Kaedah 3

:

‫انيقين ال يزال ببنشك‬

Definisi – Yang diyakini tidak dihilangkan oleh syak Iaitu yang telah diyakini tidak dihilangkan oleh datangnya rasa syak/keraguan.Bermakna hukum yang sabit pada asal tidak boleh ditinggalkan atau dihapuskan hukumnya disebabkan ada perasaan syak dalam hati atau ragu-ragu.Hukum yang asal itu masih kekal,tidak boleh berpegang dengan syak atau keraguan,kecuali ada suatu keyakinan baru yang menghilangkannya. Nas hadis :

‫عن ابي هريرة رضي هللا عنه , انه قبل وقبل اننبي صهى هللا عهيه وسهى : إذا وجد احدكى في بطنه شيئب فأشكم عهيه اخرج ينه شئ او ال فال يخرجن ين‬ ‫انًسجد حتى يسًع صوتب او يجد ريحب‬
(Hadis Riwayat Muslim) Maksudnya : Apabila seseorang kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya , kemudian timbul keraguan dengan sebabnya : Apakah telah keluar sesuatu daripadanya atau tidak?Janganlah sesekali ia keluar daripada masjid sehingga ia mendengar suara(bunyi) atau mencium bau (ia mendapati ada bukti batal wuduknya) Hadis tersebut ditujukan kepada orang yang merasakan telah berhadas ketika menunaikan sembahyang supaya tidak keluar dari sembahyang kecuali/sehingga dia merasa yakin berhadas,sama ada mendengar bunyi/suara/bau. Contoh lain : Seseorang telah sabit berhutang dengan seseorang, kemudian orang itu meninggal dan orang yang berhutang itu berasa syak/ragu-ragu adakah telah dibayar hutang itu.Hukumnya hutang itu masih tetap ada ,kerana hutang itu sabit dengan keyakinan,sebaliknya dia syak tentang pembayarannya. Hadis lain:

‫ذاا ك اددم فً صالته فل ٌدرم صلى ثالثا ا اربعا فلٌطرح الك سلٌبن على ما‬

‫عن ابً سعٌد الخدري انه قال زقال النبً صلى هللا علٌه سسل‬ ‫استٌقن‬

maka puasanya sah kerana yang asalnya malam masih kekal -Orang yang makan pada akhir siang yakin waktu hampir jatuh matahari.tanpa ijtihad dan dia syak tentang matahari telah jatuh atau tidak maka terbatal puasanya -Wanita yang ditalak raj’i mendakwa sucinya berlanjutan dan masih belum selesai iddahnya . Beberapa kaedah furu’ yang terbit dari kaedah ini : Bil 1. Pecahan Kaedah dan Maksud Huraian -Iaitu bermakna dihukumkan dengan kekal sesuatu pada masa yang dibelakang/ dahulu mengikut sabitnya pada zaman dahulu -Kembali kepada asal (‫استصحبة‬ Contoh -Barangsiapa yang yakin bersuci dan syak/raguragu terkeluar hadas maka dikira masih bersuci .ia tidak ingat berapa rakaatkah yang telah dilakukannya:Tiga atau empat?Hendaklah ia ketepikan keraguan tersebut dengan keyakinan dan berpegang dengan apa yang meyakinkan.Maksudnya : Apabila seseorang kamu ragu-ragu ketika sembahyangnya .maka diterima dakwaannya dan dia masih berhak mendapat nafkah iddahnya . ‫االصل بقأ ما كان على ما كان‬ Asal sesuatu kekal mengikut apa yang ada pada asalnya ‫( االصم‬ -Perlu dikekalkan keadaan yang telah sedia ada pada mana-mana waktu dan berterusan dalam semua keadaan sehinggalah sabit bertukar atau terputusnya .Seseorang yang makan pada akhir malam dan dia syak tentang naik fajar .

‫أألصل في األومر العا ضة العدم‬ Asal pada perkara-perkara yang baru mendatang itu tiada Kaedah seerti:   ‫االصل العد‬ Asal sesuatu perkara itu tiada  ‫العد سابق على السجسد‬ Tiada itu terdahulu daripada ada Tiada lebih dulu dari wujud Sesuatu yang didakwa mendatang pada asalnya tiada Tiada itu diyakini kerana ia suatu keadaan yang tabi’I dan perubahan kepada wujud itu suatu perkara baru yang diragukan Maka dikekalkan perkara asal sehingga terbukti sabit sesuatu yang menghilangkannya  Mudharabah: Empunya modal/harta mendakwa keuntungan ke atas orang yang memperniagakan hartanya. Maka keterangan tuan punya makanan diterima kerana pada asalnya harta seseorang itu adalah haram dimakan kecuali dengan keizinnanya. walhal pihak ‘amil/pekerja membantah dakwaan tersebut .Maka tiada keuntungan itu diutamakan daripada adanya keuntungan.  .  Isteri mendakwa tidak diberi nafkah maka dakwaan akan diterima Seseorang yang memakan harta orang lain dan mendakwa telah diberi keizinan oleh tuan punya makanan itu. tetapi telah dinafikan oleh tuan punya makanan.2.maka dibenarkan perkataan pembantah (‘amil/pekerja) dengan sumpahnya kerana keuntungan itu perkara yang mendatang.

Hukum makan zirafah: Subki : halal dimakan kerana pada asalnya tiada taring serta dalil yang menjelaskannya Kebanyakkan ulamak syafie : tidak menentukan haram halalnya tetapi ada yang mengatakan HARAM -Apabila seseorang musafir bertakbir al-ihram berniat qasar dibelakang imam yang tidak diketahui sama ada ia musafir atau bermukim. .3.dia tidak mempunyai tanggungjawab hutang melainkan terbukti sebaliknya.tidak diharuskan qasar. ‫االصل براءة الامة‬ Asal adalah bebas dari tanggungjawab -Terlepas dan selamat dari tanggungjawab atau kewajipan  Seseorang yang telah mendakwa ke atas orang lain berhutang dengannya maka dia hendaklah membuktikan dakwaannya itu. ‫االصل فً األكٌاء اإلبادة دتى‬ ٌ‫ٌدل الدلٌل على التدر‬ Asal bagi sesuatu itu harus hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya  ‫االصل فً الكٌاء التدرٌ دتى ٌدل‬ ‫الدلٌل على األبادة‬ Asal bagi sesuatu itu haram hingga ada dalil yang mengharuskannya Perkara yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan perkara yang diharamkan adalah haram  Contoh : I.Apabila yang kena dakwa menafikannya.mestikah ia membasuh keseluruhannya/kesannya 4. -Seseorang yang terkena najis pada pakaian atau tubuhnya walhal ia tidak mengetahui tempat terkena najis yang sebenar. maka ia berpegang kepada keadaan asal iaitu ‘bebas tanggungjawab’. Maka pada zahirnya. Tumbuh-tumbuhan yang tidak diketahui namanya III. Haiwan yg samar-samar keadaanya II.

‫األصل فً مل دادث تقدٌره باقرب‬ ‫زمن‬ Setiap asal yang berlaku diambil kira masa paling hampir Kaedah seerti : -Asal masalah pada setiap yang baru berlaku  hendaklah dianggarkan berlaku pada waktu yang terhampir ‫االصل اضافة الدادث ذلى اقرب‬ ‫أسقاته‬ Yang asal disandarkan sesuatu peristiwa itu kepada masa berlakunya yang paling hampir (Tidak wajib menggantikan sembahyang yang ditunaikannya .Kemudian pada suatu hari didapati ada najis tikus dalam bekas tersebut. Maka hendaklah dia mengulangi sembhyang . Seseorang mengambil wuduk dari satu bekas air buat beberapa hari dan sembahyang dengannya. Isteri mendakwa suami telah menceraikannya sedangkan suami menafikan dakwaan tersebut.maka tidak wajib qada sembahyang beberapa hari yang lepas itu kecuali sembahyang yang benar-benar diyakini wuduknya dari air yang bernajis itu. 5. Maka beban membukti perceraian adalah dipihak yang mendakwa.kecuali sembahyang yang ditunaikan dengan wuduk terakhir yang ia yakin dengan air bernajis)  Seseorang telah melihat najis pada kainnya sedangkan dia telah bersembahyang dengan kain itu buat beberapa waktu dan dia tidak mengetahui bilakah kain itu terkena najis. Kerana pada asalnya tidak berlaku perceraian melainkan dibuktikan sebaliknya.

  Seseorang yang bersembahyang dengan zan bahawa waktu telah masuk. maka dia (suami) berhak menuntut kembali nafkah itu. -Haram mengahwininya. . ٌ‫االصل فً اإلبضاع التدر‬ Hukum asal dalam masalah seks adalah haram Kaedah seerti: ‫ذن التدرٌ مغلب فً اإلبضاع‬ Sesungguhnya pengharaman itu dimenangkan dalam perkara seks 7. -Hukum asal dalam masalah berkaitan dengan hubungan seks serta persetubuhan dengan wanita adalah haram sehinggalah ada sebab tertentu yang jelas menghalalkannya iaitu sama ada melalui akad perkahwinan atau petuanan terhadap hamba yang hadas terakhir yang ia berhadas (berwuduk) -Seseorang yang ingin berkahwin dengan perempuan yang dia tidak yakin sama ada perempuan itu mahramnya atau ajnabi.6. kemudian ternyata isterinya tidak hamil. maka terbatallah hukum itu. Kemudian ternyata waktu belum lagi masuk maka sembahyang tersebut adalah terbatal dan wajib untuk ulang semula Seorang suami memberi nafkah kepada isterinya yang ditalak bain dengan menyangka isterinya hamil.kerana berdasarkan pengharaman asal ‫ال عبرة بالظن البٌن خطئسه‬ Tidak boleh diambilkira zan yang telah ternyata salahnya  Apabila dibinakan sesuatu hukum berdasarkan zan kemudian ternyata salah sangkaan (Zan) itu.