teza_cl.7_sem.ii_20102011

Structura Şcoala cu clasele I-VIII Bogata

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a VII-a – semestrul al II-lea – An şcolar 2010-2011 – 18.05.2011
• Toate subiectele sunt obligatorii. • Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectul I (60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos. „Noaptea-i dulce-n primăvară, liniştită, răcoroasă, Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă, Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori, Scuturând din a lui poale lungi şi repezi meteori. Către munţi prin întuneric un lung bucium se aude. El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude, Când din culme-n culme noaptea buciumele răsunau Şi la lupte sângeroase pe români îi deşteptau.

Pe un deal în depărtare un foc tainic străluceşte Acum însă viaţa-i lină; ţara doarme-n nepăsare! Ca un ochi roş de balaur care-adoarme şi clipeşte. Când şi când, un câine latră la o umbră ce-i apare, Sunt păstori în şezătoare sau vreo ceată de voinici? Şi-ntr-o baltă mii de broaşte în lung hor orăcăiesc, E vro tabără de care sau un rond de tricolici? Holbând ochii cu ţintire la luceafărul ceresc!” (Vasile Alecsandri – „Noaptea”)

A. Limba română 1.Transcrie, din text, un adverb de loc, un verb copulativ, un numeral cardinal. 6 p. 2.Identifică substantivele, din versul următor, precizând cazul lor: „El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude”. 6 p. 3.Indică verbele din prima strofă, precizând felul, modul şi timpul lor. 6 p. 4.Menţionează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte din text: „scuturând”; „a lui”; „îi”. 6 p. 5.Identifică valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvântului „lină”, construieşte două enunţuri: în primul enunţ cuvântul să aibă aceeaşi valoare morfologică, dar funcţie sintactică diferită, iar în al doilea enunţ cuvântul să aibă valoare morfologică diferită, precizând funcţia sintactică obţinută. 6 p. B. Înţelegerea textului 6.Precizează rima şi ritmul versurilor poeziei. 6 p. 7.Menţionează imaginile artistice din ultimele versuri ale poeziei, şi numeşte-le. 6 p. 8.Transcrie versurile care conţin o comparaţie. 6 p. 9.Selectează, din text, doi termeni referitori la indicii temporali şi menţionează modul de expunere folosit în text. 6 p. 10.Precizează două trăsături care să justifice faptul că textul aparţine genului liric. 6 p. Subiectul al II-lea (30 de puncte) Scrie o compunere de 20-25 de rânduri, în care să argumentezi că o operă literară studiată de tine la clasă aparţine speciei literare baladă cultă. În redactarea compunerii, vei avea în vedere: • precizarea a patru caracteristici ale baladei culte, ca specie literară; • ilustrarea acestor caracteristici, cu ajutorul exemplelor extrase din textul ales; • evidenţierea secvenţelor narative / momentelor subiectului ale operei epice alese; • prezentarea unui personaj specific baladei.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru conţinut (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi câte 14 puncte pentru redactare ( unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 3 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină; încadrarea în spaţiul acordat, lizibilitatea – 2 p.) În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel puţin 20 de rânduri scrise.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful