You are on page 1of 1

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI VAØ DÖÔÏC PHAÅM

HOAØNG PHUÙ
41 LeâLôïi - Thò xaõ Ñoâng Ha ø- Quaûng Trò * ÑT:053.565758 * Fax: 053.565758 - E.mail:hoangphu@vnn.vn

BẢNG BÁO GIÁ

TT T.THUỐC-NỒNG ĐỘ- NSX ĐVT GIÁ CÓ VAT GHI CHÚ


HÀM Lượng

1 Hagimox 0,5g HGiang Viên 1340


2 Docycilin 100mg Stada Viên 630
3 Azbiotic 500mg Canada Viên 10820
4 Cefibiotic 200mg Canada Viên 11350
5 Tinidazol 500mg Ấn độ Viên 200
6 Ketoconazol 200mg Stada Viên 830
7 Gryseophulvin 500mg Mekopha Viên 580
8 Acyclovia 400mg Ấn độ Viên 930
9 Clopheniramin 4mg Hậu giang Viên 40
10 Medocetimax 10mg Canada Viên 2990
11 Telfor 60mg Danapha Viên 1550
12 D.E.P 30ml Quảng Bình Lọ 2700
13 Povidin 30ml Đà nẳng Lọ 2700
14 Ketoconazol(10mg) Huế Tub 3700
15 Forsancor(tub 5g) Huế Tub 10300
16 Betamethasol(tub Huế Tub 32500
30g)
17 Betalic(tub 10g) Huế Tub 12500
18 Betalog(tub 15g) Dewopharma Tub 12600
19 Lagarel (tub 10g) Huế Lọ 7600 Tinh chất
nghệ+vtmE
20 Vitamin C 0,5g Quảng Bình Viên 373
21 Vitamin E Domesco Viên 1100