You are on page 1of 47

,}

'' hnderley
Codo

fQUEF

/-\LIENAÇAC
l L _edr:o'o brosilie"re

O QUË Ê AIIENÀçÃO
O qüe é ó qÌe ê, qú. é c tãô é?

qúhq

qÉ sèii

r 4d

é'u

! doi

*u @

r4rÈ ! rcss pEÈrcs* m,Èb0an FÍô
druo f

qúâ d;

qÉ {

s!

4"

'Lrcãq

o ostÈ

& ÂodúreÉs.

ó epod!Íh,@ibr

ebE:

do H.F!n ic ob&ea Ffttr doful

OsdoÁtÌabalhos,
trmàose ininisos

ll

ïi

;çá i i* p^""

É. ddh

. d"
-.*'

O rabalho decri.ção !ÉtÉ{ ur r âsidoeÚeiqA|$én h í q a r n a u d r c '.dcìpçôin1qEô!ds' cddoF|q .d +td '6 @h tr! ldo o p l r Eb ' D â b l '!o @fu É l 4 d d i o s' € w* ú!.pEnhs un & ouft iN5@idtr4odre@!ÍÚid|i@EG|qõ6 vúe Hn&r 6hur unieüee!i!eèd!!ndút W !p.

úh.O 1Ìabâlìótorlúa il.[hu rrqôruq h.. ..: frnepnqFhlo:$|4'oeFa' a@ eFpqo 4qij rÈdn 5{ rérb o oúre. *h -.* a@k 6 r.n6ffilnJful' iúnêü.greqs'súi!ru!. â br mú e iqr !4n Ivd!0ú3. kfr!ú. jé mâs brc.dqQeo2g1oÁíói6' .

rss i rúi da q€i wé ft. eol!!! ú4. Ftu * 4ÉnÈ úc ' o p @+ € a *i u q È q i rcP . !@iriÈ_ddìÚdnotu !i!do | *úr ói.!b dem4 ioË já é @@ d' búÌ s @o e'w squúmqmdô:qËr&âlrehrnm.m !n . É .d É bE qu.

rm6 *lqrn6 6 íô.. .d r F.* qq ib ". . m@id ç 6 á d e 6 lì E q u m dh Fh FÈúq do Íábho . dn sda *: DóÉ. s '*."" vod B rclMol pdiuru -dê do'd"". epdqzu@w+a \.".È.b.oo@dorcd'zu.qq@ctrlìfl M* ! rdb . pÉei.ÉhoÉ 610 @in os dú e'l d+d.ì.' ú d @ v. . r4Í hiótu endB . orEb i . F. ed!r& iE!! drári' miE o prceo ! o ptur. . iíM*.pe.ro. .ú'. " 'i" È. ójdwÍ o c. u É-. oo.Êdo * ! ó ffitnÍ e'.e D*F. -s Fe &aÉn ÀoL o u.n Éehè .d.e d€ õ É6i s. F n n q 4 q E .sd" o .. aib õ*d.

.iÌr .

q* '*.. ..r" diúd6. drt- Nmrdo e q! ô ÈiÈ conFB o +!ìo qu q . "ú " u e ".6 * é..!l.. hq.'T" a .. d6L.k"qã.t4qm @Púá "ï:il€'ül'#:? ig:'r. ioíd.*È P"4" ió -6". !E cd FUcl arF.ú' b'*...".* d.dd"r-d r {d nsÍ c.6 *dim H. d'..d dü' -Èúk".i. .. h ...d" h d' dd r.f.'. @sp. È o "' .

diíhd e su huturc!..rF êmmdú . s.-. È .poia. o q ij' 0uido q rÉbho s rÍ!6dâ dsru. do rBioÍndq Nl' h d ü t e ì mú lme @i@í 6 . . um 1r"..au. i ..he bü5 Fn tu. w 6âi@. 4 a! .

rni ú ã i! Frdid! eú qk Fqtb o 14 Disnúohi*doq@rftrmséryo@ .ft mdè -' ' lo o d Ì o È F @n F ! @J q ú õ d o ú *!iÉe dtLq ril* e uni áddd rir .[' ts1@úóio3oopòÍdeénqW nô d{' osôtu í oudÈ& q êph8bftib. F5 hdldui ú reDq hi'bdo em â dimhldq rc Gsho Pioi*ei ò dÍ.

Ìi- o.o tr{ìo è í FÉú44h eúÌ!@ iwd . m4j u9 @Jre hodÉ q Ê ç.$ r núd&i.e r e d j sâ 5 r l bq[6Fnòl rc ed ësi. Éì. .ú-rÃÈE e 'Ehh !4Ì. 0hddq o èpis cmp@ o $u obie. qq eÈ. uru rydq ú rili ! +B 4 Éo - iotu e 6r !d n carc.td !htr dh o E s€Nü.È6b !q qh pqo ú . .rEdo oE hÈ!tu ? !E @bls.!r ü &n pópÍ4 4rcduo:o.dq húm@.3!om6 | Í. cÌ q@ftd r úúi oô r6q rkirE qú è drknFeh úoo d*r õ @drió6 ú. + .

$ êrc&!.l l i8!d!È Í bh úêrcddú.rjqm€['ri . @e qê ú.iôtuffi. d F! . J o 6 u n s ! iu n r f t r c d q b lg h s r c m 6 l d q n o e h d w È d e q 'ì.núrb r olliq !m @!! bür àb+sb. Fen6 m ruEúiè húr : qlr Ío @idô6 d bi: oPl44@|E:llouF!dupãi4!ç:q ÉÉ*r w i 6nir4e d Í ' ç lo d ! . nõ QDm Fmos n&? do hsu! È uí!h4È ! 3s e4úb o qü u si é +! et! l"lN(ire'd]Gi.@.€6ioNh.

. ds ek.mo is F. ú. qu Èiâ.n rub.4Íruíd6!q!9én.rffilbn 6É eiü 'Eúmúo€nobáq 4q4@Íjo@d! - rcdr{dc de @iíú irni6 . I i6.G 4 pe óE PrcjúF6 o i6o tti@ ç oGdo eEd. bmâ rôftH dë.ra. Dúrm ã6 h!núq. bFb{í . .ú-oì* a . ! À. frm.m qr !d:úe !r ib nbffib ia. iõ m n Ár c ! ú d orc& p ó p d o td d b ' - v1..siâdnede96np6 ú iiq Nú * E n u n q ! F ' iu n ! e * c ô id mb*tu.

4 dáiG!PlóPfuhum. A|ü o d è d í fri !6 o 'ìà |É o s!p ó p i ioe rc eìq N i:FoÉ6 ou úmdio Fe .nì&e'o@!ià|óuÈ .

í\Á\ .Ê s b n r r + € e u n @l o ë N d q N td i'i'Èa3tt9Êe3? ti?99?tit99 9 EcÊÊÊÊ3gc9Q ÊÊeeÊ gEgIsg /í\4-\/5.33t333i.

!q põuG daÈlEq aquh Ftr$ê|nÌ€*1dh4+!|qqgi!n!i qrE di! !r !úhunr iirjrdd4ic4q.ii Foi.!mEbb'é À hibÍd wo de mrlar! É .. aíoür do rd!6iq GFq ídfu|ffirdffind.

Ebimeih ô 4 $i4 o uh. púa !trr tuts 6bn .È !úe niú õ tur d! i!6( o r@mo bGibro í! Bn4 u.

iã ' .r vei.Fd un smpro .Ì.4e. o dena rc6 idmámiú. F de d@rem d póÌ. un 4h ilidqú4qqudruddN.elé$dpd! ft jqô io .lFih !ru d4m r@ spío FÍ ú. n'B rc . ou !{! PóPi@ o6játu. Equno holwr é ehc.

LÌu. e@q Éú (b â 6ç !.6 4 t ìa 4 4 :o s6 ]4 d ' @. rEhDo Fre i pEd4& húmum . è (d'do E.o r y f u .iLr! 6s drè de d. Á nqËdô 'iduÉ. dü' i .

.pduí6' io m@do o! *i.. @ elr.l I lEía. *Âd.ÒG @5 q9c p6fn rn umatu !Ê6 . ! tu. bèc* 6bF . kib io sdúo obrái4 i rÌbh 'tu 'i EoÌ4 us.bE.

i6 "@ i úuFi6Í hundrdo pq dì qu *ié. obF6. reFúd vod Í Fh d4ê d id6n.T unâ e@'Fde e 6rirEtu.n . dleb .d!-ìl*ão9 !nb. FE @dq oo@úfuãndai. qn iMn 6 to.iì-e.uheddrc]!dFóeúdÈi Pod s @Fp{ô. qf tudo ús i p6tue?roE. o homm fu!rcÈnF. já rhd I r v ic ! rchr5 !íre hôr.

. ..*".. -.. sì""i"^*.* ".

.

p .s.b!{oÌ od ò 4tE È6? Mur@ e d .Bd .i8 dnF D4oú & lkurur mG@! fai6 @ni!!a € r u N6hqbE pE ú!è4sieé ..6 r d " *b s . 4s ir i hL. . r".d .d ".e { i* .*n "h'* ...

. l1.íoô d" üab in d *e d w ã q-"3 b e sa i 8 i 6 "mé tr5 - ."i:'.b .i- d"r" ..ì.iil'"i"". e o+rhi o didq rerÚ ú ...*hM " . -*-' "" "'""t " .il'\ï"i5"'â i3*'"$""* d6 solúd.

dd. r érc! È'do el.ììil q@dúbqn. ã 0d.o bq! 5Pe!eô!4: _ - rE è dFrc llanúè bôós@ e pê$a3 a rcrcreda Fdâ o@ido.mo. t!m! +n.o reft ú.e! Ìdb.ô eiiüi. ! qôdré c ú d a q s i o nmo e F e è d p re À ndo ! ... do .c 'I k4e . q @d +!E-q E.

n45 deiq5 dedrh de ú o41 .õoÈ-e !n iidft-.ry. i .ã€ìr @ @ e qqkE. 0@n6b.

I lli:ì."r*:: ï#fll:'.nd: **r iiiftfr.?r{*.*H '****mf I:dï:*'dnn:sli: ÍnssïNf :Ë"trtiiÉlfr*ff ..#"Êï.

I I b nodq 5dè dr pÍ..b" rc n$o r4F a.do PerciE 1Es !n côio +c rtu . ts! e"ruirro.{noo dG Áró* o tuohb ís r!ir*i!s a ú.DÈ t jrc lÍ @è o ú lh 6 i! rp ô p @De o j € i 6 .'. o hotum ! qç. " rc5 ddrcon d4bmeiÈ h... .. e d m.. d 6 r e!fu o 6 b ó 9 i o e N 6 è re d á' . reft d.

ls*".'.':* Í:.*lw.no*ur""r.*r::r::.'r'*rJ:n."n.'.r * n'.r** ït:".$j"ffi l:.i:.*"r*:r*:*g iir"Ì"::iÍ li:.iJ.* 1.i'.^'-.::.:ru4: .'*'t'.r.vn"x*".: f:i".13::ï .llml ï":'i. ïi*r"ira*'n*r.:xÏi.vl.::" :tr.l .di'i.*ro: ru.'..*m'*. .":..t'.i.r*l'"r". " t:rlr"''slu *lï':1.""1 'li'l^"Íïm.x"'e1Ë.t1.":j.111 "i'3*":'r.:'1""."* .::. *r" h.iif".':"'":fÃ""iJ*-Xï"-i "."."â nïs.* :uruiir'. **1ïltr.:.x.:1".

"ll':l ."iw"d".*.1'Íi.a b 'ï... . " ""4 hÉ-"-d@ea*d!' i*.. d'i"'. rr'Ì rr .n.". .i."" if.::"l#'il *.'lf I"ïiTfl""lìi:: ""sllffi * hqF o P"u@ . ilii..'.1'.i:ú.j'ilìJi*:*ilt":l.dq* )E qui@ 3 4!4'nÌ | prdÊq!9 ...ï' lii. i..o ú@rÍ"ia? .p"."""1i 'i.*'1ïË." .+"f ti..é" i.. À CONTÌADITORIEDADE :.ddo a Frd- oíi Pú e{oP i "1":s"l'ï.h.ì ""ïii$"Ë'f"li'1::li-ili.*r"flt:'w *.'. *"p" ..tt:.I . -".

m . tui !nmi4 aruib ouft É 5 $ edr e h m ! m Èfl ts& h u .. sr eudÉ€ q meÉtu 6 Èíbo 6rm. !bj6r{.T .ro.à No s &múà o iiruo e .Àe'. ".fl.EdÉú nri 3 eq! Éi ã Gbho a dq 4E o qnhú mor .Eic o É'rd Frqp1@ 9eãroç ãodì ! Fnd vÍú 3 ÈR &t. *ï.*h?:iï*J"t* -^." :. - . vdqi. ^ffitr't".ú.::i.1ïtT".ì:i !í 4@ru.o@r. eeEtu-É.i F@ s .*ïH&#* .

. @ndrÈ-oú 55 d3 Enh.r.i.rxl#?ftï*.ip"1pi*+i_:..:xï'ï".*uúb..m.t {dPn ed!*r . qum. iGi .ï. .1".ofuq oúÍEq. ri****stsn* ..BE rd)qei. ..drb mF6 4 r hè !end! ã un.i& .b! hfr@nFn..S#f"i i.'i'JJii .ïïÏii""{. " m m.."r* '"_11À. .'.dq düdh6 c.o@ndo ! ddÈ aÌ$ eDErJ.#"ïïtrf :rsïLl" * f.# Ë:rï[ffdiq:139:H .d.do @r € @i q.ï d! FF Fio4a pq $r d.

1qú -' ..iil.i: ïyflï.e'm *r ãilial*oa a.[ü yÍï: n"íl+. e.g Íi$":rjïx"lrr""'JtH.sii... ì'tu a" p.nr"ruru:nrul4ll :."..ds"ab n -bh Púr -..*"':"ïïi"i'iËdlË:!ii .ffigp itïï..:':'3#.wfffi.#r:fr ...'.&dq(*"èr e .r fl ::rmr$.r.r." a "* a "u"" l*ffi*üflg*$ *ilfiffi'ffi *ì*".ii .i.#HË{f'..#:il"t*#:sJï-Yi :"i.i.ï$ il. .#ügïi*X"u .

érib d eÍeÈEro & bça e qn j@n ffi ffiffi .ql. t r héÚô ú l * ' o m r e e b e d ê F É g n ú l q ç 6 o à qp re d l b h d u íd i 4 ú à i n {e q e € n Ísg ú 4drpduç 6i duífu| .

a rcrtrc s' bb' umr rupiuÉ 4'.'11 gorrl':. . fo6 ò .41!d9q@ ra! l1!!qe!rc.

***ri. é huh4b *dde q! ffiffis*tffi ffiffi ç.l b34oÌâ e@md!.m*r .

1 ffi jiï.:H.ï..*-{ . +if+.1t.!'Ëi'i.. frïç*".

"b e * rtu. úuío. áúa. ou d sü í.iú..&é. Ì"ft.ru Édú.8 .1. de j6b.. aií.dmhL. .EwNw ffiË-qf ..q.ú . úú ffi-'ffi . q* to ...

do @s hd&!uk* d! Êmft l ó.ïllìffs*.l:1liï. hw!4o e oóÈo dárc Èjrrb q.4@Èix&ìdde! ryo Èií. :li H.dr n€ lna s.i. do aFu' nbdf&6|ebhúlcÚ!6 poÍ.i.*i#: 'ú4 q qurct4 ruDe I irnw rw .

n ï Alje."r*{t.agãô e $nsô conüm /ffi .Ë*-i:#*# *ïr*$ã.i r**rçsst:l'1.*ffi *F*'$ugíï .*ïüffi+a $rçiinçf.$tuït{.

.

.oEn & s ioq!È d! lp€r ès @ re!trdG.

-4']!!!!asno !!r -@.@ !q!. Ror4à dm s ênreirlt_rnã 'e!q.toó ÌEDb'mÌ i@o nn ÌNDICAçOBS PAÌA IEITURA . d! Ér d-.

mr*+X.$ .iç1.' .Sl:ffi r j:'ilï:l iïr*úiffidl1l5i[:."tl"Íiiiüiï*..''ì.