You are on page 1of 7

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỊA CHỈ: 41 LÊ LỢI -ĐÔNG HÀ
ĐT: 565758

BẢNG BÁO GIÁ THUỐC


Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LINH
Công ty TNHH DP HOÀNG PHÚ xin báo giá một số mặt hàng như sau:
Tên thuốc, nồng độ, hàm Đơn vị Đơn giá có
Stt Nước sản xuất Ghi chú
lượng tính VAT
1 Adrenalin 1mg/ml XN 1 Ống 2,840
2 Depersolon 30mg Hungary Ống 13,083
3 Diaphylin 4,8% Hungary Ống 7,770
4 Diclofen 75mg Ấn độ Ống 1,950
5 Digocin 0,25mg Hungary Viên 555
6 Dopamin 200mg Đức Ống 16,500
7 Marcain 0,5% Áo Ống 63,000
8 Nitromin 2,6mg Hungary Viên 980
9 Oxytocin 5UI Hungary Ống 3,675
10 Papaverin 40mg Ba Lan Ống 17,100
11 Presnisolon 5mg Canada viên 330
12 Suxamethonium 100mg Đức Ống 12,200
13 Alsoben 200mcg Hàn Quốc Viên 6,615
14 Acycloviar200mg India Viên 2,150
15 Uabain TW1 Ống 731
15 Hydrocortison125mg Ba Lan Lọ 25,900

Báo giá có giá trị từ ngày 01/10/2008 đến khi có thông báo mới.
Rất mong được sự ủng hộ của quý cơ quan.
Đông Hà, ngày 01 tháng 10 năm 2008
Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phú
CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ THUỐC


Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LINH
Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Đức xin báo giá một số mặt hàng như sau:
Tên thuốc, nồng độ, hàm Đơn vị Đơn giá có
Stt Nước sản xuất
lượng tính VAT
1 Aciclovir Ấn Độ Viên 2,350
2 Adrenalin 1mg/ml XN 1 Ống 3,524
3 Aerane 100ml 0.2% Đức Lọ 599,200
4 Alsoben 200mcg Hàn quốc Viên 7,960
5 Buscomin 20mg Đức Ống 4,930
6 Colchicin 1mg Mediplantex Viên 1,520
7 Cordaron 200mg Pháp Viên 7,934
8 Depersolon 30mg Hungary Ống 15,208
9 Diaphylin 4,8% Hunggary Ống 8,590
10 Diclofen 75mg Ấn độ Ống 1,974
11 Digocin 0,25mg Hungary Viên 810
12 Dobutamin 250mg/20ml Đức Ống 129,500
13 Dopamin 200mg Đức Ống 19,342
14 Examin 250mg Mediplantex Ống 13,600
15 Foral 100ml Mỹ Lọ 567,560
16 Hydrocortizol 125mg Ba Lan Ống 28,740
17 Hydrocortizol 125mg Hungary Ống 41,945
18 Levonox 40mg Sanofi Ống 88,593
19 Lubrex 500mg Traphaco Viên 2,500
20 Methyl Ergometrin 0,2% Đức Ống 12,168
21 Neodex 5ml Dược liệu Lọ 2,946
22 Neostigmin 0,5mg Đức Ống 10,415
23 Nitromin 2,6mg Hungary Viên 1,000
24 Norcuron 4mg Hà Lan Ống 59,930
25 Oridoxim Đài Loan Ống 53,943
26 Oxytocin 5UI Hungary Ống 4,314
27 Papaverin 40mg Ba Lan Ống 17,904
28 Presnisolon 5mg Canada viên 410
29 Suxamethonium 100mg Đức Ống 12,666
30 Uabain XN1 Viên 790
Báo giá có giá trị từ ngày 01/09/2008 đến khi có thông báo mới.
Đông Hà, ngày 01 tháng 09 năm 2008
GIÁM ĐỐC
ỆT NAM

Ghi chú don vi gia mua

ong 2,250

hop 300
ong 3,600
vien 952.38
hop 168,571
ong 11,800
hop 35,000

hop 25,200 Hộp 50 viên


ong 102,000
ong 14,280

lo 21,420
lo 32,200

ong 9,180

ong 7,650
hop 23,400 hop 3 vi,vi 10 vien
hop 43,860
ong 39,270
ong 3,300
ong 13,260

ong 9,700

09 năm 2008
C
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH LAN TIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ


Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LINH
Công ty TNHH dược phẩm Lan Tiến xin báo giá một số mặt hàng như sau:
Tên thuốc, nồng độ, hàm Đơn vị Đơn giá có
Stt Nước sản xuất Ghi chú
lượng tính VAT
1 Digocin 0,25mg Hungary Vien 820
2 Neostigmin 0,5mg Đức Ống 10,315
3 Depersolon 30mg Hungary Ống 15,408
4 Oxytocin 5UI Hungary Ống 4,300
5 Oridoxim ĐL Ống 52,943
6 Foral 100ml Mỹ Lọ 566,560
7 Norcuron 4mg HL Ống 59,130
8 Diclofen 75mg Ấn độ Ống 1,974
9 Diaphylin 4,8% Hunggary Ống 8,190
10 Buscomin 20mg Đức Ống 4,630
11 Cordaron 200mg Phap Vien 7,434
12 Colchicin 1mg Mediplantex Vien 1,320
13 Presnisolon 5mg Canada Vien 400
14 Nitromin 2,6mg Hungary Vien 1,100
15 Alsoben 200mcg HQ Vien 7,260
16 Lubrex 500mg Traphaco Vien 2,100
17 Adrenalin 1mg/ml XN 1 Ống 3,124
18 Papaverin 40mg Ba Lan Ống 17,304
19 Hydrocortizol 125mg Hungary Ống 41,745
20 Hydrocortizol 125mg Ba Lan Ống 28,740
21 Examin 250mg Mediplantex Ống 13,700
22 Suxamethonium 100mg Đức Ống 12,566
23 Neodex 5ml Dược liệu Lọ 2,946
24 Levonox 40mg Sanofi Ống 87,593
25 Dopamin 200mg Đức Ống 19,000
26 Dobutamin 250mg/20ml Đức Ống 128,500
27 Methyl Ergometrin 0,2% Đức Ống 12,068
28 Aerane 100ml 0.2% Đức Lọ 600,200
29 Aciclovir Ấn Độ Viên 2,850
30 Uabain XN1 Viên 795
Báo giá có giá trị từ ngày 01/09/2008 đến khi có thông báo mới.
Đông Hà, ngày 01 tháng 09 năm 2008
GIÁM ĐỐC