You are on page 1of 65

Biological

control
Nematodes as
Biological Control
Agents of Insects
‫نما تد ها‬
‫نما تد ها‬
‫‪ ‬نما تد ها یکی از فراوان ترین گروه جانوران‬
‫زنده هستند‬
‫‪ ‬نماتد ها از لحاظ مورفولوژیکی بسیار ساده‬
‫هستند و دارای زیستگاههای زیادی می‬
‫باشند‬
‫‪ ‬نما تد ها را به عنوان آفت در نظر می گیرند‬
‫زیرا باعث ایجاد بیماری در انسان و حیوان‬
‫می شوند‬
Nematode Anatomy
‫نما تد ها‬
‫‪ ‬نماتد ها می توانند باعث ایجاد بیماری در‬
‫حشرات ‪ ،‬سخت پوستان‪،‬زالو ها و حلزون ها‬
‫گردند‬
‫نما تد ها‬
‫‪ nemetode entomopathogenic ‬به نما تد‬
‫هایی گفته می شود که می توانند باعث آلوده‬
‫کردن حشرات شوند‬
‫‪ ‬در نتیجه می توان از انواع خاصی از نما تد ها‬
‫برا ی کنترل حشرات استفاده کرد‬
‫‪ ‬این نما تد ها می توانند حشرات افت را‬
‫بکشند ویا قابلیت ان را دارند که از تکامل‬
‫زیستی انها ممانعت به عمل بیاورند ویا انها‬
‫را عقیم بکنند‬
‫‪ ‬این نما تدها ‪ 9‬دسته هستند‬
 1. Allantone-matidae

 2.Diplogasteridae
3.Heterorhabditidae
4.Mermithidae
5.Tetradonematidae
 5.Tetradonematidae

 6. Neotylenchidae
7.Rhabditidae
 7.Rhabditidae

 Steinernematidae
9.Steinernematidae
‫خانواده های مهم‬

 Mermithidae

 Heterorhabditidae

 Steinernematidae
‫‪Mermithidae‬‬
‫‪ ‬این خانواده گروه مهمی از نما تد هاست انها انگل‬
‫اجباری ارتروپوداها بخصوص حشرات هستند‬
‫‪ ‬اغلب گزارش شده است که این انگل عنکبوت ها‬
‫سخت پوستان و کرم های خاکی و حلزون ها را‬
‫الوده می کند‬
‫‪MORPHOLOGY of Mermithidae‬‬

‫‪ ‬این نماتدها ‪ filiform‬هستندکه کوتیکول صافی‬


‫دارند وداری دو لیه از فیبر های پیچده بدور‬
‫بدن است‬
‫‪ ‬سر این نماتد دارای ‪6‬‬
‫‪ cephalic papillae‬می باشد‬
‫بدن ان دارای ‪ 6‬تا ‪ 8‬طناب طولی است‬
‫‪MORPHOLOGY of Mermithidae‬‬

‫‪ ‬در حالت بالغ و حالت قبل‬


‫پارازیته کردن‬
‫‪esophagus‬به‬
‫‪midintestine‬متصل نمی‬
‫شود‪) ) trophosome‬که پر‬
‫از ذخایر غذایی است طول‬
‫‪esophgus‬به یک چهارم تا‬
‫یک دهم طول بدن می رسد‬
‫و اغلب هم بدون ساختار‬
‫ماهیچه ای است‬
‫‪ ‬ماده ها بدون‪anus‬هستند‬
‫‪ ‬غدد جنسی در هر دو جنس‬
‫جفت هستند‬
‫‪MORPHOLOGY of Mermithidae‬‬

‫‪ Amphid‬در‬ ‫‪‬‬
‫‪Mermithidae‬بخوبی‬
‫تکامل یافته است‬
‫مسیر گوارشی انها‬ ‫‪‬‬
‫شبیه نماتد هایی است‬
‫که دارای زندگی ازاد‬
‫هستند‬
‫تنها لرو های جوان‬ ‫‪‬‬
‫(سن یک) را الوده می‬
‫کنند‬
‫درشکل‬ ‫‪‬‬
‫‪ infective stage‬دیده‬
‫میشود‬
‫‪MORPHOLOGY of Mermithidae‬‬

‫‪ ‬در ماده ها دهانه ی‪ genital‬در وسط بدن است و در‬


‫نر ها در انتهای خلفی بدن به شکل دو یا یک ‪spicule‬‬
‫است‬
‫‪MORPHOLOGY of Mermithidae‬‬

‫‪ ‬تخم ها دایره ای یا تخم مرغی شکل هستندو‬


‫در بعضی گونه های خاکی حالت چسبنده به‬
‫خود میگیرند‬
‫‪Taxonomy of Mermithidae‬‬

‫‪ ‬در طبقه بندی این نماتد ها سر در گمی هایی‬


‫وجود داشت که چندین علت برای ان وجود‬
‫داشت‬
‫‪ ‬اول اینکه حشره شناس هایی که توسط‬
‫تشریح میزبان این نماتد ها را بدست می‬
‫اورند در طی استخراج انها از بدن حشره‬
‫قسمتهایی از بدن انها رااز بین می بردند‬
‫یعنی مشخصه های مرفولوژیک انها اسیب‬
‫می دید ویا اینکه هنگام نگه داری از بین می‬
‫رفتند‬
‫‪ ‬و یا اینکه بطور ناصحیحی نمونه های بعد از‬
‫پارازیته کردن را نگه داری می کردند‬
‫‪Taxonomy of Mermithidae‬‬

‫‪)Curran )1981 ‬گزارش داده است که‬


‫بسیاری از مشخصات مرفولوژیکی که اندازه‬
‫گیری می شوند و از نظر اندازه بیان می‬
‫شوند تحت تاثیر محیط هستند در نتیجه نمی‬
‫توان بسیاری از نسبت هایی که در طبقه‬
‫بندی این نماتدها بکار برده شده است را‬
‫درست دانست‬
‫‪ ‬و تکنیک های نامناسب مونته کردن نیز‬
‫مشخصه های مرفولوژیکی را از حالت‬
‫طبیعی خارج میکند‬
‫‪Taxonomy of Mermithidae‬‬

‫‪ Mermithidae ‬ابتدا بصورت گونه ای توصیف‬


‫نشده از ‪ Romanomermis‬توسط‬
‫‪ W.R.Nickle‬معرفی گردیدند‬
‫‪ Rose,Smith‬در‬ ‫‪ ‬این نماتد سپس توسط‬
‫‪R.culicivorax‬‬ ‫‪ 1976‬بصورت‬ ‫سال‬
‫معرفی گردید‬
‫‪ 1979Poinar 32‬جنس از‬ ‫‪ ‬در سال‬
‫‪ mermithidae‬را لیست کرد‬
‫اختصاصی بودن میزبان‬

‫هاییکهمیزبان‬
‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪Mermithidae‬‬
‫‪‬‬ ‫انهاحشراتخاکزیاست‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫دارایگسترشزیادترینسبت‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫بهانهاییکهحشراتابزیرا‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫الودهمیکنندمیباشند‬
‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫ایننماتددرازمایشگاهبهسختی‬
‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫پرورشدادهمیشودواغلبدر‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫طبیعتگزارششدهاستکه‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫ملخهاراالودهمیکند‬
‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬
‫اختصاصی بودن میزبان‬

Romanomermis 
culicivorax

chaoboridae 
Chironomidae 
Simuliidae 

‫اختصاصی بودن میزبان‬

‫‪ ‬تنها در میان‬
‫‪culicimermis shakavii‬‬
‫می تواند بطور‬
‫موفقیت آمیزی در‬
‫بالغین ‪ Aedes‬ها‬
‫تکامل پیدا کند‬
‫توزیع جمعیت طبیعی‬
‫‪ Mermithids ‬دارای جمعیتی متمرکز در یک مکان و‬
‫با توزیع ناپیوسته هستند واین مطلب برای گونه هایی‬
‫که دارای میزبانان لروی برای تکامل خود هستند‬
‫کامل صدق می کند‬
‫‪Romanomermis culicivorax ‬‬

‫‪7‬‬
‫توزیع جمعیت طبیعی‬

‫‪ ‬بطور عمومی‬
‫پاراتیزسیم این نماتد ها‬
‫توسط ‪R.culicivorax‬‬
‫می باشد و بیشتر در‬
‫‪Anopheles‬‬ ‫مورد‬
‫‪crucians‬‬
‫اتفاق می افتد‪.‬‬
‫توزیع جمعیت طبیعی‬

‫‪ R.culicivorax ‬همچنین‬
‫با سطوح پارازیتیسم‬
‫پایین تر می تواند پشه‬
‫های دیگر را هم‬
‫مثل‪Simulium vittatum‬‬
‫را الوده می کند‬
‫توزیع جمعیت طبیعی‬

‫‪ ‬پارازیتیسم این نما تد ‪،‬‬


‫‪ ، mermithidae‬در‬
‫مورد حشرات ابزی و‬
‫خاکزی می باشد‬
‫‪ ‬در مورد حشرات ابزی‬
‫بیشتر پشه ها را الوده‬
‫می کند‬
‫‪ ‬و در مورد حشرات‬
‫خاکزی بیشتر ملخ ها را‬
‫الوده می نماید‬
‫توزیع جمعیت طبیعی‬

‫‪ ‬مهم ترین جنس از خانواده ‪ mermithidae‬که ملخ‬


‫ها را الوده می کند ‪ M. nigresces‬است‬
‫توزیع جمعیت طبیعی‬
‫‪‬‬
‫‪Mermithidae, ,‬‬
‫‪Gastromermis viridis‬‬
‫‪Mesomermisflumenalis‬‬
‫میتوانند ‪Black flies‬را‬
‫آلوده کنند این نماتد ها‬
‫در همه ی دما ها تنبل‬
‫هستند‬
‫توزیع جمعیت طبیعی‬

Mermithidae,
Hydromermis
contorta

chironomids
‫بیولوژی نماتدهای‬
‫ابزی‬
‫‪ ‬این نماتد ها در اب شنا نمی کنند در نتیجه‬
‫بعضی از محققان اتصال انها را به میزبان به‬
‫صورت تصادفی می دانند‬
‫‪ R .culiciuorax ‬در دمای ‪ 12‬درجه بعد از دو‬
‫روز ‪ 50‬درصد انها از بین میروند و در دمای‬
‫‪ 30‬درجه تنها ‪ 0.9‬روز زنده هستند‬
‫‪ Hydromermis contorta ‬که ‪chironomids‬‬
‫را الوده میکنند در دمای ‪ 2‬درجه ‪ 12‬روز و در‬
‫دما ی ‪17‬درجه تنها ‪ 6‬روز زنده هستند‬
‫بیولوژی نماتدهای ابزی‬

‫در محیط ابی‬ ‫‪‬‬


‫‪Romanomermis‬‬
‫با‬ ‫‪culicivorax‬‬
‫لرو های پشه ی‬
‫تماس پیدا می کند و‬
‫بوسیله استیلت ها به‬
‫لرو میچسبدو از طریق‬
‫سوراخی که در‬
‫کوتیکول لرو ایجاد می‬
‫کند وارد ‪hemocoel‬‬
‫می شود‬
‫بیولوژی نماتدهای ابزی‬

‫‪Mesomermisflumenalis ‬‬
‫به‬
‫لروهای ‪blackfly‬‬
‫از ناحیه‬
‫ی ‪ thoracic‬می چسبد‬
‫و وارد بدن انها می‬
‫شود این نماتد‬
‫‪ integument‬را سوراخ‬
‫کرده و بعد از چند‬
‫دقیقه وارد بدن میزبان‬
‫می شود‬
‫بیولوژی نماتدهای ابزی‬

‫‪ ‬ولی در حالتی متفاوت‬


‫برای نفوذ به بدن گاهی‬
‫تخم ها توسط میزبان‬
‫خورده می شوند و در‬
‫معده باز می گردند و‬
‫نفوذ خود را از انجا‬
‫شروع می کنند این‬
‫حالت برای ‪blackfly‬‬
‫دیده شده است‬
‫‪ ‬همچنین‬
‫‪Pheromermis pachys‬‬
‫‪ ،wasps‬را اینگونه‬
‫الوده می کند‬
‫بیولوژی نماتدهای ابزی‬

‫‪ ‬بعد از وارد شدن به‬


‫بدن لرو نماتد در انجا‬
‫رشد می کند انگل های‬
‫جوان بطور مستقیم از‬
‫همولنف میزبان خود‬
‫استفاده و تغذیه می‬
‫کنند تغذیه توسط یک‬
‫لوله ی انتقال دهنده ی‬
‫کوتیکولی می باشد‬
‫بیولوژی نماتدهای ابزی‬

‫‪ ‬انگل در بدن میزبان تنها یک مرحله لروی‬


‫دارد و مرحله ی دوم لروی انها بعد از خارج‬
‫شدن از بدن میزبان می باشد‬
‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Romanomermis culicivorax ‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬


‫بیولوژی نماتدهای ابزی‬

‫‪ ‬دیده شده است که‬


‫حتی بعضی از انگل ها‬
‫در میزبان خود زمستان‬
‫گذرانی هم می کنند‬
‫‪ ‬انگل در قسمت‬
‫توراکس لرو بطور‬
‫معمول دیده می شود‬
‫خارج شدن انها از بدن‬
‫میزبان با فشار‬
‫مکانیکی صورت می‬
‫گیرد و با خروج انگل از‬
‫بدن لرو هم از بین‬
‫میرود‬
‫بیولوژی نماتدهای ابزی‬

‫‪ ‬بعد از خروج از لرو مرحله ی دوم زندگی‬


‫شروع می شود که تغذیه نمی کند‬
‫‪ ‬نماتد بالغ شده و جفت گیری می کند وسپس‬
‫تخم می گذارد این دوره شاید ‪ 7‬تا ‪ 10‬روز‬
‫طول بکشد‬
‫‪ ‬تخم های این انگل بطور معمول گرد هستند‬
‫و دارای مقدار زیادی مواد ژلتینی هستند این‬
‫تخم ها به اسانی به سطح اب می ایند و به‬
‫علت ژلتینی بودن به اسانی به میزبان می‬
‫چسبند‬
‫بیولوژی نماتدهای خاکزی‬

‫‪‬‬

‫‪Mermis nigrescens‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫پاتولوژِی‬

Romanomermis culicivorax 
‫پاتولوژِی‬

‫‪ M.nigrescens ‬هم باعث کاهش سطح‬


‫امینواسیدها می شودو هم چربی بدن بطور‬
‫چشمگیری کاهش می یابد ولی دیده شده‬
‫است که بعد از ‪ 4‬هفته از پارازیتیسم سطح‬
‫گلوکز ملخ الوده با سالم تفاوتی نمی کند‬
‫محدودیت های محیطی‬

‫‪ ‬عوامل فیزیکی‬
‫‪ ‬دمای پارازیته کردن‬
‫‪ )Brown and platzer)1977‬دمای‬ ‫‪‬‬
‫مناسب پارازیته کردن را در آزمایشگاه در ‪12‬‬
‫درجه سانتی گراد گزارش دادند‬
‫‪)Brust and gallway)1977 ‬تنها یک پارازیتیسم‬
‫محدود را در ‪ 10‬درجه گزارش کردند‬
‫‪ ‬دمای عادی برای پارازیته کردن در ایالت‬
‫متحده ‪ 15‬درجه گزارش شده است‬
‫محدودیت های محیطی‬

‫‪ ‬فاکتور های فیزیکی‬


‫‪ ‬این نماتد بطور طبیعی در ایالت های جنوبی‬
‫امریکا دیده می شود چون‬
‫‪ Romanomermis culicivorax‬در دما های‬
‫بالتر از ‪ 15‬درجه سانتی گراد فعال است‬
‫‪ ‬حرکت اب نیز بسیار مهم است در ابهای‬
‫متلطم امکان تماس نماتد با میزبان خود‬
‫بسیار کم است در نتیجه نیازمند بودن در‬
‫ابهای ارام است‬
‫محدودیت های محیطی‬

‫‪Mermithidae ‬ها‬
‫بیشتر در جنوب‬
‫امریکا از پشه ها‬
‫جدا شده است ولی‬
‫تنها از گونه های‬
‫معینی از پشه های‬
‫‪ Snowmelt‬در‬
‫شمال امریکا‬
‫مشاهده و جدا شده‬
‫است‬
‫محدودیت های محیطی‬
‫دوره های نوری بر پاراتیزیسم ‪ mermithidae‬بحث‬ ‫‪‬‬
‫برانگیز است‬
‫‪ )brown and platzer)1974‬نشان دادند که هنگامی‬ ‫‪‬‬
‫که لرو های پشه در محیط تاریک قرار بگیرند بیشتر‬
‫مستعد پارازیته شدن هستند‬
‫ولی ‪ )brust and gallway)1977‬گزارش دادند که‬ ‫‪‬‬
‫اثر مشخصی بر الودگی لروها ندارد و همچنین بیان‬
‫کردند ارتباطی بین دما و دوره های نوری با پارازیته‬
‫کردن وجود ندارد‬
‫‪)sharma and Gupta)1978‬نشان دادند که تقابل‬ ‫‪‬‬
‫قطعی بین دما و دوره های نوری وجود دارد به این‬
‫صورت که بالترین میزان الودگی لروی با نور مداوم‬
‫و دمای جو رخ می دهد‬
‫محدودیت های محیطی‬

‫‪sharma and ‬‬


‫‪)Gupta)1978‬نشان‬
‫دادند که تقابل قطعی‬
‫بین دما و دوره های‬
‫نوری وجود دارد به این‬
‫صورت که بالترین‬
‫میزان الودگی لروی با‬
‫نور مداوم و دمای جو‬
‫رخ می دهد‬
‫محدودیت های محیطی‬

‫‪ ‬برای ‪mermithidae‬ابزی خشک شدن ابها‬


‫محدودیتی جدی نیست‬
‫‪ ‬اگر چه نما تدها و تخم هایشان حتی برای‬
‫چند دقیقه تحمل خشکی را ندارند ولی‬
‫همیشه مقداری رطوبت کافی برای این‬
‫نماتدها وجود دارد تا جمعیت انگل را حفظ‬
‫کند تا دوباره لنه لروی در اثر سیلب پر‬
‫شود‬
‫‪ ‬در حقیقت رطوبت فاکتور اصلی برای‬
‫‪ mermithidae‬خاکزی نیست‬
‫محدودیت های محیطی‬

‫‪ ‬تخم های این نماتد نمی‬


‫توانند در ابهای متلطم‬
‫پارازیته کردن را انجام‬
‫دهند و بیشتر به علت‬
‫خاصیت خود در ابهای‬
‫ارام پارازیته کردن را‬
‫انجام می دهند‬
‫محدودیت های محیطی‬

‫ عوامل شیمیایی‬
‫) دریافتند که‬peterson and willis )1970 
‫شوری معتدل اثر بازدارندگی برای‬
‫ دارند‬R.culicivorax
‫) سمیت یونها‬brown and platzer)1978 
‫ دسته بندی کردند‬R.culicivorax ‫را برای‬
Phosphate>nitrite>nitrate>sulfate=carbo 
nate>chloraide,anions,calcium>potassiu
m>sodium,cations
‫محدودیت های محیطی‬

‫‪ ‬در ‪R.iyengari‬میزان تحمل کمی نسبت به‬


‫شوری اب دیده می شود‬
‫‪ ‬در ‪Aedes sollicitans‬که پشه ی باتلق های‬
‫نمکی است نماتد‬
‫‪peratilimermis culicis Mermithid ‬‬
‫‪ ‬در بدن انها تکامل پیدا می کند که نشان‬
‫دهنده ی تطابق انها با شرایط محیطی است‬
‫محدودیت های محیطی‬
‫‪PH‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Ph‬بهینه برای الوده کردن لرو‬ ‫‪‬‬
‫ها را ‪chen )1976( 6.7 -- 7.2‬‬
‫تعیین کرد‬
‫مطالعات اخیر نشان می دهد‬ ‫‪‬‬
‫که ‪ Mermithidae‬رنج وسیعی‬
‫از ‪ ph‬را تحمل می کند‬
‫‪Brown and‬‬ ‫‪‬‬
‫‪)platzer)1978‬پارازیتیسم را‬
‫بیشتر در ‪ph 3.6----8.6‬‬
‫گزارش دادند‬
‫‪ Peterson‬نشان داد که میزبان‬ ‫‪‬‬
‫بیشتر در ‪ph 5.7 – 7.9‬الوده‬
‫شده است و در ‪ph‬پایین‬
‫افزایش پارازیتیسم را مشاهده‬
‫میکنیم‬
‫نتایج در مورد حشرات ابزی‬

‫‪ ‬این نماتد ها در جنوب امریکا‬


‫‪ Anopheles crucians‬را در زیستگاه های‬
‫متفاوت بین ‪ 8‬تا ‪ 48‬درصد الوده می کنند‬
‫‪ ‬همین نماتد ها ‪ Simulium vittatum‬را بین‬
‫‪ 10‬تا ‪ 90‬درصد الوده می کنند و حتی در‬
‫بعضی زیستگاه ها توانسته بود جمعیت‬
‫میزبان را در دوره های یکساله حذف کند‬
‫‪ ‬برای ‪ black fly‬نیز الودگی بین ‪ 20‬تا ‪80‬‬
‫درصد است‬
‫نتایج در مورد حشرات ابزی‬

‫‪ ‬تناوب هایی در میزان الوده سازی سالیانه‬


‫توسط این نماتد مشاهده می شود برای‬
‫مثال در سال ‪ 1920‬در جنوب امریکا برای‬
‫الودگی بالغین آادس ها اماری ‪ 20‬درصدی‬
‫گزارش شد و در سال ‪ 1924‬این امار به ‪80‬‬
‫درصد رسید که نشان دهنده ی تاثیر زیاد‬
‫عوامل مختلف بر پارازیته کردن این نماتد‬
‫دارد چنانچه این امار در سال ‪ 1967‬به‬
‫‪100‬درصد هم رسید‬
‫نتایج در مورد حشرات ابزی‬

‫‪ ‬میزان توسط الوده سازی کلی برای انواع‬


‫مختلف حشراتی که الوده می شوند ‪48‬‬
‫درصد بود‬
‫‪ ‬در این بررسی ها ‪ 80‬کیلومتر از نواحی‬
‫ساحلی کالیفرنیا مورد مطالعه قرار گرفت‬
‫نتایج در مورد حشرات‬

‫‪ ‬تنوع نتایج در مورد حشرات خاکزی سیار‬


‫دیده می شود‬
‫‪ ‬در سال ‪ 1971‬در اثر الوده شدن ملخ ها‬
‫جمعیت انها کامل از بین رفت و در سالهای‬
‫بعد این الودگی خیلی کم دیده شد‬
‫با تشکر‬