IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 1

Fhon 1 ÐAI $O IUYEN IÍNH
CHUONG I. kHONG GIAN VECIO
I. Fhep Ioon 2 ngo| .
T. Ð|nh ngh|c : /nh xc f : / x / → / cUc c gc| |c mcl phep lccn 2
ngc| lren /. (c, c) → c = f(c, c)
V| cU : 2 phep ccng, nhcn lhcng lhUcng |c mc l phep lccn 2 ngc|
lren ».
V| cU : (♣ ) : »
2
→ » cUcc c|nh ngh|c c♣ c = c
2
− c
2
+ 5cc |c T
phep lccn 2 ngc|. Vc| phe p lccn (♣ ) nhU lren lc cc
3 ♣ (−ó) = 3
2
−(−ó)
2
+ 5(3)(−ó) = −TT7.
2. Ccc l|nh chcl :
|) Phep lccn 2 ngc| f lren / cUc c gc| |c cc l|nh g|cc hccn neU
c f c = cfc,∀c, c∈/.
||) Phep lccn 2 ngc| lren / gc | |c cc l|nh kel hcp ne U
(cfc)fc = c f(cfc), ∀c,c∈/.
|||) Chc
*
vc f |c 2 phep l|nh 2 ngc| lren / Phep
*
gc| |c cc l|nh chcl
phcn cc cc| vc| phe p f ne U :
∗ = ∗ ¦
´
∗ = ∗ ∗ ∀ ∈
¹
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ), , ,
C L1C C L 1 C1C
L1C C L C 1 C C C L C -

3. Ccc phcn lU ccc c|e l : Chc phep l|nh 2 ngc|
*
lren /. fc cc
|) e gc| |c phcn lU lrUng hc c cUc phep lccn
*
lren / ne U
e
*
c = c
*
e, ∀c ∈ /.
||) Chc c ∈ /, c

T
gc| |c phcn lU ccc cUc c neU
c
*
c

T
= c

T
*
c = e
V| cU : fren » phep nhcn phcn cc cc| vc| phep + :
c.(c+c) = cc + c.c
+ Phcn lU lrUng hcc cUc phep + |c ô vc cUc phep × |c T.
+ Ðc| vc| phep + lh| ∀c ∈ » lc cc phcn lU ccc (cc|) |c −c.
+ Ðc| vc| phep × lh| ∀c ∈ », c ≠ ô lc cc phcn lU ccc (cc|)
|c c

T
=
T

C
.
II. Cou Iruc Iruong . Chc lcp K vc| 2 phep lccn 2 ngc| + vc ., lc cc
CcU lrUc cc| ºc (K, +, . ) cUcc gc| |c T lrUcng neU :
T) (c + c) + c = c + (c + c), ∀c, c, c ∈ K.
2) ∃ ô ∈ K : ô + c = c + ô = c, ∀ c ∈ K.
3) ∀ c ∈ K, ∃ −c ∈ K : c + (−c) = −c + c = ô.
4) ∀ c, c ∈ K : c + c = c + c
5) ∀ c, c, c ∈ K : (c.c).c = c.(c.c)
ó) ∃ T ∈ K : T.c = c.T = c, ∀ c ∈ K
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 2
7) ∀ c ∈ K

, ∃ c

T
: c.c

T
= c

T
.c = T
8) ∀ c, c ∈ K : c.c = c.c
º) ∀ c, c, c ∈ K lc cc : c. (c + c) = c.c + c.c
V| cU :( », +, .) khcng |c lrUcng v| ∃3 ∈ Z khcng cc phcn lU ccc
∉»
T

3
,
( », +, .) , ( », +, .) |c T lrUcng.
III. Ð|nh ngh|o khong g|on vecIo . (khong g|on Iuyen I|nh)
Chc lrUcng K vc lcp V ≠∅ , phep + |c phep lccn 2 ngc| lren V
phep. |c T cnh xc lU KxV → V, ∀ k ∈ K, ∀ x ∈ V ⇒ k.x ∈ V. V cUcc gc| |c T
khcng g|cn veclc lren lrUcng K neU cc l|nh chcl ºcU lhcc
|) x + y = y + x, ∀ x, y ∈ V
||) (x + y) + z = x + (y + z), ∀ x, y, z ∈ V
|||) ∃ θ ∈ V : x + θ = x, ∀ x ∈ V
|v) ∀ x ∈ V, ∃ −x : x + (−x) = θ
v) ∃ T ∈ K : T.x = x, ∀ x ∈ V
v|) α(βx) = (αβ).x, ∀ α, β ∈ K, ∀ x ∈ V
v||) (α + β)x = αx + βx, ∀ α, β ∈ K, ∀ x ∈ V.
v|||) α(x + y) = αx + αy, ∀α ∈ K, ∀ x, y ∈ V
mc| phcn lU cUc khcng g|cn veclc V cUcc gc| |c T veclc.
V| cU : |)fcp lcl cc veclc lrcng »
3
|c T khcng g|cn veclc lren lrUcng P.
||) Chc »
n
= { (x
T
, x
2
, ..., x
n
) ] x
|
∈ » } |c T khcng g|cn veclc lre n
lrUcng » vc| 2 phep l|nh
(x
T
, x
2
, ..., x
n
) + (y
T
, y
2
,..., y
n
) = (x
T
+ y
T
, x
2
+ y
2
, ..., x
n
+ y
n
)
∀α∈ P, ∀x = (x
T
, x
2
, ..., x
n
) ∈ P
n
α.x = (αx
T
, αx
2
, ..., αx
n
).
IV. I|nh choI . Chc khcng g|cn veclc V lren lrUcng K lc cc :
T) Veclc θ |c cUy nhcl
2) ∀ x ∈ V, ∃ l (−x) ∈ V lhcc x + (−x) = θ
3) ô ∈ K, ô. x = θ , ∀x ∈ V
4) α.θ = θ , ∀α ∈ K.
5) −x = (−T).x , ∀x ∈ V.
V. Ðoc |op Iuyen I|nh, phu Ihuoc Iuyen I|nh .
T. Ð|nh ngh|c : Chc V |c khcng g|cn veclc lren lrUcng K vc
x
T
, x
2
, ..., x
m
∈ V.
|) y = α
T
x
T
+ α
2
x
2
+ ... + α
m
x
m
=
α
=

T

n
i i
i
x
, α
|
∈ K, cUc c gc| |c lc hc p
lUyen l|nh cUc x
T
, x
2
, ..., x
m
.
||) x
T
, x
2
, ..., x
m
gc| |c phU lhUc c lUyen l|nh neU ∃

T
, α
2
, ..., α
m
) ≠ (ô, ô,..., ô) (α
|
∈K) ºcc chc
α
T
x
T
+ α
2
x
2
+ ... + α
m
x
m
=θ (
α
=

T

n
i i
i
x
=θ).
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 3

fcp l = {x
T
, x
2
, ..., x
m
} gcm ccc veclc phU lhUcc lUye n
l|nh gc| |c lcp phU lhUcc lUyen l|nh.
|||) x
T
, x
2
, ..., x
m
gc| |c ccc |cp lUyen l|nh neU chUng khcng
phU lhUcc lUyen l|nh. Nc| ccch khc c x
T
, x
2
, ..., x
m
|c ccc |cp lUyen l|nh
neU α
T
x
T
+ α
2
x
2
+ ... + α
m
x
m
=θ ⇒ α
|
= ô, ∀| =
1, m
.
' Ne U x
T
, x
2
, ..., x
m
ccc |cp lUyen l|nh lh| f = {x
T
, x
2
, ..., x
m
} gc|
|c lcp ccc |cp lUyen l|nh.
V| cUfrcng »
3
chc U = (−3, ô, T), v = (ô, −T, T), z = (T, T, ô), y = (−2, T, T).
fc cc :
c) z = 3U − y + v = 3 (−3, ô, T) − (−2, T, T) + (ô, −T, T) = (−7, −2, 3) |c T lc
hcp lUyen l|nh cUc U, y, v.
c) {U, v, z} |c ccc |cp lUyen l|nh v| g|c ºU αU + βv + γz = θ
⇒ (−3α, ô, α) + (ô, −β, β) + (γ, γ, ô) = (ô, ô, ô) ⇒
α γ
β γ
α β
¦
¦
´
¦
¹
·3 + =ô
· + =ô
+ =ô

⇒ α = β = γ = ô
c) fc cc : U + z − y = θ ⇒ U, z, y |c phU lhUcc lUyen l|nh.
Nhcn xel : fcp l gcm T veclc l {x} |c phU lhUcc lUyen
l|nh ⇔ x = θ (vc ccc |cp lUyen l|nh ⇔ x ≠ θ)
2. Ð|nh |y : Chc khcng g|cn V lren lrUcng K
|) fcp ccn cUc T lcp cc c |cp lUyen l|nh |c ccc |cp lUye n l|nh nc|
ccch khc c : D⊂ / ⊂V vc / ccc |cp lUyen l|nh.
⇒ D cc c |cp lUyen l|nh cc ch nc| khcc : D ⊂ / ⊂V vc D
phU lhUcc lUyen l|nh ⇒ / phU lhUcc lUyen l|nh.
||) với m>1, ta có
+ x
T
, x
2
, ..., x
m
phU lhUc c lUyen l|nh ⇔ ∃ x
j
: x
j
=
α
=


T

n
i i
i
i j
x

+ x
T
, x
2
, ..., x
m
phU lhUcc lUyen l|nh
⇔ cc T veclc |c lc hcp lUyen l|nh cUc nhUng veclc ccn |c|.
3. He çUc : mc| lcp chUc veclc θ ce U phU lhUc c lUye n l|nh :
ô.x
T
+ô.x
2
+... +ô.x
m
+T.θ = θ
VI. Co so, so ch|eu .
T. Ð|nh ngh|c :
|) Chc khcng g|cn V lren lrUc ng K, l ⊂ V. fc nc| l |c lcp º|nh cUc V
neU mc| veclc lrcng V ceU |c lc hcp lUyen l|nh cUc ccc veclc lrcng l.
(∀x ∈ V ⇒ x =
α
=

T

r
i i
i
V
, α
|
∈ K, v
|
∈ l). lUc cc lc nc| V º|nh cc| l.
||) Khcng g|cn V cUc c gc| |c hUU hcn ch|eU ne U V cc T lcp º|nh hUU
hcn. (O ccy, lc ch| khcc ºcl khcng g|cn hU U hcn ch|eU).
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 4
|||) V ⊃ B = {U
T
, U
2
, U
3
, ..., U
n
} cUcc gc| |c T cc ºc cUc V ne U B cc c |cp
lUyen l|nh vc B º|nh rc V.
V| cU: B = {e
T
= (T, ô, ô), e
2
= (ô, T, ô) , e
3
= (ô, ô, T)} |c cc ºc cUc P
3
v| B
độc |cp lUyen l|nh vc ∀x = (x
T
, x
2
, x
3
) ∈ P
3
⇒ x = x
T
e
T
+ x
2
e
2
+ x
3
e
3
.
H = {U
T
= (T, 3, ô) , U
2
= (ô, −T, º) , U
3
= (T, 2, º)} khcng |c cc ºc cUc
P
3
v| H phU lhUc c lUyen l|nh (cc U
3
= U
T
+ U
2
).
B = {e
T
, e
2
, e
3
, ..., e
n
} vc| e
T
=(T, ô, ô, ..., ô), e
2
=(ô, T, ô, ..., ô), ... ,
e
n
=(ô, ô,..., ô, T) |c cc ºc cUc »
n
v| B ccc |cp lUyen l|nh vc mc|
x = (x
T
, x
2
, ..., x
n
) ∈ »
n
⇒ x = x
T
.e
T
+ x
2
.e
2
+ ... + x
n
.e
n
(cc ºc ncy gc| |c cc ºc
ch|nh lcc cUc P
n
).
2. lenh ce : U
T
, U
2
, ..., U
m
|c lc hcp lUye n l|nh cUc v
T
, v
2
,..., v
n

vc m > n ⇒ U
T
, U
2
, ..., U
m
phU lhUc c lUyen l|nh. Nc| cc ch khcc : khcng cc
çUc n veclc cc c |cp lUye n l|nh |c lc hcp lUyen l|nh cUc n veclc chc
lrUcc, cc ch nc| khcc : U
T
, U
2
, ..., U
m
|c lc hcp lUyen l|nh cUc v
T
, v
2
,..., v
n
vc
U
T
, U
2
, ..., U
m
ccc |cp lUyen l|nh ⇒ m ≤ n
3. Ð|nh |y : lc| cc ºc cUc cU ng T khcng g|cn veclc cc ºc phcn lU
ccng nhcU. (B
T
, B
2
|c cc ºc cUc V ⇒ |B
T
| = |B
2
|).
4. Ð|nh ngh|c:Sc veclc lrcng T cc ºc cUc khcng g|cn V gc| |c ºc
ch|eU cUc V ky c|m V.
V| cU: c|m »
n
= n.
5. Ð|nh |y : Chc khcng g|cn V vc| c|m V = n. fc cc :
|) lc| lcp gc m n veclc ccc |cp lUyen l|nh cUc V ce U |c cc
ºc cUc V.
||) Cc lhe cc ºUng lhem n − k veclc vcc lcp gcm k (k < n)
veclc ccc |cp lUyen l|nh ce lcc nen T cc ºc cUc V.
VII. Ioo do cuo 1 vecIo .
T. Ð|nh ngh|c: Chc B = {e
T
, e
2
, ..., e
n
} |c T cc ºc cUc khcng g|cn V,
x ∈ V, neU x=
=

T

r
i i
i
x O
= x
T
e
T
+ x
2
e
2
+ ... + x
n
e
n
lh| x = (x
T
, x
2
, x
3
, ..., x
n
)
cUc c gc| |c lcc cc cUc x lrcng cc ºc B (cc| vc| cc ºc B)
Ky x = (x
T
, x
2
, x
3
, ..., x
n
) ] B
hccc x =
(
(
(
(
(
(
¸ ¸
T
2

...
r
8
x
x
x

2. f|nh chcl : x = (x
T
, x
2
,..., x
n
), y = (y
T
, y
2
,..., y
n
)
x + y = (x
T
+ y
T
, x
2
+ y
2
, ..., x
n
+ y
n
), αx = (αx
T
, αx
2
, ..., αx
n
)
' Kh| chc lcc cc cUc T veclc mc khcng nc| lhem g| |c chc
lcc cc lrcng cc ºc ch|nh lcc.
V| cU : Chc {U
T
= (T, ô, 3), U
2
= (ô, T, −T), U
3
= (T, T, ô)} = f
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 5

|) Cl f |c T cc ºc cUc »
3
.
fcp f gcm 3 veclc lrcng khcng g|cn 3 ch|eU. Dc cc ce
Cl f |c cc ºc cUc P
3
lc ch| ccn Cl f ccc |cp lUyen l|nh.
G|c ºU α
T
U
T
+ α
2
U
2
+ α
3
U
3
= θ

α α
α α
α α
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
− =
¹
T 3
2 3
T 2
ô
ô
3 ô
⇒ α
T
= α
2
= α
3
⇒ f cc c |cp lUyen l|nh.
||) f|m lcc cc cUc v = (T, −2, 5) lrcng cc ºc cUc c ºcp f.
Gc| (β
T
, β
2
, β
3
) |c lcc cc cU c v lrcng cc ºc cUc c ºcp f.
⇒ v = β
T
U
T
+ β
2
U
2

3
U
3
= (T, −2, 5).

β β
β β
β β
+ = ¦
¦
+ = −
´
¦
− =
¹
T 3
2 3
T 2
T
2
3 5

β β
β β
β β
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
− =
¹
T 3
T 3
T 2
T
3 3
3 5

β
β
β
= ¦
¦
= −
´
¦
=
¹
T
2
3
T
2
ô
⇒ v = (T, −2, ô) ] f
V| cU :Chc l = {f
T
, f
2
, ..., f
n
} ⊂ P
n
vc| f
T
= (T, ô, ô, ..., ô), f
2
= (T, T, ô, ..., ô),
f
3
= (T, T, T, ô, ..., ô), ..., f
n
= (T, T, T, ..., T). f|m lcc cc cU c
x = (x
T
, x
2
, ..., x
n
) lrcng cc ºc l ?
VIII. khong g|on con - Hong cu o he vecIo .
Chc V |c khcng g|cn lren lrUcng K.
T. Ð|nh ngh|c : Chc khcng g|cn veclc V lren lrUcng K. W ⊂ V, W ≠ ∅.
W cUcc gc| |c khcng g|cn ccn cUc V neU cc| vc| 2 phep + vc . cc c|nh
ngh|c lren V lh| W cUng |c T khcng g|cn veclc.
2. Ð|nh |y : W ⊂ V, W ≠ ∅ . W |c khcng g|cn ccn neU :
|) ∀ x, y ∈ W ⇒ x + y ∈ W
||) ∀ α ∈ K, ∀ x ∈ W ⇒ α.x ∈ W.
He çUc : |) vc ||) ⇔ “∀α ∈ K, ∀x, y ∈ W ⇒ αx + y ∈ W“.
V| cU :V |c T khcng g|cn ccn cUc V, {θ} |c T khcng g|cn ccn cUc V.
Chc W = {(x − y, x + y, 3x) ] x, y ∈ P} chUng m|nh W |c T khcng g|cn
ccn cUc »
3
. f|m c|m W.
|) ∀ U = (x − y, x + y, 3x), v = (x’ − y’, x’ + y’, 3x’) ∈ W
⇒ U + v = (x + x’ − y − y’, x “ x’ + y “ y’, 3(x “ x’))
= (x” − y”, x” + y”, 3x”) vc| x” = x + x’, y” = y+ y’ ⇒ U + v ∈ W
||) ∀α ∈ P, ∀ U = (x −y, x + y, 3x) ∈ W ⇒ αU = (αx − αy, αx + 2y, 3αx) ∈ W
(h|en nh|en W ≠ ∅) |) vc ||) ⇒ W |c khcng g|cn ccn.
Chc x = T, y = ô ⇒ U
T
= (T, T, 3), chc x = ô, y = T ⇒ U
2
= (−T, T, ô)
h|en nh|en U
T
, U
2
∈ W vc U
T
, U
2
ccc |cp vc ∀ U = (x − y, x + y, 3x) ∈ W.
fc cc : U = x.U
T
+ y.U
2
⇒ {U
T
, U
2
} |c T cc ºc cUc W ⇒ c|m W = 2
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong é
V| cU : Chc S = {U
T
, U
2
, ..., U
m
} ⊂ V vc f = {
1

m
i i
i
u α
=

] α
|
∈ K, U
|
∈ S} ce ccng
chUng m|nh cUc c f |c khcng g|cn ccn cUc V. f gc| |c khcng g|cn ccn º|nh
cc| S ky f = < S >.
3. Ð|nh ngh|c : Chc l = {U
T
, U
2
, ..., U
k
} ⊂ V vc D = {v
T
, v
2
, ..., v
h
}⊂ l. D
cUc c gc| |c lcp ccc |cp lUyen l|nh lc| cc| cUc l neU mc| phcn lU (hcy
veclc) lrcng l ceU |c lc hcp lUyen l|nh cUc cc c veclc lrcng D vc D ccc
|cp lUye n l|nh.
Nhcn xel :
|)D
T
vc D
2
|c 2 lcp ccc |cp lUyen l|nh lcc cc| cUc l ⇒|D
T
| = |D
2
|
||) T cc ºc cUc khcng g|cn V |c T lcp ccc |cp lUyen l|nh lc| cc| cUc
khcng g|cn cc.
|||) D |c lcp ccc |cp lUyen l|nh lc| cc| cUc l vc D cc h phcn lU ⇒
mc| lcp ccn cUc l cc nh|eU hcn h phcn lU ce U phU lhUc c lUyen l|nh.
4. Ð|nh ngh|c : Sc phcn lU cU c T lcp ccc |cp lUyen l|nh lc| cc| cUc
l cUc c gc| |c hcng cUc l.
5. Ð|nh |y : G|c ºU l ⊂ V, l cc hcng |c r ⇒ khcng g|cn ccn º|nh cc| l
cc ºc ch|e U |c r. ( |l| = r ⇒ c|m < l > = r ).
Cl :G|c ºU D |c lcp ccn c |cp lUyen l|nh lc| cc| cUc l vc |D| = r ⇒ D º|nh
rc l mc l º|nh rc < l > ⇒ D º|nh rc < l > ⇒ c|m < l > = r.
CHUONG II. MA IPAN VA Ð[NH IHUC
I. Vo| kho | n|em .
T. lc lrcn cc m x n lren lrUc ng K (≡P) |c mcl ccng h|nh chU nhcl
gcm m ccng vc n ccl cc c ºc lren lrUcng K :
/ = (c
|j
)
m x n
=
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
TT T2 T3 Tn
2T 22 23 2n
T m2 m3 mn
c c ... c
c c ... c

...
c c ... c
n
C
C
C
Ky /
m x n
hcy / = (c
|j
)
m x n

c
|j
|c phcn lU ncm lren ccng | vc ccl j. | |c ch| ºc ccng, j |c ch| ºc ccl.
2. Ne U m = n lh| mc lrcn /
n x n
cUcc gc| |c mc lrcn vUcng ccp n.
3. lc lrcn ccn v| ccp n |c mc lrcn vUcng ccp n lhcc :
c
||
= T, ∀| =
1, n
c
|j
= ô, ∀| ≠ j ( | =
1, n
, j =
1, n
)
Ky :
l = l
n
=
| |
|
|
|
|
|
|
\ ¹
T ô ô ... ô
ô T ô ... ô
ô ô T ... ô
...
ô ô ô ... T

4. lc lrcn chec |c mc lrcn vUcng cc c
|j
= ô, ∀| ≠ j.
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 7

/ =
α
α
α
α
| |
|
|
|
|
|
|
\ ¹
T
2
3
n
ô ô ... ô
ô ô ... ô
ô ô ... ô
...
ô ô ô ...

5.|)lc lrcn lcm g|cc lren |c mc lrcn vUcng ccp n cc c
|j
= ô, ∀ | > j.
/ =
| |
|
|
|
|
|
| |
\ ¹
TT T2 T3 Tn
22 23 2n
33 3n
nn
c c ... c
ô c c ... c
ô ô c ... c
...
ô ô ô ... c
C

||)lc lrcn lcm g|cc cUc| |c mc lrcn vUcng ccp n cc c
|j
= ô, ∀ | < j.
/ =
11
21 22
1 n2 n3 n n
0 0 ... 0
a a 0 ... 0

...
a a ... a
n
a
a
| |
|
|
|
|
|
\ ¹

ó. lc lrcn đối xứng |c mc lrcn vUcng cấp n cc c
|j
= c
j|
∀| , j =
1, n

II. Coc phep Ioon Iren mo Iron .
T.lc lrcn chUyen v| cUc / |c /
f
=
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
TT 2T nT
T2 22 n2
T 2n nn
c ... c
c ... c

...
c ... c
r
C
C
C

2.lc lrcn ccng nhcU:2 mc lrcn cUng cc gc| |c ccng nhcU neU c
|j
=c
|j
∀|, j.
3.Chc / = (c
|j
)
m x n
vc B = (c
|j
)
m x n
, C = (c
|j
)
m x n
= / + B neU
c
|j
= c
|j
+ c
|j
∀|=
1, m
, ∀j =
1, n
.
V| cU: / =
| |
|
\ ¹
ô T 3

5 ó º
, B =
| |
|
\ ¹
·2 8 T

3 2 ô
⇒ / + B =
| |
|
\ ¹
·2 º 4

8 8 º

4. / = (c
|j
)
m x n
⇒α./ = (α.c
|j
)
m x n
.
V| cU: / =
| |
|
\ ¹
T 8 2

ô ·3 7
⇒ −5/ =
| |
|
\ ¹
·5 ·4ô ·Tô

ô T5 ·35

5. Chc /
m x n
vc B
n x p
mc lrcn /.B |c :
C = /.B = (c
|j
)
m x n
vc| c
|j
=

n
k=T

c
|k
.c
kj
= c
|T
c
Tj
+ c
|2
c
2j
+ ...
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 8
c
|j
= (c
|T
c
|2
c
|3
... c
|n
)
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
T
2

...
j
j
rj
L
L
L
= ccng | cUc / x ccl j cUc B.
V| cU: / =
| |
|
\ ¹
3 2 T

·5 ô 4
, B =
| |
|
|
|
\ ¹
T 2
3 ·T
5 8
⇒ /.B =
| |
|
\ ¹
T4 T2

T5 22

Gh| chU: |) /.B ch| lcn lc| kh| ºc ccng cUc / = ºc ccl cUc B. Cc kh| /.B
lcn lc| nhUng B./ khcng lc n lc|
||) /.B cc ºc ccng = ºc ccng cUc / vc ºc ccl = ºc ccl cUc B.
Nhcn xel :fcp lcl cc mc lrcn cc m x n lren » ky lf
m x n
( ») |c T khcng
g|cn veclc lren P cc c|mlf
m x n
( ») = m x n.
B = {L
TT
, L
T2
, ..., L
mn
} |c T cc ºc cUc U
m x n
( »)
vc| L
|j
=
| |
|
|
|
|
|
|
\ ¹
ô ô ...ô ...ô
...
ô ô ...T ...ô
...
ô ô ...ô ...ô
→ ccng |
ccl j
L
|j
cc e
|j
= T vc lcl cc ccc phcn lU khcc ceU ccng ô.
fc cc T ºc l|nh chcl ºcU :
|) / + B = B + /, /, B |c 2 mc lrcn cUng cc
||) (/ + B) + C = / + (B + C) , /, B, C |c 3 mc lrcn cUng cc
,O +/ = / +O = / ,·/+/ = O
|||) α(/ + B) = α/ + αB , (α + β)/ =α/ + β/
|v) (/.B)C = /(B.C), g|c ºU (/.B)C lcn lc|
v) /. (B + C) = /.B + /.C
v|) (/.B)
f
= B
f
./
f
, g|c ºU /.B lcn lc|
v||) /.l = l./ = /, /, l |c 2 mc lrcn vUcng cUng cc p, l |c mclrcn
ccn v|
v|||) fhcng lhUcng /.B ≠ B./
III. Ð|nh ngh|o d|nh Ihuc .
Chc / |c mc lrcn vUcng ccp n. fc c|nh ngh|c c|nh lhUc cc p n cUc
mc lrcn /. Ky / hcy cel/ − ccng çU| ncp nhU ºcU :
T. n = T ⇒ / = (c
TT
) ⇒ cel / = c
TT

2. n = 2 ⇒/ = cel / =
TT T2
2T 22
c

c
C
C
= c
TT
c
22
− c
T2
c
2T

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong º

3. n = 3 ⇒ cel / =
= − +
TT T2 T3
22 23 2T 23 2T 22
2T 22 23 TT T2 T3
3T 32 32 33 3T 33
3T 32 33
c c c
c c c
c c c
c c c
c c c
C C C
C C C
C C C

ccU cUc phcn lU c
|j
lhec çU| |Ucl :
- +
( 1) - + -
+ - +
i j +
+ | |
|
− →
|
|
\ ¹

4. Ð|nh lhUc ccn cU cUc c
|j
|c c|nh lhUc cUc mc lrcn cc lU / ccng
ccch cc c| ccng | vc ccl j (cc c| ccng vc ccl chUc c
|j
)
Ky : l
|j
=
TT T2 Tj Tn
|T |2 |j |n
nT n2 nj nn
c c ...... c .... c
...
c c ...... c .... c
...
c c ...... c .... c
ccng |
ccl j
V| cU : / = (c
|j
)
3 x 3
⇒ c
T2
=
2T 23
3T 33
c

c
C
C

phcn cU cc| ºc cUc c
|j
ky /
|j
= (−T)
| + j
l
|j
.
5. Ð|nh lhUc cc p n cUc mc lrcn vUcng cc p n cUc c c|nh ngh|c :
cel / =
+
= =
− =
∑ ∑
T T
( T)
r r
i j
ij ij ij ij
j j
C | C -

= c
|T
/
|T
+ c
|2
/
|2
+ c
|3
/
|3
+... + c
|n
/
|n

= (−T)
| + T

c
|T
l
|T
+ (−T)
| + 2

c
|2
l
|2
+ ... + (−T)
| + n

c
|n
l
|n

Ccng lhUc lren cUc c gc| |c ccng lhUc khc| lr|en lhec ccng |.
ó. Ð|nh lhUc cc p n cUc mc lrcn vUcng cc p n ccn cUcc c|nh ngh|c :
cel / =
+
= =
− =
∑ ∑
T T
( T)
r r
i j
ij ij ij ij
i i
C | C -

= + + +
T T 2 2
....
j j j j rj rj
C - C - C -

=
T+j 2+j n+j
Tj Tj 2j 2j nj nj
( ·T) c l + ( ·T) c l + ... + ( ·T) c l

Ccng lhUc lren cUc c gc| |c ccng lhUc khc| lr|en lhec ccl j.
Gh| chU :Ð|nh lhUc ccp 3 cc lhe l|nh lhec çU| lcc ScrrUº nhU ºcU :
|/| =
TT T2 T3 TT T2
2T 22 23 2T 22
3T 32 3T 32 33
c c c
c c c
c c c
C C
C C
C C

Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 10
|/| = c
TT
c
22
c
33
+ c
T2
c
23
c
3T
+ c
T3
c
2T
c
32
− c
T3
c
22
c
3T
− c
TT
c
23
c
32
− c
T2
c
2T
c
33

|/| = lcng cc c l|ch lren cUcng chec ch|nh − lcng cc c l|ch lren cUcng
che c phU. (CU| lcc ScrrUº khcng ccn cUng vc| c|nh lhUc cc p n ≥ 4).
IV. I|nh choI cuo d|nh Ihuc . Chc / |c mc lrcn vUcng ccp n.
T. Ne U / cc T ccng (hccc cc l) = ô lh| cel / = ô.
2. cel /
f

=

cel / .

V| cU :
T 3 ô
5 ·T 2
ô º ó
=
T 5 ô
3 ·T º
ô 2 ó

3. Ðc| chc 2 ccng (hccc ccl) lh| c|nh lhUc cc| ccU.
V| cU:
c x m
c y n
c z k
= −
x c m
y c n
z c k
= −
= −
c y n z k
c x m c y n
c z k c x m
C

He çUc:Ð|nhlhUc cc 2 ccng (hccc ccl) ccng nhcU lh| ccng ô.
4. fhUc ºc chUng cUc T ccng (hccc ccl) cc lhe cUc rc ngcc| ccU
c|nh lhUc.
V| cU :
5c c' c'
5c c' c'
3c c' c'
= 5
c c' c'
c c' c'
3
c' c'
5
C

/ |c mc lrcn vUcng cc n lc cc cel (k /) = k
n
cel /

kc kc kc
x y z
U v º
= k.
c c c
x y z
U v º

He çUc : Ð|nh lhU c cc 2 cc ng (hccc ccl) l| |e lh| ccng ô.
V| cU :
ó T2 ·T8
T 2 ·3
4 5 ·T2
= ô V| cU :
3c 3c 3c
c c c
x y z
= ô
5. Ne U ccng (hcc c ccl) /
|
cU c / |c /
|
= αB
|
+ βC
|
lh|
cel / = D (/
T
, /
2
, ..., αB
|
+ βC
|
, ..., /
n
)
= α D (/
T
, /
2
, ..., B
|
, ..., /
n
) + β D (/
T
, /
2
, ..., C
|
, ..., /
n
)
V| cU :
+T x m c x m T x m
c'·5 y U = c' y U + ·5 y U
c' z v c' z v ô z v
C


+
T T T T T T
T T T T T T T T T
y+y z+z x y z x y z
c c = c c c + c c
c c c c c c c c c
x x
C C

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 11

ó. Ð|nh lhUc khcng cc| ne U lc lhcy T ccng (hccc ccl) ccng ccng
cc (hccc ccl cc) ccng vc| lc hcp lUyen l|nh cUc nhU ng ccng (hcc c ccl)
khcc.
V| cU :
= =
c c c c c c·c c
T 2 3 T 2 3 T T 3
5 ó 7 c+ó c+8 c+Tô 5 T 7
C C

7.He çUc :|) cel / = ô ⇔ he ccc veclc ccng (hcc c ccl) phU lhUcc
lUyen l|nh.
||)cel / ≠ ô ⇔ he ccc veclc ccng (hccc ccl) cc c |cp lUyen
l|nh.
V. Mo Iron ngh|ch doo . Chc / |c mc lrcn vUcng ccp n :
T. Ð|nh |y : Chc /, B |c 2 mc lrcn vUcng cc p n lc cc :
|) cel (/. B) = cel /. cel B
||) cel (/
m
) = (cel /)
m
, m ∈

» .
2. Ð|nh ngh|c : Chc /
n x n
, ne U lcn lc| mc lrcn B ºcc chc /. B = B./ = l
lh| lc nc| B |c mc lrcn ngh|ch ccc cUc / vc ky h|e U /

T
= B.
+Ne U / cc mc lrcn ngh|ch ccc lc nc| / khc ngh|ch (hcy khc ccc).
+Ne U /

T
= B lh| B

T
= /.
3. /
|j
|c phcn cU cc| ºc cUc c
|j
. lc lrcn phc (mc lrcn phU hcp) cUc
/ ky h|e U / hcy P
/
cUcc c|nh ngh|c : / = mc lrcn chUyen v| cUc (/
|j
)
n x n

4. Ð|nh |y :
/. / = / . / = |/|. l =
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
/ ô ô ... ô
ô / ô ... ô

...
ô ô ô ... /

5. He çUc ne U |/| ≠ ô lc cc /

T
=
T

-
./.
Gh| chU : + cel / ≠ ô lc nc| / khcng ºUy c|en.
+/ khcng ºUy c|en ⇔ / khc ngh|ch.
ó. G|c ºU /, B khc ngh|ch lc cc :
|) (/

T
)

T
= /
||) (/.B)

T
= B

T
. /

T

|||) (/
f
)


T
= (/

T
)
f

|v) PhUcng lr|nh /.X = C cc cUy nhcl ngh|em X = /

T
C
v) PhUcng lr|nh Y./ = C cc cUy nhcl ngh|em Y = C./

T

VI. Hong cuo mo Iron .
T. Ð|nh ngh|c :
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 12
|) lc lrcn cc lU / cc ng cc ch xcc c| mcl ºc ccng vc mcl ºc
ccl cUcc gc| |c mc lrcn ccn cUc /.
||) Ð|nh lhUc cUc mc lrcn ccn ccp k cUc c gc| |c c|nh lhUc
ccn cc p k.
|||) fc nc| mc lrcn / cc hcng |c r neU / cc lcn lc| mcl c|nh
lhUc ccn cc p r khcc ô vc mc| c|nh lhUc ccn ccp r + T ceU ccng ô. (nc|
ccch khc c, r |c ccp ccc nhcl cUc nhUng c|nh lhUc ccn khcc ô), hcng
cUc mc lrcn / ky h|e U |c r(/).
2. He çUc :
|) r (/
m x n
) ≤ m|n {m, n}
||) r (/
f
) = r (/)
|||) r (/
n x n
) = n ⇔ cel (/
n x n
) ≠ ô
3. Ð|nh |y : Hcng cUc mc lrcn / = hcng cUc he veclc ccng = hcng
cUc he veclc ccl.
4. Ð|nh ngh|c : Ccc phep c|e n cc| ºcU cUcc gc| |c phep c|en cc| ºc
ccp lren ccng cUc mcl mc lrcn :
|) Ðc| chc 2 ccng
||) Nhcn T ccng vc| ºc k ≠ ô
|||) fhcy T ccng ccng ccng cc ccng vc| lc hcp lUyen l|nh
cUc nhUng ccng khcc.
5. Ð|nh |y :
|)Phep c|en cc| ºc ccp lren ccng khcng |cm cc| hcng cUc mc lrcn.
||)NeU B cc lU / cc ng cc c ph c|en cc| ºc ccp lren cc ng lh| / cUng cc lU
B ccng cc c ph c|en cc| ºc ccp lren ccng ngUcc |c| vc lhec lhU lU ngUcc
|c|.
|||)NeU ccng cc c ph c|en cc| ºc ccp lren ccng ϕ
T
, ϕ
2
, ..., ϕ
n
lc cUc / ve l
lh| cUng ccng ccc ph c cc| ºc ccp lren ccng c lren vc lhec cUng lhU lU
cc lc cUc l ve /

T
.
(/ | l)
ϕ ϕ
1
, ,...
2
 →  (l | /

T
)
Chuong 3 . HE FI IUYEN IÍNH
I. VAI kHAI NIEM .
T.He pl lUyen l|nh gcm m phUcng lr|nh, n cn cc ccng: (c|j ∈ P, c| ∈ P)
(T)
+ + + + = ¦
¦
+ + + + =
¦
´
¦
¦
+ + + + =
¹
TT T T2 2 T3 3 T T
2T T 22 2 23 3 2 2
T T 2 2 3 3
...
...

...
...
r r
r r
n n n nr r n
C x C x C x C x L
C x C x C x C x L
C x C x C x C x L

2. / =
| |
|
|
|
\ ¹
TT T2 T
T 2
...
...
...
r
n n nr
C C C
C C C
cUc c gc| |c mc lrcn he ºc cUc he (T).
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 13

/
B
=
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
TT T2 T T
2T 22 2 2
T 2
...
...

...
...
r
r
n n nr n
C C C L
C C C L
C C C L
gc| |c mc lrcn mc rcng (hccc cc
ºUng) cUc he (T)
Ne U ccl X =
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
T
2

...
n
x
x
x
,B =
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
T
2

...
n
L
L
L
lh| (T) cUcc v|el /.X = B (2)
3. Ne U B =
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
ô
ô

...
ô
lh| he (T) gc| |c he lhUcn nhcl (hcy ccng cc p)
neU B ≠ ô lh| he khcng lhUcn nhcl.
He /X = ô gc| |c he lhUcn nhcl kel hcp vc| /X = B.
4. Ne U lhcy x
T
= α
T
, x
2
= α
2
, ..., x
n
= α
n
vcc (T) lc cc m ccng lhUc cUng
lh| α
T
, α
2
, ..., α
n
gc| |c ngh|e m cUc (T).
Ne U /X
ô
= B ( vc| X
ô
=
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
ô
T
ô
2
ô

...
r
x
x
x
) |c ccng lhUc cUng lh| X
ô
|c ngh|em cUc (2).
5. Ne U he (T) cc ngh|em lc nc| he (T) lUcng lh|ch, ngUc c |c| lc nc|
he (T) khcng lUcng lh|ch :
· he (T) cc cUy nhcl ngh|e m, lc nc| he (T) xcc c|nh.
· he (T) cc vc ºc ngh|em, lc nc| he (T) vc c|nh.
V| cU :

x y z
x y z
x y z
x y z
x y z
x y z
y z
− + =
+ − =
+ + =
¦
´
¦
¹
¦

− + =
+ − =
¦
´
¹

− + =
− = −
¦
´
¹
3 5
2 5 2
3 4 2 7
3 5
2 5 2
3 5
7 7 8− + =
− = −
¦
´
¦
¹
¦

+ =
− = −
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
x y z
y z
x z
y z
3 5
8
7
2
27
7
8
7
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 14
He ncy cc vc ºc ngh|em
¦
¦ =
¦
¦
= −
´
¦
¦
= − ∀ ∈
¦
¹
8

7
27
2
7
z !
y !
z ! ! |

II. HE CPAMEP .
He n phUcng lr|nh, n cn vc| cel / ≠ ô cUcc gc| |c he Crcmer.
Ð|nh |y : He Crcmer cc cUy nhcl ngh|em |c X = /
·T
B

| |
|
|
| =
|
|
|
\ ¹
(T)
(2)
( )
T

...
r
-
-
-
-
vc| /
( | )
|c mc lrcn cc lU / ccng cc ch lhcy ccl |
lhcnh ccl B.
/
(T)
=
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
T T2 T
2 22 2
2
...
...

...
...
r
r
r r rr
L C C
L C C
L C C
, ..., /
( | )
=
11 1 1
21 2 2
1
... ...
... ...

...
... ...
n
n
n n nn
a b a
a b a
a b a
| |
|
|
|
|
|
\ ¹

V| cU :
G|c| he phUcng lr|nh :
− + = − ¦
¦
+ − =
´
¦
+ − =
¹
T 2 3
T 2 3
T 2 3
3 Tô
3 2 4
2 7
x x x
x x x
x x x

fc cc :
/ =
− | |
|

|
|

\ ¹
T 3 T
3 T 2
2 T T
,

− −

= − = − − − = − =
− −
− −
T 3 T 3 2 T
3 2
3 T 2 T T 2 5
T T
2 T T ô ô T
-


/
( ) T
Tô 3 T
4 T 2
7 T T
3 2 ô
Tô T ô
7 T T
T7 =
− −


=
− −
− −

= −= − =

(2)
T Tô T
3 4 2 ??
2 7 T
-
(3)
1 3 10
3 1 4
2 1 7
A
− −
=
= ?
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 15= =
= =
= =
¦
´
¦
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
¦
x
/
/
x
/
/
x
/
/
T
T
2
2
3
3
( )
( )
( )
?
?
?

III. ÐIEU kIE N CO NGHIEM .
T. Ð|nh |y Krcnecker · Ccpe||| :
Chc he m phUcng lr|nh, n cn : /X = B (2)
He (2) cc ngh|em ⇔ P(/) = P(/
B
)
V| cU :

− + = ¦
¦
+ − =
´
¦
+ − =
¹
T 2 3
T 2 3
T 2 3
T
2 5 3 2
ó 4 5
x x x
x x x
x x x
vc ngh|em v| P(/) = 2 < P(/
B
) = 3

− + = ¦
¦
+ − =
´
¦
+ − =
¹
T 2 3
T 2 3
T 2 3
T
2 5 3 2
ó 4 T
x x x
x x x
x x x
cc ngh|em v| P(/) = P(/
B
) = 2
2. Ð|nh ngh|c : Chc he phUcng lr|nh /X = B vc| P(/) = r ≥ T vc C |c
mc lrcn ccn ccp r cUc / vc| |C| ≠ ô. fc nc| :
|) r phUcng lr|nh cc he ºc |c ccc phcn lU cUc C gc| |c r phUcng lr|nh
ch|nh.
||) r cn mc he ºc |c ccc phcn lU cUc C gc| |c r cn ch|nh.
3. Ð|nh |y :
G|c ºU he m phUcng lr|nh, n cn /X = B (' ) cc P(/) = P(/
B
) = r ≥ T.
fc cc :
|) r phUcng lr|nh ch|nh cUc (' ) lcc nen mcl he lUcng cUcng vc| (' ).
||) NeU chc (n · r) cn khcng ch|nh (cn lU cc) nhUng g|c lr| lUy y. Kh| cc r
cn ch|nh cUc c xcc c|nh cUy nhcl (lhec cc c g|c lr| cc chc cUc cn lU cc)
|||) Bcng ccch chc ccc cn lU cc mc| g|c lr| cc lhe cc, vc lrcng mc|
lrUcng hc p xcc c|nh g|c lr| ccc cn ch|nh, lc cc mc| ngh|em cUc (' ).
4. He çUc :
Chc he m phUcng lr|nh, n cn /X = B (' )
|) (' ) cc cUy nhcl ngh|e m ⇔ P(/) = P(/
B
) = n
||) (' ) vc ngh|em ⇔ P(/) < P(/
B
)
|||) (' ) cc vc ºc ngh|em ⇔ P(/) = P(/
B
) < n
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 1é
V| cU :G|c| vc c|en |Ucn he phUcng lr|nh :
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
2
T

nx y z
x ny z n
x y nz n

f|nh |/|, |/
(T)
|, |/
(2)
|, |/
(3)
|. B|en |Ucn ccc lrUcng hcp ºcU :
|) |/| ≠ ô
||) |/| = ô vc ∃|/
( | )
| ≠ ô
|||) |/| = |/
( | )
| = ô ∀| = T3 ,
IV. FHUONG FHAF GAU$$ .
· Ccc phep ccºc lren cc ng chc T he lUcng cUcng
· fhcy v| c|en cc| lren mcl he phUcng lr|nh lc c|en cc| lren mc
lrcn mc rcng.
G|c ºU ºcU mcl ºc phep ccºc lren ccng lc cUc /
B
ve ccng (rUl
gcn lhec ccng lUng cc c) : g|c ºU α
TT
, α
22
..., α
rr
≠ ô

'
11 12 13 1 1 1
'
22 23 2 2 2
'
33 3 3 3
'
'
1
... ...
0 ... ...
0 0 ... ...

...
0 0 0... ...
0 0 0... 0... 0
r n
r n
r n
rr rn r
r
b
b
b
b
b
α α α α α
α α α α
α α α
α α
+
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\ ¹

fc cc :
|) Ne U
/
r 1
b 0
+

⇒ he vc ngh|em
||) Ne U
/
r 1
b
+
= ô vc r = n lh| he cc cUy nhcl ngh|e m.
|||) Ne U
/
r 1
b
+
= ô vc r < n ⇒ he cc vc ºc ngh|em (cc n · r cn lU cc)
V| cU : G|c| he :
− + − = ¦
¦
+ − + = −
¦
´
− + + + = −
¦
¦
+ + − =
¹
T 2 3 4
T 2 3 4
T 2 3 4
T 2 3 4
2 T3
2 5 ó

3 2 3 T2
3 2 2 Tô
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x


T 2 T T T3
2 T 5 T ó
T 3 2 3 T2
3 2 T 2 Tô
− −
− −
− −

|
\

|
¹
|
|
|
|


− −
− −
− −
|
\

|
¹
|
|
|
|
T 2 T T T3
ô 5 7 3 32
ô T 3 2 T
ô 8 2 T 2º

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 17− −
− −
− −
|
\

|
¹
|
|
|
|
↔ c c
2 3
T 2 T T T3
ô T 3 2 T
ô 5 7 3 32
ô 8 2 T 2º


− − −
− − −
|
\

|
¹
|
|
|
|
T ô 7 3 T5
ô T 3 2 T
ô ô 22 7 37
ô ô 2ó T5 37− − −
|
\

|
¹
|
|
|
|
− c c
3 4
T ô 7 3 T5
ô T 3 2 T
ô ô 4 8 ô
ô ô 2ó T5 37


− − −
|
\

|
¹
|
|
|
|
T ô 7 3 T5
ô T 3 2 T
ô ô T 2 ô
ô ô 2ó T5 37


|
\

|
¹
|
|
|
|
T ô ô TT T5
ô T ô 4 T
ô ô T 2 ô
ô ô ô 37 37

|
\

|
¹
|
|
|
|
T ô ô TT T5
ô T ô 4 T
ô ô T 2 ô
ô ô ô T T+|
\

|
¹
|
|
|
|

=
= −
=
= −
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
+
c c
c c
x
x
x
x
c c
2 4
3 4
TT
T
2
3
4
4
2
T ô ô ô 4
ô T ô ô 3
ô ô T ô 2
ô ô ô T T
4
3
2
T
T 4

V| cU :
|)
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + = −
¹
T 2 3
T 2 3
T 2 3
5
3 2 5 T
2 3 4 4
x x x
x x x
x x x


T T T 5
3 2 5 T
2 3 4 4
T T T 5
ô 5 2 T4
ô 5 2 T4


|
\

|
¹
|
|
|
|
\

|
¹
|
|
|

|
\

|
¹
|
|
|

T T T 5
ô 5 2 T4
ô ô ô ô
he cc vc ºc ngh|em

||)
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
T 2 3
T 2 3
T 2 3
5
3 2 5 T
2 3 4
x x x
x x x
x x x C

Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 18

T T T 5
3 2 5 T
2 3 4
T T T 5
ô 5 2 T4
ô 5 2 Tô
− |
\

|
¹
|
|
|
|
\

|
¹
|
|
|
c c+
|
\

|
¹
|
|
|
T T T 5
ô 5 2 T4
ô ô ô 4 c

· NeU c = ·4 ⇒ he cc vc ºc ngh|em
· NeU c ≠ ·4 ⇒ he vc ngh|e m.
V. HE FHUONG IPÌNH IHUA N NHAI (Ðong cop) .
T. Ð|nh ngh|c : He lhUcn nhcl cc ccng /X = θ (B = θ)
Nhcn xel :
· P(/) = P(/
B
)
· He lhUcn nhcl |Ucn cc ngh|em X = θ ( X = θ |c ngh|em lcm
lhUcng)
2. Ð|nh |y : He lhUcn nhcl /X = θ gcm m phUcng lr|nh, n cn cc
ngh|em ≠ θ ⇔ P(/) < n
3. He çUc :
|) Chc /
n x n
⇒ /X = θ cc ngh|em ≠ θ ⇔ cel / = ô
||) Chc /
m x n
vc| m < n ⇒ /X = θ cc ngh|em ≠θ (m < n ⇒ ºc phUcng
lr|nh < cn ºc)
4. fcp hcp lcl cc ccc ngh|e m cUc /X = θ |c T khcng g|cn ccn cUc
»
n
vc cc ºc ch|eU |c n · P(/) (G|c ºU / |c mc lrcn ccc ºc ∈»)
5. Ð|nh ngh|c :
Ccc ngh|em X
T
, X
2
, ..., X
k
cUc he /X = θ cUc c gc| |c mcl he
ngh|em cc ccn ne U X
T
, X
2
, ..., X
k
ccc |cp lUye n l|nh vc mc| ngh|em cUc
/X = θ ceU |c lc hc p lUyen l|nh cUc X
T
, X
2
, .., X
k
.
Nc| cc ch khcc :
lcl he ngh|em cc ccn cU c /X = θ |c mcl cc ºc cU c khcng g|cn
ngh|em (cUc /X = θ). G|c ºU k = n · r = n · P(/) vc g|c ºU P(/) = r. fc cc :
X
T
= (α
TT
, α
T2
, ..., α
Tr
, T, ô, ô, ..., ô), X
2
= (α
2T
,..., α
2r
, ô, T, ..., ô), ..., x
k
= x
n · r
=

kT
, α
k2
, ..., α
kr
, ô, ô, ô,..., T) |c mcl he ngh|e m cc cc n cUc /X = θ.
Nhcn xel :
|)NeU P(/) = n = ºc cn ºc ⇒ khcng cc he ngh|e m cc ccn.
||)NeU /X = θ cc mcl he ngh|em cc ccn ⇒ nc cc vc ºc he ngh|em cc
ccn.
|||)G|c ºU /
T
, /
2
, ..., /
m
|c ccc ccng cUc /. fc cc ºc ch|eU cUc khcng g|cn
º|nh cc| /
T
, /
2
, ..., /
m
|c P(/) ≠ ºc ch|eU cUc khcng g|cn ngh|em |c n · P(/).
V| cU : f|m he ngh|em cc ccn cUc :

x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
T 2 3 4 5
T 2 3 4 5
T 2 3 4 5
T 2 3 4 5
ô
2 5 3 ô
2 2 ô
4 3 ô
− + − + =
+ − + − =
− + + + + =
− − + + =
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 1º


T T T T T
2 T 5 3 T
T T 2 T 2
4 T 3 T T
T T T T T
ô 3 7 5 3
ô ô 3 ô 3
ô 3 7 5 3
− −
− −

− −
|
\

|
¹
|
|
|
|

− −
− −
− −
|
\

|
¹
|
|
|
|− −
− −
|
\

|
¹
|
|
|
|

− − |
\

|
¹
|
|
|
T T ô T ô
ô 3 7 5 3
ô ô T ô T
ô ô ô ô ô
T T ô T ô
ô 3 ô 5 4
ô ô T ô T− − |
\

|
¹
|
|
|
|

|
\

|
¹
|
|
|
|
|
|
|
T T ô T ô
ô T ô
5
3
4
3
ô ô T ô T
T ô ô
2
3
4
3
ô T ô
5
3
4
3
ô ô T ô T

⇒ ngh|e m lcng çUcl |c X =
| |
− − − − −
|
\ ¹
2 4 5 4
, , , ,
3 3 3 3
C L C L LC L

⇒ T he ngh|em cc ccn |c
1
2
2 5
, , 0,1, 0
3 3

4 4
, , 1, 0,1
3 3
X
X
| | |
= − −
|
\ ¹

| |
= − − −

|
\ ¹ \

ó. Ð|nh ngh|c :
Chc he /X = B (T) vc he lhUcn nhcl kel hcp vc| (T) |c /X = θ (2).
G|c ºU X
ô
|c ngh|em cUc (T). fc cc :
|) lc| X
T
|c ngh|em cUc (T) ⇒ ∃Y |c ngh|e m cUc /X = θ ºcc chcX
T
= X
ô
+ Y
||) ∀y |c ngh|em cUc /X = θ ⇒ l = X
ô
+ Y |c ngh|em cU c (T)
Chuong 4
VAI UNG DUNG IPONG kINH IE
I. MO HÌNH CA N 8A NG IH[ IPUO NG .
Gh| chU : SUpp|y : cUng .cemcnc : ccU
ç
º|
: hcm cUng mcl hcng lhU |
ç
c|
: hcm ccU mcl hcng lhU |, | = T, n
p
|
: |c g|c cUc mcl hcng lhU |
G|c ºU hcm ccU ç
c|
=
1

n
ij j i
j
u p m
=
+

vc| U
|j
≥ ô, ∀| ≠ j, U
||
< ô, m
|
> ô
(U
||
< ô v| hcm ccU cUc mc l hcng | ºe g|cm kh| g|c P
|
lcng)
Vc hcm cUng ç
º|
=
1

n
ij j i
j
v p n
=
+

vc| v
|j
≤ ô, ∀ | ≠ j, n
|
< ô, v
||
> ô.
(v
||
> ô v| hcm cUng cUc mcl hcng | ºe lcng kh| g|c P
|
lcng)
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 20
Ðc| vc| hcm T
c|en P lc cc cc lh| :


l(P
ô
, C
ô
) |c c|em ccn ccng lh| lrUcng (cc| vc| hcm T c|en P)
Ð|em ccn ccng lh| lrUcng |c ngh|em cU c he phUcng lr|nh :
ç
c|
= ç
º|
, | = T, n
hcy ç
c|
− ç
º|
= ô ⇔
=

T

r
j
(U
|j
− v
|j
)p
j
+ m
|
− n
|
= ô (' )
Ðcl :
= − ¦
¦
´
= − ¦
¹

ij ij ij
i i i
C U V
L n r

fc cc :
0, , 0, 1,

0, 1,
ij ii
i
a j i a i n
b i n
¦
≥ ∀ ≠ < ∀ =
¦
´
> ∀ = ¦
¹

⇒ (' ) lhcnh c
|T
p
T
+c
|2
p
2
+ c
|3
p
3
+ ...+c
|n
p
n
+c
|
=ô, | =T, n (' ' )
Ðcl / =
| |
|
|
|
\ ¹
TT T2 Tn
T n2 nn
c ... c
...
c ... c
r
C
C
, P =
1
...
n
p
p
| |
|
|
|
\ ¹
, B =
| |
|
|
|
\ ¹
T
...
r
L
L

he (' ' ) lhcnh −/.P = B. NeU / khcng ºUy c|en lc cc: g|c lc| c|em
ccn ccng lh| lrUcng |c P = (−/)

T
.B.
V| cU : Xel lh| lrUcng cc 3 mcl hcng. Hcm cUng vc hcm ccU phU
lhUc c g|c cUc chUng |c:

T
c T 2 3
ç = · 3p + p + p + 4ô,
2
c T 2 3
ç = p · p + p + Tô,

3
c T 2 3
ç = 2p + p ·2 p + 8ô ,
T
T 2 3
ç = 3p · p · p · 2ô
s
,

2
T 2 3
ç = ·p +3 p ·2 p · 3ô
s
,
T
T 2 3
ç = ·p · p +4 p · 4ô
s

T) f|m c|em ccn ccng lh| lrUc ng?
2) Ne U cU T ccn v| lhc| g|cn ngUc| lc xUcl c| 2ô ccn v| hcng lhU l, 5ô
ccn v| hcng lhU lll vc nhcp ve 3ô ccn v| hcng lhU ll. f|m c|em ccn ccng
mc|.
T) Ð|em ccn ccng lh| lrUcng |c ngh|em cU c he:

1 1
2 2
3 3
d s
d s
d s
q q
q q
q q
¦ =
¦
=
´
¦
=
¹

Q

Q
0
P
0
P
Q
D
Q
S

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 21


− + + + = − − − ¦
¦
− + + = − + − −
´
¦
+ − + = − − + −
¹
T 2 3 T 2 3
T 2 3 T 2 3
T 2 3 T 2 3
3 4ô 3 2ô
Tô 3 2 3ô
2 2 8ô 4 4ô
j j j j j j
j j j j j j
j j j j j j


− − = ¦
¦
− + − =
´
¦
− − + =
¹
T 2 3
T 2 3
T 2 3
ó 2 2 óô
2 4 3 4ô
3 2 ó T2ô
j j j
j j j
j j j

1 2 3
1 2 3
1 2 3
3 30
2 4 3 40
3 2 6 120
p p p
p p p
p p p
− − = ¦
¦
− + − =
´
¦
− − + =
¹


= ¦
¦
=
´
¦
=
¹
T
2
3
Tôô
T5ô
T2ô
j
j
j
2)
¦ = −
¦
¦
= +
´
¦
= −
¦
¹
T T
2 2
3 3
]
]
]s s
s s
s s
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç

II. MO HÌNH INFUI - OUIFUI .
lUc c|ch : Xcc c|nh ccU rc cUc mc| ngcnh lrcng n ngcnh k|nh le
ºcc chc vUc cU ce lhcc mcn lccn cc nhU ccU ve |cc | ºcn phcm cc.
T) CcU lrUc : Ðe ccn g|cn, lc g|c ºU :
|) lc| ngcnh ch| ºcn xUcl T mcl hcng lhUcn nhcl.
||) lc| ngcnh ºU cUng mcl l| |e cc c|nh ccc ccU vcc chc ºcn xUcl cc U
rc.
|||) lc| ccU vcc lhcy cc| k |cn lh| ccU rc lhcy cc| k |cn.
G|c ºU ce ºcn xUcl T ccn v| hcng hcc lhU j lc phc| ºU cUng mcl khc|
|Ucng hcng hcc lhU | |c c
|j
(| : vcc, j : rc) (c
|j
cc| nhU he ºc cUc ccU vcc).
Ðc| vc| nen k|nh le n ngcnh, ccc hºc ccU vcc cUcc v|el lhcnh/ = (c
|j
)
n x n
.

ÐcU vcc ÐcU rc
T 2 ... n
T
2
...
n
c
TT
c
T2
... c
Tn

c
2T
c
22
... c
2n

...
c
nT
c
n2
... c
nn

G|c ºU c
|j
|c ºc ccn v| l|en ccn chc |cc| hcng lhU | ce ºcn xUcl T
ccn v| l|en chc |cc| hcng lhU j.
V| cU : c
5 8
= ô,23 (ngcn ccng) ngh|c |c ccn T |Ucng hcng lhU 5 lr| g|c ô,23
(ngcn ccng) ce ºcn xUcl T |Ucng hcng hcc lhU 8 lr| g|c T (ngcn ccng).
lc h|nh mc : Ne U nhU cen ccnh n ngcnh k|nh le, mc h|nh ccn cc T
ngcnh (gc| |c ngcnh k|nh le mc hcy k|nh le ngcc|) (V| cU nhU |cc ccng,
lhUe, c|ch vU), nen k|nh le ncy xcc c|nh cc c |cp nhU ng nhU cc U cUc n
ngcnh k|nh le. NhUng ccU vcc ccc c|el cc ngc nh k|nh le mc cUng cc p
khcng cUcc ºcn xUcl cc| ccl ky ngcnh ncc lrcng ºc n ngcnh ke lren. lc
h|nh nhU vcy |c mc h|nh lnpUl – OUlpUl mc.
Kh| cc lc cc
=

T

r
ij
i
C
< T, ∀j =T, n
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 22
⇒ g|c lr| cUc ccU vcc mc ccc c|el ce ºcn xUc l T |Uc ng hcng lhU j lr| g|c
T ccn v| l|en |c c
ôj
= T −
=

T

r
ij
i
C
. G|c ºU g|c lr| ccU rc cUc n ngcnh k|nh le
|c x
T
, x
2
, ..., x
n
vc ccc yeU ccU cUc ngcnh k|nh le mc cc| n |cc| hcng hcc
|c c
T
, c
2
, ..., c
n
. G|c ºU ngcnh lhU | ºcn xUcl ccU rc vUc cU lc cc
x
|
= c
|T
x
T
+ c
|2
x
2
+ c
|3
x
3
+ ... + c
|n
x
n
+ c
|

⇔ −c
|T
x
T
− c
|2
x
2
− ... + (T −c
||
) x
|
− ... − c
|n
x
n
= c
|

fc cc :
− − − − | || | | |
| | |
− − − −
| | |
=
| | |
| | |
| | |
− − − −
\ ¹ \ ¹ \ ¹
TT T2 T3 T T T
2T TT 23 2 2 2
T 3 2
(T ) ...
(T ) ...

... ... ...
... T
r
r
r r r r r rr
C C C C x U
C C C C x U
x U C C C C

hcy (l − /)X = D
neU | l − /| ≠ ô lc cc X = (l − /)

T
.D
V| cU : Cc 3 ngcnh k|nh le vc mc lrcn he ºc ccU vcc |c
/ =
| |
|
|
|
\ ¹
ô,T ô,3 ô,2
ô,4 ô,2 ô,T
ô,T ô,2 ô,3
⇒ He lnpUl · OUlpUl ccng xel cc ccng :

1 1
2 2
3 3
0,9 0, 3 0, 2
0,4 0, 8 0,1
0,1 0, 2 0, 7
x d
x d
x d
− − | | | | | |
| | |
− − =
| | |
| | |
− −
\ ¹\ ¹ \ ¹
. NeU ye U cc U cUc nghcnh
mc |c D =
| |
|
|
|
\ ¹
º
T2
7
lh|
| |
|
|
|
|
\ ¹
T
2
3

x
x
x
= (l − /)

T
.D = (l − /)

T
| |
|
|
|
\ ¹
º
T2
7

8AI IAF
l. l = {x = (3l, º, −2l) ] º, l ∈ P}. Cl l |c khcng g|cn ccn cUc P
3
. f|m cc
ºc vc ºc ch|eU cUc l.
ll. /
T
=(−T, T, 2, 3) /
2
= (2, T, −3, −2) , /
3
= (T, 2, −T, T), /
4
= (3, 3, −4, m).
|) Vc| g|c lr| ncc cUc m lh| /
4
|c lc hcp lUyen l|nh cUc /
T
, /
2
, /
3
.
2) f|m he veclc ccc |cp lUyen l|nh cUc cc| cUc /
T
, /
2
, /
3
, /
4
Ung
vc| m cUc cc U T.
lll.T) Chc / =
− | |
|
\ ¹
º ó

3 4
, B =
| |
|
\ ¹
4 T

3 2
, C =
| |
|
\ ¹
7 T

2 5
. f|m X ºcc chc / x B = C
2) f|m X ºcc chc
− | |
|

|
|

\ ¹
T T T
T T T
T T T
=
− | |
|
|
|

\ ¹
T 2 T
2 T T
T T 2

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 23

lV. Chc V |c lcp nhUng veclc / = (c
T
, c
2
, c
3
, c
4
) ºcc chc khcng g|cn
ngh|em cUc he phUcng lr|nh ºcU cc ºc ch|e U |cn nhc l.

− + + =
− − + =
− − + =
+ + + =
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
2 ô
3 2 3 ô
3 2 ô
ô
T 2 3
T 2 3 4
T 2 3 4
T T 2 2 3 3 4 4
x x x
x x x x
x x x x
c x c x c x c x

T) Cl V |c khcng g|cn ccn cUc P
4
. f|m T cc ºc cUc V.
2) f|m he ngh|em cc ccn cUc he phUcng lr|nh lren kh| / ∈ V.
V. G|c| vc c|en |Ucn he :
+ + − = + ¦
¦
− + =
´
¦
+ − + = +
¹
(2 ) T
2 ô
2 (T ) 3 T
x y n z n
nx y z
x n y z n

Vl. Chc he phUcng lr|nh :
+ − = ¦
¦
− + + =
´
¦
− + + =
¹
T 2 3
T 2 3
T 2 3
2 T
2 ô
2 2
nx x nx
x nx x
nx x nx

T) f|m m ce he cc cUy nhc l ngh|em.
2) f|m m ce he cc vc ºc ngh|em vc l|m ngh|em lcng çUcl lrcng
lrUcng hc p ncy.
Vll. T) f|m ngh|em lcng çUcl vc T he ngh|em cc ccn cUc :
(l)
+ − + = ¦
¦
− + − =
´
¦
− + − =
¹
T 2 3 4
T 2 3 4
T 2 3 4
2 ô
2 ô
2 2 3 ô
x x x x
x x x x
x x x x

2) f|m m ce (l) vc (ll) cc ngh|em chUng :
(ll)
− + − = ¦
¦
+ − + =
´
¦
− + − + =
¹
T 2 3 4
T 2 3 4
T 2 3 4
2 3 T
3 2
2 2 3 T
x x x x
x x x nx
x x x x

Vlll. Chc / =
| |
|
\ ¹
c c

c c

T) ClP : /
2
− (c + c)/ − (cc − cc)l = ô
2) G|c ºU ∃/
n
= ô vc| n > 2. Cl : /
2
= ô

lX. Chc / =
| |
|
|
|
|
|
|
\ ¹
T T T ... T
T ô T ... T
T T ô ... T
...
T T T ... ô
,B =
| |
|
|
|
|
|
|
\ ¹
ô T T ... T
T ô T ... T
T T ô ... T
...
T T T ... ô
. f|m /

T
, B

T

X. Chc mc lrcn ccU vcc cUc 3 ngcnh k|nh le |c:
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 24
/ =
| |
|
|
|
\ ¹
ô,2 ô,4 ô,T
ô,3 ô,T ô,2
ô,T ô,3 ô,3
vc mUc l|eU cUc| cUng |c B =
| |
|
|
|
\ ¹
T2
7
8
(ly). f|m
|Ucng ccU rc lh|ch hc p ?
CcU l : Chc ccc veclc /
T
= (2, 2, m −T), /
2
= (−2, m−2, m), /
3
= (m , 2, T)
lrcng P
3
.
T) Vc| g|c lr| ncc cUc m lh| cc veclc lren lcc lhcnh cc ºc cUc P
3
?
2) Vc| g|c lr| ncc cUc m lh| khcng g|cn ccn º|nh cc| cc veclc lren cc
ºc ch|eU ccng 2 ?
CcU ll : Chc mc lrcn vUcng / :
/ =
| |
|
|
|
− − −
|
|
− − −
\ ¹
T ô T m
ô T m T

T ô m T T
ô T T m T
n
n

T) B|en |Ucn lhec m hcng cU c mc lrcn /.
2) Kh| m = 2, hcy l|m /

T
.
CcU lll : Chc hc| he phUcng lr|nh :
(l)
− + + = ¦
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
T 2 3 4
T 2 3 4
T 2 3 4
4 3 2 ô
3 2 2 3 ô
2 7 3 4 ô
x x x x
x x x x
x x x x

(ll)
− + + = − ¦
´
− + + =
¹
T 2 3 4
T 2 3 4
3 4 2 2

º ó 4 7
x x x x
x x x x n

T) f|m mcl he ngh|e m cc ccn cUc he phUcng lr|nh (l).
2) Vc| g|c lr| ncc cUc m lh| 2he phUcnglr|nh lren cc ngh|em chUng ?
CcU lV : frcng he lhcng |npUl cUlpUl mc cc cc ngcnh k|nh le. B|el mc
lrcn he ºc ccU vcc :
/ =
| |
|
|
|
\ ¹
ô,T ô, 4 ô, 3
ô, 4 ô, 2 ô, 3
ô, 3 ô, 2 ô,T
vc yeU cc U cUc ngcnh k|nh le mc cc| vc| cc
ngcnh k|nh le lren |c 4º, 3, 55.
T) f|nh ºcn |Ucng cc ngcnh k|nh le lren.
2) Ne U nhU nhc cp cUng ky lhUcl mc|, ngcnh k|nh le lhU hc| l|el
k|em cUcc 5ôº ngUyen vc l ||eU chc ºcn xUcl, ccn ch| ph| chc ºcn xUcl
mcl ºcn phcm cUc hc| ngcnh ccn |c| vc yeU cc U cU c ngcnh k|nh le mc
khcng lhcy cc| lh| ºcn |Ucng cUc cc ngcnh k|nh le lre n ºe |c ccc nh|eU ?IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 25

CHUONG V. DANG IOAN FHUONG
I. Mo Iron do| co so.
1. Ð|nh ngh|o . chc U = {U
T
, U
2
, ..., U
n
} v = {v
T
, v
2
,... v
n
} |c 2 cc ºc cUc
P
n
.
Ne U U
j
=
=

T

r
kj k
k
! V
, j = T, n fh| f
V→ U

=
11 12 1n
21 22 2n
1 n2 nn
t ... t
t ... t

...
t ... t
n
t
t
t
| |
|
|
|
|
|
\ ¹

cUc c gc| |c mc lrcn chUyen cc ºc lU V ºcng U.
2. Cong Ihuc do| Ioo do . fU ccy lc ky h|e U X
V
, X
U
, X
L
, ... |c lcc cc
cUc X lhec cc ºc V, U, L,... G|c ºU X
U
= (α
T
, α
2
, ..., α
n
)
f
, X
V
= (β
T
, β
2
,..., β
n
)
f

|cn |Ucl |c lcc cc cU c X lhec U, V.
fc cc : X = α
T
U
T
+ α
2
U
2
+ ... + α
n
U
n
=
α α
= = =
=
∑ ∑ ∑ T
T T T
( )
r r r
j j kj k
j j k
U ! V
=
α
= =
∑ ∑
T T
( )
r r
kj j k
k j
! V

⇒ β
k
=
α
=

T

r
kj j
j
!
⇒ X
V
= f
V → U
. X
U
(T). fUcng lU X
U
= f
U → V
X
V
(2)
(T) vc (2) ⇒ X
V
= f
V → U
.f
U → V
X
V
⇒ f
V → U
.f
U → V
= l
Nhcn xel : lc lrcn cc| cc ºc |c mc lrcn vUcng khcng ºUy c|en.
Gc| L |c cc ºc ch|nh lcc cU c P
n
.
vc U
j
= (U
Tj
, U
2j
, ..., U
nj
)
f
|c lcc cc lhec cc ºc L.
⇒ f
L → U
=
| |
|
|
|
|
|
\ ¹
TT T2 Tn
2T 22 2n
T 2 nn
... U
... U

...
... U
r r
U U
U U
U U
X
V
= f
V → U
X
U
= f
U → V
.
1
E U
T

→ X
L

⇒ f
V → U
.
f
L U →
−T
= f
V → L
⇒ f
V → U
= f
V → L
. f
L→ U
=
f
L V →
−T
f
L→ U

V| cU : U = {U
T
= (T, ô, T) U
2
= (T, 3, −T) U
3
= (ô, T, 2)}
V = {v
T
= (T, 2, ô) v
2
= (ô, T, −T) v
3
= (−T, ô, T)}
T) ChUng m|nh U, V |c 2 cc ºc cUc P
3
.
2) f|m mc lrcn cc| cc ºc V ºcng U :f
V→U
.
3) Chc X
U
= (2, −T, 5). f|m X
V
.
2)

| |
|
= =
|
|
\ ¹
T T ô
ô 3 T
T ·T 2
£ U
1 |
,

| |
|
= =
|
|
\ ¹
T ô ·T
2 T ô
ô ·T T
£ V
1 N

f
V→ U
= f
V→ L
. f
L → U
=
f
L V →
−T
. f
L → U
= N

T
. l
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 2é
3) X
V
= f
V→U
. X
U
= N

T
.l.X
U

II. Fhep b|en do| Iuyen I|nh Irong P
n
(Anh xo Iuyen I|nh).
1. Ð|nh ngh|o . Phe p c|en cc| lUyen l|nh lrcng P
n
(hcy cnh xc lUyen
l|nh) |c T cnh xc f : P
n
→ P
n
lhcc :
|) f (X + Y ) = f(X) + f(Y) , ∀X, Y ∈ P
n

||) f( λX) = λf(X), ∀λ ∈ P, X ∈ P
n

Nhcn xel : |) f(θ) = θ ||)
λ λ
= =
=
∑ ∑
T T
( ) ( )
r r
i i i i
i i
f X f X

2. Mo Iron cuo onh xo Iuyen I|nh .
Chc U = {U
T
, U
2
, ..., U
n
} |c T cc ºc cUc P
n
.
G|c ºU
( )
k U
f u
= (c
Tk
, c
2k
, ..., c
nk
)
f

f(U
k
) =
1
n
ik i
i
a u
=

, k = T, n. Kh| cc, lc nc| :
/ =
11 12 1n
21 22 2n
1 n2 nn
a ... a
a ... a
( )
...
a ... a
| |
|
|
=
|
|
|
\ ¹
ik nxn
n
a
a
a
a
|c mc lrcn cUc phep c|en cc|
lUyen l|nh cUc f lhec cc ºc U.
V| cU : f : P
3
→ P
3

f(x
T
, x
2
, x
3
) = (2x
T
· x
2
· x
3
, x
2
+ 5x
3
, x
T
· 4x
3
)
⇒ / =
− − | |
|
|
|

\ ¹
2 T T
ô T 5
T ô 4

lc| phe p c|en cc| lUyen l|nh f lc |Ucn cc :
f(X)
U
= /.X
U
, U |c cc ºc cUc P
n

f(X)
V
= B.X
V

f(X)
U
= f
U → V
f(X)
V
= f
U → V
BX
V
= f
U → V
B. f
V → U
X
U

=
f
V U →
−T
B. f
V → U
X
U
⇒ / =
f
V U →
−T
B. f
V → U

Gh| chu :lc| phe p c|en cc | lUyen l|nh f lU P
n
vcc P
m
lc |Ucn cc f(X) = /.X
vc| / |c mc lrcn m ccng n ccl.
Ne U B = S
·T
/S vc| S khc ng ºUy c|en lc nc| B vc / |c 2 mc lrcn ccng ccng.
Ð|nh |y .f(X)
U
= /.X
U
, f(X)
V
= B.X
V
⇔ /, B |c 2 mc lrcn ccng ccng.
3. G|o Ir| r|eng, vecIo r|eng .
f |c c.x.l
2
lrcng P
n
, neU ∃X ≠ θ, X ∈ P
n
ºcc chc f(X)=λ.X, λ ∈ P, lh| λ
cUc c gc| |c g|c lr| r|eng cU c f, vc X cUcc gc| |c veclc r|eng Ung vc| λ.
V| cU : frcng P
3
chc c.x.l
2
lhcc f(X) = /X, ∀X ∈ P
3
vc|
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 27

/ =
1 1 0
0 2 0
2 1 3
| |
|
|
|

\ ¹

G|c ºU f(X) = /X ⇒ /X = λ.X ⇒ (/ · λl)X = θ. Dc cc lc cc n nc| λ |c
g|c lr| r|eng cUc /.
4.Ð|nh |y . |)λ |c g|c lr| r|eng cUc mc lrcn / ⇔ λ |c ngh|em cUc
cel(/ · λl) = ô
||)X |c veclc r|eng cUc / Ung vc| g|c lr| r|eng λ ⇔ X |c ngh|em cUc
(/ · λl) = θ vc X ≠ θ
|||)/ vc B |c 2 mc lrcn ccng ccng, lc cc : cel(/ · λl) = ô ⇔ cel(B · λl) = ô
III. Cheo hoo mo Iron .
1. Ð|nh ngh|o . Chc
n x n
A . f|m mc lrcn vUcng S khcng ºUy c|e n ce
S
·T
/S |c mc lrcn cUcng chec cUc c gc| |c che c hcc mc lrcn /.
2. Ð|nh |y . Chc
n x n
A . / chec hcc cUc c ⇔ ∃ cc ºc cUc P
n
|c ccc
veclc r|eng cUc /.(nc| cc ch khcc : / cc n veclc r|eng c|ll )
3. He quo . NeU cel(/ · λl) cc T ngh|em cc| k |c λ
T
lh| r(/ · λ
T
l) ≥ n · k
V| cU : cel(/ · λl) = (λ · 5)
3
(λ + T)
2
(λ · 2)
⇒ λ = 5 |c ngh|em cc| 3, λ = ·T |c ngh|em cc| 2 ,
λ = 2 |c ngh|em cc| T ( ngh|em ccn )
4. Ð|nh |y . G|c ºU / cc lcl cc ccc g|c lr| r|eng |c λ
T
, λ
2
, ..., λ
m
vc cc|
lUcng Ung |c n
T
, n
2
, ..., n
m

( ngh|c |c cel(/ · λl) =
( ) ( ) ...( ) λ λ λ λ λ λ − − −
T
T
2
2
n n
m
n
m
)
fc cc : / che c hcc cUc c kh| vc ch| kh| :
(|) n
T
+ n
2
+ ... + n
m
= n
(||) r(/ · λ
j
l) = n · n
j
, ∀j = T, m
V| cU : G|c ºU cel(/ · λl) = (λ · 3)
2
(λ + 5) vc / |c ml vUcng ccp 3
/ cc g|c lr| r|eng λ
T
= 3 vc| cc| |c n
T
= 2, λ
2
= ·5 vc| cc| |c n
2
= T
|) Ne U r(/ · 3l) khcc T hcy r(/ + 5l) khcc 2 lh| / khcng chec hcc
cUc c.
||) NeU r(/ · 3l) = n · n
T
= 3 · 2 = T vc r(/ + 5l) = n · n
2
= 3 · T = 2
lh| / chec hcc cUc c
He quo .
n x n
A . NeU cel(/ · λl) = ô cc n ngh|em phcn c|e l lh| /
che c hcc cUcc.
V| cU : chec hcc cc c mc lrcn :
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 28
T) / =
5 2 7
7 4 7
2 2 4
− | |
|

|
|

\ ¹
2) / =
2 1 0
0 3 0
1 1 3
| |
|
|
|

\ ¹

3) / =
3 3 2
1 1 2
3 1 0
| |
|

|
|
− −
\ ¹
, 4) /=
3 1 1
1 1 1
1 1 1
− | |
|

|
|
\ ¹

T) cel(/ · λl) =
5 2 7
7 4 7
2 2 4
λ
λ
λ
− −
− −
− −


λ
λ λ
λ λ
+ +

= − −
− −
T 2 3
4 2 7
4 4 7
4 2 4
C C C
= (4 · λ)
1 2 7
1 4 7
1 2 4
λ
λ= (4 · λ)(λ + 3)(λ · 2)
He / · 2l = θ cc ngh|em ≠ θ |c X
T
= (T, ô, T)
f

/ + 3l = θ cc ngh|em ≠ θ |c X
2
= (T, T, ô)
f

/ · 4l = θ cc ngh|em ≠ θ |c X
3
= (T, T, T)
f

⇒ S =
| |
|
|
|
\ ¹
T T T
ô T T
T ô T
S
·T
=
− | |
|

|
|

\ ¹
T T ô
T ô T
T T T

⇒ S
·T
./.S =
| |
|

|
|
\ ¹
2 ô ô
ô 3 ô
ô ô 4


2) / =
| |
|
|
|

\ ¹
2 T ô
ô 3 ô
T T 3
cel(/ · λl) = ô ⇔
λ
λ
λ


− −
2 T ô
ô 3 ô
T T 3
= ô
⇔ (3 · λ)
2
(2 · λ) = ô, λ
T
= 2, λ
2
= 3 cc cc| 2
r(/ · 2l) = n · n
T
= 3 · T = 2 vc r(/ · 3l) = n · n
2
= 3 · 2 =T
⇒ / che c hcc cUcc.
fc cc (/ · 2l)X =
| |
|
|
|

\ ¹
ô T ô
ô T ô
T T T
= θ cc ngh|em ≠ ô |c X = (T, ô, T)
f

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 2º

(/ · 3l)X =
− | |
|
|
|

\ ¹
T T ô
ô ô ô
T T ô
X = θ cc mcl he ngh|em cc ccn |c :
1
2
(1,1, 0)

(1,1,1)
T
T
X
X
¦ =
¦
´
=
¦
¹
Ðcl S =
| |
|
|
|
\ ¹
T T T
ô T T
T ô T
⇒ S
·T
=
− | |
|

|
|

\ ¹
T T ô
T ô T
T T T

⇒ S
·T
./.S =
| |
|
|
|
\ ¹
2 ô ô
ô 3 ô
ô ô 3

IV. Dong Ioon phuong .
1. Ð|nh ngh|o .
/nh xc ϕ : P
n
→ P, vc|
ϕ (X) = ϕ(x
T
, x
2
, ..., x
n
) =
= =
∑∑
T T
,
r r
i j i j
i j
C x x
lhcc , , 1;
ij ji
a a i j n = ∀ = cUc c gc| |c
ccng lccn phUcng.
lc| ccng lccn phUcng ce U lcn lc| mc lrcn cc| xUng
n x n
( )
ij n xn
A a = ºcc
chc : ϕ(X) = X
f
/X =
= =
∑∑
T T

r r
ij i j
i j
C x x
=
=

2
T

r
ii i
i
C x
+ 2

= = +
∑ ∑
T
T T

r r
ij i j
i j i
C x x

(frcng cc c
|j
= c
j|
) / gc| |c mc lrcn cUc Dcng lccn phUcng
V| cU : n = 3. fc cc :
ϕ(X) =
c x c x c x
TT T
2
22 2
2
33 3
2
+ +
+2c
T2
x
T
x
2
+2c
T3
x
T
x
3
+ 2c
23
x
2
x
3

= (x
T
x
2
x
3
)
| || |
| |
| |
| |
\ ¹ \ ¹
TT T2 T3 T
2T 22 23 2
3 3T 32 33

C C C x
C C C x
x C C C
(vc| c
|j
= c
|j
, ∀j, | =T3 , )
V| cU : n = 4
ϕ(X) = ϕ(x
T
, x
2
, x
3
, x
4
)
=
c x c x c x c x
TT T
2
22 2
2
33 3
2
44 4
2
+ + +
+ 2c
T2
x
T
x
2

+ 2c
T3
x
T
x
3
+ 2c
T4
x
T
x
4
+ 2c
23
x
2
x
3
+ 2c
24
x
2
x
4
+ 2c
34
x
3
x
4

= (x
T
x
2
x
3
x
4
)
| || |
| |
| |
| |
| |
| |
\ ¹ \ ¹
TT T2 T3 T4 T
2T 22 23 24 2
3 3T 32 33 34
4 4T 42 43 44

C C C C x
C C C C x
x C C C C
x C C C C

V| cU :
ϕ(X) =
x x x
T
2
2
2
3
2
3 5 + −
+ T4x
T
x
2
· 2x
T
x
3
+ 8x
2
x
3

Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 30
Cc : / =
− | |
|
|
|
− −
\ ¹
T 7 T
7 3 4
T 4 5
, ϕ(X)= (x
T
x
2
x
3
)/
| |
|
|
|
\ ¹
T
2
3

x
x
x

2. Dong ch|nh Ioc cuo dong Ioon phuong .
G|c ºU U = {U
T
, U
2
, ..., U
n
} |c T cc ºc cUc P
n

vc X = {x
T
, x
2
, ..., x
n
}]U
Ne U ϕ(X) =
λ λ λ λ
T T
2
2 2
2
3 3
2 2
x x x x
n n
+ + + + ...

= (x
T
x
2
... x
n
)
λ
λ
λ
| || |
| |
| |
| |
| |
| |
\ ¹\ ¹
T T
2 2
ô ô... ô
ô ô... ô

... ...
ô ô ô...
r r
x
x
x

lh| ccng lren cUcc gc| |c ccng ch|nh lcc.
lUc ncy, U cUcc gc| |c cc ºc ch|nh lcc cUc ccng lcc n phUcng ϕ.
Chc ccng lccn phUcng ϕ(Y). fc l|m mc lrcn cc| cc ºc f ºcc :
Y = fZ vc ϕ(Z) = (fZ)
f
/(fZ) |c ccng ch|nh lcc
3. Fhuong phop Iogronge . ϕ(X) =

= = = +
+
∑ ∑ ∑
T
2
T T T
2
r r r
ii ij i j
i i j i
C C x x

G|c ºU c
||
≠ ô, ∀| = T, n
Ne U c
||
= ô vc ∃c
|k
≠ ô
fc cc| c|en
= + ¦
´
= −
¹

i i k
k i k
x U U
x U U
⇒ c
|k
x
|
x
k
=
( ) U U
| k
2 2

c
|k

G|c ºU c
TT
≠ ô
fc v|el :
ϕ(X)= c
TT
| |
+ + + +
|
\ ¹
2 T3 T2 T
T 2 T 3 T
TT TT TT
2 2 ... 2
r
i r
C C C
x x x x x x x
C C C
+ g
T
(x
2
, x
3
, ..., x
n
)
Vc| g
T
(x
2
, x
3
, ..., x
n
) |c ccng lccn phUcng cUc x
2
, ..., x
n

⇒ ϕ(X) =
=
| |

|
\ ¹

2
2 T
TT T TT
T TT

r
i
i
i
C
C y C x
C
+ h
T
(x
2
, x
3
, ..., x
n
)
Vc| y
T
= x
T
+
=

T
T
2 TT

r
i
i
i
C
x x
C
f|ep lU c çUc lr|nh lren lc cUc ϕ(X) ve ccng
ϕ(Z) =
λ
=

2
T

r
i i
i
z

V| cU : ÐUc ve ccng ch|nh lcc :
ϕ(X) =
2 3 4
T
2
2
2
3
2
x x x + +
· 2x
T
x
2
+ 4x
T
x
3
· 5x
2
x
3

ϕ(X) = 2(
x
T
2
· x
T
x
2
+ 2x
T
x
3
) + 3
x
2
2
+ 4
2
3
x
· 5x
2
x
3

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 31

= 2(x
T
·
T
2 x
2
+ x
3
)
2
+ (3 ·
T
2 )
x
2
2
+ (4 · 2)
x
3
2
· 5x
2
x
3

= 2
U
T
2
+
5
2
(
x
2
2
· 2x
2
x
3
) + 2
2
3
x

= 2
2
1
u
+
5
2
(x
2
· x
3
)
2
+ (2 ·
5
2
)
x
3
2

Dc cc ccl
¦
= − +
¦
¦
¦
= −
´
¦
=
¦
¦
¹
T T 2 3
2 2 3
3 3
T
2

U x x x
U x x
U x

fc cc : ϕ(U) =
+ +
2 2 2
T 2 3
5
2
2
U U U

Vc| U = fX =
| |

|
| |
|
|

|
|
| |
\ ¹
|
|
\ ¹
T
2
3
T
T T
2
ô T T
ô ô ô
x
x
x
vc X = f
·T
U
V| cU : ÐUc ϕ(X) = x
T
x
2
+ x
T
x
3
ve ccng ch|nh lcc
Ðcl :
= + ¦
¦
= −
´
¦
=
¹
T T 2
2 T 2
3 3

x U U
x U U
x U
, X =
| | | |
| |

| |
| |
\ ¹\ ¹
T
2
3
T T ô
T T ô
ô ô T
U
U
U

⇒ ϕ =
U U
T
2
2
2

+(U
T
+ U
2
)U
3
=
U U
T
2
2
2

+ U
T
U
3
+ U
2
U
3

= (U
T
+
T

2
U
3
)
2
·

2 2
3 2
T

4
U U
+ U
2
U
3

= (U
T
+
T
2 U
3
)
2

· (U
T
·
T
2 U
3
)
2

Ðcl
1 1 3
2 2 3
3 3
1
y
2
1

2
u u
y u u
y u
¦
= +
¦
¦
¦
= −
´
¦
= ¦
¦
¹
⇒ ϕ =
y y
T
2
2
2


V| cU: ÐUc ve ccng ch|nh lcc :
c)
2 2 2
1 2 3
4 x x x + +
+ 2x
T
x
2
+ x
T
x
3
· 5x
2
x
3

c)
2 2 2
1 2 3
2 8 x x x + −
+ x
T
x
2
+ x
T
x
3
· x
2
x
3

Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 32
c)4
2 2 2
1 2 3
x x x + +
· x
T
x
2
· 2 x
T
x
3
+x
2
x
3

c)5
2 2 2
1 2 3
2 3 x x x + +
+ 7x
T
x
2
+ x
T
x
3
· óx
2
x
3

e)ó
2 2 2
1 2 3
2 − + x x x
· 3x
T
x
2
+ x
T
x
3
· x
2
x
3

f) x
T
x
2
+ 2x
T
x
3
· 3x
2
x
3

FHUONG FHAF JACO8I .
Chc ccng lccn phUcng ϕ(X) = X
f
/X vc| / = (c
|j
)
nxn
|c mc lrcn cc|
xUng.
Ðcl H
k
=
TT T2 T
.
.
T 2
...
.
...
k
k k kk
C C C
C C C
, k = T, n .G|c ºU H
k
≠ ô, ∀k = T, n . NgUc| lc
chUng m|nh cUcc :
ϕ(X) = H
T
T
2
y
+
=


2
2
T

r
k
k
k
k
H
y
H
=
2
1
1

n
k
k
k
k
H
y
H
=


, chc H
ô
= T
Vc| X = fY (lrcng cc f |c mc lrcn cc| cc ºc lU cc ºc ch|nh
lcc L ºcng cc ºc U. vc| Y = X
U
, X = f.X
U
= f.Y )
f =
α α α
α α
| |
|
|
|
|
|
|
\ ¹
T2 T3 T
23 2
.
.
...
...

.
ô ô ô ... T
T
ô T
r
r
α
|k
=
+


T
( )

( T)
k i
ki
k
k
|
H
. Vc| l
k|
(k) |c c|nh
lhUc ccn cU cUc c
k|
lrcngH
k
.
V| cU : ÐUc ccng lccn phUcng ºcU ve ccng ch|nh lcc
ccng phUcng phcp Jcccc| :

ϕ = + + + + +
2 2 2
1 2 3 1 2 1 3 2 3
(X) 5x 2x x 2x x 8x x 6x x

/ =
| |
|
|
|
\ ¹
5 T 4
T 2 3
4 3 T
. H
T
= 5 , H
2
=
5 T

T 2
= º
H
3
=

= =
5 T 4 ô 4 ô
T 3
T 2 3 T 2 3 4
4 T
4 3 T 4 3 T
= · 44
α
T2
=
+

2 T
2T
T
(2)

( T) |
H

=
T

5
. α
T3
=
+

= = =

3 T
3T 3T
2 2
T 4
(3)
2 3 5

º º
( T) | -
H H

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 33

α
23
=
+ −

= = =

3 2
32 32
2 2
5 4
(3)
T 3 TT

º º
( T) | -
H H

⇒ ϕ =
+ + = + −
2 2 2 2 2 2
3 2
T
T 2 3 T 2 3
T 2
º 44
5
5 º
H H
y y y y y y
H
H H
. frcng cc :
X = fY vc| f =
| |
− −
|
|
|

|
|
|
|
\ ¹
T 5
T
5 º
TT
ô T
º
ô ô T
. f
·T
=
1 4
1
5 5
11
0 1
9
0 0 1
| |
|
|
|
|
|
|
|
\ ¹

VD: cUc ve ccng ch|nh lcc ϕ(X) =
2 2 2
1 2 3
2 4
x x x
+ +
· 4x
T
x
2
+ óx
T
x
3

Ð[NH IUAI OUAN IÍNH
1) Ð|nh ngh|o . Chc ccng lccn phUcng ϕ(X).
|)fc nc| ϕ(X) xcc c|nh cUcng neU ϕ(X) > ô, ∀ X ∈ lP
n
vc X ≠ô
||) fc nc| ϕ(X) xcc c|nh cm neU ϕ(X) < ô, ∀ X ∈ lP
n
vc X ≠ô
|||) ϕ(X) khcng xcc c|nh ccU neU ∃X
T
, X
2
∈ lP
n
ºcc chc
ϕ(X
T
).ϕ(X
2
) < ô
He quo ϕ(X) =
2
1

n
i i
i
x λ
=

. fc cc :
|) ϕ xcc c|nh cUcng neU λ
|
> ô, ∀| =
1, n
,
||) ϕ xcc c|nh cm neU λ
|
< ô, ∀| =
1, n
,
|||) ϕ khcng xcc c|nh ccU neU ∃ |,k∈ ¦T, ..., n} ºcc chc λ
|

k
< ô
2) Ð|nh |y . Chc ccng lccn phUcng : ϕ(X) = X
f
./.X , X ∈ lP
n
.
|) ϕ xcc c|nh cUcng ⇔ H
k
> ô, ∀k =
1, n

||) ϕ xcc c|nh cm ⇔ (·T)
k
H
k
> ô, ∀k =
1, n

|||) ϕ khcng xcc c|nh ccU neU :∃k : H
2k
< ô (2k ≤ n)
hcy ∃ k ∈ ¦T, 2, ..., n·2} : H
k
.H
k+2
< ô
Ð|nh |y . ϕ(X) = X
f
/X
|) ϕ xcc c|nh cm ⇔ mc| g|c lr| r|eng cUc / ceU cUcng.
||) ϕ xcc c|nh cm ⇔ mc| g|c lr| r|eng cUc / ceU cm.
|||) neU ∃ λ
|
, λ
k
|c 2 g|c lr| r|eng cUc / vc λ
l

k
< ô
⇒ ϕ khcng xcc c|nh ccU.
V| du1.Phcn |cc| ccng lccn phUcng :
|) C = 4x
T
2
+ 2x
2
2
+ 3x
3
2
· 2x
T
x
2
· 4x
2
x
3

Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 34
||) C = ·óx
T
2
· x
2
2
· 27x
3
2
+ T2x
T
x
3
+ 8x
2
x
3

2.Xcc c|nh m ce ccng lcc n phUcng ºcU |c xcc c|nh
cUcng : C = 7x
T
2
+ 3x
2
2
+ mx
3
2
+ óx
T
x
2
· 4x
T
x
3
+ 8x
2
x
3

ÐE IHI MON ÐAI $O IUYE N IÍNH khoo 22 ÐHkI (Iho| g|on 120 phuI)
Cou 1 . Chc ccc veclc /
T
= (m, T, T), /
2
= (T, m, T), /
3
= (T, T, m) lrcng P
3
.
T) Vc| g|c lr| ncc cUc m lh| cc veclc lren lcc lhcnh cc ºc cUc P
3
?
2) f|m m ce khcngg|cn ccn º|nh cc| 3 veclc lren cc ºc ch|eU ccng 2 ?
Cou 2 . Chc mc lrcn vUcng / :/ =
| |
|

|
|
+
|
|
+
\ ¹
T T 5 3
T 2 4 3

T ô 2 2
ô T 7 2
n
n

T)B|en |Ucn lhec m hcng cUc mc lrcn /. 2) Kh| m = T, hcy l|m /
·T

Cou 3 . Chc hc| he phUcng lr|nh :
(l) :
+ − + = ¦
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
T 2 3 4
T 2 3 4
T 2 3 4
2 3 4 ô
3 2 2 3 ô
4 3 7 2 ô
x x x x
x x x x
x x x x
(ll) :
+ − + = ¦
´
+ − + =
¹
T 2 3 4
T 2 3 4
2 4 3 ô

7 4 ó º ô
x x x x
x x x x

T)f|m mcl he ngh|em cc ccn cUc he phUcng lr|nh (l)
2)Vc| g|c lr| ncc cUc m lh| 2 he p lr|nh lren cc ngh|em chUng ?
Cou 4 .frcng he lhcng |mpUl mc cc cc ngcnh k|nh le . B|el mc lrcn he ºc
ccU vcc : / =
| |
|
|
|
\ ¹
ô, 2 ô, 3 ô, 4
ô, 3 ô, 2 ô, 3
ô, 4 ô, 3 ô,T
vc yeU cc U cUc ngcnh k|nh le mc
cc| vc| cc ngcnh k|nh le lren |c Tô, 2, 48
T)f|nh ºcn |Ucng cc ngcnh k|nh le lren.
2) NeU nhU nhc cp cUng ky lhUcl mc|, ngcnh k|nh le lhU nhcl l|el k|e m
cUc c 5ôº ngUyen vcl ||eU chc ºcn xUcl, ccn ch| ph| chc ºcn xUcl mcl
ºcn phcm cUc hc| ngcnh ccn |c| vc yeU cc U cUc ngcnh k|nh le mc
khcng lhcy cc| lh| ºcn |Ucng cUc cc ngcnh k|nh le lre n ºe |c ccc nh|eU?

ÐE IHI ÐAI $O IUYEN IÍNH khoo 23 - Iho| g|on . 120 phuI
Cou 1 . Chc he veclc /
T
= (2, 3, ô, 4, 2), /
2
= (T, 2, 3, ·T, 2),
/
3
= (3, 5, 3, 3, 4), /
4
= (8, T3, ó, Tô, ó) lrcng P
5
.
T) Gc| W |c khcng g|cn º|nh cc| /
T
, /
2
, /
3
, /
4
.
f|m mcl cc ºc vc ºc ch|e U cUc W.
2) f|m lcc cc cUc /
T
, /
2
, /
3
, /
4
lhec cc ºc cUc c ºcp vUc l|m cUcc.
Cou 2 . / =
| |
|
|
|
\ ¹
2 T T
T T ô
2 ô T
. T) f|m /
·T
. 2)f|m (/
·T
)
f
. (/
·T
)
f
. (/f)
3
. /
·T

IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 35

Cou 3 . T) Chc 4 phUcng lr|nh :
x
T
+ 2x
2
· x
3
+ 2x
4
= ô (T)
2x
T
+ 3x
2
+ 4x
3
+ x
4
+ 2x
5
= ô (2)
2x
2
· T2x
3
+ óx
4
+ 4x
5
= ô (3)
·x
T
+ x
2
+ mx
3
+ 7x
4
+nx
5
= ô (4)
T)f|m mcl cc ºc cUc khcng g|cn ngh|em cUc he phUcng lr|nh gcm 3
phUcng lr|nh (T), (2), (3).
2)Vc| g|c lr| ncc cUc m, n cc ºc l|m cUc c lrcng ccU (T) cUng |c cc ºc
cUc khcng g|cn ngh|e m cUc he p lr|nh (T), (2), (3), (4)
Cou 4 . Xel mc h|nh |npUl · cUlpUl mc gcm 3 ngcnh k|nh le. B|el mc lrcn
he ºc ccU vcc / =
| |
|
|
|
\ ¹
ô,T ô, 2 ô, 3
ô, 3 ô, 2 ô, 3
ô, 2 ô, 4 ô,T
yeU cc U cUc ngc nh k|nh le mc
cc| vc| 3 ngcnh lren |c c
T
, c
2
, c
3
vc| cj > ô ∀j = T, 2, 3
T) f|m mUc ºcn |Ucng cUc 3 ngcnh k|nh le lren, neU:
c
T
= 72, c
2
= 42, c
3
= 74.
2) Ne U ngcnh k|nh le mc ye U ccU ngcnh k|nh le lhU 3 cUng ccp
lhem mc l khc| |Ucng ºcn phcm lr| g|c mcl ccn v| l|en le, kh| cc ºcn |Ucng
(l|nh rc l|en) ccc ngcnh k|nh le lhU T, 2, 3 phc| lcng lhem |en ccc nh|eU ?
ÐE IHI ÐAI $O IUYEN IÍNH khoo 23 - Iho| g|on . 120 phuI
Cou 1 . Chc he veclc /
T
= (T, 2, ·T, 2, ô), /
2
= (2, 3, 4, T, 2),
/
3
= (ô, 2, ·T2, ó, ·4), /
4
= (·T, T, m, 7, n) lrcng P
5
.
T) f|m he veclc ccc |cp lUyen l|nh cUc cc| cUc he /
T
, /
2
, /
3

2) f|m m, n ce r(/
T
, /
2
, /
3
) = r(/
T
, /
2
, /
3
, /
4
)
Cou 2 . / =
| |
|
|
|
\ ¹
2 2 T
2 T T
T T ô
B =
| |
|
|
|
\ ¹
4 2 ô
4 3 T
ô 2 3
T) f|m /
·T

2) f|m X, Y ce : /
f
(X + Y) = B
f
vc (X · Y)/ = B
Cou 3 . Chc he phUcng lr|nh :
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + + + =
¹
( T) 2
2
( T) ( 3)
x y n z
x ny z C
x n y n z L

T) Vc| g|c lr| ncc cUc m lh| he phUcng lr|nh lren cc mcl
ngh|em cUy nhcl.
2) f|m c, c ce he cc ngh|e m vc| mc| m.
Cou 4 . Xel lh| lrUcng 3 |cc| hcng. B|el hcm cUng vc hcm cc U 3
|cc| hcng lren |c :
C
ST
= ºP
T
· P
3
– T7ô
C
S2
= T2P
2
· P
3
– 5ôô
C
S3
= ·P
T
– P
2
+ TôP
3
– 5Tô
C
DT
= T88ô · 8P
T
+ P
2
+ P
3

C
D2
= 2ô7ô + P
T
· TôP
2
+ P
3

C
D3
= 2T4ô + P
2
· 8P
3

Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 3é
T) f|m c|em ccn ccng lh| lrUc ng. 2)NeU cU lrcng T ccn v|
lhc| g|cn, ngUc| lc xUcl c| ººô ccn v| |cc| hcng lhU T, 74ô ccn v| |cc| hcng
lhU 2 vc nhcp ve TT7ô ccn v| |cc| hcng lhU 3, lh| g|c ccc mcl hcng lc|
c|em ccn ccng ºe |c ccc nh|eU.
ÐE IHI MON ÐAI $O IUYE N IÍNH khoo 24 - º0 phuI
Cou 1 . Ccc menh ce ºcU ccy, menh ce ncc cUng, menh ce ncc ºc|,
neU ºc| hcy g|c| lh|ch v| ºcc :
T)NeU /
T
, /
2
, ..., /
m
|c he veclc lrcng P
n
vc lcn lc| m ºc lhUc x
T
, x
2
, ..., x
m

ce x
T
/
T
+ x
2
/
2
+ ... + x
m
/
m
= ô lh| he veclc lren phU lhUcc lUyen l|nh.
2)NeU he veclc gcm m veclc lrcng P
n
cc hcng ccng m lh| he phU
lhUc c lUyen l|nh.
3)NeU O
ºxl
|c mc lrcn khcng cc ºxl vc / |c mc lrcn cc mxn
lh| O
kxm
/ = / O
nx k
= ô
4)lc lrcn / cc ngh|ch ccc kh| vc ch| kh| / |c mc lrcn vUcng.
5) NeU /, B |c hc| mc lrcn cUng cc p mc khcng ºUy c|en lh| (/B)
·T
= /
·T
B
·
T
ó)He phUcng lr|nh lUyen l|nh lhUcn nhcl |Ucn |Ucn cc vc ºc ngh|em
7)He phUcng lr|nh lUyen l|nh |c he Crcmer kh| vc ch| kh| he cc ngh|em
cUy nhcl.
8)NeU λ |c ngh|em cc| k cUc phUcng lr|nh ccc lrUng cUc mc lrcn
vUcng / vc / cc lhe che c hcc cUc c lh| r(/ · λl) = k
º)NeU / |c mc lrcn cUc phep c|e n cc| lUyen l|nh lrcng P
n
Ung vc| cc ºc
ccn v| lh| / khcng ºUy c|en
Tô)NeU /, B |c hc| mc lrcn vUcng cc p n > T lh|
cel (/ + B) = cel/ + cel B
Cou 2 . f|m mc lrcn X ºcc chc :/
f
X/ = (l · /) .frcng cc l |c mc lrcn ccn v|
ccp 3 vc :
/ =
− − | |
|

|
|

\ ¹
3 3 2
2 3 T
2 T 2

Cou 3 . frcng mc h|nh |npUl · cUlpUl mc chc mc lrcn he ºc ccU vcc :
/ =
| |
|
|
|
\ ¹
ô,T ô, 2 ô, 3
ô, 3 ô, 3 ô, 3
ô, 2 ô, 2 ô,T

f|nh mUc ºcn |Ucng cUc 3 ngcnh k|nh le lren neU c|el yeU ccU
cUc ngcnh k|nh le mc cc| vc| 3 ngcnh lren |cn |Ucl |c óô, ºô, óô
Cou 4 . Chc phep c|en cc| lUyen l|nh f : P
3
→ P
3
xcc c|nh cc| :
l(x
T
, x
2
, x
3
) = (x
T
· 3x
2
, x
2
, x
T
· 3x
2
· x
3
)
c)f|m mc lrcn cUc phep c|en cc| lUyen l|nh lren Ung vc| cc ºc ccn v|
c)f|m lcl cc ccc g|c lr| r|eng vc veclc r|eng cUc f.
ÐE IHI MON ÐAI $O IUYE N IÍNH khoo 24 - º0 phuI
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 37

Cou 1 . Ccc menh ce ºcU ccy menh ce ncc |c cUng, menh ce ncc ºc|,
neU ºc| hcy g|c| lh|ch v| ºcc : T)NeU /
T
, /
2
, ..., /
m
|c mcl he veclc ccc |cp
lUyen l|nh lrcng P
n
lh| m > n 2)Sc veclc lrcng mc| he veclc cc c |cp
lUyen l|nh lrcng P
n
ceU cc ng nhcU.
3)Chc / |c mc lrcn lh| cel(/./
f
) = cel/. cel/
f
4) Ne U / |c
mc lrcn ccp mxn lh| r(/) = m|n {m, n} 5)NeU /, B |c hc| mc lrcn vUcng
ccp n lh| (/.B)
f
= /
f
.B
f

ó)NeU / |c mc lrcn vUcng ccp 3 vc cel(/) = 2 lh| cel(2/) = 4
7)NeU he phUcng lr|nh lUyen l|nh n cn cc hcng cUc mc lrcn he ºc
nhc hcn n (r(/) < n) lh| he phUcng lr|nh cc vc ºc ngh|em.
8)NeU / |c mc lrcn vUcng ccp n cc lcl cc k g|c lr| r|eng khcc
nhcU vc| k < n lh| / khcng lhe che c hcc cUc c.
º)NeU / = (c
|j
)
3x3
|c mc lrcn he ºc ccU vcc lrcng mc h|nh |npUl ·
cUlpUl mc lh| c
TT
+ c
T2
+ c
T3
< T
Tô)NeU mcl he veclc cc mcl he ccn cc c |cp lUyen l|nh lh| he
veclc cc ccc |cp lUyen l|nh.
Cou 2 . Chc he /
T
= (T, 2, 3, ·T), /
2
= (T, ·3, ·2, 4), /
3
= (·T, 2, T, ·3),
/
4
= (·T, 2, T, m) lrcng P
4

T)He veclc /
T
, /
2
, /
3
ccc |cp hcy phU lhUc c lUyen l|nh ?
2)Vc| g|c lr| ncc cUc m lh| /
4
|c lc hcp lUyen l|nh cUc /
T
, /
2
, /
3
.
Hcy c|eU c|e n /
4
çUc /
T
, /
2
, /
3
Ung vc| g|c lr| cUc m vUc l|m cUc c. Ccch
c|eU c|en lren cc cUy nhcl hcy khcng ?
Cou 3 . Xel mcl lh| lrUcng 3 |cc| hcng cc ccc hcm cUng vc hcm ccU nhU
ºcU :
C
ST
= TóP
T
· 2 P
2
· P
3
· 4ô
C
S2
= ·2P
T
+TTP
2
· P
3
· 3ô
C
S3
= ·P
T
· 2 P
2
+T8 P
3
– 25
C
DT
= ·5P
T
+ P
2
+ P
3
+ Tº5
C
D2
= 2P
T
· 5P
2
+ 22ô
C
D3
= 2P
T
+ P
2
· ºP
3
+ T4ô
Hcy xcc c|nh g|c cc c mcl hcng lc| c|em ccn ccng lh| lrUcng.
Cou 4 . Chec hcc mc lrcn ºcU :
− − | |
|

|
|

\ ¹
T 4 2
3 4 ô
3 T 3

ÐE IHI MON ÐAI $O IUYE N IÍNH khoo 24 - º0 phuI
Cou 1 . Ccc menh ce ºcU ccy menh ce ncc cUng, menh ce nc c ºc|,
neU ºc| hcy g|c| lh|ch v| ºcc :
T)NeU mc l he veclc phU lhUc c lUyen l|nh lh| mc| he ccn cUc nc
cUng phU lhUcc lUyen l|nh.
2)lc| khcng g|cn ccn cUc P
n
ceU cc |l nhcl mcl cc ºc.
3)Hcng cUc he veclc lrcng P
n
ccng ºc ch|e U cUc khcng g|cn ccn º|nh cc|
he veclc cc. 4)Chc /, B |c hc| mc lrcn vUcng ccng ccng. NeU cel/ = ô
lh| celB = ô 5)lc| he phUcng lr|nh lUyen l|nh cc hcng cUc mc lrcn he ºc
ccng hcng cUc mc lrcn he ºc mc rcng |c he crcme.
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 38
ó)NeU he phUcng lr|nh lUyen l|nh cc hcng cUc mc lrcn he ºc ccng ºc cn
lh| he cc cUy nhcl ngh|em.
7)NeU mc lrcn / cc ngh|ch ccc lh| / cc g|c lr| r|eng ccng khcng.
8)NeU / |c mcl mc lrcn vc cel (/
f
/) ≠ ô lh| / cc ngh|ch ccc.
º)NeU /, B |c hc| mc lrcn vUcng cUng ccp khcng ºUy c|en lh|
cel (B
·T
/B /) = cel(/
2
)
Tô)NeU / |c mc lrcn vUcng vc khcng cc ºc lhU c ncc |c g|c lr| r|eng cUc
/ lh| / khcng ºUy c|en.
Cou 2 . f|m ccc g|c lr| r|eng vc veclc r|eng cUc:/ =
− | |
|

|
|

\ ¹
3 5 3
4 º ó
ô TT 8

Cou 3 . frcng mc h|nh |npUr · cUlpUl mc chc mc lrcn he ºc ccU vcc :
/ =
| |
|
|
|
\ ¹
ô, 2 ô,T ô, 3
ô, 3 ô, 2 ô, 3
ô, 2 ô, 4 ô,T
. f|m mUc ºcn |Ucng cUc cc ngcnh lren ne U ye U
ccU cUc ngcnh mc cc| vc| cc ngcnh lren |cn |Ucl |c T2ó, 82, Tº4.
Cou 4 . Chc /
T
= (T, ·2, 2), /
2
= (2, ·3, 5), /
3
= (·T, T, ·4) |c mcl he veclc
lrcng P
n
. ChUng m|nh rcng he veclc lren lcc lhcnh cc ºc cUc P
3
.
f|m lcc cc cUc / = (8, ·T2, T5) lhec cc ºc cUc c ºcp cc.
ÐE IHI MON IUYE N IÍNH khoo 24 - º0 phuI
Cou 1 . Ccc menh ce ºcU ccy menh ce ncc cUng, menh ce nc c ºc|,
neU ºc| hcy g|c| lh|ch v| ºcc : T)NeU mc l he veclc phU lhUc c lUyen l|nh
lh| hcng cUc he veclc ccng ºc veclc lrcng he 2) lc| khcng g|cn
ccn cUc P
n
cc vc ºc veclc.
3)Hc| he veclc lrcng P
n
cc vc ºc veclc ccng nhcU lh| hcng cUc
hc| he ccng nhcU. 4) Chc /, B |c hc| mc lrcn vUcng cUng cc p. Ne U
/.B = ô lh| cel/ = celB = ô 5)lc| he phUcng lr|nh lUyen l|nh cc ºc
phUcng lr|nh ccng ºc cn |c he crcme ó)NeU he p.l lUyen l|nh cc ºc
phUcng lr|nh |cn hcn ºc ºc cn lh| he vc ngh|em 7)NeU mc lrcn / cc
ngh|ch ccc vc cel/ = cel/
·T
lh| / = l
8) Ne U / |c mcl mc lrcn lh| cel(/
f
/) = cel(//
f
) º) /, B |c 2
mc lrcn vUcng cUng ccp khcng ºUy c|en lh| cel(/
·T
B/) = cel(B) Tô)NeU
/ |c mc lrcn vUcng vc mc| g|c lr| r|eng cUc / ce U khcc khcng lh| /
khcng ºUy c|en.
Cou 2 . Chc / =
| |
|
|
|
\ ¹
ô 2 T
T 3 2
2 7 n
. T)f|m m ce / khcng cc ngh|ch ccc ?
2)f|m /
·T
Ung vc| m = 3
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 3º

Cou 3 . frcng mc h|nh ccn ccng lh| lrUcng gcm cc |cc| hcng. B|el hcm
cUng vc hcm cc U cUc 3 |cc| hcng lren.
C
ST
= 8P
T
– 2P
2
– 2ô C
DT
= 7ô · 4P
T
+ P
3

C
S2
= ·P
T
+ óP
2
– 3ô C
D2
= óô · 5P
2
+ P
3

C
S3
= ·2P
T
· 2P
2
+ ºP
3
– 2ô C
D3
= 8ô + P
T
+ P
2
· óP
3

T)f|m g|c lc| c|em ccn ccng lh| lrUcng. 2)NeU nhcp ve |cc| hcng
lhU cc Tô ccn v|, vc xUcl |cc| hcng lhU hc| 2ô ccn v|. f|m c|em ccn ccng
mc|.
Cou 4 . Chc V = {(x
T
, x
2
, x
3
, x
4
) ∈ P
4
| x
T
· 2x
3
= 3x
2
+ 2x
4
}
ChUng m|nh rcng V |c mcl khcng g|cn ccn cUc P
4
. f|m mcl cc ºc cUc V.
ÐE IHI MON ÐAI $O IUYE N IÍNH khoo 25 - º0 phuI
ÐE 1 . Cou 1 . frcng ccc menh ce ºcU, menh ce ncc cUng, menh ce
ncc ºc|, neU ºc| hcy g|c| lh|ch v| ºcc :T) Hcng cUc mcl he veclc ccc |cp
lUyen l|nh cU c cc| cUc mc l he veclc |Ucn |Ucn nhc hcn hcng cUc he
veclc cc. 2)Chc U, V, W |c 3 cc ºc lrcng P
n
, f
T
, f
2
, f
3
|cn |Ucl |c nhUng mc
lrcn cc| cc ºc lU U → V, lU V → W vc lU W → U. NeU cel f
T
= ó, cel f
2
= 3
lh| cel f
3
= T8
3)lc| mc lrcn vUcng ccp n ceU cc lhe chec hcc cUcc. 4)
Ne U mc lrcn cUcng che c cc c|nh lhU c ccng T lh| mc lrcn cc |c
mc lrcn ccn v|.
5)NeU he phUcng lr|nh lUyen l|nh n cn cc hcng cUc mc lrcn he ºc
ccng hcng cUc mc lrcn he ºc mc rcng vc ccng n lh| |c he Crcmeº.
Cou 2 . Chc : / =
| |
|
|
|
\ ¹
T 2 3
2 ô
3 3
n
n
, B = /./
f
.
T)f|m ngh|ch ccc cUc B kh| m = 5.
2)Vc| g|c lr| ncc cUc m lh| B khcng cc ngh|ch ccc.
Cou 3 . frcng mc h|nh |npUl · cUlpUl mc c|e l mc lrcn he ºc ccU vcc |c :
/ =
| |
|
|
|
\ ¹
ô, 2 ô, 3
ô, 3 ô,T ô, 2
ô, 2 ô, 3 ô, 2
n
. T) f|m yeU ccU cUc ngcnh k|nh le mc kh|
m = ô,2, c|el ºcn |Ucng cUc 3 ngcnh |c 3ôô, 25ô, 22ô
2) f|m m c|el rcng kh| ºcn |Ucng cUc 3 ngcnh |c 4ôô, 4ôô, 3ôô
lh| ngcnh k|nh le lhU nhcl cUng ccp chc ngcnh k|nh le mc |c T3ô.
Cou 4 . Chec hcc mc lrcn ºcU : / =
− − | |
|

|
|

\ ¹
3 T T
T T T
T T T

HUOrQ UCr VC UCj sO .
Caâu 1 :1)5Ci (UUC VCO Ujrl rQlìC lCrQ CUC lO VOC!O)
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 40
2)5Ci Vì !lOO COrQ !lU C UOi !OC UO !C CO .

− −
=
T T
3 2 T
f . 1 1

NOr jlCi CO . UO! 1
3
=
2 T
T T

cel cel
1 1
=
=
T T T

3 ó T8

3)5Ci 4)5Ci (ClO Ví UU nirl lOC ClCrQ lCr nC !rCr
- =
| |
|
|
|
\ ¹
3 ô

T
ô
3
CO |-| = 1, rlUrQ - klOrQ jlCi lC nC !rCr UOr Vj)
5) 5Ci (Ví UU lO jlUOrQ !rìrl !UyOr !írl 2 Cr .
− = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
T 2
T 2
T 2
2 3
2 5
2 4 Tô
x x
x x
x x
CO |Crk(-) = |Crk( / ) = 2 rlUrQ lO rCy CO sO jlUOrQ
!rìrl lC 3 klCC sO Cr lC 2 rOr klOrQ jlCi lC lO CrCnOr.
Caâu 2 : 1) Kli n = 5 !lì -
-1
=
| |
|
− −
|
|

\ ¹
25 7 5
T
Tô 2 2
4
º 3 T

NOr 8
-1
= (-
1
)
-1
.-
-1
= (-
-1
)
1
-
-1
=
− − | |
|

|
|

\ ¹
8ôó 222 T54
T
222 ó2 42

T54 42 3ô

2) 1C CO. |8| = |-||-
1
| = |-||-| nC |-| = (n - 1)(n - ó) rOr |8| = 0
⇔ n = 1 lCy n = ó
Caâu 3 : 1) D = (I – A).X 2) n = 0,25
Caâu 4 : |C !rCr - CO 2 QiC !rj riOrQ λ
1
= 1 (rQliOn UOr) VC λ
2
= 2
(rQliOn LOi 2)
HO (- - |)X = 0 CO lO rQliO n CO LCr . -
1
= (1, 1, 1)
1

HO (- - 2|)X = 0 CO lOrQliO n CO LCr . -
2
= (1, 1, 0)
1
, -
3
= (1, 0, 1)
1

rOr 5 =
| |
|
|
|
\ ¹
T T T
T T ô
T ô T
VC - = 5
-1
-. 5 =
| |
|
|
|
\ ¹
T ô ô
ô 2 ô
ô ô 2

ÐE 2 . Cou 1 . frcng ccc menh ce ºcU, menh ce ncc cUng, menh ce
ncc ºc|, neU ºc| hcy g|c| lh|ch v| ºcc : T) frcng he phUcng lr|nh
lUyen l|nh hcng cUc mc lrcn ccng hcng cUc mc lrcn he ºc mc rcng.
2)Chc V |c mcl khcng g|cn ccn cUc P
4
. lc| cc ºc cUc V ceU cc 4 veclc.
3)NeU / |c mc lrcn vUcng ccp n lh| / cc khcng çUc n veclc r|eng.
4)lc lrcn cUc mcl phe p c|en cc| lUyen l|nh lrcng P
n
lhec cc ºc
ccn v| |c mcl mc lrcn vUcng ccp n khcng ºUy c|en. 5) Ne U mcl he veclc
lrcng P
n
phU lhUcc lUyen l|nh lh| mc| veclc cUc he |c lc hcp lUyen l|nh
cUc nhUng veclc ccn |c|.
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 41

Cou 2 . Chc : B
T
= (2, ·3, 4), B
2
= (3, T, ·5), B
3
= (T, 2, ·T), B
4
= 7B
T
+ 4B
2
· 5B
3
vc
mc lrcn / =
| |
|
|
|
\ ¹
T 3 2
2 T 3
ô 4 5
f|m ccc veclc C
j
= B
j
. / vc| j = T4 , . ChUng m|nh
rcng C
T
, C
2
, C
3
lcc lhcnh mcl cc ºc cUc P
3
vc l|m lcc cc cUc C
4
lhec cc
ºc lren.
Cou 3 . T) frcng mc h|nh |npUl · cUlpUl mc c|e l mc lrcn he ºc ccU vcc :
/ =
| |
|
|
|
\ ¹
ô,T ô, 2 ô, 3
ô, 3 ô, 2 ô,T
ô, 2 ô, 3 ô,T
vc c|el yeU ccU cUc ngcnh k|nh le mc |c : 44, 23,
48. f|m ºcn |Ucng ccc ngc nh. 2)frcng mc h|nh |npUl · cUlpUl mc gcm 2
ngcnh k|nh le, c|el rcng ne U ngcnh k|nh le mc ye U ccU (3ô, óô) lh| ºcn
|Ucng cUc hc| ngcnh |c Tôô vc 2ôô, neU ngcnh k|nh le mc yeU ccU (8ô,
7ô) lh| ºcn |Ucng cUc hc| ngcnh |c 2ôô vc 3ôô. f|m mc lrcn he ºc ccU
vcc.
Cou 4 . ÐUc ve ccng ch|nh lcc vc v|el phep cc| c|e n lUcng Ung :
f = 2
x x x
T
2
2
2
3
2
3 4 − +
+ 4x
T
x
2
+ óx
T
x
3
· 2x
2
x
3

HUOrQ UCr VC UCj sO .
Caâu 1 :1)5Ci (Ví UU lO
− = ¦
´
− =
¹
T 2
T 2
2 5

2 4
x x
x x

CO |(-) = 1 ≠ |( / ) = 2
2) 5Ci (Ví UU V = {X
α
(α, α, 0, 0) VOi α ∈ |} lC nO! klOrQ QiCr COr
CUC |
4
rlUrQ CO CO sO Cli QOn nO! VOC!O lC - = (1, 1, 0, 0) 3) 5Ci (Vì
QiC sU X ≠ 0 lC VOC!O riOrQ CUC nC !rCr - UrQ VOi QiC !rj riOrQ λ !UC .
- X = λX . Kli UO klOrQ QiCr CO r nO! CliOU LC! LiOr UOi VOi j LiOr UOi
!UyOr !írl.f(X) = -X lC || X | = {X ∈ |
r
. -\X = α X VOi α ∈ |}.
|Cy X ∈ | X . X
*
= α
*
. X VOi α
*
≠ 1 (UO X
*
≠ 0, X
*
≠ X )
!C CO . -X
*
= -α
*
X = α
*
. λX = λ α
*
X = λX
*

5Uy rC X
*
CUrQ lC 1 VOC!O riOrQ CUC - UrQ VOi QiC !rj riOrQ CUC λ
Vì CO VO sO CC Cl ClOr α
*
!lOC α
*
≠ 0, α
*
≠ 1 rOr CO VO sO
VOC!O X* !U C CO VO sO VOC!O !iOrQ X
*
CUC nC !rCr -.
3) 5Ci (Ví UU xO! jlOj LiOr UOi !UyOr !írl .f(X) =
+ | |
|
+
\ ¹
T 2
T 2

x x
x x

=
| | | |
| |
\ ¹\ ¹
T
2
T T

T T
x
x
= -.X .
Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 42
VOi - =
| |
|
\ ¹
T T

T T
CO |-| = 0 !UC nC !rCr - lC sUy LiOr)
5) 5Ci (Ví UU lO .
= ¦
´
=
¹
T
2
(T,T)

(ô, ô)
-
-
PlU !lUO C !UyOr !írl Vì CO
ClUC VOC!O 0 rlUrQ VOC!O -
1
CUC lO klOrQ UUO C sirl rC !U VOC!O -
2

CUC lO)
Caâu 2 : C
1
= (-4, 7, 15), C
2
= (5, -28, -1ó), C
3
= (5, -5, 3)
CO
T
2
3

C
C
C
= 171ó ≠ 0,
, , T 2 3
4

C C C
C
= (7, 4, -5) Vì C
4
= 8
4
.- = (78
1
+ 48
2
- 58
3
)-
= 78
1
- + 48
2
- - 58
3
- = 7C
1
+ 4C
2
- 5C
3

Caâu 3 : 1) X
1
= 100,5, X
2
= 79,2, X
3
= 102
2) - =
| |
|
\ ¹
ô, 3 ô, 2

ô, 4 ô, 5

Caâu 4 : |C !rCr CUC UCrQ !OCr jlUOrQ !lOO CO sO £ lC .
- =
− | |
|
− − −
|
|

\ ¹
2 2 3
2 3 T
3 T 4
CO H
1
= 2, H
2
= -10, H
3
= -3
rOr f =
− +
2 2 2
T 2 3
3
2 5

y y y

VOi 1 =
− | |
|
|
|
|
|
|
|
\ ¹
TT
T T

2
ô T
5
ô ô T
rOr x = 1. · =
− | |
|
|
|
|
|
|
|
\ ¹
TT
T T

2
ô T
5
ô ô T
(
(
(
(
¸ ¸
T
2
3

y
y
y

ÐE 3 . Cou 1 . frcng nhUng menh ce ºcU, menh ce ncc cUng, menh ce
ncc ºc|, neU ºc| hcy g|c| lh|ch v| ºcc : T)Hcng cUc he veclc |Ucn |Ucn
nhc hcn ºc veclc lrcng he 2) lc| mc lrcn vUcng ceU cc ngh|ch cc c.
3) lc| mc lrcn vUcng ce U cc lhe che c hcc cUcc.
4) Ne U / |c mc lrcn vUcng ºUy c|en lh| mc| g|c lr| r|eng cUc
/ ceU khc c khc ng
5) lc| he veclc phU lhUcc lUyen l|nh lrcng P
n
ce U cc ºc
veclc |cn hcn n.
Cou 2 . Chc U : U
T
= (T, ·T, T), U
2
= (T, ô, T), U
3
= (ô, T, T) lrcng P
3

T) ChUng m|nh rcng U |c mcl cc ºc cUc P
3

2) f|m mc lrcn cc| cc ºc lU U ºcng cc ºc ccn v| L : f
U
→ L.
IIII ÐH V|nh V|en Ihon Iong Irong 43

Cou 3 . T)frcng mc h|nh ccn ccng lh| lrUcng cc cc |cc| hcng c|el
hcm cUng vc hcm cc U cU c cc |cc| hcng lren :
C
ST
= TôP
T
· P
2
– 85
C
S2
= ·P
T
+T2 P
2
· P
3
· 48
C
S3
= P
2
+ T5P
3
– ó5
C
DT
= ·7P
T
+ P
2
+ P
3
+ 2T3
C
D2
= P
T
· 8P
2
+ P
3
+ T88
C
D3
= P
T
+ P
2
· TôP
3
+ T85
f|m g|c lc| c|em ccn ccng lh| lrUcng.
Cou 4 . Chec hcc mc lrcn ºcU :/ =
− | |
|
− −
|
|

\ ¹
ô T T
3 2 3
T T ô

HUOrQ UCr VC UCj sO . Caâu 1 :
1) 5Ci (Ví UU lO
= ¦
´
=
¹
T
2
(T, ô)

(ô,T)
-
-
CO |Crk (-
1
, -
2
) = 2 = sO VOC!O CUC lO)
2) 5Ci 3) 5Ci 4)5Ci (Ví UU ClO - =
| |
|
\ ¹
TT T2
2T 22

C C
C C

CO |-| = 0. PlUOrQ !rìrl UC C !rUrQ CUC nC !rCr -.
|- - λ|
2
= -λ
2
= λ(C
11
+ C
22
) + |-| = 0 Vì |-| = 0 → -λ
2
- λ(C
11
+ C
12
) = 0
⇔ λ
1
= 0, λ
2
= -(C
11
+ C
22
). !iOU rCy ClUrQ !O nC !rCr
VUOrQ sUy LiOr - lUOr CO QiC !rj riOrQ λ
1
= 0
5) 5Ci (Ví UU lO
= ¦
´
=
¹
T
2
(T,T,T)

(2, 2, 2)
-
-
lC lO VOC!O jlU !lUO C !UyOr
!írl (Vì -
2
= 2-
1
) !rOrQ |
3
nC Cli QOn 2 VOC!O)
Caâu 2 1) |U| = 1 ≠ 0 rOr U = {U
1
, U
2
, U
3
} lC nO! CO sO CUC |
3

2) 1
U → £
= 1
£
-1
→ U
=
| |
|

|
|
\ ¹
T T ô
T ô T
T T T
=
− − | |
|

|
|

\ ¹
T T ô
2 T T
T ô T

Caâu 3 :
p
= (20, 15, 12)
Caâu 4 : |C !rCr - CO 3 QiC !rj riOrQ . λ
1
= 2, λ
2
= 1, λ
3
= -1
HO (- - 2|)X = 0 CO lO rQliOn CO LCr -
1
= (-1, 1, 1)
1

HO (- - |)X = 0 CO lO rQliO n CO LCr -
2
= (-1, 0, 1)
1

HO (- + |)X = 0 CO lO rQliOn CO LCr -
3
= (1, 1, 0)
1

5 =
− − | |
|
|
|
\ ¹
T T T
T ô T
T T ô
, 5
-1
=
− − | |
|

|
|
\ ¹
T T T
T T 2
T ô T
,
1 = 5
-1
-5 =
| |
|
|
|

\ ¹
2 ô ô
ô T ô
ô ô T

Ðo| $o Iuyen I|nh & G|o| I|ch Irong 44
ÐE 4 . Cou 1 . frcng nhUng menh ce ºcU, menh ce ncc cUng, menh ce
ncc ºc|, neU ºc| hcy g|c| lh|ch v| ºcc :T)Hcng cUc he veclc |Ucn |Ucn nhc
hcn ºc veclc lrcng he.2)lc| mc lrcn vUcng ceU cc ngh|ch ccc
3) lc| mc lrcn vUcng ce U cc lhe che c hcc cUcc.
4) Ne U / |c mc lrcn vUcng ºUy c|en lh| mc| g|c lr| r|eng cUc
/ ceU khc c khc ng.
5) lc| he veclc phU lhUcc lUyen l|nh lrcng P
n
ce U cc ºc
veclc |cn hcn n.
Cou 2 . Chc U : U
T
= (T, ·T, T), U
2
= (T, ô, T), U
3
= (ô, T, T) lrcng P
3
.
T) ChUng m|nh rcng U |c mcl cc ºc cUc P
3
.
2) f|m mc lrcn cc| cc ºc lU cc ºc U ºcng cc ºc ccn v| L : f
U → L

Cou 3 . T)frcng mc h|nh ccn ccng lh| lrUcng cc cc |cc| hcng c|el hcm
cUng vc hcm cc U cUc cc |cc| hcng lren.
C
ST
= TôP
T
· P
2
– 85
C
S2
= ·P
T
+T2 P
2
· P
3
· 48
C
S3
= P
2
+ T5P
3
– ó5
C
DT
= ·7P
T
+ P
2
+ P
3
+ 2T3
C
D2
= P
T
· 8P
2
+ P
3
+ T88
C
D3
= P
T
+ P
2
· TôP
3
+ T85
f|m g|c lc| c|em ccn ccng lh| lrUcng.
Cou 4 . Chec hcc mc lrcn ºcU : / =
− | |
|
− −
|
|

\ ¹
ô T T
3 2 3
T T ô

8AI IAF 1.Phcn |cc| ccng lccn phUcng : C = 4x
T
2
+ 2x
2
2
+ 3x
3
2
· 2x
T
x
2
· 4x
2
x
3

2. Phcn |cc| ccng l phUcng : C = ·óx
T
2
· x
2
2
· 27x
3
2
+ T2x
T
x
3
+ 8x
2
x
3

3. Xcc c|nh m ce ccng lccn phUcng ºcU |c xcc c|nh cUcng :
Q = 7x
1
2
+ 3x
2
2
+ mx
3
2
+ 6x
1
x
2
- 4x
1
x
3
+ 8x
2
x
3

Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích
7) 8) 9)

−1 −1 −1

Trang 2

∀ a ∈ K , ∃ a : a.a = a .a = 1 ∀ a, b ∈ K : a.b = b.a ∀ a, b, c ∈ K ta coù : a. (b + c) = a.b + a.c

Ví duï :( » , +, .) khoâng laø tröôøng vì ∃3 ∈ Z khoâng coù phaàn töû ñaûo 1 ∉ » ( » , +, .) ; ( » , +, .) laø 1 tröôøng. III.

3

;

Ñònh nghóa khoâng gian vectô : (khoâng gian tuyeán tính) Cho tröôøng K vaø taäp V ≠∅ , pheùp + laø pheùp toaùn 2 ngoâi treân V pheùp. laø 1 aùnh xaï töø KxV → V, ∀ k ∈ K, ∀ x ∈ V ⇒ k.x ∈ V. V ñöôïc goïi laø 1 khoâng gian vectô treân tröôøng K neáu coù tính chaát sau thoûa i) x + y = y + x, ∀ x, y ∈ V ii) (x + y) + z = x + (y + z), ∀ x, y, z ∈ V iii) ∃ θ ∈ V : x + θ = x, ∀ x ∈ V iv) ∀ x ∈ V, ∃ −x : x + (−x) = θ v) ∃ 1 ∈ K : 1.x = x, ∀ x ∈ V vi) α(βx) = (αβ).x, ∀ α, β ∈ K, ∀ x ∈ V vii) (α + β)x = αx + βx, ∀ α, β ∈ K, ∀ x ∈ V. viii) α(x + y) = αx + αy, ∀α ∈ K, ∀ x, y ∈ V moãi phaàn töû cuûa khoâng gian vectô V ñöôïc goïi laø 1 vectô. Ví duï : i)Taäp taát caû vectô trong » 3 laø 1 khoâng gian vectô treân tröôøng R. ii) Cho » n = { (x1, x2, ..., xn) / xi ∈ » } laø 1 khoâng gian vectô treân tröôøng » vôùi 2 pheùp tính (x1, x2, ..., xn) + (y1, y2,..., yn) = (x1 + y1, x2 + y2, ..., xn + yn) ∀α∈ R, ∀x = (x1, x2, ..., xn) ∈ Rn α.x = (αx1, αx2, ..., αxn). IV. Tính chaát : Cho khoâng gian vectô V treân tröôøng K ta coù : 1) Vectô θ laø duy nhaát 2) ∀ x ∈ V, ∃ ! (−x) ∈ V thoûa x + (−x) = θ 3) 0 ∈ K, 0. x = θ , ∀x ∈ V α.θ = θ , ∀α ∈ K. 4) 5) −x = (−1).x , ∀x ∈ V. V. 1. Ñoäc laäp tuyeán tính, phuï thuoäc tuyeán tính : Ñònh nghóa : Cho V laø khoâng gian vectô treân tröôøng K vaø x1, x2, ..., xm ∈ V. i) y = α1x1 + α2x2 + ... + αmxm =

∑α x
i =1 i

m

i

, αi ∈ K, ñöôïc goïi laø toå hôïp

tuyeán tính cuûa x1, x2, ..., xm. ii) x1, x2, ..., xm goïi laø phuï thuoäc tuyeán tính neáu ∃ (α1, α2, ..., αm) ≠ (0, 0,..., 0) (αi∈K) sao cho
α1x1 + α2x2 + ... + αmxm =θ (

∑α x
i =1 i

m

i

=θ).

TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng

Trang 3

Taäp M = {x1, x2, ..., xm} goàm caùc vectô phuï thuoäc tuyeán tính goïi laø taäp phuï thuoäc tuyeán tính. iii) x1, x2, ..., xm goïi laø ñoäc laäp tuyeán tính neáu chuùng khoâng phuï thuoäc tuyeán tính. Noùi caùch khaùc x1, x2, ..., xm laø ñoäc laäp tuyeán tính neáu α1x1 + α2x2 + ... + αmxm =θ ⇒ αi = 0, ∀i = 1,m . * Neáu x1, x2, ..., xm ñoäc laäp tuyeán tính thì T = {x1, x2, ..., xm} goïi laø taäp ñoäc laäp tuyeán tính. Ví duïTrong » 3 cho u = (−3, 0, 1), v = (0, −1, 1), z = (1, 1, 0), y = (−2, 1, 1). Ta coù : a) z = 3u − y + v = 3 (−3, 0, 1) − (−2, 1, 1) + (0, −1, 1) = (−7, −2, 3) laø 1 toå hôïp tuyeán tính cuûa u, y, v. b) {u, v, z} laø ñoäc laäp tuyeán tính vì giaû söû αu + βv + γz = θ ⇒ (−3α, 0, α) + (0, −β, β) + (γ, γ, 0) = (0, 0, 0) ⇒ - β +γ =0 

-3α +γ =0 α +β =0 

⇒α=β=γ=0 Ta coù : u + z − y = θ ⇒ u, z, y laø phuï thuoäc tuyeán tính. Nhaän xeùt : Taäp M goàm 1 vectô M {x} laø phuï thuoäc tuyeán tính ⇔ x = θ (vaø ñoäc laäp tuyeán tính ⇔ x ≠ θ) 2. Ñònh lyù : Cho khoâng gian V treân tröôøng K i) Taäp con cuûa 1 taäp ñoäc laäp tuyeán tính laø ñoäc laäp tuyeán tính noùi caùch khaùc : D⊂ A ⊂V vaø A ñoäc laäp tuyeán tính. ⇒ D ñoäc laäp tuyeán tính caùch noùi khaùc : D ⊂ A ⊂V vaø D phuï thuoäc tuyeán tính ⇒ A phuï thuoäc tuyeán tính. ii) v i m>1, ta có c) + x1, x2, ..., xm phuï thuoäc tuyeán tính ⇔ ∃ xj : xj =

∑α x
i =1 i≠j i

m

i

+ x1, x2, ..., xm phuï thuoäc tuyeán tính ⇔ coù 1 vectô laø toå hôïp tuyeán tính cuûa nhöõng vectô coøn laïi. 3. Heä quaû : moïi taäp chöùa vectô θ ñeàu phuï thuoäc tuyeán tính : 0.x1+0.x2+... +0.xm+1.θ = θ VI. Cô sôû, soá chieàu : 1. Ñònh nghóa : i) Cho khoâng gian V treân tröôøng K, M ⊂ V. Ta noùi M laø taäp sinh cuûa V neáu moïi vectô trong V ñeàu laø toå hôïp tuyeán tính cuûa caùc vectô trong M. (∀x ∈ V ⇒ x =

∑α v
i =1 i

n

i

, αi ∈ K, vi ∈ M). Luùc ñoù ta noùi V sinh bôûi M.

ii) Khoâng gian V ñöôïc goïi laø höõu haïn chieàu neáu V coù 1 taäp sinh höõu haïn. (ÔÛ ñaây, ta chæ khaûo saùt khoâng gian höõu haïn chieàu).

Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích

Trang 4

iii) V ⊃ B = {u1, u2, u3, ..., un} ñöôïc goïi laø 1 cô sôû cuûa V neáu B ñoäc laäp tuyeán tính vaø B sinh ra V. Ví duï: B = {e1 = (1, 0, 0), e2 = (0, 1, 0) , e3 = (0, 0, 1)} laø cô sôû cuûa R3 vì B c laäp tuyeán tính vaø ∀x = (x1, x2, x3) ∈ R3 ⇒ x = x1e1 + x2e2 + x3e3. H = {u1 = (1, 3, 0) , u2 = (0, −1, 9) , u3 = (1, 2, 9)} khoâng laø cô sôû cuûa R3 vì H phuï thuoäc tuyeán tính (do u3 = u1 + u2). B = {e1, e2, e3, ..., en} vôùi e1=(1, 0, 0, ..., 0), e2=(0, 1, 0, ..., 0), ... , en=(0, 0,..., 0, 1) laø cô sôû cuûa » n vì B ñoäc laäp tuyeán tính vaø moïi x = (x1, x2, ..., xn) ∈ » n ⇒ x = x1.e1 + x2.e2 + ... + xn.en (cô sôû naøy goïi laø cô sôû chính taéc cuûa Rn). 2. Meänh ñeà : u1, u2, ..., um laø toå hôïp tuyeán tính cuûa v1, v2,..., vn vaø m > n ⇒ u1, u2, ..., um phuï thuoäc tuyeán tính. Noùi caùch khaùc : khoâng coù quaù n vectô ñoäc laäp tuyeán tính laø toå hôïp tuyeán tính cuûa n vectô cho tröôùc, caùch noùi khaùc : u1, u2, ..., um laø toå hôïp tuyeán tính cuûa v1, v2,..., vn vaø u1, u2, ..., um ñoäc laäp tuyeán tính ⇒ m ≤ n 3. Ñònh lyù : Moïi cô sôû cuûa cuøng 1 khoâng gian vectô coù soá phaàn töû baèng nhau. (B1, B2 laø cô sôû cuûa V ⇒ |B1| = |B2|). 4. Ñònh nghóa:Soá vectô trong 1 cô sôû cuûa khoâng gian V goïi laø soá chieàu cuûa V kyù dim V. Ví duï: dim » n = n. 5. Ñònh lyù : Cho khoâng gian V vôùi dim V = n. Ta coù : i) Moïi taäp goàm n vectô ñoäc laäp tuyeán tính cuûa V ñeàu laø cô sôû cuûa V. ii) Coù theå boå sung theâm n − k vectô vaøo taäp goàm k (k < n) vectô ñoäc laäp tuyeán tính ñeå taïo neân 1 cô sôû cuûa V. VII. Toïa ñoä cuûa 1 vectô : 1. Ñònh nghóa: Cho B = {e1, e2, ..., en} laø 1 cô sôû cuûa khoâng gian V, x ∈ V, neáu x=

∑x e
i =1 i

n

i

= x1e1 + x2e2 + ... + xnen thì x = (x1, x2, x3, ..., xn)

ñöôïc goïi laø toïa ñoä cuûa x trong cô sôû B (ñoái vôùi cô sôû B) Kyù x = (x1, x2, x3, ..., xn) / B

Tính chaát : x = (x1, x2,..., xn), y = (y1, y2,..., yn) x + y = (x1 + y1, x2 + y2, ..., xn + yn), αx = (αx1, αx2, ..., αxn) * Khi cho toïa ñoä cuûa 1 vectô maø khoâng noùi theâm gì laø cho toïa ñoä trong cô sôû chính taéc. Ví duï : Cho {u1 = (1, 0, 3), u2 = (0, 1, −1), u3 = (1, 1, 0)} = T

2.

 x1    x hoaëc x =  2  ...     x n B  

W ≠ ∅. x2.. 0. u2 ñoäc laäp vaø ∀ u = (x − y. cho x = 0. y = 0 ⇒ u1 = (1. f2. Goïi (β1. 1. ∀ u = (x −y. Do ñoù ñeå CM T laø cô sôû cuûa R3 ta chæ caàn CM T ñoäc laäp tuyeán tính. {θ} laø 1 khoâng gian con cuûa V. x + y. W ñöôïc goïi laø khoâng gian con cuûa V neáu ñoái vôùi 2 pheùp + vaø . y ∈ W ⇒ αx + y ∈ W“. ii) Heä quaû : i) vaø ii) ⇔ “∀α ∈ K. 0. . x + y. 3(x “ x’)) = (x” − y”. Taäp T goàm 3 vectô trong khoâng gian 3 chieàu. . 1. 1. 1. y” = y+ y’ ⇒ u + v ∈ W ii) ∀α ∈ R. ⇔ 3 β + β = 3 ⇔  β = −2 ⇒ v = (1. . y ∈ W ⇒ x + y ∈ W ∀ α ∈ K. i) ∀ u = (x − y. −2. xn) trong cô sôû F ? VIII... f2 = (1. W ≠ ∅ . y = 1 ⇒ u2 = (−1. αx + 2y. 3). 5) trong cô sôû ñöôïc saép T.u2 ⇒ {u1.. . 1.Haïng cuûa heä vectô : Cho V laø khoâng gian treân tröôøng K. 3x”) vôùi x” = x + x’.x ∈ W. 3x) / x.. 2.TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng i) 3 Trang 5 CM T laø 1 cô sôû cuûa » .. Ví duï :V laø 1 khoâng gian con cuûa V. Khoâng gian con . Tìm toïa ñoä cuûa v = (1. x “ x’ + y “ y’. u2} laø 1 cô sôû cuûa W ⇒ dim W = 2 Ví duï :Cho F = {f1.. 0) hieån nhieân u1.. 3x) ∈ W. . 3αx) ∈ W (hieån nhieân W ≠ ∅) i) vaø ii) ⇒ W laø khoâng gian con. Tìm toïa ñoä cuûa x = (x1. x” + y”. 3x) ∈ W ⇒ αu = (αx − αy.. Cho x = 1. β3) laø toïa ñoä cuûa v trong cô sôû ñöôïc saép T. 1. x + y.. x + y... ñaõ ñònh nghóa treân V thì W cuõng laø 1 khoâng gian vectô. 0) / T  1  2 3 3α − α = 0 2  1 ⇔  β + β = −2  2 3  β1 + β 3 = 1  β1 + β 3 = 1  β1 = 1 3 β − β = 5 2  1 3 β − β = 5 2  1 β = 0  3 ⇒ u + v = (x + x’ − y − y’. 0.. 3x’) ∈ W . f3 = (1. Tìm dim W. . 0). v = β1u1 + β2u2 +β3u3= (1. −2. y ∈ R} chöùng minh W laø 1 khoâng gian con cuûa » 3. 3x). Ta coù : u = x.u1 + y. x’ + y’. . 1.. u2 ∈ W vaø u1. Ñònh lyù : W ⊂ V. ∀ x ∈ W ⇒ α. −2. 1). β2.. 0)... Cho W = {(x − y. 0). ∀x. Giaû söû α1u1 + α2u2 + α3u3 = θ ⇒ α + α = 0  2 3 ii) ⇒ α1 + α 3 = 0 ⇒ α1 = α2 = α3⇒ T ñoäc laäp tuyeán tính. fn} ⊂ Rn vôùi f1 = (1.. W laø khoâng gian con neáu : i) ∀ x.. 0. 5). 1. Ñònh nghóa : Cho khoâng gian vectô V treân tröôøng K. v = (x’ − y’. W ⊂ V. fn = (1...

0  1 .    a   m1 am2 am3 ... ( |M| = r ⇒ dim < M > = r ).. Nhaän xeùt : i)D1 vaø D2 laø 2 taäp ñoäc laäp tuyeán tính toác ñaïi cuûa M ⇒|D1| = |D2| ii) 1 cô sôû cuûa khoâng gian V laø 1 taäp ñoäc laäp tuyeán tính toái ñaïi cuûa khoâng gian ñoù. 0    0 . n Kyù : aij = 0... . 0 0  4. ui ∈ S} deã daøng chöùng minh ñöôïc T laø khoâng gian con cuûa V... Ma traän côõ m x n treân tröôøng K (≡R) laø moät baûng hình chöõ nhaät goàm m doøng vaø n coät caùc soá treân tröôøng K :  a11 a12 a13 . 0 . u2. j laø chæ soá coät. ∀i = 1.. CHÖÔNG II. . 1   Ma traän cheùo laø ma traän vuoâng coù aij = 0.. D ñöôïc goïi laø taäp ñoäc laäp tuyeán tính toái ñaïi cuûa M neáu moïi phaàn töû (hay vectô) trong M ñeàu laø toå hôïp tuyeán tính cuûa caùc vectô trong D vaø D ñoäc laäp tuyeán tính.. T goïi laø khoâng gian con sinh bôûi S kyù T = < S >.. Neáu m = n thì ma traän A n x n ñöôïc goïi laø ma traän vuoâng caáp n. CM :Giaû söû D laø taäp con ñ laäp tuyeán tính toái ñaïi cuûa M vaø |D| = r ⇒ D sinh ra M maø M sinh ra < M > ⇒ D sinh ra < M > ⇒ dim < M > = r.... 0   0 . i laø chæ soá doøng... Vaøi khaùi nieäm : 1.. a2n  Kyù A A = (aij)m x n =  21 22 m x n hay A = (aij)m x n  .. v2. a1n    a a a23 ... . . ∀i ≠ j.... n ) 1 0  0 1 I = In =  0 0   . iii) D laø taäp ñoäc laäp tuyeán tính toái ñaïi cuûa M vaø D coù h phaàn töû ⇒ moïi taäp con cuûa M coù nhieàu hôn h phaàn töû ñeàu phuï thuoäc tuyeán tính. 5. um} ⊂ V vaø T = { Trang 6 ∑α u i =1 m i i / αi ∈ K... uk} ⊂ V vaø D = {v1. MA TRAÄN VAØ ÑÒNH THÖÙC I. 3. M coù haïng laø r ⇒ khoâng gian con sinh bôûi M coù soá chieàu laø r. Ñònh nghóa : Cho M = {u1. Ñònh nghóa : Soá phaàn töû cuûa 1 taäp ñoäc laäp tuyeán tính toái ñaïi cuûa M ñöôïc goïi laø haïng cuûa M. 3. n . j = 1. Ñònh lyù : Giaû söû M ⊂ V. ∀i ≠ j ( i = 1.. u2. Ma traän ñôn vò caáp n laø ma traän vuoâng caáp n thoûa : aii = 1. vh}⊂ M. 4. 2..Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Ví duï : Cho S = {u1. amn  aij laø phaàn töû naèm treân doøng i vaø coät j.

an1    a a22 . n .Ma traän baèng nhau:2 ma traän cuøng côõ goïi laø baèng nhau neáu aij =bij ∀i.... 3. j.Cho A = (aij)m x n vaø B = (bij)m x n . 0  0 0 0 . ann   ii)Ma traän tam giaùc döôùi laø ma traän vuoâng caáp n coù aij = 0. a2n  0 a33 ... A = (aij)m x n ⇒α. B =  -2 8 1  Ví duï: A =    5 6 9    3 2 0 4. 0   a11  0 A = 0   ..i)Ma traän tam giaùc treân laø ma traän vuoâng caáp n coù aij = 0.A = (α.. 0  A =  21 22  . 0 1 3  ... 8 2   0 -3 7   -5 -40 -10  ⇒ −5A =    0  15 -35  Cho Am x n vaø Bn x p ma traän A... ∀j = 1... 0  α 2 0 .Ma traän chuyeån vò cuûa A laø AT =  12  . .. α n   5...... a1n   a22 a23 .... n Caùc pheùp toaùn treân ma traän :  a11 a21 .. ∀ i > j... C = (cij)m x n = A + B neáu cij = aij + bij ∀i= 1. i x ng laø ma traän vuoâng c p n coù aij = aji ∀i .. a   nn   1n 2n 2.. m . 0    a a 0 ....TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 7  α1  0 A = 0   . -2 9 4  ⇒A+B=     8 8 9 1 Ví duï: A =  5. Ma traän II. a    n1 n2 n3 nn  6. a3n    0 0 .B = (cij)m x n vôùi cij = ∑ k=1 n aik. ∀ i < j. a12 a13 .aij)m x n.    a a a .. 0     0 ..    a a ..B laø : C = A. an2  1.bkj = ai1b1j + ai2b2j + .  a11 0 0 . j = 1...... 0  0 α 3 .

.B coù soá doøng = soá doøng cuûa A vaø soá coät = soá coät cuûa B.   0 0 ..C). B laø 2 ma traän cuøng côõ ii) (A + B) + C = A + (B + C) . I laø matraän ñôn vò viii) Thoâng thöôøng A...1 . E12. Coù khi A.0     .A khoâng toàn taïi ii) A. (B + C) = A.A Ñònh nghóa ñònh thöùc : Cho A laø ma traän vuoâng caáp n.C vi) (A.. Emn} laø 1 cô sôû cuûa Um x n ( » )  0 0 ..B =   15 22  8  Ghi chuù: i) A.-A+A = O iii) α(A + B) = αA + αB . n = 1 ⇒ A = (a11) ⇒ det A = a11 III.0 ..O +A = A +O = A .  vôùi Eij =  0 0 .B)C toàn taïi v) A.... B = {E11. Kyù A hay detA − baèng qui naïp nhö sau : 1...I = I. n = 2 ⇒A = det A = a11 a12 a 21 a22 = a11a22 − a12a21 . B..AT . Nhaän xeùt :Taäp taát caû ma traän côõ m x n treân » kyù MTm x n ( » ) laø 1 khoâng gian vectô treân R coù dimMTm x n ( » ) = m x n... 2.B)T = BT.0    → doøng i coät j Eij coù eij = 1 vaø taát caû caùc phaàn töû khaùc ñeàu baèng 0.. giaû söû A.... (α + β)A =αA + βA iv) (A. Ta coù 1 soá tính chaát sau : i) A + B = B + A. giaû söû (A. B =  Ví duï: A =    3  -5 0 4  5     = doøng i cuûa A x coät j cuûa B. .B + A.     2 14 12   -1  ⇒ A. A. ain)  2 j  ..0     . Ta ñònh nghóa ñònh thöùc caáp n cuûa ma traän A.Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Trang 8  b1j  b cij = (ai1 ai2 ai3 .0 .A = A.B chæ toàn taïi khi soá doøng cuûa A = soá coät cuûa B..  b  nj 1 3 2 1 .B toàn taïi nhöng B. A. A.B toàn taïi vii) A.B ≠ B.B)C = A(B. I laø 2 ma traän vuoâng cuøng caáp... C laø 3 ma traän cuøng côõ .

..+    → . Kyù : Mij = a a .... a i1 i2 ij in doøng i . Ñònh thöùc caáp n cuûa ma traän vuoâng caáp n coøn ñöôïc ñònh nghóa : det A = ∑ (−1) i =1 n i+j aij M ij = ∑ aij Aij i =1 n = a1j A1j + a 2 j A2 j + ............ a . + ( -1)n+j anj Mnj Coâng thöùc treân ñöôïc goïi laø coâng thöùc khai trieån theo coät j.. + (−1)i + n ain Min Coâng thöùc treân ñöôïc goïi laø coâng thöùc khai trieån theo doøng i. phaàn buø ñaïi soá cuûa aij kyù Aij = (−1)i + j Mij . anj ... + anj Anj = ( -1)1+j a1j M1j + ( -1)2+j a2j M2j + .TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng 3.. Ghi chuù :Ñònh thöùc caáp 3 coù theå tính theo qui taéc Sarrus nhö sau : |A| = a a a a a 21 22 23 21 22 a11 a12 a13 a11 a12 a 31 a32 a33 a 31 a32 .... n = 3 ⇒ det A = Trang 9 a11 a12 a13 a21 a22 a23 = a11 a31 a32 a33 a 22 a23 a 32 a33 − a12 a 21 a23 a 31 a33 + a13 a 21 a22 a 31 a32 + ..... + ain Ain = (−1)i + 1 ai1 Mi1 + (−1)i + 2 ai2 Mi2 + . ann coät j Ví duï : A = (aij)3 x 3 ⇒ a12 = a 21 a23 a 31 a33 5. a1j .. a1n ..+ .. = ai1 Ai1 + ai2 Ai2 + ai3 Ai3 +. + .+   daáu cuûa phaàn töû aij theo qui luaät : ( −1) i+ j 4....... an1 an2 .. Ñònh thöùc caáp n cuûa ma traän vuoâng caáp n ñöôïc ñònh nghóa : det A = ∑ (−1) j =1 n i+j aij M ij = ∑ aij Aij j =1 n 6. Ñònh thöùc con buø cuûa aij laø ñònh thöùc cuûa ma traän coù töø A baèng caùch boû ñi doøng i vaø coät j (boû ñi doøng vaø coät chöùa aij) a11 a12 .

. Tính chaát cuûa ñònh thöùc : Cho A laø ma traän vuoâng caáp n.Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Trang 10 |A| = a11a22a33 + a12a23a31 + a13a21a32 − a13a22a31 − a11a23a32 − a12a21a33 |A| = toång caùc tích treân ñöôøng cheùo chính − toång caùc tích treân ñöôøng cheùo phuï. . 4. Bi... 1 2. . A2. Neáu A coù 1 doøng (hoaëc coät) = 0 thì det A = 0. ... . Thöøa soá chung cuûa 1 doøng (hoaëc coät) coù theå ñöa ra ngoaøi daáu ñònh thöùc.. 5a a' a" Ví duï : 5b b' b" a =5 b a' b' a" b" c" 3c c' c" ka kb kc x y z u v s A laø ma traän vuoâng caá n ta coù det (k A) = k n det A 3 c c' 5 a b c = k... Ví duï : 5 -1 2 0 9 a x m Ví duï: b y n 0 2 6 c z k Ñoåi choã 2 doøng (hoaëc coät) thì ñònh thöùc ñoåi daáu. 6 12 -18 Ví duï : 1 2 -3 4 5 -12 5. x y z u v s 3a 3b 3c Ví duï : a b c x y z Heä quaû : Ñònh thöùc coù 2 doøng (hoaëc coät) tæ leä thì baèng 0.. An) a +1 x m a x Ví duï : a'-5 y u = a' y a" a a1 z v b b1 a" z m 1 x m u + -5 y u v 0 z v x + x 1 y+y1 z+z1 x1 y1 z1 x y z c = a b c + a b c c1 a1 b1 c1 a1 b1 c1 . An) = α D (A1... 1. 3. (Qui taéc Sarrus khoâng coøn ñuùng vôùi ñònh thöùc caáp n ≥ 4).. A2. Ci.. An) + β D (A1. ... αBi + βCi. 3 0 6 b y n c z k 1 5 0 = 3 -1 9 det AT = det A . =0 =0 Neáu doøng (hoaëc coät) Ai cuûa A laø Ai = αBi + βCi thì det A = D (A1... =− y b n x a m z c k =− a x m =−b y n c z k a x m Heä quaû:Ñònhthöùc coù 2 doøng (hoaëc coät) baèng nhau thì baèng 0. . A2.. IV.

Ñònh thöùc khoâng ñoåi neáu ta thay 1 doøng (hoaëc coät) baèng doøng ñoù (hoaëc coät ñoù) coäng vôùi toå hôïp tuyeán tính cuûa nhöõng doøng (hoaëc coät) khaùc.A = C coù duy nhaát nghieäm Y = C. a b c Ví duï : 1 2 3 a b c a =1 2 3 =1 5 6 7 a+6 b+8 c+10 5 b-a c 1 3 1 7 7. B khaû nghòch ta coù : − − i) (A 1) 1 = A ii) iii) iv) v) (A. +A khoâng suy bieán ⇔ A khaû nghòch.AÕ. 2.. B laø 2 ma traän vuoâng caáp n ta coù : i) det (A. Ghi chuù : + det A ≠ 0 ta noùi A khoâng suy bieán. Heä quaû neáu |A| ≠ 0 ta coù A −1        = 1 A . 0 A. neáu toàn taïi ma traän B sao cho A. V.TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 11 6. Ñònh lyù : Cho A. Ñònh nghóa : Cho An x n. 0  0 A 0 . 6. − − +Neáu A 1 = B thì B 1 = A. 3. Giaû söû A.X = C coù duy nhaát nghieäm X = A 1C − Phöông trình Y. A = |A|. B = B. 1. B) = det A.  0 0 0 .... m ∈ » . I =    . ii)det A ≠ 0 ⇔ heä caùc vectô doøng (hoaëc coät) ñoäc laäp tuyeán tính. Aij laø phaàn buø ñaïi soá cuûa aij.B) 1 = B 1..Heä quaû :i) det A = 0 ⇔ heä caùc vectô doøng (hoaëc coät) phuï thuoäc tuyeán tính.. +Neáu A coù ma traän nghòch ñaûo ta noùi A khaû nghòch (hay khaû ñaûo). Haïng cuûa ma traän : Ñònh nghóa : ..A 1 − − − VI. AÕ = AÕ . Ma traän nghòch ñaûo : Cho A laø ma traän vuoâng caáp n : 1. A 1 − − (AT) 1 = (A 1)T − Phöông trình A..A = I − thì ta noùi B laø ma traän nghòch ñaûo cuûa A vaø kyù hieäu A 1 = B. det B ∗ ii) det (Am) = (det A)m. Ñònh lyù :  A 0 0 . Ma traän phoù (ma traän phuï hôïp) cuûa A kyù hieäu AÕ hay PA ñöôïc ñònh nghóa : AÕ = ma traän chuyeån vò cuûa (Aij)n x n 4. A  5.

VAØI KHAÙI NIEÄM : 1. 4.. bi ∈ R) 2. 5.. ϕn ta ñöa A veà I thì cuõng baèng caùc ph b ñoåi sô caáp treân doøng ôû treân vaø theo cuøng thöù töï − ñoù ta ñöa I veà A 1...    a a . A =  . 1 2 (A | I)   → (I | A 1) ϕ . Ñònh lyù : i)Pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng khoâng laøm ñoåi haïng cuûa ma traän... haïng cuûa ma traän A kyù hieäu laø r(A). iii)Neáu baèng caùc ph bieán ñoåi sô caáp treân doøng ϕ1 .. iii) Ta noùi ma traän A coù haïng laø r neáu A coù toàn taïi moät ñònh thöùc con caáp r khaùc 0 vaø moïi ñònh thöùc con caáp r + 1 ñeàu baèng 0.. Ñònh nghóa : Caùc pheùp bieán ñoåi sau ñöôïc goïi laø pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng cuûa moät ma traän : i) Ñoåi choã 2 doøng ii) Nhaân 1 doøng vôùi soá k ≠ 0 iii) Thay 1 doøng baèng doøng ñoù coäng vôùi toå hôïp tuyeán tính cuûa nhöõng doøng khaùc.. n aån coù daïng: (aij ∈ R. + a 2n x n = b2 (1)  21 1  . ii) Ñònh thöùc cuûa ma traän con caáp k ñöôïc goïi laø ñònh thöùc con caáp k. Ñònh lyù : Haïng cuûa ma traän A = haïng cuûa heä vectô doøng = haïng cuûa heä vectô coät.ϕ . am1x1 + am 2 x 2 + am 3 x 3 + . + a1n x n = b1  a x + a 22 x 2 + a 23 x 3 + .Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Trang 12 i) Ma traän coù töø A baèng caùch xoùa ñi moät soá doøng vaø moät soá coät ñöôïc goïi laø ma traän con cuûa A. (noùi caùch khaùc... ii)Neáu B coù töø A baèng caùc ph bieán ñoåi sô caáp treân doøng thì A cuõng coù töø B baèng caùc ph bieán ñoåi sô caáp treân doøng ngöôïc laïi vaø theo thöù töï ngöôïc laïi. n} ii) r (AT) = r (A) iii) r (An x n) = n ⇔ det (An x n) ≠ 0 3.... 2. r laø caáp cao nhaát cuûa nhöõng ñònh thöùc con khaùc 0).Heä pt tuyeán tính goàm m phöông trình. ϕ2. . − Chöông 3 : HEÄ PT TUYEÁN TÍNH I. a11x 1 + a12 x 2 + a13 x 3 + . Heä quaû : i) r (Am x n) ≤ min {m.... a1n   ñöôïc goïi laø ma traän heä soá cuûa heä (1). + amn x n = bm   a11 a12 . a  mn   m1 m 2 ....

. ngöôïc laïi ta noùi heä (1) khoâng töông thích : .... αn goïi laø nghieäm cuûa (1)..    x   b    m  m 0    0 Neáu B =   thì heä (1) goïi laø heä thuaàn nhaát (hay ñaúng caáp)  . amn bm  sung) cuûa heä (1) 3.heä (1) coù voâ soá nghieäm.... 5. ....  x10   0 Neáu AX0 = B ( vôùi X0 =  x 2   ... a 2n b2  goïi laø ma traän môû roäng (hoaëc boå AB =  21  .X = B (2) Neáu ñaët X =   . Neáu heä (1) coù nghieäm ta noùi heä (1) töông thích.B =  b2  thì (1) ñöôïc vieát A. ta noùi heä (1) xaùc ñònh.. . Neáu thay x1 = α1...    a   m1 am 2 .. α2.    0    neáu B ≠ 0 thì heä khoâng thuaàn nhaát.   . .TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 13  a11 a12 ...    x0   n ) laø ñaúng thöùc ñuùng thì X0 laø nghieäm cuûa (2). x2 = α2. Heä AX = 0 goïi laø heä thuaàn nhaát keát hôïp vôùi AX = B. 4.. a1n b1    a a 22 ..  x1   b1      x 2  .heä (1) coù duy nhaát nghieäm. Ví duï : x − y + 3 z = 5  x − y + 3z = 5 x − y + 3z = 5  ⇔ 2 x + 5 y − z = 2 ⇔  2 x + 5 y − z = 2 7y − 7 z = −8 3 x + 4 y + 2z = 7  27   x − y + 3z = 5  x + 2z = 7   ⇔ ⇔ 8 y − z = − 7 y − z = − 8   7  .. ta noùi heä (1) voâ ñònh. xn = αn vaøo (1) ta coù m ñaúng thöùc ñuùng thì α1.

. b1 . a2 n  A(1) =   . HEÄ CRAMER : Heä n phöông trình.... a1n      b2 a 22 ... Ñònh lyù : Heä Cramer coù duy nhaát nghieäm laø X = A-1B  z = t  Heä naøy coù voâ soá nghieäm y = t − 8  7   27  z = 7 − 2t  ∀t ∈ R  A (1)  (2) 1 A  = A  .. b2 ..    (i)  vôùi A laø ma traän coù töø A baèng caùch thay coät i      b1 a12 ..... a1n   a11 .Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Trang 14 II..     a ..... b .   2 1 −1    1 −3 1 3 A = 3 1 − 2 = −1 2 1 −1 0 −10 −3 1 −2 1 3 −2 −1 − 2 = − =5 −1 − 1 0 −1 −3 −2 1 0 A(1) = 4 7 1 − 2 = −10 1 −1 7 − 1 0 = −17 1 −1 (3) 1 A (2) = 3 2 − 10 1 4 − 2 = ?? 7 −1 A 1 =3 2 −3 1 1 − 10 4 7 =? ... a 2n  . . A( i ) =  a21 ...  (n ) A  thaønh coät B..   . n aån vôùi det A ≠ 0 ñöôïc goïi laø heä Cramer...... a    b a . a   n nn   n1  n n2 nn  Ví duï : Giaûi heä phöông trình : 3x + x − 2x = 4  1 2 3  x 1 − 3x 2 + x 3 = −10 2x + x − x = 7 2 3  1 Ta coù : A =3 −3 1  1 − 2 .

TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng  A(1) x = =?  1 A   A( 2 )  ⇒  x2 = =? A   A( 3 )  =?  x3 = A   ÑIEÀU KIEÄN COÙ NGHIEÄM : Ñònh lyù Kronecker . n aån AX = B (* ) i) (* ) coù duy nhaát nghieäm ⇔ R(A) = R(AB) = n ii) (* ) voâ nghieäm ⇔ R(A) < R(AB) iii) (* ) coù voâ soá nghieäm ⇔ R(A) = R(AB) < n . ii) Neáu cho (n .Capelli : Cho heä m phöông trình. ii) r aån maø heä soá laø caùc phaàn töû cuûa C goïi laø r aån chính. Ta coù : i) r phöông trình chính cuûa (* ) taïo neân moät heä töông ñöông vôùi (* ). vaø trong moãi tröôøng hôïp xaùc ñònh giaù trò caùc aån chính. 4. Ñònh nghóa : Cho heä phöông trình AX = B vôùi R(A) = r ≥ 1 vaø C laø ma traän con caáp r cuûa A vôùi |C| ≠ 0. Heä quaû : Cho heä m phöông trình. Ta noùi : i) r phöông trình coù heä soá laø caùc phaàn töû cuûa C goïi laø r phöông trình chính. 3. Ñònh lyù : Giaû söû heä m phöông trình.r) aån khoâng chính (aån töï do) nhöõng giaù trò tuøy yù. ta coù moïi nghieäm cuûa (* ). n aån : AX = B Heä (2) coù nghieäm ⇔ R(A) = R(AB) Ví duï : Trang 15 III. (2)  x1 − x 2 + x 3 = 1  2x1 + 5 x 2 − 3x 3 = 2  x + 6x − 4 x = 5 2 3  1  x1 − x 2 + x 3 = 1  2x1 + 5 x 2 − 3x 3 = 2  x + 6x − 4 x = 1 2 3  1 voâ nghieäm vì R(A) = 2 < R(AB) = 3 coù nghieäm vì R(A) = R(AB) = 2 2. Khi ñoù r aån chính ñöôïc xaùc ñònh duy nhaát (theo caùc giaù trò ñaõ cho cuûa aån töï do) iii) Baèng caùch cho caùc aån töï do moïi giaù trò coù theå coù. n aån AX = B (* ) coù R(A) = R(AB) = r ≥ 1. 1.

.. α1n α 23 ..Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Trang 16 Ví duï :Giaûi vaø bieän luaän heä phöông trình :  x + my + z = m  Tính |A|. . Bieän luaän caùc tröôøng hôïp sau : |A| ≠ 0 |A| = 0 vaø ∃|A( i )| ≠ 0 mx + y + z = 1  2  x + y + mz = m i) ii) iii) IV. α 2 n α 33 .. α1r .... |A(2)|. r +1 Neáu b / = 0 vaø r < n ⇒ heä coù voâ soá nghieäm (coù n . α rr . |A| = |A( i )| = 0 ∀i = 13 PHÖÔNG PHAÙP GAUSS : .Caùc pheùp bñsc treân doøng cho 1 heä töông ñöông ... α rn 0. α 2 r ... |A(3)|....r aån töï do) r +1  x 1 − 2x 2 + x 3 − x 4 = 13  2 x + x 2 − 5 x 3 + x 4 = −6 Ví duï : Giaûi heä :  1   − x 1 + 3x 2 + 2x 3 + 3x 4 = −12 3x1 + 2x 2 + x 3 − 2 x 4 = 10   1   2  −1   3 −2 1 −5 2 −1 1 3 2 1 3 −2 1 13  −6  − 12  10    →    1 0 0 0 −2 1 −7 3 −2 −1 5 1 8 3 2 1 13   − 32  1   − 29 ..  0  0  Ta coù : i) ii) iii) α12 α 22 0 0 0 α13 ... α22 . α 3n 0.... |A(1)|.Thay vì bieán ñoåi treân moät heä phöông trình ta bieán ñoåi treân ma traän môû roäng.. α 3r . αrr ≠ 0  α11  0  0  . Giaû söû sau moät soá pheùp bñsc treân doøng ta ñöa AB veà daïng (ruùt goïn theo doøng töøng baäc) : giaû söû α11.. 0.... 0   b   b3'    ' br   br' +1   b1' ' 2 Neáu b / ≠ 0 ⇒ heä voâ nghieäm r +1 Neáu b / = 0 vaø r = n thì heä coù duy nhaát nghieäm.

TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng d2 ↔ d 3  Trang 17  1 0 →   0   0 −2 1 3 −7 −2 −1 1 5 8 7 1 0 0 0 1 0 0 2 3 1 13   1  − 32  − 29  15   1  − 37   − 37   →    1 0 0 0 0 3 3 2 − 22 − 7 − 26 − 15 d3 − d 4   1 0 →   0   0 7 3 4 − 26 3 2 8 − 15 15   1  0   − 37   →      →    1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 3 1 − 26 3 2 2 − 15 − 11 −4 2 15   1  0   − 37 15   1  0   − 37 0 0 0 1   →    0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 − 11 −4 2 37 0 0 1 0 1 15  1 0  −1    →  d2 + 4 d 4   d3 − 2d4  Ví duï : d1 +11d 4 x1 = 4 4   − 3 x2 = −3 ⇒  2 x 3 = 2  x 4 = −1 − 1  i)  x1 − x 2 + x 3 = 5  3x1 + 2x 2 + 5 x 3 = 1   2 x 1 + 3 x 2 + 4 x 3 = −4 1 − 1  2 3 2 3  1 − 1  → 0 5 0 0  1 5 1 − 1   5 1  → 0 5  0 4 − 4 5  1 1 5   2 − 14 2 − 14   5   2 − 14 ⇒ heä coù voâ soá nghieäm 0 0   ii)  x1 − x 2 + x 3 = 5  3x1 + 2x 2 + 5 x 3 = 1 2x + 3x + 4 x = a 2 3  1 .

Neáu a ≠ -4 ⇒ heä voâ nghieäm.. Heä quaû : i) Cho An x n ⇒ AX = θ coù nghieäm ≠ θ ⇔ det A = 0 ii) Cho Am x n vôùi m < n ⇒ AX = θ coù nghieäm ≠θ (m < n ⇒ soá phöông trình < aån soá) 4. 0. 0). 1... iii)Giaû söû A1.. V. xk = xn ..R(A) = R(AB) .. Ñònh nghóa : Caùc nghieäm X1. .Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích 1 − 1  2 3 2 3  Trang 18 5 5 5 1 − 1 1  1 − 1 1       5 1 →  0 5 2 − 14 5 2 − 14   → 0 0 0 4 a 5 2 a − 10 0 0 a + 4      . 0. α12... α2r. Giaû söû k = n . 0. α1r. . A2.R(A) (Giaû söû A laø ma traän caùc soá ∈ » ) 5. 0.... Taäp hôïp taát caû caùc nghieäm cuûa AX = θ laø 1 khoâng gian con cuûa » n vaø coù soá chieàu laø n ... Ñònh nghóa : Heä thuaàn nhaát coù daïng AX = θ (B = θ) Nhaän xeùt : .. Xk cuûa heä AX = θ ñöôïc goïi laø moät heä nghieäm cô baûn neáu X1. n aån coù nghieäm ≠ θ ⇔ R(A) < n 3.R(A) vaø giaû söû R(A) = r. A2.. Ta coù : X1 = (α11.. Am laø caùc doøng cuûa A. Noùi caùch khaùc : Moät heä nghieäm cô baûn cuûa AX = θ laø moät cô sôû cuûa khoâng gian nghieäm (cuûa AX = θ). Xk ñoäc laäp tuyeán tính vaø moïi nghieäm cuûa AX = θ ñeàu laø toå hôïp tuyeán tính cuûa X1.. Ñònh lyù : Heä thuaàn nhaát AX = θ goàm m phöông trình. 1. 0.r = n . X2.... X2 = (α21.r = (αk1. . αkr.. X2. αk2 . Xk. 1) laø moät heä nghieäm cô baûn cuûa AX = θ. Nhaän xeùt : i)Neáu R(A) = n = soá aån soá ⇒ khoâng coù heä nghieäm cô baûn. 0..Neáu a = -4 ⇒ heä coù voâ soá nghieäm ... .. ... HEÄ PHÖÔNG TRÌNH THUAÀN NHAÁT (Ñaúng caáp) : 1... . Ví duï : Tìm heä nghieäm cô baûn cuûa : x1 − x2 + x3 − x 4 + x5 = 0  2 x1 + x2 − 5 x3 + 3 x 4 − x5 = 0  − x1 + x2 + 2 x3 + x 4 + 2 x5 = 0 4 x1 − x2 − 3x3 + x 4 + x5 = 0  1 ... X2. . ... ... Ta coù soá chieàu cuûa khoâng gian sinh bôûi A1. Am laø R(A) ≠ soá chieàu cuûa khoâng gian nghieäm laø n .R(A). .. ii)Neáu AX = θ coù moät heä nghieäm cô baûn ⇒ noù coù voâ soá heä nghieäm cô baûn.Heä thuaàn nhaát luoân coù nghieäm X = θ ( X = θ laø nghieäm taàm thöôøng) 2.. 0).

MOÂ HÌNH CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG : Ghi chuù : Supply : cung . uii < 0.n : haøm caàu maët haøng thöù i. i = 1 : laø giaù cuûa maët haøng thöù i Giaû söû haøm caàu qdi = ∑u j =1 ij n ij p j + mi vôùi uij ≥ 0. −1. vii > 0. −b. 0. b   3 3 3 3     2 5   X 1 =  − . ∀i ≠ j. Giaû söû X0 laø nghieäm cuûa (1). − . mi > 0 (uii < 0 vì haøm caàu cuûa maët haøng i seõ giaûm khi giaù Pi taêng) Vaø haøm cung qsi = ∑v j =1 n p j + ni vôùi vij ≤ 0. Ñònh nghóa : Cho heä AX = B (1) vaø heä thuaàn nhaát keát hôïp vôùi (1) laø AX = θ (2). − 5a − 4 b. 0  3 3   ⇒ 1 heä nghieäm cô baûn laø    4 4   X 2 =  − . (vii > 0 vì haøm cung cuûa maët haøng i seõ taêng khi giaù Pi taêng) .a. ∀ i ≠ j. ni < 0.1   3 3   6.demand : caàu qsi : haøm cung maët haøng thöù i qdi pi .TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng 1 − 1  1 2  −1 1  4 −1 1 − 1  0 3 → 0 0  0 0 Trang 19 1 −7 3 −7 −1 1 −5 2 −3 −1 3 1 1 0 1 1 − 1   − 1 0 3 → 0 2 0   1 3 0 −1 5 0 5 0 0 1 1   −3 3  − 3 −1 5 −7 1 5 0 0 0 0 1 − 1  − 3  3  → 0 1 0  0  0 0 0  4 1  1 − 1  → 0 1   0 0 0 0 1 −1 5 3 0  1 0   4  → 0 3   1 0   0 1 0 0 0 1 2 3 5 3 0 4  3 4 3  1   ⇒ nghieäm toång quaùt laø X =  − 2a − 4 b. Ta coù : i) Moïi X1 laø nghieäm cuûa (1) ⇒ ∃Y laø nghieäm cuûa AX = θ sao choX1 = X0 + Y ii) ∀y laø nghieäm cuûa AX = θ ⇒ M = X0 + Y laø nghieäm cuûa (1) Chöông 4 VAØI ÖÙNG DUÏNG TRONG KINH TEÁ I. − .1. 0.

.  b   n qd3 = 2p1+ p2 -2 p3 + 80 ....30 ..p2 +4 p3 .B=  .. i = 1 hay qdi − qsi = 0 ⇔ n ∑ j =1 (uij − vij)pj + mi − ni = 0 (* ) bi = mi − ni   a ≥ 0.p2 . Q0) laø ñieåm caân baèng thò tröôøng (ñoái vôùi haøm 1 bieán P) Ñieåm caân baèng thò tröôøng laø nghieäm cuûa heä phöông trình : .. qd1 = qs1   qd 2 = qs 2  qd3 = qs3 .40 1) Tìm ñieåm caân baèng thò tröôøng? 2) Neáu cöù 1 ñôn vò thôøi gian ngöôøi ta xuaát ñi 20 ñôn vò haøng thöù I.. i =1 (* * ) Ñaët A =  . aii < 0. Haøm cung vaø haøm caàu phuï thuoäc giaù cuûa chuùng laø:  a11 a12 ..  a = uij − v ij Ñaët :  ij  heä (* * ) thaønh −A. a  n1 n2 nn    p1    .P = B. qs1 = -p1 . qd2 = p1 .3p1+ p2 + p3 + 40.B. 1) Ñieåm caân baèng thò tröôøng laø nghieäm cuûa heä: qd1 = . 50 ñôn vò haøng thöù III vaø nhaäp veà 30 ñôn vò haøng thöù II. ∀i = 1. Tìm ñieåm caân baèng môùi. qs1 = 3p1 . qs2 = -p1+3 p2 -2 p3 . Neáu A khoâng suy bieán ta coù: giaù taïi ñieåm − caân baèng thò tröôøng laø P = (−A) 1.  p   n  b1     .. ∀i = 1. n  .Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Q Ñoái vôùi haøm 1 bieán P ta coù ñoà thò : QD Trang 20 QS Q0 P0 P M(P0.n ⇒ (* ) thaønh ai1p1+ai2p2+ ai3p3 + . ∀j ≠ i. Ví duï : Xeùt thò tröôøng coù 3 maët haøng. n Ta coù :  ij  bi > 0..P=   a a .20 .n qdi = qsi. a1n   ..p3 .p2 + p3 + 10.+ainpn+bi=0.

a2n .23 (ngaøn ñoàng) nghóa laø caàn 1 löôïng haøng thöù 5 trò giaù 0. Khi ñoù ta coù Ñaàu vaøo II. Moâ hình nhö vaäy laø moâ hình Input – Output môû. j : ra) (aij coi nhö heä soá cuûa ñaàu vaøo).OUTPUT : Muïc ñích : Xaùc ñònh ñaàu ra cuûa moãi ngaønh trong n ngaønh kinh teá sao cho vöøa ñuû ñeå thoûa maõn toaøn boä nhu caàu veà loaïi saûn phaåm ñoù. dòch vuï). Giaû söû ñeå saûn xuaát 1 ñôn vò haøng hoùa thöù j ta phaûi söû duïng moät khoái löôïng haøng hoùa thöù i laø aij (i : vaøo.23 (ngaøn ñoàng) ñeå saûn xuaát 1 löôïng haøng hoùa thöù 8 trò giaù 1 (ngaøn ñoàng). thueá.. 1) Caáu truùc : Ñeå ñôn giaûn.TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng ⇔ Trang 21  −3p1 + p2 + p3 + 40 = 3p1 − p2 − p3 − 20  p1 − p2 + p3 + 10 = −p1 + 3p2 − 2p3 − 30 2p + p − 2p + 80 = −p − p + 4p − 40 2 3 1 2 3  1  6p1 − 2p2 − 2p3 = 60   −2p1 + 4p2 − 3p3 = 40  −3p − 2p + 6p = 120 1 2 3  p1 = 100  p2 = 150 p = 120  3 2) ⇔  −2 p + 4 p − 3 p = 40  1 2 3 ⇔ 3 p1 − p2 − p3 = 30  −3 p − 2 p + 6 p = 120 1 2 3  q s/ = q s − 20 1  1  / q s2 = q s2 + 30   / q s3 = q s3 − 50  ⇔ MOÂ HÌNH INPUT .. Nhöõng ñaàu vaøo ñaëc bieät do ngaønh kinh teá môû cung caáp khoâng ñöôïc saûn xuaát bôûi baát kyø ngaønh naøo trong soá n ngaønh keå treân.. Ñaàu ra 1 2 . Ñoái vôùi neàn kinh teá n ngaønh.. ann n Giaû söû aij laø soá ñôn vò tieàn caàn cho loaïi haøng thöù i ñeå saûn xuaát 1 ñôn vò tieàn cho loaïi haøng thöù j. n 1 a11a12 . Moâ hình môû : Neáu nhö beân caïnh n ngaønh kinh teá. Ví duï : a5 8 = 0. iii) Moïi ñaàu vaøo thay ñoåi k laàn thì ñaàu ra thay ñoåi k laàn.. neàn kinh teá naøy xaùc ñònh ñoäc laäp nhöõng nhu caàu cuûa n ngaønh kinh teá. caùc hsoá ñaàu vaøo ñöôïc vieát thaønhA = (aij)n x n. a1n 2 a21a22 .. an1an2 . ta giaû söû : i) Moãi ngaønh chæ saûn xuaát 1 maët haøng thuaàn nhaát... . ∀j =1 . ii) Moãi ngaønh söû duïng moät tæ leä coá ñònh caùc ñaàu vaøo cho saûn xuaát ñaàu ra... ∑a i =1 n ij . moâ hình coøn coù 1 ngaønh (goïi laø ngaønh kinh teá môû hay kinh teá ngoaøi) (Ví duï nhö lao ñoäng.n < 1...

L = {x = (3t. A3. B =  4 1 ..9 − 0.1 0. −2t) / s.3 0.   . x2.. II.4 0. 7   x   d    3   3  Neáu yeâu caàu cuûa nghaønh  x1  9  9    − − môû laø D = 12  thì  x  = (I − A) 1. A4 öùng vôùi m cuûa caâu 1. 1 − ann   x n   d n   n1     hay (I − A)X = D − neáu | I − A| ≠ 0 ta coù X = (I − A) 1.2 0..2 0. A3 = (1... Tìm cô sôû vaø soá chieàu cuûa L. −4. 3) A2 = (2. −2) . A2. C =     3 4  3 2 2 1 − 1 1 1   =  2) Tìm X sao cho −1 1 1   2 1 1 1 − 1  1 − 1     7 1  .. −3.Output ñang xeùt coù daïng :    0. . + (1 −aii) xi − . 2   x1   d1      .  −0. 2 0. III.1   x2  =  d 2   −0..4 0. Tìm X sao cho A x B = C   2 5 − 1  1 2  .D Ví duï : Coù 3 ngaønh kinh teá vaø ma traän heä soá ñaàu vaøo laø  0. −1.1 0.. A3. xn vaø caùc yeâu caàu cuûa ngaønh kinh teá môû ñoái n loaïi haøng hoùa laø d1. 1. 1.. i) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì A4 laø toå hôïp tuyeán tính cuûa A1. .. + ainxn + di ⇔ −ai1x1 − ai2x2 − .. Giaû söû ngaønh thöù i saûn xuaát ñaàu ra vöøa ñuû ta coù xi = ai1x1 + ai2x2 + ai3x3 + .. A2. d2. 2) Tìm heä vectô ñoäc laäp tuyeán tính cöïc ñaïi cuûa A1.1  ⇒ Heä Input ..        −a − an 3 − a 2n .   ..Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích 1 ñôn vò tieàn laø a0j = 1 − Trang 22 ⇒ giaù trò cuûa ñaàu vaøo môû ñaëc bieät ñeå saûn xuaát 1 löôïng haøng thöù j trò giaù ∑a i =1 n ij ... − ainxn = di  (1 − a11 ) − a12 − a13 .3 − 0. Giaû söû giaù trò ñaàu ra cuûa n ngaønh kinh teá laø x1. dn ..3     0. CM L laø khoâng gian con cuûa R3. A1 =(−1. 2. m). t ∈ R}.1 − 0..2  A =  0.D = (I − A) 1 12  2       7  7   x3        BAØI TAÄP I.... 2. 1)..8 − 0. A4 = (3. − a1n   x1   d1       −a 21 (1 − a11 ) − a 23 .1) Cho A =  9 − 6  .. 3.. s. − a 2n   x 2   d 2  Ta coù :  =  .

 0 1 1 .. CM : A2 = 0 1 1 1 .. 1   1 0 1 .  1 1 1 . 1) Tìm nghieäm toång quaùt vaø 1 heä nghieäm cô baûn cuûa : (I) 2x − x + x − x = 0  1 2 3 4  x 1 + x 2 − x 3 + 2x 4 = 0  x − 2x + 2x − 3x = 0 2 3 4  1  x 1 − x 2 + 2x 3 − 3 x 4 = 1 2) Tìm m ñeå (I) vaø (II) coù nghieäm chung : (II) 3x + x − x + mx = 2  1 2 3 4  −2 x + 2x − 3x + x = 1 1 2 3 4  a b VIII. 0    X. 2) Tìm heä nghieäm cô baûn cuûa heä phöông trình treân khi A ∈ V. VII. 1     . V. Cho A =    c d 1) CMR : A2 − (a + d)A − (ad − bc)I = 0 2) Giaû söû ∃An = 0 vôùi n > 2........ Tìm 1 cô sôû cuûa V. a4) sao cho khoâng gian nghieäm cuûa heä phöông trình sau coù soá chieàu lôùn nhaát.  1 1 1 .. 1    1 0 1 . Tìm A−1. 0    . Cho heä phöông trình :  x + y + (2 − m )z = m + 1  mx − y + 2z = 0 2x + (1 − m )y + 3z = m + 1  2mx1 + x 2 − mx 3 = 1   − x 1 + mx 2 + 2x 3 = 0  −mx + 2x + mx = 2 1 2 3  1) Tìm m ñeå heä coù duy nhaát nghieäm.. B−1 Cho ma traän ñaàu vaøo cuûa 3 ngaønh kinh teá laø: .... a3. a2.. 1  IX. Cho A = 1 1 0 ..B = 1 1 0 . 1  .. Cho V laø taäp nhöõng vectô A = (a1. 2) Tìm m ñeå heä coù voâ soá nghieäm vaø tìm nghieäm toång quaùt trong tröôøng hôïp naøy. −2x1 + x2 + x3 = 0  3 x1 − 2x2 − 3 x3 + x 4 = 0  x1 − 3 x2 − 2 x3 + x 4 = 0 a1x1 + a2 x2 + a3 x3 + a4 x 4 = 0  1) CM V laø khoâng gian con cuûa R4.. Giaûi vaø bieän luaän heä : VI.. 1     .TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 23 IV..

− 2) Khi m = 2. 2 0.2 0.4 0.2    Trang 24  0.1    ngaønh kinh teá treân laø 49. 2 0. 3  vaø yeâu caàu cuûa ngaønh kinh teá môû ñoái vôùi ba    0.1 0. m −1). A3 = (m .1 0.Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích A =  0. m). Caâu III : Cho hai heä phöông trình : (I) 3x + 2x + 2x + 3x = 0  1 2 3 4  4 x1 − 3x 2 + x 3 + 2x 4 = 0 2x + 7x + 3 x + 4 x = 0 2 3 4  1 3x − 4 x 2 + x 3 + 2x 4 = −2 (II)  1   9 x 1 − 6 x 2 + 4 x 3 + 7x 4 = m 1) Tìm moät heä nghieäm cô baûn cuûa heä phöông trình (I). m−2. 2. Bieát ma traän heä soá ñaàu vaøo : A =  0. 55. 2) Neáu nhö nhôø aùp duïng kyõ thuaät môùi. 2. 4 0.3 0. haõy tìm A 1. ngaønh kinh teá thöù hai tieát kieäm ñöôïc 50% nguyeân vaät lieäu cho saûn xuaát. coøn chi phí cho saûn xuaát moät saûn phaåm cuûa hai ngaønh coøn laïi vaø yeâu caàu cuûa ngaønh kinh teá môû khoâng thay ñoåi thì saûn löôïng cuûa ba ngaønh kinh teá treân seõ laø bao nhieâu ? . 1) trong R3.3 0.1   0. 1) Tính saûn löôïng ba ngaønh kinh teá treân. Tìm 8    löôïng ñaàu ra thích hôïp ? Caâu I : Cho caùc vectô A1 = (2. 1) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì ba vectô treân taïo thaønh cô sôû cuûa R3 ? 2) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì khoâng gian con sinh bôûi ba vectô treân coù soá chieàu baèng 2 ? Caâu II : Cho ma traän vuoâng A : 0 1 m  1   0 1 m 1  A=   −1 0 m − 1 1 − m    0 − 1 1− m m − 1     1) Bieän luaän theo m haïng cuûa ma traän A.3    vaø muïc tieâu cuoái cuøng laø B =  7    12  (tyû). 4 0. 2) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì 2heä phöôngtrình treân coù nghieäm chung ? Caâu IV : Trong heä thoáng input output môû coù ba ngaønh kinh teá. 3. 3 0. 3   0.1 0. A2 = (−2.

. V. TE→U = TV → E ⇒ TV → U = TV → E . XU. β2. laø toïa ñoä cuûa X theo cô sôû V.    t t . 2)} V = {v1 = (1.. t1n    t t ... un} v = {v1.TU → V XV ⇒ TV → U . .n . Giaû söû XU = (α1. E.. TE→ U = TE→ V TE→ U Ví duï : U = {u1 = (1... u2. Rn. M .. Ma traän ñoåi cô sôû: Trang 25 Ñònh nghóa : cho U = {u1... u2j . −1. TE → U = N 1. 3. . vn} laø 2 cô sôû cuûa Neáu uj = ∑t k =1 n kj vk . 0. XE. t    n1 n2 nn  ñöôïc goïi laø ma traän chuyeån cô sôû töø V sang U.. 3) Cho XU = (2. 2. TE → U = TE→ V .. va Uj = (u1j. Ta coù : X = α1u1 + α2u2 + .. 1... Goïi E laø cô sôû chính taéc cuûa Rn... unj)T laø toïa ñoä theo cô sôû E.. V laø 2 cô sôû cuûa R3.  u11 u12 . ... TE →V 1 0 -1    = 2 1 0 = N  0 -1 1    −1 − TV→ U = TV→ E.. Coâng thöùc ñoåi toïa ñoä : Töø ñaây ta kyù hieäu XV... 1) u2 = (1. α2.j=1  t11 t12 . u1n    u u . Tìm XV. ... + αnun = ∑α1u j = ∑α j (∑t kj v k ) = j =1 j =1 k =1 n n n ∑ (∑ t k =1 j =1 n n kj α j )v k kj ⇒ βk = ∑t j =1 n α j ⇒ XV = TV → U. Tìm ma traän ñoåi cô sôû V sang U :TV→U.. −1) v3 = (−1. t 2n  Thì T V→ U =  21 22  . XU (1).. 1)} Chöùng minh U...    u u . Töông töï XU = TU → V XV (2) ⇒ XV = TV → U . U. u   nn   n1 n 2 −1 XV = TV → U XU = TU → V. 1.. 0) v2 = (0.. TE →U XE 1) 2) −1 −1 ⇒ TV → U.. 1. βn)T laàn löôït laø toïa ñoä cuûa X theo U.. 0... αn)T.TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng CHÖÔNG V.. 2.. 5). v2. DAÏNG TOAØN PHÖÔNG I.TU → V = I (1) vaø (2) Nhaän xeùt : Ma traän ñoåi cô sôû laø ma traän vuoâng khoâng suy bieán.   2) T E →U =  0 3 1 = M 1 -1 2    1 1 0  . u2n  ⇒ TE → U =  21 22  . −1) u3 = (0... XV = (β1.

X ∈ Rn Nhaän xeùt : i) f(θ) = θ ii) f ( ∑ λ X ) = ∑ λ f (X ) i =1 i i i =1 i i n n 2. .Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích 3) XV = TV→U.X vôùi A laø ma traän m doøng n coät. f(X)V = B.. 3. ank)T .XU. X ∈ Rn sao cho f(X)=λ. vectô rieâng : f laø a. a1n     a21 a 22 .X. B laø 2 ma traän ñoàng daïng.x. TV → UXU ⇒A = TV→U B.. Y ∈ Rn ii) f( λX) = λf(X).XU −1 Trang 26 II.. ta noùi : ∑a i =1 n ik i u A= (aik )nxn  a11 a12 . .. TV → U Ghi chuù :Moïi pheùp bieán ñoåi tuyeán tính f töø Rn vaøo Rm ta luoân coù f(X) = A. Pheùp bieán ñoåi tuyeán tính trong Rn (AÙnh xaï tuyeán tính): 1. Ma traän cuûa aùnh xaï tuyeán tính : Cho U = {u1.. a 2n  laø ma traän cuûa pheùp bieán ñoåi =  . U laø cô sôû cuûa Rn f(X)V = B.. x3) = (2x1 .XV f(X)U = TU → V f(X)V = TU → V BXV = TU → V B. XU = N . a   nn   n1 n2 tuyeán tính cuûa f theo cô sôû U. ∀X. Giaù trò rieâng. TV → UXU −1 −1 = TV→U B.. vaø X ñöôïc goïi laø vectô rieâng öùng vôùi λ. Ñònh nghóa : Pheùp bieán ñoåi tuyeán tính trong Rn (hay aùnh xaï tuyeán tính) laø 1 aùnh xaï f : Rn → Rn thoûa : i) f (X + Y ) = f(X) + f(Y) . x1 .M.    a a ..4x3) ⇒ A = 0  2 1  −1 1 0 −1  5 − 4  Moïi pheùp bieán ñoåi tuyeán tính f ta luoân coù : f(X)U = A. k = 1 .x.t2 thoûa f(X) = AX. Neáu B = S-1AS vôùi S khoâng suy bieán ta noùi B vaø A laø 2 ma traän ñoàng daïng.. thì λ ñöôïc goïi laø giaù trò rieâng cuûa f. a2k. x2 + 5x3. ∀λ ∈ R. λ ∈ R. Giaû söû f(uk ) = f (uk )U = (a1k..t2 trong Rn. x2.. Ví duï : f : R3 → R3 f(x1.. neáu ∃X ≠ θ. Ví duï : Trong R3 cho a.XV ⇔ A.XU.. Khi ñoù.x2 . u2. Ñònh lyù :f(X)U = A.x3. un} laø 1 cô sôû cuûa Rn. ∀X ∈ R3 vôùi .n ..

λI) = (λ .λI) = 0 coù n nghieäm phaân bieät thì A cheùo hoùa ñöôïc.(noùi caùch khaùc : A coù n vectô rieâng ñltt ) 3. 2..λI)X = θ.λI) = (λ − λ1) (λ − λ 2 ) .λI) = (λ . Ñònh lyù : Giaû söû A coù taát caû caùc giaù trò rieâng laø λ1.(λ − λm ) ) Ta coù : A cheùo hoùa ñöôïc khi vaø chæ khi : (i) n1 + n2 + . n2..k Ví duï : det(A .n1 = 3 .λI) = 0 III.... ii) Neáu r(A . ∀j = 1 m Ví duï : Giaû söû det(A .. + nm = n . .. λ2.2) ⇒ λ = 5 laø nghieäm boäi 3. Do ñoù ta coøn noùi λ laø giaù trò rieâng cuûa A. -1 Ñònh nghóa : Cho Ñònh lyù : Cho An x n .3I) khaùc 1 hay r(A + 5I) khaùc 2 thì A khoâng cheùo hoùa i) ñöôïc..λ1I) ≥ n .n2 = 3 .X ⇒ (A . Neáu det(A .3)2(λ + 5) vaø A laø mt vuoâng caáp 3 A coù giaù trò rieâng λ1 = 3 vôùi boäi laø n1 = 2. (ii) r(A .TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng A= Trang 27 1 1  2 0  −2 1  0  0 3  Giaû söû f(X) = AX ⇒ AX = λ.. 4.λI) coù 1 nghieäm boäi k laø λ1 thì r(A . . nm n1 n2 nm ( nghóa laø det(A . λ2 = -5 vôùi boäi laø n2 = 1 Neáu r(A .λjI) = n . λ = 2 laø nghieäm boäi 1 ( nghieäm ñôn ) 4. λ = -1 laø nghieäm boäi 2 .λI) = 0 ⇔ det(B . Heä quaû : Neáu det(A .nj.. Ví duï : cheùo hoùa caùc ma traän : . ta coù : det(A .3I) = n . Cheùo hoùa ma traän : 1.5)3(λ + 1)2(λ .1 = 2 thì A cheùo hoùa ñöôïc Heä quaû : An x n .2 = 1 vaø r(A + 5I) = n .Ñònh lyù : i)λ laø giaù trò rieâng cuûa ma traän A ⇔ λ laø nghieäm cuûa det(A . λm vaø boäi töông öùng laø n1. Tìm ma traän vuoâng S khoâng suy bieán ñeá S AS laø ma traän ñöôøng cheùo ñöôïc goïi laø cheùo hoùa ma traän A. An x n .λI) = θ vaø X ≠ θ iii)A vaø B laø 2 ma traän ñoàng daïng.λI) = 0 ii)X laø vectô rieâng cuûa A öùng vôùi giaù trò rieâng λ ⇔ X laø nghieäm cuûa (A . A cheùo hoùa ñöôïc ⇔ ∃ cô sôû cuûa Rn laø caùc vectô rieâng cuûa A.

n2 = 3 .λ) 1 C1 +C 2 +C3 4−λ 4−λ 4−λ 2 7 = 4−λ 1 4−λ 7 2 4−λ = (4 . λ2 = 3 coù boäi 2 r(A .λ) = 0.Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích 1) A =  −7  Trang 28 2) A =  0   −5  −2  3 2 4 2 2  − 2 0   7  7 4  2  −1  1 3 1 0  0 3   3) A = 1  3 1  −3 − 1  . 0. 0.λI) = 0 ⇔ 0 1 3−λ 1 0 0 3−λ =0 −1 ⇔ (3 . Ta coù (A .4I = θ coù nghieäm ≠ θ laø X3 = (1. 4) A=  −1 3  1  1 −1   1 1  1 1   −5 − λ 1) det(A . 1.λI) = 2 7 −7 −2 2 2 7 4−λ 7 4−λ 7 2 4−λ 1 = (4 .3I) = n .2) Heä A .2I = θ coù nghieäm ≠ θ laø X1 = (1.A. λ1 = 2.1 = 2 vaø r(A .λ)(λ + 3)(λ . 0)T A . 1) 1  . 1)T ⇒ S = 0 1  -1 1 S =  1 0 1   2 0  -1  ⇒ S .2I) = n .n1 = 3 .S = 0 −3  0 0  1 2  −1  1 3 1 0  0 3  1 1 1  1  −1  0  0 4  −1 0 1 0  − 1 1  2) A = 0  2−λ det(A .2I)X =  0 0   −1  1 1 1 0 T  0  = θ coù nghieäm ≠ 0 laø X = (1.λ)2(2 . 1)T A + 3I = θ coù nghieäm ≠ θ laø X2 = (1.2 =1 ⇒ A cheùo hoùa ñöôïc. 1.

.. ∀i. Daïng toaøn phöông : Ñònh nghóa : AÙnh xaï ϕ : Rn → R. x4) 2 2 2 2 = a11x1 + a22 x2 + a33 x3 + a44 x 4 + 2a12x1x2 + 2a13x1x3 + 2a14x1x4 + 2a23x2x3 + 2a24x2x4 + 2a34x3x4  a11  a = (x1x2x3x4)  21  a 31  a  41 Ví duï : ϕ(X) a12 a13 a 22 a 23 a 32 a 33 a 42 a 43 a14   a 24  a 34   a 44    x1   x2  x3   x4   2 2 2 = x1 + 3x2 − 5 x3 + 14x1x2 .1. n ñöôïc goïi laø daïng toaøn phöông.2x1x3 + 8x2x3 . vôùi  −1 1 ϕ (X) = ϕ(x1.TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng (A . (vôùi aij = aij. x2.3I)X =  0  Trang 29 0  0  X = θ coù moät heä nghieäm cô baûn laø :  −1 1 0   1 1 −1 0 1 1  X 1 = (1. i =13 ) Ví duï : n = 4 ϕ(X) = ϕ(x1.S =  0 3 0  0 0 3   0 IV. Moïi daïng toaøn phöông ñeàu toàn taïi ma traän ñoái xöùng cho : ϕ(X) An x n = (aij ) n x n n ij i j sao = XTAX = ∑∑ a x x i =1 j =1 ij i n n j = ∑a x i =1 ii n 2 i +2 ∑ ∑a x x i =1 j = i +1 n −1 (Trong ñoù aij = aji) A goïi laø ma traän cuûa Daïng toaøn phöông Ví duï : n = 3. 0)T   ⇒ S-1 =   Ñaët S =  0 1 1 0 − 1   1 X 2 = (1. x2. xn) = ∑∑ a i =1 j =1 n n ij x i x j . 1..1)T   1  −1 0 1 1 1     0 0 2  ⇒ S-1. Ta coù : ϕ(X) 2 2 2 = a11x1 + a22 x2 + a33 x3 +2a12x1x2+2a13x1x3 + 2a23x2x3 = (x1x2x3)  a  21 a 22  a11 a  31 a12 a13   x 1    a 23   x 2  a 32 a 33   x 3    . x3. j =1.1. thoûa aij = a ji .A. ∀j. .

2x1x2 + 4x1x3 . .. ∀i = 1 Neáu aii = 0 vaø ∃aik ≠ 0 ϕ(X) = ∑a i =1 n 2 ii + 2∑ n −1 i =1 j = i +1 ∑a x x ij i n j x = ui + uk Ta ñoåi bieán  i  Giaû söû a11 ≠ 0 Ta vieát :  x k = ui − uk 2 2 ⇒ aikxixk = (ui − uk ) aik ϕ(X)= a11  x 2 + 2 a12 x x + 2 a13 x x + ...5x2x3 2 2 = 2( x1 .. x3.....  . ..+ λnxn  λ1 0 0..  x1  ϕ(X)= (x1x2x3)A  x   2 x   3 Daïng chính taéc cuûa daïng toaøn phöông : Giaû söû U = {u1... Phöông phaùp Lagrange : . .    0 0 0. xn ⇒ ϕ(X) = a y 2 − a  11 1 11   a ∑ a1i x i   i =1 11  2 + h1(x2..... 0  x 2  = (x1x2 ... 0  x1     0 λ2 0. un} laø 1 cô sôû cuûa Rn vaø X = {x1.5x2x3 3 .n Giaû söû aii ≠ 0. xn)  Vôùi g1(x2.. Cho daïng toaøn phöông ϕ(Y). .Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Trang 30 1 7 − 1   Coù : A =  7 3 4   −1 4 − 5    2. λ  x     n  n  thì daïng treân ñöôïc goïi laø daïng chính taéc. x2. Luùc naøy...... U ñöôïc goïi laø cô sôû chính taéc cuûa daïng toaøn phöông ϕ. xn) laø daïng toaøn phöông cuûa x2.... + 2 a1n x x   i 1 2 1 3 1 n   a11 a11 n a11 + g1(x2. . . xn)   ..x1x2 + 2x1x3) + 3 x2 + 4 x 2 . xn) Vôùi y1 = x1 + ϕ(Z) ∑a i =2 i n a1i 11 2 i x1x i Tieáp tuïc quaù trình treân ta ñöa ϕ(X) veà daïng = ∑λ z i =1 n Ví duï : Ñöa veà daïng chính taéc : ϕ(X) ϕ(X) 2 2 2 = 2 x1 + 3x2 + 4 x3 .. xn}/U 2 2 2 2 Neáu ϕ(X) = λ1x1 + λ 2 x2 + λ 3 x3 +. x3. u2... Ta tìm ma traän ñoåi cô sôû T sao : Y = TZ vaø ϕ(Z) = (TZ)TA(TZ) laø daïng chính taéc 3.... x3. .

x2x3 2 2 2 .TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 31 1 1 2 2 = 2(x1 .5x2x3 2 2 2 b) 2 x1 + 8 x2 − x3 + x1x2 + x1x3 . X = 1 − 1 0   u   2 1 2   2  = 2u 2 + 5 u 2 + u 2 1 2 3  x 1 = u1 + u 2 x = u 3  3 1 1 0   u1  0  0 1  u 3    ⇒ϕ 2 2 2 2 = u1 − u2 +(u1 + u2)u3 = u1 − u2 + u1u3 + u2u3 = (u1 + 1 u3)2 .2 u3)2 2 4 1   y1 = u1 + 2 u3  2 2 Ñaët  y = u − 1 u ⇒ ϕ = y1 − y2  2 2 3 2   y3 = u3   Ví duï: Ñöa veà daïng chính taéc : a) x1 + x2 + 4 x3 + 2x1x2 + x1x3 .5x2x3 = 2 u1 + 5 ( x2 .2x x ) + 2 2 2 2 3 x3 2 2 = 2 u2 + 5 (x2 .2 x2 + x3)2 + (3 .5 ) x3 1 2 2 2 1  u1 = x 1 − 2 x 2 + x 3  Do ñoù ñaët u = x − x 2 2 3 u = x 3  3   Ta coù : ϕ(U) 2 1   1 − 2 1   x 1    Vôùi U = TX =  0 1 − 1  x  vaø X = T-1U  2 0 0 0 x    3      Ví duï : Ñöa ϕ(X) = x1x2 + x1x3 veà daïng chính taéc Ñaët :  x = u − u .2) x3 .1 u 2 − u 2 + u2u3 3 2 1 1 = (u1 + 2 u3)2 .2 ) x2 + (4 .(u1 .x3)2 + (2 .

. Ví duï : Ñöa daïng toaøn phöông sau veà daïng chính taéc baèng phöông phaùp Jacobi : 2 2 2 ϕ(X) = 5x1 + 2x2 + x3 + 2x1 x2 + 8x1x3 + 6x2 x3 Vôùi X = TY (trong ñoù T laø ma traän ñoåi cô sôû töø cô sôû chính taéc E sang cô sôû U. 1    thöùc con buø cuûa aki trongHk.Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích c)4 x + x + x 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 Trang 32 .a 11 12 1k Ñaët Hk = .. 3 1  1 4 0 −4 2 3 = 1 2 4 3 1 4 3 H1 = 5 .. α = A 31 (−1) M 31(3) 2 3 −5 α12 = (−1) M 21 = = = = 13 5 9 9 H1 H2 H2 2 +1 3 +1 .   0 0 0 . Vôùi M (k) laø ñònh T = .. cho H0 = 1 5 A = 1  4  5 H3 = 1 1 4  2 3 .. Ngöôøi ta k1 k2 a a .. . vôùi Y = XU. 2n  α  α = (−1)k +iM ki (k ) . ik ki .Giaû söû Hk ≠ 0.  H k −1 .3x1x2 + x1x3 .3x2x3 PHÖÔNG PHAÙP JACOBI : Cho daïng toaøn phöông ϕ(X) = XTAX vôùi A = (aij)nxn laø ma traän ñoái xöùng. k = 1 n . H2 = 5 1 1 2 =9 0 1 3 3 =4 4 1 1 = .44 1 4 (2) −1 .x1x2 . 1n  α α    0 1 α 23.Y ) ∑H y H n k k −1 2 k = ∑H y H n k k =1 k −1 2 k .XU = T.x2x3 f) x1x2 + 2x1x3 . ..6x2x3 2 2 e)6 x12 − x2 + 2 x3 .a kk 2 chöùng minh ñöôïc : ϕ(X) = H1 y1 + k =2 1 12α 13.2 x1x3 +x2x3 2 3 d)5 x + 2 x + 3 x + 7x1x2 + x1x3 .. X = T. a a . ∀k = 1 n .. . . ..

..A.n ii) ϕ xaùc ñònh aâm ⇔ (-1)kHk > 0. Ta coù : i) ϕ xaùc ñònh döông neáu λi > 0.n ..λk < 0 ⇒ ϕ khoâng xaùc ñònh daáu.n iii) ϕ khoâng xaùc ñònh daáu neáu :∃k : H2k < 0 (2k ≤ n) hay ∃ k ∈ {1. Trong ñoù : 1  1 − 5  X = TY vôùi T =  0 1   0 0   5 9  11  −  9  1    −  1  . X ∈ IRn.X .TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 33 (−1) M (3) = H H H ⇒ϕ= Hy + y + y H H α23 = A H 3+2 − 32 2 = 32 2 5 4 1 3 −11 = 9 9 2 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 = 5y + 2 9 2 44 y − y 5 2 9 4 5  11  1 9  0 1   1 5 2 3 . . ∀i = 1. T-1 =  0   0   VD: ñöa veà daïng chính taéc ϕ(X) = ÑÒNH LUAÄT QUAÙN TÍNH x 2 1 + 2 x 2 + 4 x 3 . ii) ϕ xaùc ñònh aâm ⇔ moïi giaù trò rieâng cuûa A ñeàu aâm. ∀ X ∈ IRn vaø X ≠0 ii) Ta noùi ϕ(X) xaùc ñònh aâm neáu ϕ(X) < 0.Phaân loaïi daïng toaøn phöông : i) Q = 4x12 + 2x22 + 3x32 .4x2x3 .k∈ {1.n ... n-2} : Hk. 2. i) ϕ xaùc ñònh döông ⇔ Hk > 0. iii) neáu ∃ λi.. ii) ϕ xaùc ñònh aâm neáu λi < 0.2x1x2 . ∀i = 1. λk laø 2 giaù trò rieâng cuûa A vaø λI .Hk+2 < 0 Ñònh lyù : ϕ(X) = XTAX i) ϕ xaùc ñònh aâm ⇔ moïi giaù trò rieâng cuûa A ñeàu döông. n} sao cho λi .4x x + 6x x 1 2 1 3 2 2 1) Ñònh nghóa : Cho daïng toaøn phöông ϕ(X). . ∀k = 1. i)Ta noùi ϕ(X) xaùc ñònh döông neáu ϕ(X) > 0. Ví duï1. ∀ X ∈ IRn vaø X ≠0 iii) ϕ(X) khoâng xaùc ñònh daáu neáu ∃X1.ϕ(X2) < 0 Heä quaû ϕ(X) = ∑λ x i =1 n 2 i i . ∀k = 1. iii) ϕ khoâng xaùc ñònh daáu neáu ∃ i. X2 ∈ IRn sao cho ϕ(X1).λk < 0 2) Ñònh lyù : Cho daïng toaøn phöông : ϕ(X) = XT.

2 ñaàu vaøo : A =  0. 6) trong R5. 1) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì ba vectô treân taïo thaønh cô sôû cuûa R3 ? 2) Tìm m ñeå khoânggian con sinh bôûi 3 vectô treân coù soá chieàu baèng 2 ?  1  −1 Caâu 2 : Cho ma traän vuoâng A :A =   1   0  1)Bieän luaän theo m haïng cuûa ma traän A. 3  vaø yeâu caàu cuûa ngaønh kinh teá môû 0. (A-1)T. 4  0. 2. 3. 4.x2 . 2 0. 5.1   ñoái vôùi ba ngaønh kinh teá treân laø 10. Caâu 3 : Cho hai heä phöông trình : (I) : 3x + 2x + 2x + 3x = 0  1 2 3 4 1 2 0 1 2)   4 3  m+2 2   7 m + 2  Khi m = 1. A2. A4. Caâu 2 : A = 1  2 2  1 1 0 1  0 1  . haõy tìm A-1 5 3 2x1 + x 2 − 3x 3 + 4 x 4 = 0  4 x + 3x + 7x + 2x = 0 2 3 4  1 (II) :  2x1 + x 2 − 4 x 3 + 3x 4 = 0 7x 1 + 4 x 2 − 6 x 3 + 9 x 4 = 0 1)Tìm moät heä nghieäm cô baûn cuûa heä phöông trình (I) 2)Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì 2 heä p trình treân coù nghieäm chung ? Caâu 4 :Trong heä thoáng imput môû coù ba ngaønh kinh teá. 1). 13. 2) Neáu nhö nhôø aùp duïng kyõ thuaät môùi. 6. 2). 1). 3   0.Xaùc ñònh m ñeå daïng toaøn phöông sau laø xaùc ñònh döông : Q = 7x12 + 3x22 + mx32 + 6x1x2 . 4   0. 2). A3 = (1.Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích 2 1 2 2 3 Trang 34 ii) Q = -6x . A-1 . 1. A3. 10. A3. A2. 2)Tìm (A-1)T. 4). 3.Thôøi gian : 120 phuùt Caâu 1 : Cho heä vectô A1 = (2. 3. 1) Tìm A-1 . 0. A2 = (1. 2) Tìm toïa ñoä cuûa A1. -1. 1.4x1x3 + 8x2x3 ÑEÀ THI MOÂN ÑAÏI SOÁ TUYEÁN TÍNH Khoùa 22 ÑHKT (Thôøi gian 120 phuùt) Caâu 1 : Cho caùc vecto A1 = (m. 3 0. 3. A3 = (3. A4 = (8. Tìm moät cô sôû vaø soá chieàu cuûa W. 3 0. (AT)3. 48 1)Tính saûn löôïng ba ngaønh kinh teá treân. coøn chi phí cho saûn xuaát moät saûn phaåm cuûa hai ngaønh coøn laïi vaø yeâu caàu cuûa ngaønh kinh teá môû khoâng thay ñoåi thì saûn löôïng cuûa ba ngaønh kinh teá treân seõ laø bao nhieâu? ÑEÀ THI ÑAÏI SOÁ TUYEÁN TÍNH Khoùa 23 . m. A2 = (1. 2. 1) Goïi W laø khoâng gian sinh bôûi A1.27x + 12x1x3 + 8x2x3 2. Bieát ma traän heä soá  0. A4 theo cô sôû ñöôïc saép vöøa tìm ñöôïc. m) trong R3. ngaønh kinh teá thöù nhaát tieát kieäm ñöôïc 50% nguyeân vaät lieäu cho saûn xuaát.

2. -4). 2  0. 2 0.Thôøi gian : 120 phuùt Cho heä vectô A1 = (1. Y ñeå : A (X + Y) = BT vaø (X .Y)A = B  x + y + (m + 1)z = 2 Caâu 3 : Cho heä phöông trình :  x + my + 2z = a   x + (m + 1)y + (m + 3)z = b  1) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì heä phöông trình treân coù moät nghieäm duy nhaát. Caâu 4 : Xeùt thò tröôøng 3 loaïi haøng. A3. A4 = (-1. 6. 2 0. 4. 3  yeâu caàu cuûa ngaønh kinh teá môû 0. 3. A3) = r(A1. 3 1) Tìm möùc saûn löôïng cuûa 3 ngaønh kinh teá treân. 7. A4) Caâu 2 : 2) 2 2 A = 2 1  1 1  1  1 0  4 B =4  0  T 2 3 2 0  1 3  1) Tìm A-1 Tìm X. Caâu 1 : A3 = (0. d3 = 74. 2. 3 phaûi taêng theâm leân bao nhieâu ? ÑEÀ THI ÑAÏI SOÁ TUYEÁN TÍNH Khoùa 23 . 2)Vôùi giaù trò naøo cuûa m. 1. d3 vôùi dj > 0 ∀j = 1. 2. (2).x3 + 2x4 = 0 (1) 2x1 + 3x2 + 4x3 + x4 + 2x5 = 0 (2) 2x2 . A3 2) Tìm m.8P3 . (2).TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 35 Caâu 3 : 1) Cho 4 phöông trình : x1 + 2x2 . 3   0.12x3 + 6x4 + 4x5 = 0 (3) (4) -x1 + x2 + mx3 + 7x4 +nx5 = 0 1)Tìm moät cô sôû cuûa khoâng gian nghieäm cuûa heä phöông trình goàm 3 phöông trình (1). A2 = (2. 2). 0). A2. n ñeå r(A1. A2.1 heä soá ñaàu vaøo A =  0. b ñeå heä coù nghieäm vôùi moïi m. A2. 2. 1. (3). 2.output môû goàm 3 ngaønh kinh teá. 3   0. n cô sôû tìm ñöôïc trong caâu (1) cuõng laø cô sôû cuûa khoâng gian nghieäm cuûa heä p trình (1).8P1 + P2 + P3 QS2 = 12P2 . d2 = 42. 1) Tìm heä vectô ñoäc laäp tuyeán tính cöïc ñaïi cuûa heä A1. d2. -1. khi ñoù saûn löôïng (tính ra tieàn) caùc ngaønh kinh teá thöù 1. neáu: d1 = 72. -12.1   ñoái vôùi 3 ngaønh treân laø d1. (3). Bieát haøm cung vaø haøm caàu 3 loaïi haøng treân laø : QS1 = 9P1 . (4) Caâu 4 : Xeùt moâ hình input . 2) Neáu ngaønh kinh teá môû yeâu caàu ngaønh kinh teá thöù 3 cung caáp theâm moät khoái löôïng saûn phaåm trò giaù moät ñôn vò tieàn teä. 4 0. 2) Tìm a.P3 – 170 QD1 = 1880 . Bieát ma traän  0. n) trong R5. m.10P2 + P3 QS3 = -P1 – P2 + 10P3 – 510 QD3 = 2140 + P2 .P3 – 500 QD2 = 2070 + P1 .

meänh ñeà naøo sai. 740 ñôn vò loaïi haøng thöù 2 vaø nhaäp veà 1170 ñôn vò loaïi haøng thöù 3. B laø hai ma traän vuoâng caáp n > 1 thì det (A + B) = detA + det B Caâu 2 : Tìm ma traän X sao cho :ATXA = (I .Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Trang 36 1) Tìm ñieåm caân baèng thò tröôøng.3x2 . 5) Neáu A.output môû cho ma traän heä soá ñaàu vaøo :  0..x3) a)Tìm ma traän cuûa pheùp bieán ñoåi tuyeán tính treân öùng vôùi cô sôû ñôn vò b)Tìm taát caû caùc giaù trò rieâng vaø vectô rieâng cuûa f. B laø hai ma traän cuøng caáp maø khoâng suy bieán thì (AB)-1 = A-1B1 6)Heä phöông trình tuyeán tính thuaàn nhaát luoân luoân coù voâ soá nghieäm 7)Heä phöông trình tuyeán tính laø heä Cramer khi vaø chæ khi heä coù nghieäm duy nhaát. . + xmAm = 0 thì heä vectô treân phuï thuoäc tuyeán tính. 2)Neáu heä vectô goàm m vectô trong Rn coù haïng baèng m thì heä phuï thuoäc tuyeán tính. 2 0. x2. ÑEÀ THI MOÂN ÑAÏI SOÁ TUYEÁN TÍNH Khoùa 24 .A) . thì giaù caùc maët haøng taïi ñieåm caân baèng seõ laø bao nhieâu. 3 0. 3   0. 2)Neáu cöù trong 1 ñôn vò thôøi gian. 3)Neáu Osxt laø ma traän khoâng côõ sxt vaø A laø ma traän côõ mxn thì OkxmA = A Onx k = 0 4)Ma traän A coù nghòch ñaûo khi vaø chæ khi A laø ma traän vuoâng. 3   0. x1 .. x3) = (x1 . xm ñeå x1A1 + x2A2 + .. x2. . 8)Neáu λ laø nghieäm boäi k cuûa phöông trình ñaëc tröng cuûa ma traän vuoâng A vaø A coù theå cheùo hoùa ñöôïc thì r(A .. 3  0.λI) = k 9)Neáu A laø ma traän cuûa pheùp bieán ñoåi tuyeán tính trong Rn öùng vôùi cô sôû ñôn vò thì A khoâng suy bieán 10)Neáu A.. neáu sai haõy giaûi thích vì sao : 1)Neáu A1.90 phuùt . x2.3x2.1 A =  0.. 60 Caâu 4 : Cho pheùp bieán ñoåi tuyeán tính f : R3 → R3 xaùc ñònh bôûi : F(x1.. 2  0. ngöôøi ta xuaát ñi 990 ñôn vò loaïi haøng thöù 1..1   Caâu 3 : Trong moâ hình input . 90. meänh ñeà naøo ñuùng.90 phuùt Caâu 1 : Caùc meänh ñeà sau ñaây. ÑEÀ THI MOÂN ÑAÏI SOÁ TUYEÁN TÍNH Khoùa 24 . Am laø heä vectô trong Rn vaø toàn taïi m soá thöïc x1. 2 Tính möùc saûn löôïng cuûa 3 ngaønh kinh teá treân neáu bieát yeâu caàu cuûa ngaønh kinh teá môû ñoái vôùi 3 ngaønh treân laàn löôït laø 60.Trong ñoù I laø ma traän ñôn vò caáp 3 vaø : A=  2   −3  2  −3 3 −1 2  − 1 2  0. A2.

neáu sai haõy giaûi thích vì sao : 1)Neáu A1. 2)Moïi khoâng gian con cuûa Rn ñeàu coù ít nhaát moät cô sôû. meänh ñeà naøo sai. B laø hai ma traän vuoâng ñoàng daïng. Caùch bieåu dieãn treân coù duy nhaát hay khoâng ? Caâu 3 : Xeùt moät thò tröôøng 3 loaïi haøng coù caùc haøm cung vaø haøm caàu nhö sau : QS1 = 16P1 . 4) Neáu A laø 3)Cho A laø ma traän thì det(A. 8)Neáu A laø ma traän vuoâng caáp n coù taát caû k giaù trò rieâng khaùc nhau vôùi k < n thì A khoâng theå cheùo hoùa ñöôïc. n} 5)Neáu A. A2.40 QD1 = -5P1 + P2 + P3 + 195 QS2 = -2P1 +11P2 . 3)Haïng cuûa heä vectô trong Rn baèng soá chieàu cuûa khoâng gian con sinh bôûi heä vectô ñoù.90 phuùt Caâu 1 : Caùc meänh ñeà sau ñaây meänh ñeà naøo ñuùng.2 P2 . -1). .2 P2 +18 P3 – 25 QD3 = 2P1 + P2 .P3 . 4). -2. . m) trong R4 1)Heä vectô A1. neáu sai haõy giaûi thích vì sao : 1)Neáu moät heä vectô phuï thuoäc tuyeán tính thì moïi heä con cuûa noù cuõng phuï thuoäc tuyeán tính. A2. B laø hai ma traän vuoâng caáp n thì (A.. A2 = (1. -3. 2.30 QD2 = 2P1 . A3 = (-1. 4)Cho A. A2. 1.TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 37 Caâu 1 : Caùc meänh ñeà sau ñaây meänh ñeà naøo laø ñuùng. Caâu 2 : Cho heä A1 = (1.. Neáu detA = 0 thì detB = 0 5)Moïi heä phöông trình tuyeán tính coù haïng cuûa ma traän heä soá baèng haïng cuûa ma traän heä soá môû roäng laø heä crame. A3 ñoäc laäp hay phuï thuoäc tuyeán tính ? 2)Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì A4 laø toå hôïp tuyeán tính cuûa A1.  −1 Caâu 4 : Cheùo hoùa ma traän sau :  −3   −3  4 4 1 − 2  0 3  ÑEÀ THI MOÂN ÑAÏI SOÁ TUYEÁN TÍNH Khoùa 24 . A4 = (-1. 2. meänh ñeà naøo sai. A3. -3). detAT ma traän caáp mxn thì r(A) = min {m.AT) = detA.5P2 + 220 QS3 = -P1 . 1. A2.BT 6)Neáu A laø ma traän vuoâng caáp 3 vaø det(A) = 2 thì det(2A) = 4 7)Neáu heä phöông trình tuyeán tính n aån coù haïng cuûa ma traän heä soá nhoû hôn n (r(A) < n) thì heä phöông trình coù voâ soá nghieäm.P3 . Haõy bieåu dieãn A4 qua A1. A3 öùng vôùi giaù trò cuûa m vöøa tìm ñöôïc.. 9)Neáu A = (aij)3x3 laø ma traän heä soá ñaàu vaøo trong moâ hình input output môû thì a11 + a12 + a13 < 1 10)Neáu moät heä vectô coù moät heä con ñoäc laäp tuyeán tính thì heä vectô ñoù ñoäc laäp tuyeán tính.B)T = AT.9P3 + 140 Haõy xaùc ñònh giaù caùc maët haøng taïi ñieåm caân baèng thò tröôøng. Am laø moät heä vectô ñoäc laäp tuyeán tính trong Rn thì m > n 2)Soá vectô trong moïi heä vectô ñoäc laäp tuyeán tính trong Rn ñeàu baèng nhau. 2. 3.

90 phuùt Caâu 1 : Caùc meänh ñeà sau ñaây meänh ñeà naøo ñuùng. B laø 2 ma traän vuoâng cuøng caáp khoâng suy bieán thì det(A-1BA) = det(B) 10)Neáu A laø ma traän vuoâng vaø moïi giaù trò rieâng cuûa A ñeàu khaùc khoâng thì A khoâng suy bieán. Chöùng minh raèng heä vectô treân taïo thaønh cô sôû cuûa R3. 82. -4) laø moät heä vectô trong Rn. ÑEÀ THI MOÂN TUYEÁN TÍNH Khoùa 24 . 5). A2 = (2. 194. Caâu 2 : Tìm caùc giaù trò rieâng vaø vecto rieâng cuûa:A =  4  3 0  −5 −9 − 11 3  6 8  Caâu 3 : Trong moâ hình inpur . 8)Neáu A laø moät ma traän vaø det (ATA) ≠ 0 thì A coù nghòch ñaûo.output môû cho ma traän heä soá ñaàu vaøo : A =  0. 3)Hai heä vectô trong Rn coù voâ soá vectô baèng nhau thì haïng cuûa hai heä baèng nhau. 4) Cho A.1  . 3   0. A3 = (-1. 1)Tìm m ñeå A khoâng coù nghòch ñaûo ? 2)Tìm A öùng vôùi m = 3 . -12. 15) theo cô sôû ñöôïc saép ñoù. 3  0. Caâu 4 : Cho A1 = (1. B laø hai ma traän vuoâng cuøng caáp. Tìm toïa ñoä cuûa A = (8. -2. Caâu 2 : Cho A = 1  -1 0 2  2 1   3 2  7 m  . Tìm möùc saûn löôïng cuûa ba ngaønh treân neáu yeâu caàu cuûa ngaønh môû ñoái vôùi ba ngaønh treân laàn löôït laø 126. neáu sai haõy giaûi thích vì sao : 1)Neáu moät heä vectô phuï thuoäc tuyeán tính thì haïng cuûa heä vectô baèng soá vecto trong heä 2) Moïi khoâng gian con cuûa Rn coù voâ soá vectô.1 0. 4 0. -3.t tuyeán tính coù soá phöông trình lôùn hôn soá soá aån thì heä voâ nghieäm 7)Neáu ma traän A coù nghòch ñaûo vaø detA = detA-1 thì A = I 8) Neáu A laø moät ma traän thì det(ATA) = det(AAT) 9) A. Neáu A. B laø hai ma traän vuoâng cuøng caáp khoâng suy bieán thì det (B-1AB A) = det(A2) 10)Neáu A laø ma traän vuoâng vaø khoâng coù soá thöïc naøo laø giaù trò rieâng cuûa A thì A khoâng suy bieán. meänh ñeà naøo sai.B = 0 thì detA = detB = 0 5)Moïi heä phöông trình tuyeán tính coù soá phöông trình baèng soá aån laø heä crame 6)Neáu heä p. 2). 2  0. 7)Neáu ma traän A coù nghòch ñaûo thì A coù giaù trò rieâng baèng khoâng. 2  0. 1. 2 0.Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Trang 38 6)Neáu heä phöông trình tuyeán tính coù haïng cuûa ma traän heä soá baèng soá aån thì heä coù duy nhaát nghieäm. 9)Neáu A. 3   0.

T1. 300 thì ngaønh kinh teá thöù nhaát cung caáp cho ngaønh kinh teá môû laø 130. bieát saûn löôïng cuûa 3 ngaønh laø 300.A . meänh ñeà naøo ñuùng. 4) Neáu ma traän ñöôøng cheùo coù ñònh thöùc baûng 1 thì ma traän ñoù laø ma traän ñôn vò. 3   0.90 phuùt ÑEÀ 1 : Caâu 1 : Trong caùc meänh ñeà sau. 250. 2  0.2x3 = 3x2 + 2x4} Chöùng minh raèng V laø moät khoâng gian con cuûa R4.2.4P1 + P3 QS2 = -P1 + 6P2 – 30 QD2 = 60 . 5)Neáu heä phöông trình tuyeán tính n aån coù haïng cuûa ma traän heä soá baèng haïng cuûa ma traän heä soá môû roäng vaø baèng n thì laø heä Crames. Caâu 3 : Trong moâ hình input . töø V → W vaø töø W → U. B = A. V. 1) Tìm yeâu caàu cuûa ngaønh kinh teá môû khi m = 0.TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 39 Caâu 3 : Trong moâ hình caân baèng thò tröôøng goàm ba loaïi haøng. det T2 = 3 thì det T3 = 18 3)Moïi ma traän vuoâng caáp n ñeàu coù theå cheùo hoùa ñöôïc. Neáu det T1 = 6. 2)Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì B khoâng coù nghòch ñaûo. x3. meänh ñeà naøo sai. Caâu 2 : Cho : A =  2  1 2 3  m 3 3  T  0  . Caâu 4 : 3 Cheùo hoùa ma traän sau : A = 1  1  −1 − 1  1 − 1 −1 1  Höôùng daãn vaø ñaùp soá : Caâu 1 :1)Sai (döïa vaøo ñònh nghóa haïng cuûa heä vectô) . neáu sai haõy giaûi thích vì sao :1) Haïng cuûa moät heä vectô ñoäc laäp tuyeán tính cöïc ñaïi cuûa moät heä vectô luoân luoân nhoû hôn haïng cuûa heä vectô ñoù. W laø 3 cô sôû trong Rn. 220 2) Tìm m bieát raèng khi saûn löôïng cuûa 3 ngaønh laø 400. x2.5P2 + P3 QD3 = 80 + P1 + P2 . 3 0.output môû bieát ma traän heä soá ñaàu vaøo laø : A =  0. Caâu 4 : Cho V = {(x1. 2  m 0. Tìm ñieåm caân baèng môùi. vaø xuaát loaïi haøng thöù hai 20 ñôn vò. 2)Neáu nhaäp veà loaïi haøng thöù ba 10 ñôn vò. x4) ∈ R4 | x1 . QS1 = 8P1 – 2P2 – 20 QD1 = 70 . 2  0. ÑEÀ THI MOÂN ÑAÏI SOÁ TUYEÁN TÍNH Khoùa 25 .1 0. 400. Tìm moät cô sôû cuûa V.6P3 QS3 = -2P1 . 2   . T3 laàn löôït laø nhöõng ma traän ñoåi cô sôû töø U → V. Bieát haøm cung vaø haøm caàu cuûa 3 loaïi haøng treân. m  1)Tìm nghòch ñaûo cuûa B khi m = 5.2P2 + 9P3 – 20 1)Tìm giaù taïi ñieåm caân baèng thò tröôøng. 2)Cho U. 3   0. T2.

6) neân |B| = 0 1) D= 5  2 1  ⇔ m = 1 hay m = 6 Caâu 3 : (I – A). nhöng A khoâng phaûi laø ma traän ñôn vò) 3 0   0  1  3 Sai (ví duï heä phöông trình tuyeán tính 2 aån : 2x1 − x 2 = 3  Coù Rank(A) = Rank( A ) = 2 nhöng heä naøy coù soá phöông  x 1 + 2x 2 = 5 2x + 4 x = 10 2  1 trình laø 3 khaùc soá aån laø 2 neân khoâng phaûi laø heä Cramer. Caâu 2 : 1) Khi m = 5 thì A-1 = − 1  −10 2   25 7 4  −9 3 − 154   806 − 222  Neân B-1 = (AT)-1. 1.1)(m .2I)X = 0 coù heänghieäm cô baûn : A2 = (1.X 2) m = 0. S = 1  1  0 0  0 2 0 0  0 2  ÑEÀ 2 : Caâu 1 : Trong caùc meänh ñeà sau. 2)Cho V laø moät khoâng gian con cuûa R4.T1−1 Neân phaûi coù : det T3 = 3)Sai A=  5) 1 1 = 11 = 1 detT2 detT1 3 6 18 4)Sai (cho ví duï minh hoïa chaúng haïn ma traän coù |A| = 1. A3 = (1. 1. Moïi cô sôû cuûa V ñeàu coù 4 vectô. 3)Neáu A laø ma traän vuoâng caáp n thì A coù khoâng quaù n vectô rieâng. 5) Neáu moät heä vectô trong Rn phuï thuoäc tuyeán tính thì moïi vectô cuûa heä laø toå hôïp tuyeán tính cuûa nhöõng vectô coøn laïi.25 Ma traän A coù 2 giaù trò rieâng λ1 = 1 (nghieäm ñôn) vaø λ2 = 2 Caâu 4 : (nghieäm boäi 2) Heä (A . 0.Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích 2)Sai vì theo coâng thöùc ñoåi toïa ñoä ta coù : Trang 40 T3 = T2−1. neáu sai haõy giaûi thích vì sao : 1) Trong heä phöông trình tuyeán tính haïng cuûa ma traän baèng haïng cuûa ma traän heä soá môû roäng. meänh ñeà naøo ñuùng. meänh ñeà naøo sai. 4)Ma traän cuûa moät pheùp bieán ñoåi tuyeán tính trong Rn theo cô sôû ñôn vò laø moät ma traän vuoâng caáp n khoâng suy bieán. . 1)T neân S = 1  1 1  1 1 0 1 -1  0  vaø A = S A. 1)T Heä (A .A-1 = (A-1)TA-1 = 1  −222 62 42   16  42 30   −154  T 2) Ta coù: |B| = |A||A | = |A||A| maø |A| = (m .I)X = 0 coù heä nghieäm cô baûn : A1 = (1. 0)T.

0) 3) Sai (vì giaû söû X ≠ 0 laø vectô rieâng cuûa ma traän A öùng vôùi giaù trò rieâng λ töùc : A X = λX . A vôùi j = 1. 3  0. -1). 3) Sai (ví duï xeùt pheùp bieán ñoåi tuyeán tính :f(X) =   x1 + x 2    x1 + x 2  = 1 1 1  x 1     = A.2x2x3 Höôùng daãn vaø ñaùp soá : Caâu 1 :1)Sai (ví duï heä  2x1 − x 2 = 5 2x1 − x 2 = 4 coù R(A) = 1 ≠ R( A ) = 2 2) Sai (ví duï V = {Xα (α.1 0. Tìm ma traän heä soá ñaàu vaøo.1  vaø bieát yeâu caàu cuûa ngaønh kinh teá môû laø : 44. 4). 1 x 2  . 2   0. Chöùng minh 5  raèng C1. α. X vôùi α* ≠ 1 (ñeå X* ≠ 0.output môû bieát ma traän heä soá ñaàu vaøo :  0. 0. bieát raèng neáu ngaønh kinh teá môû yeâu caàu (30. Caâu 3 : 1) Trong moâ hình input . 0. -3. Laáy X ∈ R X : X* = α*. 70) thì saûn löôïng cuûa hai ngaønh laø 200 vaø 300. B2 = (3.TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 41 Caâu 2 : Cho : B1 = (2. λX = λ α* X = λX* Suy ra X* cuõng laø 1 vectô rieâng cuûa A öùng vôùi giaù trò rieâng cuûa λ Vì coù voâ soá caùch choïn α* thoûa α* ≠ 0. 1.4 . 2. 3 0. 23. C2. Tìm saûn löôïng caùc ngaønh. 2)Trong moâ hình input . 2 A =  0. Caâu 4 : Ñöa veà daïng chính taéc vaø vieát pheùp ñoåi bieán töông öùng : 2 2 2 f = 2 x1 − 3 x2 + 4 x3 + 4x1x2 + 6x1x3 .output môû goàm 2 ngaønh kinh teá. C3 taïo thaønh moät cô sôû cuûa R3 vaø tìm toïa ñoä cuûa C4 theo cô sôû treân. 0) vôùi α ∈ R} laø moät khoâng gian con cuûa R4 nhöng coù cô sôû chæ goàm moät vectô laø A = (1. B4 = 7B1 + 4B2 . 3   0. -5). X* ≠ X ) ta coù : AX* = Aα* X = α*.X . B3 = (1.1   48.5B3 vaø ma traän A =  2  1 3 1 4 0  2  3  Tìm caùc vectô Cj = Bj. 0. 1. 60) thì saûn löôïng cuûa hai ngaønh laø 100 vaø 200. neáu ngaønh kinh teá môû yeâu caàu (80. 2 0. Khi ñoù khoâng gian coøn moät chieàu baát bieán ñoái vôùi p bieán ñoåi tuyeán tính:f(X) = AX laø R| X | = {X ∈ Rn : A\X = α X vôùi α ∈ R}. α* ≠ 1 neân coù voâ soá vectô X* töùc coù voâ soá vectô tieâng X* cuûa ma traän A.

1).C 3 = (7.2.Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Vôùi A =  Trang 42 1 1 5) 1  coù |A| = 0 töùc ma traän A laø suy bieán) 1 . C 4 C . H3 = -3 2 2 2 neân f = 2y 1 − 5y 2 + 3 y 3  1  Vôùi T =  0   0   1 1 0 −11  10   2  neân x = T.5B3)A = 7B1A + 4B2A . 1).1)  A = (1 Sai (ví duï heä :  1 Phuï thuoäc tuyeán tính vì coù  A2 = (0. u2 = (1.5C3 1) X1 = 100. neáu sai haõy giaûi thích vì sao : 1)Haïng cuûa heä vectô luoân luoân nhoû hôn soá vectô trong heä 2) Moïi ma traän vuoâng ñeàu coù nghòch ñaûo. -28.A = (7B1 + 4B2 . meänh ñeà naøo sai. C2 = (5. . 0) chöùa vectô 0 nhöng vectô A1 cuûa heä khoâng ñöôïc sinh ra töø vecto A2 cuûa heä) Caâu 2 : C1 = (-4. Y = 5   1     1   0  0   1 1 0 −11  10   2  5   1    y 1    y 2  y 3    ÑEÀ 3 : Caâu 1 : Trong nhöõng meänh ñeà sau. Caâu 2 : Cho U : u1 = (1. 15).C 1 C3 Caâu 3 : 2) Caâu 4 : A =  −2 − 3  2 . H2 = -10.5. 7. 3) Moïi ma traän vuoâng ñeàu coù theå cheùo hoùa ñöôïc. C3 = (5. 0. u3 = (0. 2   0. 5  Ma traän cuûa daïng toaøn phöông theo cô sôû E laø : 2 3  −2 −1 3  − 1 4  10 Coù H1 = 2. -16). 4) Neáu A laø ma traän vuoâng suy bieán thì moïi giaù trò rieâng cuûa A ñeàu khaùc khoâng 5) Moïi heä vectô phuï thuoäc tuyeán tính trong Rn ñeàu coù soá vectô lôùn hôn n. -1. 4. X2 = 79. 4 0. 1) trong R3 1) Chöùng minh raèng U laø moät cô sôû cuûa R3 2) Tìm ma traän ñoåi cô sôû töø U sang cô sôû ñôn vò E : TU → E. -5) vì C4 = B4. 3) C1 Coù C 2 = 1716 ≠ 0. meänh ñeà naøo ñuùng. 1.5B3A = 7C1 + 4C2 . 3  0. -5. X3 = 102 A =  0.

λ2 = 1. |A .1  A1 = (1 . 1)T Heä (A + I)X = 0 coù heä nghieäm cô baûn A3 = (1. 0)T  1  2 T = S-1AS =  0  0  S = 1   −1 1  −1  . 1  .48 QD2 = P1 .8P2 + P3 + 188 QS3 = P2 + 15P3 – 65 QD3 = P1 + P2 .P2 – 85 QD1 = -7P1 + P2 + P3 + 213 QS2 = -P1 +12 P2 . Ñieàu naøy chöùng toû ma traän vuoâng suy bieán A luoân coù giaù trò rieâng λ1 = 0 5) Sai (ví duï heä  . λ3 = -1 Heä (A . Phöông trình ñaëc tröng cuûa ma traän A.2I)X = 0 coù heä nghieäm cô baûn A1 = (-1.λ(a11 + a12) = 0 ⇔ λ1 = 0. 12) Ma traän A coù 3 giaù trò rieâng : λ1 = 2.1) laø heä vectô phuï thuoäc tuyeán A2 = (2. 1.λI2 = -λ2 = λ(a11 + a22) + |A| = 0 Vì |A| = 0 → -λ2 . λ2 = -(a11 + a22). 0. 15.P3 . 2)  tính (vì A2 = 2A1) trong R3 maø chæ goàm 2 vectô) Caâu 2 1) |U| = 1 ≠ 0 neân U = {U1. U2. 2. A ) = 2 = soá vectô cuûa heä) 1 2  A2 = (0.1) 3) Sai 4)Sai (ví duï cho A =   a11  a 21 a12   a 22  coù |A| = 0. S-1 =  0 1  1  1 1 0   0 0  1 0 0 − 1  −1 1 −1 0 −1   2 . 1)T Heä (A .10P3 + 185 Tìm giaù taïi ñieåm caân baèng thò tröôøng.I)X = 0 coù heä nghieäm cô baûn A2 = (-1. U3} laø moät cô sôû cuûa R3 2) TU → E = TE-1→ U =  −1 0  1 1  1 1 0  −1  =  1  2   −1 1  −1 1 0 0  − 1 1  Caâu 3 : Caâu 4 : p = (20. Caâu 4 : Cheùo hoùa ma traän sau :A =  −3  0 −1  2 − 3  −1 1 0    1 Höôùng daãn vaø ñaùp soá : Caâu 1 : 1) Sai (ví duï heä  2) Sai .TTLT ÑH Vónh Vieãn thaân taëng Trang 43 Caâu 3 : 1)Trong moâ hính caân baèng thò tröôøng coù ba loaïi haøng bieát haøm cung vaø haøm caàu cuûa ba loaïi haøng treân : QS1 = 10P1 .  A1 = (1 0) coù Rank (A . 1.

10P3 + 185 Tìm giaù taïi ñieåm caân baèng thò tröôøng. 4) Neáu A laø ma traän vuoâng suy bieán thì moïi giaù trò rieâng cuûa A ñeàu khaùc khoâng.27x32 + 12x1x3 + 8x2x3 Xaùc ñònh m ñeå daïng toaøn phöông sau laø xaùc ñònh döông : Q = 7x12 + 3x22 + mx32 + 6x1x2 . 0. QD1 = -7P1 + P2 + P3 + 213 QS1 = 10P1 .Ñaïi Soá Tuyeán Tính & Giaûi Tích Trang 44 ÑEÀ 4 : Caâu 1 : Trong nhöõng meänh ñeà sau. u3 = (0.x22 . 2) Tìm ma traän ñoåi cô sôû töø cô sôû U sang cô sôû ñôn vò E : TU → E Caâu 3 : 1)Trong moâ hình caân baèng thò tröôøng coù ba loaïi haøng bieát haøm cung vaø haøm caàu cuûa ba loaïi haøng treân. meänh ñeà naøo ñuùng.P3 .2x1x2 . neáu sai haõy giaûi thích vì sao :1)Haïng cuûa heä vectô luoân luoân nhoû hôn soá vectô trong heä.Phaân loaïi daïng toaøn phöông : Q = 4x12 + 2x22 + 3x32 . 1) Chöùng minh raèng U laø moät cô sôû cuûa R3. 1) trong R3.P2 – 85 QS2 = -P1 +12 P2 .48 QD2 = P1 . Caâu 2 : Cho U : u1 = (1.2)Moïi ma traän vuoâng ñeàu coù nghòch ñaûo 3) Moïi ma traän vuoâng ñeàu coù theå cheùo hoùa ñöôïc. Phaân loaïi daïng t phöông : Q = -6x12 . 1). meänh ñeà naøo sai. u2 = (1. 3. 1.8P2 + P3 + 188 QS3 = P2 + 15P3 – 65 QD3 = P1 + P2 .4x2x3 2. Caâu 4 : Cheùo hoùa ma traän sau : A =  −3  0 1 2  −1 1  −1   − 3 0  BAØI TAÄP 1.4x1x3 + 8x2x3 . 1). -1. 5) Moïi heä vectô phuï thuoäc tuyeán tính trong Rn ñeàu coù soá vectô lôùn hôn n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful