Çѹ·Õè 5 - 11 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555

สวัสดีคะทานผูอาน “ภาคใตโฟกัส” ฉบับนี้ เรา
มารูจักผูหญิงที่เรียกวา “คนเกง” สําหรับสาวๆ
วัยทํางานยุคใหม หรือที่เรียกกันวา Working
Woman เธอคือ “หยง” หรือ นางสาวสุจินดา
ป ญ ญาคุ  ม วงศ ผู  ช  ว ยประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท หาดสินรับเบอร จํากัด เปน
บริ ษั ท ในวงการอุ ต สาหกรรมยางพาราครบ
วงจร ทั้งผลิตนํ้ายางขน ยางแทง และผลิต
ภัณฑอื่นๆ สงออกทั่วโลก สํานักงานใหญอยู
ที่ประเทศมาเลเซีย
ในบทบาท ผู  ช  ว ยประธานกรรมการ
บริหาร หรือ Assistant to Executive Chairman หยง ทํางานควบคูกับงานดาน Finance
หนาที่หลักๆ ก็ฃฃจะรับผิดชอบในสวนการเงิน
ดิวงานกับแบงค วางแผน คํานวณการรับเงิน
จ า ยเงิ น ของบริ ษั ท ประจํ า วั น งานทางด า น
ภาษาเชน เปนลาม แปลเอกสาร จนถึงการ
ตอนรับลูกคาหรือผูเยี่ยมชมบริษัท
อุปสรรคในการทํางาน หากเจอปญหา
ก็ลองแกดวยตัวเองกอน แตถาทําไมไดแลว
จริงๆ วิธีแกไขปญหาที่งายและถูกตองที่สุด
หยงคิ ด ว า คื อ “การถาม” ค ะ ถามหั ว หน า
งาน หรือถามรุนพี่ วาเจอปญหานี้เราควรทํา
อยางไร แกไขอยางไรจึงจะถูกตอง
“อย า กลั ว ที่ จ ะถาม อย า กลั ว จะโดน
ตํ า หนิ เพราะหากเราเจอป ญ หาที่ ย ากเกิ น
ความสามารถของเรา และยังดันทุรังทําตอ

ÃÊà´ç´ÁÑÊÁÑè¹»ÅÒ-ÂíÒÁÐà¢×Íà¼Ò
2àÁ¹Ù¤Ù‹ÍËÍÂÌҹ¤ÃÑÇÁѳ±¹Ò

สวัสดีคะ คุณผูอานแฟนๆ “โฟกัสพากิน” ทุก
ทาน กลับมาพบกันอีกเชนเคยกับคอลัมนดีๆ
เมนูเด็ดๆ ที่เราจะนํามาเสนอคุณผูอานกันทุก
สัปดาห ฉบับนี้ขอแนะนํารานอาหารที่ตองขอบ
อกวาบรรยากาศดีมาก อาหารก็อรอยมากดวย
นั่นก็คือ รานครัวมัณฑนา
นายนันทวัช พัฒนาภักดี เจาของ
ร า นครั ว มั ณ ฑนา เล า ว า มี อ าชีพเปนทนาย
ความ แตเปนคนที่ชอบชิม ชอบทํา และอาหาร
ใหคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงทานยังชอบฟง

¼ÙŒËÞÔ§¡ŒÒǷѹâÅ¡

แล ว ปลอดภั ย หากทํ า ตามกระแสหรื อ ทํ า
ดวยความไมรู อาจจะเกิดอันตรายได และ
มันก็ไมคุมเลย
หยง อยากใหมองวาสิ่งใดที่สําคัญ สิ่ง
ไหนที่เราชอบ และทําใหเราใชชีวิตอยางมี
ความสุข เราควรเลือกจะทําสิ่งนั้นคะ เชน
การอยูกับครอบครัว การทํางานที่เรารัก และ
ครั้งคะ ก็ชวยใหผิวนุมขึ้นคะ และหากไปอยูใน ต อ งมี เ วลาให ตั ว เองได ผ  อ นคลายบ า ง ใน
ที่ๆ มีอากาศหนาวมาก ก็ตองทาโลชั่น
ชีวิตมีหลายดาน ใชใหคุมทุกดาน และอยูใน
นอกจากนี้ ก็จะหาเวลาออกกําลังกาย ความพอดี
และพยายามพักผอนใหเพียงพอ
ทุกวันอาทิตยขอใชเวลากับครอบครัว
ก็ถือเปนชวงเวลาของการพักผอนที่ดีที่อาจจะ
ออกไปหาอะไรทานนอกบาน ไปชอปปง หรือ
แม แ ต นั่ ง ดู ที วี ใ นบ า น ก็ มี ค วามสุ ข ไปหมด
นานๆ ทีก็ลาพักรอนไปเที่ยวกับเพื่อนๆ
“เป น คนชอบอ า นหนั ง สื อ มากๆ หยง
จะซื้อหนังสือเยอะกวาซื้อเสื้อผาซะอีก หยง
จะอานหลายประเภท เชน การเงิน ภาษา จิต
วิทยา ทองเที่ยว คอมพิวเตอร ขําขัน สยองขวัญ
และนิยายแปล”
คติ ป ระจํ า ใจ ของหยง คื อ “Opportunity does not knock, it presents itself
when you beat down the door” จาก Kyle
Chandler)
สําหรับมุมมองสําหรับสาวยุคใหมที่พึ่ง
ศัลยกรรมตางๆ หรือการดูแลผิวพรรณแบบเรง
รัด เชนการฉีดโบทอกซ กินยาเรงความขาว คิด
วาอันตรายหรือไมนนั้ หยงมองวา เปนเรือ่ งสวน
บุคคล บางคนทําออกมาแลวสวย สรางความ
มั่นใจ การดําเนินชีวิตเปนไปในทางที่ดีขึ้น อัน
นี้ก็เปนประโยชนคะ แตควรจะตองศึกษากอน สุจินดา ปญญาคุมวงศ
ตัดสินใจทําใหละเอียดรอบคอบ มั่นใจวาทํา

‘˧’ËÒ´ÊÔ¹ÃѺàºÍÏ
แบบผิดๆ “ หยง กลาว และวา
หลั ก การในการทํ า งานของหยงคื อ
ทํางานใหเต็มความสามารถ แตจะคิดวาเสมอ
ตัวเองยังไมเกงพอ เพราะการที่เราคิดวาตัว
เองเกงแลว จะทําใหเราไมรูจักเรียนรูสิ่งใหมๆ
เปรียบเหมือนกบในกะลา หากเรามองวาตัว
เองไมเกง เราจะพยายามพัฒนาตัวเองมาก
ขึ้น เรียนรูใหเยอะขึ้น และพยายามกาวตาม
ใหทันและตองเปนผูหญิงตามทันโลกปจจุบัน
การดูแลตัวเอง หยง เปนคนที่ดื่มนํ้า
เยอะมาก จะตองมีแกวนํ้าที่โตะทํางาน ไปไหน
ก็จะพกขวดนํ้าเสมอคะ สวนผลไมทานไดแต
ไมชอบทานซะดวย พอโตขึ้นเรารูวาผักผลไมมี
ประโยชนตอรางกายนะ เพื่อสุขภาพก็ตองฝน
หนอย เราพยายามจะทานผลไมทุกวัน และดื่ม
นํ้าผัก 100% สลับกับนมเปรี้ยววันละขวดคะ
มี ท านวิ ต ามิ น เสริ ม บ า ง จะเป น พวก
อาหารเสริมบํารุงรางกาย บํารุงสมอง การดูแล
ผิวพรรณมีเคล็ดลับ ปกติหยงเปนคนที่ไมทา
ครีม หรือโลชั่นใดๆ เพิ่งจะเริ่มทาครีมกันแดด
จริงๆจังๆ ก็ไมกี่เดือนที่ผานมานี้เอง เพราะได
คํ า แนะนํ า จากพี่ ค นหนึ่ ง ค ะ เขามี ป  ญ หาผิ ว
หนาที่เกิดจากแสงแดด หมอบอกวาเพราะเขา
ไมเคยทาครีมกันแดดคะ
นอกจากการทาครีมกันแดดแลว ก็จะ
มารคหนา สลับกับสครับผิว สัปดาหละ 3-4

เพลงดวย จึงไดหันมาเปดรานอาหาร คือ ราน
ครัวมัณฑนา
ตอนนี้เปดรานได 8 เดือนแลว ลูกคา
ใหการตอบรับดีมากขึ้นเรื่อย ๆ การตกแตง
ราน จะเนนบรรยากาศ โปรง โลง สบาย ลูกคา
สามารถนั่งทานอาหารไดอยางมีความสุข รูสึก
ผอนคลายเหมือนไดนั่งพักผอน ซึ่งลูกคาที่มา
ทานอาหารจะชื่นชอบบรรยากาศรานมาก
พี่นันทวัช บอกวา รานครัวมัณฑนามี
อาหารใหเลือกมากมายหลายอยาง ทั้งอาหาร
ไทย อาหารจีน และอาหารฝรั่งโดยอาหารฝรั่ง
มีเมนูแนะนํา คือ เสต็คตาง ๆ อาหารไทย มี
เมนูแนะนํา คือ มัสมั่นตาง ๆ ทั้งมัสมั่นเนื้อ
มัสมั่นไก มัสมั่นปลา ขาหมูทอดกรอบ ขา
หมูนํ้าแดง ยํามะเขือเผา กุงราดซอสมะขาม
อาหารจีน เชน หัวปลาตมเผือก ปลานึ่งซีอิ๊ว
ปลานึ่งมะนาว
แต ที่ เ ด็ ด สุ ด และถื อ เป น พระเอกของ
ราน ลูกคาติดใจกันมาก คือ มัสมั่นปลาและ
ยํามะเขือเผา ซึ่งทั้ง 2อยาง จะมีรสชาติเขม
ขน กลมกลอม และสั่งมารับประทานคูกันจะ
เขากันมาก
นอกจากอาหารอรอยแลว ยังมีดนตรี
เพราะ ๆ เล น ให ฟ  ง ด ว ย โดยจะเป น เพลง
เการวมสมัย ทั้งเพลงสากล เพลงลูกกรุง ยุค
60-80 ของนักรองที่มีชื่อเสียงหลายทาน เชน
ธานินทร อินทรเทพ สุเทพ วงศคําแหง ชรินทร
นันทนาคร ดาวใจ ไพจิตร อรวี สัจจานนท และ
หากใครจะขึ้นไปรองเพลงแจมบนเวทีดวยก็ได
ดนตรีจะเริ่มเลนตั้งแต 1 ทุม เปนตนไป
ท า นใดสนใจร า นอาหารอร อ ยๆ
บรรยากาศดี เพลงเพราะ ก็สามารถแวะไปได
รานครัวมัณฑนา อยูใกลกับโรงแรมคริสตัล
กอนถึงหางแมคโคร สาขาหาดใหญ ประมาณ
500 เมตร เปดใหบริการตั้งแตเวลา 10.00 23.00 น.

¼ÙŒËÞÔ§ - ¾Ò¡Ô¹ 7B

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful