You are on page 1of 1

Khong luu bat ki cai j trong My Documents vi may dang dong bang.

De cai chuong
trinh trong o C thi phai gia bang
an phim Ctrl+Shift+click chuot trai vao bieu tuong con gau roi go mat khau la:
khactuan

ai c� nhu c�u t�m ki�m ph�n m�m c� crack xin li�n h�:
��o Kh�c Tu�n
L�p CNTT2 - K2 - Tr��ng C� c�ng ngh� H� N�i
�i�n tho�i: 0973699208
Email: mr.khacdao@gmail.com
Nick chat : khactuan.info
Ch�c c�c b�n vui v�!