Câu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Tháng 7 – 1920, sau khi được đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lenin đăng trên báo Nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy trong luận cương của Lenin lời giải đáp về con đường giải phóng cho nhân dân Việt Nam và sau đó trở thành một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (121920). Năm 1921 Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa. tiếp tục học tập để bổ sung, hoàn thiện tư tưởng cứu nước, đồng thời tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những điều kiện để thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.  Về tư tưởng: + Với tư cách là trưởng tiểu ban Đông Dương của Đảng Cộng sản Pháp, Người đã viết nhiều bài đăng trên báo: Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân, Tập san thư tín Quốc tế, Tạp chí Cộng sản… Thông qua các tác phẩm này, Người đã vạch trần âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa thực dân Pháp ở các thuộc địa, từ đó thức tỉnh tinh thần dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân Pháp. Đồng thời tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa người cộng sản và nhân dân lao động Pháp với các nước thuộc địa phụ thuộc. + Đặc biệt, tại Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản (1924) Nguyễn Ái Quốc đã trình bày bản báo cáo quan trọng về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Bằng nhiều số liệu và tư liệu cụ thể, bản báo cáo đã làm sáng rõ và phát triển một số luận điểm của Lênin về bản chất của chủ nghĩa thực dân, về nhiệm vụ của các Đảng Cộng sản trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột và giải phóng đấu tranh ở các thuộc địa.  Về chính trị: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã hình thành một hệ thống luận điểm chính trị: + Chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân, xác định chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. + Xác định cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng chính quốc có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ thúc đẩy cho nhau, nhưng không phụ thuộc vào nhau. + Cách mạng cần phải lôi cuốn được sự tham gia của nông dân, xây dựng khối công nông làm nòng cốt và là động lực cách mạng, đồng thời tập hợp được sự tham gia của đông đảo các giai tầng khác.

+ Cách mạng muốn giành được thắng lợi. Tháng 6 – 1925. cuốn “Đường cách mệnh” gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện. thành lập “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” (là tổ chức tiền thân của Đảng) tại Quảng Châu để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước. gắn liền với vai trò quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Thái Lan. Triều Tiên. Người lựa chọn một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã. đào tạo cán bộ. phong trào yêu nước. Nguyễn Ái Quốc cùng với một số nhà Cách mạng Trung Quốc. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để xúc tiến việc thành lập chính đảng mácxít. đưa lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tôn chỉ. o + Đầu năm 1927. hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tác phẩm “Đường cách mệnh” đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị. Từ năm 1928. từ năm 1925-1927. mục đích đấu tranh của Hội vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Tháng 7 -1925. Tại Quảng Châu.  Về tổ chức: + Tháng 11 – 1924. + Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. đào tạo cán bộ ở Quảng Châu được Bộ Tuyên truyền của “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông” xuất bản. chứ không phải của một hai người. Câu 2: Hội nghị thành lập Đảng và nội dung Cương lĩnh tháng 2 – 1930?  Hội nghị thành lập Đảng: . Tác phẩm đã đề cập những tư tưởng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam. tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam. + Những hoạt động của “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” đã có ảnh hưởng và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phong trào công nhân. Đây là sự chuẩn bị quan trọng về tổ chức để thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam. phong trào “vô sản hóa” của Hội đã giác ngộ sâu sắc tinh thần yêu nước và cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam. Hội còn xuất bản tờ báo “Thanh niên”. Tháng 2 -1925. trước hết phải có đảng cách mạng nắm vai trò lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc đã mở trên 10 lớp huấn luyện.  Như vậy. Đảng muốn vững phải được trang bị chủ nghĩa Mác – Lênin. Ấn Độ. Inđônêxia… tham gia sáng lập “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông”. bồi dưỡng lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin cho những hội viên. lập ra nhóm Cộng sản đoàn.

Đến ngày 24-2-1930. “Điều lệ vắn tắt của Đảng” và lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc nhân dịp thành lập Đảng. tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập”. Tham dự hội nghị gồm 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh). dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc. Nội dung Hội nghị: nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một Đảng lấy tên là “Đảng Cộng sản Việt Nam”. “Đông Dương Cộng sản liên đoàn” mới thành lập không kịp gửi đại biểu đến dự. cá nhân yêu nước để tập trung chống đế quốc và tay sai. + Về kinh tế: Thâu hết sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp giao cho Chính phủ công nông binh quản lý. các tầng lớp. riêng đối với “…bọn phú nông. bằng bạo lực cách mạng chứ không thể là con đường cải lương thỏa hiệp. các lực lượng tiến bộ. “Chương trình tóm tắt”. trung. Về nhiệm vụ và mục tiêu của Cách mạng: + Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập. 2 đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng ( Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm). Đảng Cộng sản Việt Nam ra Quyết định chấp nhận Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. - - -  Nội dung cương lính tháng 2 -1930: “Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng” được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng gồm : “Chánh cương vắn tắt”.- Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành trong thời gian từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930. Về lực lượng của cách mạng Việt Nam: Cương lĩnh chủ trương đoàn kết với tất cả các giai cấp. “Sách lược vắn tắt”. “Sách lược vắn tắt của Đảng” với nội dung cơ bản: Về mục tiêu chiến lược của Cách mạng Việt Nam: Cương lĩnh chỉ rõ: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. nam nữ bình quyền. với nhiều địa điểm khác nhau tại Hương Cảng (Trung Quốc). thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo… + Về văn hóa xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức. thông qua các văn kiện: “Chánh cương vắn tắt”. Về phương pháp cách mạng: Cương lĩnh khẳng định phải bằng con đường cách mạng. dựng ra chính phủ công nông binh… tổ chức quân đội công nông. .

cấp bách và định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo Cách mạng. phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình. Câu 3: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Cách mạng Việt Nam: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước và về tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với thực tiễn phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Về vai trò lãnh đạo của Đảng: Cương lĩnh đã khẳng định “Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tạo nên sự thống nhất về tư tưởng. cấp bách và có định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. là sự lựa chọn của lịch sử. xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam là giành độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội.- Về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới: Cương lĩnh khẳng định: cách mạng Việt Nam liên lạc mật thiết với cách mạng thế giới và là một bộ phận của cách mạng thế giới. với Cương lĩnh chính trị tháng 2 -1930 đã quyết định nội dung. -  Những nội dung của Cương lĩnh tháng 2 -1930 của Đảng đã đặt ra những vấn đề cơ bản. phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Đảng ra đời với “Cương lĩnh tháng 2 -1930” đã giải quyết được những vấn đề cơ bản. đoàn kết. lãnh đạo lực lượng và phong trào cách mạng của nhân dân ta. . chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tính tất yếu. đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful