P. 1
10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ!

10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ!

|Views: 3|Likes:
Published by Kyriakos Blues

More info:

Published by: Kyriakos Blues on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2012

pdf

text

original

10 Ω !

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓ ΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
π π Το θεμελιώδες στοιχείο του κοινωνικοú ελcyχου είνdι q στpdτqyικq τqς d óσ dσqς τqς
π π π π π pοσοχqς ου cyκειτdι στqν εκτpο q τqς pοσοχqς του κοινοú d ó τd σqμdντικd
π π π π pοµλqμdτd κdι τις d οqdσισμcνες d ó τις οικονομικcς κdι ολιτικcς ελίτ dλλdycς μcσω
π π τqς τεχνικqς του κdτdκλυσμοú συνεχóμενων dντι εpισ dσμών κdι dσqμdντων
π . ... π π π π π λqpοqοpιών Η στpdτqyικq τqς d óσ dσqς τqς pοσοχqς είνdι ε ίσqς d dpdίτqτq yιd
π π νd μqν ε ιτpcqει στο κοινó νd ενδιdqεpθεί yιd d dpdίτqτες yνώσεις στους τομείς τqς
π , , , . ε ιστqμqς τqς οικονομίdς τqς qυχολοyίdς τqς νευpοµιολοyίdς κdι τqς κυµεpνqτικqς
« π π π , π Aιdτqpqστε τqν pοσοχq του κοινοú d οσ dσμcνq μdκpιd d ó τd dλqθινd κοινωνικd
π , π ... . pοµλqμdτd dιχμdλωτq θεμdτων ου δεν cχουν κdμίd σqμdσίd Aιdτqpqστε το κοινó
π , π – π d dσχολqμcνο τóσο ολú ώστε νd μqν cχει κdθóλου χpóνο yιd νd σκεqτεί ίσω στο
, π π π dypóκτqμd ó ως τd υ óλοι d (ώd» ( π π π : π d óσ dσμd d ó το κείμενο Αθópυµd ó λd yιd
π ). qpεμους ολcμους
2. Ω Ω AΗMΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟBAΗMΑΤ Ν ΚΑΙ MΕΤΑ ΠΡΟΣOΟΡΑ AΥΣΕ Ν
π Αυτq q μcθοδος κdλείτdι ε ίσqς «π - - póµλqμd dντίδpdσq λúσq». Aqμιουpyείτdι cνd
π , π póµλqμd μιd pοµλεqθείσd «κdτdστdσq» π π π yιd νd υ dpçει μιd κd οιd dντίδpdσq d ó
, π π τον κóσμο με σκο ó dυτóς ο ίδιος νd οpίσει τd μcτpd ου q εçουσίd θcλει νd τον κdνει
. π : π νd δεχτεί Γιd dpdδειyμd Αqqνετdι νd çεδι λωθεί κdι νd εντdθεί q dστικq µίd q
π π π π π οpydνώνοντdι dιμdτqpcς ε ιθcσεις ου d οσκο οúν στο νd d dιτqσει ο κóσμος νóμους
π . : dσqdλείdς κdι ολιτικcς εις µdpος τqς ελευθεpίdς 1 dκóμd Aqμιουpyοúν μίd
π π οικονομικq κpίσq ώστε νd yίνει d οδεκτq ως dνdyκdίο κdκó q υ οχώpqσq των
π . κοινωνικών δικdιωμdτων κdι q διdλυσq των δqμóσιων υ qpεσιών
3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑAΙΑΚΗΣ ΕOΑΡMΟΓΗΣ
π π , Γιd νd yίνουν d οδεκτd τd διdqοpd d dpdδεκτd μcτpd dpκεί q στdδιdκq εqdpμοyq
, , π π . π π τους λίyο λίyο ε ί συνd τd cτq Κdτd dυτóν τον τpó ο ε ιµλqθqκdν τις δεκdετίες του
80 90 ( ): ` κdι ` οι δpdστικd νcες κοινωνικοοικονομικcς συνθqκες νεοqιλελευθεpισμóς
π , π , , , , dνú dpκτο κpdτος ιδιωτικο οιqσεις dνdσqdλειd ελdστικóτqτd μd(ικq dνεpyίd μισθοί
π π π , π ου δεν εçdσqdλί(ουν cνd dçιο pε cς εισóδqμd τóσες dλλdycς ου θd είχdν
π π . pοκdλcσει ε dνdστdσq dν είχdν εqdpμοστεί μονομιdς
4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑBΟAΗΣ
π π π tνdς dλλος τpó ος yιd νd yίνει d οδεκτq μιd dντιλdïκq d óqdσq είνdι νd τqν
π dpουσιdσουν ως « π ε ώδυνq κdι dνdyκdίd», εçdσqdλί(οντdς τq συyκdτdµdσq του λdοú
. π τq δεδομcνq χpονικq στιyμq κdι εqdpμó(οντdς τq στο μcλλον Είνdι ιο εúκολο νd
π π’ , . π π yίνει d οδεκτq μιd μελλοντικq θυσίd d ó τι μίd dμεσq Κdτd pώτον ε ειδq q
π π π , , π pοσ dθειd δεν κdτdµdλλετdι dμεσd κdι κdτd δεúτεpον ε ειδq το κοινó q μd(d dντd
π cχει τqν τdσq νd ελ ί(ει dqελώς óτι « π τd pdyμdτd θd qτιdçουν στο μcλλον» κdι óτι οι
π π . π d dιτοúμενες θυσίες θd d οqευχθοúν Αυτó δίνει εpισσóτεpο χpóνο στο κοινó νd
π π συνqθίσει στqν ιδcd των dλλdyών κdι νd τις d οδεχτεί με dpdίτqσq óτdν qτdσει το
π . λqpωμd του χpóνου
5. ΑΠΕΥOΥΝΣΗ AΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙAΙΚΗ ΗAΙΚΙΑ
π π π π Η λειονóτqτd των διdqqμίσεων ου d ευθúνοντdι στο ευpú κοινó χpqσιμο οιοúν
, π , π π , π , π λóyο ε ιχειpqμdτd pοσω ικóτqτες κdι τóνο τqς qωνqς óλd ιδιdίτεpd dιδικd ολλcς
, π qοpcς στd ópιd τqς dδυνdμίdς σdν ο θεdτqς νd qτdν μικpó dιδdκι q διdνοqτικd
. π π π π υστεpqμcνος Oσο εpισσóτεpο θcλουν νd εçd dτqσουν το θεdτq τóσο ιο ολú
π . ; υιοθετοúν cνdν dιδικó τóνο Γιdτί « π π Αν κd οιος d ευθúνετdι σε cνd dτομο σdν dυτó νd
12 , π π π qτdν χpονών q κdι μικpóτεpο dυτó λóyω τqς υ οµολqς είνdι ολú ιθdνó νd τείνει
π π π , π σε μιd d dντqσq q dντίδpdσq d οyυμνωμcνq d ó κdθε κpιτικq σκcqq ó ως dυτq ενóς
π μικpοú dιδιοú» ( . π π ). µλ Αθópυµd ó λd yιd qpεμους ολcμους
6. ΠΟAΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣOΗMΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ AΟΓΙΚΗΣ
π π Η χpqσq του συνdισθqμdτος είνdι μιd κλdσικq τεχνικq pοκειμcνου νd ε ιτευχθεί
. π µpdχυκúκλωμd στq λοyικq dνdλυσq κdι στqν κpιτικq σκcqq των dτóμων Α ó τqν
, π π dλλq q χpqσq των συνdισθqμdτων dνοίyει τqν ópτd yιd τqν póσµdσq στο
, π , , dσυνείδqτο κdι τqν εμqúτευσq ιδεών ε ιθυμιών qóµων κdτdνdyκdσμών q τqν
π π π . pοτpο q yιd οpισμcνες συμ εpιqοpcς
7. Η AΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ MΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
π π Κdντε το κοινó νd είνdι dνqμ οpο νd κdτdνοqσει τις μεθóδους κdι τις τεχνολοyίες ου
π … χpqσιμο οιοúντdι yιd τον cλεyχο κdι τq σκλdµιd του « π π Η οιóτqτd τqς εκ dίδευσqς
π π π ου δίνετdι στις κdτώτεpες κοινωνικcς τdçεις pc ει νd είνdι q qτωχóτεpq κdι
, μετpιóτεpq δυνdτq cτσι ώστε το χdσμd τqς dyνοιdς μετdçú των κdτώτεpων κdι των
π dνώτεpων κοινωνικών τdçεων νd είνdι κdι νd dpdμcνει dδúνdτον νd yεqυpωθεί» ( . µλ
π π ). Αθópυµd ó λd yιd qpεμους ολcμους
8. ΕΝOΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗMΕΝΟ MΕ ΤΗ MΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
, Πpοωθqστε στο κοινó τqν ιδcd óτι είνdι τqς μóδdς νd είσdι qλίθιος χυδdίος κdι
… dμópqωτος
9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ
π Κdντε τd dτομd νd ιστcqουν óτι dυτd κdι μóνον dυτd είνdι cνοχd yιd τqν κdκοτυχίd
, π , τους εçdιτίdς τqς dνε dpκειdς τqς νοqμοσúνqς τους των ικdνοτqτων q των
π π . , pοσ dθειών τους tτσι τd dτομd dντί νd εçεyείpοντdι ενdντιd στο οικονομικó
, π , π σúστqμd υ οτιμοúν τους εdυτοúς τους κdι νιώθουν ενοχcς κdτι ου δqμιουpyεί μιd
, π π yενικευμcνq κdτdστdσq κdτdθλιqqς τqς ο οίdς d óppοιd είνdι q dνdστολq τqς
… , π π . δpdσqς Κdι χωpίς δpdσq δεν υ dpχει ε dνdστdσq
10. Ω ’ , Ω ΤΟ ΣΥΣΤΗMΑ ΓΝ ΡΙZΕΙ ΤΑ ΑΤΟMΑ ΚΑAΥΤΕΡΑ ΑΠ Ο ΤΙ ΑΥΤΑ ΓΝ ΡΙZΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ
50 , π π Κdτd τd τελευτdίd χpóνιd q τdχείd póοδος τqς ε ιστqμqς cχει δqμιουpyqσει cνd
π dυçdνóμενο κενó μετdçú των yνώσεων του κοινοú κdι εκείνων ου κdτcχουν κdι
π . , χpqσιμο οιοúν οι κυpίdpχες ελίτ Χdpq στq µιολοyίd στq νευpοµιολοyίd κdι στqν
, π εqdpμοσμcνq qυχολοyίd το σúστqμd cχει ε ιτúχει μιd εçελιyμcνq κdτdνóqσq των
π , . dνθpώ ων τóσο σωμdτικd óσο κdι qυχολοyικd Το σúστqμd cχει κdτdqcpει νd
yνωpί(ει κdλúτεpd τον « π μcσο dνθpω ο» π’ , . d ó τι dυτóς yνωpί(ει τον εdυτó του Αυτó
π π π σqμdίνει óτι στις εpισσóτεpες εpι τώσεις το σúστqμd dσκεί μεydλúτεpο cλεyχο κdι
π , π π μεydλq εçουσίd dνω στd dτομd μεydλúτεpq d ó dυτqν ου τd ίδιd dσκοúν στους
. εdυτοúς τους
NOAM CHOMS!

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ Κάντε τα άτομα να πιστέψουν ότι αυτά και μόνον αυτά είναι ένοχα για την κακοτυχία τους. της οποίας απόρροια είναι η αναστολή της δράσης… Και χωρίς δράση. όπως αυτή ενός μικρού παιδιού» (βλ. το σύστημα έχει επιτύχει μια εξελιγμένη κατανόηση των ανθρώπων. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Η χρήση του συναισθήματος είναι μια κλασική τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα στη λογική ανάλυση και στην κριτική σκέψη των ατόμων. επιθυμιών. έτσι ώστε το χάσμα της άγνοιας μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων κοινωνικών τάξεων να είναι και να παραμένει αδύνατον να γεφυρωθεί» (βλ. εξαιτίας της ανεπάρκειας της νοημοσύνης τους. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).υιοθετούν έναν παιδικό τόνο. καταναγκασμών ή την προτροπή για ορισμένες συμπεριφορές. τα άτομα αντί να εξεγείρονται ενάντια στο οικονομικό σύστημα. 10. των ικανοτήτων ή των προσπαθειών τους. υποτιμούν τους εαυτούς τους και νιώθουν ενοχές. η ταχεία πρόοδος της επιστήμης έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο κενό μεταξύ των γνώσεων του κοινού και εκείνων που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κυρίαρχες ελίτ. αυτό λόγω της υποβολής είναι πολύ πιθανό να τείνει σε μια απάντηση ή αντίδραση απογυμνωμένη από κάθε κριτική σκέψη. η χρήση των συναισθημάτων ανοίγει την πόρτα για την πρόσβαση στο ασυνείδητο και την εμφύτευση ιδεών. Έτσι.ΤΙ ΑΥΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ Κατά τα τελευταία 50 χρόνια. 6. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ Κάντε το κοινό να είναι ανήμπορο να κατανοήσει τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη σκλαβιά του… «Η ποιότητα της εκπαίδευσης που δίνεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι η φτωχότερη και μετριότερη δυνατή. τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Το σύστημα έχει καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα τον «μέσο άνθρωπο» απ’ ό. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο. κάτι που δημιουργεί μια γενικευμένη κατάσταση κατάθλιψης. «Αν κάποιος απευθύνεται σε ένα άτομο σαν αυτό να ήταν 12 χρονών ή και μικρότερο. 8. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το σύστημα ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο και μεγάλη εξουσία πάνω στα άτομα. Από την άλλη. 7. Γιατί. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους). φόβων. Χάρη στη βιολογία. μεγαλύτερη από αυτήν που τα ίδια ασκούν στους εαυτούς τους.τι αυτός γνωρίζει τον εαυτό του. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ Προωθήστε στο κοινό την ιδέα ότι είναι της μόδας να είσαι ηλίθιος. NOAM CHOMSKY . χυδαίος και αμόρφωτος… 9. στη νευροβιολογία και στην εφαρμοσμένη ψυχολογία. δεν υπάρχει επανάσταση.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->