You are on page 1of 2

Công ty TNHHTMDP Hoàng Phú Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đc: 41 Lê Lợi-Đông Hà_Quảng Trị Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


Số:01/ DT-TĐ

DỰ TRÙ THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN NĂM 2008


Kính gửi: Sở y tế tỉnh Quảng Trị
Công ty dược phẩm trung ương 1 - Hà Nội

Phần báo cáo năm trước


Tên thuốc, nồng độ, hàm Đơn vị Số lượng
Stt Số lượng tồn Tổng số xuất Tồn kho Dự trù Duyệt Ghi chú
lượng tính nhập trong Tổng số
kho năm trước trong năm cuối năm
năm
1 Seduxen 5mg Viên 0 0 0 0 0 10,000
2 Diazepam 5mg Viên 0 0 0 0 0 5,000

Đông Hà, ngày…...tháng …..năm 2008


Đông Hà, ngày 21 tháng 9 năm 2008 Duyệt bản dự trù này gồm …….trang …….khoản được mua
Thủ trưởng đơn vị tại…………………………………
Giám đốc Sở ytế
Công ty TNHHTMDP Hoàng Phú Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đc: 41 Lê Lợi-Đông Hà_Quảng Trị Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
Số:02/ DT-TĐ

DỰ TRÙ THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN NĂM 2008


Kính gửi: Sở y tế tỉnh Quảng Trị
Công ty cổ phần dược DANAPHA

Phần báo cáo năm trước


Tên thuốc, nồng độ, hàm Đơn vị Số lượng
Stt Số lượng tồn Tổng số xuất Tồn kho Dự trù Duyệt Ghi chú
lượng tính nhập trong Tổng số
kho năm trước trong năm cuối năm
năm
1 Halopheridol 1.5mg Viên 0 0 0 0 0 200,000
2 Levomepromazin 25mg Viên 0 0 0 0 0 50,000
3 Depakin 200mg Viên 0 0 0 0 0 10,000
4 Olanzapin Viên 0 0 0 0 0 2,000
5 Phenobarbital 100mg Viên 0 0 0 0 0 100,000

Đông Hà, ngày…...tháng …..năm 2008


Đông Hà, ngày 21 tháng 9 năm 2008 Duyệt bản dự trù này gồm …….trang …….khoản được mua
Thủ trưởng đơn vị tại…………………………………
Giám đốc Sở ytế