Guy Debord

A SPEKTÁKULUM TÁRSADALMA

Fordította: Erhardt Miklós A fordítást az eredetivel egybevetette: Dr. Beke László

olyan társadalmi viszony, amelyet képek közvetítenek. I. VÉGSŐ ELKÜLÖNÜLÉS De persze e kor számára, amely előnyben részesíti a képet a dologgal, a másolatot az eredetivel, a képzetet a valósággal, a látszatot a lényeggel szemben […] csak az illúzió szent, az igazság pedig profán. Sőt, a szentség abban a mértékben nő a szemükben, amennyire az igazság csökken és az illúzió nő, úgyhogy az illúzió legmagasabb foka számukra egyúttal a szentség legmagasabb foka is. Feuerbach, A kereszténység lényege. Előszó a második kiadáshoz (1843). 1 5. A spektákulum nem fogható fel a tömeges képterjesztési technológia kitermelte látványvilággal való visszaélésként. Sokkal inkább egyfajta Weltanschauung3, amely megvalósult, anyagszerűvé vált. A spektákulum objektiválódott világlátás. 6. Ha totalitásként tekintjük, a spektákulum egyszerre az uralkodó termelési mód eredménye és előrevetített célja. Nem a létező világ függeléke, nem dekoráció, hanem a valós társadalom valószerűtlenségének gyökere. A spektákulum, valamennyi különös megjelenésében — mint hír vagy propaganda, mint reklám, vagy mint közvetlen szabadidős fogyasztás —, a társadalomban domináns életmód mintáját adja. Mindenütt jelen lévő igenlése annak, ami a termelés szférájában már eldöntetett, egyben pedig e választás betetőzése. A spektákulum, formájával és tartalmával egyaránt, a létező rend feltételeinek és céljainak totális igazolását nyújtja s egyben biztosítja ennek az igazolásnak az örökös jelenlétét is, mivel benne éljük le a modern termelésen kívüli idő lényegi részét. 7. Az elkülönülés maga is része a világ egységének, a valóság és kép közötti hasadásban folyó globális társadalmi gyakorlatnak. A társadalmi gyakorlat, amellyel szemben az autonóm spektákulum tételezi magát, egyben az a valódi totalitás, amely tartalmazza a spektákulumot. Ez a totalitás azonban olyan mélyen hasadt, hogy a spektákulum képes a céljaként feltűnni. A spektákulum nyelve az uralkodó termelési mód jeleiből áll, mely jelek ugyanakkor e termelési mód meghaladhatatlan végtermékei. 8. A spektákulumot nem lehet elvont módon szembe állítani a konkrét társadalmi aktivitással; az ilyen megosztás mindkét oldala önmagában is megosztott. A spektákulum, amely a feje tetejére állítja a valóságot, maga is valós aktivitás terméke. Hasonlóképpen, a spektákulum szemlélete anyagi értelemben hatja át, támadja a megélt valóságot, amely pozitív kötődéshez juttatja, s így magába olvasztja a spektakuláris rendet. Az objektív valóság mindkét oldalon megjelenik. Ezért minden olyan koncepciónak, amely vagy az egyik, vagy a másik oldalon foglal helyet, csak egyetlen alapja lehet — az, hogy önmaga ellentétébe fordul át: a valóság a spektákulumból emelkedik ki, a spektákulum pedig valóságos. Ez a kölcsönös elidegenedés a lényege, egyben támasza a létező társadalomnak.
3

1. Azoknak a társadalmaknak a teljes élete, melyekben a modern termelési mód uralkodik, mint óriási spektákulumgyűjtemény jelenik meg.2 Minden, amit az ember valaha közvetlenül megélt, reprezentációvá foszlott. 2. A képek, elszakadván az élet valamennyi aspektusától, közös áramlásban olvadnak össze, amelyből az élet valamikori egysége többé nem állítható helyre. A részlegesnek felfogott valóság úgy tárul fel a maga általános egységében, mint önmagában lévő látszatvilág, amely kizárólag szemlélésre állt elő. A világról alkotott képek szakosodása az autonóm kép világában teljesedik ki, ahol a csaló még önmagát is becsapja. Általában véve a spektákulum, mint az élet konkrét kifordítása, a nem-élő autonóm mozgása. 3. A spektákulum egyszerre mutatkozik mint a társadalom egésze, mint a része és mint az egyesítés eszköze. A társadalom részeként ez az a szektor, ahol minden tekintet és minden tudat összefut. Mivel pedig mint szektor elkülönült, a becsapott tekintet és a hamis tudat helye; az egyesítés pedig, amelyet megvalósít, nem más, mint az általános elkülönülés egyik hivatali nyelve. 4. A spektákulum nem képek együttese, hanem az egyes emberek között létrejött
1 2

Akadémiai Kiadó, Bp., 1961. 26-27. o. fordította: Tímár Ilona v.ö. „Azoknak a társadalmaknak a gazdasága, melyekben a tőkés termelési mód uralkodik, mint »óriási árugyűjtemény« […] jelenik meg.” Marx: A tőke. Első szakasz. Első fejezet. 1. Uo. 41.

világnézet (német)

9. Egy valóban a feje tetejére állt világban az igaz a hamisság mozzanata. 10. A spektákulum elve a jelenségek széles skáláját fűzi egybe és magyarázza. E jelenségek különbségei és ellentétei egy társadalmi szinten szervezett látszat — a spektákulum — megjelenési formái, amely látszatot magát kell felismernünk, általános igazságában. Saját rendszerében szemlélve a spektákulum a látvány igenlése, illetve a teljes emberi, tehát társadalmi élet látszatként való igenlése. A lényeglátó kritika azonban megmutatja: a spektákulum nem más, mint az élet látható tagadása — az élet tagadása, amely láthatóvá lett. 11. Hogy a spektákulum kialakulását, funkcióit és a felszámolására törő erőket leírhassuk, mesterségesen meg kell különböztetnünk egymástól elválaszthatatlan elemeket. A spektákulum elemzésekor részben a nyelvét beszéljük, amennyiben azon társadalom módszertanával vagyunk kénytelenek foglalkozni, amely a spektákulum által fejezi ki magát. A spektákulum azonban nem más, mint egy elkülöníthető gazdasági-társadalmi formáció totális gyakorlatának iránya, vagy agendája. Ez az a történelmi pillanat, amely tartalmaz minket. 12. A spektákulum úgy mutatja magát mint valami hatalmasan pozitív, vitán felül álló és megközelíthetetlen dolgot. Nem közöl mást, mint hogy "minden, ami megjelenik: jó — és minden, ami jó: megjelenik". A passzív elfogadás, amelyet megkövetel, már meg is valósult, azzal, hogy megjelenésével vitán felül áll, hogy övé a látszat monopóliuma. 13. A spektákulum alapvetően tautologikus, egyszerűen azért, mert eszközei egyben a céljai is. Ő az a nap, amely sosem nyugszik le a modern passzivitás birodalma fölött. Besugározza a teljes földfelszínt, és mindörökké önnön dicsőségében fürdik. 14. A modern ipari társadalom nem véletlenszerűen vagy felületileg spektakuláris: a spektákulum ideológiája az alapjáig átjárja. A spektákulum, az uralkodó gazdasági rend képe számára a cél semmi, a fejlődés minden. A spektákulum fejlődésének nincs más célja, mint önmaga. 15. Mint a frissen előállított tárgyak nélkülözhetetlen díszítése, mint a rendszer

stratégiájának általános kifejtése, és mint gazdasági csúcsszektor, amely közvetlenül felel a kép-tárgyak egyre növekvő tömegének gyártásáért, a spektákulum a jelenkori társadalom legfontosabb termelőtevékenysége. 16. A spektákulum éppen olyan totális módon hajtja igájába az élő embereket, amilyen mértékben a gazdaság ezt már megtette. A spektákulum nem más, mint az önmagáért fejlődő gazdaság. Hű tükre a dolgok termelésének és torz eltárgyiasítása a termelőknek. 17. A folyamat, amelynek révén a lét birtoklássá fokozódott le, szükségszerűen lezajlott már a gazdaság társadalom fölötti uralmának legelső szakaszában, és ez az evidens lefokozódás egyszer s mindenkorra ott hagyta a nyomát minden emberi vállalkozáson. A mostani szakasz viszont, amelyben a gazdaság felhalmozott termékei tökéletesen megszállták a társadalmi életet, újabb elmozdulást tesz szükségszerűvé, a birtoklástól a "látszás" felé: ma minden valódi birtoklás köteles mind azonnali presztízsét, mind végső létokát a megjelenésből, a látszatból származtatni. Ezzel egy időben minden egyéni valóság — lévén, hogy közvetlenül függ a társadalmi hatalomtól, illetve teljes egészében az formálja — társadalmi valósággá válik. Az egyéni valóság tehát csakis abban a mértékben látszhat, amennyiben nem valóságos. 18. Ahol a létező világ puszta képekké változik, ott a puszta képekből valódi lények lesznek — fantazmák, amelyek hipnotikus erővel hatnak a viselkedésre. Mivel a spektákulumnak az a dolga, hogy a világot, amely közvetlen módon immár nem érzékelhető, különböző speciális eszközök és elvek közvetítésén keresztül láttassa, elkerülhetetlen, hogy az emberi látást hozza abba a kivételezett pozícióba, amelyet valaha a tapintás érzéke foglalt el; természetes, hogy a legabsztraktabb, a legkönnyebben félrevezethető érzék felel meg a jelenkori társadalomban uralkodó általános absztrakciónak. De a spektákulum nem azonosítható puszta szemmel — még akkor sem, ha fülünk is van mellé. Elszökik az emberi tevékenység elől, elérhetetlen az újbóli átgondolás és a korrekció szándéka számára. A spektákulum a párbeszéd ellentéte. Ahol csak a reprezentáció független életre kel, újrateremti önmagát. 19. A spektákulum minden gyengeségét megörökölte a nyugati filozófiának, amely az aktivitást elsősorban a látás kategóriái alapján értette meg; valójában éppen azon precíz technikai ésszerűség szakadatlan kibontására épül, amely ebből a filozófiai hagyományból nőtt ki. Nem a filozófiát valósítja meg: a valóságot

filozofálja át. Minden egyszeri élet feloszlik a spekulatív univerzumban. 20. A filozófia, mint az elidegenedett gondolat hatalma és az elidegenedett hatalom gondolata, a maga erejéből sohasem volt képes meghaladni a teológiát. A spektákulum is a vallásos illúzió anyagi rekonstrukciója. Különböző technikái nem űzték el a vallás fellegeit, ahová az ember a tőle elszakított erőit helyezte; mindössze lehozták azokat a földre, s így éppen a lehető legföldibb élet lett átláthatatlanná és belélegezhetetlenné. Az élet abszolút tagadása, a hazug paradicsom immár nem vetül ki a mennyekbe, hanem magában az anyagi életben talál menedéket. A spektákulum így az emberi erők "túlvilágba" való száműzésének technikai megvalósítása — az emberi lény belső hasadásának betetőzése. 21. Amilyen mértékben a szükségszerűség a társadalom álma, olyan mértékben lesz az álom szükségszerű. A spektákulum a leláncolt modern társadalom rémálma, amely semmi mást nem fejez ki, mint a társadalom vágyát, hogy alhasson. A spektákulum ezt az álmot őrzi. 22. A tény, hogy a modern társadalomban a gyakorlati erő meghasonlott, és külön birodalmat alapított a spektákulumban, csakis azzal a másik ténnyel magyarázható, hogy ez a gyakorlat mindvégig híján volt a kohéziónak, és folytonos önellentmondásban létezett. 23. A spektákulum gyökerénél a társadalmi munkamegosztás legősibb formáját, a hatalomra való szakosodást találjuk. A spektákulum a munkamegosztásban a szóvivő szerepét játssza, aki az összes többi tevékenység nevében szól; a hierarchikus társadalom egyfajta diplomáciai képviseletét látja el tehát, annak saját udvarában, ahol minden más beszéd tilos. Ami a legmodernebb benne, egyben a legősibb is. 24. A spektákulum a létező rend önmagáról szóló, végeérhetetlen beszéde, öntömjénező monológja. A hatalom önarcképe, egy olyan korban, amikor e hatalom totális uralma a létezés minden feltételére kiterjed. A spektakuláris viszonyok tiszta objektivitásának fetisizálása elfedi a tényt, hogy azok lényegük szerint emberek és osztályok közötti viszonyok; olyan ez, mintha egy második természet terjesztette volna ki fatális törvényeit a környezetünkre. A spektákulum azonban nem egy természetesnek tekintett technikai fejlődés

szükségszerű terméke. Éppen ellenkezőleg, a spektákulum társadalma olyan forma, amely maga választja meg technikai tartalmát. Ha úgy tűnik is fel néha, mintha a spektákulum — leszűkítve itt legnyomasztóbb felszíni megjelenésére, a “tömegkommunikációs eszközökre” — mint puszta apparátus rohanná le a társadalmat, emlékeztetnünk kell arra, hogy ez az apparátus távolról sem semleges, és hogy pontosan megfelel a spektákulum belső dinamikája szabta igényeknek. Ha egy ilyen technikákat kifejlesztő korszak társadalmi szükségleteit csakis mediatizálásuk révén lehet kielégíteni, ha e társadalom vezérlése és az emberek közötti valamennyi kapcsolat csakis az “instant” kommunikáció hatalma révén valósulhat meg, annak egyedüli oka, hogy ez a "kommunikáció" lényege szerint egyirányú; koncentrációja annyit jelent, hogy a létező rendszer vezetése megszerzi azon eszközök monopóliumát, amelyeket az általa alkalmazott speciális vezetési forma megkövetel. A spektákulumban megjelenő általános hasadás elválaszthatatlan a modern államtól, amely - mint a társadalmi munkamegosztás terméke és mint az osztályuralom szerve - minden társadalmi megosztottság általános formája. 25. Az elkülönítés a spektákulum alfája és ómegája. A társadalmi munkamegosztás intézményesülése és az osztályok létrejötte kialakított egy primer szakrális szemléletet; a hatalom a kezdetektől a mitikus rend varázsköpenyébe burkolózott. A szentség kategóriája igazolta azt a kozmikus és ontológiai elrendeltetést, amely megfelelt a hatalmasok érdekeinek, kifejtette és megszépítette mindazt, amit a társadalom nem tehetett meg. Minden elkülönült hatalom spektakuláris volt tehát, de a tömegek ragaszkodása a szentség mozdulatlan képéhez csak a valós társadalmi aktivitás szegényessége képzeletbeli meghosszabbításának közös elfogadását jelentette — mert ezt a szegénységet ekkor még jórészt egyetemes létfeltételként fogták fel. Ezzel ellentétben a modern spektákulum azt képezi le, amit a társadalom megtehet, de ezen az ábrázoláson belül a megengedett abszolút módon szemben áll a lehetségessel. A spektákulum dolga fenntartani az emberek öntudatlanságát, miközben a létfeltételeik gyakorlatilag folytonosan változnak. Önmaga terméke, és maga alkotta meg a szabályokat, amelyeknek engedelmeskedik: a spektákulum pszeudoszakrális entitás. Annak mutatja magát, ami: elkülönült hatalom, amely önmagában, az egyre gépiesebb gesztusokká szétszabdalt, egyre kifinomultabb munkamegosztásban és az egyre táguló piacra épülő termelékenység növekedésében fejlődik. Minden közösség és minden kritikai tudat feloldódik a fejlődés során, melyben az elkülönülés következtében megnövekedett erők még nem találtak magukra. 26. Munkás és termék általános elkülönülésével az elvégzett munka valamennyi

E termelés sikere. mint az irreverzibilis viszony. és egyre fokozottabb termelékenységgel. válaszul pedig izolál. Az elkülönült termékek fokozódó felhalmozódásával és a termelési folyamat egyre erősebb koncentrálódásával az egységes szemlélet és a kommunikáció a rendszer irányítóinak kizárólagos attribútumává lesz. Az izoláció alapozza meg a technikát. sem pedig az e munka révén előállt világtól való megszabadulást. A spektákulum ennek az új világnak a térképe. mint a leképezett terület. amely az elszigeteltségüket fenntartja. az alapvető tapasztalat. minél készségesebben ismer rá az igényeire azokban a képekben. mutatják meg magukat előttünk teljes virágukban. amelyekkel a rendszer folyamatosan megerősíti a "magányos tömegek" elszigeteltségét. de elkülönültségében egyesíti újra. A termékétől elkülönített ember egyre inkább. a következőképpen nyilvánul meg: minél inkább szemlél. a spektákulum keretén belül pedig minden tevékenység el van tagadva — pontosan azért.pozícióját. A "munka felszabadulása". és így kerül egyre távolabb ettől a világtól. Az elkülönülés gazdasági rendjének diadala a világ proletarizálódásához vezet. hüledező alávettetésben létezik. A spektákulum egyszerűen ennek az elkülönítésnek a közös nyelve. amelyek elszöktek tőlünk. magasabb rendűként. amely egyben a gazdaság eredete. 31. A spektákulumban a világ egyik fele reprezentálja magát a világ előtt. a termelő számára úgy jelentkezik. Ha ugyanis van bármi. az autótól a televízióig. amellyel megerősíti a szemlélt tárgy . 30. 32. maga állítja elő világának minden egyes részletét. A spektakuláris rendszer által előtérbe helyezett javak. 34. A spektákulum és a cselekvő alany viszonyának külsődleges mivolta abban érhető tetten. A spektákulum újra egyesíti. mert minden valós tevékenységet a spektákulum globális építkezésén fogtak munkára. öntudatlan tevékenysége eredménye . hogy az egyén gesztusai többé nem a saját gesztusai. A néző sehol sem érzi otthon magát. elmozdul — ha máshol nem is. akinek számára reprezentálja azokat. amely pontosan akkora. az inaktivitás felé. a felhalmozódás olyan fokán. a munkába ölt aktivitás nem nyerhető vissza az eredményének való alávettetésben. Semmiféle. 33. ami növekedhet a gazdaság önmozgásával párhuzamosan. Minél inkább a saját terméke az élete. Ám ez a tétlenség semmiképpen sem független a termelőtevékenységtől: a termelés szükségleteinek és eredményeinek való nyugtalan. valójában maga is a termelés ésszerűségének terméke. mint a kifosztottság bősége. bősége. Az izolációra épülő uralkodó gazdasági rend egyben az izoláció körkörös újratermelése. hanem egy tőle független hatalmat. annál kevésbé érti a saját létét és a saját vágyait. amelynek konkrét létmódja éppen az absztrakció.tulajdon. A spektákulum eredete a világ egységének széthullása. azaz a megnövekedett szabadidő ezért semmiképpen nem jelenti a munkában megvalósuló felszabadulást. olyan térkép.egységes nézőpontja és a termelők közötti minden személyes közlekedés lehetősége elveszett. Ami a nézőket egymáshoz köti. A néző elidegenedése. II. mert a spektákulum ott van mindenütt. Minden idő és minden tér idegenné válik számára. amelyeket az uralmon lévő rendszer felmutat neki. a technikai folyamat. 28. hát a rendszer fejlődésének élvonalában — a “nem-munka”. az csakis az elidegenedés. A spektákulum a tőke. Maguk az erők. amely a primitív társadalmakban még valamely legfőbb feladathoz kötődött. annál inkább lesz elvágva ettől az élettől. 29. A tevékenységen kívül nem létezhet szabadság. illetve az általában vett termelés absztrakt természete tökéletesen kifejezésre jut a spektákulumban. amint saját elidegenedett termékei felhalmozódnak. annál kevésbé él. A spektákulum társadalmi szerepe az elidegenedés konkrét előállítása. hogy képpé válik. A spektákulum folytonosan újra felfedezi a saját előfeltevéseit — és mindig egyre konkrétabb módon. nem más. A munkás nem önmagát állítja elő. Csakis ebben az összefüggésben nyeri el az áruviszonyok által létrejött eldologiasodás a maga döntő jelentőségét és szerepét . ami elkülönült. AZ ÁRU MINT SPEKTÁKULUM Mert csak az össztársadalmi lét egyetemes kategóriájaként válik felfoghatóvá az áru a maga hamisítatlan lényegében. amely éppen ahhoz a központhoz fűzi őket. hanem azé. A gazdasági expanzió csaknem teljes egészében megfelel e precízen meghatározott ipari termelés expanziójának. mennyire totális ez a veszteség: minden egyéni munka. 27. egyben fegyverek is. jelenlegi gigantikus expanziója pedig azt is megmutatja. Köszönhetően az elkülönülést termelő elkülönült termelés sikerének.

hogy a munka az idők végezetéig szolgálja. hogy szükségszerűen újra és újra felmerül. Helyi szinten ez ma még mindössze néhány ponton valósult meg. p. Az árubőség. mint az érzéki valóság maga. aminek az áru mutatkozott a hódítás során: mennyiségi növekedéssé. Az árutermelés. Történelem és osztálytudat Magvető Kiadó. Az áru kezdetben a homályból gyakorolta hatalmát a gazdaság fölött. 328. amelyet a spektákulum láttat. az árut. a manufakturális munkamegosztás és a világpiacra történő Lukács György. az árué. sikerrel hajtotta teljes uralma alá a gazdaságot. megköveteli. A gazdasági növekedés felszabadítja a társadalmat a túlélésért folytatott küzdelem természetes kényszere alól. A minőségvesztés. amelyeket szabályoz —. de úgy. Ekkor a teljes gazdaság azzá lett. 4 39. hogy magába építi mindazt. Végül. amely fölött uralkodik. A természeti gazdaságban az áru egyfajta túlélési értéktöbbletet jelentett. ahol a konkrét áru ritka. 37. s valamiféle kontemplatív magatartássá lesz. mint fokozott túlélés. amely az embercsoportok létfeltételeit — a túlélési feltételeket és kiterjesztésüket — megalkotta és módosította: ez a fejlődés valamennyi emberi vállalkozás gazdasági alapja. 36. mert mozgása egy az embernek embertől. 1971. 323. mind pedig az embereknek ahhoz való viszonya vonatkozásában: az emberi tudat mindazon formáknak való alárendelődése szempontjából. azaz az áruviszony bősége. az ipari forradalommal. (…) Ezt az akaratgyengeséget még csak fokozza. A gazdaság megváltoztatja a világot. amely maga észrevételen maradt mint a társadalmi lét anyagi bázisa — mint akit éppen azért nem ismerünk. Azt fejleszti. és éppen itt találjuk az áru eredeti referenciáját — a normát. p. Lukács György. Ahol azonban találkozott a nagykereskedelem és a tőkefelhalmozás társadalmi feltételeivel. és minden alkalommal az előzőnél magasabb szinten. az áru világa. amilyen valójában. nem más. mert olyan ismerős. és amennyiben ez az idegenné lett tevékenység önmagát határozta meg. aki oly jól tudja. Az egyszerre jelenvaló és távol lévő világ. hogy negatív megfogalmazását adják a megélt értéknek.mind a társadalom objektív fejlődése. A spektákulum tulajdonaként. abban a marginális gazdasági szerepben. pusztán annak a valós termelési folyamatnak a főbb vonásait visszhangozza. 38. hosszú ideig meg tudta őrizni kézműves jellegét. hogy átlépte önnön bősége küszöbét. Egy olyan társadalomban. a mennyiségi kategóriája. melyek ezt az eldologiasodást kifejezik. hogy a munkafolyamat egyre növekvő racionalizálásával és mechanizálásával a munkás tevékenysége is mindinkább elveszti tevékenységjellegét. hogyan kell első pillantásra triviálisnak és önértelműnek látszani. a viselkedésig. A termelőerők fejlődése a valódi. A spektákulum az árufetisizmus elvének tökéletes beteljesülése — a társadalmat olyan dolgok uralják. 40. hogy a társadalom megszabaduljon a felszabadítóitól. és csakis önmaga előtt felelős. amely különböző termékek független előállítók közötti cseréjét feltételezi. Az áru-világ így tehát olyannak mutatkozik. A spektákulumban tehát az érzékelhető világ helyébe egy sor. amely megkerüli a valóságot: az áruforma kívül-belül maga az önazonosság. . illetve termékeinek összességétől való eltávolodásával. amelyek „egyszerre érzékelhetők és érzékfelettiek”. miközben pedig oly komplikált és oly sok benne a metafizikai finomság. Mindebben könnyű felismerni régi ellenségünket. amely által a túlélés elsődleges kérdése ugyan kétségtelenül megoldódott. s végül olyan bőség felhalmozásához vezetett. A spektákulum alapvető gyakorlata. amely minden megélt tapasztalat felett uralkodik. hogy a Földet világpiaccá egyesítette. szokatlan jelenség. amelyek ugyanakkor úgy ismertetik el magukat. a dolgok immár kizárólagos értéket képviselnek azzal. a világnál magasabb rendű. azzal. ami az emberi aktivitásban cseppfolyós állapotban létezett. amelynek már sikerült is megfelelnie. 41. egyetemes léptékben azonban igaz. és maga is csak abban fejlődhet. Az áru a maga függetlenségét kiterjeszti a teljes gazdaságra. A gazdasági hatalom áruformában megvalósuló szakadatlan expanziója az emberi munkát munkaerőáruvá. amely annyira egyértelmű a spektákulum minden nyelvi szintjén — a tárgyaktól kezdve. amelyeket felmagasztal. öntudatlan történelem. alvadt formában. de csakis a gazdaság világává változtatja. úgy valóban képes szolgájává tenni a társadalmilag megengedett erőfeszítések és tervek teljes skáláját. A pszeudotermészet. Történelem és osztálytudat4 35. kiválasztott kép kerül. Annak ellenére. bérmunkává változtatta. de még hátra van. hogy kizárja a minőséget. amely a munka elidegenedése révén állt elő. ahol mennyiségi lényege még rejtve maradt. a pénz tűnik fel egy ismeretlen hatalom rendkívüli meghatalmazott követének szerepében. ez a fejlődés — fejlődés mivoltában — maga is minőségi változáson megy keresztül: a spektákulum léte mutatja.

immár teljes fegyverzetben. végül átvette a használati érték irányítását. addig az uralkodó osztály ezen elképzelései azonnal a fejük tetejére állnak. az áru világát egy fontos ellentmondással szembesíti. az uralom szaktudományának tovább kell szakosodnia: szociológiává. Míg a tőkefelhalmozás primitív szakaszában "a nemzetgazdaság a proletárt (…) csak mint munkást szemléli”. Így munkásunk. 45. Miután minden emberi gyakorlatot mozgósított. amelyet annak valahogyan fel kell oldania: a technikai infrastruktúrának. 43. amely objektíve képes kiküszöbölni az emberi munkát. mindannyian tudjuk. hogy ezt a munkát mint árut. ahol a munkástól már többlet-együttműködés kívántatik meg. kibernetikává. 47. A csereérték a használati érték zsoldoskapitánya. Az automatizáció. A csereérték kezdetben csak a használati érték képviseletében léphetett fel. másrészt maguknak a kínálati árukhoz társított szükségleteknek a mesterséges volta mozgósítja a tartalék erők egész hadát. 42. másrészt gyakorlatának legtökéletesebb modellje. illetve a termelékenység fejlődésében élenjáró területek által gyakorolt imperialista uralom formájában. lehetősége és kötelessége 5 uralkodni e szférák felett is. amelynek vagy engedelmeskedsz. alkalmazott pszichológiává. A találkozás szerencsés mivolta szembeötlő: egyrészt a rendszernek szüksége van új. A fejlett zónákban a társadalmi teret egyre inkább elfedik az áruk egymásra rakódó földtani rétegei. hogy újratermelhesse a munkaerejét. . Kossuth Könyvkiadó. 6 Marx. mivel szüntelenül tartalmazza a szükséget. illetve a kielégülést a saját törvényei szerint növekvő túléléstől. A fokozott túlélésen túl nincs semmi. 1962. amely egyrészt a modern ipar legfejlettebb szektora. amely nem áll túlságosan távol az ősi szegénységtől. Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. mint embert" 6. amelynek célja. Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. felnőttként kezelik — mint fogyasztót.12. Kossuth Könyvkiadó. hirtelen azt találja. hogy bérmunkásként részt vegyenek a végtelen küzdelemben. A használati érték zuhanó tendenciája. s ez egyszerűen azért lehet így. Hogy ez megvalósulhasson. megőrizze. kevésbé radikális mechanizmusa összességében ne csökkenthesse szélsőséges módon a társadalmi szintű munkaidő-ráfordítás mértékét. és így vigyázza. néhány sztár-áru megjelenése. nincs olyan pont. Ekkor válik a politikai gazdaságtan egyszerre domináns tudománnyá és a dominancia tudományává. új foglalkoztatási formákat kell teremteni. az önszabályozás megfelelő érvényesülését.12. jeltudománnyá stb. lévén. mint meggazdagodott megfosztottság. ahol a növekedése megállhatna. politikai gazdaságtan mivoltában. akit a termelés egész szerveződése és felügyeleti rendszere addig csakis teljes megvetésben részesített. p. de a saját eszközeivel kiharcolt győzelme végre megteremtette az előfeltételeket. mert mostantól a politikai gazdaságtannak. A spektákulum a fejlődésnek az a foka. immár az elidegenedett fogyasztás halmazati kötelessége is terheli a tömegeket. Eljutottunk oda. a folyamat valamennyi szintjén. hogy lehetetlen legyen megkülönböztetni a javakat az árutól. hogy az emberek nagy többségét arra kényszeríti. A "második ipari forradalomnak" ebben a szakaszában. hogy önálló hatalommá váljon. A modern gazdasági termelés diktatúrája egyszerre növekszik extenzív és intenzív módon. A megoldás a harmadik vagy szolgáltató szektor. aki végül a maga számlájára folytatja a háborút. mihelyt az árutermelés a bőség olyan szintjére jut. és sohasem tekinti őt "munkán kívüli idejében. keresett udvariassággal. az áru világa. A spektákulum permanens ópiumháború. amely a szemünk elé tárul. Így került az emberi lét teljessége az "ember tökéletes tagadása" rendszerének felügyelete alá. hogy az áruhoz fűződő viszony mostantól láthatóvá lesz . az áru-dicsőítés és -elosztás hadserege létszámának mérhetetlen megnövelése. Hogy az automatizáció. A csere folyamata lett minden dolgok haszna. vagy Marx. amikor az áru bevégzi a társadalmi lét teljes leigázását. illetve mint az áru egyedüli “nemzőjét”.5 akinek elég megkapnia a feltétlen minimumot. bomlik szét.tömegtermelés kialakulásával az áru. 1962. és ezt a körforgást mindenáron fenn kell tartani: a totális árumennyiségnek töredékként kell visszajutnia a töredékes egyénhez. Egy-egy társadalom áruba bocsátott munkaerejének összessége alakul át globális szinten totális áruvá. olyan erőként lép színre. hogy az áru humanizmusa áll ki a munkások "munkán kívüli idejéért és emberi mivoltáért". aki abszolút módon elkülönült a termelőerők koncentrált működésétől. hogy mihelyt a munkáját leadta. olyan kényszer ez. a kapitalista gazdaság e konstans mutatója a szűkség egy új formáját hozza létre a fokozott túlélésen belül. 46. 44. mivel maga nem lépett túl a szükségen: nem más. mely a társadalmi lét valóságos leigázására tör. és egyedül élvezi minden eredményüket.de ez lesz az egyedüli látható dolog: a világ. Nem pusztán arról van szó. egyben kötelessége. redundáns munka integrálására. vagy a termelékenység növelésének bármely egyéb. Jelenléte már a legkevésbé iparosodott vidékeken is érezhető. p. az elidegenedett termelés mellett. a hasznosság mint olyan tehát teljességgel kiszolgáltatott helyzetbe került. A fogyasztható túlélés pedig kénytelen folytonosan növekedni.

a materialista dialektika ellen foglalnak állást. most. vagyis a máskülönben összemérhetetlen felhasználású javak egymásra való kicserélhetőségének reprezentációja. 50. egyszerre egységes és megosztott. és mindannak. az azt alkotó küzdelemből emelkedhet ki. amelyek léte azonban végül is egyetlen pszeudoszükségletre vezethető vissza — nevesül arra. 54. De az autonóm gazdaság visszavonhatatlanul elválik a valódi szükséglettől. amely immár a saját terméke. A cselekvő alany csakis a társadalomból. addig a spektákulum ennek modern kiegészítése. A két oldal éles demarkációs vonalat fektetett le.véged. A valóságos fogyasztó így illúziófogyasztóvá válik. amelyet a gazdasági dolog töltött be. Ami tudattalan. Létének lehetősége az osztályharc kimenetelétől függ. általános megfelelőjeként mindannak. A vita tulajdonképpen harc azok között. hogy a gazdaságtól függ. Az ideológia szintjén ez a vita jól mutatja a Kínában és a világban zajló osztályharc hevességét és összetettségét. a materialista dialektika oldalán állnak. Az autonóm gazdaság győzelme egyben a vesztét is jelenti. Ez a földalatti hatalom. Az áru maga ez a ténylegesen valóságos illúzió. mikor rákerül a sor?" (Freud) 52. a gazdaság valójában már a társadalom függvénye. és a "kettőből egy lesz" elveivel kapcsolatban. amint és amilyen mértékben kilép a társadalmi tudattalanból. hogy saját uralma fennmaradjon. illetve ellene vannak. az "egyből kettő lesz". a Kínai Kommunista Párt napilapja. A használati értéket. 51. az osztályharc pedig a történelem gazdasági alapjának egyszerre terméke és előállítója. a dolgok alaptörvénye. mert még a használati érték legszegényesebb formái is. mert itt a hasznosság totalitása már beváltatott az absztrakt reprezentáció totalitására. amelyeket ez a gazdaság szabadjára engedett. ahol az áruvilág teljessége egy tömbben jelenik meg. élénk vita zajlik az ország filozófiai frontján. mint a centrális megfelelés. egyben el is veszítette hatalmát. amit megtehet. arra. A LÁTSZAT EGYSÉGE ÉS MEGOSZTOTTSÁGA Új. önmagának is ellentmond. mint az élelem vagy a lakhatás. amely addig tőle függött. és a teljes valóságot a látszatnak rendeli alá. a spektákulum fejre állított valóságában. csakúgy. Az egység alapja mindkettőben a kínzó hasadás. hát nem szétesik az is. mint hogy a többé-kevésbé elsődlegesnek elismert emberi szükségletek kielégítését a pszeudoszükségletek végtelen fabrikálásával váltja fel. Az erők. A spektákulum. Akik azt tartják. A társadalom teljes kiterjedése a tőke arcképe. harc két különböző világnézet: a proletár és a burzsoá világnézet között. Ennek a tervnek ellentéte a spektákulum társadalma. 53. ahol az áru szemléli önmagát egy olyan világban. jelentésének kifordulása által: a megosztottság egységesként. Amikorra a társadalom felfedezi. A zsarolás azért lehetséges. mert tényszerű realitását kikezdte a túlfejlett árugazdaság eróziója. hogy az "egyből kettő lesz". csakis a fokozott túlélés illuzórikus gazdagságába zárva léteznek — ez a reális alapja a modern árufogyasztás illúziói általános elfogadásának. amely szuverén erővé nőtte ki magát. mint a modern társadalom. amivé csak a társadalmi együttes lehet. akik a materialista dialektika mellett. absztrakt megfelelője. érveik a másikéinak szöges ellentétei. ahol érzéki tárgyak formáját veszi fel. nyilvánvalóvá kell tenni — pontosan azért. amely azelőtt nyilvánvaló módon benne foglaltatott a csereértékben. amely a korai társadalmak ércnél maradandóbb alapját adta. Ez az ellentmondás azonban. A tőke többé nem az a láthatatlan centrum. szétválaszthatatlanul — azt a tervet. De ha felszínre jut. amely meghatározza a termelési módot: a felhalmozódás kilöki a szélekre. általános kifejezése pedig a spektákulum. A spektákulum nem egyszerűen a pszeudohasználat szolgája: immár ő maga az élet pszeudohasználata. III. 48. Zsemin Zsipao. az énnek kell betöltenie. végül felszámolják a gazdasági szükségszerűséget. A gazdasági bőség megvalósulásával a társadalmi összmunka koncentrált eredménye láthatóvá lesz. akik szerint a "kettőből egy lesz" volna a dolgok alaptörvénye. A spektákulum olyan pénz. hogy a munkások végre a tevékenységük minden egyes mozzanatát közvetlenül birtokolják. 1964. és mert a meghamisított élet pszeudoigazolást követel. 49. elhasználódik. amint a spektákulumban felmerül. Míg azonban a pénz úgy uralta a társadalmat. A vágy tudatossága és a tudatosság iránti vágy alkotják — együtt. Amikor helyébe a korlátlan gazdasági fejlődés szükségszerűségét állítja. amelyet csakis szemlélhetünk. A spektákulum a pénz másik arca: valamennyi áru általános. az egység . amelyet maga teremtett. ami tudatos. A helyet. nem változik soha. amely negatív formájában az osztályok felszámolására irányul. nem tehet mást. "Mindaz. szeptember 21.

hogy így azonosulhasson a dolgok menetének való engedelmesség általános törvényével. lévén. mint egy és ugyanazon dolog forrnak össze az evilági élvezet hirdetésével. valójában az egyén ellentéte. 55. Azonban. vagy maga alakít ki új uralkodó osztályokat.megosztottként mutatkozik meg. amely a fennálló rend általában vett megőrzésére hivatott. 56. ahol a fejlett árufogyasztás látszólag megsokszorozza a választható szerepeket és tárgyakat. mind az egyes nemzeteken belül. amelyek csodás módon a munka mint egész fölébe helyeződnek. Jóllehet. A sztár. ahogy ezen égi munkák egyike sem képvisel valódi globalitást. illetve az ezen intézmények által biztosított erkölcsi elnyomás. Ahogy felmutatja a pszeudojavakat. maga is rendelkezik egyfajta spektákulummal. A spektákulum ügynöke. A spektakuláris feladatmegosztás. Még ha igaz is tehát. amelyekre ácsingózni lehet. A spektákulummal terhes társadalom nem pusztán gazdasági hegemóniája révén uralkodik a fejletlen területek felett. s ezért a hatalomból részt kérő osztályok és osztályfrakciók közötti viszonylagos érdekellentéteket jeleníti meg. az valójában éppen a létező egységet mutatja. úgy az állami bürokrácia totalitárius gazdaságirányítási formáit. ellensége mind a saját. A vallás és a család maradványai. Az elkülönült hatalom rivális formáinak látványos iszapbirkózása egyben valóságos is. eleve lemond minden autonómiáról. akár hamis forradalmi mintákat is kínálhat a helyi forradalmároknak. mint annak céljai. még ott is. tisztán a spektakuláris feladatok világszintű megosztásának részeként jelennek meg. Azok azonban lényegük szerint pusztán elkülönült szektorok. ezek a melléktermékek a hatalom és a tétlen szabadság. aki így kárpótol a ténylegesen megélt produktív szakosodás lehetetlenségéért. A spektákulum gyökerei a bőséggazdaság talajába nyúlnak. azonban ez a totális spektákulum integráns része. azzal. Miután úgy lép be a spektákulumba. 57. A társadalmi összmunka elzárt eredményét testesítik meg azzal. amely megszállva tart néhány iparosodott országot. A sztár dolga szabadon és globális módon megjeleníteni a különböző életstílusokat és stilizálni a különböző társadalom-felfogásokat. Meghatározza a helyi uralkodó osztály programját. Ahogy az élvonalbeli gazdaságok fejlődése is egyes prioritások másokkal való rendszeres ütközését tételezi. minden ideológiai-rendőri természetű gát. 60. konfliktusos fejlődését. ezek a variánsok. mind világszinten. A fogyasztási sztárok első pillantásra különböző . mihelyt a jóléti gazdaság képesnek találja magát az ilyen nyersanyagok feldolgozására. hogy olyan melléktermékeinek maszkját öltik fel. a döntés hatalma és a fogyasztás szabadsága: azon folyamat kezdete és vége. A spektákulum csillogó változatossága alatt a globális banalizáció uralja a modern társadalmat. úgy ráadásul még egysíkúak is. Úgy is uralkodik felettük. amely magában foglalja az elfojtást. úgy mutatja be. Ahol — alap hiányában — anyagi értelemben még nem tehette. mint identifikációs minta. mint a spektákulum társadalma. ennek a banalitásnak a sűrítménye. mind a többiek individualitásának. amelynek funkcionális részeit alkotják: abban az egyetlen mozgásban. illetve a rendszert elismerő. az élő emberi lény spektakuláris képviselője. mint annak pszeudotagadása. Az egymással ellentétes irányú erőket a spektákulum. egyben valóságos támasza. amelyeket az önfenntartásról álmodozó helyi spektákulumok állítanak. hogy a spektákulum egyes helyi megjelenési formáiban a társadalmi közlekedés és ellenőrzés totalitárius variánsait testesíti meg. A bürokratikus természetű hatalom. mint tökéletesen elváló társadalmi formákat. hiszen az elégedetlenség maga is áruvá válik. A sztár a sekélyes látszatéletre való szakosodás identifikációs mintája. amennyiben a rendszer egyenlőtlen. Az első esetében a kormányzati hatalom személyesül meg a pszeudosztárban. aki mint sztár lép a színpadra. az egyazon társadalmi-gazdasági rendszert vezérlő különböző hatalmak közti harcot hivatalosan mint a létező megosztottság jelét prezentálják. amelyek végül is uralni fogják a spektakuláris piacot. amely utóbbi még mindig az osztályuralom elsődleges öröklési formája. amely sohasem kérdéses. 58. amelyek különössége csakis azon egyetemes renden belül értelmezhető. A létező bamba elfogadása együttműködhet akár a tisztán spektakuláris lázongással is. amely az egész bolygót a felvonulási terepévé tette — a kapitalizmusban. és ez a talaj termi azokat a gyümölcsöket. 59. mihelyt a globális rendszer működése szempontjából tekintjük őket. hogy az evilági lét teljes egészében úgy áll elő. 61. ott a modern társadalom a spektákulummal szállta meg az összes kontinens társadalmi felszínét. hogy egy lehetséges szerep képét sűríti magában. a másodikban a fogyasztás sztárjai kampányolnak a megélt élet feletti pszeudohatalom képviseletében. protekcionista korlátozás ellenében. leginkább a fejlődés tenyészőcsúcsait vigyázza. különböző kritériumokat segítségül hívva. illetve a gyarmatok vagy a félgyarmati sorban lévő országok helyzetét is erősen differenciált termelési módozatok és hatalmi viszonyok határozzák meg. mint pszeudoélvezet.

A bürokratikus tulajdoni forma maga is koncentrált. vagy akár a zenére. mint az ömlesztett társadalmi túlélés lehetősége. a létező változása pedig távolról sem a ma fiataljait jellemzi. hogy nem azok. A már eleve kérdéses kielégülést tehát. még akkor is.személyiségtípusokat képviselnek. amelyek dolga átlelkesíteni a mennyiségi trivialitáshoz való kötődést. onnan a nagyságuk. amelyet cserébe elad a társadalomnak. vonatkozzon az ételekre. 65. kevert gazdaságokban. és azok fiatalok — dolgok. A bürokratikus gazdasági diktatúra nem hagyhat a kizsákmányolt tömegeknek választási szabadságot. nem más. lényegében a bürokrácia teljes megsemmisítésének választása. a vigasztalanság és a félelem tombolása közepette. De egyik formájában sem más. amelyet a bürokrácia kisajátít. 62. a rendszer totalitárius kohéziójának egyedüli biztosítékában összpontosul. 64. hogy minden területen a legkiválóbbak legyenek. amelyet a spektakuláris bőség kínál. Kennedy pedig olyan nagy szónok volt. A koncentrált spektákulum lényege szerint a bürokratikus kapitalizmus jellemzője. amelynek az egész fogyasztásából kellene származnia. miután Theodore Sorenson továbbra is abban a stílusban írta utódjának beszédeit. aki felnőtt volna: ura saját életének? A fiatalság. amely termelésnek a spektákulum egyfajta apologetikus katalógusa. a spektakuláris ellentét felnőttek és fiatalok között mindig az első helyre kerül az illuzórikus szerepek választékában. ahonnan persze minden . azaz a terror által felgyorsított primitív felhalmozásnak. amely előfeltétele annak. így a közöttük hivatalból meglévő különbségeket érvényteleníti a hivatalos hasonlóság. mert semmi más nincs. Így születnek újjá a hamis. mint a boldog egyesülés képe a szerencsétlenség viharának szemében. A hamis választék. másrészt az elsődlegesen tárgyakban megtestesülő. és így Maóvá kell lennie. ám egymással szolidáris spektákulumok. ahol a koncentrált spektákulum az úr. De hol találunk itt bárkit is. amelyek egymással versengenek. Itt minden egyedi árucikk léte az egészként tekintett árutermelés nagyszerűsége nevében nyer igazolást. szintén koncentrált: az áru. ahogyan különböző áru-sztárok is egy időben ellentétes irányú társadalomszervezést támogatnak: a gépkocsik spektakuláris logikája például tökéletes közlekedési hálózatot. Az egyén vagy mágikus módon azonosul ezzel az abszolút sztárral. hasonlóan ahhoz. A spektákulum diffúz formája az árubőséget. amelyet egyszerre tagad és tart fenn. és rendszerint egyetlen individuumban. Egy és ugyanazon elidegenedés különböző megjelenési formái csak azért küzdhetnek egymással a totális választék kínálta különféle álarcokban. akikben a rendszer megszemélyesül. amennyiben az egyes bürokrata csakis a bürokratikus közösség közvetítésével. A dolgok uralkodnak. a kapitalizmus dinamizmusát. átalakul egyfajta küzdelemmé a különböző fantom-minőségek között. hogy megnyerhesse a kurszki csatát — húsz évvel az eseményt követően. és abban boldogságot is lel. és csakis e közösség tagjaként vehet részt a gazdaság mint egész tulajdonlásában. Ha minden egyes kínainak Maót kell tanulmányoznia. amelyeknek most az a feladata. sőt. Azok a csodálatra méltó emberek. és egymást váltják. és mert minden tőle független választás. éppen arról ismerszenek meg. valójában azonban minden egyes típust úgy mutatnak fel. amely oly sokban járult hozzá az elhunyt imázsához. maga a társadalmi összmunka pedig. Hruscsovot tábornokká nevezték ki. Aszerint. 63. amikor mellesleg államfőként működött. hanem csakis a rendszert magát. ősi ellentétek. hogy leszálltak a valóságosságnak még a lehető legjelentéktelenebb individuális életénél is alacsonyabb fokára — és ezt tudja is mindenki róluk. mivel itt kevésbé fejlett. hogy még saját sírja fölött is ő mondta a gyászbeszédet. a modern kapitalizmus zavartalan fejlődését kíséri. miközben silány versengések végtelen sora — a versenysportoktól a parlamenti választásokig bezárólag — gerjeszt valamiféle mintha-játékos állelkesültséget. A diktatúrát tehát állandó erőszaknak kell kísérnie. Ahol csak megvalósul a bőségi fogyasztás. amely elfogadható értelmet ad az abszolút kizsákmányolásnak. a város spektákulumának pedig múzeumnegyedekre mutatkozik szüksége. mivel a bürokrácia maga már minden lehetséges választást meg kellett hogy tegyen. hogy adott állapotában a nyomor. A döntési sztároknak az elfogadott emberi értékek teljes készletével rendelkezniük kell. akik valójában. egyszerre kizárólagos és egymást átfedő szerepek egymás mellé helyezésén alapul. egyben úr a rendőrség is. így a régi városközpontok lerombolását követeli. és amely egyrészt a konkurens. A bőséggazdaság egységes spektákulumának színpadán összebékíthetetlen állítások tülekednek. vagy diffúz formában jelenik meg. Ott. hogy a fogyasztás hierarchiájának vulgáris rangsorait mágikus ontológiai felsőbbrendűséggel ruházzák fel. Mert ez a figura az egyén nem-fogyasztásának ura: hősi kép. elfojtott ellentmondásokra épülnek. regionalizmusok és rasszizmusok. azonnal meghamisítja. a spektákulum vagy koncentrált. mert ezek a formák mind valós. vagy eltűnésre ítéltetik. Emellett az árutermelés. Spektákulumában a jó államilag felmutatott képe magában foglalja a hivatalosan létező teljességet. mint amely azonos hozzáféréssel bír a fogyasztás teljességéhez. éppen milyen igényeket támaszt. az csak azért van. ami lehetne. válság idején akár a fejlett kapitalizmusban is. A spektakuláris ellentétek mögött a nyomor egysége bújik meg. ha államhatalmi technikaként előfordulhat az elmaradott. hogy az egyszeri fogyasztó csakis ezen árumennyország töredékeinek sorához találhat utat.

mintha rajta kívül nem létezne más. és amely nem volt más. akik ránk osztották. az áru-ész csele révén. ha legalább egyetlen pillanatra a társadalmi lét középpontjába kerül mint a termelés célszerűségének misztikus megvalósulása. amint a fogyasztó — és persze az összes többi fogyasztó — hazavitte. hogy egy egész nemzedék viseli. az egyik magazin klubokat reklámoz. mégis változik tehát. mint a régi vallási fetisizmus a maga transzállapotaival és csodás gyógyulásaival. Mindaz. egy olyan áruérték merül fel tehát. ha tömegesen kerül előállításra. mint abszolút szakítás a társadalmi szükségletek organikus fejlődésével. amely egy lélekkel támogatta.esetben hiányzik az egésznek tulajdonított minőség. miközben absztrakt formaként továbbhalad a teljes önmegvalósulás felé. . Az egyes termékek iránti lelkesültség hullámai — a létező összes kommunikációs csatorna támogatásával — fénysebességgel terjednek. amely a totális fogyasztás ígéretföldjével való villámsebes összeköttetés reményét hivatott képviselni. 68. Ami oly végtelen arroganciával állította rendíthetetlen kiválóságát. 72. Minden adott áru önmagáért harcol. Mindeközben az egyedüli használati érték. Így. mint némely látszólag ritka. most annak az értéknek az elismerésében keresik. 67. Számára semmi nem lehet állandó: ez a természetes állapota. az alávetettség alapvető haszna. Valahányszor a totalitárius hatalom egy-egy megtestesülése elbukik. illetve a termelés általános feltételeinek változásait. vagy valamely. Az árufetisizmus az eksztázis hasonló pillanatait mutathatja. A mindennapi termék úgy tehet csak szert valamiféle valódi státusra. a többit el nem ismerheti. ugyanakkor nem képes megállapodni semmiféle szilárd dogmánál. amellyel szemben minden élő vágy fegyvertelen. A fogyasztás boldogságában egyesülő társadalom képe csak az evilági fogyasztás során törvényszerűen soron következő csalódásig függeszti fel a valódi megosztottságot. arisztokratikus keresztnév esetében. amelyek vagy bizonyos luxustermékek megvásárlásakor kerülnek a birtokunkba. 70. mind a diffúz. az áru bűnbocsánati leveleit halmozza — dicső jelképeit annak. az aberráns maga is speciális árucikké lesz. Az áru mechanikus felhalmozódása egyfajta határtalan műviségnek ad szabad teret. jóllehet egyben a hajlamainak tökéletes ellentéte is. amelyről utóbb kiderül. amely itt is kifejezésre jut. 66. az áru minden különössége elkopik a harcban. lelepleződik az illuzórikus közösség. mint maga a végső egyediség. amely önmagában elégséges — az egyszeri fogyasztó pedig eltelik vallásos érzülettel az áruban megnyilvánuló szuverén szabadság láttán. hogy az áru megjelent hívei körében. Az áru transzcendenciájába való beleszédülés jelei ismerhetők fel például az ingyenes reklámkulcstartók jelenségében. hogy amikor az áruk tömege már az aberráció határait súrolja. Egy film öltözködési divatot csinál. mint számtalan magány illúzióvesztett halmaza. Így tesz bizonyságot az eldologiasodott ember az áruhoz fűződő bensőséges viszonyáról. hanem az árut és szenvedélyeit. követvén a szenvedélyt. hogy követi a termékek. A kielégülést. A spektákulum ennek a harcnak a hőskölteménye. amely egy Trója pusztulásával sem érhet véget. Azonban csakúgy. Az autonóm műviség halmazati ereje szükségszerűen mindenütt meghamisítja a társadalmi életet. egy az egyediség ígéretét sugárzó tárgy is csak akkor kínálható fel a tömegek imádatának. Az árubőség azonban úgy áll elő. Spektakuláris értéke azonban rögvest elpárolog. A vak küzdelem során minden egyes áru. amit a spektákulum mint örök dolgot nyújt. a maga részéről úgy kerül ünnepélyes felmutatásra. olyan történet. az eredeti felhasználásuk körétől igencsak távol eső adok-veszek révén. hogy gyűjtsék őket —. 71. éppen úgy. azok pedig különböző reklámhordozókkal árasztják el a piacot. A spektákulum abszolút értelemben dogmatikus. Aki kulcstartókat gyűjt — melyeket csakis azért gyártanak. hogy folytonosan áthelyeződik. mint a divatjamúlt árucikkről. A reklámipar minden új hazugsága egyben az azt megelőző hazugság bevallása. A spektákulum nem fegyvert s vitézt énekel. öntudatlanul önmagánál magasabb rendűt valósít meg: az áru egyre világszerűbbé válik — a világ maga pedig egyre inkább áruvá. amely ne a társadalomnak és a társadalom történelmének terméke volna maga is. mind a koncentrált spektákulumban. a változáson alapul és az alapjával együtt változnia kell. A modern fogyasztás által kialakított pszeudoszükséglettel kétségkívül nem állítható szembe egyetlen olyan autentikus szükséglet vagy vágy sem. Minden egyes új termék. 69. amelyet a bőségben rendelkezésre álló áru a használata révén immár nem képes megadni. és csakis a rendszer örök: Sztálinról. Ekkor fedi fel esszenciális szegénységét. A csaló kielégülés önmagát leplezi le azzal. éppen azok rántják majd le a leplet. amelyet tisztán mint áru hordoz. A „mütyür” megjelenése jól mutatja. önmagát mindenütt úgy tételezi. amely előállítása szegénységének természetes eredője — túl későn: mert ekkorra már egy másik tárgy hordozza a rendszer igazolását és követel magának érte elismerést.

Hegel még egyszer utoljára azt tette. mivel azonban mindössze interpretálta az átalakulást. 75. Túllép ugyan az elkülönülésen — de csak gondolatban lép túl rajta. és útjában felold minden elkülönülést. "Ha pusztán a polgári forradalom filozófiájaként tekintjük. mint annak tulajdonképpeni tárgyát. A PROLETARIÁTUS MINT CSELEKVŐ ALANY ÉS MINT REPREZENTÁCIÓ Teljes jogegyenlőség a föld javainak élvezetében. hát ezért tört ki a március 18-ai felkelés. a burzsoázia gazdasági győzelme pillanatától irányítja a társadalmat. amelyhez mindent hozzárendelt. Ennek a történelemnek nincs olyan tárgya. Mindaz. amelyben a történelem kibomlott. egyben a társadalom konkrét nem-szabadságát is megvalósítja. mint Marxé. hanem a világ átalakulását kellett interpretálnia. akinek ez a tudatos játék a léte. hogy a gondolat valójában továbbra is külső pozícióban maradt. amely dönthetne igaz és hamis dolgában. az erő. Karl. Ez a történelemfelfogás még nem más. amelyen a kapitalista termelési mód reális egysége alapul. amelyet a spektákulum hirdet. mintha maga volna a történelmi beteljesülés — abból az egyszerű tényből ered. a dialektikával — a gondolkodással. A paradoxon — hogy minden valóság jelentését az illető valóság történelmi beteljesülésének rendeli alá. . hogy a 17–18. minden hatalom eltörlése. A valódi mozgalom. 78. hogy a totális történelem. amely felszámolja a létező feltételeket. Egy olyan világot kívánt megérteni. A cselekvő történelmi alany pedig nem lehet más. csakis annak végeredményét. öntudatlan metafizikus víziója úgy tekinthette is a termelés fejlődését. A forradalmi munkásmozgalom valamennyi elmélete a hegeliánus gondolattal szembeni kritikai álláspontból nőtt ki — Stirneré és Bakunyiné csakúgy. amely visszamenőleg szállítja a felmentést. amint világa — tehát a történelem — urává és birtokosává válik. Amikor a proletariátus tettekben megnyilvánuló létével azt bizonyítja. 77. A polgárság felemelkedésével megnyíló hosszú forradalmi korszak osztályharcai együtt fejlődtek a történelem szellemével. 7 Korsch. és azt akarja. ami abszolút volt. mint a világa teljességét formáló történelmi tudatosság. amely a felkelést hadsereggel látta el. egyben el is választja őket ettől a világtól. de meg akarja érteni minden létező szétfoszlását is. hanem a restauráció filozófiája" (Karl Korsch. 1931. Ami a társadalom absztrakt hatalmát létrehozza. A termelőerők fejlődése darabjaira zúzta a régi termelési viszonyokat és minden statikus rend szétporlad. akkor sem tükrözi ennek a forradalomnak a teljes folyamatát. amely megkülönböztethető volna attól. amit akar. aki azt teszi. ami a filozófus dolga — "dicsérni a létezőt". de ez a “létező” számára már nem lehetett más. Ami a termelőket a világ építésében való részvételre kötelezi. 74. már bevégeztetett. hogy egyben ne tagadná is. egyben táplálja a hierarchikus kizsákmányolás és elnyomás irracionalitását is. március 18-ai felkelésről 73. Csak úgy kendőzhette el. ha gyakorlati eszmévé válik. Ami együvé hozza a helyi és nemzeti korlátozások alól felszabadult embereket. látható módon pedig azóta. ezek annak a félelmetes szervezetnek az alapelvei. Így a filozófia. "Thesen zum Vortrag 'Hegel und die Revolution'". Parlamenti jelentés az 1871. amit önmagából megvalósít. mint az önmagát előállító élő ember. 76. A történelembe hajítva. amikor ez a győzelem a politika síkján is megfogalmazódott. azt kell feltételeznie. Hiszen már pusztán ahhoz. pusztán filozófiai csúcspontját jelenti a filozófiának. ugyanakkor ezt a jelentést úgy állítja be. történelmivé lesz. az ember kénytelen illúziók nélkül szembenézni a viszonyaival. a proletariátus mint forradalmi osztály gyakorlata pedig nem lehet kevesebb. IV. elfedi az osztályellentétet. egyben el is távolítja őket egymástól. amely önmagát alkotja. amint kileheli lelkét a valódi történelmi szellemiség karjaiban. mint a történelem mozgásának teljessége.Az irreális egység. az azt alkotó munkában és küzdelemben való részvételre kötelezve. Hegelnek már nem a világot. Ilyen értelemben pedig a hegeli filozófia nem a forradalom. amelynek teljes megvalósulása maga a jelen. Tézisek Hegelről és a forradalomról)7. amit tesz. hogy azt a Szellem előzetesen létező tervével azonosította — a Szellem lévén az abszolút hős. és hogy feloszlatta magát az egyetlen bíróság. mint a mindig túl későn érkező tudat. amely nem áll meg a létező jelentésének kutatásánál. még ha a történelmi kor utolsó. A történelem gondolata csakis úgy menthető meg. immár nem dicsőítheti világát anélkül. hogy szólásra emelkedhessen. Ami az ésszerűség elmélyítésére ösztönöz. egyszerre tagadja a végkövetkeztetést és igazolja a módszert. századi polgári forradalmak gondolkodója filozófiájában pusztán a forradalmak kimenetelével való megbékélésre törekedett. minden erkölcsi korlát tagadása — ha a dolgok mélyére hatolunk. hogy a történelem szelleme nem merült feledésbe.

de amelynek abban az általános erjedési folyamatban annál végzetesebbé kellett válnia. A történelemnek. átsiklik a tény felett. amelynek célja. úgy látszik. Éppen ellenkezőleg. 82. azt csakis annyiban őrzi meg. Eduard Bernstein. mint Engels -. tökéletesen leírja a dialektikus módszer és a harcos történelmi állásfoglalás kapcsolatát. lehúzván a keresztvizet az 1847-es Kommunista Kiáltványnak a németországi proletárforradalom közeli eljövetelével kapcsolatos. mintha tagadnák a tudományt. 9 Réthelyi Károlyné fordítása Marx-Engels: A német ideológia. amelytõl Marx — ugyanúgy. s egyben kiküszöbölte mindenféle felsőbbrendű. az utópista gondolkodókat teljesen a hatalmában tartotta az előző századok tudományos gondolkodása. olyan helyeslés tehát. mivel szilárdan hittek a tudományos bizonyíték társadalmi hatalmában. együtt a kor minden mozgalmával. jól megmutatkozik ez az olyan szocialisták hiú számítgatásaiban. ami bekövetkezik. hogy a történelem jelenleg tudományos ismeretek alapján uralható. amennyiben elutasítják a történelmet — amennyiben tehát tagadják a valós harcot. hogy ez a viszony volna a gyenge pontja annak. jogosan nevezhetők utópikusnak. Budapest. Marx lerombolta az elkülönített helyet. hogy tárgyiasulása egyet jelent elidegenedésével. nem egyszerűen annyiból áll. a világnak egy olyan szektora. Az elméletnek ezen túl nem kell többet tudnia annál. amelyet bármelyik politikai ábrándozó is aligha tudott volna túlszárnyalni. ahol a gondolatnak semmi keresnivalója sincs — olyan szektor. A céljuk éppen ennek a racionális rendszernek a tökéletesítése volt. vagy értették félre leggyakrabban a Marx és Hegel közötti viszonyt — még az a vád is felmerült. A legutóbbi mozgalom forradalmi nézőpontja tehát. érthetetlen lenne. élete végéig sem szabadult meg. a történelem birtokba vételének terve — ha kézben akarja tartani a társadalom tudományát — önmaga nem lehet tudományos természetű. A marxi terv egy tudatos történelem terve. amelynek nincsen már szüksége hegelianizmusra az önigazoláshoz. továbbra is polgári maradt. Marx elméletét az köti szorosan a tudományos gondolkodáshoz. A polgári kor. amelynek mechanikus fejlődése hatékonyan uralja a mindenség fejlődését. ameddig pusztán gazdaságtörténet marad. amely a történelmet tudományos alapokra kívánja helyezni. A történelem szerepét a gazdaságban — a globális folyamatban. mint amit maga tesz. hogy racionális módon érti meg a társadalomban valóságosan működő erőket. mivel a mozgás. nincs többé vége. ha egyszer reálissá lett. jóllehet történelmileg a létező társadalmi szerveződés kritikájában gyökereznek. ezzel szemben. ha nem a hegeli ellentmondás-dialektika ama maradványának a termékét látnánk benne. hogy a marxi elmélet elválaszthatatlan a hegeliánus módszertől. amelyet dicsérni jött. ahonnan Hegel leste mindazt. A gazdaság meghaladásának terve. MEM III. egyben elválaszthatatlan ezen elmélet forradalmi természetétől. és semmiképp sem a törvényé. A szocializmus utópikus nézetrendszerei. 83. amennyiben meg is haladja. Az. amely a tisztán gazdasági jellegű termelőerők vak fejlődéséből származik. amely elveszítette elvi dimenzióit. a körkörös rendszer megalkotására irányuló hegeli kísérlet nemdialektikus részének neminvertált öröksége. 20. „Csak egyetlenegy tudományt ismerünk. tudománytalan előrejelzéseiről: “Ez a történelmi önámítás. ami később megtévesztő módon marxista tanítássá lényegült. Megfordítva. aki már akkor komolyan foglalkozott közgazdaságtannal. ugyanez a típusú érvelés lát ebben a törékeny egyensúlyban végső gazdasági harmóniát. amelyből úgy tűnhet. külső tényező kontemplatív jelenlétét. Nem azért utópikusak azonban. Alapjában véve azonban ez a tudományos gondolat túlvilága. hogy magát a rendelkezésére álló tudományt sokkal inkább a gazdaságnak kellett történelmileg megalapoznia. hogy a polgári forradalom szellemiségét "átültetve megmentse". A politikai gazdaságtan kritikája a prehistorikus kor végének első felvonása: “Az 8 összes termelõeszköz közül a leghatalmasabb termelõerõ maga a forradalmi osztály. Kossuth Kiadó. Marx számára a kérdés ugyanis a harc megértése. amely saját alapvető tudományos előfeltételeit is módosítja — valóban alaposan figyelmen kívül hagyják a tudományos megfigyelők. akik szerint pontosan megadható a gazdasági válságok bekövetkeztének ideje. most pedig. hogy a termelőerők anyagelvű fejlődésével helyettesítette be a hegeli Szellem kibontakozását. oldal. azaz az igazságától. hogy a folyamatos állami beavatkozásnak köszönhetően a krízishajlam kompenzálódott. A gazdasági mozgás szemlélete a mai társadalom uralkodó gondolati rendszerében. Éppen ebből a szempontból hagyták figyelmen kívül.”10 — olvasható A német ideológiában.” 81. amely kívül esett a boldog társadalomról alkotott örök tökéletességű képükön. Egyáltalában nem tartották magukat lefegyverzett prófétáknak.”9 80. a történelem tudományát. A szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai8 című művében. ahol a mennyiségit. mint a 10 A szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai. a történelem csak addig függ gyökeresen a gazdaságtól. sőt. és mert a történelmi sérülések nem hagynak rajta sebhelyeket. A Marx által végrehajtott inverzió. a történelem minőségi kisajátításává kell alakítani. 1989.79. lábjegyzet . Marxnál. amint az önmagával való találkozás felé halad az időben — lévén.

Kiderül. Materiaux pour une théorie du prolétariat. hogy a proletárhatalom tudományos legitimitását az ismétlődő történelmi kísérletek felsorolásán keresztül bizonyítsa. amely egyre fokozódóbb mértékben szavatolja önnön jövőbeni tagadásának szükségességét. Mindeközben az utópisták tudományos felfogása nem terjedt ki annak a ténynek az ismeretére. o. Világosan megmutatta. a kommün belebukott az elszigeteltségbe. Marx elméletét éppen tudományos-determinista oldala tette esendővé az "ideologizációval" szemben. hogy a proletariátust a burzsoáziával azonosítja. a forradalmi hatalomszerzés szempontjából. Paris.. amelyeknek erős érdekük fűződik a status quo fenntartásához. hogy a gazdasági fejlődés állása a kontinensen akkor még korántsem érett meg a tőkés termelés megszüntetésére. a kitartóan megidézett mosolygó jövő pedig „ugyanazt a szerepet töltötte be társadalomtudományukban. M. és hegeli nyugalommal fogadni az ebből fakadó fájdalmat — ami. hogy a termelési módok fejlődésének lineáris modelljét támogassa. amelyek nemcsak azt határozták meg. hogy Marx már a Kiáltványtól kezdődően szükségét érezte. A lineáris séma szem elől téveszti a tényt. olyan tényezőkből eredően — mint a fent említettek is -. mint mindig. hogy zavarossá tette saját történelmi gondolkodását. 87. A proletárforradalom tudományos védelmének minden elméleti elégtelensége. amelyben a társadalmi fejlődés egy jóval korábbi pillanatában rögzült. A forradalom elmélete így még nem juthat el tulajdon létének beteljesítéséig. „Nekünk és mindazoknak. A cselekvő történelmi alany eljövetele egyre távolabb és távolabb tolódik ki az időben. azonban az elmélet kifejtése a domináns gondolkodási formák területén. mind tartalmát. 1919. amelyet a minden esetben „az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös pusztulásával”13 végződő osztályharc mozgat. hogy Marx arra lett kárhoztatva. a par excellence történeti tudomány lesz az. 86. akik hasonlóan vélekedtek. arra vezethető vissza. De ezáltal a forradalmi gyakorlat — e tagadás egyetlen igaz eleme — egyre kijjebb szorul az elméleti vízió területéről. mind formális kifejtését illetően. 13 Marx-Engels: A kommunista párt kiáltványa . és az ókori rabszolgafelkelések sem vetettek véget a szabad polgárok uralmának. A történelemi tények azonban azt mutatják. de azt is. hogy harccal nyerjék el azt. magának az elméletnek vált a kárára. a politikai gazdaságtan (nemzetgazdaságtan) kritikáján keresztül történt. és ezt az igazságot tisztán absztrakt képében fogták fel — abban a formában. a rés még Marx életében megnyílt. Ez a megközelítés vezette arra. hogy vannak társadalmi csoportok. Elveiket a newtonizmust megszégyenítő. hogy mi tanulmányozható tudományosan. még abban is. ártatlan kísérletező kedvvel igyekeztek elfogadtatni. Azzal. a történelem nem adott igazat. hogy a polgárság az egyetlen forradalmi osztály. 85. mint a testek tehetetlensége a racionális mechanikában” 11). amely fejlődést ekkor már jórészt a társadalmi kereslet irányította. Ebben a megcsonkított. csakúgy. amit elegendő bizonyítaniuk?” — kérdezi Sombart. a történelemmel oly ellenséges viszonyban álló harmóniaelv logikus módon annak a kísérletnek volt a terméke. hogy a British Museum kolostori magányában. 12 Marx egész életében megtartotta elméletének egységes nézőpontját. Az általuk előrevetített. a "jószándékok temetője". legfőképp a polgári társadalom alaptudománya. Engels: Bevezetés [Marx „Osztályharcok Franciaországban 1848-tól 1850-ig” c. ráadásul rendelkezésükre állnak a hamis tudat különböző formái. A tény. hogy a történelemtől lehető legtávolabb eső tudományt alkalmazzák a társadalomra. van erejük is. 480. egyben az egyedüli osztály.” — mondja majd 11 Engels 1895-ben. hogy a tudomány révén magukhoz ragadhatják a hatalmat. Riviére. illetve az ezekkel együtt járó szervezeti gyakorlat lesznek később akadályaivá a proletariátus öntudatra ébredésének.. hogy fenntartsák azt. amely valaha is győzedelmeskedett. ezért tanítani kell. hogy — a forradalom tudománya szerint — a tudat mindig késik. Felfogásuk nagy lemaradást mutatott még magának a tudomány fejlődésének a történeti realitásához képest is. művének 1895-ös kiadásához] MEM 22. hogy — amint azt maga Marx más helyütt kimutatta — az "ázsiai termelési mód" például rendíthetetlen maradt minden osztálykonfrontáció ellenére. Éppen a munkásosztály jövőbeni fejlődésével kapcsolatos tudományos igazolások. Sorel megfigyelése szerint az utópisták a csillagászat mintájára igyekeztek feltárni és bemutatni a társadalmi törvényeket. hogy mi tartható tudományos értelemben elfogadhatónak. “Hogyan is képzelték volna. és később így véglegesített formájában vált a marxi elmélet "marxizmussá". Marx elméletének gyengesége természetesen elválaszthatatlan a korabeli proletariátus forradalmi harcának elégtelenségétől. A német munkásosztály nem kiáltotta ki a permanens forradalmat 1848-ban. amelynek esetében a gazdaság fejlődése volt a társadalom 12 Georges Sorel. Az utópikus szocialisták továbbra is az igazság tudományos kifejtési módjának rabjai voltak. és a gazdaság. 84. az egyes szaktudományok. amelyek a pozícióikat erősítik. majd egyre csak szélesedett a munkásosztályra hagyott szellemi örökségen. ahogy a jobbágylázadások sem söpörték soha el a földesurakat.saintsimonisták esete mutatja. csak azt érte el. A lényeg újra csak türelmesen tanulmányozni a gazdaság fejlődését. a tudós munka elkülönültségében védelmezze és pontosítgassa azt.

mert a fejlődő gazdaság osztálya. . jól tudjuk azonban. azaz annak a módnak. hogy figyelmen kívül hagyja az állam gazdasági szerepét az osztálytársadalom irányításában. még közvetve.kisajátításának oka és következménye. és amelyben a polgárság lemond mindenfajta történelmi létről. a polgárság és a proletariátus. túl a dolgok gazdaságtörténetén. A polgári forradalom lejátszott mérkőzés. illetve ahogyan megszervezi a társadalmat a forradalom pillanatában: itt kell megvalósulniuk a tudat gyakorlati feltételeinek. amelynek példáit a spontán munkásmegmozdulások hordozták. a "tőke nemzeti hatalma a munka fölött”. A modern államról azonban . Nem segítheti az ideológia. amelyek felé A tőke teljes elemzése mutat. amely nem más. no meg a rákényszerített tudománytalanságokkal kapcsolatban közbevetett “talán” szócska iróniája révén. majd később. hogy "ugyanolyan politikai jelentéktelenségre ítéltessen. Ha úgy tűnhetett is. amely központi szerepet tölthet be a gazdasági folyamat tervszerű irányításában is. amely a társadalmi szolgaság fenntartására szerveződött". Pedig már Marxnak megvolt a lehetősége. a mostani társadalmi folyamat végeredményét. Marx egyben meg is adja a módszertani kulcsot a dolog két aspektusának egybefogásához. még ha nem részesültek is elméleti megfogalmazásban. ahogy a maga vagy mások számára ábrázolja a mostani mozgás. különböző specializált és részleges diszciplínákra bontván fel azt. december 7-én kelt. hogy ő maga sosem vált rabjává ezeknek az illúzióknak. Az itt lefektetett társadalompolitikai alapok már kirajzolják a modern spektákulumot. mint az egyedüli osztályt. Előfeltételei az elméletnek. közismert levelében — a levél egy olyan cikket kísért. hogy a bonapartizmus jelenségében jellemezze egyik első vázlatát a modern etatista bürokráciának. A polgárság a középkornak abban a szakaszában alakította ki a maga autonóm gazdasági hatalmát. amelyeket a munkásmozgalom az elmélet visszavonulását követően — és annak talaján — kitermelt. amelyben ő maga vette kritika alá A tőkét. mint a többi osztály". A szerveződés sarkalatos kérdésének szentelte azonban a legkevesebb figyelmet a forradalmi elmélet a munkásmozgalom kialakulásának idején — azaz amikor az elmélet a történelmi gondolat örököseként még egységes jelleggel bírt (amelyet. A proletariátus maga csakis akkor válhat hatalommá. 90. hogy ráismerjen az elárult egységes történelmi gondolat praktikus igazolására. és az emléküket is kitörli. Az ideológiává idegenedett elmélet így még arra sem lehet képes. ígérete szerint. amennyiben az állam korábban egy statikus gazdasági renden belül volt az osztályelnyomás eszköze. 89. laisser passer” idején tulajdonképpen a burzsoázia saját államává vált .amely kezdetben a merkantilista rendszer révén támogatta a fejlődő polgárságot. Ha figyelmen kívül hagyjuk a polgárság történeti szerepének eredetiségét. mint tőke és állam fúziója. amely a korábbi forradalom alapján nyert megfogalmazást. A munkástanácsok léte például nem elméleti felfedezés. ha a tudatosság osztályává lesz. A jakobinus államcsíny nem lehet eszköze. amely történelmi létre törekszik. A szervezeti formák. lehetővé téve. válaszképpen egyre inkább akadályozni kezdték az egységes elmélet megtartását. hogy gyakorlati elméletté válik. hogy a polgári forradalomtól kölcsönzött etatista és hierarchikus módszerek újra megtelepedjenek a forradalom elméletén. a “laisser faire. hogy a felemelkedő polgárság megszabadította a gazdaságot az államtól. hogy segít elnyomni ezeket a megmozdulásokat. az egyre növekvő kisemmizés révén sem. és 14 MEM 31. amelyek gyakorlati értelemben megfelelnek Marx elméletének. A proletariátus osztálya azáltal válik cselekvő alannyá. egységes történeti gyakorlattá szándékozott volna fejleszteni). amely negatív módon úgy határozza meg a proletariátust. ahogyan megszervezi a maga osztályharcát. amelynek csak akkor van jövője. úgy nem vesszük észre a konkrét eredetiséget a proletár tervben sem. a saját zászlóját hordozza és ismeri "feladatai mérhetetlenségét". A proletárforradalom terv. amelyre az elméletnek szüksége van ahhoz. olyannyira.”14 Azzal. annyit tehet csak. hogy igaz lehessen. ez csak annyiban volt igaz. Éppen itt jelent meg tehát a következetlenség. Marx a proletariátus harcában való részvételének egy bizonyos időszakában túl sokat várt a tudományos előrejelzésektől. Pedig éppen az ilyen. 398. 88. a két tiszta osztály. Az a két osztály. amelyekben a gyakorlat elmélete azáltal igazulnia meg. mintha egy ellenfelük írta volna — Marx világosan rámutatott saját tudománya határaira: „A szerző szubjektív tendenciájának — amire talán pártállása és múltja késztette és ösztönözte -. amely a részleges célokat általánosnak állítja be. attól azonban minőségileg különbözik. mikor az állam a különböző hatalmak között addig fennálló stabil egyensúly feudális fragmentálódása következtében meggyöngült. hogy maga hívja fel a figyelmet saját objektív elemzése "tendenciózus végkövetkeztetéseire". amelyre önmagát redukálta. semmi köze sincs valóságos kifejtéséhez. o. és amely cikket Engelsnek kellett megjelentetnie úgy.végül kiderült: olyan hatalom hordozója. egyben az egyedüli forradalmi osztályok a történelemben — ám nagyon is eltérő feltételek között azok. mert a proletariátus hatalma semmi részleges valóságot nem tarthat meg valóban sajátjaként. Egy 1867. a harc során kialakult történelmi formák adják azt a gyakorlati miliőt. A polgárság azért került hatalomra. és megengedi. hogy maga fektette le a ökonomizmus illúzióinak elvi alapjait. Tudatnak és tettnek magában a történelmi harcban kell egybeforrnia úgy. Ilyen hatalmat a termelőerők növekedése önmagában nem biztosíthat. hogy mindkét pólus a másikba helyezze a maga igazságának biztosítékát. olyan „nyilvános erőszakszervet. Ugyanez a leegyszerűsítés vezette Marxot arra.

91. amely önmagát szándékosan az Internacionálé fölébe helyezi. Más dolga sincs. mindkét frakció álláspontja önmaga ellentétébe fordult át. a tény azonban. és szándékosan kerüli a történelmi rossz gondolatát is. Ez már nem a gondolatok ideje. az általános sztrájk. amikor kilépett a Jurai Föderációból: "Az elmúlt kilenc év alatt több mint elég gondolat kapott lábra az Internacionálé kebelén a világ megmentésére — ha ugyan gondolatokkal meg lehet menteni a világot -. amire törekedtek. mindenfajta gyakorlati megvalósulást megelőzően. hogy a leginkább forradalmi erők. mert ezt az elsődleges konklúziót egyben kezdettől fogva a mozgalom végcéljaként határozták meg. hanem a tényeké és a tetteké. Az a jellegzetesség. ugyanilyen eszközök révén megvalósuló egységet várt el a felszabadított néptől is. Mindkét felfogásnak volt egy tekintélyelvű dimenziója. nincs hivatalos jog. és ezáltal kedvező terep nyílt a jórészt teljes intellektuális tevékenységüket néhány örök igazság szajkózására korlátozó. mint abszolútum van elgondolva. aki úgy vélte. Marx. A kollektivista anarchizmus a modern osztályharc történelmi gondolatából csakis a konklúziót tartja meg. konspiratív elitet alkotnak. azzal vádolta Bakunyint és követőit. totális konklúzióját. mindkettő tartalmazott egy részlegesen igaz kritikát. amely egy csapásra. az eredmény pedig mindenütt nagyban eltért attól. mi vezetjük majd a Forradalmat. hogy az elméleteknek gyakorlattá kell válniuk. mint ismételgetni. egyben nyilvánvaló következetlenségre is ítélte az anarchizmust. Bakunyin kétségtelenül ilyen alapon toborozta híveit: "Mi. ahová azonnal el is kíván jutni — és ezt a feltétlen követelést visszhangozza a módszer iránti szisztematikus megvetése is. avagy az önmagukat mint ilyet tételezők felelőtlen diktatúráját kényszerítheti a társadalomra. a proletárállam átmeneti szerepét mindössze arra redukálja. hogy leszámoljon a köreiben túlélő uralkodó ideológia zavaros befolyásával. ám oda is hagyja a történelem talaját. A nem sokkal később bekövetkező vereség és represszió azonban felszínre hozta a proletárforradalom két különböző felfogása között kirajzolódó konfliktust. nem nyíltan hordozván a hatalmat. hogy az objektív módon kialakuló. 93. A marxisták és bakunyinisták között végül kibékíthetetlenné váló ellentét egyrészt a majdani forradalmi társadalom hatalmi kérdéseiben. Ráadásul a tény.minden részleges követelést egyetlen követeléssé olvasztva .Federación Anarquista Ibérica). másrészt a jelenlegi mozgalmi szervezet kérdéseiben kristályosult ki. vagy az akként elismertek diktatúrája létrejöttéhez vezethet. feltételezvén. A politikai küzdelemmel szembeni kritikájuk így mindvégig absztrakt szinten maradt. láthatatlan pilóták a népek viharában. minden harc során újra és újra kijátszani a maga egyszerű. a gazdasági küzdelemnek való elkötelezettségüket pedig csak valami délibábos végső megoldás emlegetése mutatja." Meglehet. hogy informális uralmat gyakoroljanak a teljes anarchista szervezet felett. hűségesen szolgálták egyik vagy másik ideológiát. hogy a dolgok ilyetén menete egy meghatározó bürokrataosztály. Bakunyin illúziónak tartotta. köztük a Német Szociáldemokrata Párt és az Ibériai Anarchista Föderáció (FAI . és a forradalmi anarchizmus ugyanilyen természetű. nincsenek címek. Az Internacionálét első harci sikerei képessé tették arra.a létező feltételeket az élet egésze nevében. Az anarchizmus érdeme. amely minden közé egyenlőségjelet tesz. és mindkettő igyekezett ideológiai autoritássá intézményesülni. középszerű propagandisták és az ideológia védelmezői előtt. Olyan diktatúrával. vagy felkelés napján valósul majd meg. s csak annál hatalmasabb. Erős szervezetek. de valamennyi szövetségesünk kollektív diktatúrája révén. hogy a gyakorlatba történő átmenet megfelelő formái már megtaláltattak és soha nem változnak. illetve a “tudósok”. hogy az államhatalom eszközeivel felszámolhatók volnának az osztályok. és nem valamely kivételezett. Ez a tiszta szabadság ideológiája.” A munkásforradalom két ideológiája ütközött össze tehát egymással. hogy egy tekintélyelvű. annak velem gyűlik meg a baja. Könnyen írhatta Bakunyin az alábbiakat. hogy a munkásosztály tudatos önemancipációjának kérdése lekerült a napirendről. azaz minden elkülönült ideológia társadalmi előfeltételeinek ideológiai természetű tagadása. hogy nem cipeli a hatalom semmilyen jelvényét. ez az elképzelés őrzi a proletariátus történelemfelfogásának azt a bizonyosságát. együtt a munkások demokratikus nevelésével. lévén az individualista variánsok kitételei egyszerűen nevetségesek). Az anarchisták programja egy ideál beteljesítése. és aki még egyet kitalál. és figyelmeztetett arra. hogy . akik ideológiai meggyőződésükkel kifejezetten megkülönböztették magukat a munkásmozgalom többi képviselőjétől. hogy az anarchisták a proletárforradalmat mint célt közvetlenül jelenvalónak tekintik. már a Nemzetközi Munkásszövetség legmagasabb szintű elméleti igazsága is saját gyakorlati léte volt. hogy . Az anarchisták.ha még távolabb megyünk. hogy a követeléseknek ez az egyesülése. amely arról tanúskodott. azt az extravagáns tervet dédelgetvén. specializált kritikai szempontból utasítja el. azonban elveszítették az egységes történelemszemléletet. belső köreikben is hasonlóan rangsorolták az illetékességet. ahol nincs vállap. s áttérvén az egyikről a másikra. A döntéshozatali egységet övező ideologikus tisztelet is a “szabadság szakemberei” ellenőrizetlen szervezeti fennhatóságának kedvezett. mintegy az egyéni szeszélynek engedelmeskedve. hogy a gazdasági ellentmondások elkerülhetetlen kiérlelődése. 92. 1873-ban. Az anarchizmus az állam és az osztályok. új társadalmi viszonyokat legalizálja. a valódi anarchista harcnak egyszerre nagy erőssége és ugyanolyan nagy gyengesége (valódi harcot említünk.

A forradalmi illúzió nevében vállaltan reformista gyakorlatot folytattak. Elkerülhetetlen volt hát. nem változtatta őket teoretikusokká: először akkor. amelyet pedig a szociáldemokraták szigorúan törvényes tiltakozása esetében politikailag tolerált. amely másra nem igen képes. ahogyan azok szükségszerű kimenetelét fokozatosan felismeri a szervezet által kinevelt munkásosztály. akiknek a maguk részéről eszük ágában sem volt semmiféle forradalmi kötelezettséget vállalni. szükségszerűen bekövetkezik majd. akik hordozták. erős külföldi támogatásra támaszkodva. valahányszor eljött a közös döntés ideje — gondoljunk csak a számtalan. Budapest. KJK. Internacionálé "ortodox marxizmusa" a szocialista forradalom tudományos ideológiája. akitől a politikai ideológia a lehető legtávolabb állt. egy olyan időszakban. mint az egyedül lehetséges gyakorlati hozzáállás. illetve az arra épülő gyakorlati szerveződés helyességét. A szociáldemokrata szervezetek ideológiája a szervezeteket a munkásosztály nevelői. Másrészt. ám mélyen kritikátlan. s aki a legnyíltabban kötődött a polgári tudomány módszereihez — mutatott rá meglehetősen becsületesen. hozta elő Hilferdingből a gúnyos megjegyzést. amely teljes igazságát az objektív gazdasági folyamatokban találja meg. mint bármely más árucikket. egy olyan. amelyet viszont magukévá tettek. 1936-ban az anarchizmus valóban társadalmi forradalmat hajtott végre. így bírván végre cselekvésre a szocialistákat. kezükben tartották az ország felét. amely szerint a szocializmus szükségszerűségének felismerése nem ad semmilyen „útmutatást arra nézvést. amely ugyan széles körben fokozta a tudatosságot. hogy a forradalmi ideológia éppen azoknak a sikerén fusson zátonyra. helyi szinten kirobbant. a szervezett anarchista mozgalom képtelennek bizonyult a forradalom félgyőzelmeinek kiterjesztésére vagy akár megvédésére. melyért a tudományuk szavatolt ugyan. Ez az ideológia exhumálta az utópikus szocializmus pedagógiába vetett hitét. azonban csakis maga a történelmi fejlődés demonstrálhatta minden kételytől mentesen. egy ilyen szentséges meghatalmazás hiányában. 97. 1955. majd ugyanígy eltaposott spanyolországi anarchista felkelésre. Olyan összeférhetetlenség ez. munkás háttérrel érkezőket is munkaerőügynökökké tette. hogy mindezen elemek tevékenységében mégis maradjon valami forradalmi jelleg. a tanítók hatalmára bízta. illetve abban. 95. hogy elveszíthesse a polgárháborút. akik nem akarták megérteni. de megint más e szükségszerűség szolgálatába állani" 15. amikor a párt Rudolf Hilferding. hogy a kapitalizmus a maga részéről képtelennek mutatkozzon arra. Ahhoz. sem kevesebb. amelyet az utópista (és különösen a Fourier-féle) kritika még tartalmazott. Internacionálé szocialistáinak részvétele a politikai-gazdasági küzdelemben meglehetősen konkrét volt ugyan. határozottan visszautasította az elképzelést. hogy tovább folytassák polgári életmódjukat. a folytonos harcban egybeforrt kisebbség és egy szabad egyénekből álló társadalom helyzete közötti ellentétet bármi módon figyelembe vegyék.semmiféle hajlandóságot nem mutattak arra. amelyre Eduard Bernstein — az a szociáldemokrata. Mert egy dolog felismerni a szükségszerűséget. Az illúzió. hogy 15 Marx és a forradalmi proletariátus számára az egységes történelemszemlélet nem volt sem több. hogy a szociáldemokrata hierarchia pedagógiájának nem sikerült forradalmi útra terelnie a német munkásokat. 94. amelyet többé-kevésbé kifejezett módon minden autentikus anarchizmus táplál. jóllehet mindenfajta egyéb illúzió rabja volt. hogy egy. az kellett. megvalósítván a proletárhatalom valaha létezett legfejlettebb modelljét. szükségszerűen estek áldozatául annak a gyakorlatnak. . A finánctőke. Egy ilyen hozzáállás azonban annyira távol kerül a totális történelem hegeli dimenziójától. miközben a köztársasági táborban továbbra is jelen voltak a polgári erők és az etatista munkáspártok maradványai —. mint újra elővezetni a szimmetrikus erkölcsi választások közti hagyományos dilemmákat. A II. De még itt is fontos megjegyezni. hogy a kapitalizmus válsága csodálatos módon. amely a forradalmat bomlasztotta. Az első világháborút követő társadalmi forrongás. Az ilyen tudományos attitűd. de amelyet a történelem úton-útfélen meghazudtolt. és e szervezetek formája tökéletesen meg is felelt az ilyen típusú passzív tanulásnak. s amely a teljességgel forradalmi ideológia-mentes angol munkásmozgalom reformizmusának példáján keresztül is megmutatkozott. folytonosan küszöbönálló forradalom illúziója. amely egy csapásra igazolja majd az anarchista ideológiát. egymás után kétszer is bebizonyította. röviden. akik a portékájukat úgy adták-vették. és túszai a polgári államnak. körítvén azt a történelem menetére való kontemplatív hivatkozással. hogy a gazdaság szintjén is támogassa a reformizmusukat. amikor a nemzetközi proletármozgalom másutt már vereséget szenvedett. A II. Azok. az anarchisták állandó elszigetelődéséhez vezetett. a szakszervezeti bürokrácia pedig még az ipari munkásmozgalomból. hogy milyen gyakorlati hozzáállást is kéne magunkévá tennünk. Ezt az ellentmondást. 96. egyrészt. A parlamenti képviselők és az újságírók mozgalmon belüli megkülönböztetésével arra biztatta ezeket az amúgy is a polgári értelmiség köréből verbuválódott embereket. A mozgalom vezetőiből kormányminiszterek lettek. Bernstein. hogy el kell veszítse azt a mozdulatlan totalitásképet is. hogy az általános felkeléshez a katonai államcsíny adta meg a jelet. mivel a forradalom nem teljesedhetett ki az első napokban — a francoisták.

A bolsevik párt. In: Rosa Luxemburg: Marxizmus. egyrészt Oroszország elmaradottságában keresendők. 102. amelynek csíráit öntudatlanul a kezdetektől magában hordozta. másrészt abban a tényben. ami volt: a proletariátus tulajdonosainak pártja. hogy forradalmi ideológia lett volna — hanem azt. hogy hogyan is kell "oroszul" beszélni az uralkodó osztállyal. 100. Internacionáléban dívott ezzel párhuzamosan. hogy a proletariátus miért a bolsevik minta alapján szerveződött. Annak gyökerei. mindössze néhány nappal likvidálása előtt.. hogy a proletariátust kívülről irányítsa egy fegyelmezett. ford: Glavina Zsuzsa .. egyben pedig kulcsfontosságú eredménye. amelyben egyetlen "sarkalatos kérdést" sem lehet többé "nyíltan és becsületesen" feltenni. a német proletariátus radikális szárnya felfedezte a titkot — megértette azokat az új feltételeket. hanem egy »szociáldemokrata párt« zászlaja alatt. Internacionálé marxizmusa szemére. "mint a bűnt". demokrácia.túlnyomó többsége támogatásáról biztosította az imperialista háborút. amikor is a bolsevizmus önmagáért diadalmaskodott Oroszországban. a bolsevizmus pedig. cégér cégér ellen. titkos párt." 98. ekkora már lezárult folyamat irányult (és amelynek sikeréhez a munkásképviselet nagyban hozzájárult): a létező rend védelmi erőinek spektakuláris szerveződését. mivel annak alapfeltétele a fejlett polgári rend lett volna). illetve a látszat társadalmi uralmát. hogy 16 Rosa Luxemburg: Pirruszi győzelem. akik "hivatásos forradalmárokká" léptek elő. Következésképpen a kérdéses hivatás szakterülete a totális társadalomirányítás lett. másodszor pedig akkor. amely hamarosan az oroszországi és más országokbeli proletariátusok legnagyobb ellenségévé növi ki magát. hogy megszűnt annak lenni. amelynek gyakorlói nem voltak hajlandók egyezségre lépni a kapitalista társadalom egyetlen hivatásos irányító rétegével sem (a cári politikai rezsim amúgy sem igen élhetett ilyen ajánlattal. 99. aki az "ortodox marxizmus" forradalmi ideológiáját az Oroszországban meglévő feltételekre alkalmazta — ezek a feltételek ugyanis nem tették lehetővé a reformista gyakorlatot. Ugyanezen történelmi pillanatban. amelynek hazug végeredménye úgy jelenhetett meg a világ színe előtt.” 16 Eszerint. hogy úgy gyűlöli a forradalmat. akkor ma a proletariátus nagy tömegében a kételkedés. Az egykori munkás. „Minden előző forradalomban — írja Rosa Luxemburg a Die Rote Fahnéban. pontosan megfogalmazván az elidegenedés eme új formájának programját: "A szocializmus annyit tesz — mondja Ebert -. végre nyíltan az lehetett. amely a maga részéről olyan értelmiségiek ellenőrzése alatt áll. amikor a vereség idején a párt megtörte a Spartacus-szövetséget. Az európai munkásmozgalom tömegeinek újabb meghátrálása az 1918-1920-as nagy történelmi pillanatban — ami egyben a mozgalmon belüli radikális kisebbség erőszakos megsemmisítését is feltételezte — csak tovább könnyítette a folyamat kiteljesedését. Gondolat Kiadó.. egy külön hivatásban öltött testet. A munkásmozgalom demokratikus illúzióinak véres megtöretése az egész világból Oroszországot csinált. 101. amely alapjaiban szüntetett meg minden korábbi tulajdonformát. szocializmus. 1983. A háború és a nemzetközi szociáldemokráciának a háború kapcsán nyilvánvalóvá lett csődje lehetővé tette. amely a II. amely egyben a modern spektákulum uralmának is alapja: a munkásképviselet szembekerülta munkásosztállyal. Marxista gondolkodóként Lenin egyszerűen hithű és következetes kautskista volt. hogy a fejlett országokban a munkásmozgalom lemondott a forradalmi küzdelemről. született meg a dolgok új rendje. december 21-én — a harcolók nyílt sisakkal léptek a küzdőtérre: osztály osztály ellen. o. Ekkorra a proletariátus forradalmi reprezentációja lett a társadalom általános meghamisításának legfőbb faktora. amelyek kialakítására a teljes. (.) Ha a forradalom sarkalatos kérdése nyíltan és becsületesen úgy hangzana. Az orosz elmaradottság kínálta a feltételeket a szervezeti forma ellenforradalmi fordulatához is. mint sokat dolgozni.. A feladat. a szociáldemokrácia pedig győzelmesen küzdött a régi világért. 103. 546-547. a pártvezér Ebert ekkor még hitt a bűnben. 1918. program program ellen. Lenin sosem azt hányta a II. mint az egyedül lehetséges proletár megoldás. avval kapcsolatban. hogy kapitalizmus vagy szocializmus. miután megszerezte a munkáshatalom képviseletének és védelmének állami monopóliumát — és ezáltal egyben saját létét is indokolta –. ugyanis kijelentette. hogy a bolsevikok autoriter ideológiai radikalizmusa világméretűvé váljon. (. az ingadozás lehetetlen volna. Az oroszországi szociáldemokrácia különböző vonulatai mintegy húsz éven keresztül folytatták egymással meddő csatározásukat. uralkodván a válságkorszak első forradalmi szakadása fölött.) A mai forradalomban a régi rend gyarmati csapatai nem az uralkodó osztályok saját cégérei és címerei alatt lépnek a küzdőtérre. Egyben kiváló előfutára volt annak az ekkor formálódó szocializmusképnek. a föld összes országának proletariátusa elé saját hierarchikus és ideológiai modelljét állította példaként arra.

amely igaznak bizonyult olyan országok esetében. Ez az alulfejlett uralkodóosztály forma egyben a gazdasági alulfejlettség kifejeződése. azonban egy olyan tényező révén. amely logikusan következett az abszolút hatalmat gyakorló kisebbség korábbi döntéseiből: a parasztságtól állami szinten megtagadott demokráciát ugyanúgy meg kellett tagadni a munkásságtól is. bebizonyosodott. mindössze rendőrileg megváltoztatta az észlelését. a Népfrontot Franciaországban és Spanyolországban stb. valamint önnön külsődlegessé tett. A sztálini éra iparosítása — a gazdaság mindenekfeletti uralma. a bürokrata osztály egyszerűsített. kongresszuson. vagy esetleg a koncentrált és harcos. a NEP (’új gazdasági politika’) idején ideiglenes szövetségre lépett a parasztsággal. amelynek a leninizmus volt a legmagasabb voluntarista kifejeződése. ezért a kronstadti lázadás után. hogy a polgárság olyan autonóm hatalmat alkotott meg. amelynek többé nem lehet ellentmondani. nincs is más perspektívája. amit mond. Egy szigorú értelemben vett polgári forradalom nem volt lehetséges. ahogy azt Bruno Rizzi érti. ám az országon belül tragikusan kisebbségben lévő proletariátus szerepe. Könnyen lehetett igaza minden ellenfelével szemben. sikerrel irányította a neki mindenben ellenszegülő valóságot. kevésbé rétegzett. hogy csak az van. és így tovább. A totalitárius bürokrácia nem "a történelem utolsó birtokos osztálya". A forradalmi ideológia. 39. Végül a gyakorlat szolgáltatta a megoldást. puskával. általában a párttagoktól. amely egyáltalán nem szerepelt a fent említett hipotézisek között: ez a tényező pedig a forradalmi bürokrácia volt.”17 az orosz diplomácia előretolt helyőrségeként. […]most már elegünk van az ellenzékekből!. amíg csak az autonómiája fennáll. a kifejezési formák és a gondolat abszolút urainak munkáspártjával. koncentrált kollektív tulajdonviszonya képében. mivel csakis azt a megoldást támogatta. a "munkások és parasztok demokratikus diktatúrája" formulának nem volt valós értelme. a munkaerőáru intézménye átmentésén keresztül — felfedte a bürokrácia végső valóságát. A X. mint a spektákulum helyi jellegű primitivizmusa. a történelem legbrutálisabb eredeti tőkefelhalmozása érdekében. kifelé pedig a III. Ez az ideológia azután a sztálinizmussal újra az inkoherenciában találja meg a maga igazságát. amelynek szerepe mindazonáltal meghatározó a spektákulum világszintű fejlődésében. amelynek. a gazdaság. egyfajta őrületben teljesedik ki. és így tovább. de nem az ellenzékkel. elidegenedett reprezentációjával: az állam. Trockij és Parvus elmélete a permanens forradalomról — amelyhez Lenin maga is csatlakozott 1917 áprilisában — volt az egyetlen elmélet. amely azt hirdeti. miután a kronstadti munkástanácsot fegyveres úton térdre kényszerítették és rágalmak tengerével borították.vajon melyik létező feltétel lehet a leggyümölcsözőbb a cári rendszer megdöntése szempontjából: a polgárság gyengesége. magára a polgárságra sincs szüksége. Az itt anyagi formát öltött ideológia gazdaságilag nem alakította át a világot. A hierarchikus állami keretet pedig az elkülönülés polgári modellje alapján szerveződő munkáspárt biztosítja az uralkodó osztály eme olcsó kiadása számára. 18 104. a parasztság túlsúlya. hogy a bürokrácia osztályhatalmának ismeretlen tényezője belépett a képbe. 2000. Más szóval. A bürokratikus társadalom valódi célja azonban az önkiteljesítés volt. és a piaci társadalom lényege. 105. o Ante Ciliga. amelyek a polgárság társadalmi fejlettsége szempontjából lemaradásban voltak — de itt is csak azután. és új osztályuralmat kényszerített a társadalomra. A hazugság. Valóság és célok egyaránt megsemmisülnek a totalitárius ideológiában. A bolsevik vezetésen belüli számtalan összecsapás során Lenin állt ki legkövetkezetesebben amellett. A megingó kapitalista magántulajdon helyébe alacsonyabb rendű mellékterméke lépett. hogy a diktatórikus hatalom ezen legmagasabb szintű ideológiai reprezentációban összpontosuljon. Ahogy Ante Ciliga írta az egyik sztálini Gulag mélyéről: "A szervezés technikai kérdéseiről kiderült. sőt. amelyek segítségére viszonzásképp a nemzetközi körökben számított (a kínai Kuomintangot 1925 és 1927 között. The Russian Enigma. hogy képes a saját céljaira újrateremteni a működéséhez alapvetően szükséges osztályuralmat is. hanem egyszerűen uralkodóosztály-pótlék a piacgazdaság rendszerében. végül a párthierarchia legfelsőbb padsoraitól is." (Lenin és a forradalom )18.). amelynek logikájára később Sztálin a világ tökéletes megosztását építette: „Vagy itt. . Az ideológia itt többé már nem fegyver. amely a proletariátus élére állva magához ragadta az állami vezetést. hogy társadalmi kérdések. Nem más ez. a világ meghatározott részein. hogy belülről biztosítsa a hatalmát. az elkülönült koherenciája. Internacionálé bürokratikus pártjaiba tömörült munkásokat használta 17 LÖM 43. s egyben megmutatta a gazdaság függetlenségének hatalmát: a gazdaság oly mértékben uralja a társadalmat. a kommunista szakszervezeti vezetőktől. így szabotálva a forradalmi mozgalmat és támogatva az olyan polgári kormányokat. a belföldi és nemzetközi reakcióval. hanem önmagában való cél. vagy ott. Az államkapitalizmus egyedüli tulajdonosává lett bürokrácia első dolga volt. ahogyan azt a bőség szakaszába lépett kapitalizmus tette. a parasztsággal szembeni terror által. a munkástanácsok (szovjetek) proletárhatalma pedig nem küzdhetett meg sikeresen egy időben a kisbirtokos parasztok osztályával. InkLinks Ltd. Lenin kimondta a "munkásellenzékbe" tömörült baloldali bürokratákról azt a sommás ítéletet. mint behozni ezt a lemaradást.

A hamis tudat az abszolút hatalmat csakis az abszolút terror révén tarthatja meg. mivel az birtokos osztályként semmiféle olyan törvényes alappal vagy kimondott léttel nem rendelkezik. A fasizmus . következésképp tulajdonosnak — azaz. Így minden bürokrata teljes mértékben egy központi ideológiai garanciának a függvénye. egyfajta ostromállapot volt tehát a kapitalista társadalmon belül: a túlélést a társadalom vérkeringésébe fecskendezett életmentő adag ésszerűsítéssel — masszív állami beavatkozással — lehetett csak biztosítani. de folyton módosuló határát. az irrealitás és a mindent átfogó hazugság alapján tervezett ipari termelés területén is. hogy ki nevezhető „proletárnak". 108. a valódi történelmi tudat oly tökéletesen elenyészett. A fasizmus a polgári gazdaság szélsőséges kísérlete volt arra. amelyet még maga Napóleon fogalmazott meg. ha terrorisztikus hatalmuk egyetlen személyben összpontosul. Jól tudjuk. vér. Minél erősebb. ami egyben a tévedhetetlen vezetés érdeme. ahová a rendőri erőknek bejárásuk van. így a múlt folyamatos manipulálásában valósul meg totális módon — ami itt nemcsak a múlt jelentését. vezető — definiálta közösség részvételét. a racionális irányultság teljes elvesztése volt. és ki "a mikádó és a Wall Street pénzelte árulónak". Ahogy a bürokrácia a kapitalizmussal ellentétben. 109. magántulajdon. mint egy mindent átható hazugság részeseinek van tulajdonjoguk a társadalom felett: el kell játszaniuk a proletariátus szerepét. Az atomizált bürokraták jogaik közös lényegét csakis Sztálin személyében találhatják meg. ahol a valós indítékoknak gyorsan nyomuk vész. képtelen megoldani a mezőgazdaság kérdését. akinek szemében nem létezik felsőbb hatalom. hogy egyénileg joga volna a hatalomhoz. Ez a racionalizáció azonban elkerülhetetlenül magában hordozta eszközének hatalmasan irracionális természetét. miután az idevágó hivatalos igazság kimondja." Ő az a hatalom. akik hűek az ideológiai hűtlenség szövegéhez. ott van mindenütt. kollektív részese a "szocialista hatalomnak". hogy a tudat számára láthatatlan legyen. akit nem likvidál. amely szerint minden olyan bürokrata. amely a bürokrataosztály hatalmát megalapozza. és csakis a hamis tudat révén válik tulajdonossá. mibe került Oroszországnak a gátja vesztett ideológia tudományos alkalmazása — elég. Az "emlékezet energiái monarchikus irányításának" terve. Ugyanakkor valóságosnak kell felfogniuk gyakorlati részvételüket ebben a hazug létben. A terrorizmusnak. hogy megvédje magát a gazdasági válság és a proletár felforgatás kettős fenyegetésétől. egyesítvén a válságtól pánikba esett. úgy végül alacsonyabb rendűnek bizonyul a tekintélyelv. Az ár azonban. aki ily módon abszolút személlyé emeli magát. ahol mindaz. hiszen. mivel hivatalos nemléte egyben megfelel a történeti fejlődés netovábbjának. amely megkívánja az ősi pszeudoértékek — faj. ha a Liszenko-féle szemfényvesztésre gondolunk. Bürokratának pedig semmi módon nem vallhatja magát. mint tudjuk. A sztálinizmus a bürokrataosztályon belüli terror uralma volt. Az uralmon lévő bürokrata osztály tagjainak csak kollektív módon. A totalitárius bürokrata társadalom az örök jelenben él. hogy nem létezik. Valódi tulajdona rejtve marad.106. A hatalomra jutott ideológiai-totalitárius osztály: hatalom egy fejére állított világban. vagy a forradalmi szocializmus impotenciája láttán illúzióit vesztett kispolgárságot és a munkanélküliek tömegét. maga alapvetően nem volt ideologikus természetű. Az abszolút hazugság társadalmi szerveződése erre az alapvető ellentmondásra épül. Annak mutatta magát. de magukat a pőre tényeket is érinti. pusztán olyan teret jelöl. A bürokrata nem állíthatja. 107. ki is számít bürokratának. Az iparosodott társadalmat irányító totalitárius bürokrácia belső ellentmondásai — a racionalitásra való igénye és a racionalitás egyidejű elutasítása — egyben legfőbb gyengeségét is adják a normális kapitalista fejlődéssel való összevetésben. hogy bürokrácia nem létezik. a bürokráciának mégis kötelessége. amelyet kiterjeszthetne egyenként minden tagjára. Sztálinnak jogában állt eldönteni. Ha a fasizmus védelmébe vette is az ekkor már konzervatív polgári ideológia legfőbb ikonjait (család. nemzet). ami azelőtt történt. maga az osztály kohéziója csakis azzal biztosítható. erejét pedig mindenekelőtt arra használja. amelyet a mindennemű történelmi realitás alól való felszabadulásért fizetni kellett. Amikorra az abszolút hatalom birtokában abszolúttá nőtt ideológia töredékes ismeretekből totalitárius hazugsággá alakult. "A világ ura a vele szembeforduló alattvalói Énje ellen alkalmazott pusztító erőszak által kerül teljesen tudatába saját mibenlétének. Ez a személy a letéteményese az uralmon lévő hazugság egyetlen praktikus igazságának: hogy lefektesse önnön áthághatatlan. erkölcsi rend. amint az egy szocialista társadalmat vezet. és egyben „sivataggá teszi azt". ami valójában volt: a mítosz erőszakos feltámasztása. annál erőteljesebben hirdeti. Bár a bürokrácia mint csoport hozza az összes döntést. A szerénysége persze csak eddig megy el. ő szocialista proletár: a bürokrata gyökeres ellentéte. magára a bürokrataosztályra is le kell sújtania. Jóllehet. A forradalmi munkásmozgalmat a két világháború között a sztálini bürokrácia és a szervezeti formáját az Oroszországban kikísérletezett egypártrendszertől kölcsönző fasiszta totalitarianizmus egyesített erői semmisítették meg. hogy önnön nemlétét állítsa. színészekké kell lenniük. amely kijelöli az uralomgyakorlás területét. Sztálin a világ ura és gazdája. így tévén az egész társadalom életét átjárhatatlanná és beteggé. hogy a történelem maga sem létezhetett tovább — még a legmindennapibb tapasztalás szintjén sem. amely a kapitalizmus történelmi társadalmának elengedhetetlen sajátja.

hogy a bőségi árutermelésben versenytársa legyen a polgárságnak. Azon országok egyenlőtlen fejlődése. Így hát abban a pillanatban. folytonos korrekció tárgya. egyben egyedüli tulajdonosi jogcíme. amelyek mintha észre sem vették volna. mert a bürokrácia eredetét övező ideológiai hazugságot sosem lehet bevallani. hogy elfojtsa az ellenérdek akár legminimálisabb megnyilvánulását. amely új életet lehel a degenerált mítoszpótlékba. nevetségessé vált. amelyek már akkor tévesnek bizonyultak. Ami terrorista volt benne. elegendően represszívnek bizonyul. hogy lojalitásában odáig is elment. mikor a bürokrácia a kapitalizmus térfelén igyekszik a felsőbbrendűségét bizonyítani. végre szeretné nyugalomban élni a világát. sem politikai értelemben. miféle következményekkel járt a proletár jövőterv azonosítása egy ideológiai alapon szervezett hierarchiával. a kondicionálás és a megtévesztés legmodernebb módszereinek spektakuláris kontextusában. saját eredményei láttán. Trockij 1927-ig alapvetően lojális maradt a bürokratikus felső vezetéshez. amelytől megválni igyekszik. Internacionálét. megmagyarázza a trockizmus tiszteletteljes távolságtartását az olyan álláspontoktól. amelyben többé senki sem hisz. durva eszközökkel fenntartott tudatlansága tudományos kérkedésének. mi sem természetesebb. Amikorra az orosz bürokrácia végül sikeresen megszabadult a gazdasági hegemóniája útjában álló polgári tulajdon utolsó maradványaitól is. de a nevetségességét is csak az tartja fenn. és bebörtönözze a gondolat teljességét. a gazdaságot felfejlesztette a saját céljaira. egymással is konkuráló bürokráciáknak sikerült kisajátítaniuk a maguk „szocializmusát”. hátralévő . A szakadék. egyszerűen azért. Az ilyen kritika azonban kénytelen-kelletlen sztálinista. Miután a második orosz forradalom idején a bolsevik szervezeti forma feltétlen harcosává szegődött. ebből az ideológiából régen eltűnt az önállítás kezdeti szenvedélye. a helyzet az volt. amely. 111. ellenforradalmi szerepet volt kénytelen vállalni a külpolitikában is — persze szigorúan a forradalom nevében! —. 112. meg kell választania a maga útját. bár eközben igyekezett átvenni felette az ellenőrzést. az orosz és a kínai hazugság teljes és nyilvános konfrontációjához vezetett. amely megmaradt. a bürokratikus misztifikáció világszintű szövetségnek ez a széthullása végeredményben a legkedvezőtlenebb tényező a jelenlegi kapitalista fejlődés szempontjából. önkényes. jól tudjuk. rögtön úgy jelenik meg. A bürokrácia nem szabadulhat fel sem kulturális. A bürokrácia hozzá van tehát láncolva egy olyan ideológiához. Trockijt alapjában véve a saját perspektívája ítélte bukásra. Mivel azonban a fasizmus a legköltségesebb módszernek is bizonyult a kapitalista rend fenntartására. hogy tető alá hozzon egy IV. ugyanezt a következetlenséget mutatta. és amely azóta egészen a magyarországi munkástanácsok megalakításáig vezetett. mintha csak otthon volna. és miután végül kívülről is elismerték mint nagyhatalmat. A leninizmus illúzióját manapság valójában már csak a különböző trockista áramlatok viszik tovább. mint szegény rokon. A munkásmozgalom felbomlásának ez a spektakuláris eleme így maga is a felbomlás sorsára jutott. mintha az internacionalizmus hazug kohéziója továbbra is működne. amely a trockizmust a jelenkori társadalom forradalmi kritikájától elválasztja. hogy többé nem tehet úgy. hogy lemondhat arról az ellenfeléről. a hatalomra ácsingózó totalitárius pártnak. eldobván magától a saját létére nehezedő önkényt: támadni kezdi hát a sztálinizmust — saját kezdeteit. az magának a rendszernek is a végét jelenti. amelyekben az egyes. Így a modern spektákulum kialakulásának fontos tényezője. Ezen túl minden egyes hatalmon lévő bürokráciának. hogy visszavezesse a valódi bolsevik külpolitika útjára (ismeretes. Együtt értékelvén a belső tagadás tényével. spektakuláris alternatívák kifogyhatatlan tárházából való választás végtelenül kiterjedt szabadsága kíséri — pszeudoszabadság ez. mindig ott bujkál az ajtó mögött. hogy az ilyen típusú árubőség magában hordozza ideológiáját. mint hogy e rend költséghatékonyabb és életképesebb formái hamar kiütötték a nyeregből — át kellett adnia a színpadot a vezető színészeknek. amelyet az nyilvánosságra hozott). amikor egy valódi harcban jelentek meg. hogy a terror. útjába áll a tény. 110. fel kellett hogy ismerje magában az ellenforradalmi erőt a hazai fronton. amennyiben osztályléte ideológiai monopóliumának függvénye. még a közömbös trivialitás is. illetve minden olyan. homályos marad. Jóllehet. amely az egyik vagy másik nemzeti munkásosztályon belül sikerrel átvészelte a sztálinizmust. amely valójában — a fennálló rend minden tagadását illuzórikus módon magában egyesítvén — objektíve támogatta. úgy annak a vágyának is. immár el kell ismernie. A hatalomnak. egyben pedig — köszönhetően a régi munkásmozgalom elsöprésében játszott szerepének — a jelenkori társadalom egyik alapja. A polgárságot az a veszély fenyegeti. Ahogyan valódi történelme ellene mond jogi státusának. Max Eastmant. mint technologizált archaizmus. a kapitalista államoknak. és a hamis. de a szabadságnak még ez a formája is összeegyeztethetetlen a bürokrácia ideológiájával. összes nehézkességével. Trockij későbbi küzdelme. így segítvén titokban tartani Lenin híres "végrendeletét". hogy amint a bürokrácia.maga nem más. Ha szakadás áll be a spektakuláris munkamegosztás rendszerének pszeudoforradalmi oldalán. amely az egyes nemzeteken belül egy lényege szerint internacionalista modellt követve épült ki. hogy botrányos módon megtagadta harcostársát. A bürokrácia fejlődése jelenlegi szakaszában ez az ideologikus tulajdoni jogcím már nemzetközi szinten is hitelét vesztette. amelynek létezéséről először a "fémmunkás kormányt" követelő kelet-berlini munkások felkelésekor szerzett tudomást a külvilág.

Az eredmény egy mesterséges polgárság. elhitte. ahol a bürokratikus. Lukács. a saját vég nélküli ön-megtagadásain keresztül szinte karikaturisztikus élességgel demonstrálta. Magáról Leninről viszont bizonyosan nem lehet elmondani. továbbra is tagadhatatlan valóság a modern kapitalizmus fokozott elidegenedésében. az iparosodott nemzetek proletariátusa teljes mértékben elveszítette a képességét. Az ilyen polgárság. hogy a kérdéses hatalom milyen módon tagadja meg és likvidálja kiszolgálóit. a helyi polgárság — általában a hagyományos törzsfőnöki hatalomra támaszkodva — az állam birtokbavételével alakul ki: ezekben az országokban. akkor — a bolsevik párt feltételezett erényeinek felsorolásán keresztül — éppen annak adta leírását. Elméleti munkássága minden mélysége ellenére Lukács ideológus. kárpótlásul azért. A nemzeti iparosítás végrehajtására alkalmas bürokrácia kiemelkedhet a kispolgárságból is. A mai trockisták által dédelgetett neoleninista illúziót minden pillanatban meghazudtolja a modern kapitalista társadalom valósága — legyen az illető társadalom akár polgári. lévén ő volt az. a saját elidegeníthetetlen jogán részesül ebből a hatalomból. hogy a legjobb fogadtatásban az olyan. az iparosítást. Azonban. az imperialista hatalmaktól azonban nagyban függ. mint Kínában is. amely a harcok során mint paraetatista vezetés konstituálta magát. "fejlődő" országokban részesül. a bürokrácia. amely a bürokratikus modell alapján strukturálódik. Miközben a bekövetkező események pontosan megmutatták. egyben mindazon dolgok ellentétével. aki egy olyan hatalom nevében szólt. hamarosan szembetalálja magát egy felforgató ellenzékkel. hogy hajlandó helyi termékekkel kereskedni. mintha az egyszerűen a gazdasági fejlődés ideológiája volna. hogy saját önálló perspektíváját képviselje. Szubjektív értelemben került még távolabb a gyakorlati .éveiben egyszerűen nem volt hajlandó tudomásul venni. hogy mivel is azonosult — nevesül önmaga ellentétével. Egyéb helyeken. a felkapaszkodott helyi újgazdag réteg. csakúgy. amelynek köszönhetően a proletárok puszta „nézőkből” tudatosan cselekvő lényekké lépnek elő. Alapjában véve elveszítette illúzióit is — de léte még az övé. aki elismerte. hogy hasonló illúziókat dédelgetett volna a tetteivel kapcsolatban. a sztálinista iparosítási modellt igyekszik alkalmazni. akiknek semmi hatalmuk sincs az életük rendje felett. operatív tagadást – a modern társadalom kebelén. amelyek érdekében a Történelem és osztálytudat lapjain szót emelt. Lukács a legjobb illusztrációja az alapvető szabálynak. az a maguk hitvány valóságának pontos mértéke. Az összetett és rémséges evolúció során. Ezt a proletariátust objektíve megerősítette a parasztság fokozatos eltűnése. valamint a vegyes társadalmi bázisuk megkövetelte vallási kompromisszumaik — elsősorban az iszlámmal — csak arra vezetnek. és akik. és a közönségével is elhitette. A Lukács által megfestett. hogy egybefogja a nemzeti függetlenségi harcot és a paraszti osztályok felkelését. 114. Végül Fekete-Afrika egykori gyarmatain. vannak-e ellentmondások személyes filozófiájuk és a párt programja között". mivel a tőke felhalmozásával egy ütemben felhalmozza a proletariátust is: megteremti önnön tagadását. amelyek még az 1917-es oroszországi fejlettségi szintet sem érik el. Nem számolták fel. amely az osztályharcok korát új feltételek felé vitte. ezzel egyben megteremti a feltételeket önnön történelmi bukásához. mind az érdekeit védő államok vagy monopóliumok által neki juttatott külföldi támogatásokat. amely a helyi tömegektől nem. amely képtelen a tőkefelhalmozásra. Nem meglepő tehát. mint a függetlenségi háborúból kiemelkedő Algériában. hogy megtudja. olyan társadalmakra. A bürokrácia kialakulhat úgy. Amikor Lukács György 1923ban kimutatta. amely valójában egyetlen precíz részfeladatban volt koherens: az államhatalom megragadásában. hogy "egy politikai párt nem veheti a tagjait vizsgálat alá. mint az a tény. amelyek továbbra is nyíltan kötődnek különböző európai vagy amerikai tőkés osztályokhoz. 113. formálisan független. akár bürokratikus. Az ilyen osztályok hibrid összetétele többékevésbé közvetlenül kiadja a polgári-bürokrata spektrumon belül elfoglalt pozíciójukat. ahol ilyen tagadás eddig nem létezett. Nemzetközi lavírozásuk a létező kapitalista hatalom két pólusa között. tisztán imaginárius és időszerűtlen portré modellje egy olyan párt volt. hogy ő maga. többé-kevésbé jól alkalmazkodik a helyi feltételekhez és nagyon is szeretné rátenni a kezét a burzsoázia örökségére. mint teljes személyiség. akik maguk választják és élik meg a saját szervezetükön belül zajló eseményeket. még ha a bürokrácia utóbb sikerrel megvalósítja is létfontosságú projektjét. és összeolvad a gyönge nemzeti polgársággal. tulajdoni részesedést kap a helyi államból. ahogy azt Egyiptom példája mutatja. hogy a bolsevizmus volna a régen várt közvetítő elmélet és gyakorlat között. a munkások széles tömegei alkotják. illetve államszocializmus egy-egy illúziókeltő változatát tudatosan úgy manipulálják a helyi uralkodó osztályok. ahol továbbra is a külföldi imperializmus a gazdaság valódi ura. ha a hatalmat katonai káderek ragadják magukhoz. szükségszerűen proletariátusként definiálják majd újra magukat — mint tiszta. pusztán szétszórja a jövedelmét — mind a helyi munkaerőtől elvont értéktöbbletet. amely nyilvánvalóan nem képes ellátni az alapvető burzsoá gazdasági funkciókat. ilyen esetekben. amely a század valamennyi gondolkodójára érvényes: amit tisztelnek. olyan országokban is. hogy a gyári munka logikája kiterjedt a "szolgáltatások" és a szellemi foglalkozások szélesebb szektoraira. hogy a bürokrácia hatalma valójában egy elkülönült osztály hatalma. kompromisszumok útján törekszik a stabilitásra. ami ez a párt nem volt. amely a lehető legvégletesebb módon volt idegen a proletármozgalomtól. amint ennek tudatára ébrednek. hogy az ideologikus szocializmus ezen utolsó melléktermékét minden maradék hitelétől megfosztják — persze a rendőrség hitelének kivételével.

de akár számos különös rossz megjavításában sem. amelyeket egykor azért hozott létre. egy új Ludd tábornok áll majd élükre — és vezeti a támadást. ezúttal az engedélyezett fogyasztás gépei ellen. Mindössze az elkülönülés világától való radikális elkülönülést kell felismernie önmagában. vagy megkísérli félremagyarázni őket. hogy a nyugati munkások szakszervezet-ellenes harcait elsősorban maguk a szakszervezetek szorítják vissza. amelyet magának választott. amelyet a kor teljes történelmi tapasztalata megtagadott. de azon szakszervezetek. formátlanul ugyan. ahol a proletárforradalom problémáira igazi megoldások adhatók. A proletárkritika megújhodásának pillanatában azonban éppen a munkástanácsok tűnnek a legyőzött mozgalom egyetlen győzhetetlen pontjának. de az átlagos bérmunkásra is érvényes. hogy a munkástanácsok hatalma önmagában nem is annyira megoldással szolgál. Ugyanannak az éremnek a két oldala ez: mindkettő az új. Amikor ennek az egyelőre mozdulatlan hordának kallódó gyermekei újra a csatamezőre lépnek. amely arra rendeltetett. hogy világszerte felváltson minden egyéb hatalmat. mindkettő hordozza az osztálytársadalom elleni második proletár roham előjelét. hogy nem reprezentálja a forradalmi osztályt. Ő hordozza a forradalmat. amely a tanácshatalom megvalósulása előtt jön létre — és amelynek így ki kell küzdenie a saját formáját —. ahol találkoznak a történelmi tudat objektív előfeltételei. Csakis és kizárólag a reá mért minősítetlen. Ehhez kell megtalálnia a megfelelő formát a tetteiben. A történelmi tudat. ma már nem tekinti őket a történelmi apály hordalékának. hogy saját emancipálódását segítsék. 115. A munkástanácsok minden döntési és végrehajtó hatalmat a saját kezükben összpontosítanak. akkor arra is rádöbbenti a konkrét történelmi tapasztalat. 119. hogy általánossá teszi a küzdelemben a kommunikációt és a koherenciát. 120. aki még csak a régi politika impotenciájára és misztifikációira ébredt rá. Egyik oldalon látjuk. amely osztályrészéül adatott. A spektakuláris rend értetlenül reagál ezekre a jelekre.osztálytudattól. sem a hierarchiába való látszólagos betagozódás nem lehet tartós gyógymód kielégületlenségére. és ez a termék a termelő maga. közvetlen kommunikáció. Mihelyt azonban a proletariátus felfedezi. Ez idáig csak röpke. mert ez a tudat maga elválaszthatatlan a koherens történelmi beavatkozástól. Sem szegénységének mennyiségi könnyebbedése. a proletármozgalom önmaga terméke lesz. Az a "végre meglelt politikai forma. együtt minden maradványával a mozgalomnak. és elkezd gyakorlati elméletté válni. kísérleti lét adatott meg számukra. Mégis éppen a tanácshatalom az a hely. immár nem pusztán a munkája révén. de egyértelműen elutasítván a régi politika. Pannekoek helyesen látja. hogy ő az az osztály. Célja csakis önmaga. A forradalmi szervezet koherens kifejeződése a gyakorlat elméletének. az igényt. spontán küzdelmet jelzi. a létező feltételek átalakulnak "az egység feltételeivé". amelynek mindent magában kell foglalnia. hogy önnön kihelyezett erői részesek a kapitalista rendszer állandó erősödésében. A munkástanácsok megjelenése volt a proletármozgalom legmagasabb szintű megvalósulása a 20. megvalósul az aktív. Itt emelkedhet ki a cselekvő proletáralany a kontemplációval vívott harcából: tudata mostantól egy a gyakorlati szervezettel. amely bennük tudja egyedüli lételemét. és a bázisuk előtt felelős. amelyben megvalósulhatott a munka gazdasági emancipációja". A munkásosztály első kapitalizmus elleni támadásának csődjét követően most a kapitalista bőség csődjének vagyunk tanúi. Testet öltvén a tanácshatalomban. hierarchia és elkülönülés. század első negyedében. vagy álruhába bújtatták. 116. és szemétre dobott. amely totálisan ellene szegül a hatalom mindenfajta rögzült kihelyezésének és specializációjának. 118. 117. a művészet és a mindennapi élet specializált szféráit. és az elkülönülés totális kritikáját. amint oda-vissza kommunikációba lép a gyakorlati küzdelemmel. megjelenésükre mindenütt az osztálytársadalom egyik vagy másik védelmi mechanizmusának — ideértve gyakran a magukban a tanácsokban tovább élő hamis tudatot is — megsemmisítő csapása volt a válasz. mert a proletariátus nem ismerhet valóban önmagára semmiféle különös rosszban. amely átalakult bár. pártok és állami intézmények formájának köszönhetően is. amely a bűnözés jegyében kél. megszűnik minden specializáció. ugyanekkor fiatal lázadó csoportok indítják első tiltakozó akcióikat. hogy örökké a jelen uralja a múltat. és ez nemcsak az alkalmazotti rétegre. A társadalmi elkülönülés feloszlásának . Az élet spektakuláris tagadása csak ekkor lesz maga is megtagadható. de vagy észrevétlen maradt. századunkban a forradalmi munkástanácsok képében ölt alakot. egyetemes rossz — az életből való kizárattatás — orvoslásában. mint inkább "problémákat vet fel". így tehát egyetlen. Ez az a hely. mindezen történelmi indokoknál fogva már tudja. azok azonban elégségesen bizonyítják. Saját gyakorlata. Az olyan forradalmi szervezet. hogy tűnjön el. bármikor visszahívható küldötteken keresztül alkotnak egymással szövetséget. hanem bennük ismeri fel az ár centrumát. hogy új korszak kezdődött. Egyre sokasodnak a tagadás jelei a gazdaságilag legfejlettebb országokban. de mégis ugyanaz.

122. ahogy a modern rádióteleszkópok is képesek az időben követni. A statikus társadalom az időt. hogy dialektikusokká váljanak. ciklikus modell 19 20 Vas István fordítása Marx. egyben megragadja a világegyetem alakulását is. vagy semmit. hogy többé nem harcolhat az elidegenedés ellen elidegenedett formákban. 124. de nem mindig történelmi formájában. Amikor pedig egy mind összetettebbé váló társadalom az időt végre tudatosítja. amely az „emberi történelemben . mivel nem úgy tekinti. közvetlen természeti tapasztalatai igazságának megfelelően. amely nem paktál le az elkülönült hatalom semmilyen formájával. a gazdaság. I. az elmélet mint az emberi gyakorlat intelligenciája az. Henrik. mint a polgári forradalom egykor azoktól a magasan kvalifikált szereplőktől. hanem mint valamit. Most. aki csak abban a mértékben van. az öregek emlékezete szabta korlátok között. ami lényege szerint eddig is volt. V. észrevehetetlen formálódásával veszi kezdetét. királyokon taposunk majd. p. amelyet a tömegeknek magukévá kell tenniük és közvetlenül meg kell élniük — ez a proletárforradalom sikerének egyetlen záloga. amely az osztálytársadalmat a nemélet spektakuláris szerveződéséhez vezette. . Kossuth Kiadó. Az idő öntudatlan mozgása a történelmi tudatban mutatkozik meg és válik igazzá. Az ember időbelivé válásának folyamata. akiket a színpadára küldött. A spektákulum uralma alatt folytonosan küzdenie kell saját torzulása ellen. amennyiben a Létet fogyasztja" — egy az idővel. a dolga inkább tagadni azt. megfelel az idő emberivé válásának. Így tehát maga a fejlődés. A forradalmi szervezet osztálytársadalommal vívott harcában a fegyverzet nem más. hogy minden egyes tag ténylegesen felismerje és magáévá tegye a szervezet által gyakorolt kritika koherenciáját. 75. ez az ekkor még rejtett mozgás.az emberi társadalom keletkezési aktusában” 21 jön létre. p. Azt követeli meg a munkásoktól. "Maga a történelem a természettörténetnek. IV. először a történelemben. A társadalom azonban. 126."20 (Marx) Megfordítva. ami eltelik.forradalmi pillanatában ennek a szervezetnek is el kell fogadnia. Amint a minden szinten egyre kényszerítőbbé váló kapitalista elidegenedés. a "természettörténet" csakis az emberi történelem folyamatában bír valós léttel. 75. kizárólag az örökös jelennek van tudatában. 21 „Az emberi történelemben – az emberi társadalom keletkezési aktusában – létrejövő természet az ember valóságos természete…” Marx. IDŐ ÉS TÖRTÉNELEM 121. Az ember — ez a "negatív lény. 123. amint a csillagködök visszahúzódnak az univerzum peremei felé. a természet emberré levésének valóságos része. amely az egyetlen nézőpont. hiába rendelkezik már műszaki ismeretekkel és nyelvvel. sem a szaporodás felfogásában nem játszik szerepet. rész. Itt minden ismeretet mindig az élők hordoznak. maga is feloszlik. Urak! Rövid az élet (…) Ha élünk. Amint magáévá teszi önnön természetét. kényszeríti ki.19 Shakespeare. amelyet a tulajdonképpeni kritikai elméletnek. Az idő mozdulatlan — egyfajta körbezárt tér. Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Az idő törvénye sem a halál. illetve elmélet és gyakorlati tevékenység kapcsolatának kell hordoznia. A forradalmi elmélet most a forradalmi ideológia legádázabb ellensége — és tudja. A forradalmi szervezet totális demokráciájában való egyéni részvétel egyedüli megkötése. és amely a földön mindenütt az elidegenedett társadalmi lét valamennyi aspektusa ellen irányul. amelyből megfogható ez a történeti egész. hogy a forradalmi terv látható módon azzá legyen. mint valamit. 1962. egyre nehezítve. V. A valódi történelmi mozgalom. hogy az. hogy a munkások felismerjék és néven nevezzék a tulajdon nyomorukat. A forradalmi szervezetnek szükségszerűen teljes körű társadalomkritikát kell alkotnia — olyan kritikát. mint a küzdők lényege: a forradalmi szervezet nem termelheti újra a domináns társadalom megosztottságát és hierarchiáját. 1962. Gazdaságifilozófiai kéziratok 1844-ből. "az ember valóságos természete" lassú. azt az alternatívát állítja eléjük. ami visszatér. és hiába saját történelmének terméke már maga is. hogy mint elkülönült entitás. a forradalmi szervezetnek meg kellett tanulnia. Kossuth Kiadó. felvonás 125. és gondolataik összeforrjanak a tetteikkel. hogy vagy a teljes nyomorukat utasítják el. sokkal többet kér tehát ezektől a tulajdonságok nélküli emberektől. ahol ez az osztály már hatalmon volt. amint a társadalom közvetítésén keresztül megvalósult. hiszen a polgárság által megalkotott részleges ideológiai tudat alapja mindössze a társadalmi lét egyik kulcsfontosságú szegmense. Történelem mindig létezett.

amelyek végletesen lelassították a történelemben való részvételüket. A létező társadalmi gyakorlatok jelentették egyszer s mindenkorra az emberi lehetőségek teljes körét. A társadalmi lét alapját adó repetitív termelés kollektív időszervezésétől elkülönített történelmi idő kötetlenül áramlik tulajdon. amely kizárólagos gazdagságát anyagi értelemben a magafeledett ünnepekre szórja el. mint Hegel megjegyzi: „A nomádok bolyongása csak formális. amely a társadalmi munkamegosztást szervezi és egyben eltulajdonítja az abban rejlő korlátozott értéktöbbletet . statikus közössége fölött. a társadalmat alkotó mediáció általános függetlenségétől. és a térnek az egyes területek egyénített rendezésén keresztül ad tartalmat. amire nem vágytak. A visszafordíthatatlan idő annak az ideje. A mítosz pedig az egységes szellemi konstrukció. mint idegen tényező.kivonja az össztársadalmi idő időbeni értéktöbbletét is: a visszafordíthatatlan életidő az övé és csakis az övé. mivel e nélkül eleve bukásra van ítélve. amelyben megkezdődik a vérségi kötelékek felbomlása. egyetlen gesztuskészlet ismétlődésévé.az osztály. nagy műszaki forradalmakhoz. az ember nem változhatott. csak a félelem.alapján szervezi. amely azután nem is tapasztalt meg nagyobb felfordulást egészen a modern ipar kialakulásáig . egyben pedig az idegen közösségek összeütközéséből kipattanó idő is — a társadalom változhatatlan rendjében bekövetkező zavarok ideje. mert egyforma körökre korlátozódik. aki uralkodik. Fegyvere az írott szó. a levéltár az emlékezete. 129. milyen plasztikus módon formálja magát az emberi természet. 128. és amely nem kizárólag az ő közvetlen kapcsolataikban kerül átadásra: a társadalomirányítás személytelen emlékezete.”22 Mihelyt a társadalom letelepül. Ettől kezdve a generációváltás kilép a tiszta körforgás természetes közegéből. A hatalom. hogy a múltját rögzíti. s ezek abszolút konformizmusát kívülről nem korlátozta más. A felszínen ez a történelem hozza létre a visszafordíthatatlant. Jóllehet. 22 A ciklikus idő önmagában véve konfliktusmentes idő. az adott hely egyben magába is zárja. Pedig a konfliktus már az időnek ebben a gyermekkorában is jelen van: a történelem először az urak gyakorlati tevékenységében küzd azért. A hasonló helyekre való időszakos visszatérés átalakul tisztán az idő visszatérésévé ugyanazon helyszínen. Elsődleges mértéke a dinasztia. 1966. amelyet a paraszti tömegek Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Az állattartásról a földművelésre való áttéréssel véget ér a renyhe és tartalmatlan szabadság korszaka. Az öröklét belső lényege: ez az idő az örök visszatérés földi megvalósulása. amelyet a ciklikus társadalom kimeríthetetlen idején belül kimerít. mint például a vasolvasztás felfedezése. amely ezen idő haladását fenntartja. „Hideg társadalmak” azok. A krónika a hatalom visszafordíthatatlan idejének kifejeződése. amelyen a ciklikus időfelfogás legteljesebb formájában kifejlődik. Az évszakok változásának ritmusa által irányított. mint az egyes tudatok közötti közvetítő. az e célból létrehozott intézmények rendkívüli változatossága jól mutatja. a történelmi időből visszatekintő antropológus számára hozzáférhető. A ciklikus idő társadalmának szegénységén kiépülő hatalom . A politikai hatalom születése . Az idő társadalmi kisajátítása és az ember emberi munka által való előállítása egy osztálytársadalomban zajlik le. hogy történelemmé válhasson. földi rend körül. álomba merült fejlődésnek a bölcsőjénél. amely a kozmikus rend garanciáját hivatott biztosítani a társadalom határain belül már megvalósított. amelyet immár nem pusztán az élők hordoznak. ez a tanulság természetesen csakis egy külső szemlélő. o. és célszerű eseménnyé válik: hatalomváltássá. Akiké a történelmi értéktöbblet. egyben számolatlanul szórja a társadalom felszínén megjelenő történelmi időt is. Ez a kaland és a háborúság ideje. az egyetlen időbe. azzal. "Az írások az állam gondolatai. minden egyes hatalom bukásával: visszamerül a ciklikus idő közömbös feledésébe. Függetlensége azonban elválaszthatatlan az elkülönült hatalom. és amivel szemben védettnek hitték magukat. mint valami. mivel útjuk minden szakaszában ugyanazok a feltételek ismétlődnek. egyben pedig az eszköz. amelyek állandó egyensúlyban tartották mind a természeti és emberi környezettel való szembenállásukat. A történelem ekkor úgy tűnik fel a mindennapi ember előtt. és kezdetét veszi a verejtékes munka. Itt tehát. 130.egyben az a mozzanat.amelynek vélhetően köze van az utolsó. ford: Szemere Samu . 131. egy olyan kor küszöbén. A ciklikus idő uralkodó szerepet játszott már a nomád népek tapasztalatában is. 152. azok egyben a megélt események tudásának és élvezetének birtokosai. amely ott bábáskodott ennek az egész. Az idő ilyen irányultsága megköveteli a krónika akaratlagos munkáját. Az írással egy olyan tudat lép elő. E társadalmak mindegyikében egy-egy végleges szervezeti rend zárta ki a változás minden lehetőségét." (Novalis) 132. 127. De a fordulat újra előhozta az emberiségből a tagadás nyugtalanságát is. hogy az ember maradhasson. mozgása alkotja az időt magát. hogy a társadalom visszahullhat a formátlan állati létbe. Az írásban a nyelv valósága teljes függetlenségre tesz szert. Akadémiai kiadó. földművelésre épülő termelési mód az alap. mind a maguk belső ellentéteit. amelyben a ciklikus társadalom urai a maguk személyes történetét kergetik.

ismernek. mind a saját történetük egyedül lehetséges birtoklási formája. Az idő egésze egyetlen. amennyiben feladatukká tették. ismert dinasztiáik sem mások. megistenült hatalom száraz kronológiája. A történelmi kommunikáció általános nyelvezete azoknak az embereknek az egymással való. amelyben a népek ütközése és keveredése zajlott. aki az események minőségi gazdagságát saját tevékenységeként. ahogy például a kínai császárok évszakonkénti rítusai esetében is történt. Csak az élt. azonban mindvégig viselik radikális ellenzékiségüket a történelemmel szemben. amely immár mindenki előtt nyitva állt. minden befolyás nélkül az alant elterülő társadalomra. A görög városállamok megosztott hatalmi rendje ugyanakkor csakis egy olyan társadalmi lét felélésében lakozhatott. elsősorban is az illúziók terében birtokolták azt: Kínában és Egyiptomban hosszú időn át övék volt a lélek halhatatlanságának monopóliuma. A történelem birtokosai értelmet adtak az időnek: irányt. . 133. de ezt a regressziót nem kísérte az ősi mitikus rendszerek rekonstrukciója. hogy egységesítse a független városállamok naptárait. aki nem dolgozott. 135. A görög városállamok virágzását elősegítő helyi tényezők eltűnésével a nyugati típusú történeti szellem visszaszorult ugyan. 136. amelynek előállítása a rabszolgák osztályának elkülönített. A történelmi idő itt tudatossá lett — de még nem került tudatába önmagának. és ott is vernek gyökeret. Ahogy valós történelmi hatalmuk nőtt. mint tisztán Hérodotosz. legyen bár sikeres vagy sikertelen. saját lakóhelyeként — egyszóval saját koraként tapasztalja meg. a társadalom urainak demokráciája vitatta és értette meg. végső esemény felé irányult: "Közel az Isten országa. Az urak. mint az iszlámban. Az öröklét a ciklikus időből emelkedett ki. A történelemről gondolkodni annyi. hogy erőit egyesítse az idegen hódítással szemben — de még akár arra is. amely lefokozza az idő visszafordíthatatlanságát. mint a múlt imaginárius berendezése. amelyek egykor beburkolták őket. Az egyetemes történelmet megálmodó görögség utóbb képtelennek bizonyult arra. amelyen mindegyikük belső rendje nyugodott. Mindez annak az egyszerű ténynek a következtében történt így. a feltámadás a másik. A görög-perzsa háború. amint legkorábbi. amely felveheti a hódítások formáját. vagy a tőkenövekedését. amelyek alapvető szerepet játszottak egy új típusú időtudat kialakításában és új védőpáncélját alkották az elkülönült hatalomnak. Amikor népes társadalmi csoportok is kezdenek valódi részeseivé lenni a történelemnek. hogy elkövetkezzen az utolsó ítélet. hogy az urak csakis abban a mértékben váltak maguk viszonylagosan függetlenné a ciklikus időtől. sohasem képezheti vita tárgyát. mindössze azon illúziók látszólag önálló története. fordította Muraközy Gyula. visszaszámlálássá válik: várakozunk az elfogyó időben. hogy a mítikusan garantálják fennmaradását. az igaz világban. Akik számára a visszafordíthatatlan idő valóság. 2004. A félig történelmi vallás mindig egy minőségi kezdőpontot jelöl ki az időben – Krisztus születését vagy Mohamed menekülését –. A hatalom és a hatalom változásának kérdéseit először az ókori görögség. Ezért lehet a keleti birodalmak története a mi nézőpontunkból egyszerűen vallástörténet: amit kronológiáik romjaiból rekonstruálhatunk. mind a feledés veszélyét: „A Halikarnasszoszi Hérodotosz a következőkben foglalja össze történeti kutatásai eredményeit. majd bevezet egyfajta konkrét felhalmozást. palotaforradalom útján. 9. ahogy magát. illetve a termelést ekkor még mindig uraló ciklikus idő és a visszafordíthatatlan idő között. amely. A városállamok megosztottsága. Mindazonáltal. mint a keresztény reformációban. de még az illúziók világába vezetett. a szolgálóihoz szóló. akik a mítoszok védelmét élvezvén. legsűrűbb pontjának sötét homályában. Történelmük azonban mintegy mellékesen bomlik ki és enyészik el. Osiris. kizárólagos feladata volt. A judaizmusból kinövő vallások absztrakt egyetemes elismerése voltak a demokratizálódó visszafordíthatatlan időnek. Megfordítása volt ez a despotikus 23 állam rendszerének. mint a hatalomról gondolkodni. tehát tudatos történelemmé válik. praktikus kommunikációjából születik meg. amely egyben jelentés is. amely nem több. amelyek — miközben birodalmak és kronológiáik omlanak össze — nem változnak sosem. ami azon túl van. amelyben a hatalom csakis önmagával rendezi a számlákat. azok felfedezik benne mind az emlékezetest. mint a mítosz parancsolatainak evilági beteljesülése. mint valami. szükségszerű módon meghaladottá. Budapest. éppen mivel elkülönült a közös valóságtól. amely a történelemben magában számolja fel a történelmet. akik felismerték önmagukban és a másikban az egyszeri jelen birtokosát. az uralkodók illuzórikus tulajdoni viszonya volt ebben az időben mind a közös történelem. ám az így képződő visszafordíthatatlan idő valójában visszafordul a vallásos szellemben. A monoteista vallás kompromisszum mítosz és történelem. úgy vulgarizálódott az illuzórikus-mitikus birtoklás. Ez az a közeg. magántulajdonukként kezelték a történelmet." Ezek a vallások a történelem talaján sarjadtak. hogy az emberek között megesett dolgok az idők folyamán feledésbe ne merüljenek…”23 134. illetve a kizsákmányolásáért vívott külhoni háborúik az elkülönítés ugyanazon elvének voltak a kivetülései. a római állam megalakulása majd bukása olyan félig történelmi vallások megjelenésének engedtek teret. A mediterrán népek közötti összeütközések.

a reneszánsz. komplex hűbéri és vazallusi viszonyainak megfelelően. mert az egység fent említett előfeltételei mind tetteiből. Az utazás jegyében élő ember a ciklikus időből kilépő zarándokként lett valóságos utazóvá. amely kiragadta a parasztságot a patriarchális álomból. csakúgy. ahol a ciklikus idő visszatér és eltűnik. hogy egy külső jelre volt szükségük. a keresztény éra célirányos ideje általános egységének védelme alatt azonban a hatalom visszafordíthatatlan ideje már korlátlanul megoszlott a fegyveres bizalom világában.pontszerű elemet. hogy a millenarista parasztság társadalmi felkelése elsősorban az egyház elpusztítására törekedett. ez a melankólia 24 pedig minden földi dolgot a biztos romlás útjára kísér. amelyet a polgárság az árutermelés. A földi mennyország megteremtésének millenáris utópiája ugyanonnan származik. A millenaristákat az ítélte vereségre. egyfajta megszállott halálvágyként jelent meg. mint a judaista messianizmus. a forradalmi osztályharcnak ez a — még utoljára a vallás nyelvén szóló — kifejeződése már modern értelemben vett forradalmi törekvés volt. amely öntudatlanul. amely múltját és jogát az ókori kultúrában találta meg. amelyben gyökereztek. A személyes történelmi lét mindig csak a hatalom keringési pályáján teljesedhetett ki — a hatalom által. . A feudális tulajdont a leigázott országokban „készen talált viszonyok és a hódításnak ezáltal megszabott szervezési módja fejlesztették ki a […] hadiszervezet befolyása alatt” (A német ideológia)24. és amelyből nem volt visszatérés. Isten országa küszöbön álló eljövetelét hirdették. The Pursuit Of The Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. Bousset még így fogalmaz: "A múló idő révén az öröklétbe lépünk. a feudális társadalom tehát e két erő találkozásából született — ahol a ”készen talált viszonyok” közé kell sorolnunk az uralkodó vallásos nyelvezetet is. Természetes. amely egyszer s mindenkorra lehetetlenné tette a kozmosz mitikus szerveződését. csendben behálózta a társadalmat. A középkor alkonyán a társadalmat megszálló visszafordíthatatlan idő az ekkor még a régi rendhez kötődő tudatban. 139. Így — ellentétben azzal. A középkor. amelyből csakis annak tudása hiányzott. Norman. A reneszánsz visszafordíthatatlan ideje a tudás végtelen felhalmozásának ideje. Engels. A materialista és az idealista szemlélet ellentéte („A német ideológia” első fejezete). az ünnep művészetében 25 Marx. amely a tökéletességét önmagán kívül tudta. a mítosz félkész világa. egyénileg állt rendelkezésre. ahonnan a félig történelmi vallások: a kora keresztény közösségek. Oxford University Press. amely szerint maga a felépült egyház lett volna már régóta ez a szóban forgó földi királyság. New York." 137. a mezőgazdasági nagybirtok. a visszafordíthatatlan idő másik oldalára helyezi. ahol a mítosz biztonsága még képes volt ellensúlyozni a történelmet. 24. A millenarizmus mindazonáltal a történelem. illetve a köteles hűség megtagadása szervezte. hogy a forradalom a saját tevékenységük. amely nem múlik. mikor a termelést ekkor még nagyban szabályozó ciklikus idő elszenvedte a történelem első valódi harapásait. 1970. ahol utóbbi még tovább strukturálódik. Az ókori demokratikus közösségek és az őket leromboló erők tapasztalataiból kisarjadó történelmi tudat immár újra felvette — Machiavellivel — a világi hatalomról való elmélkedés fonalát. amit Norman Cohn The Pursuit of the Millennium25 című könyvével bizonyítani vél — a modern forradalmi remények nem a millenarizmus vallási szenvedélyének irracionális következményei. forrongó hajlamát. vagy a hatalom ellenében folytatott harcokban. a Föld kereskedelmi felfedezése — egyszóval mindazon praktikus kísérletezés során élt meg. ford: Kislégi Nagy Dénes p. 138. sem a saját küzdelme irányításának mikéntjével kapcsolatban: éppen azért fogalmazta meg céljait és vezette háborúit a földi paradicsom szellemében. A itáliai városok kicsattanó életében. a keresztes háború csődbe jutott – a kor addig láthatatlan hozadéka fokozatosan mutatta meg magát: a visszafordíthatatlan időt. s így erősítették az ókori társadalom nyugtalanságát. Éppen fordítva: a millenarizmus. az egyes életszakaszok egymásra következésében és az utazás metaforájában: az élet átkelés volt egy olyan világon. A birodalmi vallássá nőtt kereszténység utóbb e remény minden maradványát puszta babonaságnak kiáltotta ki: ez az értelme az augustusi proklamációnak — minden modern ideológiai apologetika archetípusának –. 1973. a városok létrejötte és terjeszkedése. Egy világ eltűnésének melankóliája ez. és semmi több. amelynek nyugalmát a feudális rend szavatolta. és mondani kezdte az államról az addig kimondhatatlant. maga volt az örökléttel való boldog szakítás. és nem a mítosz világában bontakozott ki. A tényben. az időt. A történelmi lét lehetőségének ebben a differenciálódásában — miután a világ hivatalos történelmének nagy vállalkozása. válaszként a kor zűrzavarára és nyomorára. amely egyben az utolsó volt. illetve a városi közösségek vonatkozó. hogy képtelenek voltak felismerni. volt az az időszak. a harcukban mindig kívülről választott vezetőket követő lázadó parasztok gyakorlati önállótlansága manifesztálódott. ahol az urak játékát a hűség. Kossuth Könyvkiadó. Cohn. A történelmi élet birtoklásának új formája. A visszafordíthatatlan idő bizonyos mértékben immár mindenki számára. A paraszti osztály nem tehetett szert világos tudatosságra sem a társadalom működésével. hogy történelmi lényegű. A feudalizmusban a társadalmi uralom az egyház és az államhatalom között oszlik meg. amelynek értelme másutt volt. mind tudatából hiányoztak. hogy cselekedeteiket Isten akaratának rendelték alá. Feuerbach. A nagy európai parasztlázadások válasz voltak a történelemre.

mert ez az idő a társadalmat folytonosan. a polgárság mint uralkodó osztály jogosan fűzte össze saját értékét a munkával. 141. ez az új. a társadalom mélyén pangó ciklikus idő tovább táplálja a hagyomány egyesült erőit. Míg az ezt megelőző korszak ciklikus ideje egyre fokozódó mértékben tette lehetővé. hogy a tervét keresztülvigye. nem több. A visszafordíthatatlan időt a diadal átváltoztatta a dolgok idejévé. most általános mozgásként tudatosul. visszafordíthatatlan idejének valódi természetét. A feudális urak visszafordíthatatlan idejének szabad játékterét felemésztették a vesztes utóvédharcok: a Fronde. és ehhez a veszteséghez minden különös történelmi szabadságnak hozzájárulását kellett adnia. és hogy nem ismer el semmiféle értéket. mint az élet mindennemű minőségi felhasználását uraló dolgok absztrakt mozgásának története. 142. mert nyíltan nem állhat elő vele. A polgárság győzelme egy velejéig történelmi idő győzelme. Az abszolút monarchia állama. történelmi élet. Ez a vak történelemelőttiség. amelyet az árutermelő gazdaság demokratikussá tett. A világ új alapokra helyeződött. 144. vagy a Charles Edward Stuartot támogató skótok felkelése. Amikor a proletariátus azt követeli. azzal. mert a győzelem fegyvere éppen tárgyak sorozatgyártása volt. e törékeny történelmi ünnep saját sírja fölött mondott gyászbeszéde: „Csal. A történelem. amely nem szakíthat a gazdaságtörténettel. A legfőbb termék tehát.nincs történelem". A polgárság így tehát megmutatta. Az uralkodó osztály . már nem feledkezhet meg többé forradalmi tervének egyszerű lényegéről. jóllehet. Lorenzo de Medici Bacchus himnusza26. hogy a felszínen elenyésszen. Ám az időtöltés élvezete maga sem volt időtálló. kitartóan küzdött a történelmi élet monopóliumának megszerzéséért — és ez megvilágítja a polgárság új. amely végre megszabadult a ciklikusságtól. hogy össztársadalmilag kiküszöbölje az így megélt időt. amely nem a munka kizsákmányolásából származik. A polgári gazdaság visszafordíthatatlan ideje azonban felszámolja az ilyen zárványokat. De az általános szabadság forradalmi ideológiája — amely sikerrel lépett túl a mítoszalapú értékrend utolsó maradványain. hogy mit rejt a tudattalanja. mert a társadalomban a visszafordíthatatlan mozgás most az alapoknál keletkezik. és minden egyes — eleddig szétzúzott — kísérlete. A történelem. és a társadalomra erőltette a visszafordíthatatlan időt. hogy a munkát magát módosítja kiengedvén a termelékenység szellemét a palackból. mint az uralkodó osztály tagjainak egyéni mozgása. amely eleddig úgy tűnt. és tette meg a munka fejlődését a saját fejlődése mértékévé. addig a termelés visszafordíthatatlan idejének uralma éppen arra irányul. Azzal. a munkaidő. hideg állami adminisztráció e díszlete látszólagos puritánságában. amelyet a gazdasági fejlődés luxusritkaságból átlagos fogyasztási cikké tett. Most először történik.az élet mint az idő múlásának élvezete ismert magára. A polgárság az első uralkodó osztály. hogy a munkás. amely saját alapjait a politikai gazdaságtanban találja meg. A történelem. összhangban az áru törvényeivel. alapjáig átjárja a társadalmat. mint az abszolút kezdet — mint a köztársaság első éve. hajlik rá. amelyet maga állít elő. senki által nem vigyázott sorsszerűség az egyedüli dolog.a dolgok birtoklásának szakemberei. A hatalmat megragadó polgárság visszafordíthatatlan ideje azonnal a saját nevén mutatkozott be. amelyet addig római tógába öltöztetett: a kereskedelem szabadságát akarta ’Canzona di Bacco’ ford. Az idő. valamint a társadalmi szerveződés valamennyi hagyományos formáján — már látni engedte valódi szándékát. "Volt történelem . amely Jacob Burckhardt szerint maga a reneszánsz lélek. egyben azonban meg is vonta a használata lehetőségét. hogy minden társadalmi kiváltságot egyszer s mindenkorra hatályon kívül helyezett. hogy csoportok és egyének megéljék a történelmet. egyben kénytelen. mivel a gazdaság tulajdonosainak osztálya. mint közvetlen veszélyforrást. akik egyben a dolgok birtokai kénytelen sorsát az eldologiasodott történelem karbantartásának és a történelemben való új mozdulatlanság őrzésének szentelni. amelynek számára a munka: érték. 143. kijelöl egy-egy pontot. maholnap tovaillan / — ámde szép az ifjúság”27 140. Az áru -és tőkefelhalmozó osztály folytonosan módosítja a természetet. amelyek a történelem lassítására törnek.: Rónai Mihály András . az idő minden más irreverzibilis alkalmazását tiltani. ez az átmeneti formáció a polgárság teljes dominancia felé vezető útján. Egészen addig. maga a történelem — de csakis. az „uralkodói mesterségben” kicsúcsosodó. amely megváltoztatja a történelmi feltételeket. teljes metszetében formáló gazdasági termelés ideje. mindenütt a világon. Az abszolút monarchia idején a teljes társadalmi élet minősége lemérhető volt az udvar. a társadalom alapja. amelyből kinőhet az új. anyagi értelemben nem idegen a történelemtől. immár tudja. és ennek a kérlelhetetlen mozgásnak az egyén áldozatául 26 27 esik. A polgárság felemelkedésével a munka lesz az. hogy megélhesse a történelmi időt. de továbbra is tudattalan marad. amelyhez a polgárság elszakíthatatlanul kötődik. amíg a mezőgazdaság jelenti a fő munkatípust. tehát eseménytörténetként is került megírásra.

az őt alkotó speciális érdekeken túl semmit nem jelent — jellegében tehát nem általános. a gazdasági élet. egymással felcserélhető egységekből épül. gyakorlati valójában. o. és amely felett immár nem a természeti rend. hanem az elidegenedett munka révén előállt pszeudotermészet uralkodik. 81. Az emberi stagnálás általános ideje jelenik meg a fogyasztható idő kiegészítő nézetében is. Az idő. pusztán a gazdasági termelés ideje — egyenlő. Helikon Kiadó. A pszeudociklikus idő egyszerre épít a ciklikus idő természetes maradványaira. Az idő-áru uralma alatt "az idő minden. Baltasar Gracián. hogy a mindennapi élet elmaradottságát létrehozza és fenntartsa..”28 (A tőke) A polgárság tehát ezzel a vallással paktált le. Nem más. I. I.”31 (A tőke). legfeljebb az idő megtestesülése". mint ugyanaz a nap. Ami úgy hirdeti magát az egész bolygón. a heti munka és hétvégi pihenés vagy a szabadságolások ciklusait. mert az egész bolygó ezen idő múlásának gépezetébe került. Az árutermelésre épülő idő maga is fogyasztási cikk. Az életbölcsesség kézikönyve. az elvont ember kultuszával. A SPEKTAKULÁRIS IDŐ Igazán csak az idő a miénk: abban él még a hajléktalan is. A termelés ideje. új termékek nyersanyagává lesz. amelyet az ipar formált át. Gyorsan felfedezte. újból nyersanyagává válhat egy másik terméknek. és kiküszöböl mindenfajta minőségi dimenziót. mivel egyben mellékterméke az idő-árunak. A pszeudociklikus idő olyan idő.általánossá tenni. az idő-áru. amely az "emberi fejlődés területe”. mint pszeudociklikus idő fordul vissza a társadalom mindennapi életében. „Az árutermelők társadalma számára… a legmegfelelőbb vallási forma a kereszténység. amely egy időben mindenütt ugyanaz. amely arra rendeltetett. mint a visszafordíthatatlan idő absztrakciója.. amely fogyasztásra kész formában létezik. hogy a saját.. az ember már 28 29 semmi. Az életbölcsesség kézikönyve29 147. Baltasar Gracián. A pszeudociklikus idő a modern gazdasági túlélés fogyasztási ideje . 151. amelyek úgy jelennek meg a piacon. MEM 4. amelyben minden szegmensnek az óramutató haladásával kell bizonyítania a többivel való tisztán mennyiségi egyezését. a politikai élet. A termelés visszafordíthatatlan ideje elsősorban is az áru mértéke. MEM 23. ami a régi egységtársadalmak széthullása következtében elkülönbözött: a magánélet. 152. mint a történelem történelmen belüli elutasítása. és ezt a kompromisszumot az időkezeléssel is demonstrálta: a forradalmi naptárat félretette. „Egy termék. mint ami a karakterében felcserélhető. amelyet alapjaiban kellett felráznia ahhoz. absztrakt töredékekre szabdalt idő. o Marx: A tőke. 30 (A filozófia nyomorúsága). 148. 150. mivel maga is homogén. MEM 23.a fokozott túlélésé. 146. pusztán különös. Ez az értékét vesztett idő tökéletes fonákja annak az időnek. mint hamisan egyénített pillanatok láncolata. természetes tehát. mint az össztársadalmilag szervezett idő egyes alkalmazásai. Gáspár Endre fordítása. amelynek összetevője mindaz. mint a termelési idő-áru fogyasztási álcája. visszafordíthatatlan ideje pedig visszazökkent a tovább őrlő keresztény időszámításba. az adott termelési formából kiindulva. VI. fej. Marx: A filozófia nyomorúsága. 149. Hordozza annak alapvonásait. A modern társadalom teljes fogyasztható ideje végül változatos.. 174. és úgy mutatkozik meg. 30 31 Marx: A tőke. Ez a történelem azonban. o. szükségszerűen látszatértékek rakódnak rá. Budapest. A kapitalizmus fejlődése világszerte egységesítette a visszafordíthatatlan időt. . tiszta uralmát megalapozhassa. még nem más. 172. új variánsait: a nappalok és éjszakák. amely hivatalosan világszerte a társadalom általános idejének állítja magát. egyenértékű intervallumok végtelen felhalmozása. Azonban. Ez az idő. semmi egyéb. hogy ideje visszaállítani a passzivitást. tehát a világspektákulum ideje. hogy ez az idő ugyanazon régi ciklikus ritmusokat visszhangozza. 82.. 145. Az egyesített visszafordíthatatlan idő a világpiac. és hozza létre azonos értelmű. amelyben a mindennapi tapasztalat nem hordozza a döntés szabadságát. I. amelyek a preindusztriális társadalmakban szabályozták a túlélést. A pszeudociklikus idő valójában nem más. Az egyetemes történelem valósággá lett. amely.

156. csakis a kiábrándulást termelik újra. A munkában jelen lévő. a kulturális fogyasztásban való részvétel jogáért. Ez az áruféleség itt kifejezetten úgy áll elő. a ciklikus idő uralma idején. 154. 160. amely lényege szerint ünnepségek szédületes körforgásának láttatja az időt. valamint szöges ellentétben állnak ezen idő fogyasztási melléktermékének pszeudociklikus ritmusával. maga a társas lét is eladó. A modern túlélés ideje a spektákulumban törvényszerűen annál hívságosabb lesz. hogy a modern társadalom időtakarékossági szenvedélyének — amely megnyilvánulhat a gyorsabb szállításban vagy akár a levesporban — az a megfogható eredménye. először is erőszakkal el kellett venni tőlük a saját idejüket. amelyeket valaha. az átlagosnál nagyobb intenzitással. A „szolgáltató” és szórakoztatóipar egyre expanzívabb gazdaságában „tokkal-vonóval” fizetünk a spektakuláris lakhatásért. Mikor a pszeudotömegünnepek. a feledhető hamis spektakuláris emlékezete javára. amelyek természetesen csakis azon valóságok fokozódó elszegényedése árán lesznek eladhatók. amelyet sehol nem tartanak nyilván. mint minden különös fogyasztási aktus helye és sűrített reprezentációja: tudvalévő. Közölhetetlen. A termelés folyamatában mindig jelen lévő megújulást nem találni a fogyasztásban. sőt. "izgalmas beszélgetések". Az időfogyasztás társadalmasult képzetét pedig kizárólagosan uralja a szabad idő és az éves szabadság — olyan pillanatok. Az elkülönült mindennapi élet egyéni tapasztalata így nélkülözi a nyelvet. 155. egy bizonyos távlatban és mint eleve kívánatost ábrázolnak. mint valódi életet. sem luxus nem létezik többé. A képek — mindenfajta áru közvetítői — fogyasztásának ideje egyben a spektákulum mechanizmusainak fő operációs mezeje. És arról. minél inkább csökken a használati értéke. mint autentikus életpillanat. vagy . valamint a globális cél. mint minden spektakuláris árut. A fogyasztható pszeudociklikus idő a spektákulum ideje: szűken véve. lévén. amit úgy vettünk meg. A valóban megélt dolgok viszont nem kerülnek semmiféle viszonyba a társadalom hivatalos visszafordíthatatlan idejével. kiderül: pusztán olyan élet. Az általában vett történelmi lét hiányának másik oldala. Az ilyen típusú spektakuláris áruféleségek. nem lehetségesek egy olyan társadalomban. Miután a holt munka továbbra is uralja az élő munkát. amint a spektákulum féktelenül pulzáló gépezete mindig újabbakat lök a helyükre. a közösség az élet pazarlására kapott. amelyeknek paródiáját nyújtják. valójában olyan kor. illetve "találkozások hírességekkel" formájában. Az idő realitása helyébe az idő publicitása lépett. amelyeket. Az idő spektakuláris restaurációja csakis a termelők e kezdeti kisemmizését követően vált lehetségessé. amely nem ismer ünnepet. elfelejtik. hogy hitelre is megvásárolhatók. a társas pszeudoutazásokért. mint az idő fogyasztásának képe. ahol sem közösség. elvitathatatlanul biológiai elemet — amely világosan megmutatkozik az álom és ébrenlét természetes ciklusától való függésben. hogy az egyéni életnek még nincs története. a fejlett gazdaságokban a fogyasztás pszeudociklikus ideje ellent mond a termelési rendszer által tételezett absztrakt visszafordíthatatlan időnek. amelynek ciklikus visszatértében reménykednünk illik. a történelmi időben gyökerező történelem odahagyásának jelenvaló társadalmi szerveződése maga a hamis időtudat. legtágabb értelemben. 159. hogy az átlagamerikai például három–hat órát tölt naponta a tévé előtt. amelyek mindegyike egy sor egyéb árut magában ötvöző. komplett árucikk. A pillanatok. Hogy a munkások az idő-áru "szabad" termelőivé és fogyasztóivá legyenek kénytelenek előlépni. Nem értik meg. 153. Ez a kor. amely nem más.A magasan koncentrált kapitalizmus a legfejlettebb szektorokban megkezdte "összkomfortos" időtömbök piacra dobását. A ciklikus idő a mozdulatlan illúzió valóságosan megélt ideje volt. A spektákulum színpadán tülekedő látszatesemények a nézőközönségnek nem élményei. 157. A spektákulum. nyilvánvalóan jól megférnek az eladás modernizációjának bevezető termékei körében. amelyet mindig egy újabb kiábrándulás ígérete kompenzál. a spektakuláris időben a múlt uralja a jelent. mint ugyanannak a megnövelt visszatérése. ráadásul gyorsan feledésbe is merülnek. Míg az ősi társadalmakban a ciklikus idő fogyasztása megfelelt az adott társadalomban folyó valós munkának. amelyet ezek a mechanizmusok felmutatnak. amely valóságosabban spektakuláris. De még ezekben az életnek szentelt pillanatokban is csak a spektákulum tűnik elő és termelődik újra. a spektakuláris idő az átalakuló valóság illuzórikusan megélt ideje. mint a képek fogyasztásának ideje. a fogalmakat és a kritikai hozzáférést tulajdon múltjához. a párbeszéd és az ajándékozás e paródiái túlhajtott költekezésbe hajszolják az embereket. 158. a történelem és az emlékezet bénultságának.

már csak tudatosítania kell. hogy számolja a helyek minőségét és függetlenségét. amely a rendszer mozgását. amelynek a szabadság természetévé vált. Aki él és mozog. amit a forradalom nyilvánvaló és titkos szüksége vezérel. Az időt ez idáig az emberi gyakorlat korlátoltsága és a fejlődés különböző fokain álló munka tették emberivé. egyben fel kellett. Ebben a térbeli elidegenedésben a társadalom az alanyt. Ez a társadalom. hogy előtte ne ellentételeztük volna a rendszer számára az ebből származó gazdasági veszteséget. mert ez a szó. ha nem szórja szét és nem távolítja el a lakosságot. 32 Niccoló Macchiavelli. sem a kedvezések el nem feledtetik. Az egyesítés egyben a banalizáció egyszerre extenzív és intenzív folyamata. 1993 ford: Luttner Éva. 166. de egymással szövetséget alkotó időket. még ha csak úgy tessék-lássék használjuk is fel. valójában a saját idejétől különíti el. 168. hogy a lehető legközelebb jusson a tökéletesen statikus egyhangúsághoz. 164. bármiről gondoskodjék. hogy mindinkább önazonossá váljon. amelyek megfoghatóvá teszik ezt a szakadatlan diadalmenetet. amelyek az egyéni idő visszafordíthatatlanságát mutatják egy élet elkopása során — a modern termelési rendszer egyszerűen másodlagos tényezőként kezeli. hogy az emberi lény számára létezik. És bármit tegyen is. sosem kelhet versenyre a pénzügyi tőke időtállóságával és felhalmozhatóságával. amely "felszámolja mindazt. Éppen ez a . amely minden kínai falat képes volt ledönteni. A kapitalista termelési mód egyesítette a teret.az a közeg. világa hamis forgásközéppontjába láncolván. amely felszámolja a távolságot mint földrajzi jelenséget. Az absztrakt piaci tér számára tömegesen termelt áruk felhalmozódása. és átadja helyét egyének és csoportok visszafordíthatatlan idejének — ennek a játékos folyamnak. p. az életét nem tapasztalhatja meg mint a megvalósulás és a halál felé való utazást. illetve a gazdasági termelési rend elkülönült. 18. hogy önnön igazsága lehessen. hogy az életnek milyen sok látszatát lehet fenntartani a halállal való személyes találkozást követően. A különböző életbiztosítási reklámok pusztán azt sejtetik. a halálát sem lesz képes halni soha. szükségszerű elidegenedés . A reklámbombázás többi frontján pedig szigorúan tilos megöregedni. ami az egyéntől függetlenül létezik". jól kell. az "American way of death" hirdetései pedig csak arról győzködnek. és a középkor összes testületi megszorítását. Az áru szabad tere immár azért alakul és rekonstruálódik folytonosan.azon jelekben. hogy bűnös gondatlanság anélkül elhalálozni. s mint ilyet. hogy sáfárkodjon az ifjúság feltételezett "tőkéjével" — amely. illetve azon fogyasztási trófeákat kíséri. A szemléleti pszeudociklikus idő frivol felszínén egymást kioltó és egymásba olvadó múló divatokkal szemben a kor nagy stílusa mindig abban mutatkozik meg. Az a kommunizmus valósul így majd meg az idő közegében is. mint azt Hegel kimutatta. Maecenas Kiadó. amelyet elrabol tőle. 163. amelytől az elhidegült jelen termelője szenved. várhatja. 161. TERÜLETRENDEZÉS És aki olyan városnak lesz ura. Aki lemondott arról. amelyek szavatolták a kézműipari termékek minőségét. visszafordíthatatlan idejévé. és a régi rend mindig jogot ad a lázadásra. VII. figyelmen kívül hagyja a hivatalos diskurzus. hogy élje az életét.lényegében meghaladható . A világ már álmodik erről az időről. a szabadságot és a régi rendet soha nem felejtik el…32 Machiavelli. De épp az ellenkező érvényes arra a ma uralkodó elidegenedésre. amelyet többé nem korlátoznak a külső társadalmak. amelyben a cselekvő alany önmaga elvesztésén keresztül valósul meg: azért lesz mássá. hogy valóban megélhesse. ahogy az fogja elpusztítani. a spektakuláris elkülönülés formájában. 162. . radikálisan elkülönítve tevékenységétől. szabadság. A fejedelem. múlásának konkrét tapasztalata azzal válik emberivé és társadalmivá. egyben embertelenné: ciklikus idővé. sem az idő múlása. Az osztály nélküli társadalom és az általános történelmi lét forradalmi tervében a társadalmi időmérték elenyészik. A fejedelem 165. 167. Az idő. A halálnak ez a társadalmasult hiánya egy az élet társadalmasult hiányával. A homogenizáció hatalma alkotja a nehézfegyverzetet. Az idő természetes alapja. ahogyan elkerülhetetlenül porrá kellett zúznia az összes regionális és törvényi korlátozást. amely átfogja a független.társadalmi elidegenedés tiltotta és fagyasztotta be az időben élő elidegenedés lehetőségét és kockázatát. belülről hozza létre azt. A néző. és nem pusztítja el.

amely azután az izolált egyént egészen a családi sejtig kíséri. egyedi díszletévé alakíthassa. az üdülőfalvak és a modern lakótelepek. A társadalom. Az árubőség első szakaszának bevezető terméke. amelyet a társadalom anyagi hatalmának növekedése átlépett. Az építészeti innováció. Lewis Mumford. amelyen majd bevetésre kerülnek — egyszóval magának az elkülönítésnek a technológiájával. 169. Az urbanizmusban mint az élet látható befagyasztásában kielégülő kapitalista szükségszerűség. hogy elszigeteltségét domináns képek népesítsék be — képek. azaz a turizmus. Ugyanaz az architektúra jelentkezik az elmaradott országokban is.33 Ám az izoláció általános mozgásában — 33 ami az urbanizmus lényegi valósága — meg kell valósulnia a munkások ellenőrzött reintegrációjának is. ahogyan a kapitalizmus kisajátítja a természeti és emberi környezetet. amely a területet absztrakt módon az absztrakció területévé rendezi. rámutat. és tovább fokozzák a szétszóródást. amely minden ezt megelőző korszakban kizárólag az uralkodó osztály kedvét kereste. ahol az öröklődés manipulációjának lehetősége már nem álom többé. Hegellel szólva. de a gátja vesztett fogyasztás e templomai maguk is a centrifugális erő játékszerei: amint agglomerációs övezetből előlépnek agyonadóztatott másodlagos központokká.saját területét munkálhatja meg. nyilvánvalóan központi szerepet játszik a modern építési feltételek között. amelyet egyrészt rendeltetése. A szakadatlan küzdelem. amint megindul az iparosítás. hogy . A küszöb. az urbanizmusban találja meg kedvenc terepét. Elegendő gazdasági kérdésként kezelni a különböző helyekre történő utazásokat. ahol a spektákuláris üzenetek vételére alkalmas eszközök általános elterjedése garantálja. hogy el is menjünk megnézni mindazt. most először célozza meg közvetlenül a szegényeket. A lakhatás ezen új tapasztalatának formaszegénysége és mértéktelen elterjedése egyaránt tömeges jellegéből következik. A város a történelemben című könyvében. amely egész környezetét formálja. egyben megfosztotta azt a tér realitásától is. mint az elkülönítés operatív eszközét. másrészt a modern építési feltételek tételeznek. a fogyasztási cikként tekintett emberi helyváltoztatás. A gyárak és a kulturális központok. ami banálissá lett. hogy a munkásság találkozásának mindennemű lehetőségét kiküszöböljék. amelyek széthasítják a hagyományos városközpontokat. leírva az „immár egyirányúvá lett világot”. az urbanizmus korszerűen látja el örök feladatát: fenntartja a városiasult termelés adta feltételek következtében veszedelmes tömeggé összeállt munkásság atomizáltságát. mind kifejezetten ennek a pszeudokollektivitásnak a céljait szolgálják. végül magának az utcának a felszámolásában teljesedik ki. mint "a tér nyugodt egymásmellettiségének" abszolút uralma "az idő egymásutániságában való nyugtalan levés" fölött. vagy a születésszabályozásban. mint akik együttesen vannak izolálva. hogy "korunk nagy hatótávolságú tömegkommunikációs eszközeinek birtokában a szélesen elterpeszkedő elszigeteltség már hatékonyabb módszerét nyújtja a népesség ellenőrzésének”. Az osztályuralom védelmét biztosítandó. Urbanizmusnak nevezzük a módot. autóparkolóval övezett szupermarketek — "elosztóüzemek" — efemer rácsa szervezi részlegesen újjá a városi szövetet. Elérkezett az idő. mellyel az így adódó feladategyüttes konkrét alapját . mivel így alakítható ki a megfelelő terep az új típusú társadalmi lét meghonosításához. amely e hatalom tudatos uralásában mutatkozik. borítják el a „városi sitt formátlan tömegeivel" (Lewis Mumford) a vidéket. amely az utazásból kivonta az időt. kifejlesztette a sajátos technikát. amelyek éppen az izoláció révén kerülnek erejük teljébe.Az áruforgalom mellékterméke. éppoly világosan jelennek meg az urbanizmusban. Az autoriter döntéshozás. 173. a személyautó diktatúrájának nyomait ott találjuk a tájon uralkodó autópályák képében. 1985. Eközben a semmiből teremtett. a sorsuk az enyészet lesz. p. akkor az urbanizmus esetében e technikák általános alapjának a kiépítésével van dolgunk: a talaj előkészítésével. a nagy francia forradalom tapasztalatából okulva. 170.az abszolút uralomra való logikus hajlamának engedelmeskedve — saját. amikor a városi környezet önmagát számolja fel. Minden megszilárdult hatalom törekvése. Gondolat Kiadó. és máris biztosítottuk e helyek egymással való felcserélhetőségét. A rendszerbe integrálás érdekében úgy kell megragadni az izolált egyéneket. A városok közvetlenül a fogyasztás imperatívuszainak engedelmeskedve zabálják fel. 171. A modernizáció. A fogyasztás technikai szerveződése azonban mindössze a leglátványosabb eleme az általános felbomlás folyamatának. úgy jut kifejezésre. A város a történelemben. amelyben a város végül önmagát fogyasztja el. végeredményben azt a szórakozást jelenti. Ha a kapitalista gazdaság valamennyi technikáját úgy kell felfognunk. 174. illetve a késedelem. a termelés és a fogyasztás tervezhető szükségleteinek megfelelően. . mint mondjuk a nukleáris fegyverkezésben. 172. 475. és immár legyen kénytelen alakítani a tér teljességét. hogy szaporítsa az utcai rend fenntartására alkalmas eszközöket. Lewis Mumford. ford. Félix Pál. Budapest.

a falu viszont éppen az ellentett tényt. hogy megérünkegy politikai forradalmat? Barátom. És a tanácshatalom. Ám. amely ezt az alkonyi világot fenyegeti. 75. (…) Induljunk csak ki Németország jelenlegi történelméből — remélem. amelyek megfelelnek a saját munkájuk — és teljes történelmük — birtokbavételének. Engels. most a modern állami bürokrácia növekedésének termékeként áll elő. az elszigetelődést és egyedülállóságot szemlélteti. amit jónak lát. mivel annak már a levegője is szabaddá tesz. és nem is technológiai vagy esztétikai természetű: az a döntés.vagy technoparasztság "új városai" a legfényesebb. 178. amikor a parasztság. Kossuth Konyvkoadó. az apátiáját már történelmileg kell létrehozni és fenntartani: a természetes tudatlanság átadja helyét a tévút szervezett spektákulumának. amely egykor a 34 "keleti despotizmus" megingathatatlan bázisa volt. A gazdaságtörténet fejlődése. 177. ma ezeket a termelőket ugyanúgy jellemzi. amelynek a városokban kell megszületnie. tájba vésett mutatói a fundamentumukat adó történelmi idővel történt szakításnak. Az urbanizáció a városok lerombolásával egyfajta pszeudovidéket alakít ki.társadalmi viszonyai. ezeknek a németeknek a kortársai -. mint ahogy az agrártársadalom sem befolyásolhatta a munka természet adta ritmusát. Az egyetemes történelem a városokban született. 179.és közvetlenül megkérdőjelezett . amelyek mindig is akadályai voltak. amelyet azelőtt teljes egészében a város–vidék ellentét mozgatott. és hogy a saját világában ismerjen önmagára. s így visszakapjuk a valódi utazás és az autentikus élet lehetőségét. A materialista és az idealista szemlélet ellentéte („A német ideológia” első fejezete). De a város történelme – a szabadság története mellett – egyben a zsarnokság története is. amely maga is mint egy teljes jelentését önmagában hordozó utazás nyílik meg előttünk. tudniillik éppen szétszóratottsága adott okot a bürokratikus központosításra. hogy elismerjék. ha azt akarja.és el Marx. a polgárság egyik legnagyobb forradalmi érdeme. úgy. . hogy mi sosem hagyunk fel . Feuerbach. és a városnak a vidék felett aratott végső győzelme pillanatában vált nagykorúvá. hogy ez az egész történelem meg volna hamisítva. 1973. Város és vidék kölcsönös eróziója — eredménye annak. minden új röghöz kötöttség bevezetése nélkül újra megtalálhatjuk a hely autonómiáját. VIII. A város eleddig csak a történelmi szabadság csatamezeje lehetett .tulajdona nem. mert a történelem. Az így létrejövő változó játéktérben. TAGADÁS ÉS FOGYASZTÁS A KULTÚRÁBAN Elég sokáig élünk vajon — mi. ne tükrözné a nép valós állapotát? Olvassa bármelyik újságot tetszése szerint. amelyben a társadalom újra megragadja a tőle elszakított erőket. hogy a parasztság önálló cselekvésbe fogjon és történelmi alkotó erővé váljék. A mai "rendezett terület" lakókörnyezete." Meglehetősen egyértelmű. mesterséges parasztságot alkottak meg. A totális történelmi fejlődésnek pusztán a gazdaság független mozgását szolgáló jelenlegi bénultsága teszi. a munkástanácsok hatalma. Ön persze azt hisz. ". A térbeli szétszórtság és a szűklátókörűség. amelyben a régi falu természeti viszonyai ugyanúgy elvesznek. a proletariátus államellenes diktatúrája. amely nemcsak a falut. a végrehajtóhatalommal felruházott dialógus szükségleteinek megfelelően. arról győződhet meg. amely képes a teret alávetni a megélt időnek. A város a történelem valódi közege. az állami adminisztrációé. mert egyszerre testesíti meg a múlt tudását és a társadalmi hatalom olyan koncentrációját. ugyanaz az erő. ford: Kislégi Nagy Dénes p. hogy „a falut a város uralma alá hajtotta". még nem született meg. ahol az egyének és a közösségek feladata olyan helyeket és eseményeket létrehozni. mivel éppoly képtelenek befolyással lenni a világ mozgására. mint a történelmi város közvetlen .175. ennél kisebb feladatot nem is tűzhet maga elé. amely a létező városi valóság meghaladására volt hivatott — világosan tetten érhető lehulló törmelékeik eklektikus keverékében. 176. hanem egyidejűleg összeomlásukat jelenti."34 (A német ideológia). A történelem. amely csak akkor lehet hatékony. amelyet maguk állítanak elő.. Az urbanizmusról való legforradalmibb gondolat nem urbanisztikai. mottójuk ez lehetne: "Itt ugyan soha nem történik semmi — és soha nem is történt. A pszeudo. A proletárforradalom az emberi geográfiának az a kritikája. amely lehetővé teszi a történelmi vállalkozást. de a várost is ellenőrzése alatt tartja. ha a létező feltételek összességét átalakítja. nem teszi azt az ellenvetést. hogy elbukott a történelmi mozgalom. mára sikerrel számolta fel mindkét pólust. hogy város és vidék küszöbönálló eltűnése nem a megosztottságuk meghaladását. vagy hogy a mai közélet. Marx úgy vélte. ahogy van. hogy mennyire késik az egyesülés. illetve spektakuláris ellenőrző mechanizmusai teremtette feltételek új. hogy teljes egészében újraformáljuk a területet. a szabadon megválasztott játékszabályok variációiban. A mai városrombolási hajlam így pusztán további mutatója annak.. amely a föld legiparosodottabb területeit borítja. hogy éppen azért kezdik a történelmi hiány erői megtervezni a maguk kizárólagos tájképét.

Ha a cselekvésnek többé nincs semmiféle tartós szabálya.o. mint az érzéki reprezentáció minden nézetében — abban tehát. mihelyt eléri teljes függetlenségét — elsősorban mint hiteles vállalás. a nem-élmény illuzórikus reprezentációján keresztül zajlik.a szabadság és a nemzeti jólét ünneplésével. Válogatás . ugyanakkor az elsődleges kötelessége is a soha véget nem érő kritikának. Amikor a művészet. a szó legáltalánosabb értelmében. a másik holt anyagként való megtartásának szerveződése a spektakuláris kontemplációban. A kultúra akkor szakadt ki a mítoszalapú társadalom egységéből. Mihelyt a társadalom elveszti a mítosz közösségét. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: "A filozófia Fichtei és Schellingi rendszerének különbsége". 181. míg csak az inaktív közösség megosztottsága túlhaladottá nem válik egy valóban történelmi közösség eljövetelével. a kultúra két. mint az ésszerűség hiánya kárhoztatja eltűnésre az elkülönült kultúrát. hogy a kultúrtörténet véget ért. a tudás minden egyes területe bukásra van ítélve. 185. győzedelmes történetét pedig úgy is lehet érteni. Bevezetés. A kultúra az elveszett egység keresésének helye. az ellentétek elveszítették élő kötődésüket és együttműködésüket. amelyben részünk van. mert benne az ésszerűség győzelme már igényként fogalmazódott meg. A hagyomány és az újítás harca. csak akkor folytatható. Az első esetben a töredékes ismeretek felhalmozása — amely ismeretek haszontalanná válnak. és önmagukban létezőkké váltak…" 35 (A filozófia fichtei és schellingi rendszerének különbsége). Az egység keresése során a kultúra mint elkülönült szféra tagadni kénytelen önmagát. úgy is kifejezésre jut. amely az áruspektákulumban. A kultúrát a történelemtől kaptuk. 378. egy részlegesen történelmi társadalomban. az általánosítás hatalma tehát. amely magában foglalta annak megértését. o. Ez egyben "minden kritika előfeltétele"36. márpedig a vallás kritikája minden kritika előfeltétele. őt magát is elragadja — egyként a sok között — a mozgás. vallásos univerzumából. A tény. mint az elégtelensége megnyilatkozásának történetét. amely az Isten elpusztításában jutott kifejezésre. amit egykor arson értettek. Nem más. A társadalom ismereteinek hirtelen kibővülése. mint a totális történelmi mozgalom hordozza. amely megalkotja a kultúra viszonylagos autonómiáját és az erre az autonómiára vonatkozó ideologikus illúziókat. s végül még mint egy. 183. hogy a történelem a kultúra lényegi alapja. A kultúra végének mindkét fenti formája egységes módon létezik. hogy egyedül ismeri felhasználásának titkát. mint a kultúra története.” Marx: A hegeli jogfilozófia kritikájához. Az első mozgalom a társadalomkritikához. A kultúra teljes. Csakúgy. Gondolat Kiadó 1982. részleges módszertan is. mint menetelést az önfelszámolás felé. 186. "mikor az egyesítő erő eltűnt az ember életéből. A második esetben a társadalom egykori közös nyelvének kritikai önmegsemmisítése áll szemben ugyanannak mesterséges rekonstrukciójával. és elkülönült életművek egyedi termelésévé válik. a kultúra megindul az imperialista gazdagodás útján – amely egyben a függetlensége hanyatlása is. 1843. elkerülhetetlenül elveszíti a valódi közös nyelv valamennyi vonatkozási pontját. kiemelkedik eredeti. mint elkülönült szféra. A történelem. 184. amely. MEM 1. (…) Ruge levele Marxhoz. A kulturális újítást azonban nem más. amely egyedül fér hozzá a teljes ismeretanyag igazságához. a saját szakterületén belül alkalmazható. azáltal. hogy a társadalmi totalitás összefüggő magyarázatát nyújtsa. modern értelemben függetlennek tételezi magát. in: Ifjúkori írások. minden kulturális eredmény a kultúra felszámolását gyorsítja. 35 mint a filozófia. amely – tudatába kerülvén totalitásának – saját kulturális előfeltevései meghaladására hajlik és minden elkülönülés felszámolása felé halad. mégis. mint egyfajta intelligencia és érzéki kommunikáció. amely a kultúra belső fejlődésének alapelve a történelmi társadalmakban. a tudás minden nézetében csakúgy. 182. lévén a létező feltételekkel való azonosulás végül el kell hogy utasítsa a saját ismereteit — kerül ellentétbe a gyakorlat elméletével. hogy így tegyen . Amint ily módon függetlenségre tesz szert. . amelyben szétfoszlott a régi világ életmódja. a kultúra egyelőre nem több. ha mindig az újítás kerekedik felül. A kultúra a tudásnak és a megélt tapasztalat reprezentációinak általános szférája a történelmi osztálytársadalomban. amely közös nyelvét adta a társadalmi nem-cselekvésnek. egymással ellentétes felfogásában mutatkozik meg: az egyik a kultúra meghaladásának terve a totális történelemben. amely maga is elkülönülten létezik mint a szellemi munka megosztása és a megosztás szellemi munkája.kell ismernie. A kultúra egy csökkent értelmű világ értelme. maga is részleges kell hogy maradjon. március 180. a cenzúra ugyan senkinek sem tiltja meg. a második az osztályuralom védelméhez kötötte sorsának szekerét. 36 „Németországban a vallás kritikája lényegében lezárult. 160. visszafordíthatatlan önismerethez vezetett.

A barokk korszakot követően végül a tagadás egyre individualizálódóbb művészete jött el. amint kényes egyensúlyként feszül a mindenség dinamikus rendetlensége felett. amely elvesztette a középpontját: a középkor által szentesített. színházünnep — ezek az uralkodó mozzanatai a barokk rendezésnek. hogy maguk is mozdulatlanná dermedtek. Kortársai — jóllehet. annál távolabb esik keze ügyéből a valódi önmegvalósítás. bizonyos értelemben a művészi múlt totalitásának mai fogyasztásában köszön vissza. és amelyek ezt az élethiányt be is ismerték —. amely önnön meghaladását kergeti egy olyan történelmi társadalomban. és ez a centrum az átjáró. mesterkélt konstrukciók voltak. amelyet a világban felismer. Az életet választotta. A lényeg: valóságosan birtokba venni a párbeszéd közösségét és az időhöz való játékos viszonyt. amely önnön vonzásközpontja kell legyen. Színház és ünnep. amelyben minden különös művészi kifejezés csakis egy konstruált hely díszletére való hivatkozásból nyerhet értelmet. "az örökkévaló ellenében". A ragyogó színek nem adhatják többé vissza a fiatalságát — legfeljebb felidézhetik. amelyek a modern művészet végét jelzik. amely egy olyan elit belső kommunikációjához kötődött. mint emléket. A történelmi idő. formális megsemmisülésének modern folyamata pozitíve azt a tényt fejezi ki. amelynek hatalma a pőre gazdaságirányításban gyökerezik. A történelmi művészet eltűnése — a művészeté. benneragadtak éppen annak a művészi létnek a csapdájában. A barokk egy olyan világ művészete. A tény. utolsó mitikus rend. kozmikus szinten és az evilági kormányzásban egyaránt . A művészet nagysága csak akkor kezd előtűnni. amelynek félig független társadalmi alapját azon részlegesen játékos létfeltételek adták. 191. amikor semmiféle művészi közlés nem lehetséges többé. 189. 190. Minél magabízóbbak az igényei.tűnik elő az általuk . egy olyan szcénára való hivatkozásból. A feloszlás korszakába lépett művészet – mint a tagadás mozgalma. ezt csak részben ismerték fel — a forradalmi proletármozgalom utolsó nagy offenzívájának. egyben a művészet világának végét jelenti. Ez a művészet szükségszerűen avantgárd. amelyeket a költők és művészek alkotásai mind ez idáig reprezentáltak. Először történik. amely maga is egyfajta magasabb szinten megvalósuló barokk felépítmény. és ez csak arra szolgál. Ebben a szembenállásban . 187. Függetlenségének kikiáltása egyben a végének kezdete is. Csakis a mai múzeumkorszakban. amelyekben az állam — az abszolút monarchia.amely az elkülönült kultúra együttesének a történetét uralja.megbukott. amelynek egysége régen eltűnt a művészi alkotásból. hogy a modern esztétikai diskurzusban a barokk elve néha oly túlzott fontosságra tett szert. egyoldalú következtetések formáját — amelyek a történelmi társadalom művészetében valódi párbeszéd nélkül megélt tapasztalatokról szóltak a többiekhez. míg a művészi szféra széttöredezése és tagadása be nem teljesedett. fogadható el egyenértékűként a művészet minden egyes korábbi mozzanata. hogy együttesen ismerhetjük és ismerhetjük el történeti jellegében minden civilizáció és minden korszak minden művészetét. hogy a kommunikáció nyelve elveszett. amely a művészetet leigázta. hogy a művészettörténet "emlékkönyvei" megvalósulhattak. hogy a közös nyelv többé nem veheti fel megkésett. az élet egy-egy pillanata megöregszik. amelyeket az utolsó arisztokráciák még közvetlenül megtapasztalhattak — egyben azt is jelzi. hanem a közvetlen aktivitást és nyelvét is magában ötvöző gyakorlatban kell azt megtalálnunk. Már maga a tény. A dada és a szürrealizmus történetileg egyszerre kötődtek egymáshoz és álltak szemben egymással. amikor az életnek bealkonyul. amelyet ők maguk nyilvánítottak elévültté. és végül ennek a mozgalomnak a megtorpanása okozta. Avantgárdja az eltűnése. amely magát a barokk művészetet és minden lehetséges újkori variánsát is magába építi. Minden művészet széthullásának. a barokkal kezdődően. magában a művészetben jutott először kifejezésre.amely egyben mindkét irányzat legkövetkezetesebb és legradikálisabb hozadéka . s ezzel valamennyi emberi mesterséget is eltűnésre ítéli. hogy relativizálja ezt a művészetet a globális rendetlenség kontextusában. vagy akár a római tógába bújt forradalmi polgárság állama — hallatta a hangját. hogy a kapitalizmussal az első olyan osztályhatalom valósult meg. A változás művészete magában kell hogy hordozza a tünékenység elvét.mint a kereszténység egysége és mint a birodalom kísértete . amely még nem éli meg a történelmet – egyszerre a változás művészete és a változás lehetetlen voltának színtiszta kifejezése. A dada és a szürrealizmus az a két áramlat. Amikor a függetlenné vált művészet ragyogó színekkel festi a világát. amely bevallottan híján van mindenfajta ontológiai minőségnek. miután az általában vett kommunikáció feltételeinek eltűnése fényében már egyik ilyen mozzanat sem szenved a maga egyszeri és különleges közlési képességének eltűnésétől. Negatíve pedig azt fejezi ki. olyan struktúra. 188. amely addig-addig gyűjtötte újabb rohamra erőit — a romantikától a kubizmusig bezárólag —. ugyanakkor nem létező. hogy egyre inkább tudatosult a művészeti klasszicizmus lehetetlensége: a normatív klasszicizmus vagy neoklasszicizmus megvalósítására tett erőfeszítések három évszázadon át csakis rövid életű. jól mutatja. mintegy visszamenőleg töltve meg tartalommal a világművészet fogalmát. amely mindent egyesít. A barokk összélmény. Eugenio d'Ors szavaival.

legnagyobb sajnálatára. előrejelzése szerint pedig a század második felében a kultúra lesz az amerikai gazdaság húzóágazata. amelyekben gyökeret vert a strukturalizmus. A nyelv szélsőséges destruálását hivatalosan pozitív fejleményként üdvözölhetik. hivatalos amnéziát. hogy a művészet felszámolása és megvalósítása elválaszthatatlan aspektusai a művészet meghaladásának. amennyiben mindkettő a szolgai szellem egy-egy formája. 195. hogy a spektakuláris társadalom árusztárja legyen. a kultúra szektorában nyíltan azzá lesz. 193. valamiféle negatívumtöbblet leírásában éli ki magát. amely őt a legmélyebb értelemben alkotja. amely abszolút a maga nyelvi rendszerén belül. „eltérítés” – ellentétpárja. elkezdték vita tárgyává tenni a jelenlegi fejlődés kialakította létfeltételeket. amely mélyhűtött formában konzerválja a régi kultúrát. először az Egyesült Államokban. A szituácionisták által kidolgozott kritikai álláspont utóbb megmutatta. fatális egyoldalúsága. a különböző tudományok. hirdetvén a szellemtelenség szellemét. hogy anyagi bázisa a spektakuláris rendszer. az a dolga. A dada anélkül akarta felszámolni a művészetet. amely "átfogó projektjeiben" arra törekszik. A spektakuláris fogyasztás. terjesztvén a történelmi gyakorlatot illető. amit a spektákulum mint totalitás mögöttes módon tételez: a közölhetetlen kommunikációjává. modernista eszközei pszeudoújdonságának hirdetésén keresztül is azt a stratégiát alkalmazza. nem lévén tudatában világa lényegi negativitásának. Másfelől viszont. ideértve még negatív megnyilvánulásainak a saját céljaira történő újrahasznosítását 37 is. mint hangos hivalkodás a status quoval – egy végre büszkén kommunikációmentesnek deklarált világgal – való megbékéléssel. mint a morálra. 194. abszolút értelemben korrumpálja a saját szakembereit. nem ismerik fel tulajdon kutatási tárgyuk igazságát. mivel annak jogosságát elégségesen igazolja számukra ismeretségük a valóban megvetésre méltó emberrel — a nézővel. természetesen hétpecsétes titok. hogy egész világa a konfliktusban gyökerezik. Jóllehet. mint az autógyártás volt a század első felében. Az ilyen destrukciót tápláló kritikai igazság. A „recuperation” tulajdonképpen olyan „détournement”. 196. amely nyíltan beismeri. amennyiben maga a rendszer tökéletesedése új típusú problémákat vet fel: egyik oldalon a spektákulum spektakuláris kritikájának feladatát a modern szociológia vállalja fel. hogy a közölhető feloszlása elegendő szépséget hordoz. Így egy újirodalmi iskola. azaz a modern költészet és művészet valódi léte. Szociológusok. közösség nélkül. amely. hogy az ismeretek előállításának. A spektakuláris rend szakosodott gondolatrendszerében újfajta feladatmegosztás működik. hogy a fejlett kapitalizmus általános célja — a munkásfragmentum újraformálása "szociálisan integrált személyiséggé" (amit Riesman. az általános társadalmi szervezet elnyomó gyakorlatához legszorosabban kötődő tendenciáját. 197. hasonlóan fellengzős szólamokra. ugyanabba a szándékba ütközünk: társadalmi restrukturáció. Pedig a nemdialektikus kritika hamis keserűsége és a rendszer puszta dicsőítésének hamis lelkesültsége egyek. A látszat társadalmi szervezésének szellemét az az általános mögöttes kommunikáció homályosítja el. hogy nem képes.gyakorolt kritika belső elégtelensége. hiszen lényegében nem más. hogy felszámolta volna. amely az elkülönülést kizárólag az elkülönülés sajátos elvei és sajátos anyagi eszközkészlete segítségével tanulmányozza. . ahol nem léteznek válaszok. ott találjuk a spektakuláris kultúra legmodernebb. Ezt a szellemiséget teljes egészében az a tény határozza meg. vagy a vasútépítés a múlt század végén. valódi újításként jelenhetik meg. a spektákulum apologétái lesznek. Clark Kerr. Az ismeretegyüttesnek. A mindenestül áruvá lett kultúra arra ítéltetett. eltorlaszolni látszik a világa [recuperation]: a „détournement” – „kizökkentés”. Nem tudja. nagy mennyiségű tapasztalati adatot sikerült gyűjteniük. Whyte és más kortárs amerikai szociológusok is leírnak) — itt hogyan fogalmazódik meg a spektakuláris pszeudokultúra szintjén. Bármerre nézünk. Így aztán még ez az őszintén reformista szociológiai irányzat sem támaszkodhat másra. mert a szociológiában magában nyoma sincs a kritikának. a trend egyik vezető ideológusa kimutatta. elosztásának és fogyasztásának teljes. és hogy magát a hamis tudat általános tudományává tegye. amelynek célja eltemetni a történelmet a kultúrában. és nem is óhajtja felfogni. A spektakuláris hatalom. a szürrealizmus pedig anélkül akarta megvalósítani a művészetet. mivel a spektákulum. Mindkettő a szituácionista kritika alapfogalma. hogy a széthullott elemeket komplex neoartisztikus környezetté szervezze újjá. hogy az írott szót pusztán önmagáért szemléli. hogy igazoljon egy igazolhatatlan társadalmat. esztétikai megnyilvánulásokon. Világosan követhető. a pőre kijelentés mellett. melyet a hatalom hajt végre forradalmi üzeneteken. amelyet védelmez. amely tárgyában immanensen létezik. a jóérzésre és más. a megvetés tapasztalata és a megvetés sikere korrumpálja őket. Az ilyesfajta kritikai módszer. amely ma mint a spektákulum szellemisége fejlődik tovább. komplex rendszere mára eléri az Egyesült Államok éves nemzeti össztermékének 29 37 százalékát. hogy megvalósította volna. csakúgy. másfelől. 192. közelebbről. jó példa erre az urbanizmus próbálkozása a művészeti hordalék vagy a hibrid esztétikai-technológiai formák integrálására.

hogy az áru maga hozta a törvényeket. És ez a bősz jó szándék. E társadalom igazsága nem más. kimondva vagy kimondatlanul. 202. A politikai gazdaságtan bírálatához. hogy ezzel tartsa fenn a jelen megfagyott idejének fenyegetett egyensúlyát. lévén szellemük semmi másra nem alkalmas. akik a gazdasági bőség társadalmában a pazarlásra való felbujtás abszurditását és kockázatait állítják pellengérre. Boorstin úgy írja le egy tőlünk idegenné lett világ túlzásait. állandóan szem előtt kell tartanunk — csakúgy. Boorstin képtelen meglátni. amelyek idegenek a világunktól. miszerint a történelmi idő jelenlegi rövid jégkorszaka volna a végleges stabilitás maga. amely lehetségesnek tartja. A perspektíva. ahogyan az üzenetek kódját mint önmagában valót tanulmányozza. o. Miután maga a valós történelem az a szellem. Ahogy egy ember értékéről sem annak alapján alkotunk véleményt. E szerint a spektákulum annak volna köszönhető.” Marx. A társadalmi élet "rendes" alapjai azonban. mint minden történelmi társadalomtudomány esetében —. A mód. 7. a spektákulum kénytelen az élet fogyasztásának minden szintjén pszeudotörténelmet konstruálni. mint olyan túlzásokat. mint e társadalom tagadása. mintha egyrészt a túlburjánzó képközlési technológia. Azok. A szociológia. hogy a strukturalizmus szállítaná a spektákulum társadalma 38 „Mint ahogy azt. a jelenkori társadalmi lét tömör realitásába vetvén. a társadalmi termelőerők és termelési viszonyok közötti meglevő konfliktusból megmagyarázni. hogy éppen azokat a hű. tulajdonképpen egy olyan rendszer örökös jelenlétének a perspektívája."38 A struktúra. a jelenlegi hatalom édes gyermeke. amikor a képek felszínes uralmát — "extravagáns elvárásaink" termékét — ostorozza pszichológiai és erkölcsi ítéleteivel. mivel azt a hiú reményt táplálja. hanem éppenséggel ezt a tudatot kell az anyagi élet ellentmondásaiból. amely még felháborodásában sem kárhoztat mást. öntudatlan struktúra minden társadalmi praxist ellenőrző diktatúrájának illúzióját vélhetően már az eredeti kontextusukban is erőltetett nyelvészeti és etnológiai rendszermodellekből (lásd a kapitalizmus működésének elemzését) préselhették ki olyan. hogy az ipari racionalitást mint valami önmagában és önmagáért működőt izolálja a társadalmi lét egészétől. mint a létező rendszer bamba dicsőítésére. amelyben a kommunikáció csakis hierarchikus adójelek zuhataga formájában létezik. akár szerzőnk korát tekintjük. 201. MEM 13. mint azért. mint valami érthetetlen módon túlszaporodott élősködő.felszínét. arra is képes. illetve azt a valamit. valójában nem élnek át eseményeket. sebtében felhajtott akadémiai középkáderek. hogy a társadalmi képfogyasztás a későbbiekben visszahódítja ezt a valóságot. A strukturalizmus államilag hitelesített eszme. amelyek "tisztességes" alkalmazása ugyanúgy felel a magánélet valóságának elkülönüléséért. amelyekre mögöttesen céloz. hogy egy egyén micsoda. nem más. mint terméke s egyben elismerése egy olyan társadalomnak. tökéletesen irreálisak maradnak. minden valóságot gondolkodás nélkül a rendszer létére vezettek vissza. Mivel a lapokon megidézett. "Az ilyen forradalmasodási korszakot sem ítélhetjük meg a maga tudatából. mint olyan. akik nélkül az ilyen gazdasági ésszerűség hatalma kártyavárként omlana össze. hogy az emberek. Boorstin tehát úgy ábrázolja a helyzetet. hogy a reprodukciós és kommunikációs technológiákat izolálja a globális ipari fejlődéstől. amit önmagáról gondol. úgy ezt az adott társadalmat sem értékelhetjük — és csodálhatjuk — annak alapján. aki The Image című könyvében leírja az amerikai spektákulumot jellemző árufogyasztást. csakis a rendszer külsődleges következményeit. amelyet a strukturalizmus történelemellenes gondolata magáévá tett. 199. hogy képes a magánéletet. kritikai gyakorlatnak tartja magát megfeledkezvén előfeltevéseinek és módszerének alapvetően apologetikus jellegéről. mire szolgál a pazarlás. hanem éppenséggel ezt a tudatot kell az anyagi élet ellentmondásaiból […] megmagyarázni. Nem arról van szó tehát. nem tudják. hogy az előre gyártott "pszeudoesemények" proliferációja — amelyet mélyen elítél — abból az egyszerű tényből fakad. 200. függetlenül kezelni mindettől a szörnyűséges túlzástól. a szerzőnek nincs módja megérteni a kép társadalmának valódi mélységeit. 198. amely sosem teremtetett. amit "tisztességes árunak" nevez. Egy öröktől adott. kétségtelenül arra a nézetre épül. másrészt a mai közönség túlburjánzó szenzációéhsége szerencsétlen. sosem jut el a spektákulum alapelvéhez. ugyanúgy az ilyen forradalmasodási korszakot sem ítélhetjük meg a maga tudatából. Nem érti. . Különös hálátlanságra vall. és sosem szűnik meg. A mai hajlam a strukturalista rendszerépítésre. hogy belső használatú nyelvének igazságait vitathatatlannak fogjuk fel. Ha meg akarjuk érteni a „strukturalista” kategóriákat. akár a könyvet magát. valódi emberi élet helye Boorstin számára a múlt — akár a vallási belenyugvás időszaka —. akik. amit saját magáról gondol. hogy a modern emberbe túl sok jutott a „nézőből”. amely bejárja a modern társadalmat. csaknem elrendeltetett találkozásának volna az eredménye. nem aszerint ítéljük meg. irracionális őrangyalokat ítélik el a gazdasági ésszerűség nevében. Daniel Boorstin például. amely a spektakuláris "kommunikáció" jelenlegi feltételeit abszolútumként gondolja el. hogy a kategóriák a létformákat és a létfeltételeket egyaránt kifejezik.

Totális kritika. Ha mesterséges megkülönböztetést akarnók tenni elméleti és gyakorlati harc között — mesterséges. A kritikai elméletnek saját nyelvén kell közölnie magát." (Hegel) A mozgalom elméleti tudatossága.történelem feletti érvényének bizonyítékait. de annak megfordítása. gyakorlati mozgalomnak is osztályrésze kell. az elméleti autoritásé. 205. Egyértelmű ugyanis. inverz módon. hogy továbbviszi a spektákulum kritikáját. válaszul számos szemrehányó utalásodra.becsúszik egy-egy szó vagy szófordulat. hogy semmiféle gondolat nem haladhatja meg a létező spektákulumot — mivel csakis a spektákulummal kapcsolatban létező többi gondolatot haladhatja meg. és hogy ennek a munkának a folytatásában. Ebben része van a szavak értelmének. Nem az „írás nulla foka". mint masszív realitás. érzékeny opciótól. teljes biztonsággal azt mondhatnánk. 203. 208. Felcserélvén az alanyt és az állítmányt — Feuerbach kedves gyakorlatát követve —. az itt kifejtett alapon. Nincs okom tagadni. Így vált a kifordított genitivus — a történelmi forradalmak gondolati elemmé lepárolt kifejeződése — a hegeli epigrammatikus stílus védjegyévé. és ami zavarni fog. akik a gyakorlat erejét viszik harcba. amelyet kiszakítottak a kontextusából. ha ugyan megírom valaha." 207. és amely. mivel. A plágium szükségszerű. amelyen nem találni többé a szerszám nyomát. ki kell fejeznie a jelenlegi kritika uralmát teljes múltja felett. üresen kongó formulájává. hanem a tagadás stílusa. pontos gondolatot tesz a helyébe. és egyben megfosztották attól a finom."40 (Filozófiai morzsák). hogy . 40 Filozófiai morzsák . ez a megújult forradalmi osztályharc. egy ilyen elmélet kialakítása és kinyilvánítása is elképzelhetetlen volna egy szigorú gyakorlat nélkül —. ami nem a tiéd. csak a spektakuláris rendszer védelmét erősítse. 39 Mivel a kifejezésnek nincs bejáratott magyar megfelelője. mint a tagadás valós feltételeinek — tehát a jelenkori elnyomás gyakorlati feltételeinek — elmélete. hogy a kritikai elmélet ködös és fáradságos útja a teljes társadalmat átható. Nem a stílus tagadása. a tagadás. hogy idegen gondolatokat kevernék a magaméba. A détournement az idézet antitézise. mert emlékeztet valamire. A spektákulum társadalmának elpusztításához olyan emberek kellenek. kitörli a hamis gondolatot. hogy távolságot tartsunk mindentől. hogy tudatosan teszem. magáévá teszi a szóhasználatukat. mert miközben valóságosan alkalmazza a létező elveket. végül korának teljes vonatkozási rendszeréből. amelyet azon a rendszeren belül képviselt. A dialektikus elmélet kifejtésének módja így maga tanúskodik a benne lakozó negatív szellemről. Ez az elmélet nem vár csodát a munkásosztálytól. akár félreértve. amelyet már a puszta tény meghamisít. A gondolatok javulnak. és a korábbi kritikai erőfeszítések valamennyi eredményének kizökkentésében [détournement]39 mutatkozik meg. hanem éppen a spektákulum társadalma. szerez érvényt a strukturalizmus jeges álmának. amely tartalmazza önmaga kritikáját. a különböző felfogások közötti rögzült kapcsolatok kifordításában. hogy legyen. kizsákmányolja a kifejezéseiket. A proletárok követeléseinek újrafogalmazását és kielégítését hosszú távú vállalkozásnak tekinti. A haladás követeli meg. "Az igazság nem készáru. Ez pedig az ellentmondás nyelve. egyszerre tételezi újra meglelt fluiditásukat és szükségszerű destrukciójukat. még ha vádként fogalmazza is meg: "De akárhogy csűrd-csavard. amely nem más. egyben történeti kritika kell legyen. 206. durván sérti az uralkodó nyelvezetet és az általa formált ízlést. a saját mozgásából. szándékomban áll ezt a tárgyat a nevén nevezni és a problémát a történelem mezébe bújtatni. A spektákulum kritikai elmélete csak abban az esetben igazulhat meg. mint tartalmában. 204. a továbbiakban az eredetit használom. amelynek formájában éppoly dialektikusnak kell lennie. a fiatal Marx alkalmazta legkövetkezetesebben ezt a rebellis stílust: így lett a nyomorúság filozófiájából a filozófia nyomorúsága. ahogy Kierkegaard ugyanebben a művében be is ismeri: "Csak még egy megjegyzést.hisz a lekvárosüveg is mindig visszatalál a kamrába . fel is fedi a mozgalomban rejlő lehetőségeket. amelynek magának is viselnie kell a mozgalmi jelleget. mindent absztrakt módon magyarázva és kárhoztatva. A dialektikus elmélet kifejtésének már a stílusa is botrány. hogy a spektákulum kritikai elve is vulgarizálható a szociológiaipolitikai retorika újabb. Kétségtelen. amit hivatalos igazsággá hamisítottak. mindig az a vége. Ennek a stílusnak. Becserkészi a szerzőket. pedig azáltal tesz szert öntudatra. hogy idézhetővé vált — töredékké. hogy azután. A détournement ilyen használatát az a belső szükséglet mozgatja. és azt sem rejtem el véka alá. A détournement visszaadja a régebbi korok időközben tiszteletre méltó igazsággá merevedett — más szóval hazugsággá lett — kritikai ítéleteinek minden eredeti szubverzív minőségét. Már Kierkegaard is szándékosan használta. ha egyesíti erőit a társadalmi tagadás gyakorlati mozgalmával. akár a maga értékén felfogva.

Bp.A détournement az antiideológia folyékony nyelve. ANYAGGÁ LETT IDEOLÓGIA Az öntudat magán. Arra emlékeztet. Egy ilyen igenlésben az egyes ideológiák elveszítik a nevüket. mostanra beteljesítette küldetését. Az ellentmondás nyelvében a kultúra kritikája egységesként mutatkozik meg: egységes abban az értelemben. a nemzetgazdaság által termelt szükséglet és az egyetlen 42 Hegel. hogy tagadja a valódi életet. a töredékes addigi akarnok küzdelme diadalt arat. mint önnön igazságára támaszkodik. amely elzárja a történelmi élethez vezető utat — szintén el kell tűnnie. hogy az elmélet léte önmagában semmi. A „csalás új potenciája". ahogyan nincs semmiféle megfogalmazható történelmi programja sem. Ideológia és Utópia (1929) . hogy csakis a történelmi tettel együtt ismerhet magára. ami igazolhatja az ősi igazságmagot. „A pénz szükséglete tehát az igazi. 215. amelynek teljes belső logikája egyfajta. o. Amikor pedig ez a társadalom maga is gyakorlati módon feloszlik majd. 211. mannheimi értelemben vett"totális ideológia"42 felé — az önmagát az alvadt mindenség pszeudotudásaként. A történelem konfliktusokban kibomló folyamatában az ideológia adja az osztálytársadalom szellemi alapját.41 Hegel. és csakis a történelmi korrekció mutatja valódi hűségét. A szellem fenomenológiája 212. pozitivista egzaktságra tesznek szert: hiszen maga többé már nem történelmi választás. totalitárius világképként tételező töredék despotizmusa felé – vezetett. Az ideológia állításai ekkor lapos. 213. mert teljes virágában felmutatja és hordozza minden ideológiai rendszer lényegét: hogy elszegényíti. hanem bizonyíték. A kultúra valódi tagadása lehet a kultúra értelmének egyedüli örököse. valós torzító hatással bírnak. amely minden létező rend felforgatására és megdöntésére tör. hogy elismerik. Az ideologikus természetű tények sohasem 41 puszta légvárak — inkább különböző realitások torz tudatosulásai. Ez többé nem lehet kulturális tagadás. amelyet semmiféle előzményre vagy kritika-fölötti szempontra való hivatkozás sem igazolhat. hogy többé nem különül el a társadalmi egész kritikájától. Még a rendszer szolgálatában végzett tulajdonképpeni ideológiai szakmánymunka sem tekinti magát másnak. Közege az olyan kommunikáció. alapját a termelési formából nyeri. amely benne sűrűsödik. s ennyiben valós tényezők. Szemere Samu lsd. hogy képtelen bármiféle önmagában megálló és végleges bizonyosság lefektetésére.és magáért-való számára van. hogy egy másik magán. és van reménye találkozni az egységes társadalmi gyakorlattal. Egyedül ennek az egységes elméleti kritikának áll szándékában. Könnyen belátható tehát. Ez az a nyelv. amely tudja. Beteljesülésével egyben fel is oszlik a társadalom összességében. 1979. noha valami módon a kultúra szintjén marad. Így. A détournement mint jelenvaló kritika. amely minden ideológiai jelenségen túl foglal helyet. Az ideológia. A spektákulum maga a par excellence ideológia. 210. a nem-történelem mozdulatlan spektákulumában. amelyek maguk is további. Karl Mannheim (Károly). hogy rabszolgaságba dönti.a tudás és a költészet . amely a szükséget az élet ellen fordította. 209. anyagi értelemben véve.egészét uralja. A szellem fenomenológiája. A spektákulum. amelyben „a tárgyak tömegével […] nő azoknak az idegen lényeknek a birodalma. ami az elmélet nyelvében nyíltan mint détournement jelentkezik.és magáért-való. ahogy abban is. IX. Mindaz. a szó legmagasabb értelmében. Az anyagi formát öltött ideológiának sincs neve. Más szóval: az ideológiák története véget ért. a teljes valót annál inkább a saját képére szabja át. immár azon túl mutat. Ellenkezőleg: éppen belső koherenciája és a gyakorlatilag lehetségesnek való teljes megfelelése az. hogy amikor az ideológia az önállósult termelés konkrét sikereként a spektákulum formájában materializálódik. ford. amelyet magában hordoz. Mihelyt az ideológia — az egyetemesség absztrakt akarása s egyben illúziója — az egyetemes absztrakció és az illúzió konkrét zsarnoksága révén a modern társadalom legitim részeként tudja magát. tagadja a kifejtett elméletek körének bármiféle tartós autonómiáját. „az embernek az embertől való elkülönülése és elidegenülése”. erőszakosságával megidézvén a tettet. és teljes egészében kiváltja a társadalmi valóságot. Végső stádiumát éljük az expanziónak. amelyeknek igájában van az ember”. 101. azaz csak azáltal van. hogy a kultúra . az ideológiának — az utolsó oktalanságnak. 214. mint valamiféle "episztemológiai alap" lefektetésének. nem másra. mert és azáltal.

amit a látszat szervezése biztosít. minden hatalmat alávetvén a megvalósult demokrácia el nem idegenítő formájának — olyan tanácsoknak. saját. hogy megalapozza az igazság helyét a világban". az idealizmus álombéli aktivitása ugyanígy kiteljesedik a spektákulumban. csakis az uralkodó tudatformák törvényeinek engedelmeskednek. amelyet a nemzetgazdaság termel. Korunkban az önemancipáció értelme: megszabadulni a fonákjára fordított igazság anyagi alapjaitól. s ezért befogadják a reformizmus mesterkedéseit. csak fiktív beszélgetőtársakkal rendelkezik. ahol a konkrét dolgok automatikusan uralmuk alatt tartják a társadalmi életet. belehelyezkedvén az aktualitás kizárólagos nézőpontjába. amennyiben a jelenvalón távollévő világtól ostromlott én végül összeroppan. a jelek és jelzések technikai közvetítése révén — amely végül is egy absztrakt ideál anyagi megjelenítése. A spektákulum malmában őrlődő mindennapi élet minden egyes pillanatában a legátolt gyakorlattal és egyenes következményével. addig a spektákulumról való kritikai igazság keresésének egyben igaz kritikának is kell lennie. 219. úgy tűnik. Míg a hamis tudat logikája sohasem juthat el semmiféle valódi önismeretig. 218. ahol senki sem ismerheti fel többé a másikat. ahol ez a képesség a társadalmasult hallucináció tényével helyettesítődik: a találkozás hamis tudatával. amely önmagán belül mozog” — a spektákulum kiterjeszti a társadalmi élet egészére. azzal. kiteljesedik a spektákulumban.”43 (Gazdasági filozófiai kéziratok. száműzött életének képeivel. 221. amely az általános autizmusból kivezető hamis utat mutatja. hogy nélkülük magának sincs helye. hogy minden közvetlenül megélt igazságot a hazugság valós jelenlétével hárít. míg az egyén nem „kötődik közvetlenül az egyetemes történelemhez". A Tézisek Feuerbachról című írásban összefoglalt tervvel ellentétben — amely szerint a filozófiának az idealizmus és materializmus ellentétén felülemelkedő gyakorlatban kell megvalósulnia —. Az ideológia otthon érzi magát. akik elárasztják a különböző áruikról és árupolitikájukról szóló. meglehetősen szolidárisak egymással. pontosan abban a pozícióban. A "történelmi küldetést. Megfordítva. nem teljesíthetik be sem elszigetelt egyének. Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Az egyirányú közlésre adott pszeudoválasz központi eleme az áruk elismerése és fogyasztása. A küldetés nem lehet sikeres mindaddig. Gabel megfogalmazásában — aki ugyan a patológia egy teljesen más szintjével kapcsolatban írja ezt: „Az abnormális reprezentációs szükséglet itt a betegnek azt a kínzó érzését ellensúlyozza. Marx. amely azt állítja. vagy közös frontot nyitnak a pszeudoforradalmi söpredékkel. amelyben illuzórikus módon reagál erre a sorsra — azzal. de Minuit 1962. mind az idealizmus ideologikus karakterjegyeit. a spektákulum így egy olyan őrület felé taszítja. 1844). az ideológia materializációja gazdasági folyamatában kell látnunk. és be kell ismernie. amelyben a világot mint reprezentációt fogja fel. 216. Az elvet. A spektákulum eltörli az én és a világ közötti határvonalat. ugyanígy eltörli az igaz és hamis közötti határvonalat. hogy különböző mágikus praktikákhoz folyamodik. a "találkozás illúziójával". sem atomizált és manipulált tömegek: csakis és mindenkor az az osztály. ezt úgy kell felfognunk. egy lapos univerzum börtönében. mint „a találkozás képességének gyengülése” szisztematikus szerveződését. Akiket az azonnali hatékonyság absztrakt vágya vezérel. La fausse conscience. p. hogy saját valóságát felismerje. Joseph Gabel. Az ideológia és skizofrénia közti párhuzamot. vállvetve a spektákulum esküdt ellenségeivel. az egyén szükségszerűen képtelen arra is. 79. 43 44 egyoldalú szövegfolyammal. mint az alapvető megfosztottságtól szenvedő gyermek kényszeres szükséglete. A fogyasztó utánzási igénye nem más. vigyázza saját tettei. míg nem kél fegyverre a párbeszéd.” A „nézői” tudat. akit a mindennapok egy számára idegen sors viselésére kényszerítenek. amelyre Joseph Gabel mutat rá La fausse conscience (Hamis tudat)44 című művében. Edit. E tudat egyedüli tükre a spektákulum a maga teljes szélességében. hogy a létezés peremére szorult.1962. világát az elkülönülés építette. Az egyént. Ezáltal a delírium újra képződik. 217. „A skizofrénia klinikai képletében — mondja Gabel – a totalitás dialektikájának hanyatlása (amelynek szélsőséges formája a teljes elszakadás) és a jövő dialektikájának hanyatlása (amelynek szélsőséges formája a katatónia). 1962. Kossuth Kiadó. amelyet mindenfelől a spektákulum képernyői határolnak. az antidialektikus hamis tudattal találkozni. nem mint aktivitást — és így végső soron idealizálja az anyagot —. A kritikának. ami az ideológia már eddig is volt. .” 220. Egy olyan társadalomban. A társadalom azzá vált. A régi materializmus kontemplatív aspektusa. amelyekben a gyakorlati elmélet ellenőrzi és korlátozza önmagát. tudnia kell kivárni az időt. amely képes meghaladni a spektákulumot. a spektákulum megőrzi és univerzuma pszeudokonkrétságában tételezi mind a materializmus. amelyet Hegel a pénz elveként jelöl meg a Jénai szellemfilozófiában — „a halott élete. Gyakorlati harcot kell vívnia. amely képes minden osztályt felszámolni. hogy a maga törvényeit szabja a világra. hogy ellene küzd.szükséglet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful