ ,";a... ria na rnleza, i II 1] rteneoiente a hL epo3 feucl. 1 de, In h 'liz cion · ana ... , I rcoin 'kl n in 'wngul~ r~ rill u ue
.1Jiliari,),
ido
J
I
I

do.

-0' ........
gu ' r Iinc '\~j C que a nigunoB parecia @sb:~ii i, uno, esrl:,J'uvugnn e, tenia fULda]:' rt Ia indad de T ur ~ ,'all,· I d 1"1 'umi~ ao 1Do. de r ' ,1 Fr' n in na xhihi io] n ' Y,3W nt _'uldolO'n. n 10. que cDn'bib o,~ no leza de aquolla pn" rio Jim provi cis con todos J g u dado ' 'It', ala "0 i u u: · 'ill nd 1 o , tn,autO de not edad i "OlllO , :ni'lndizaje, popular Ia po1,

l~· 1- z· ba

la

r ~·
I

,~

I

l

II

'm

I,

'ij

inion del COl lui j' I , no .c 1.~ hi th :"ol,i
I

nt'\,
m

11

oi

111

I

narsema
0;

. i mas nu n . me iUa'
" 'fOl"Z(!'

! n l_o trn L,bori,o. [11nven ud mel, e jcnol'o de inve ... j i d sd
V:

I,

i fado u e :fa. e' is en ia naeional,
len

~o
I

ehi C'. e 13J'u.ndao 'on a Iq,l1e

I

co

1;0; I

..

.

'1"R

bema! uludi do,
II

i '\ 'ultiml sn hors ~ lusar n 11sitio qll a;c des inado prura t 10' fine , en una d.e lu mesa a d,s ~w colinn que a
'.1
t:i'~,a.

,- 1

~I ,,~ J.UL

1, '" llH1U, de la( 1 idnrla
, o e; Iificio

nn

q ne Ja ,erlB. C olonial lli(l'~~fa
I

iuado a ri i·: i 'Vi Ineion que fleet me ha . . Ido vi.... d ILl. las id a do inV0 izaeion q . 01 1 ' r'scgWmo s, La ciLl'"cel 'que c n ir 1, 1\ aI' d 1 PI nt lil i pI ill avn 'ado por e I rrazo Ie n sa eb' '·,au 1"11]]0 i por 1 cons [o de 11 inspirador, ' 1 fl'a:il Me~chor Martin z, ,t 'ronQ nli' tico e 'a. .' a i 'I '010 ial, fu a ~ai, Q. _ ara ta i laci n r1 0 () ] ,q e.
..,. ..... 111...-., ,

, . un formid ble c!1Ltbozo d

l

n

, u ,drll

'JJ

h, bin - ga

CJ

i' l10 poco
I

HI

oco ha de i aecmodandos
,n un

.' o era

o'U- ,~~r

mn

0

un Ie I}a....

boso, ni n biblie eea uhliea e ueio CUCl'pO ,d[ , 1 l r- on ] en
I

- uaJ·di,

de 10 Ta-

araban uno '

pa "1,'1'1D1C'U

..

ql
0
iii

'rvI3 "
1 "

8
Hi

umbralade

eu'"

·iiiiiiiIIiOII

G·~

1'1

nne d los salones 10." coleres ~ el dibuj'o.d

In technmbre de

]0.

ig,tesia d.o . R n

ranciseo, i ll(lr uHim,Q <plr.urto., ~ un bosque i nn jardi n. alo,n de hul ~i:l es ado so b:re' s us eDT'S n:'18 los, cft:finne~ de Btl nndos, n

hH1"d.~a T n la in urjen '.antiago. Ltt pal' a esterior del cd.i6ci'Ql fue bnn~i n ctnnple amente tr~sftlrlll~(la, COil ... . ~rv~ndo . solo 011 el cos udo del oriente enatro de las viejus ven ... anas de fierre d Viscn,ya qd.e dalJan ~ Ia HnH.gll~ bater!,a .Sflnta; Luda, despues ,«,C,!l.stiUo de Hid.n~go,~ el nspecto ae nne ]!nplanc6 ... , Ilea prision, En un a.llo; de Bet[ ~n bre ll· 1873"1,. setien bre de l81 i..- la tra.sfor~:n:tcion estavo com 1'11~ amen tJPo . erm] 11adu · Es en este ediflcio, asi dispuesto ~ donde nos 'pTol:DIOn~lnos condn ... , Clr por mn m;t110 nl discrete lector, a frn.n de mo rarle primer perr grnpos, i en seguidn po,r. individualidades, nJglulas d,e In,s reUq"wIl9 de mas ClH] ,j.JernLle nota que exi sten b~jo sus artcaones.
prim~t.h"::lm,entc

il 'horn

III~
COI.!I!SnZlUldo

poOT

el grnpo uborjjcnC']

e~

plrimero en o,rden

d.~ epo-

de la 3]_Ul'tI'a tlule DUestras jenb~! 'poncn en. la ecnservaeion i en el apreeic de las, cnsns perteneeientes a 1~1 ,ednu j'entil ..Apel1us 01]gl1DOS o~'i~los dt) arro ob tan:idos en 174., median e e eavaeione pr:ar' icadnsen la a]d~a de los Ma'] ene , departamento de QuiUota" U na haeha die, piladra i nn,1;L 1maj inada mas a. del 0 (lul Ca u p oI ican, es t 0010 10 q.tle P.xI, .' e 110 i Rho:m!,Pero psta descnrnada seeeion esti' U3mrnda fi l1.dq111]rh~ 'una. ri... q1l.eza conslderable tan luego como Wl3, prol'Joito! del mnseo i'Ddli ... j'ena s - ba r-an camino an lo - punto: mas I' motes de 1· 'rplltl'bU'~R, espeeialmen e IBn 109 pUfJ Ios dIe'ln froD:tertl qu;e en el dia desaterrllD ,R la Pi.U"eIIJ!CO ~ la beyone a eome Angol" CMl~'te i' PurenEll al Musso < aeiOln~tl (nd,~ten tambien trlgonas pieaas notables, I-ntL"'t! 18.\5 CUl~j]es qti i.z~l·Thi[l, 111118 preciesa hit sido hOD'r,ndo. cO]['l'tribQci.o.n. d 1 museo del . :~nta Lucia ~l d. la ci,l e e III Cil_dram, enal fu~e em Idolo de plata encontmdo en la ooniiUel~a do oquimbo 'qn. vine a 111' spo '10~ del Cll~onfoj·· ique el abio enor P'hiH.l pi 'bn. .i.tuall ... on Z'adlo i reproducicl),on nil. dihujo en 1 primer nUIl1Cl'O die ln R#!f)i"'sf.a
OOJ,

parec no . talvez . 1 ma pohre, en

razon

'Clt.il,u,a~ Otra preeiosidad de este JeD.t~lO es el Vi\SO de ore enenn ... trQjdo en 1,· '3,G en Copinp{), i 'qu ua SiUD ofrecide al Mn 0 hi·t('ftico llo~.·'su nntull! In"oI.ai,etRrio s ·n.or don ,cn.quin Pri~ltio Wnmes,~ cUJ1:m.d.o e '00 esL,'lbleai~me11so ofl!eZC;l lu de'bida gal'~tllt{a. d. IOl-'deD i. ,. C{)Il~e",8+ciou" to q,u.e ral'ece est ya por d mas cDnse'g-U'~'do!! Por ma ...

nero. qu si n Incorporacio de 0, preelo os ob~lcto~ fundnfllent, .., . del ,[USCQ in 'ijlonn fien lU3r, 'fa a d prim 10 tf'tul,o" e re, il ~~lcion t8 d } ul ti'~nolen pago d lU1~, nobl prom '~~ 'i A ai, de ar lent v' rda mne ' i 'illjenas iro,pi'os d l ., on...
I

tin n

e" no

sea ea

un

m,e-din,muJ'

~lcolpm,o harbaro

art Iact 0, de 'k

Ti T'ra del El g:t"!U110 co A [nt re ,siqlll 10. las
, UerF.3 de

d
I,

neg', d llido ~ In 5 ru'CiOI ,'. rtr i e eD 1':7 ~~ de ]:1 cOf'lqni'~ 'i' " mas numero 0, @ tnt cho rna ' Finte pOlque DO faltn;n m ius f. pad, , i Ia: ,0], z~ J nl ,rib 'r 'U ~" lava: or s do ,hi! ni 13' armas d' . m dionc.', como la famoi a bomln rda de. -'rnando

',[uirr,.,

ubon en i'mpo' 'tancia Io -Ie uerdo da I ,~rn de In indsl'l0D,d' n',in agTllpud ' ' ,br 10 que po rL"l llamat se con pr ieda I (t 1 al 301'de la pab·in» poe 11"111"1 ~ ra porhit'il en iUS campnn ~ La' ~ 11ada d l jeneral Bennvent J g an an' ador . e rhHle». es u. alIi entrelazada on] aLll ,d, 10 frLm060S' .·r-ana, e [La- 'aU'D i las cnehill _ ,.d Dlbordnj' d:." 0., a ilt:LU d" Esme"ald.a,· iu qlle sa DO tam I 0 00 ~"I nus nci Or de a IO'U 11 :eTIrio 0 ~"Ofe,o, com leI eta .. du' ,:e dell.f , ' Qj'[d.), 11 Mtllipo q_uc hao scnnblra i da r,li' 6 ,a
1

I,

I

I

I

,:t "In .

do ' asiado uJonndntnte en st mil, eo improvi ado, er, II -pAT de de lUlO d Ios S LIon stan eubierta ' la a" ie r:f~tlej:~,ima de uno 10,0: nn iUllO·, ,tr 108 Ida nb in..... go, i Ic dorna ,:;r, pes dil' i em, a, <I .iUns de baqo:eta1JJ, I 'prim t '1 • aDO qU8 Dud n nne ra tel' nlia D' 0 ,1}j 0 d: n 0 aOU1''; ieo ne bn. hleeho hasta ,1l'quI II aL co,sechm. pa'l~ticn~arJDen' 'en obr3 de '1;' ,), qn,e parr' u '. atraleza n preoi amente de precari. cons va ion, i otro '&Iluto pu@de ' . irs ,e 10 - 'W"L tillo. i nriJcolo de modn, '. 1" bieD faL a 11 IpJwt;m'D h ldell' 'n do lama d oro, podria conn eein .II~S~ holgadnm D' . COlD m teri .1 s J nuinn i, r Illom ara nn a r d 1 pa's,ndo 81010; i
r'l . 69
I
i '

El roo. nit

I (Ie n IJ 0

,-

a'as ,.

01"[

aQ~

lonl 1 no

I

<I

otto tan
ca Lr'

U

DC'

daria con 10 ' . ~,,\je e " ala d Io ma.'. nco ,. tado
I II

del '.en] , ·udieucui o de la niversidadde san FeUpel _Ii huhierar d s r citado de D.U(J 0 on Clud~· n ia p bllea, D: 1 utt, ,e1diOosQi d I! - ~i..e e ell -n ran p'OCU8 poro valia i ima ' w- e 'I\~ en . 1 'U COl hi ·t6rlco d -1 'an a Lu,·ht.,

H& ,figtl' abolr' e'l Co _'. ,·10 eha (abril, 2'0 d 1 7'·

·0, Id·

10. o~j.' to. aeopiado , luu;,m Ia fi
I

r

..
'w

.•
"

..
~

..

..
"

CATALOGO
DEL

orio de upon e il 1 Je-·~tita8 ndi 0 e' n I -bableme pri ncipl del . ",glo xi no ' n la ~tlJNi ,ilt d an gut om pan ia, hasb It) 3, i e. h~Ila b II embu ido el .Ia JRred. ha L1. In. m itad del cilindre com ' se not ad !I,ri a 1 or ']a oxi d~cion de~ eta;L L~ im Jen de san i)1 I,. , ntn titular de Itt 61,~ ten escnlpida d reli ',f'een 1 centro. Y] l- I, 0, 'p ']1 i n ~l m_n
' .. 0

1;; La»
I',

I

I,'

'_'un a. ' ~t

~

N,,' •'" ne u ma.p' Ia t .l" era
I

"ana d los Jit!'8uila undid .. en Chlle n 1.71,' ~ i ... co' mni '0 i era In q Ill' , 9. (1 ta q' '1 rna t ,Ie ia) pm'" utj r la mi a n uno dC3 lOB OD~'t:.,"1 0 tiene una lengiLBt[lda d.. fu "0 tID. ' 111' 1 a ' a' /, ,rofe d 1 63a d· ' lido .. nada s sonerida .. n di' r nero tan con la C1nu ana mm ft' anna U0 h 'a n I, ' rmna it qu 'S la ola Or l)~mr valio ~ ,r liq ia hi' on '0 r Jijio" ~ La gra.n MmF'au~ de la ompn.WB. me ,lmdid.R CD 165 pm fa haCOI . cailoln . In U'ue:rrtt . n
111n,
I

I'

- oD.Q,
, ;;U

~t 1. op

'(;(t}'{a

Ir.a 'UN! a d l iglo _

'~J"

,

ou- 0 fuud lor d n innl hil d .' an .,', 11 '1 ')'ijltona' dir (1 ' d eli ~ nom', R la calle que C T "t pi eeeidentdl ,E_ R t: .pic 'l"f~'Irq']l cuhr .odo el rl:]on d I u 11' eo 1 "'n F, rll' podee d'- ~g rilneo' or j neral
I

d h familiu. Beton,

i

n h Ott a Bre n vin

I

1 .iglo po l4II 0", " dB1 antu L,ncia~ _rut '<lrico, , xi, ti" ., dloln ,'niH_
'OJ

2

I

d a mV'e, 010 ~ la d du t., 11- rr n 'll par·.· urs ~a_ s DIHT]' gm , i en ... ituian 0, .ohi -[0 de Injo, p ro pOl' ci -r'1 ,. ria' t 0'1 ~palnl) e' eon In. rUlw'shl10 t dido do B a rvoi , Bras Ins
I an ~ t(o , api' r i~,
, U]'
oil

116 - •

Ii'

- ,S .

it!

il

1_

J

i

I

;h

li110 ..

drt ~
trnb~\j

I

Ob~ qnio fil ~ a Laci en
I

run _.1, () - -In onolrita
ill"

~

r In ~ .Elena

~

ndurrmra d

nal

'.!~ '~ (ajurla del xi.rllo ;\ VII.. ~- t b ~Ill n uule , con titllla. uno de 10 ~lI'l~~nltl 11JO d, s ~_n lo , i II : ~·V par~ p.t p · 1as cofr ~III

con euyo ohj to tnninn -io- _e re n '" La. ,~i" uil in ,, 'i I},. ~lll' fotp, ,1'1' m €\. e t llQuito D1U hI , as,' CD 'no en vnnn otro I . hi torieo, rev (~]nll, rlUtt su lie, ueion · anteri r -1 r l1UlI110 1Jorb6nic(J d I lipe V'I decir, que on nnteriore ~1 -itFl XVi nu't·~ Of een it Itt ~ooca n que gob 1" Ia AIUO ic n 'm~a e - n tria, ., ,-0 7.. ' on~(JdQ 'n rust. Ttl d'eZ, iUll TIl' t S ~ V He> 0, mu .... , vonian dB C1 iz i eran mui up 'c]ud,o en md ii, ::I.., b qui
i ii"
fI '

N"u,., Itin_fl"iUU1 i'tl{,iesa del prrR ;- io del ~i(ll'olil Ext tili n 1 an \.. , 110 1 h ieio d.C' lUJbt rno hnsta I arlO de 1 g,' • ~ rttlllll a1gnno , tl.1/ , rai 1· ~ . lo ~ 1· pOl" 1 \ "rei tHi.l!mu ~ fine" - U -1 'i(T~u p' ado,
mueho U1U' mode nil i '- rno 11 ' 4 LU' lHL por u hiJ don ruar 0 euando era , H ']l r I a 1- '_ ] 2: ,~ 'ny-a '1 'n P -r u e ~1 gll ,to d e ,b nrtefll.c 0 COHIO loa i 0 os 10 .unchup: _ ~ ,I bronc' 0 i d, 'nut r, ~ 1~~i lill p' L uri 0' rab [o en l~i cbaCtU" del arieI qn f~ ~ d -1 j, nom] 'ri to, '1" I gada 11 .n ran ro, Lo eIQlIlio al 111t t~ulute I • tt' d Il"aute 1· .1') ~ sefior
VI _1ll.IClO ' 'bI"a,
I 1

(1 1 , '

Il'-

r do

""

'ro n n

ro

-11

d

If)

E lunrd

'I

"'\_11

.m

I'

ou.

fI

e . [a D ehndn

-11ti
I

lIa

o~np-wa hn a 1 ~3"n'[io I

~I,

~IlC

di

s

le 1. 4- i ~,

or 1( iu"L nizlu:ioll de II pnT e ill .. ri r, ' ~, ODlO 1 inlc11ion' de la 'ub z' recuerdau 1: :i ros " mnni sion con que 10 co- .. ale d '1 n tinu i ~sti UI 0 aI,"ez 10, run' nnt 's . ntl ' nla t n mat If Iu palomas U' en gra.n mimorc e alber ....
como e 0
It ~
I

no

gabon

In fa 1 'El:dlLl,. i 'orr ds 1, nnti ~1fllm igl d n, '.. Domin zuez,
I

i:J.

'\" quio d 1 s'e-

'ln con [IH3 nmeresa pi Z lInbt romai ga.u- r o'fLud POl" cID ~nOJ" finn Jonquin 01, mini .Ji" plenipo enc I)·in I, ,1hi1; n el P [l~,~ ..L muebl 'fnc ob cquio d l 8 fiore .. don. _'i " d rico rar . .fa de 1.8. .uerta don ~IH ~'ql1.H Brown ICU. 0 til' i so eli ' ribuv (, lu col eeion con arm " 10 ~ til iI~io d ' la ~

on

., _tJ1I~rarrD

1ft

I'

ru

_urn .. 'till(\ .1na

.

co

"

".,.1]
'iglo,.

I'

..f.1J;.)~a8 de

(u nmo traba J rlH, en
0.' I

'J

11,n i or t· pc n il
I'

'.al

erten ciun . III . flora don.t r, de ~o tudor, ell... y _eas a, propieds del Icol'"u~~ii r G u~par ie Alnnnada - i ~.'0' b o esta 100110ID n cierta c'poca a 'L, d Htl~l·tan,o< en 11,)' onflue 'I(!]ai hulls h2.1 (l,a (~3.", J 1 f\lU1JOL'" .. It)~ xi Han en a - aco:r,a de uqn ell a sennrn « j 0 on tRd'~lL.)). 1 'q11 u~ ,I ' riD dOIH it: gOI

Ill.

1

,. 1 '

.n inta ~'~ eolocabnn obr E'r,ilo d J ]a ' mo ~ de a rr'l.mo n las nla d recibo 11 laf1lpitu . Ll a ro ' to ~)ih.j 0, n an . cr tlP.l lP, Jel Irim , L, O'(] 8n 35 ~ , "e o·~' -al nn Vicufh de ·n....
'~ ~f')
I I I,

in ~~ t) n tado~'1i .'2,~ ~OT' ro. 1(1U

k:

l

b erca enux, 0 13,. Piat SU one qUi
c

, ~(lliJ ~,~UlO qu

qu to l"~n a
1

via nenn.
';0

Ul' I P

n ci r. al

U.'

Fncl eonstruide ' 11 '(_)\I illa 01'", 11.: n del 1 'i d I 'fiOl~' dOll J aquin Eeb verri 11.. . _IOJO 14" . al' erio .lirneiio'l de fn6 ledo feZ ,~yl() P(J:. (~do. II ill IJ.-' m j qu,' h I~aj u 0 eou ' ·f ee pm" dece 01 del piflDO i cs na neei d ,j "nit on ~n ~ has rd,~.. -'i 11. U 1 r ·ver,. 0 de ... u t,a n 'puUll\je ~lU)l'3pt sen' aeeuns de Iii! vida liu~~i1a . ,~l ' a m
lJ

animado.
'" 0
III!

15
I

.! ~

,r; n
~llD
.I

r

inn
• 'Ig:O~
1_'

d 1 . i 0'10

',. 'V"

1 que
1 .

P rt n
. 'I

,10maba 11 ] 0

ulo....
0

1 ~ " {lP}l.Iu;o_plu: p rteu lent ~~ itt igltsi(7. rl~ b eq ni lit provin -iflll " la ~ rdeu,
", .0
1 > 1

I ~eq'm,o ' B,

ilumin

las er uU~ con ecru
,'an

Fr<.u'"

is

o'~

1.2 .........

N /' l"7~

Al°,n

loS.

de

i(G
l

1~1J:~ili.'(1), Ga.(lihl t,

trilL~j~dlas con 'La stan

"8

primoe en cern. end l1.I'e oida.

N~~ Ar'JUZ6 de lfJftH~ ilia Braeo de Saraei«: Lbu.lia, n-a·£"~·d:a 18. ...
val,
F1l.Bf10ll1

presidente

mandada trnbajn.F 0 t.r,aidas de E -pafit~ I10"~1 el sesto die Chile don liclcho,l'" BI",R"\"O de . nravia i exi -tiUl en
;t
J

solari ~ga en el angu~lo de la ceilles de '1 . • 13" edral i ~Bandera, has tn que fuc demolida en, 1· 1 a O~ n emI~l ado d I eorre u ,I~ re en W de .ln~Ul de los 'rHb~j~luo:m"e i la~, 0 b.... 0 5equic; 01 1~11 dt'] col'Dni~j',,~ E.. nn no able, tl'ab~jo de piedrtt eo delsi glu XVI Q In'in cipios del siglo sub si g nie:ule; i si h u hiera .i...

]a t1.c'hndlt d~ su ea

do Iabrad en Chile (lio verdadera m Gl"O. vi 1111,",

(ll~ -

pnre~

mnl d 1(10,0) con Uiuiria

una

E'lli~a]l1es os '[CIS e . udos q no se ponia n b~joel ~n~j~"~~f!te l~tI.ntradu de las en Sl!t8i~ ICQ,m 10 a 0 l~COStumhran 'tod~ vlt'[ los ingleses, Es 9. S titrmQ exi~t[nn en, S(:t n
A"lU!~

Ni~Q19"

de la j(1udlia

BG.)jbI)Ra~

F, i(1)8. N 0 20.. A rn:t a fJj d e I a ciudad de let . erena~ ,L:lS Ilumas q ue ro ...
I

dean el as iUo ~epl sentan Ios r]h' r us incendio - q.llB ~ufrh], 9.pri ... 1
mitiva oiudad de Tha.lernul~ ~ mnnns de mOB indios 0 talves 10 as D.1 · ... tOB e incendios del piruta ShrB!l"P ( 7UUYJ1d a CoqnimLo) a mediados del siglo XVII So as misma armas talla.das en, 11].1 [Ira, exis en n III pormua de m.at -OJ"eM, en e~,camino del pn~'rlo de Coquirobo, N}' 21~,,i£nur7eio 'tIU~ u rahan nuestros a.:rores en los vi~jesJ colocaudolo en V11Cl to on el esteche on ID] que to d~yia [lJ1.i ste in preson ... , e Iamine, ffi que la.. devo 'as damals la!B aquellos '~ie]nl]o metian en la q 11i u(!l~n [1 In.. carrem s pmrn reaar 11 €II paso de los rios '0 de Ins cue tas~ EsL."1 curiosa pinmra. a Ia eual DO lalta cierto ID,eFi'bo art,i ' iCD i q' recontiene una Dlg,a:r.ahi~lt de santos i de letanias fi,gt1r~ rlss, fue 0 bsaqui 3do POI'" ol ~(3 ilOI" don. F "'die, P ~ )lgueroth~ N/ 22.. Silla. de madera de la caledrol de E~st.1"(~b11?Yf(j. ,7'in,o de . EU1"opa eon .1 reeliuatorio yflL recordado (n{nnl 4) i 'bacs jllego con eL ...... 2;1. P l (1}i a d.e .(JI·I'J~O con '(1 0 ne Be h iso un S 'I.n titntgo ln Q:om.o caci on
I

I

de ~,aprimera piedra de ","a1'"i0.8 0 bras plW. licas en 1812 ~a sabOl": b In d 1 hus 'pi' ct] el .. lvador (en -ro ],0) ILl del ' ospital San Vioeona eofIe Paml (se-tiembt.. :LO) lrL de la jg'les,~a d'01 Saoramento (~ ch~ o setiembr ) i la. de]j;L 'r~Dit:L1. tde unta Lu '·fu c] 17 de setiembrs cle ,pse niiu~ -~ odas e tu fecha e t,lln recerdadas en una inserip .. Irion ~set~~1lida1 n ~:[. etal. enva lev nda concln YC con I str f~·U~.3 m .l'
I

(\"'lIuDol"' H Iv nri laiL

i Gl,ori,

I

nJ h·U.bil jO!
N

'"

~

- 13N~0 24i Idolo de la ~~81a. Pascua 0 die otras isles de In oceania de que se eueuu f() entre ]0" piedras de eimieut )!g d lit anti O:l1~ mah'lz de V,n11araiso, 'DL equi 0. de 1 ~e'iior don F ~ Echau rren Hni.... dobro. 2 a ~ L« aecensio» de 1 '(11 ~'·~uj'()'1~" Inbrada en piedra de GLla manga en tal Peru, 0bra esq ttl sitn. del siglo ,,', I (1 704) que revola el tale]jJ~o ~ la jecuciou de uu verdadeeo icon UIDtU]O art]st&", No,te e la e spre ion de la S '6 son omias de a lrrL1DOS d,,~110s up o,stol®s en erln,..., sis, Ob eq uio de LIon J,. 1\l" 11odrigL1e,~ elaseo, ]L,0 2). La, tl'1tt/si:nu'l Trinidad. ,nn';l mni inferior a Ia antel'~ior 'baJIJ todo coueepto i q'll.O no tieH.e' mas lUI 'ticula:t:id.ad 'que la de In, IJl'DtW1ru~en la piedra. I bseq uio d ill ~ moujas del Cl'll"nu!"]l de oan Jose, Cnrn'B fundudoras vlnieron del .Alto Peru (Boli-via) a lTIsdiUr dos dol iD'to XVII~ N/j ';;;'1'~]:nlgdalen.r£ de piedro! de Gua~r!anU'h Trab~d',o bastau 0 notable del 5i,glo X, III, 0 prabablemente del unbnj,ol"~ N,. 2 8 ~ 'of e IeW n. de ta~j,eta 51, d f\ de '1ue comen ZR ron a 'U iii. rsa en 1m.l1ti~,,'rro ])or el an,ol de 1 "~U (dcspues de In independcncia) hasta In ,ieobn., Antes Ide esa ~l (J~1; i aun hn ta pOl'" el ~\i10 de 18 0 se acostmnbraha ir 11 inscrihi,r (~'1 nomhre d,el viRl tnnts en lCN~ dins de feHcihtcion, 011 un pli ~go de papelque se ponia sobr ' lUJt1 IFtle,~a.on el z~guan~ EL liUt~nlo 11fbl'.~O, que' 'tu'Vo estn eostnmbre flu~' l lnje e fn'zo Di:SpO ViC'ufi~ ,0$ nobles de Inglutor1l!."!l i cspBcin]ru.'snte 111 reill~, recihen todavia sus visitas I 01' este si bema, N~61 ~29~ jlenealojia 10 cort« helJ1.dhU('{I. Presidente don ..' nz.6.,.osio d~l 0' ili,Qqins truhaiado en ilnel'!r~lIniuo'n. Ia eindad d@ Dublin el ano !lU r de 11 ' '~ E xi ti a en run. 11 aeie JuL de RO."lI1l nIi cue 1 h~ ta 1874 [it q ue el sen or don J~T ~ ',eq ueiio 1[1obse q Iliol a 1. Santa Lumft
" ~01
I

,r

Q

OJ

I!I

I~

@

i

N~~ 30~ ]i'';i'i5tv del 't~ut LUGi!t. a~dtU5 de ~u; t~'fn~sfD1'·nlClr./.rn'l.,.-El , en fU"1 ~.J 'f.} ue fa rmu, ,pIp]'"] 1ner ]I]a no era 1 qUIMl exi -ti.m e~ 2'0 de ,9hril de 1851~ euando n.10 asnltado en ese sanzrie 0 combate, Obsequio del ,~ei1IDr'doi A'l FlleTJjZ,~11rud3,. N~@,3 I, J""iBta df!,lant',r] Lucra ide la ciHdad de SantiagO' '(In 1831,
.
1

,I'

obra del teniente eorcnel de rul:\ieni,e~~o.don Carlo, 'Woocl!~ Db ~-, qui 0 do su ]lij (}I don Enrique "r cod ~ 0 , ,, ,32~ PT[)yet~t() prirnifit~(J de ba t"Tan~fo,·utt'Wun'tdel 8anta Luda, par 1 :rrqu i1e.c+o .·efior' [lam ,I~ Al(tunrde,. N', i~831" FHfJ'8il~ltile de la aeta de fa Ilul ~p:entle,ncia d~ JJ.'1l~t'a Gra nad«. ohsequiada a Itt I[Llni.cip[d'[d~ld de Sao'i£Lgo, por el actual ministro plenipo eneinrio de ','~ol.olmhiQ.. n Lilnn,. e
I Ciill

...._ 1:,.:- U.
.. !I:

3' ,

..

l ~anil

l6ano -n honor d ' . dio su n ' br _ Ia L,ib rot publica

1

ur. 'Q,Beo. A

q'UI

.

xi tin
~'~

e "LU s~1,~) I
1;'10 ,

~

DRl d ...) 111i1_Ire ). : (l[.i . - n ~nln 1 m t 1 ra obra publica. N",~;),7 B« to l ~don len:dlo ' y. pI" P nza, N ~~B·· ~ u to d ~ l " lUyo BUl ro; I ~UJ1a· pOl" ~rftn,,:oi. ~ :IS 3J.. . of i n d do'~ r.U(I d,I' R qn ~~ pI' enlau, la
i
Il

I eli l can' . d fJata lla de. aipo fa bi! ~ado "11t :M_- eraneamoat con t, 11 ho d _,3 " p'l 'b'ILI, men llor ,~l i 'J 'n~ r ~n jef~ d ~R . artin, Baele II·, ~ .P;-,'{ to dll!l i neral d ) .' nul prim .,r pre. icl ill . S"lll'kl, L cj~ i: cuy .,lei _ !'O [L (I 0)) reion la .. i n
-. I..Q'

n',,~ o'rijf

J

I

Flo ~de

ell

~ti·n~pod, Feiip){!llll_".."L
J

1.' llna IU(

'n i, u'

r nel"]a In cntr da d· Al~jalldr(_' F urn sio n cion l~ un : 'fubajo nnam ut . T .' 0'1 pero
a:

rnlr~

OJ

hu b r side

t 1'i.llntjn 10 .n 1

i'

l1Z co

a 1 rinci p'i O~ d ,1 i, 1 .
'ri

xi ·'ia esta 'CO~ cion '11 mu Ll,r·~pe'11·1u "uillobt ha n . nero de 1·7 , en 'q tl.e Eue ob e lnilld.~.aJ .'n. :.t L 1cia !or ·1, efic r U.Oll ... ,Ri . I' tron, N}' '0· P '0/1 '(ltv ds , td Uti (l (ian Mnnuel If. _1' 1 uj" o
I

LUI li.lnin~l que ret re ':~nin, 1a lurt,t1Ia. de .' e unto 10. ' r o d, lcssalo ,'e arti ulnrmen rl n a,
&

'I

1 "7 H• ~n41~ Pit UQ Wpo,- 1 qfiCQ rip; fa bate lIa 1 'I, o~ I r 1. i U uier B I, J' U~ 1~ ~ '. ." 2 1~~ ad l le e fdD rO'N lJ1HJ rt te iare .:),u lJ l ert nocido nn net'!') d en t]hilc .. E 'lu rma OC1l111 1"1J1~l'h~111D.· A l~ uml raila de un tl~O£ 0 tl ar 1.19. r,g"nh~illv - 0''1 ·,,1 arjento tnaj or don . L t Ii I"' . S ecialmen C01 anna qu conservaban n 1 emu tsl d - art iUprl u, l ~-i{fitl.'O P ,f.u;. ~ l/, n I arlaJ, . 1- on '.' in..... hl~0 hi' 'p-, '101"' ,ui 0; , d. . lnip1.T'U, 1F II. rIO ~. eo,
1',al'i.
.!l-

11

I.

I,

[I

co

i'

.

1, :74..

1 U to

re () don
yl

._quo 01 i'nt n...
hac (1 u.i
l

ia010n

-ira 1.1 .
00

J' ~

C

0,

Ul

_ [0.

'E

'.• .0. 5

'rpruZa

1J1lC

.

abel L I"' r~llo al

-onel uon S~ ntiRO".

B, , .

--'15 rrienio , tL.1lm al d 'aI'ivil!JJ, - IT '·It e le ~[IIlv,a.d·,a id~ • n ' 1 ' ,- I 0 ue el ,~ ne: al LeaD d"0 ,,] -HI ,cia renl on In neche d 1 le oetuhre d l' 1, eon el ohjeb) ',nto 00 tmbs a 10, hojn, 'q e u' 1 ' '" n C " i a e. ' R ins r'·i Cl n.~ ~ 011 ,'«m ti 'gO dt. oets t: ln: 1.' 1~- a P.~ll dn po ID do ' "" ainu una con ude I'C so s do 0 ro i In otra de rlwb ... ~ ,411. NU tl~, I Or ~ 1Ui'{> '"a un ~ l 'fglj ~1T.. ~R un tra ~jo ,~rt'i mo i 1]01" ons i~'Wl1_i" ut un In ~l"i obr~~mHen P. 1 R i ru lUI tr~[ 1 )'1] .rru li iano ptu't los cun peu ",_ d uquclln ~l ora. uropa en l~' 11U1 1 ftE',rIlH ernu nd ~
'I"
-I

0

:

'"1

I

I

I,

'"

I,

Il"

w

PI

i

Iios an nes de ·u1,[" (-e hit funn antis tr ~t I t1e 1POI d 1 vir i de Am ]) ' I 1" ' i, i1 dl V rsonal Iueron, sPt[--n la 'i (Tm]] e in cripeion ' ue Io arlornn: -(C oi do don M~lnuel d Amn ~'- ~]H~ utlo db lil ]ill ,4, {lule de lnron de lox ~ orauad. J 0 a rnbaUo ell~ -n armu 1'11redueida POI" In I rim fa . Z rOhil ,U 1 ,l~ 3Ul'" J r el ruid u ]a,ci~n l~ vai 'U un ,anto 1n -ti ular n [t~,; r'Ollrl. re" Ii ,a~,
" ~o ~
')Q••

, rl

IWi

fi leo»

III 0 I' .ql

~

i

II

en Thu Uoi lUI i n ha en ue 0.. r~~t() hJtado 1~ p lw'rfJaudl~() ll(rr l. ,N Ul i."fi(}np~"(j~ " t "'tI ~J.I (lj' jr.' Ltcltao" n ~iglol_;._-' I i en ul,-n 'gl i,~,t ex! in on arnn I e':1 ion H}' ~:11 I su h 1'111 u f ttl u 1 L~ R t !',," ';; ilL OE '1ab{J tlfl'· ncr tl (,lila, dnn "J('R ~ j.J~J'l'~H' Bf1.UI "f}~t sta nrma i n ~nl~ 'lUlU] 1 tu aut nticidud, hubicnde ido ob qnuu.ln
I',

d I'rotuda N ..u "~

, ~fJ

i'

I

~

I

110]" .~1Ill 1" ' ,
I

eb lj le vi ud:. l~ s JO]"a {of u
I

ma ven ....
~Fft, 1

t ' fall ci 'a
i 'T d ura
, o6e

n

17·
III

) al
I

ion
t

ie nte ZOl-'ri,la,
HI "1

al iUn a
fa]

~iu.. J
0

r")

srn

111lS111U

c~

0

a h ,ye

j

dp

Hi

i-rD.,a. emn
111'

p~l ~ n
~!

r]

1 n Q 1"',
F I

lfl

1 ~1 don

Ii in Ih.~: 11 on iUl'ia;11 IP lia d ' rho o. p;. I(Jj,ef ~'I' rll,~.t ula ~n OJ 0 i j lat«, tr;'1.bujlldu, em, II :.ulricl n 1 7" pcn ,1 urmem tiO" lsI Z{ ,'[u'rn ]~::nn el qn ma, ard'_'ne ) "(; er IU t I iud, I 11d, ueii d, ,~ll o Joe .A.n onio I{oja! " nna nrma '. ill~i l ier us nat I ~Hl"f '~11' ialment l' - • u urn Ie " i imo nln il .' de grano fOlldid,o .. 'I'ieur el nombr 11 duno
',,' ~Q' ~~~,

11 th~l·In eo

0 off] 10

li

incnn '";ul . 1 tra
'!If.

5 e,

,S,f!OP

quio ilelli HiioF anu 11 eauohef. fa &T- 'b , nrma 1. ,~'f ima i rio., :1", sequio de don le
'OTh'O"
I

lJ9

I

nn
-

I' II
1

_

1 t1.D.fL

.i

N,,:ll 51!~t

1~'fI

de' ~f~tln ~~l~(Tn'te. d lao prim 'ra Ul1a

al"mm·

d
I

tei 0 ~D'lrGd ci 11' n el 'Ilai~,~ lUU~1.en( ad,' anta ib. lond'B n m~~ 0 d 1 Blob' " ~~. In: . cia .. fio Id,. nu I [Hl"i~ i,' 1 rea, N~o5,01, }~spada entofJtJla de si' 17!1r 'qno perte.n.ecin II tambnr maJ or de] .; tallon Tnl:a r" i ue II n '01'ia m . J cmDlpo d I atalla . hac ,CO~ . .fL' S1pada hi ,Q,l"iC!.;·. . umnment curio, '0, el eu I . llel artill rl " N/~'.rll "If ,ad ~ d ar1Q1'daJe .' mputta lit:' em c' ·finllloml,,,e~ .... do, (J 011 e -·t:] O:=Jc:n cnchlUQ 10 val i011 , s asal tan' s d la ~. nt {,,'U ida ~. hi ,il ,'~D an no d. buqi " - pa -I], omnllou l., al ab rd '_j . n In r d del U3.0 e" 5 de 1'l,ovi'kmhr' .~ 1', al mando d1 Lord. ' ochrane . . ~D ,5 f ~ E'{Jai/{n d,e ojit;ial del ~ig]o pasado, .N., 5.·~ Espad'€~ ·spantJla del . ~~gl.() l.TI. enoontreda en u sino. 'l"t .... en Thine O :t: a, b quia I 1. f; ill .. U" 11" ~ 0 .- ~ lBan d ra de,l ,",ej, ~.'ento omadu en e C;;L, 1 pod
C

I,

te

I

r

I

.

I

,

I

I

btL alb~de Maipo.
~.o
. ..0

~.;.p(1dade la 1poca de la MquistG- .. 61. Pi&iolas e, rpanola '.ad, en 1 gur.rn. de Ia
6."
II

1",""","... _ .....

d

:I'

de Ia '~~d me ~.a an ri 01" .- en el cuart 1 d . ~ .illem"ia" N,~o 3.. El alt. .1' port I "l qIUJ
Ij)(f(!'l
II
1 ..

':.0 2 Pi tol« . de 70 . rmIn a. d

~al

tan co.
I

.,

i1 nas dura

1

7 i 1 i qua el j 1 '. lion. , o· Al < nn.nt con l'V:) con glinn e m ro Ion Ia A, ale," mili ar i~ond .. n I, 17.3.. E, a rsliquia hi 'tf5ri~ i irv,p d~ pnnte de a'poyo am r(.r~BO arma qn 011 ti u,ye uno d. 10· prlneip ties 1aeti VO del u, , ~ ist, uio d 1 a ; cl .. 0 ,1. 64~ ._ rio de bat 1.1,( d l j n rol an 1, U" ,: e reeio 0 ob ~,()to qL1e nquel capitan U 0 ' n ". baa liueo i ipo fu ~ obse.. q uado OF I al j -£ d. u artillerfa don Pedroeglllad. d la laza . nien 10 lao rt bijo don Caupoliean db, Inzn. Por
I .~I:

I

.

'~I"

I

I

110 'lmion'

0

d

[rut

19ra

," ial

11 ~ rl ..

,e' e

..Iuq I

ne

al '. n t~ Lucia u yiud _'la enora' ana armco Pinoch t d ,l~ZA a en wei mhre de 1'·7,4~, 10 • FukoTl te 0 I _. Ion jil", :0 i d que e us ,'b~a berdo ,:1 mharcnoionei d 1~ eaeundru d, L 1.' . 'ochrMl en L 20. ' .• 0 66 E tr.ibln!l~ e col1J'e' en. onll':"J. _"I mr e j .aral Tlrruth ]0 . unpo de Puren 'D 172, ob "quiQd~por aqnel js' '0al s nQ! do'
. t'

no .

-Fo lcri co ErnizuI iZ' i 1 . r ral~l int r~~' hi tori(,f nf .~de t 1 qlii .ta, i
1
I .

I

t ·1 lUG"
in

,

0d
]0

primoro

U LUIjef
_ ... 1.
1

] eido por u . ornu i S1L1 riq ZI ··'u·ilcieriz:ado a.l'a~ 0 a ,nlg1illol ]0 on1lYt.iieros de Pe...
!./J'O

~Jro "' uldivin,

in qll. l je i Y1J '[V!!i ~"n ~n noa n ] Yt jf~.z ~1 ·,It'II101 j U 1]1 q hul ~ia. npl lltli on 1 n l oliu mtre n I'll sol dud ~ y~ n d Llund Iu ~ tr:litla a . Irile e 'A 1, Tiene ]] It fipn In' ini-ial ;..;(Poi j)l1 rn ~ i en el interior eontion vuriu bala II eohre . ncontrz rius eu Ius CHIHpO: d hu ,all, de l\IajJ 0 i rlel _ ernl rjU~tl'~
,~

r'1. (_aJa de c
e,

l>

I

de f'riNfal d(~l s'/{JlrJ ptl8Cldo,. , H ~ 1.. 1)11nd de c~4,tal do ~a.do Ia mi R JIl u, 0 7 ),. 1Jl (II s Ldn"l (if. .~ ell qn( husta In' tr: in ~ aDo' '1·0 I mbn lit ,('1 ir 1 { 11~ 11 el stmdo a las vi 'le a ~ N~ luli llo (;1 istul li o PH),:! 1 n i uno l1bje~..'~
1'.

N.:~J
'.0 I
ii

Dld('l
1

J

'U

I

I

.'

i

(/(

I del . iglo pn sado. :N 7~,. .J1~1"JY)R l)Ul t rf I~z do oris al Iiso, N, ~ ~ f~ ~jlf'~' d« lr~.ll;~~~a 'thlJ.1. ~H C'pU . 1 a~I. to Iolinn nces ... 1(11 ~H·3C su JR' ~ nBoloni . do ~nr'L eiudu .Ut r' ]{,In
("I·t.~t(
,I~
i

1hd,r e~(,~ d

j

7 7 a. ,l,~ d !/(, I PI' . nr h ntes al crvieio del a h::do .N . u ~ Ii. fo uter« ~ IJ irl. {~d,!J ~ j (rIo pll u.dn~ 1
~o
RI~ j ~.

oli a"

N ." '7 t ,

d ---a ~11I'SHHl (I poca. I i N," 7'" 1~'" n de (!l'~'~t{ll (I 1 ,iglo pusndo. OL·. quio do L ·U rru l Qu ~. ;2;a U ~ ~ rm ,] ['I_ :N ." ~~ Itn H ,( 1 "l, l il . P r In n pintndu dol princi io de
It'eiO ~'( l ,.;
atJ1'flr{f
Ii

~.gl ).

dl lr rotorio II' lJ~ ~~-4 lente f{n~eo (/'r)1 Pont l;"P.Sc...1. ad~ del a(ll1 1U tl~l] 1 ~Iin "10 I gul~i ~1110 . i'{~l"uta10 . 11 In HoOch ("l~I. 12 L1· It·hr 1'( de ]~1'7 Jfxj~~ia,.l ~~dert'(h~ lu arnilia In~gn zl]a~ht J j (It 1i ) d p In :=:011 rt. rl i1:l 46. rmon li'}i rrncz fl.. "rnzuriz",
•0 f

To«

r.

~.

"I

"

Jj., t
1

It

;

)

p d rn tl siu

11' tlj~11

us. Ia

11

1 'iglo

IlH,

udu

p~I1'~
j

u110

)td P

;_

.. (I

:l:. I ~'71rI.qreJ'a ; areitera
;1. ~~J~nlfw
'. ~ •

N~

leI ~i.~]o pasado. d~Jf(u~ltlJ.<r~l ~l~ nn~[ a .ta Ie calnn

uio 11

lu
_._..
oL

,.. (I

1-..

~

d~ ,

/'

IS;'.
~

~ i~d,Jl

mer

1W!)

,

1
11
I'

ad: I 01" as Ia - bI' a '01n:, d. 00 U rue tt',aidt.. Las le'tras T ,el~.,q e sa lean " eul .... pidn son add ieacion a' 1111 euyo, lmboln us ban, ID .emuno ilio .,0, '_~ • ej " 111 n , Imbolo J la m tqica i d ' la dnnzn
;0

N.,O 86li Lam· a 'a dB 'nochlJ, d gr, da,

. n sn roversn.
0 N~ •E , _dq[:tJirido

... q ~ e 0
C1UW
i

doc

ot

In·

1

al

iii

1'"

,~'

.s,

rn.ilita do la pri me1:l'L rep11hlic( ti~an,ce!3 ()1, 179", 9"
n I' '53~
rror por.
~ I

'1,

una

l"Oll

qn
'Ol"'W

t a lU·'i,..anie Blas: 'i) e . Imi i
'I

a.

n~

r-

firmaro fan Lima e 1 n . de en r g Ia '~a ." nizns (] 1 ilus tre j ene ra 1. 0 ~ _,in Hi n 1 601 Db qnie do M

~ ,DIe '

teriores dol

don .e eric I urra.. 91 Il '1 ~1(J= . de la cades a ,0]][ qn pea 0 Hu ait. n 1r{1" ~
'.' &

o
pOl"

,I' Fa~un)~o

ee

'(ron 1
g1.UtyO .

N ..t 9~.. . .(l~'tuc".e'fa de c

e« ro

sada

10 01 ad,o' p,ar(

en la 'uerre do .

80.5 i 70~ . or, t ~ lJom !{llay'u I})'.. o,r. i n usarl or 10 i soldador p,. r-af!i nj"'io CD) obj' nI 0 10 rr q e uree J, fueron nvi, du d "D no_ es por don 'nan. llnr en 1 ',11~ .. 15~, . 'h~nlJa,~ lla de o '{uda1' a n zi~a fundi da p or 10 ' j esui tas n i " e t~ncia do B lea]. nnt nee "on ervalx 1 7 i LJ onde d c p ~l i n ql1 e rviai " . ,I L tease ux ttl -' .,'F! 9h~ , tHt ~}Hl1 ill t tiff (/Juth r a ~~'i 'i! , qt ~ ue In f' e- i.1
t
1

: ~ qJ

I

I'

de 1551, e 0 C,-, de In cpo de in f~llld,[heion a: antiago,. En In in cripcion, ~l' [tiel tOGO b rradu qu orre pOL" n orln erior Iistintrn . .];tfl rnent ,h . pal bra 0," i . , rroio cle' t:llD p ~ do . 0 " .. 9 Ut 7. lero ('J bl' ~ . dn
,t
II'

en Ia:
- el
uit

u ada como u (1,U ilia d,oa ri luThtl1'ra i in "0 s de hi! , :'hnc d ]u c· - uista,

-19 .~ 101, dntaro de greda desenterrado de laa rmoubi.f1a.B de lo! lL.1i tenos (hl.Lciendn de Q nm1iero) en 18 7 ~t. N"o 102" Oltn-faro de los ~(ai'tene$,pintado con tierra de colore .,. N ,,0 103~ '1 utwna~,0 haol a de madera, tra baj md.lI, en ,131 P'nz en el 5<i 10 pasado i en Ia CUll] las dema s an iguas ponian sus utiles Id I ODS, mru, Hoi sa usa con el nom bra fl~~IlOOS de Vide-pofJ1U?8 con 0 b jetos an'logo~j N~o 104~ Claro de (j'obTe, fundidc en, Buealemu para Ia pu· rw do Ia pilla que los jonitas t nian n esa haeiendn i que se usaba en odas las puortas de calle die ma eepi tal por T ia de adomo ~ 0 N~ 105. I)"i(trlmta ,de earton, 6. 11rando a corona d los }~ii d'el 08 I~{)l em. el C 'DlSCO, .(It(~'tntl da de esta ,ei11.dad, ~n 1 153 po em Sellor prebendado TafOfo,J i obsequiada ;:[1SanL"1 Lncia en. 181'3i N,.:D 11(',0.. Troz() de sdndalo natu~al tTe J1~a.n FernaTbdez, que COil .... S9f"\1l su olor earn at~n"i5tico en to da ,BL1 fueraa, N~o 107'", CaJa de ~a,rba. de br:dl'(Jno- usada pDf 'los indios de ChiIce pal',:.L g11.ardltr u remedies, Existi~ en ADeLId desde el 9igl0 pnsado, Obssquio del senor Ga1rr'~o)eomandanta del resgunrdo d.e Au(rud~ N ~~] 0 ~ Honda- usada lr~l" 1,05 indios de la :lerra del uego, ·~LO lOO. 'Jarro rlc coriesa, con que los indies. fuegumo5 aehiean el aguR ,d~SIl embarcncien N~o 110~ Gnasto dej11/TuXUI znarinoB t~jido,en la ~icrra del Fuego!! • ,,'0 .111" Red, us-ada. par los fue'D'rnn05 para. pe,s'rnar.. NIP 112~ Ta~Qde madera, de los hahitantes de I Tierra. del Fuego. Este o'l~ieto, con Ios euatro antor.iores"poll'"tenece a la espodi-cion PCl,tuIset (1874,,,) N ..~ II.S" ~HpejOjapones, Ohsequio de I _ sefi.ora M,anuela Esp:Uia de .erboso~ N"o 114. C~ajo,.talltula de la Cll.i'nil~ Ohseq[,uio de den C,li los Vi ... cun:t Gue fre:ra" de I~ erenn, I, /~ 11.5~ Guam.tea de sed«, eucarnadee, con bordado die rcalco, nsudos 11( l'" h Illa;mas tiel' "glo pasado n uJu gala~ N~o 11 ~~Dos par'es de medias de m'DJj~l' del s:i,glo pasado, euando 8~ usa bu el \"TC ti du al to 0 f;;l1uellin.; i era de mo d;a lucie la picl'na aun en 10. ' ni f1a. JUaB re cata -la S N"~ 117 ~ OJ,ine lUJ·,de badana nsudes por Ias dtDmllS en elsiglo p~....
I j

I

a

i

sado, O'bsequio del ~eflor Mig-al DavilR~ N~'D 18~ Uapelo de t~pelo q"'PTde, qu ussban los d.octOfes O'D tcD~ojim de .L[L U.ni\~craid~ll e San Felipe.@rtcD~cia d ai {J~1l6Dj-

-·20 -

go cton Jo~~ Iniguez..
lfijgl1: ZLI.

b .equio (l ~a

8nUl"'~ Ignacial

Vicn.fia de

n cio lL la familia Prieto, de Vulpa.rni!iuJ~ Ohseq Io de don n I1jami Lopes. ~.,12 .. Ckall'wo 0 cItupa de soda, bordado de . aloe que usaban
los caballeros en. dins especiales en el sizlo pasud.o~ N,o 121.. T~aje {ll!gala del vidor Gazitda (17 ··0.)

N.o 1· 9;;

(}(Zl"te r'a bord'ad'l:

con UUJ a~'il/~a dfJ E8p,aii.a, q_ ne perta ....

12i,~ I ,esiido df! baile de, dama soltem ,d.el siglo pasndo 0 prin .... IC]J~i.oR d.el In;esenft_e~ Q'hsequ1.u Jon Dtnuetrio FO]rinas. N"o 12a. Chsaca de caballero del ~i!Jlo pctw.do'", bsequio de don Franeisec Bravo,.
.. ' ..D

ue

'hal de fl!JH}~12illa al1ul~ill'(), d ill India, 11 000 en aniago tlesF ue (ie In. nd~p~ndenei Do ~ O'Lse q.W0 de la s:~fiora IreD.rn P'ar, z de .'V'aUe., N .0 12;5 '" 1.1re81 11 etae de e tl'rti'j nsadas de 1 .:,·0 m 1.··B0 'por la e-l.r1 dnma de 1'L cnpi ul, L~ del ·en ~I'O fu.e obequiauR par la s~t\ol'm RO.;;2arlo V~l]divif'SO dPi Er "'8rt..llri:l~ N",0 2 .. (JuaJl~·~·a,0 bolsa par;, ,gl1~ 1\".d11 r 01 ta ba OO~ hen·d.nda de realee 11 ·~d:l l!l e igle pasado, hseqnio d~l Iu"e. bitero don
OJ

N.,L) 12.

Francisco

..·,~ns..

N!l~ 121'" Ol~p a de seda n C grD, Lordcda de realce del si alo u I asado .. N .. 12,. ,. E'li c~j.es de 0 ro, que en ,1 icr1 . X.VIII .illllW [an las da:n rna ~ ~ n s t~ j P:S en los elias die ,g ran d c·s fes t1 vi d ade ~. i vol viun a .. n saenrlo , dejundolos en herencia par. . estnmcnto :L S:111S hijns i. nie, ~l.'"

llerteuecian. u la madre dift"~ ilustre alrnirunte Blnnen, quien los 119,-,01 en su fnldellie, dnrsnte hI j nrn de Cft rIo'S Lo preseuta

V en la I\u~~
N~o 1 ~9'i l{u~t(!.let(J de terciopelo
-1'",ttJ

Ul(H~.,do

bordadn de sedn de colo ...

res i usada en Stlnt1a.go hasta hace treiuta anOfi~
130.. 1"1~'oja baile do claullnl j'OYPD en etsiglo pasado .. Obsede
FOl'n.U18;;

qnio do d.on Dcrn.e·tI'Hco
... ,,0

131,. Pelucos rple u ..J.lJH en Bulonia durante su vejez el aha .... J te Iolinn i unn de ins medias de soda nerrra d.0 ab~.te jesuitn. N .. ·132. TTa~tl'a ,I.e Quito, de maGlBru pinbldu 'Olb~equio del pa"
ii

dre R neor t .. 'N 0 13,3.. Tu! uUU~ 0 c; y,a na d
1I

I

'VHrr 0 U ~ d;l

P or
rJi

10:3

qulmbo .. 'O'r( i ne varies Qhjetos Ferteneuiente~

indios rle Collios indiJenaii de

- 21nqnel lugar enviados por e'l ,O'o11erluld,or del pueblo, de don . onmra rgnndon~ (1, '74) ..
I,

frulnhn'~o

;;"',, ,,~134·,. . a,'tj n(~ de 0" ur maiz usadn par 10· indio de 1~1 costa de ~h''1.e encontrada en la hacienda de uintero on 1,1 '., 135,_ .lL'~f~n"a 0 cAntara ]1L1.r~Lguardar ehieha, usnda pOl~ ]O~ indio d I Peni, El v.~;voqUB la figllrn d t a ufnra O~U ne en sus manes indica, al pareoDr,~l des ina de ste utensilio, ,,0 13GI 'olecelon. d nll'inel aitp e {ilolo,'1 del - Til,· ·~thla de Li.... rna ;pOl' '[ 'nOl" Agl srin .211(~ Prieto en 174, i ob,,~quhldo,~ },or cl ~ll nta Lucin. ~ ~., n ','." 131~ Troso de {jU{lnO p·t'trijif' ulo de l ts i~lft9 (l'e lii'ul·l,al· l~ equie del almirante Pin.z·on al n in] tro de Espwn en hil don nlvader Tn,~h·al'.i re (t,nlu.do al Sm1lu Lucia 'ffi10r don N.i uolas Ca tiUo~ X ~ 13 R. tod e lo de l JPlI. ent« de. .~,ilx tV i} el, c n.JJ s t ru ldo llor el iuj e.... ~ niero don .A,driltTIo 'ilm" obsequlado POl" este. ..... 13~'I' C,~j.'a tl madre P irlo p;:t:["a guanlu,l;; aHl"j~ja~, ue P l"te/1 q n Cl'O n (lofhL MI~cedes "~3]~H~"Bf;lPO a. de I In ,jJo~.l ntunio l10ja ·.b~cquio "le dOll }I~B aU!'Jb.'~.f.. "I~{J IJO~ 'ill(J, c.l b(uJ~u!!a rlel ....,iglo pasudo, ]J€I'l"t~neciel1t,eal eon ... v uto de . ~11, Francisco de I rl'ntiag(')~
~~,.Q
..<
J

I'

N." 141. La snazu. de . (£upolic£tI6.-To,["' era de piedra que e em-

huH::I n un palo] q ,eIos indios usaban como arma en Iu g;lerra~ La presento fad cbseqniada al j neral d.on l'U8Jl].O E. cnln como ,131
J

urma tradiciousl Lt.l t qul aranoauo, que iu d eeudientes habian conscevado Pro pro ba b lemerrte UJ.O Po 111a~ q ne 11nil d· ]as 'In 11cha .. p.iodl'tl dB igual forma rquo'e eonservau en el puis, i do la euale xi t .una gran ~anticlad dis tuinadas en 91 I eqneno vaUp, Ilumado do: Abar&1.., oorea del IJUel"" 0 de Snn Antonio, ,qn~ fud teatro de
I'

,d,g rna bataUa de tribus nuorljen~3 en nnigas, N~o 14-2.. Troz() d N1Ht hfpirla de ?fH'b~lU~f,r eojido . n las minas d, Ibalicn. on :1 ,10~ Las, lctras nia pnreCUll sea l~ coueluaion del
Hombre
0 '.::~
" ~p

1 ' ,s. '1F():~el

1'0111:1110

li~:iiniu~
de 1351 linin as do It,oli ca .. us doe en los eeuventns d.. Santinan e
CO)?)isa pttl'tl

1-14:1,

F1'aSCgS

('Jon...

serva r la a] qja~

1 ~15, ,JaTol de p uert« Id caU e. usado en In 5 casn 5 d n ea ntia (to ~ U spu s de la ind pe nden cia i ,~ll te de la in. rod uc lj on de 1. gus .. 14ft p{Jzuel()~ de cuero, qnH ]O~ ohilenos usahan en . 11~ ~L~'" jes ante s de In Independeuci R em roemplaz 0 de las ttl fo-rj ns, , ~o 147'~ Billa de' l}(r'1lulta, (- e los je 'uihl .~
.... n ~
i .... ,~O

J

- 22N!!~ 148. ,Pl{1/fti-J/snrn de prino~p,ios del siglo obsequiedos por e·m le,So,r CaJisto Guerrero .. ., ..0 149 .. Retrafo anjinal de Fe~j,nand(). 1'I~ traido do. _'L spn.fi _ en 1872 pOl' el sefior Gli Ag~u~]n tJlj.~·~qniatloal ~ useo hi 'U;J'ico'O i .N.. 150. Retraio (lutin:tit'o i nnico 'q.na se e[)nS~nfl en Chile: del Q j enerel 0' Hi,ggins" ' rab~j ado en 1820 por el pinto r IJ.il i 0b ~equia ... do r~or' aquelli a su ministro favorite don ~rO'A'e Antonio Rodriguea A1.dea.., 0 b seqnio de don O'svn Idn HoOlri gouez C erda, N .. 151~ . 11. paT de'lwiJiJl'uB de zapatGS', de piedras de ]n"iUo, D..sn.das, en el ~i,glD pasado, Db eqnio de] senor' E·udoro G oi eolea, N ..6 15,2.. L(~rr!i~~a,en litagra,fta, de color, que represents la 'Omtal [~ de M3 ipo, tra b njada en ond res en 1 . 19, i qDf!!! fn; en vi~lla pOT . Et, N}~ 15,3. Cara~'a:na$ que per~ neeieron ,R\ 1ft senora An.~(Jnia 8ru... lina s de . arre'l'n " en el si 10 lUlsado.. N1,o 15:8 It 158.. Colce'f!ion de objetos de piedro: candoleros, pla .... tos, po..illoa, etc., trahuj:;ulo5 en los 'banos d,e Catillo, nviados al JIuseo por el doctor EmJojio Cortinez propietario de oso cstltbUeci· ... miento i qne rue 'Oll en 'CadOB P 01" el senor Jnan Ide la Oruz
(!

(r

I

Q,erd:l,.

N~fJ l59~ Reloj del £iglo' X _ III"

perioD.@cionoo

aI

un noble po...

ruano, i que comprado par u mercader norte-americane, 'en Puno fue adquirido por elliIntendente de I1UtiaOlQ eDifo[alcnhu3no~ NlliO 160~ ICaja iii! fi(lpd del je'1tc'i'~al O'rafJile=, en forma de un
ZIiL11a.to]

obsaquio (Tel $BUOr JD,Se Antonio ru,or,git} miernliro die ~~ 0101'"t. . de Apruaciooos de 'Ooncep cio n,. .. 0 161~ Sello tlfJ pied'ru eo« l~I,1'a51 m'abe~, obsequio del rui 11110 · r, caballero .. N .. 162'~ Un pa de' t61tBd()'fV!~ d'e plat,rt, puntas de espuelas i e otro uten Hi.og" encontrado . n 1:1 minas Ideeneo i remitides por el Insendeate de S~nua go~ N"o 163~ Un pll!Jll /.(J de ~nG1t~tla$d'e crrlz, noon' rad.as asimisrno
. 11

131srninas die Pence, N,~o 16 ~ D l,1id'08 de p'iedpa" cacWnihn.~ i Oltros utensilios primi ...

ej ecu ada s en 6h o co, n m~LS de ~eis metros de profundidnd, junto eon ~]unnus osqueletos, i que se supone haber pertenecido ;I la edad de piedra e Ia.. razas ubo:rljEH~esde . rneriea, Ohseqnie de los sefiores llicnrdo Iaro i J o.~d, _ ntouio As,tol'"gft,~

tivo , encan fad os en e ca vaei one

N.'IJ 05" nwo~o fl'e boldo, platri~cado,

ilUl(}C)otr3Jd,o

en las

esea-

-- 23~,oat rril d L.~jj3,a s is rnetro do p -o' e110r ilULU, 13,1 10 Troza d ~'.nad ' pet''} ~fl.cfl.da, co' incmstacionos IDC ... "iUca ,. '0 C n 0.( Ion ]}L (t3' de Talcnll ULUO.. 0 b eq '·0 del 'nor AJI ~iandro nrel, _ 1~ Pled a ba dUica comp otamente CSfHI'ic~,i del peso de j'.!i:O id TIL' U_[ TIl:' re dId [ ,a, ~ po 1;: a cion le la olu J l.. I. v. a 0 ibr ra V1[ on. I ' II 'On.tl"fl!d'l por unos indio Ioberos, on 01 is~ot do in-oi, cere-a. (I, -.n d, b 'luiu 1 1 . nor ut nio ~ Tao [ coma .<<.. In.t dol .', ~gunrdo a e p1101"tOI~ 1~' fib ~ de ~'lUt Jua»: hermo a "n e zn .d '\1 leI i 10 ' 'VI, I cin, ala. CR'-, .Ia all ig ra Im. erial lintms de ''nj dcstrneeion, a ariueipio ,101, ig 0 VII. E til I r aios r ~i uie i 1 . o~ - q ",l~Inal Santa ,ucf pDf ol jen tal
ii

va sio ; U I uent nndk ad, b q IIi
: ~j}
''I

J

',.,;J

-

I

I

ill

"I

E

'

J

"ricto, on en,~D. familiu h(ibi,t exi tido rlnrl"Rnt 0 h m a a Iud - b I ida nr ebatad por ]1, rujon 0 d d.rngo ... no - a 11 . cacique qu :ta go;;uldaba como na 1 renda de f~nlnin de de hneia mas de nn iglo~ ~.J imnjcn b. IIi Wl a ~ ill n uu
en la . ar~ '"11 I e de bl p ro q no :11 d . figmo. N .. '~t1Iato del. .3, n1ari. c, I eu r .' ndr, n an u-,' rus, idp' ", . d la C It deracion C) "li-BoliYinrur quO' fn ' d' rribada -,0 chit no 1 2 ) de 'm ro III ·3U, N~1"",
COtfi .
I. I
I
I'

na

··Ie

I.

1--

or

est a fo» ,~Ii~a{' t ve ina~do 1, i.D1 '. ,~ iu .'. IiI, ion rLu xi tod _[yi_ . n a .C co 11 TIna], l-dra de Ill. mi m _ raturaleza i nmafio dtG ,,~ de ~ u'Ilo II ~ .',,(1) l'a.'ndrJ e I} eina . jUtl' as 0 J ,'8 ltl'iD",~E nr . [0 3 ins ril cion, qu data e 1113,' de. (J os sielo ha idOl aU 'quIindn nl j_,_ u« :0 1~'ii;lrJ~~, d l . a Lu fa 11(}1l"' el anr 'labl J lVI n I. r J. 'I'oma ne :ha . ,d '~OIl,'" ," .IC10n,.[ 11 ~ 'ol«Jnn I. p'" I '(~i nm nte Iz bra u, i Iqu pae hel r servido die Pi'"le r Ie {) . 11 U 111 'R'UD difi ei ' 1 tlLllcQ d I
l ...

-

-

I

J;

,~ot] (!l U Pel1co~~Ol), cquio del mi roo eaball ro, r " "' 17 1iltl) 'I. 1 tit • ~t{) ,1 er 11 'ciD [t In. au,bC'! 11 i nut nB OOlJibd de nee 'qui itamen e Inbrad ~ D., r all .~ iUs ..., qui d · iior' uir 'r . awrei ce 0,. Oon 'pc'" on, .... 0 17~·11 able jap()nis 'u,n IllB en ". pI. i, e ..' r a de uu solo
I

I I

de 10
']0 .

.

_,
e

,

bel

i de don Fmncisco ,I u uti 01110
y ,rrl~1..~

nsad

0 fH

1

equio le

an cr. or ~

,

v,
~n n enelun llel q U~ ion nn In' [6" j u . 1 .. n 0 hi triric la 'uh ion e orca
ruuro
• p~

1

aqn

~\11 'j

llU

'

1e I](J II P, d l\) d.1 Vul ... '1 'il)

"1

hunrusr i ul IuI

'ido 1 in ' 1 de UDL ]l11R d in un II
1.rovecho
, r 'l,"l
j
H'
I

alnmnos l~] l'nd ,-' L 01 rn han . nco ~ndo ·dgun 'Ul i" 0'0 In e ecuuinrio llllllCO ai, q u. se 10 li:5ve~ a l'l] (-N 1 pn{· I o L' pln 0 1). cntcn " • ill u~ l' ~ 0 ill
U]
l~IH~ .
I

,j l'

do i de lo, putrictas.

1i

pli rd

~U}~t,1 HlJ

I' ].~1

L

I)'

lUl11 FO ]1,

ttl" t a er;=ll~ei~ U icnlc
I•

i ;.;

11
lin

f

1r

J 11iL de j' v n d 1 ro jill ute

i }i~' "011 hido, (~l tl ' Aif 0 d Rh era i al ~ '( i.( ] au "' Ir_~11, llll~~, l c._~i nrloIescente P'Q(lro con C a'J UUJ]Hl h~ pintndo pt.u·' indiencloncs L 'otiO"OO en ~ (Jober ad l' do F1.'llJ)(i~p t · Vill: f'a it 1 ] f'~ 1 in] j nernl p'[1( '\ i (1"-1, , 110 son 111 no di non t d \ no ~ COlD el mar ne _ d 111.1des l'l1brn_i ndo pOl' ~ 'yie a ~ el baron (t.. .\lfii \i i"L i Por t I' de u a na POt 1~'lB lPJ'Pl'Q • coleecion { :. Ii .j 1 n .i _ ne ~'11 nil que fnoron d!! pu~s viroyes d ,1 I_"cl~u Mu t:;o, Anulk J;l.ure.p,u]~ 'Hicrgi i vil j 10 "ll, 1~ Iu r II 'apt J leI f ~··llu. 11 ,. III ec de Lima [lor lu In:u~11~, d nij~ d nt '\ tro lui] istr en ]I tela nor oaquin do, no au i an men ~ In at ·ie 1 a 11 obs rva lor qu ]a pia j HU dna lIlli' iden P. Pino P- rift. ~ p:t'" am n It Buenos iro doud file virei, i La del n unl 1"11 I i disi rl do F rn lUI II '.l'ni 10 do E: ["Ina t". n i',f..;ll' 1 I r lPO' ito 01' 1 . enol" A ':Lpi 0" Ii alan I la 'OQTUp' cion d 0 ... 11. gnlclId de [J 1\_Q~ nj his ' ...
, en, es ]ue es
StUTI[l,H1Cn0 CUlrL' unstico
1
II
I~

I

I

1-

I

~h :1 la res 111:U"li~ 1 J UI tns "0 11'1' 'V uhlem nte 1 In a'- ~ 10 pulur J 1 ] 17 ciunpl [ t s I'H ~'l r ~uru l;~ turea pa!"l.a u10 ':'1] I P \ istn ~t;"':'<, r ip dL~'p, ID.- 1'1 t,l'RhJll'l~ cnvn I~., z~ndl1, 01 ti enn n I' r 1· jeucrnl 111 cornpr n~ '\ 0 rasgo enruc e ,·t r CO tJ 1 iu~"nifi 0 d n 1', ro: nIL in} G .uinn lUI', un 1) I' 11 .. ~1 ,res
I

.-\ n Ll

I

~,

I.

d

l

~h ~

1'l

ell]
'"

q 11
11

f!OTI. ~ gr~l 1 }' J P)l~d n

lu

'~]lO

a l su vidu i ell
.

U

]1 0 rt.~ lo, r
JLl '
i1f~T ,r

:Hll'll

e'~:1 ~ifI'''lP

.ron III {d i, U
J

rxur ~,rp

,c~ nnn du

11

\1

la I an hi inferior

on In 1 'rend a1:] t ln,

I.
D :. ul ric 1" Cliil ~ r u it l"ll d InuP)')""o'l en tt. l,illa la , ielan, ] 1 ,l~'. J)~:;;:Cl ri! u hilc n 15"t ~ Hal vall It IIp ipillu revr .. 0 "tl 111~ ) (1)1~~"aidunlnl ~H p (~eCnhi ]~) V01' u .~I rnlo 1 compmlero do d junio . Bli.
(J
I
j

Don Pedro de Valdivia.
,t

lor

).0

"U

[tuu

uaturul

1

'011-

'llm~t'~ ] pohle' ~ . 1h'l(:. 1 n \1 "aidivia:' 'un 16 n Santiarro 1 l~ du febroro (lc 1 t 1 j' Brio 11In La tnlla do Tu(.'ap 1 :iu a lei inhre 1 l;),~ .. G uld(.trr1I~~o de 1;1 '0 a 1. ,-,+... d

.'

~

111 J ,,,

~,l 1"1 ad. r

Pl'O

i(..tarinl
1[110

il il( _
~Tt,

in(

I

~hl' co

Valdhh
Ioulo
7l

i 'n~

1...

rna

fOl'Z~do~

n.llligo, ~ fl C l O. '\ cuos P-UbPl'lHH1ur" in ~(: rinu t,:1 )-t n rl~ u ,,~l) rna lnr 11 In' l~ied~l.1 en ~ ([(1 j n110 d i fall' i,o . n I cion n 1 Ii'
I

cnpitnucs i en 1l1- 7 i'.&.11

t 5 (]Il

I

Dlono_
L

icpo te Quirog"a~

ere r goborn[tc1or d C' .ile, Era naturnl tl ~ un pueblo Il~Hili, Ii, 1 ll'h J u Chil " )IUH uu dp, lo- llllJ:l r- eHh~n ,1 ]"1 [ro d , ~].lh"h ~ ['n ~ "In v es bornn [or int rin 1. '" on n~ ~ll gobcruadol~ I ru )i~tariu el 1 L tl ~ juuic ]0 'r"'I~ Iiull ,hi
I

w

IT[

t~

IfHI

1:1 J7, de mns .1~ (' I utlos do . dad ..

- 26-

'" ]110

a

hil
El'ct

a it
nil

1)1 ~

turd

con

de ..0 ano· d ednd i rrohe ruo 4 "Ino .. ." 01 , ei• acl ru, 0 11 Q qn 1jO n nrn udo· li In
l
I

lesde
d

--aT mp~nQ
-

j<

.'

Don Melchor
t '11 I

Blavo de S;a,ravi~
ario d

ufm.r.
I
I

C"obC'~Dn

01·

pmpia
I

~l

,u

a undie c "H,. J a 111'('U d e ago to d ],~ 17 ~ V en 1 maude 01 13 d UO'iO!5io d 1~ 6
I

lliU13 i primer pre idente it 0 ia n. n. Entta a ;gob mar pn'~ d un rrohi rno B g a iado,
J

I'

I

J'~

Don Alol so de Sotoma:yor.
corr 01 , ru -oa n . U mo ,dnd~ d go hi t· ~ . nd i~ . 00 oni Ia 0 flinslescs i holan o os, o hizc crnda '~leTTa a 1.0 arau unO ~ Ie lO (T 1'11.1u1"] Pannm' JZ'I bern d d 1,5.·3 ~' 169 •
I

o;Thy.U r

n

Fu~'

I'

L.i'

Don mI· tin IG' _ oia Oiiez de Lo,yolla"
rri
I

an gtH ICiD i en ~ °U 0]] - mporan 0.. ~ra uu IIlem lrn:,io, ~ 11mu .. n mann dr IU~ bdrbaro: , como 1~' d(.. t
0
1

,1:l

U ~ lao

'F.iul del eran alzamiento q~c re ubp,rnu de. t1 .9 a 15,U,
~I

llJO

nizus

Don Alonso

'G.'- oia RamoDlil
1-

Ent~TI - do 0"11)'"all i n roso 01 ~ll, lab; P SIt 11"10- [. III no ell . 1 nq'u ahie '"to i armado co.' u lanzn ul : oqui jn· rnl de a 00 i '[1"01)' hil . on um h vi or durun . os -perfodo . l~. blleci' flo en I erru· d de to. (1 '0" -1110) It], al A ""
I

mo '"

I

I

D'OB

Alonso de R1vera ..
I' U~,

Fu·t des "\eo
"\1'·1
• ,.
I

'pr'
.. ,

emme

Ii

~

U p:run r perl

no

111

de

11 '"owl i 1

ego ~dod e" ]e ] 6] 2' u 1hI 7 ~

Don Lo' re -e U loa i La us;

a
p.ra ] ayor

bi n, ties
I

It

r sad
·~O~

.. I iudn
I

I~

'D

Cill

i

1
j

r

r

I

1t ·1 rn' .. 010 d afi . (f' 161: a 1 ~O) P fa fue .amado i r -sp ado pOl todos sus sobd~ 0
orrupt
1. (

I

~ 21-

non Luis Fernandez de C1ol'dova.
Alm:irantn. Qgp~diol i hO]]'r:Lhre disiinguido rOl~ su e~racter, talantos i servicios, Go1bel'U' desrle 1625 ~ll'G2911

Don Francisco Lazo de la Vegan
H])ft:ln na.1Ul"'{J~ de 13, ] icnta ria.- de Santander, Hi ... zo eruda gnell"l'fl a los nrunennos i lOB ~L~H:c],~ut{i 131 nelehrc h:dnllrr en rlellUla~!r~mn".. ~nUeolo en Lima de hiul-'Op~~iu. i gobC'm'no a ' hila
durante diez nno, (162'O:Jt 16BH..)
diS

E cJaT'eciJo

Don Franci'!ico Lopez

zulliga!!

]1~rrqlle do Bsides, llacinao a Amueo i gOhCT no con tfi l'~ni'o 0 int ~p!riLlad d~ntuh., siote anos (lG3n rx IG4U",) Pcreeio ,:1 la vis a de CttCiiz e11 un cembate con 10:$ in u'le"p ~

Bnen varon l' honrado ,gobe~"nrrntp., que murhi
cion, a Impulses do un veueno, Durante
11

sAgrtn 1[1 ~radi-

gohicrno ocurrl"o ol fameso ' errerno 0 leI 13 de tnt yo de 1647, que' ounvla S~ conmemora pr.n:que m.sol6 te almente 10 capital, Gol~P.l·n(} de~de 16 0 a I1fi4fL

Don Antonio de, Af~nna.
Domiuado nor br. eodiein do STI e8pos~, file causa de Ia fl~glmdn gl"au rebelion de los aeaucauos i do un mof n de sus propi:o:9lt-rop as ~ a bern 0 de 1(1 f~O'gt 1 ~155 '"
Gobcrnftote

atnrdido,

Don Pedro Porter"

Oasanate,
nJLVe-

:Marino iln.strc,! sahio dislinguido i uno de los mejores

gante~ de ,U lepoc~, hizu esploruciones i:nrJJpu!'ttlntes en, la co u de 'Cniline mia, Go'he:mo~, -()56 n. 1 r,U2'"

Don Franc~sco de ,Menesest
J eneral de nrfilleria de nohle razu rO"rtuguc!Sa, pero tan eodieioso que 1":1y6 en la nvar1(~i~ i t,~ cruel pH~' se le mvo pOT' de11
I I

hi.cri'cf'On morir n Truj ~llo des (H'l'fldo, hn... , l)irjntlo~e CQsfulo seereiamente con una b~ll~l Ic:hil~na, de Iu quo dejd larga familia, GO~Jerno de de 16~.:l ~ Illlj
'm@nte~" us rXCCSCH;iIc
l~

-

2S ~

Don Miguel Gomez de 8i VEil! Flue un valeroi 0 soldnrlo, defendio a _'alparaisn contra los 6libusteros, saliendo de '1antm 0'0 a media neche en una H·tera i flle por muchos allw:i a1("n]~led esta ciudad, doade clrj6 num rosa
j

Idescondenci n,

Don Jlw_n Henri.quez:~
ALognd.o de LiJnu; ha,lJil ,rEKdministl"tl.dor Pr31"10 codiciose, Go ... l)t"~"n() ] 2' i1;llO~ fl~~1 tli 7" a I GR2 ~ Hixo d.j';rp~'sa· nbras IJIu.bUC.N
I,

en ttl capital,

Ifu.c despllle·

H

micmbro del

CfH1

ejo de .Indies,

Valildnc

. oldndo i hom

go lH:krn~don[i d.p Buenr ~ A.i-r~· : 'nlUrl(l en edad mui ~,,'",an~~~da de cDpi an jeueral en Guipd .. coa. Goberno de 16 21 a 16YI~I~ z

or

do mueha

prohidad,

Fll'

primer

Don, Tomas; Mm:in de Poveda,
so~dnd:Q~ gohmrnnutc ilu trado i oumplido !1.haUe ·0. fun .... dadOl" . n Ohile de ]arga prJQSapITZ,I~ Era natural die Gra:na.da.i muriOI en 1~f1Jnt,iaro de fl ponte .. En su epoc::L so representaron come, dia i se eultivuron ].0. ,O"U ,t05 sociales. Goberno die de 1 (l'O! a
-·DO

~10r1.
~]~tn_.t i l~ rvado. Pi rdi6, la ra ·j.a del rei, po a f) in.. igns quo se 1e nt ri bllyel'On OIl fh,vor del pretendieu 00 d manto ilia g~l~l'l~ae sucesion. d GoO 1 e;J_'l1o t]eF.cll 1700.l't _709 Hombre
t

(;omerchtn e de Viu'o i natura] d(~ ~ evilla, de go bemad f) r d b He durUD.to Ia «gueI'r;t de

UOl11II]"\o

el

lnpieo

llCemOn}) ,

i 'p'oxa
I

'lClah~:J ndos ~on ~os Iranee, es 11~ 10 njui .... lareu, riOT ~o enul nU1u"i6 de pesadnmbr ~ es,~ . n errude en la iglesin de l~ colo ccic n F]·aJlc~,cant1.. ,""" o;bcxnu ~ _ 7'00 it .117 ~

1J3jl;11."f8em.zo 'tanto"
I

ClOD'

no

E "pcr.i m n ado, jeneral eS11ailol i caballero tan valerosn como galan'be con lu damns. jnUeci6 a eonsecneacia de un gtJlpe del

plaza prineipa dA Rantlllgo" GaherDo ,6 anOIS de - 717 a 1733., siendo w] gobnrnarlDll[i que mas Iruigo .... ~~"'!I ~. l' ." ~ tiempo BJBD.'"CIO e1 manno du.ralllLif! . '.J; co I OUH;lJH! .
]9,
1.'

caballo eu un toruen en

Don ,Jo,Be Antonio Manso de V,elazcoi
Conde de BU!larD] ds, caball
~IO de

1m UII'\Cl@ll de ~nntiaglO" oHcial

distinguide i vali 11'00 eu la gt.l0t"rm do sucosion. ~1 es ol mndador de la admiuisbmeciuu ptu"a,tnente chdl 1'1 ] rile, dcmle go 'L:i1"I1,{~ eon aci rto de dip, 17,0 7 ~ 11 5" Fu D d,e I 11f.1 ~ virei de 1 Pe ttl i ill..... .lle,~i6 en Espnufi GO maestro etc eseuela 1 en" haber tornado parte en 10. rendiciou de Itt abana nl ulmirarrte "' ernon,
l ,

Don Francisco Alonso de Ovando .. ,
Noble espafto] i, marino a1istinguido que f~ jofe del npostndero

del CaUno., Goberno

174tL I ero hizo bastantes '~l(l la ntos local es en 1:1 (}:tpib111, ~ sl eci 31men t e e,l de' un jp:L8(~r[) on e L e Mrt11oaho paralelo a In que es 'hoi eallc de S~ll Pnblo~
801.0

un

ano 1745

e

it

uch as IC'] ud ndes, por 10 q_no so le ~HDel H.tnl [)I lie. onde ~le ~obluuiones~ Gobe['n d 'de 1740 tt 11'55 i fallecio en Oabo Ide Homo al "egresnF Q. E1,pnfi~ de mns de 80 aDOS de edad,

-;'und6 ell

I.

b ile

l1L1

'j

10,a1 allero del Ia orden we SrIill Ju~nlO dministrador dis inguldo, 901do1'do va liente - Pf_}l"O O'~·oge!·a codieioso i rl, UH1}];!"i cnstnm bros. -, Ern. natural d.e Catall1ii~ i muric en J~~r'celona, a claude S6 ret: 1"0 ile~ vireinn t~u del ~l"'~l;1. d i~ frutar Ie us mrrl hu hidas riquezu ... ' Gobsrno de 1755 a 7tlL.
I

Don Antonio

Guill i Gonz,aga"

ORCla} disi:.l11guido de injBnieiro~" Pa.EiO n 1:dle del gohi C)rl1O de UIHUln\ i rne tan um.igg dB los j esui as ctHll.O les ahorrecieru ~U!. hut ce 01" _-W nat, No prulo ~·o~u'e-rvir ,ttl dolo)" 1(1~ . u l:Jof';1111~i n J i 5: i hulla aepul.ta do . n 13.igl,e:sin dCI Ia Mel"celt Go berne d e sde 17 (:; 2 a 1168.

Don Juan de Balmaceda!!
H fllhI' docto l presi -n' e de Itt Real Au.dj,onlciall En c idad, do t 1 f c cal i an j eneral d 0(10 el 'r in dm n -0 do .. uno despnes d 1 1]1~ ·hill D 'tie onzn n. e 170... ~ cj '0' lax- rra su ell sion en
I
,j

hi1 ~

Don Franoisco JEt. ier
r d e ea b u1'1ria , ,.
C1,

die

Morales(!!
" ,. :CU1DO 1 aOH

11 pn cia,
I~

V" a 0'1_':1 01 Ina ,lllUe

no

o 0. tre ana de de 1-7 a 117

Dan
_ <I

us in de Jame,ui.

xc len ad lui i~t,"atl r. ] 1" m IIIueho bun1 u « 1 formidablo d true or 10 d U' n u'ub"01"110 i u.,6 m b rno on ~hil desd 1~~81 de II n " lie _ d(;
,n

go

:sO..

Don Ambro:s'io ,de Be'n, vides ..
ntirrno brirrn H r }ai101 que iuu It Chil ... mm anciano i va en ermizo, ~ell 0 ]0. cimicnto d ~Ul Iouec a ~ dur n u gol~i r) oeurri ) 1 lli ,apou 0 n Fnllecio n dro Lb IIlO' de 177' a 17" 7,.,
1

'D 'on

~ O'~U'; m brosie '_ ~-gms",
iO'"
11

Baron d Vullemn y i rn aT iJ.ue de ' '01110~ El uia no, h ,. d 10091 111, rnndor II ,hile llllr' . e t_.~ cloniaje. - :lhr(~el camino de ]1 . 'i rdillera · ~[ 1 ' 'Tall)' "ai~ Hizo I t~'aluar i I ilifi 0 Iu on dn, }"Ol if ~ a ,,, Ip rni 0 i nl ivi~ In ul: no In rcl 1,;;00 11-1 '~i u ubu ll', de 7 u 17( 10 i tall ciri de ,i1:~ i .cl P 'r ' fl1 10ft . padre d . don Bernardo
3 i

uc

.

Don Tomas Alvm-ez de Aceve--o. :Mnji ttadu ]: ,gr i 81L1D1L n 0 an ,iv, .. En..,tl ali
hl __ de 1a R al udi _']I oi' ' l1-17~ 11 pul ilo lut 1 31:r •trl6 Ia policlu do la capital, quo
tnn
I

1 n,~, n 17' i
n

au

esos uno

un

I

a urul,

Don, Gab isl AVlle2:.
li::. · EH~l'Ul '1, h UO 1. u.'~ ~ " cl , 'I
'1

i piadu
IOFU ]

'1

ro

,u.ll' cia n 'ru]l3.l'" i 0 ill 1!) d

a ibil

e iuf -,

tiem'b:re de

. 10, en el memento que se proelamabn

pend .neia de Chile.~ Goherno desde em 18 de seticmbre ] asta 1799,.

la inde ... de 17'96

Don Joaquin del Pino~
Corol1el espafiol que faUocio, de virei
I

de Buenos

Aires d.O'nd.e

existe su suee sion. ~'n Chile rab~o n eoncluir Ia ~ oneda i en sn fiempo ~e hiso 1[1 rej R" q00 adOI'D,E[ 1=.1entrada de bono r del castillo d.e id~ I n'O . n

,1 8nnta- nola. Gobetn6 dle~d,e171)9 ~ 1801.

Don Luis Muiioz de, G,uzmall ..
~n'ino dis inguido i hombre de alta prendns moralss i scoia.... les, ~'ueprcsidente do Quito i fallccio repeutinnmen e on ~ ti3l-an go en I 0 ... ,

ca, Huml

lorpe i ohslinadc, maudatario debil ,e .iI"I' '01hl[' 0, fue e1 111timo presidento de 101 o,Joni~~ siendo depn . to I]O'r el pueblo
)fB

BI'lgadior do mj onierus, natural del ]pl-'osimo do Vauta en Anii-

de S~~ntiagoel If de julio de 1~10~,G ()bS1"u6 desdo 1 ,lO~ n 1810",

Jenernl de ar illerin medioe re ]naLt~];,] IHjhd1:'atlo bien intencionado pel'o d.eLiL Bu victoria de Ilancn,Q"n3. le did el mando del puis m, su Ue}TO ;L de !, aipo ]13 cuuso. la muerte, 1 up. f~llcci6 en Punam~~de pesn.r ide, dolcmcias ul regresar a ]'".._p~na • n 181~ ~

Do'n Francisoo M,arcd del Ponti!
Un e~hi.r:ro afeminndo qno hll:oiJl es ado en el sitio de Zarng{)2UI pet"o df;~)io sn Laston de jeneral d Ch ile 'll iuflnjo de su hennauo don J nan Jose 1\ [IT''CV,, uno de los j Fe tile} par ida ab olnto in E~ptUla" Fuc CU1111·d~, true! i no upo schrellevnr au desgmoia. -01' eon 'ejlo~ de UTI f'raile mnndri eon. truir e,. ta. fortaleza ell l,t uual ffi],gu.ra Sin retrato como ultimo de llio. gobeiunc101'cs de Es.pn.:ii3"

en 1'11l.

Con,ttl.ndo uno a LUiO los retrfJIto . (1~1'[!i'preceilen, S~ ha11n"i chadu de '\~r' GIue no fd :l lIDO 8010 ole los en Grent~ ,gobeluadores propieI.

- S2bU'lo q u ~ l"Uie ron el reino lio fhile lle de c] doseubrirnieuto has ~1 ].rt Imlependeucin i nun ~e nu'hn'~i rl~u' la ~~J"lC' dp nne t,l'OS gohp.[,= nantes 110 sirlo numcuta la cun dus tl~ 101 - ih1.8h"cs cnpilunc jenera-

les i utcriu O~ lJ U ~guLf'l'n~niou in JIll ud~. a, ·c1.1n"r p] pj au 1" v u 1111a ~pda i el l'f~j (~nb:l Al V~M'~~JI: .l-\CAl'"Plh lO-L~t colerci un e eom pone llC1 d,
cnarcn tu ] do -.~ ilus,

VII.
N ) querrinmos al an~lonn 1" cste rscinto on t~] q n.~j si homos 'irnVU(J, t (I n nuestrt .. l ClCrCt:1 de TIna. demus l'rud ~ lou lu ,~~~Hlitl lit) hel.'i
nH).~

IJ(Hlltl,

nrei u!"1th.!ldp~

uerno

("OIUO

a

la sombm

de ;ir·hn11J]"opi-

ciu t[~gfldo con ul ruder del l~l'{)Pl t.or~plnllo qno 1111S0 su 'urdcn c. D ~fH3'~tl'iHJl}U~ p<n' t'tutu, 01'1'CC01' uu ~15iIUl.u ti ~~~ udio a los ohr ~'O~ l de In, (li{J"u·j~ (~na'lftnit:H"a 4]11 I'lle~ '"":-In [In t('JjgoT"i~l, entru Ins estnn tes L rl

en qu,e 'or" nC11111ulnn 11oco n poco 10.,-" 1"'Oh~]lpn -s de un futuro t. tnlJlt'[:illli entu d~.1iustrucciun P' ,pulaI'. r~ll'UIlH~ltl,." J ' 11 J nf!;';rt--1t~lu n' I' IH"~,,,"Pl1hnh;, c 'U e",:pf.:\daHd~HL los 11~q'~':uHj1l0:i P)"]"' \'(~ilJB ilns 11H·,rl~ modornn S pOl' su nu turul eurtosin, I~or muucrn qu ~ r 'Hr.!' -nrlo ul \Tisituuln al ffJi'IUopo e.~'f'r~j'pl (h~los l'l'O: u I r·p~ 111a "uILFnn~lnp~ {111t~..~a ' fi:llPiru'l"n Il~ l'O}" 111 diu C rn 1 111Uf.1r!Q Idt()1'lcU In 1J;/~/~·ofe."(l_ • r(fl\Jd rrasoo .../h.ulo 110:5 ,"10I'i.i P 'l"Ull tido (r uica men '.; uhora i n 111 tl " j D"l IH]llU I' estu nw pjda. ('nlT(~l"L:I. po r"' f 1 P;] . rd 1 i .n R i'H:U P.l If.!!., i ~1 a"nl UJ"hH-;,
I

f"1'lnl1lul' un
11.1(,-1to en

'\'OrO

qn~-']10 durlumes

h"

tiP.

r

~f:1 '11

,ttchn!lo

Illt'IV~Y{J]lJ:.""

ln cpo<-u. d l~L~ i pu r qui ~ri:1

IH.\'

1u: tal (',"'; I d(~ ~J~leJ·(..~t~~ p n""~!ntl~ al J(,Ui (lrulf'fo r~n'/lCI(lr i !3'i,::rnifi('iI~H.I(, pU:r.l.'H nl JJIO;{'U IU"/'i/t;rir·(J iJlr{/jr ua torlns Ius ol j ITO. q ue U(:,:,J~~'nclH hi ~~(H... r~l ~t'H~h'll, 11Ita 1!1U 'II a ] }~l!'ifL dt~ Ius (,H~ll f'~ !'<of"}"!:) 1111~L~iIlIpl u rp.~H l He; uu, i"IOHHJ I ~t n"Pl ..:a d r 13 ...1u?""o~yt, oxhi l ,;d~ n hi e~pu..:,.i('ion lu I' 7~ ~.l p~l.'C) q lIU mut .. :].u~ U Ll'llL ciuubi~l.J'ian (10 lugar :r. virnul [h~ HH ;aHj( uull unru nt ...1 (.JoJd~~jfl.~O"

'11l'~H i~ de rvalizurl' 0 ~h' hi.,lf n'fl nuttira! sn verIlPIl

r

l

(1

'Vu 1· uuso, . I)a

' l r)~ l.JoI1(~n)l'''! (J1B lLn....... o

'jBjj

zl.

....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->