อสังหาฯ - ยานยนต์ 13A

วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2555
The Eight Condominium ชูจดุ ขายท�ำเลย่าน
ธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการคนเมือง เชือ่
วตลาดคอนโดจะคึกคักได้อีก ด้าน ดิ แอทริ
บิวท์ เน้นบริการหลังการขาย งัดโปรโมชั่น
จัดเต็มพร้อมอยู่สิ้นปี
นายพั น ธ์ วั ช ร วิ ไ ลชื่ น ผล ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เดอะไลน์ เฮ้าซ์ จ�ำกัด
เจ้าของโครงการ The Eight Condominium เปิด
เผยว่า The 8 condominium เฟส 2 พร้อมท�ำการ
เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาจับจองแล้ว ซึ่งขณะนี้
เหลือเพียง 20 ยูนิต เท่านั้น โดยจะเริ่มด�ำเนิน
การก่อสร้างวันที่ 10 พฤษภาคมนี้
ส� ำ หรั บ โปรโมชั่ น ตอนนี้ คื อ แถมฟรี
เฟอร์นเิ จอร์และแอร์ทกุ ห้อง คือลูกค้าสามารถหิว้
กระเป๋าแล้วเข้ามาอยู่ได้เลย ส่วนการเปิดโครง
การใหม่ยังอยู่ในช่วงดูท�ำเลอยู่ ตอนนี้ตลาด
คอนโดมิเนียมในหาดใหญ่ถือว่า ก�ำลังมาแรง
การแข่งขันจึงถือว่าสูง
“อาจเป็นเพราะความต้องการของลูกค้า
มีสูงขึ้น ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น รถติดใน
ตัวเมืองหาดใหญ่ ปัญหาน�้ำท่วม” นายพันธ์วชั ร
กล่าว และว่า
คอนโดในตัวเมืองหาดใหญ่ ยังถือว่าเป็น
เรื่องที่ใหม่ บวกกับที่ตั้งจะตั้งอยู่ในท�ำเลกลาง
เมือง ติดถนนใหญ่ติดย่านธุรกิจ ไม่แออัด และ
ปัจจุบนั บ้านมีราคาทีส่ งู ขึน้ แน่นอนว่าราคาบ้าน
ที่มีท�ำเลตั้งอยู่ในตัวเมืองหรือย่านธุรกิจย่อมมี
ราคาที่สูงมาก คอนโดมิเนียมจึงสามารถตอบ

ตลาดคอนโดฯหาดใหญ่บมู อย่างต่อเนือ่ ง

ผู้ประกอบการเล็งท�ำเลทองขยายโครงการ

พันธ์วัชร วิไลชื่นผล
โจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุม่ ทีต่ อ้ งการพัก
อาศัยกลางเมืองในราคาไม่แพง
นายพันธ์วัชร กล่าวถึงการแข่งขันของ
ตลาดคอนโดในหาดใหญ่วา่ เริม่ จะมีการแข่งขัน
ทีส่ งู ขึน้ เพราะมีเจ้าใหม่ๆ เข้ามาเปิดตัว ซึง่ ถือว่า
เป็นเรื่องที่ดี เพราะหากมีการแข่งขันที่สูงขึ้นก็
ย่อมมีผลดีต่อผู้บริโภค ที่มีตัวเลือกเพิ่มขึ้น ซึ่ง
คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดคอนโดในหาดใหญ่
คึกคักอย่างแน่นอน
อย่ า งไรก็ ต าม โดยส่ ว นตั ว ยั ง เชื่ อ ว่ า
ตลาดคอนโดในหาดใหญ่ยังคงเติบโตอย่างต่อ

ดวงชนก กรัณกิติกร
เนือ่ ง โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพืน้ ทีแ่ ละ
จังหวัดรอบนอก
นางสาวดวงชนก กรัณกิติกร ผู้ช่วยผู้
อ�ำนวยการโครงการ ดิ แอทริบวิ ท์ คอนโดมิเนียม
กล่าวว่า ขณะนีต้ ลาดคอนโดมิเนียมในหาดใหญ่
มีการตอบรับทีด่ มี าก ส่งผลให้โครงการ ดิ แอทริ
บิวท์ คอนโดมิเนียมเหลือเพียง 10 ยูนิต
ส�ำหรับโปรโมชัน่ ของ 10 ยูนติ สุดท้ายคือ
ส่วนลดถึง 50,000 บาท ฟรีคา่ ธรรมเนียมการโอน
และฟรีคา่ ส่วนกลางในปีแรก โดยโครงการ 1 กับ
โครงการ 2 จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

“นโยบายของเราคือจะเน้นการบริการ
หลังการขายและงานดีไซน์ และมองว่าตลาด
คอนโดมิเนียมในหาดใหญ่จะเติบโตขึน้ อีก อีกทัง้
ยังเชื่อว่าจากการที่มีการแข่งขันสูงขึ้นนั้น การ
แข่งขันไม่ใช่แค่คอนโดเท่านั้น เพราะตลาด
อสังหาริมทรัพย์บูมมาก และยังเชื่อว่าจากการ
แข่งขันตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหาดใหญ่
จะส่งผลช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดี
ขึ้น” นางสาวดวงชนก กล่าว และว่า
โดยส่ ว นตั ว ยั ง เชื่ อ ว่ า สาเหตุ ที่ ค อนโด
มิเนียมได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากอยูใ่ นขณะ
นี้ ก็คอื ลูกค้าส่วนใหญ่กลัวการเกิดเหตุการณ์นำ�้
ท่วมซ�้ำอีก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยต้นๆ ที่ท�ำให้คอน
โดมิเนียมขายดี อีกทัง้ ราคาบ้านในปัจจุบนั มีแนว
โน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งนี้ ตนมองว่าตลาดบ้านจัดสรรจะไม่
ส่งผลกระทบต่อตลาดของคอนโดมิเนียมอย่าง
แน่นอน เพราะกลุ่มลูกค้าของคอนโดมิเนียม
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัย
ท�ำงาน และกลุ่มลูกค้าที่มีบ้านอยู่แล้ว
ล่าสุดในอนาคตมีแนวโน้มทีจ่ ะเปิดโครง
การใหม่ที่ปุณณกัณฑ์และที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งใน
ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างศึกษาข้อมูล

รถหรูวิ่งฉิว‘บ้านอะไหล่-ลักซูรี่’เพิ่มเป้า100%
ธุรกิจรถยนต์น�ำเข้า 2 ค่าย แนวโน้มตลาด
รถหรูภาคใต้โตต่อเนื่อง บ้านอะหลั่นหวัง
ขยายฐานต่อยอดลูกค้าเดิม ชูด้านบริการ
เป็นจุดแข็ง เตรียมจัดงานขอบคุณลูกค้า
ด้านเดอะ ลักซูรี่ แจกนิชสันมาร์ชครบรอบ
5 เดือน
นายจิรวุฒิ ฮุ่ยสกุล กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บ้านอะหลั่ย ออโต้อิมปอร์ต จ�ำกัด เปิด
เผยว่า ตั้งแต่เปิดโชว์รูมมา 1 ปีถือว่าเราประสบ
ความส�ำเร็จ เนื่องจากปีที่ผ่านมาตั้งเป้าไว้ที่
100 คัน แต่ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจาก
ลูกค้าที่มาก ส่งผลให้ยอดพุ่งถึง 200 คัน ในปีนี้
จะตั้งยอดขายไว้ที่ 200 คัน โดยตอนนี้ยอดขาย
เกือบครึ่งของเป้าแล้ว ซึ่งความจริงแล้วทางเรา
ไม่ได้หวังว่ายอดขายจะเติบโตได้ขนาดนี้ อาจ
เป็นเพราะการบริการซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลัก
ของเรา เช่น ในระหว่างที่ลูกค้าน�ำรถซ่อมกับ
ศูนย์บริการของเรา ทางเราจะมีรถคอยบริการ
ให้ลูกค้าน�ำไปใช้ในระหว่างซ่อมได้ ในภาคใต้
ศูนย์บริการส�ำหรับรถน�ำเข้าของเราถือว่าเป็น
ศูนย์บริการอันดับต้นๆ ด้วยเพราะมีศูนย์บริการ
ที่ทันสมัย ซึ่งโชว์รูมของเรามีการพัฒนาตลอด
เวลาอยู่แล้ว
“ในส่วนของตัวสินค้าทุกๆ ที่เหมือนกัน
หมดอยู่แล้ว โดยลูกค้าจะมาเน้นในด้านการ
บริการซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักและหัวใจของ
เราอยู่แล้ว การบริการที่ว่านี้ก็รวมไปถึงการ
บริการหลังการขายด้วย แน่นอนว่าลูกค้าของเรา
ทุกคนจะพอใจกับบริการของเรา เพราะเรามีรถ
สไลด์คอยบริการและมีรถให้ลกู ค้าใช้ในระหว่าง
ซ่อมอีกด้วย” นายจิรวุฒิ กล่าว
จุดอ่อนของรถยนต์เกรย์มาเก็ตก็คือการ
บริการ ไม่มีที่ซ่อม อะไหล่รอนาน ฉะนั้นทาง
โชว์รมู จึงต้องเน้นการ Service เป็นพิเศษ คือท�ำ
จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง ขณะนีศ้ นู ย์บริการของเรา
เปิดมาได้ 5 เดือนแล้ว สามารถรองรับรถยนต์
ได้ถึง 60 คันต่อเดือน และหากซื้อรถจากที่อื่น

หมายในการจัดงานครัง้ นีน้ อกจากทีก่ ล่าวไปข้าง
ต้นแล้ว ก็เพื่อต้องการขยายฐานลูกค้าโดยการ
ที่ลูกค้าไปบอกต่อๆ กันกับคนรู้จัก เพื่อนๆ หรือ
ญาติพี่น้อง ซึ่งภายในงานจะแบ่งเป็น 2 โซน มี
โซนการน�ำเสนอรายละเอียดของตัวสินค้าทุกตัว
ในโชว์รมู โปรโมชัน่ และการบริการหลังการขาย
ส่วนอีกโซนจะเป็นการแจกของขวัญแก่
ลูกค้า และในอนาคตอาจจะมีการจัดกิจกรรม
เชื่อมความสั
กับลูกคค้าร์
าทุกๆจัดเดืแคมเปญ
อน
เดอะ
ลักซูรมี่ พัซุนปธ์เปอร์

จิรวุฒิ ฮุย่ สกุล

แล้วมาเข้ารับการบริการจากศูนย์บริการเราก็
ยินดี เพียงแต่อาจจะไม่ได้ส่วนลดการเข้ารับ
การบริการเหมือนกับรถทีซ่ อื้ จากทางโชว์รมู โดย
ตอนนี้ทางเราเปิดช่องซ่อม 5 ตัว แต่หลังจากนี้
อีก 6 เดือน จะมีการเพิ่มช่องซ่อมอีก 5 ตัว ถือ
ได้ว่าเราให้ความส�ำคัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก
โดยมองว่าตลาดรถยนต์น�ำเข้าในภาค
ใต้ว่าสามารถเติบโตในอีก เพราะเชื่อว่าคนใน
ท้องถิ่นจะซื้อรถยนต์ใกล้บ้าน อีกทั้งลูกค้ายังมี
การบอกต่อๆกัน เคยมีกรณีที่ลูกค้าท่านนึงมา
ซือ้ รถกับทางเราแล้วแนะน�ำไปยังยังญาติพนี่ อ้ ง
หรือคนรู้จักมาซื้อรถจากทางเราถึง 5 คัน คือจะ
เป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆ
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของเราก็อย่าง
ที่กล่าวคือเน้นการบริการ ความเอาใจใส่ และ
คุณภาพ คือลูกค้าจะไปบอกต่อเอง ทุกวันนี้
กล้าพูดได้เลยว่าที่เราโตมาจนถึงทุกวันนี้เพราะ
เติบโตมาจากการบริการ ซึ่งเราไม่ได้หวังยอด
ขายทีม่ าก เพราะหากมียอดขายมากการบริการ
ก็อาจจะไม่ทวั่ ถึง ส่วนหลักในการด�ำเนินธุรกิจก็
คือต้องซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
ล่าสุดได้จัดงานขอบคุณลูกค้าส�ำหรับ
ยอดขาย 200 คันจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 100 คัน
และฉลองที่โชว์รูมเปิดมาได้ 1 ปี ในวันเสาร์ที่ 2
มิถนุ ายน 2555 ณ ห้องตะกัว่ ป่า โรงแรมเจบี เป้า

พิเศษมอบนิสสัน มาร์ซ

มังกรเกียรติ อรุณชวนะรักษ์
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เดอะ ลัก
ซูรี่ ซุปเปอร์คาร์ จัดแคมเปญพิเศษ จับรางวัล
ส�ำหรับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วและที่จองรถกับ
ทางโชว์รูมไว้ โดยลูกค้าลุ้นรับรางวัลใหญ่ คือ
รถยนต์ นิสสัน มาร์ซ มูลค่า 500,000 บาท
นายมั ง กรเกี ย รติ อรุ ณ ชวนะรั ก ษ์
ประธานกรรมการบริหารบริษัท เดอะ ลักซูรี่
ซุปเปอร์คาร์ กล่าวว่า เดอะ ลักซูรี่ ซุปเปอร์
คาร์ เปิดโชว์รูมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2554
ผ่านไป 5 เดือนแล้ว ลูกค้าให้การตอบรับ
ดีมาก งานครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อมอบของขวัญพิเศษ
ให้แก่ลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดย
ตลอด วันนี้เป็นวันที่ลูกค้ารอคอย หลายคนเดิน
ทางมาจากต่างจังหวัด ส�ำหรับครัง้ ต่อไปเราจะมี
แคมเปญพิเศษมามอบให้ลกู ค้าอีกอย่างแน่นอน
ส่ ว นการแข่ ง ขั น อาจจะมี ค ่ อ นข้ า งสู ง
เนื่องจากมีหลายโชว์รูมที่เปิดให้บริการ ลูกค้ามี

ทางเลือกหลากหลาย แต่ทงั้ นีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั เงือ่ นไข
นโยบาย และกลยุทธ์ทางการขาย การท�ำการ
ตลาดของแต่ละโชว์รูมที่จะครองใจลูกค้าได้
ส�ำหรับส่วนแบ่งการตลาดของ เดอะ ลัก
ซูรี่ ซุปเปอร์คาร์ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ลูกค้ายัง
ให้การตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นายมังกรเกียรติ กล่าวว่า มีมุมมอง
เกีย่ วกับตลาดรถหรูในภาคใต้วา่ ยังโตได้เรือ่ ย ๆ
ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ตลาดรถหรูยังมียอดขายที่ดีอยู่ รถยังสามารถ
ขายได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ ใ นการท� ำ งานนั้ น จะยึ ด หลั ก การ
ท�ำงานอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา พูดอะไรไว้
ก็ท�ำให้ได้อย่างที่พูด จริงใจกับลูกค้า เพราะเชื่อ
ว่า คุณสมบัตเิ หล่านีค้ อื สิง่ ทีจ่ ะครองใจลูกค้าได้
ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ผู ้ โ ชคดี ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
รถยนต์ นิสสัน มาร์ซ คือ นายจตุรงค์ เภาไฟ
จากจังหวัดกระบี่
นายจตุรงค์ กล่าวว่า เดินทางมาจาก
จังหวัดกระบี่ตั้งแต่เช้า ตั้งใจมาร่วมงานนี้โดย
เฉพาะ มากัน 4 ท่าน ทั้งครอบครัว วันนี้ก็รู้สึก
ดีใจ และตื่นเต้นมากที่ได้รับรางวัล ไม่นึกว่าตัว
เองจะได้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีดวงได้รางวัล
แต่ครัง้ นีถ้ อื ว่าโชคดีมาก ต้องขอบคุณทาง เดอะ
ลักซูรี่ด้วยที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้
นายจตุรงค์ กล่าวว่า ได้ซอื้ รถ เบ๊นซ์ ของ
ทีโ่ ชว์รมู เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา ทีเ่ ลือกซือ้
รถที่ เดอะ ลักซูรี่ ซุปเปอร์คาร์นั้น เพราะมองว่า
ที่นี่เป็นโชว์รูมที่มีรถหลากหลายแบบ หลายรุ่น
หลายยีห่ อ้ ให้เลือก เรามาทีน่ ที่ เี่ ดียวได้ดคู รบทัง้
เบ๊นซ์ BMW และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมี
ศูนย์ซ่อมที่ดี มีมาตรฐานด้วย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful