You are on page 1of 21

Leren, loopbaan en

burgerschap
Een kleine vooruitblik

21-12-08 (c) CINOP en SLO 1


Inhoud
• Korte schets van het brondocument en
voorbeeldmatige uitwerking

• Korte schets van het herontwerp

21-12-08 (c) CINOP en SLO 2


De werkwijze
• Beschrijven van het proces
– verhalend
– stapsgewijs
• Essentiële voorwaarden voor het proces:
competenties per processtap
• Nader uitwerken
– Component
– Prestatie-indicator
– Kennis en vaardigheden
21-12-08 (c) CINOP en SLO 3
Leren
Kerntaak 1:
Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest
middelen en wegen om daarbij passende
leerdoelen te bereiken
Proces:
5. Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling
6. Inventariseert geschikte manieren van leren
7. Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende
manieren van leren
8. Plant zijn eigen ontwikkelingsproces en voert het uit
9. Evalueert de gekozen manier van leren
21-12-08 (c) CINOP en SLO 4
Loopbaan
Kerntaak 2:
Stuurt de eigen loopbaan

Proces:
5. Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven
6. Onderzoekt wel werk er is en wat bij hem past
7. Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties
die daarbij nodig zijn.

21-12-08 (c) CINOP en SLO 5


Burgerschapsdomeinen

1. Politiek

3. Economisch (werknemer, consument)

5. Sociaal cultureel (participeren, vitaal


burgerschap)

21-12-08 (c) CINOP en SLO 6


Burgerschap politiek domein
Kerntaak 3:
Participeert in het politieke domein, in
besluitvorming en beleidsbeïnvloeding
Proces:
• Oriënteert zich op onderwerpen waarover politieke
besluiten genomen worden.
• Vormt zich een eigen mening.
• Onderneemt acties naar aanleiding van gemaakte
keuzen

21-12-08 (c) CINOP en SLO 7


Burgerschap economisch domein
Kerntaak 4:
Functioneert als werknemer in arbeidsorganisaties

Proces:
5. Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het
werk.
6. Maakt gebruik van werknemersrechten
7. Stelt zich collegiaal op.

21-12-08 (c) CINOP en SLO 8


Burgerschap economisch domein

Kerntaak 5:
Functioneert als kritisch consument

Proces:
5. Oriënteert zich op de consumentenmarkt: en houdt
rekening met eigen wensen en mogelijkheden
6. Ondernemen acties om producten en diensten aan te
schaffen

21-12-08 (c) CINOP en SLO 9


Burgerschap sociaal cultureel
Kerntaak 6:
Neemt deel in allerlei sociale verbanden en
gebruikt de openbare ruimte op een respectvolle
manier
Proces:
7. Neemt deel in diverse sociale verbanden en leeft in de
sociale ruimte.
8. Voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van zijn
sociale omgeving

21-12-08 (c) CINOP en SLO 10


Burgerschap sociaal cultureel
Kerntaak 7:
Zorgt voor de eigen gezondheid.

Proces:
1. Zoekt informatie over een gezonde leefwijze
2. Beslist op basis van informatie en handelt ernaar
3. Onderneemt activiteiten om de gezondheid te
bevorderen.

21-12-08 (c) CINOP en SLO 11


Y . Bedrijfsmatig handelen
X. Ondernemend en commercieel handelen
12

W . Gedrevenheid en ambitie tonen


Kerntaak 3 (politieke domein)

V . Met druk en tegenslag omgaan


U . Omgaan met veranderingen en
aanpassingen
T . Instructies en procedures volgen
X

S. Kwaliteit leveren
R . Op de behoefte en verwachtingen van de
“klant” richten
Q . Plannen en organiseren
P . Leren
O. Creëren en innoveren

(c) CINOP en SLO


X

N. Onderzoeken
M . Analyseren
X

X
L Materialen en middelen inzetten
K. Vakdeskundigheid
Toepassen
J Formuleren en rapporteren
9I Presenteren

X
H. Overtuigen en beïnvloeden
G . Relaties bouwen en netwerken
F. Ethisch en integer handelen
E. Samenwerken overleggen
D. Sensitiviteit tonen
3. Begeleiden
B Aansturen
A. Beslissen en activiteiten initiëren

21-12-08
van gemaakte
eigen mening
onderwerpen

Onderneemt
acties naar
Vormt een
Competenties

aanleiding
Oriënteert

waarover

genomen
besluiten
politieke

worden
zich op

keuzen
Proces

1.1

1.2

1.3
Kerntaak: benoemt de eigen ontwikkeling etc.
Werkproces: benoemt leerdoelen etc.
Omschrijving Voor de dln start het proces met het ontdekken
van de eigen leerbehoefte etc.
Resultaat Heeft leerdoelen voor de eigen ontwikkeling etc.

Competentie Component Prestatie- Kennis en


indicator vaardigheden

Formuleren en Structuur De lerende Sterkte en


rapporteren aanbrengen formuleert zijn zwakte
of haar analyse etc.
leerkansen
etc.

21-12-08 (c) CINOP en SLO 13


Voorbeeldmatige uitwerking van de
competenties
Kerntaak: 7 Zorg dragen voor de eigen gezondheid
7.1 Proces: Zoekt informatie over een gezonde leefwijze
Omschrijving: ………
Resultaat proces: Heeft informatie verzameld over gezond handelen en weet hoe hij
gezondheidsrisico’s kan beperken en maakt daarin onderbouwde keuzes.

competentie componenten prestatie- kennis en


indicator vaardigheden
Beslissen en Beslissingen De burger maakt Herkenen en
activiteiten nemen verantwoorde beïnvloeden van
Verantwoordelijkhe keuzes met de factoren die
ondernemen
id nemen betrekking tot de beslissingsproces
voor eigen eigen leefwijze en sen beïnvloeden.
beslissingen handelingen door etc.
en bijvoorbeeld niet
activiteiten. mee te doen
21-12-08 (c) CINOP en SLO 14
Het magazijn Leren,
Loopbaan en Burgerschap

21-12-08 (c) CINOP en SLO 15


Ontwerpstrategieën ...
De recyclewerkplaats

Het Paleis

Het atelier
21-12-08 (c) CINOP en SLO 16
De recyclewerkplaats
• Doel: een leerplankader LLB dat werkt
als een magazijn :
– matrices en
– uitwerkingen

• Werkwijze
– Maak een indeling met de 7 kruistabellen voor LLB
– Selecteer bestaande leermaterialen
– Toets dat materiaal aan de uitwerkingen

21-12-08 (c) CINOP en SLO 17


De recyclewerkplaats 2
• Ga nu na of het materiaal

– Direct inpasbaar is
– Aangepast moet worden
– Nieuw ontwikkeld of aangeschaft moet worden

• Programmeer

21-12-08 (c) CINOP en SLO 18


Programmeren 1
Schering en inslag
• Talen en LLB zijn
volledig verweven
met de
beroepsopleiding

21-12-08 (c) CINOP en SLO 19


Programmeren 2

Appliceren
• Talen en LLB zijn
met kleine delen
(applicaties)
toegevoegd aan de
beroepsopleiding

21-12-08 (c) CINOP en SLO 20


Programmeren 3

Samenstellen
• Het
opleidingsprogramma
is samengesteld uit
afzonderlijke delen
voor de
beroepsopleiding,
talen en LLB

21-12-08 (c) CINOP en SLO 21

Related Interests