HADITS TENTANG HIWALAH WAKALAH DAN DLAMAN

(diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Hadits-Hadits Ekonomi)

Oleh Mawardi Kusumahwardani 208301069 Perbankan Syari’ah A (muamalah)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Jalan A.H. Nasution no 105 Cibiru Bandung

Muttafaq alaih . maka ambillah darinay 15 wasaq (Riwayat Abu Dawud) 1 2 Hiwalah adalah penyerahan / pengalihan utang Wakalah adalah perwakilan (penyerahan /pendelegasian mandat) . dan pada sutu riwayat oleh Ahmad (sabdanya) : “Dan barang siapa dihawalahkan hendaklah ia terima”. lau aku datang kepada Rosululloh SAW.  WAKALAH2 (perwakilan) Artinya : Dari Jabir r.a. HIWALAH1 (pengalihan) Artinya : Dari Abi Hurairah. dana apabila seorang dari kamau diserahkan kepada seorang yang mampu hendaklah ia menerima serahan itu. ia berkata : telah bersabda Rosululloh SAW : “Penahanan orang yang mampu itu satu kezhaliman . “bila engkau datang pada wakilku di khaibar. Maka beliau bersabda. ia berkata :Aku keluar pergi ke Khaibar.

3 . hutang seorang ditanggung pembayarannya oleh seorang lain. DLAMAN3 (tanggungan) Artinya : Dari Amr bin Syu’aib. dari bapaknya dari datuknya ia berkata : telah bersabda Rosululloh SAW : Tidak ada tanggungan pada (hukum) had (Riwayat Baihaqi) Dlaman adalah tanggungan.