You are on page 1of 3

o REGULAMIN KONKURSU PIKNA WIE 2012 1.

Organizacja konkursu: Konkurs Pikna Wie 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategorii Zagroda i dotyczy zagrd pooonych w granicach Gminy Kaliska. Organizatorzy Konkursu: Urzd Gminy Kaliska Regulamin Konkursu dostpny bdzie na str.: www.kaliska.pl Konkurs rozstrzygany jest na etapie gminnym w kategorii: 1- zagroda nierolnicza 2- zagroda rolnicza 2. Cele Konkursu a) ochrona i poprawa wartoci krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, b) poprawa jakoci ycia na wsi, c) podniesienie atrakcyjnoci wypoczynkowej obszarw wiejskich, d) aktywizacja i integracja spoecznoci lokalnej, 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie: W Konkursie mog bra udzia zagrody rolnicze i nierolnicze, w tym gospodarstwa agroturystyczne. Warunkiem przystpienia do Konkursu w kategorii Zagroda jest zoenie do miejscowego urzdu gminy, w terminie do 21 maja 2012 r. podpisanej przez waciciela zagrody karty zgoszenia, stanowicej zacznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu. 4.Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od dnia 7 maja 2012 r. do 28 czerwca 2012 r. 5. Ocena Konkursu: Oceny dokonuje komisja powoana przez Wjta Gminy Kaliska. Komisja gminna na podstawie przesanych zgosze oraz wizytacji dokona oceny zagrd w terminie do 19 czerwca 2012 r. Kryteria oceny zgoszonych zagrd okrelone s w zacznikach nr 2 do Regulaminu Konkursu. Czonkom Komisji nie przysuguje wynagrodzenie za udzia w pracach komisji. 6. Podsumowanie konkursu i wrczenie nagrd i wyrnie w kategorii Zagroda Podsumowanie konkursu nastpi 28.06.2012r

Zacznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu Pikna Wie 2012

Karta zgoszenia zagrody do Konkursu Pikna Wie 2012 w kategorii Zagroda Deklaruj udzia w konkursie Pikna Wie w 2012 r., w kategorii Zagroda i akceptuj Regulamin Konkursu Pikna Wie 2012

.
Imi i nazwisko waciciela/wacicieli

....
Telefon kontaktowy do waciciela

.
adres: miejscowo, ulica, nr budynku, kod pocztowy; poczta, gmina, powiat

..
Podpis waciciela/wacicieli i data

Wyraam zgod na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu zgoszeniowym do Konkursu Pikna Wie 2012 w kategorii Zagroda, dla potrzeb niezbdnych do realizacji Konkursu Pikna Wie 2012, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednoczenie owiadczam, i przyjmuj do wiadomoci, e: 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urzd Gminy w Kaliskach 2. Moje dane osobowe bd przetwarzane wycznie w celu realizacji Konkursu Pikna Wie 2012; 3. Mam prawo dostpu do treci swoich danych i ich poprawiania. 4. Owiadczam, e zapoznaem/am si z Regulaminem Konkursu Pikna Wie 2012 i akceptuj wszystkie jego postanowienia.

...................................................... (miejscowo, data)

...................................................... (podpis)

Zacznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Pikna Wie 2012

Kryteria oceny w Konkursie Pikna Wie 2012 w kategorii Zagroda


Lp. 1. Kryteria oceny Stan techniczny oraz ad i porzdek siedliska: estetyka posesji i stan budynkw, stan nawierzchni dojazdw i podwrza, tereny zielone. Stan sanitarny posesji i jej wpyw na rodowisko przyrodnicze: gospodarka odpadowa, w tym skadowanie obornika i gromadzenie gnojwki, rozwizania energooszczdne i chronice zasoby rodowiska naturalnego (np. ziele osonowa, kolektory soneczne, pompy ciepa). Pielgnowanie tradycji miejsca: harmonijne wpisanie zabudowy w otaczajcy krajobraz, zastosowanie rodzimych gatunkw rolin, tradycyjne elementy zagospodarowania zagrody. czna liczba punktw: Punktacja (0-5) 5

2.

3.

15