You are on page 1of 2

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI VAØ DÖÔÏC PHAÅM

HOAØNG PHUÙ
41 LeâLôïi - Thò xaõ Ñoâng Ha ø- Quaûng Trò * ÑT:053.565758 * Fax: 053.565758 - E.mail:hoangphu@vnn.vn

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:- Ban giám đốc TTPCBXH

Công ty chúng tôi xin báo giá đến quý đơn vị một số mặt
hàng sau:

TT T.THUỐC-NỒNG ĐỘ- NSX ĐVT GIÁ CÓ VAT GHI CHÚ


HÀM Lượng
1 Celecoxid 200mg Domesco viên 1.650
2 Diclofenac 50mg Quảng Bình viên 90
3 Mofen 50mg Canada viên 515
4 Efferalgal Pháp viên 2.100
500mg(sủi)
5 Doren 10mg Domesco viên 450
6 Hagimox 0,5g HGiang viên 1.340
7 Faclor ACS 250mg Austrapharm viên 4.330
VN
8 Claject 1g USA-China Lọ 16.500
9 Cefadroxil 500mg Domesco Viên 1.220
10 Ednyt 5mg Hunggary viên 1.630
(elanapril )
11 Esomez 200mg Domesco Gói 1.050
12 Terpincodein Meyer- Bến tre viên 250
13 Zinmax 500mg Domesco Viên 12.600
14 Roxithromycin Domesco viên 750
150mg
15 Spiramycin 100mg Domesco viên 1.350
16 Dolocep 200mg Domesco Viên 560
17 Omeprazol 20mg Domesco viên 830
18 Presnisolon 5mg TNM Canada viên 310
19 Multivitamin HG viên 110
20 DIDHANAMAX Austrapharm gói 610
VN
21 Korime(ginko) Korea Viên 3.300
22 Seretide(Xịt) Đức Lọ 175.000
23 Cefixim 200mg Domesco Viên 7.350