www.kalvisolai.

com 

ழைத ேம பா கபித ைறக | Child Development and Pedagogy
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TET MODEL QUESTION PAPER I | PAPER II | ALSO FOR PGT

QUESTIONS
ெஹ ைற _______ க றைல வகிற.
ெஹ(Hubb)பிைடய ெகாைக எதட ெதாட!"ைடய ஹி எ பவ! 1909ஆ$ ஆ&' நிவிய )ழ+ைதக உள நல
மவ வி'தி எ/) அைம+ள
ஹ2 எ பவர க ற2 ெகாைகயிைன )றி)$ 4திர$ யா

ANSWERS
ெச
கவன$ 

ெட! எ பவாி வைரயைறப5&ணறி7 ஈ7 = 
கீமா எனப'வ
ெஜ!மனியி;ள <=சி எ ற இடதி2 த2 ஆ7 ?டைத
நிவியவ! ெஜ. எ@.ெபடாலஜி  எ ற Aைல எBதியவ! -

மன வய X
100கால வய 
+ைதய அறி7
வி2ய$ 7&=

ஜா Cயி ெகாைக ேவல! எ பவ! உவாகிய 5&ணறி7@ ேசாதைன
எதைனகணகிட பய ப'கிற - 
ெவ)நா=களாக நம நிைனவி2 இபைவ ெவல! ெப2<7 எ$ 5&ணறி7 அள7ேகா2 எ+த
வயதினாி 5&ணறிவிைன அளக பய ப'$ விவபாரதி எ ப ஒ விள/காம2 ஒ ைற பப அதைன நிைனவி2
நிதிெகாவ -

15

விாிசி+தைன இவ!கEைடய த ைமயா)$

16

விடைல பவதி ) ேதைவப'வ -

17

விGஞானி அ2 கலா$ அவ!களி பளி ஆசிாிய! - 

18

வாFைகயி2 சிறபான ெவ றி ெபற 5&ணறி7 உட
வாFைகயி2 சி பாக ெவ றி ெபவத ) உத7$ உளவிய2
காரணி எ? -

19

www.kalvisolai.com

சிகாேகா
SER = DXSHR x K - I 

ேயானா
ெகட 
 "

"

 பயனளைவ

ெகாைக
விலக2

ப2"ல வழிக ற2.
60

ப2கைலகழக$
ெந=' நிைன7
(Rote memory or
Blind memory)

பைட)$
திறைடய
மனித!க
வாFைக
)றிேகா
வழிகா=ட2
தி அயாைர
சாலம
மனெவB@சி தி!@சி
ேதைவ

5&ணறி7.

20
21
22
23

வாFைக@ ச$பவI) ைற எ+த ைறட அதிக
ெதாட!"ைடய வாFைக@ ச$பவ I) ைற எ+த ைறட அதிக
ெதாட!"ைடய? - 
வா2டார பளிைய ேதா விதவ! - 
வா!ைதகE) ேப ெபா எ ற கதிைன உைடயவ! -

28

வா, நா), ெதா&ைட இைவகளி2 அைச7க ஏ ப'வ
வாெக'" எ+த உளவிய2 ைறயி ஒ! வைக
வள!@சி$ மா ற$ எ$ ெகாைக) ெதாட!" இ2லாத
எ வள!@சி ஹா!ேமா அள7) அதிகமாக பி=L=டாி Kரபியி2
Kர)$ேபா…… ஏ ப'கிற
வள!@சி ஆEைம ெகாைக -

29

வளமளி)$ தி=ட$ யாகாக அறிகப=ட -

30
31

வழிகா='த ேநாக/கைள எ'ைரதவ! வM=ட2 எ ப ஒ வத$, மகிF@சி, ஆ@ச!ய$, பய$
ேபா றைவ…...மனெவB@சிக
வாிைச ைறப உள எ&களி ெபக2 ைறைய
ேம$ப'தியவ! வயேக ற ைறயி2 5&ணறி7@ ேசாதைனைய அைமதவ!

24
25
26
27

32
33
34
35
36
37
38

உ ேநாக2 ைற.
உ ேநாக2 
ைற. 
டா2 ெடன!
ெபடாலஜி
ேபKத2
வினாவாிைச ைற
ேந!ேகா=' ைற
அசாதாரண உட2
வள!@சி
சிம&= பிரா', 
ஆ=ல!,  L/
க ற2 பி த/கிய
சிவ!கEகாக.
ஆ ட!ச
N&'ேகா2
அபைட  
பிOஷ!
பிேன – ைசம

வய வ+ேதாகான 5&ணறி7 அள7ேகா2 ப றி ?றியவ!-? கி ன!
15 வய த2 35
வய வ+ேதா! க2விதி=ட$ எ ப - 
வயவைர
வயதி அபைடயி2 ப2ேவ பநிைலக அைமவ ஒBக வள!@சி. 
=@ன! (Edward
வவைம" ேகா=பா=ைட உவாகியவ! -

Bradford Titchener)

39

வைகபா' ஆEைம ெகாைக -

40

வைகபா' - அபைட ? ஆEைம ெகாைக -

41

வ)பி2 மாணவ!களி நடைதகைள அறி+ ெகாள
ந$பகமான ைற -

www.kalvisolai.com

ஹிேபாைர=,
கிெர=Kம!,
ெஷ2ட .
ஐச (H.J.Eysenck)
உ ேநாக2 ைற

42

வ)பி2 ஒB/ைக நிைலநித ஆசிாிய! ைகயாEவத )ாிய
சிற+த வழி

43

வ)பைறயி2 க ற2 சிறக ெசளிணிய ேவ&ய?

44
45

வ)பைறயி2 ஆசிாியரா2 ேம ெகாளப'$ எ@ெசய2
மாணவ!கேளா' மிக7$ ெநகைத ஏ ப'$ என
ககிறீ!க?
வ)பைறயி2 ஆசிாியர ெபாவான நடைத எSவா இக
ேவ&'$?

46

வ)பைறயி2 ஆசிாிய!

47

வ)பைற ெப$பா;$ இSவா இக ேவ&'$
லாக எ ப ேராஸாகி ைமதட@ேசாதைனயி2 உளட/கிய Uேஸா பிற+த நாஅ' - ெஜனீவா
Uேஸா அவ!களா2 எBதப=ட எமி "தகதி ஒ பாதிர$
ராப!= காேன எ பவர ? ப க ற2 எ ப
............பநிைலகைள ெகா&ட
ரஸ2 பய ப'திய ைற -

48
49
50
51
52
53

த)+த ைண
கவிகைள ஏ ற
இட/களி2
பய ப'த2
அபவ$ அளி)$
ெசய2Rல$
க பித2
வினா ேக=கப'$
மாணவ அகி2
ெச வினாக
ேக=ப
அ பாக இப
பாரப=சமி றி
நட+ ெகாள
ேவ&'$
மகிF@சியாக  
ஆராதைல
)றி)$ ெசா2.
10 கா!=
ேசாபி
8

ெதா)பா7 ைற
அைனவ)$
ெதாடக க2வி

57 

.பி.இ எ ப ேமார கEகான 5&ணறி7 ஈ7 ெமாழியி2லா ேசாதைன …………...….... வைக ேசாதைனைய@
சா$
ெமாழியி2லா ேசாதைன -

58

ெமாழிசா! மனவிய2 எ ற ெசா2ைல த2 பரபியவ!க -

ஆ)=, ெசபிேயா

54
55
56

59

60

50 -69

ஆக@ சி+தைன
ஆக@ சி+தைன வைக

ெமாழி வள!@சி) அபைடயான திற கைள வாிைசப'க ேக=ட2, ேபKத2,
பத2, எBத2
)'$ப நிைல
ப/ேக கிற,
ெமாழி வள!@சி மாபா=2 ெதாடக கால/களி2
K @4ழ2
)ழ+ைதகளி ப/ேக " எ?
ப/களிகிற, மர"
நிைல ப/ேக கிற

www.kalvisolai.com

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ைமதட$ ேசாதைனைய பய ப'தி அறிவ ைமதட@ ேசாதைன ேமேலா/கிய மனநிைல எ ப
ேமலா&ைம ப றி ?பவ!- 
ேமைதகளி 5&ணறி7 ஈ7 ேமைதக ேமைதகளிடமி+ தா உவாகி றன! எ பைத
ஆ7 ெசதவ!
R வயதி2 ெப& )ழ+ைத) நா" R வயதி2 ஆ& )ழ+ைத) நா " R றாவ அைல எBதியவ! Rைளயி2 ஏ ப'$ நிைனவி ) மிக கிய காரணமாக இய/)$
ேவதிெபா 
ேனா) தைடைய ஆரா+தவ!-  
ேன றபளி இவரா2 வ/கப=ட பவ க2விட ெதாட!பிய2லாதவ! 
Bைமகா=சி ேகா=பா' - ெகடா2= Gestalt.  இ ஒ
ெஜ!ம ெசா2 உளவிய2 அறிஞ! ெபய! அ2ல. 
Bைமகா=சி ேகா=பா' எ ற "திய ெகாைக எெபாB
உதயமாயி -? 
ய தவறி க ற2 தா!&ைட பய ப'திய பிராணி

ஆEைமைய
ெஹ!மா ேரா!சா 

ய தவறி க ற2 தா!&ைட பய ப'திய பிராணி 
ய தவறி க ற2 ேகா=பா' 
தி!@சியைட+த ஒவனி கவன$ 
தி!@சி அைட+த ஒவாி கவ W@K த ைம க ற2 விதிக த த2 ஆ!வதி நிைல எ$ தவைத
அறிகப'தியவ! த2 உளவிய2 ஆயாவகைத உவாகியவ! -

Vைன

மன எB@சி
ஆ2ப!
140) ேம2
கா2ட
90
95

ஆ2வி டாள!
ஆ!.எ .ஏ.
ஆசப2, அ&ட!7=
ஏ எ நீ2
ஜா Cயி
ெகடா2= Gestalt.
1917

Vைன
தா!&ைட

7
6-7 ஆக இ)$.

தா!&ைட
ெமலா&'
வ2க$ 7&=

Wilhelm Wundt

ஒ ைற காரணி
5&ணறி7
ேகா=பா'.

84 

யரK ெகாைக என அைழகப'வ எ -

85
87

0-20 
=டாக - 5&ணறி7 ஈ7
ஆகதிற
மீதிற மாணவ!களிட$ காணப'$ திற மித)$ ப2கைலகழக$ ெச ைன ைறகதி ) வ+த ஆ&' 1978

88

மிைக நிைல மன$ எ ற நிைல எ+த வயதின) ஏ ப'கிற

3-6

89

மாேலாவி பநிைல ேதைவக

7

86

-

www.kalvisolai.com

93
94

மாேலாவி ஊ)வித2 ேகா=பா=2 அதளமாக
அைமவ மாேலாவி ேதைவக ப நிைலகE த2ப எைத
)றி)$
மானிட உளவிய2 Humanistic Psychology மாம2ல"ர$ கட கைர ேகாவிைல அைமதவ! மாணவனி B வள!@சி) ெபா" ஏ ப

95

மாணவாி சRக ப&" வள!@சி) உத7வ

90
91
92

96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

உயி!வாF
அபைட ேதைவக
அபைட
ேதைவக
கா!2 ேராஜ!, 
மாேகா
இராசசி$ம
ஆசிாிய!
)'$ப$, ஆசிாிய!,
ஒபா! ம $ பளி

ஒைழ",
சகி"த ைம
மாணவ!கைள ஒபா! )B ெசய2களி2 ஈ'பட ெசவத Rல$ ம $
வி='ெகா'த2
ப&"க வள$
உளா!+த
மாணவ!களி 5&ணறி7, ஆகதிற ேபா றைவ ஆ ற2க.
அறி7 வள!@சி,
மாணவ!களி சRக ப&"கைள வள!பத ) உத7வன ஒBக வள!@சி,
அறிவிய2 வள!@சி.
மாணவ!களி க ற2 அைட7கைள அறி+ெகாள ந$பகமான மதிY=' ைற 
ைற மாணவ!களி க ர2 அைட7கைள அறி+ெகாள ந$பகமான ேத!@சி ைற 
ைற பளி பாட2க,
மாணவ!களிட$ மகிF@சிைய உ&டா)$ ெசய2க
விைளயா='க,
உ2லாச பிரயாண$
அதிக க='பா'
மாணவ!களிட$ உண!7 சமநிைலைய ேதா விகாத காரணி
விதி)$ ெப ேறா!
மாணவ!க க )$ ேவகதி ) வழ/கப'$ A2க
மா&ேசாாி ைறயி2 வழ/கப'$ த&டைன மா&ேசாாி 1907 ஜனவாி 62 வகிய பளியி ெபய! மனிதனி வள!@சிைய$, நடைத$ நி!ணயிபதி2 கிய
ப/) வகிப
மனிதனி வள!@சிைய எதைன பவ/களாக பிாிகலா$ மனிதனி த2 ெசத2 மனிதனி "ல உ"க
மனிதனி சாராசாி கவன W@K
மனிதனி அறி7 வாயி2க எனப'பைவ

www.kalvisolai.com

நிர2 வழி க ற2
A2க.
தனிைம ப'த2
)ழ+ைத W'
மர"நிைல$,
4Fநிைல$
8

ஆரா@சி
அறிவி வாயி2க
4–6

"ல உ"க

128
129
130

மனித சி+தைன ெசவத வாயிலாக பல வாFவிய2
உ&ைமகைள க&'பிக $ எ ?வ மனித ஒ சRக வில/) எ ?றியவ!
மனித!க த/களி 4Fநிைலேக ப ஏ ப'தி ெகா&ட
ெபாதபா', நிைலயான பழக/க இவ றி
ஒ/கிைணேப எ ?றியவ! மனித நடைதைய அள+தறிய பய ப'$ உளவிய2 ைறகளி2
பிறரா2 சாிபா!க யாத ைற மனித நடைத ப றிய உளவிய2,க2வி Rல$ மனித நடைதைய
மா றியைமப,க2வியி Rல$ உளவிய2 த ைமைய
ெவளிப'த2
மனித உாிைம தின$ ெகா&டாடப'$ நா மனெவB@சி எBவத கான காரண$ எ ன
மன$ அறி7சா! இயக$ உைடய எ ?றியவ!
மனேபாரா=ட/களி வைகக
மனபா&ைம அளவி'$ ைறைய உவாகியவ!க மனேநாைய ஹினாச$ Rல$ )ணப'தலா$ எ றவ!
மனநிைற7 ெபத2, மனெவBசி, தி!@சி ெபத2, 4ழ;ட
ெபாத$பா' ெசத2 ேபா றைவ.
மனநல$ ம யி!) ஆக$ த$ எ ?றியவ! மனநல$ எ ப மனநிைற7, மனெவB@சி, தி!@சி,
ெபாதபா' என ?பவ!க மனநல$ எ ப ஒவன ஆEைமயி நிைறவான இைசவான
ெசய பா=ைட )றிப எ ?றியவ! மன@ ெசய2களினா2 ஏ ப'$ மா ற$
மன உண!7கைள ெவளிப'த க ெகாE$ பவ$ மன உண!7க ேமேலா/கி நி )$ நிைல
மன உண!7க ேமேலா/கிய நிைல) எ ன ெபய!

131

மைறக அறி7ைர பக!த2

132

மறதி வைள7 பாிேசாதைனைய அளிதவ!
மறத2 ேசாதைன மறத2 ேசாதைன மறத2 ேகா=பா' மழைல ேப@K எ+த வய வைர இ)$ - 
மவ உளவிய2 ைறக மர"நிைலயி2 B ஒ ைமளவ!க
மர") ம ெறா ெபய! -

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

133
134
135
136
137
138
139

www.kalvisolai.com

த!கவிய2
அாிசா=2
ெக$
அகேநா) ைற
க2வி உளவிய2 
ச$ப! 10
மனெவB@சி நீ=சி
பியாேஜ
3

த!ட , க!=
ஃபிரா'
உளவிய
அபைடயி2 மன
நல$
திவEவ!.
உளவியலறிஞ!க.
ேஹ=Y2'
அறி7திற
வள!@சி.
)மரபவ$
மனெவB@சி
மனெவB@சி

(ெநறி சாரா

அறி7ைர பக!த2 கா!2 ேராஜ! (Carl
.R. Rogers)

எபி/கா
எபி/கா -

H.Ebbinhaus

எபி/கா
பா!=ல=
4-5 வயவைர
ெமம!
ஒ க இர=ைடய!
இய ைக

மரபி கியவ$ ப றிய ஆரா@சிைய ேம ெகா&டவ!

கா2ட

மரபி தாக$ எேபா ெதாிகிற மரண உEண!7 எ அைழகப'வ மதி" க2வியி ஒ கவி மதி" க2வியி ஒ கவி ெபாறாைமயி2 காணப'$ மனெவB@சி
ெபாறாைம )ண$ )ழ+ைதகE) எ+த வயதி2 உ&டாகி ற.

பிறபி ேபா.
தான ேடா
சRகவிய2
சRகவிய2
அ@ச$ சின$
2 வயதி ) ேம2

ெபா "ாியாம2 க ப எ ப
ெபா ெசா2வ ஒவன ெபா நிைல அறி7ைர பக!த2 ைறைய பிரபலப'தியவ!
ேபைதய! - 5&ணறி7 ஈ7
ேப= ைற அளவி'வ ஒவர ெபாளறிேவா' இைணதறி@ ேசாதைன ெபாைம ப'த2 ேகா=பா' ெபாைம க எ பதி ெபா எ ன ெப ேறா!, ஆசிாிய!க )ழ+ைதகE) உதாரணமாக
திகFவ ெப!சேனா எ பத ெபா "றக! எனப'பவ! "றேத 5&ைற எ ப - 

மறதிைய

164
165

"ல பயி சி க2வி ைறைய ")தியவ!
"ல கா=சிக அபைட

166

"ல உண!7$, ெபாைள அறித;$ ேச!+ உவான

மா&ேசாாி
கவன$
"ல கா=சி

167

"ல உண!7$ ெபாைள அறித;$ ேச!+ உவான -

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

யார? -

.

உ&டா)$
த கா" கைல
F.C.தா!
50 - 70

ஆEைமைய 
!ேர - மா!க .
ஜ=
"தக$.
பி ப றி க ற2 

கR உைடயவ!.
விாிசி+தைன
ஊ'கதி! நிழ பட$
Rல$
ச!
ெரானா2' ஏ
"ளியிய த+ைத - 
பிஸ!
"ளியிய2 அபைடயி2 தனிநப! ேவபா'கைள அளவி=டவ! ச! பிரா சி
கா2ட .
"ல கா=சிவழி த2 ேதா வித ஒெபா அ றிேய
மனபி$ப$
அெபா ப றிய உண!தைல ....... எ கிேறா$.
"ல கா=சிைய ைறப'$ நியதிக எதைன
ஐ+
ெபாகளி
"ல களி $ மைறகப=டைவ, மறகப'கி றன. பிற+ நிைலதனைம ப றி
10 மாத/க ெச றபி )ழ+ைத அறிகிற.

www.kalvisolai.com

"ல கா=சி

168
169

170

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

"ல இயக நிைலயி வய
"ெராெஜ= ைறைய ஆதாிதவ! -

பிற" த2 2 வய
வைர

ஜா Cயி
ஆசிாியாி நடைத
ம $
"U டமானி ஆசிாிய! தர அள7 ேகாைன பய ப'தி ஆகப&",ஆசிாிய
கீF)றிபிடப='ள எப&பிைன ஆசிாியாிட$ அளW'
ாி பாி7 ம $
ெசயலா$
ஏ ",ஆசிாியாி
இய/)$ ப&"
நடைத .
"னாி ெபாைம க உவா)$ பநிைல ேகா=பா=' ம $
R நிைலக
நிைலக எதைன மா2= ேம
"ைமயான ெசா கைள எB$ பயி சி ப றி )றிபி=டவ! - 
"கFெப ற அமலா, கமலா சேகாதாிகளி ஆ7 எைத
4Fநிைல
வகி ற
பி ேனா)தைடைய ஆரா+தவ! -  
2ல!, பி2சக!
பி ேனா) தைட
பி ன! க ற ெபா=களா2 க றைவ பாதிகப'வ கைலநிகF@சிஉ2லாச
பி வவனவ எ மகிF@சி த$ ெசய2பா'?
பயண$பளி
விழாக
இ. 4 வய
பி )ழ+ைத பவ$ அ2ல பளி பவ$ எ+த வயதி2
ெதாட/)கி ற
பிறவிேலேய ேதா $ மனெவB@சி அ@ச$.
அகேநா) 
ைற.
பிறைர ப றி அறி+ெகாள பய ப'$ உளவிய2 ைற - 
பிறைடய கவிைத திறைன ரசிப
பி ப ற2 க பைன
பிற) உதவி ெச$ மனபா ைமைய …….. எனலா$
த!ம சி+தைன
ஏ.)ேரா, சி..)ேரா
பிறபி+ ைம வைர)$ ஒவர க ற2
அபவ/கைள விவாிபதா க2வி உளவிய2 எ ?றியவ!
பிற+ ஒ வயதான )ழ+ைத தா ேவ த ைன
சாி 
K றிளவ!க ேவ எ அறி+ெகாE$
பிற+ததி+ இர&' வார$ ய உள பவ$
சிK பவ$
பிற+த  )ழ+ைதயி மனெவB@சி வள!@சி எதட அதிக$
உட2 ேதைவ
ெதாட"ைடய
பிற+த ெப& )ழ+ைத) நா" எ&ணிைக எS7ள7 - 144
இபதி2ைல, வளர
பிற+த )ழ+ைதயி நிLரா களி2 ைமய ஷீ எப
வளர இ)$
இ)$?
பிற+த ஆ& )ழ+ைத) நா" எ&ணிைக எS7ள7 -

www.kalvisolai.com

130

192

பிற)$ ேபாதி+ காணப'$ மனெவB@சி
பிற)$ )ழ+ைத ெப ேறா!கைள ஒதி)$
பிரா' எ+த நா=ைட@ ேச!+தவ! பிரா=ெப = எ பவர ேகா=பா'

193

பிரயாெஜயி

194

பியாேஜயி ேகா=பா' )ழ+ைதகளி

195

பியாேஜயி ேகா=பா'

196

பியாேஜயி அறித2 திற வள!@சியி R றா$ நிைல .......

189
190
191

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

( (பியாேஜ)) ேகா=பா' )ழ+ைதகளி

-

பியாேஜயி அறித2 திற வள!@சியி2 ெதா=' உண$ பவ$
எனப'வ
பியாேஜயி அறித2 திற வள!@சி ேகா=பா=ைன எ+த
உளவிய2 அறிஞாி அறித2 திற வள!@சி ேகா=பா='ட
ஒபிடலா$ பியாேஜயி "ஒவைடய அறி7சா!" எ ற ெசா2 கீFக&ட
ஒ ைற )றிக பய ப'தப'கிற
பியாேஜ )றிபி'$ )ழ+ைதகளி அறிதிற வள!@சியி
R றா$ நிைல

அ@ச$  
ஒதி)$ விதி
ஆதிாியா
த கால@ ெசதி
ேகா=பா'க
அறி7 வள!@சி
ப றிய
அறி7 வள!@சி
ப றிய
)ழ+ைதகளி மன
வள!@சி ப றிய.
க&?டாக
பா!பைத ைவ@
சி+தி ெசய2ப'$
நிைல

பிறபி+ 18
மாத$ வைர
VUண! 
கீமா

பெபா
சி+தைன வள!@சி
(வய 7 – 11)
"ல
இயக
பியாேஜ )றிபி'$ )ழ+ைதகளி அறிதிற வள!@சியி த2
சி+தைன வள!@சி
நிைல
(வய 0 – 2) 
ைறயான
சி+தைன
பியாேஜ )றிபி'$ )ழ+ைதகளி அறிதிற வள!@சியி
வள!@சி (வய 11)
நா கா$ நிைல
ேம2) 

சி+தைன
பியாேஜ )றிபி'$ )ழ+ைதகளி அறிதிற வள!@சியி
வள!@சி (வய 2 – 7)
இர&டா$ நிைல
பியாேஜ )றிபி'$ )ழ+ைதகளி அறிதிற வள!@சி நிைலக
பாSேலாவி ேசாதைன ைற கீFவவனவ எவ ட
ெதாட!"ைடய?
பா;ண!7 தி!@சி)$, ச=டபயான தி!@சி)$
இைடப=ட கால$ )மர பவ$ என ?றியவ!
பாய2 எ ப எபிாிவி ேதைவயா)$ -

www.kalvisolai.com

4

அறி7சா!
ஹ!லா
உடய2 ேதைவ

208

209

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

பளிகளி2
பாட/கேளா'
பா2 க2விைய
இைண க பிக
ேவ&'$.
கா2சிய$ ம $
பாபர
அளவிைன
பாரா ைதரா= எ ப
க='ப'திஎ;$"
வள!@சிைய
N&'கிற
பா!ைவய ேறாகான க2வி ப றி கவன$ ெச;திய த2
வால&ைட
ஆசிாிய! ெஹ றி
பா!ைவய ேறாகான க2வி ப றி கவன$ ெச;திய த2
வால&ைட
ஆசிாிய!
ெஹ றி
பா!ைவய ேறாகான எBைறைய உவாகியவ! -  
ெர2
பா!ைவதிற , க ற2, மனதித2 ேபா றவ றி2 உளவியி2 ேக=2
ேசாதைனக Rல$ அளவி=டS! பா!ைவ திாி" கா=சி 2ல!, லய!
பாபவ எ ப - 
உய!நிைலபளி
பாட$ க பித த ப
ஆயத$
ெஹாவ!'
கா!டன!
ப க 5&ணறி7 ேகா=பா=ைட த+தவ!
பளிபவ$ எ ப 6- 10 ஆ&'க
ேஜ ேக
பளி) கத/க கிOணR!தி
பளி பவ$ எ ப
3-6 ஆ&'க
ப2லவ!கால அரசிய2 சாசன/கைள ெசேப'களி2 எBபவ தபதி
-

222

ப2லவ!கால அரசிய2 அரசா/க கஜானா எ+த அதிகாாியி
வச$ இ)$ -

மாணிக ப&டார$
காபா .

223

ப2லவ! காலதி2 ேவதிய!) தானமாக வழ/கப=ட நில$-

பிரமேதய$

224

பாிேசாதைன ைற) ேவெபய! -

225

பாிேசாதைன ைற) உ=படாத அபைட ெகாைக பயி சி விதி இத கியவைத வ$ பயனீ=' வாத$ (Pragmatism) பய உண!7 எைத பாதி)$?
ப&ைட காலதி2 ஒவர நடைதகைள அறி+ ெகாள
ந$பகமான ைறப&ைட காலதி2 உளவிய2 எ ற ெசா2 ெபா -

க='பா=')=ப=
ட உ ேநாக2.
எதி!மைற ெகாைக

226
227
228
229
230

www.kalvisolai.com

பாிK
ஜா Cயி
மனநல$
அகேநா)ைற.
ஆ மா.

238
239

பநிைல ேதைவக ேகா=பா' பநிைல க ற2 ேகா=பா' பசிேயா' இ)$ )ழ+ைத மகிF@சிட
ப)" உளவிய2 ேந!ேகா=' வைக ெநறிப'$ அறி7ைர பக!த2ைறைய பிரபலப'தியவ!
ெநகயான நிைலகளி2 ேதா $ மன உண!7க
ேமேலா/கி நி )$ நிைலேய….
5&ணியைல க பித2 எ ப 5&ணறி7@ ேசாதைனயி த+ைத -

240

5&ணறி7@ ேசாதைனக -

241
242
243
244

251

5&ணறி7@ க=டைம" ேகா=பா' 5&ணறி7) ______ சி+தைன அபைடயான
5&ணறி7 தி!@சி ெபாவாக Bைம ெப$ வய
5&ணறி7 பலகாரணி ெகாைக 5&ணறி7 பநிைல ேகா=பா' - 
5&ணறி7 ேசாதைனயி த+ைத 5&ணறி7 சா!+த ப ககாரணி ேகா=பா=ைன அளவிட
தா&ைட ?$ வழி யா?
5&ணறி7 )றித ப2பாிணாம ெகாைகைய@ ெசா னவ! 5&ணறி7 )Bைகரணி ெகாைக 5&ணறி7 ஏB வைகயான எ றவ!
5&ணறி7 எ ற ெசா2ைல த தலாக பய ப'தியவ! -

252

5&ணறி7 ஈ7ட ெதாட!"ைடய பரவ2 -

இய2நிைல பரவ2.

253

5&ணறி7 ஈ7 கணகிட உத7$ 4திர$ -

மனவய/காலவய *

254

5&ணறி7 ஈ7 எ ப 5.ஈ. =

231
232
233
234
235
236
237

245
246
247
248
249
250

255
256
257
258

மாேலா
காேன
இகா  
கா!2 ஜி L/ 
கி ன!
E.G.வி2ய$ச
மனெவB@சி   
பயி சி 5=ப$
ஆ2பிர= Yேன

பிேன Alfred Binet, 
ைசம Theodore
Simon
ேஜ.பி.கி2ேபா!'

)வி

15-16

தா!&ைட
[ாி2 ப!= ெவ!ன
ஆ2பிெர= Yேன

CAVD

பிேன ைசம
எ2.எ2.தா!ட
ெவ@ல!

 சிசேரா

100 (+ or -) 5
மனவய (M.A) /
கால வய (C.A) X
100

5&ணறி7 ஈவிைன கணகிட யாைடய கண)ைற 
ெட!
பய ப'கிற 5&ணறி7 இ காரணிகளா2 ஆன என ?றிய உளவிய2 அறிஞ!பிய! ெம 
பிய!ெம
5&ணறி7 இ காரணிகளா2 ஆன என ?றிய உளவிய2
அறிஞ! 
பிய!ெம
5&ணறி7 இ காரணி ெகாைக -

.

(Charles Spearman)

www.kalvisolai.com

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

5&ணறி7 16 வயதி2 Bைமயைட$ என ?றியவ! - 
5&ணறிபரவ2 ஒ நீ+தக ற அபைட நிைன7 ?!த த2 நிைலயாக கதப'வ  நிைன7 ?!த நா கா$ நிைலயாக கதப'வ
நிைனவி கிய இர&' வைகக
நிைனவா ற2’ எ ற A த2 பிரதிைய ெவளியி=டவ!
நிைறயாEைமைய உவாகியவ!- 
நா$ ேகாபதி2 இ)$ேபா நம க$ சிவபாகிற, இ+த
நடைதயி த ைமகைள அறிய உத7$ ைற
நா$ கவன$ ெச;$ ெபாளினி $ ந$ கவனைத ேவ
பக$ இB இைடL ெசபைவ
நேவாதயா பளிகைள ெதாட/கிய பிரதம! நேவாதயா பளிகைள ெதாட/கிய பிரதம! நWன உளவிய த+ைத நWன இ+திய றவி ந2ெலாBகதி கான விைதக ந ) ஊ ற ?ய நிைல ந$ைடய Rதாைதய!களிடமி+ ெதாட!+ வழி வழியாக
உட2, உளப&"க பி ச+ததிகE) ஜீ களி Rலமாக
வதைல ........ என அைழகி ேறா$
நம மன வாFைகட எேபா$ இைண+ காணப'கிற
நம கவ!@சிகைள நி!ணயிபைவ
ந$ நன7 நிைல பரபி;ள ெபா=களி கவனதி )
உ=ப'பைவ உகளாகி றன என ?றியவ!
ந$ க பைனயி2 உதவி ெகா&' நாேம ஒ சிகைத அ2ல
கவிைதைய பைடதாேலா அ நடமா'$ பளிக எ ற கைத ")தியவ! _
நடமா'$ பளிக எ ற கைத ")தியவ! _
நடைதைய ப றி ஆரா$ இய2
நடைதைய உ ேநாக2, பதி7 ெசத2, ஆ7 ெசத2,
ெபாைம ப'த2 ேபா ற பகைள ெகா&ட உளவிய2 
ைற

ெமாி2
ேந!நிைலபரவலா)
$.
ெசதிற க ற2
க ற2
மீ='ண!த2

STM & LTM

எபி/க
ஹ!லா
அகேநா) ைற
கவன@ சிைத7

ராஜிSகா+தி
ராஜிSகா+தி
பிரா'
இரW+திரநா தா?!
ஆர$ப க2வி.
உயிாிய2 மர" நிைல
கவனித2
கைலக
ேராஜ!
பைட"க பைன.
ெமெடானா2'
ெமெடானா2'
உளவிய2
உ ேநாக2 
ைற.

283

நடைதயிய2 (Behaviourism) -

வா=ச , ேடா2ம 
கி ன!, ஹ

284

நடைத சிகி@ைசயி ேவ!கைள ஊ றிப -

285

நடைத ேகா=பா= அபைட

இயண கற
கேகா

www.kalvisolai.com

.

N&ட2-ல/க2

,

286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

ைதய2 ேவைல, கதிாி ேகா2 ெகா&' ெவ='த2 ேபா றைவ
மனிதனி எ+த வள!@சிைய )றி)$
ேத!7க எத காக எ ற எ&ண$ ெகா&டவ!
ேத!7 அைட7@ ேசாதைனயி2 5&ணறிவி ப/ைக ப றி
ஆராவத காக உத7$ ைற
ேதசிய கைல தி=ட$ அறிகப'ப=ட ஆ&' ேதசிய எBதறி7 இயக$ எ+த வயதினாிைடேய
எBதறிவி ைமைய ேபாக ெகா&' வரப=ட ெதாழி2 ஆ!வ வாிைச பதிேவ=ைட உவாகியவ! ெதாழி2 ஆ!வ மனபா ைம அள7ேகாைல உவாகியவ! ெதாழி2 ஆ!வ ப=யைல உவாகியவ! ெதாட!+ ஒ ெபாளி மீ 10 விநாகE) ேம2 நா$
கவன$ ெச;த யா
ெதாட!@சியாக ஏ ப'$ மா ற/க ஒB/கான ைறயி2 
தி!@சிைய ேநாகி ஏ ப'$ மா ற/க எ ?றியவ! -

296

ெதளிவான கவன$ எ ப -

297
298
299
300

N&ட2 – ல/க2 ஏ பட காரணமாக அைமவ
N/)$ வியாதி இதனா2 ஏ ப'கிற ணி+ ெசயலா த2 இத ஒ ப)தியா)$
தீவிர மனேநா) எ'கா='
திாி" கா=சி அ2ல தவறான "ல கா=சி ஏ ப'வத )
காரண$ தி\ெரன ேக=)$ ஒ மாணவன கவனதி2
தி=டமி=' க பித2 ைறைய உவாகியவ!
தானாக இய/)$ ேசாதைன@ சாதைனக(Automatic Testing

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

Device) -

உடயக வள!@சி
ஏ.எ. நீ2

பாிேசாதைன ைற
2005
15-35

?ட! (G.F.Kuder)
பிெர[ 
ரா/
கவன மா ற$
ஹா!லா
மீ&'$ மீ&'$ 
ணிவான
ெசய2கRல$
ெபறப'வ.
"ல உ"க
ேஸேஸஈ

அைட7 ஊக$
மன@சிைத7
4Fநிைல
நீ&ட ேநர$ பி)$ 
கி ன!
Pressy

தாராச+ )B அைமகப=ட ஆ&' 1948
தா!&ைடகி பயி சி விதி எத கியவைத வதி மப ெசத2
?கிற
தா!&ைடகி பயி சி விதி எத கியவைத வதி ?கிற
பாிK
ச!. பிரா [
தனியா ேவபா'கைள அளவி=டவ! கா2ட ,
ஆ!.பி.கா=ட2
மர" ம $ 4Fநிைல
தனியா ேவபா= ) காரணமாக இப நாளமி2லா@
Kரபிகளி
தனியா ேவ ைம ப&"க மாபட காரண$
மாப=ட ெசய2க

www.kalvisolai.com

311
312
313
314
315
316

தனியா! ேவபா'க ஆ பர"களி2 காணப'கிற எ 
?றியவ! தனி பயி வி" ைற க பித ேவ ெபய! எ ன தனி நப! உளவிய2 த ைனேய ஆரா$ ைற எ ப
த ைன ப றி )ழ+ைத எ ன நிைன ெகா&கிற
எ ப
த ைன ப றி உய!வான ககைள உைடய )ழ+ைதக
தன ____________ திறைன ேம$ப'தி ெகாவா!க.

ைடல!.
ெக2ல! தி=ட$
ஆ=ல!
அகேநா) ைற
த N&ட2
ஆ ற2 

317

த ெனறிப'$ அறி7ைர பக!தைல பிரபலப'தியவ!

கா!2ேராஜ!

318

த ெனறி அறி7ைர பக!த2 ைறைய பிரபலப'தியவ!
த னிட$ அ பாக இகி றன! எ பைத உண$
)ழ+ைத) ____________வள!@சி ஏ ப'கி ற.
த னி@ைசயாக எB$ ல/கைல@ சா!+த ஆகநிைலத
க ற2 ேசாதைனயி2 கி ன! பய ப'திய வில/)
த னைடயாள உண!7 ஒSெவா வள!@சி நிைலயி;$
மாப'வ எ ?றியவ! த நிைற7 ேதைவ ெகாைகைய எ'ைரதவ! தன)$ ம றவ!கE)$ பய$, மகிF@சி$ விைளகி ற
வாFைகயி2 எ2லா 4ழ;$ ெபாதபா' ெச ெகா&',
மகிF@சியாக வாFபவ!க -

கா!2 ஆ! ேராஜ!

319
320
321
322
323

த க       
எ
எாிச
மாேகாS
மனநலைடேயா!.
பிறட எளிதி பழ 
திறைடயவக ேதா
விைய க வள
மாடாக பயபட
மாடாக
,

324

த உண!7 மி)தியான )ழ+ைதக

325
327

த நிைற7 ேதைவ ெகாைகைய எ'ைரதவ!
த தவைற மைற ெகா&' பிற! மீ பழி ேபா'த2 எ ற
த கா" நடைத) ெபய!
த கால வவிய த+ைத - 

328

த கால உளவிய2 ேகா=பா' எ ன? -

329

தவக ெச$ மாணவைன தித ஏ ற
தவக ெச$ மாணவைன தித ஏ ற தவ ெச$ மாணவைன தித ஏ ற

326

330
331

www.kalvisolai.com

,

மாேலா
"றெதறித2
ய=
மனிதனி நடைத
ேகால/க
ப றியதா)$.
ந2வழி கா='வ
ந2வழி கா='வ
ந2வழி கா='த2

332 தைலயிடாைம” ஆசிாிய! நைடைறயி2 ெகா&'வவ 333
334
335
336
337
338
339
340

341

தைலைற இைடெவளி' எ+தபவனதின)ாிய
பிர@சைனயா)$ த!டனி 5&ணறி7 ெகாைகயி2 உள மனதிற களி
எ&ணிைக எதைன
த!கவிய2 எ+த இய ஒ ப)தியா)$ த!கவிய2 Logic எ+த இய ஒ ப)தியா)$ த!காீதியான சி+தைன எ ப
த!க ாீதியான சி+தைன எ ப தமிFநா=' பாடA2 எ+த வட$ நிவப=ட தமிFநா=2 ேம2நிைலக2வி அறிகப'தப=ட ஆ&' -

தமிFநா=2 ைசனி பளி எ/)ள -

க='பா'
இ2லாைம
பி )மரபவ$.
எ='
ெமவிளகவிய2.
உளவிய2
விாி சி+தைன
ஆராத2

1970
1978

உ'மைலேப=ைட,
அமராவதி நக!

345

தமிFநா=2 ஊன ேறாகான ஆசிாிய! பயி சி க2]ாி
எ/)ள தமிFநா=2 10, +2, +3 எ+த வட$ அறிகப'தப=ட - 
ேடாரன எ பவ! 
கவாி ஆ தி ைச2=  எ ற "தகதி ஆசிாிய! -

346 

=@னாி வவைம"ேகா=பா= ப

347

டாசிடாேகாபிைன வவைமதவ! -

மன$ அறி7சா!
இயகைடய
R.B.ேக=ட2

348

டாசிடா ேகா Rல$ அளகப'வ

கவனித ேநர$

349

ேசாசிய2 டா எ ற "தகதிைன எBதியவ! -

ெஹ!ப!= ெப ச!

342
343
344

www.kalvisolai.com

 ேகாைவ
1978

த+வவாதி.
மாியா மா&ேசாாி

350

ைசனி பளிக கழகதைலவ! யா! -

351

ைசனி பளிக கழகதைலவ! யா! ைசனி பளிக இ+தியாவி2 எதைன - 
ைசகி எ ப - உயிைர )றி)$ ெசா2
ைசகாலஜி (PSYCHOLOGY) எ$ ெசா2 எ+த ெமாழி@ ெசா2 ெச ைனயி2 உய!நிைலபளி ஆர$பிகப=ட ஆ&' - 
ெச ைன ப2கைலகழக$ ெதாட/கப=ட ஆ&' ெசய2ப' ஆகநிைலயித$ - கி ன!. அவ! பாிேசாதைன)
பய ப'திய வில/) ெசய2ப' ஆக நிைலத ேகா=பா'
ெசய2 வழி க ற2 எ ப 4Fநிைலேய ஒவைடய நடைத மா றதி ) ெப$ காரண$
எ ?றியவ!
4Fநிைலயி தாக$ எேபா ெதாிகிற 4Fநிைல ப றி ஆரா+த மனநிைல ஆவாள!
4Fநிைல) ம ெறா ெபய! 4Fநிைல ப றி ஆரா+த மனநிைல ஆவாள! சின$ ெகாவ உட;)_____________
சி )ழ+ைதக சRகவிய2" ெபவத ) கிய இட$ வகிப

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

-

நம பாகா"
அைம@ச!
நம பாகா"
அைம@ச!
17

கிேரக ெமாழி@
ெசா2.
1814
1857

எ 

கி ன!
ெதாட! க ற2
ப!னா!=
வள$ேபா.
ெக2லா
ெசய ைக.
ெக2லா
தீ/கான 
)'$ப$.

சிறபியல2" மாணவ!கைள எத அபைடயி2
5&ணறி7 ஈ7
வைகப'கிேறா$ சிற+த, சிகனமான க ற;) அபைடகE தட$ெபவ கவ!@சி$ 
தி!@சி$
ந2ல மனநிைல
சிற+த மன நல உள ஆசிாிய!களா2 ம='ேம உள மாணவைன
உவாக $.
சில சமய/களி2 நம கவனைத கவ$ ெபாகளி
ெபாக
த ைமகைள
காரணிக
சி+தித2, தீ!மானித2 ேபா ற மன@ ெசய2களி ைமயமாக ெப Rைள
திகFவ
சி+தித2, க பைன ேபா றைவ எதனா2 ெசயப'$ ெசய2க அறி7 திறனா2.
-

சி+தைன) ெமாழி அவசியமி2ைல எ பைத மனித )ர/ைக
ைவ நிUபிதவ!
சிKபவ எ ப - 
சிK பவ$ எ ப சிகலான மனெவB@சி
சிகலான ெபாைம க
சா )B அறிகப'தப=ட ஆ&' -

www.kalvisolai.com

பியாேஜ

ந!சாி பளி
0-1 ஆ&'க
ெபாறாைம

சிறிய நீல நிற சர
க=ைட
1934

379
380
381
382
383
384
385
386

சாதைன ெச கா=ட கிள!+ெதB$ உண!7
சாதைன ஊக ெகாைகைய விாிவாகியவ!
சாியான இல)கைள 7 எ'க யாத நிைலயி2 ஒவ)
ஏ ப'$ ேபாரா=ட$ சராசாி 5&ணறி7 ஈ7
சRகவிய2பிைன ெபத2 (Socialization) )ழ+ைதகளிட$ எைத
உ=")கி ற.
சRக வள!@சியி2 ‘தா ’ எ ற உண!7 எ+த வயவைர இ)$
சRக வள!@சி )ழ+ைதகE)
சRக வள!@சி அைன )ழ+ைதகளிட$ ஒேர
மாதிாியாக _____________

அைடMக$
ெம<லா&=
மனேபாரா=ட$.
90-109

ந$பிைகக,மதி"க 
,நடைதக 
ஒ வய வைர 
ேதைவயான 
நைடெபவதி2ைல 

சRக மனவிய2 வ2;ந!
சதாயபளிக எ ப எ ன. இைவ எ/)ள - க2வி$
சதாய@ெசய2கE$ ஒேசர நட)$ இட/க.
சதாயதி ப2ேவ )Bகளிைடேய ேபாரா=ட$ எழகாரண$?
சதாயதி2 K/கிய இல=சிய பதிபாக ெசய2ப'வ  சமரச அறி7ைர பக!த2 -  

சா!ெப&ண$

392

ேகா_ல! ேசாதைனைய விள)$ க ற2

393

ேகாலா! ேசாதைன எ ப

உ=கா=சி வழி
க ற2
உ=க=சி Rல$ க ற2

394

ேகாஹலாி ? ப க2வி எ ப ேகாஹலரா2 தன பாிேசாதைனயி2 பய ப'தப=ட )ர/கி
ெபய!
ேகாப$, மகிF@சி, கவைல, பய$ இைவ எதனா2 ெசயப'$
ெசய2க -

ெதாட!@சியான
நைடைற.
K2தா

ெகடா2= எ ற ெஜ!மானிய வா!ைத )றிப ெகடா2= எ ற ெசா2 ெபா ?@ச$ எ ப மாணவ!களிட$ எைத கா='கிற?
)நைட பவ$ எ ப )கிய ேநரதி2 ஒவ த நிைனவி2 ெகாE$
ெபா=களி எ&ணிைக விள)வ )கீ=' ெகாைக இதட ெதாட!"ைடய
)றிேகா ேகா=பா' - 

Bைம 
Bைம
தாF7@சிகைல
1- 3 ஆ&'க
கவன W@K

387
388
389
390
391

395
396

397
398
399
400
401
402
403
404

கா!2 ேராஜ!
அெமாிகா, கனடா
பளி
F.C. தா!

F.C.Thorne

மனெவB@சி வள!@சி.

அைனவ$ ப)$
பளியிேலேய
ேக=ட2, பா!ைவ ேபா ற "ல )ைறபா' உள )ழ+ைதகைள தனிகவனட க
பிக ேவ&'$

www.kalvisolai.com

நிைன7
பா W.C.Bagley

405
406
407
408
409

410

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

)றிேகா ேகா=பா' பா
கா!2
பிய!ச
) ற$ "ாி$ இய2" பர$பைர ப&பா)$ என ?றியவ! )ழபமான ேகா=பா'ைடய "தி ?!ைம எ பைத ெதாிவிதவ! தா!&ைட
)ழப$, ?@ச$, ெபாறாைம, த ெபைம, ) ற உண!7
இர&டா$ நிைல  
ேபா றைவ……………..மனெவB@சிக
)ழப$, ?@ச$, ெபாறாைம, த ெபைம, ) ற உண!7 ேபா ற சிகலான
உண!7கைள எSவா அைழகலா$ மனெவB@சிக.
ெப&க ேவைல)
ெச2வதா2, தனி
)'$ப
)ழ+ைதளி சRக மனெவB@சி பாதிக மிக கிய காரண$
வாFைகயா2, நWன
மயமாத2
)ழ+ைதைய )ழ+ைதயாக கத ேவ&'$ எ ?றியவ!
)ழ+ைதைய )ழ+ைதயாக கத ேவ&'$ எ ?றியவ! )ழ+ைதயி Kத+திர உண!7) மதிபளி)$ ேபா தாேன
ெதாட/)$ திற ……. வயதி2 ஏ ப'கிற
)ழ+ைதயி சRக மனெவB@சிைய பாதி)$ காரணி _____?
)ழ+ைத ெதாழிலாள!கைள த')$ ச=ட பிாி7 )ழ+ைதகைள ந2ல 4ழ2 வள!)$ேபா 5&ணறி7 ஈ7
?ய என ?றியவ! )ழ+ைதகE) த த2 யாாிடமி+ பாச$
ேதா கி ற?
)ழ+ைதகEகான "க )$ உாிைம"ைய ஐ.நா. சைப எெபாB
பிரகடனப'திய
)ழ+ைதகளி ெமாழி வள!@சி த/க ேதைவகைள பிற)
ெதாிவிக )ழ+ைதகளி பா!ைவ கவன W@K )ழ+ைதகளி பா!ைவ கவன W@K
)ழ+ைதகளி க ற2 த2 வழியாக அைமவ
)ழ+ைதகளி இர&டா$ பிற" எனப'வ
)ழ+ைதகளி அறிவா ற வள!@சி )றி ஆரா@சி
ெசதவ!களி2 கியமானவ! )ழ+ைதகளிட$ ைறயான தி=டமிடப=ட ெசய2பா'க எைத
வள!கி றன
)ழ+ைதகளிட$ உய!வான த மதிY=ைட உவாக ஆசிாிய!
ெசய ேவ&ய
)ழ+ைதக ம றவ!கE) ____________ெசய  வி$"வா!க.

www.kalvisolai.com

Uேசா
Uேசா
2-3 ஆ&'க
மரபI,4Fநிைல, 
கலா@சார$
24 


தா
1959 நவ$ப! 20

ேப@K) +ைதய

நிைல
3 த2 7 ஆக
இ)$.
4 த2 6 வைர

"ல கா=சி
)மாரபவ$

பியாேஜ.

பாகா"ண!7  
பாரா='$, ஊக$
உதவி 

428
429
430
431
432
433
434
435

)ழ+ைதக ெபாியவ!கைள ேபா தன எ&ண/கைள
மனதி2 ைவ_____________ இ2ைல.
)ழ+ைதக தாேன ெதாட/)$ திறைன ெபவ )ழ+ைதக த சRகதி+ எதி!பா!ப )ழ+ைதக த!க ைற சி+தைன வள!@சிைய எத Rல$
ஆர$பிகி றா!க )ழ+ைதக சிறபாக ெசய2பட எ அவசிய$?
)ழ+ைதக எதி!பா!ப )ழ+ைத ெவளிலகதி2 இ+ பிாி+ த ைன அைடயாள$
க&' ெகாவ.
)ழ+ைத காதா2 ேக=)$ ெமாழியி அள7$, தர$ )ழ+ைதயி
அறித2 திற ெசய2பா'கE) ேந! விகிததி2 இகி றன
எ ?றியவ!

436

)ழ+ைத இS7லகைத "ாி+ ெகாள உத7வ -

437
438
439
440
441

)ேராேமாேசா$களி2 காணப'வ )மார பவ$ எ ப )மார பவதி2 நடைதைய ெபமள7 நி!ணயிப
)மரபவதின) யா!மீ அதிக ஈ'பா' இ)$ - 
)மர பவனதினாி பிர@சைனக - ஆரா+தவ!
)மர பவ$ மனித வாFைகயி2 ஆர$ப நிைலயி ெதா)"
ஆ)$ )மர பவ$ "ய;$, அைல$ நிைற+த பவ$ என ?றியவ! -

442
443

பழிவா/)வ  
4-6 ஆ&'களி2
அ "$,
அரவைண"$.

அமான$

மனெவB@சி,சRக$,ஒ
Bக$
நிப+தைனய ற அ "
த னைடயாள$
ெந ம $
ஷிேம
இைடவிைன ஆ ற2
ம $ உள தி!@சி
ஜீ 
10-20 ஆ&'க
ஒபா! )B
ஒபா! )B 
டா ஹா2
ரா 
டா ஹா2

445

)மர பவ$ ஒ சிகலான அைமதிய ற பவ$ என ?றியவ! டா ஹா2
ெமகாேல பிர"
கீFேநாகி வக='த2 எ ற ெகாைகைய உவாகியவ! -

446
447

கிைளக ெகா&ட வைக கி2ேபா! 5&ணறி7 ?க எதைன?

448

கி2ேபா!= 5&ணறி7 விதி எ ப

449

கிராம"றக2வி ப றி ஆ7 ேம ெகா&ட )B -

450

கி&ட!கா!ட எ பத ெபா காெகா )'$ப/கைள ஆரா@சி ெசதவ! - 
கால வய 8, மன வய 7 ம $ கால வய 7, மன வய 8
உள இSவிவாி 5&ணறி7 ஈ7 யா?

444

451
452

www.kalvisolai.com

கிெரளட!
180 

பாிமாண 
ைற,5&ணறி7
அைம"
டாட! ஷாிமா )B
)ழ+ைதகளி
ேதா=ட$
க=டா!'

87.5 & 114.5

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

கா!2 பிய!ச ஏB தைலைறகளி2 ஆரா+த ந&ப!களி
எ&ணிைக
கா"ண!@சி எ ப )ழ+ைதயி
காசா பாமினி யாரா2 நிவப=ட - 
காேன க ற2 எதைன நிைலக கன7க ஆ7’ எ ற Aைல ெவளியி=டவ!
க றைல பாதி)$ கியமான காரணி - 
க றைல ேம$ப'$ த2 தகவ2 ெதாட!" சாதன$ க ற;) உதவாத காரணி
க ற கிய காரணிகளி2 ஒ க ற கிய காரணி ஒ 
க ற இனிைம எ ற ைற) அ@சாணி க ற அைட7_______
க ற அைட7
க றல மாத2 கதிய2 ெகாைள எ பதைன
எ'ைரதவ! க ற2 ேன ற$ காணபடாத நிைல க ற2 )ைறபா' உைடய )ழ+ைதக எதிறனி2 )ைற+
காணப'வ! க ற2 இனிைம எ ற ைற) அ@சாணி
க ற2 வைரபடதி2 க ற வள!@சி ஒேர விகிததி2
இகிற. இத ெபா
க ற2 வைரபடதி2 க ற2 வைளவி த=ைடயான ப)தி)
எ ன ெபா?
க ற2 வைககளி2 ெபா+தாத ஒ 
க ற2 ெசய2ைறயி மிக@ சிற+த விளக$
க ற2 எ ப க ற2 இல) எ ப
க ற2 - க பித2 நிகF7கைள விவாி)$ உளவிய2 பிாி7
க ற மனித!க த/கEைடய ெசா+த நா=+ பிற நா= )
)ேயத2
க பித த2 பநிைல
க பித ேபா ஆசிாிய! ெசய ேவ&ய
க பித2 கபட உவாக ைறைய விாிவாகியவ! க பித2 இய+திரதளதி ேனா - 
க பைன பி$ப/க அ2ல சாய2களி ைணெகா&'
திகB$ சி+தைன க )$ ெபாE) வளமாக அைமவ -

www.kalvisolai.com

1260

மனேதைவ
மாியா மா&ேசாாி
8

சிம&= பிரா'
மறத2
வாெனா
தனிப=ட காரணி
கவ!@சி
கவனித2
)ழ+ைத
இைவயைன$
திற
வி2ய$ ேஜ$
ேதக நிைல
பத2
)ழ+ைத
V`ய ேன ற$
ேதக நிைல
மனபாட$ ெச
க ற2
நடைத மா ற$

அைடத திற
அறி மனபாைம
,

,

,

க றபி எழ?ய
விைள7
க2வி உளவிய2
Rைள@ சதி
Wணா)த2
தி=டமி'த2
ெதாட!"தி
க பித2
ேநாவ ம $
ேகாவி
பி எ கி ன!
க பைன
இய ைக ெபா=க

484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

களேகா=பா' க ற2 ெகாைக - 
கவனW@K அறிய உத7$ கவி
கவ W@சி மெபய! - "ல கா=சி W@K இதைன அளக
கவன$ அதிக$ சா!+திப
கவனதி "றகாரணி) ஓ! எ'கா='
கவனதி அககாரணி கவனதி அககாரணி
கவனதி ) அபைட
கவனதி கான உ&ைம காரணி?
கவன W@சி மெபய!
க2வியி ைமயமாக ெசய2ப'$ ப)தி
க2வியி கிய ேநாக$ எ ப
க2வியி "திய உதிகைள க&'பிபைத ஊ)வி பாிK
அளி)$ நிவன$ -

)! ெலவி
டா@சிடா ேகா
டாசிடாேகா
ஆ!வ$
"ைம
மேனாநிைல
மனநிைல

ஆ!வ$
ஆ!வ$
"ல கா=சி W@K
வழிகா=ட2
நடைத மா ற$
NCERT

)ழ+ைதைய
ைமயமாக
ெகா&ட 
Bைமயான ஆEைம

497

க2வியி த ேபாைதய அைம" -

498

க2வியி அபைட ேநாக$

499

ெச ைன
ைசதாேப=ைட
திற பதிேவ'.

503

க2வியிய2 ேம$பா=' நிவன$ எ/)ள- 
க2விநிைலய/களி2 மாணவ!க நடைதைய ப றி அறி+
ெகாவத ) உத7$ மிக கியமான பதிேவ' க2விகான ேகாண ெசய2பா=ைட ?றியவ! க2வி வழிகா=ட2 ப றிய வைரயைறக ?றியவ!கE மிக@
சிற+தவ!
க2வி வர$பான அறிைவ வள!கிற -

504

க2வி ேத!@சியி2 பி ப=ேடா! எ கதப'$ மாணவ!?

505

க2வி க பித2 உபகரண நிைலயிைன அறிகப'தியவ! -

)ைற+த மதிெப&
ெபபவ! 
கி ன!.

506

க2வி எ ப -

ெவளி ெகா&ட

500
501
502

 ெரட
அனிேரா

ெபGசமி "E$

பிற மாணவைர விட

(to bring out)

மாணவ கற
அ!பவ கற
"ைற கர $%நிைல
மாணவகளி மன
இயகைள அறிவ
,

507

க2வி உளவிய பரெப2ைலக -

508

க2வி உளவிய2 மிக கியமாக கதப'வ
க2]ாி க2வி க பவ!க எ+த பவதின! க2கதா ப2கைல கழக)B இS! தைலைமயி2 ?ய -

509
510

www.kalvisolai.com

,

,

பி )மர பவ$.
ைமேக2 ேச=ல!

.

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535

க7த ேபா ஆணிடமி+ ெபறப'$ )ேராேமாேசா$
கதிய2 நிைல ேதா வ க='பாட ற இைணதறி@ ேசாதைன க=டாய இலவசக2விைய 6 - 14 வைர அைனவ)$ வழ/க
பாி+ைர ெசத )B க=டாய இலவச க2வி வழ/கப'வ ஒBக$ சா!+த சா!" ேநாகைத அைடய ேதைவயான வய ஒBக வள!@சிைய ப றி ?றிய உளவிய2 அறிஞ! ஒBக வள!@சிைய ப றி ?றிய உளவிய2 அறிஞ!
ஒBக வள!@சியி2 கிய ப/) வகிப ஒSெவா மனித$ தனித ைம ெப ம றவ!களிடமி+
ேவப=' காணப'வத ) ெபய! ஒேர பாடைத நீ&ட ேநர$ க பி)$ ேபா மாணவ!கE)
ஏ ப'வ
ஒேர ேநரதி2 இ ெசய2களி2 கவனைத ெச;வ
ஒவன உளதி2 உளவ ைற தாேன வி" ெவபி றி
ஆரா+ 7) வ$ ைற
ஒவ "ல கா=சி வழிேய அறி+த ஒ ற பிரதியாக இபி
யா? ஒவாி மனநலைத தீ!மானி)$ காரணிக ஒவாி ஆEைம ேகாளாகE) அபைடயாக அைமவ
ஒவ! விழி"ட இக எ+த மனெவB@சி உத7கி ற.
ஒவ! "ளிய மரதி மீ ேபக நடமா'வ ேபா 
எ&Iத2 ஒவ! நடைத பிறF@சிக ஏமி றி, பிறேரா' இைண+
ேபா)$ த னிணகேம மன நல$ எ ?றியவ! ஒ மாணவ பளியி2 பக மாணவனி "தகைத
தி'வ ஒ மாணவர கவனைத க='ப'$ அக காரணி

Y
10 வய) ேம2

L/
சா கமி=

14 ஆ&'க வைர
11-12

மCக2

பியாேஜ

ப க
தனியா ேவ ைம
ெவ"
கவன அைல@ச2
உ ேநாக2 ைற
மீ ஆக க பைன.
நா )
மனெவB@சி
அதி!7க
அ@ச$  
இ2ெபா கா=சி
மா!க கி/
பிர@சிைன நடைத.
மாணவன
மனநிைல, உட2நிைல

3 த2 25 விநாக
ஒ மனிதனி கவன அைல@ச2
வைர
ஒ ெபாைள ேவ ெபாளாக உண!த2
திாி" கா=சி
ஒ ெபாைள ெதளிவாக அறிய ெசயப'$ ய சிேய கவன$ மCக2
என ?றியவ!
10
ஒ ெபாளி மீ ெதாட!+ எதைன வினாகE) ேம2
ந$மா2 கவன$ ெச;த யா?

www.kalvisolai.com

536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552

553

554
555
556

ஒ ந2ல சRக அைம"கான 5&ணறிவி ப/ைக ப றி
ஆராவத காக உத7$ ைற
ஒ நாி திரா=ைச பழ/கைள அைடயாத ேபா “@சீ @சீ” இ+த
பழ$ "ளி)$ எ ?வ எதைகய த கா" நடைத?
ஒ ெதாடகபளியி2 ஒ மாணவ) ேதைவயான
நிலபர" - 
ஒ தாயி இ )ழ+ைதகளி2 ஒவ ந2லவனாக7$, ஒவ
தீயவனாக7$ இப
ஒ தனிநபாி Bைமயான நடைத தாேன ஆEைம எ 
?றியவ! ஒ )றிபி=ட வ)பி2 ேதா2விைய ெபவ
ஒ )றிேகாைள அைடய யாம2 த'கப'$ ேபா
மனசிைத7 ஏ ப'கிற எ ?றியவ! ஒ )ழ+ைதயி த2 ஆசிாிய!
ஒ )ழ+ைதகயி த2 ஆசிாிய!
ஒ )ழ+ைத வாிைச ெதாட! கிராமப சி+திக ெதாட/)$
கால$ ஒ )ழ+ைத தா க&?டாக பா!, சி+தி ெசய2ப'$
நிைல அறி7 வள!@சி திறனா)$ என பியாேஜ )றிபி'கி றா!.
இ அறி7 வள!@சியி எதைனயாவ நிைல
ஒ )ழ+ைத தன ேதைவயான V!தி ெசெகாள அ
ெவளிப'$ மன உண!7 யா?
ஒ )ழ+ைத தன உாிைமகளி2 பிறர )கீ'
காணப'$ேபா         _____________  எBகிற.
ஒ க இர=ைடய!க ஒேர 4ழ2 வள!+தேபா,
இவ!களிைடேய 5&ணறி7 ஈ7 (r)
ஒ க இர=ைடய! ேசாதைன நிகF+த இட$ எ?  ஒ க இர=ைடய! ேசாதைன நிகF+த இட$ எ
ஒ உய!நிைலபளி) நி!ணயிகப=ட )ைற+தப=ச
நிலபர" எSவள7 ஒ ஆசிாிய! மாணவாி ?@சைத ேபாக எ ன ெசய
ேவ&'$.

பாிேசாதைன ைற
காரண$ கா=ட2
0.88 ச.மீ

ேவ ைற விதி.
ஆ2ப!=
ேதக$
மா!க கி/
ெப ேறா!
ெப ேறா!
7-8 ஆ&'க
R றா$ நிைல.
அBைக 
ெபாறாைம 

r = 0.87
அேயாவா
அேயாவா
 4 ஏக!

ம றவ!களா2
வி$ப'$
சிற"கைள
உணர@ெசவத
Rல$
3 - 4 மாத/க.

ஒ! )ழ+ைத த தாைய எதைன மாத/கE) பி ன!
அைடயாள$ க&' சிாி)$ -  
ஒ! இலைக அைடய ய;$ ஒவ) அSவிலைக அைடய பிர@சைன 
யாதப அவெகதிேர சில தைடக )கி'மானா2 அ ஒ! ஆசிாிய! அதிகமாக கவன$ ெச;த ேவ&ய பவ$ எ - )ழவி பவ$.

www.kalvisolai.com

557

ஒ"ைடைம விதி எ ப

)Bவாக எ&Iத2

558

ஒப! )B எ ப
ஒத? (அ) ஒத )ண/க ேகா=பா' ஒத? (அ) ஒத )ண/க ேகா=பா' ஒத இய2" ஒதிய2பிைன உவா)$ எ ற ேகா=பா=ைன
?றியவ!
ஒத இய2" ஒத இய2பிைன உவா)$ என ?றியவ!
ஏ ?  ஏத )? எப? எ ற ேகவிக எ+த பவதி2
ஏ ப'கி றன ஏ எ நீ2 அவ!களா2 வ/கப=ட ச$ம!ஹி2 பளி எ/) 
வகப=ட எSவித கவி$ இ றி பிறைடய நடைதைய
அறி+ெகாள உத7$ ைற
எாிசனி ? ப மனிதனி சRக ேகா=பா' எதைன
நிைலகைள ெகா&'ள?
எாிக சRகவிய2" வள!@சி பநிைலக எமி இவைடய க பைன)ழ+ைத எபி/ஹா ேசாதைன எதட ெதாட!"ைடய எ+த )ழ+ைதக 2-6 வயவைர ெதாட!+ ேபKவ இ2ைல -

சமவய )ழ+ைதக

559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

தா!&ைட
தா!&ைட
கிாிேகா! ெம&ட2
ெம&ட2
)ழவி பவ$.
இ/கிலா+தி;ள
ைவட
ேபா= ைற
8 நிைல

எ='.
Uேஸா
மறத2
திகி ேபK$
)ழ+ைதக.
ம ற )ழ+ைதேயா'

எ+த )ழ+ைதக தாF7 மனபா ைமைய வள!
ெகாகி றன!

விைளயாட

அடகி ைவத2.
ராப!= .M. காேன

576
577
578
579

எ மனபிறF7கE) வழி வ)பதி2ைல எ=' வைகயான க ற2 ப றிய “க ற2 4ழ2க” எ ற Aைல
எBதியவ!
எ=க!ேட அபவ வவ$ ஊ)ைமயி வவைமைப த+தவ!க
உ ைனேய நீ அறிவா' என ?றியவ! உ ைனேய நீ அறி+ ெகா எ ?றியவ!
உ ேநாக2 ைறயி த ப உ ேநாக பக -

580

உ ேநாக இதிப -

?$" 
ெசேகா,
கிராேபா!'
சார\
சார\
உ ேநா)த2
ஏB
நடைதைய
ெபாைம ப'த2

581
582
583
584

உ ேநாக ப உளவிய2 வைககைள உவாகியவ!
உளவிய2 பாிேசாதைன) விதி=டவ! உளவிய2 பாிேசாசைனக -

நா ) 
கி ன!
இ.எ@. ெவப!
ெவப! (E.H.Weber)

571
572
573
574
575

www.kalvisolai.com

மகப'$ )ழ+ைத

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

601

602
603
604

உளவிய2 க காத ஆசிாிய! க பி)$ ேபா மாணவ!களி
க ற2 ஏ ப'வன

பய$ ம $
ெவ", கழி7,
ேதக$
சிம&= பிரா'.

உளவிய2 எ ப மனிதனி நனவ ற நிைலேய என ?றியவ! உளவிய2 எ ப மனிதனி நடைத, மனித உற7 ைறகைள )ேரா, )ேரா
ப றிய பபா)$ என ?றியவ!
உளவிய2 எ ப மனிதனி நடைத, நடைதயி காரண/க, மCக2
நிப+தைனக ஆகியவ ைற ப றி பபதா)$ என ?றியவ!
-

உளவிய2 எ ப மன ப றிய எ ?றியவ!
உளவிய2 எ ப மன அறிவிய2 அ2ல எ ?றியவ! ''உளவிய2 எ ப நன7 நிைல ப றிய'' இதைன
வதியவ!
உளவிய2 எ ப ஆ மா ப றிய அ2ல எ ?றியவ!
உளவிய2 எ ப உளப)" ேகா=பா' உளப)பா7 ேகா=பா=ைட விதி=டவ! உ மதிY=' ைற) ெபாதமி2லாத உள இய பிய2 Aைன எBதியவ! உள இய பிய2 (PSYCHOPHYSICS) உல கிராம$ எ ற ேகா=பா=ைன ?றியவ! - 
உயிாின/களி நடைதகைள அறி+ ெகாள ந$பகமான ைற

கா =
வா=ச
வா=ச

.

கா =
மனித நடைதைய
ஆரா$ அறிவிய2.
சிம&= பிரா=
பிரா'
பாிேசாதைன

அ=டவைண
ஜி.. பிரா ச!
ஃெப@சன!

(Gustav.T.Fechner)

மா!ஷ2 ெமEக
பாிேசாதைன ைற
அதிகமான

பாரா='தைல வழ/க
ேவ&'$,ந றாக
ஊ)விக
உய!வான த மதிY=ைட )ழ+ைகளிட$ வள!க  ஆசிாிய!க ேவ&'$,எதி!மைற
எ ன ெசய ேவ&'$
யான ககைள
தவி!த2 ேவ&'$
உய!நிைல பளியி2 ப)$ மாணவ!க எ+த பவதின! - )மர பவ$.
உய! அறிவா&ைம,
உய! அறிவா&ைம )ழ+ைதகளிட$ காணப'$ உய!திறைமக - உய! ெசயலாக$,
உய! ஆகதிற .
உ+த )ைற" க ற2 ேகா=பா' -

www.kalvisolai.com

ஹ2

606
607
608
609

உட பா=' ைறயி2 வ;M='$ N&டைல ஏ ப'வ
உடலா2 ெச$ ெசய2க உடலா2 ெச$ ெசய2க
உடலா2 ெசயப'$ ெசய2க எ? உட2 வள!@சி ேவகமாக நைடெப$ பவ$ எ?

610

உட2 ெபக$ எ ப -

605

611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

உட2 ெசய2பா'க ம $ உள@ ெசய2பா'க
இர&ைன$ சீராக@ ெசய2பட உத7$ கிய நாளமி2லா@
Kரபி
உ=பா!ைவ Rல$ தீ!7 காI$ேபா மனித) ஒ திறைம$
சாதைன "ாி+த மகிF@சி$ ஏ ப'கிற.
உ=கா=சி வழிக ற2 - ேகா_ல!. அவ! பாிேசாதைன)
பய ப'திய )ர/கி ெபய! உ=கா=சி வழி க றைல உவாகியவ!
உ=கா=சி Rல$ க றைல த த2 விளகியவ!
உ=கா=சி Rல$ க ற;) ேகா_ல! பய ப'திய பிராணி
உ= அறிைக ெவளியிடப=ட ஆ&' இ ைறய கால க=டதி2 நீ எதைகய க2விைய மாணவ)
அளிக வி$"வா?
இவ ெபாதமான ேஜாைய ?
இ காரணி ெகாைகைய வ)தவ! இர7பளிக யாகாக நடதப'கி றன இரW+திரநா தா?) கீதாGசகான ேநாப2 பாிK எேபா
கிைடத இரத$ கைமயாக7$ ரத நாள$ அ+ நி காம2
ெவளிேயறினா2 …….. ேபாடேவ&'$
இர&' )ழ+ைதகளி2 ஒ )ழ+ைத ந ) N/கிய )ழ+ைத,
ம ெறா N/காத )ழ+ைத இவ!களி க றைல ஒபி'வத )
உத7$ ைற
இர&டா$ நிைல மனெவB@சிக
இய ைக நம) ேபாதிகிற எ ?றியவ! இய ைக நம) ேபாதிகிற எ ?றியவ! இய ைக அரK, இய ைக மனித , இய ைகயான நாகாீக$
இய2Vக ெகாைக இயகள உளா!+த ெசய2

www.kalvisolai.com

பாிK ெபா=க
நடத2, நீ+த2
நடத2, நீ+த2
நீ+த2.
)மரபவ$
உட எைட$
உயர$ அதிகாித2.
பி=L=டாி Kரபி
Aha experience

K2தா
ேகாஹல!
ேகால!
மனித )ர/)
1854

4Fநிைல ம $
ந ெனறி க2வி 
கி ன! க ற2
விதி 

பிய!ேம 
திேயா!
1913

\!னி ெவ=
க='ப'தப=ட
உ ேநாக2 ைற
?@ச$,த ெபைம,)
ழப$
Uேஸா
Uேஸா
Uேஸாவி தவ$
வி2ய$ மCக2,
வி2ய$ ேஜ$
க ற2

631
632
633

இைடநிைல க2வி)B எ அைழகப'வ ஆEைமைய ேதா வி)$ காரணிக ஆEைமைய மதி" ெகாைகயி அபைடயி2 விவாிதவ! -

ல=Kமண தயா!
)B
இர&'$. 
பரா/க!
உயிாிய2 காரணிக,
சRகவிய2
காரணிக,
உளவிய2 காரணிக

634

ஆEைமைய ேதா வி)$ காரணிக -

635

ஆEைமைய அளவி'$ ைமதட ேசாதைனைய உவாகியவ!
ஆEைமைய அளவி'$ ெபா இைணதறி ேசாதைனைய
உவாகியவ! ( Thematic Apperception Test – TAT)
ஆEைமைய அளவிட பய ப'$ மிக ெபாதமான ைற

ேராசா

ஆEைமைய அளவிட உத7$ ஒ "றவய ைற எ?
ஆEைமயி வைகக ஆEைமயி உள ப)பா7 ெகாைகைய ெவளியி=டவ!
ஆEைம ?களி வைகபா=ைன ?றியவ! ஆEைம ---------ைய )றி)$ ஆEைம எ ப மனித!க த/கE) அளிகப=ட
4Fநிைலயி2 எ ன ெசவா!க எ பைத ?=ேய அறிய
உத7வ ஆEைம எ ப ஒவர ப&"களி தனித ைம வா+த
அைம" எ ?றியவ! ஆபிெர= பிேன எ+த நா=ைட@ ேச!+தவ! ஆ2பிர= பா&'ரா எ+த கைத வகி றா!

தர அள7ேகா2 ைற

636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646

650

ஆர$ப க2வி வயதின!
ஆயத விதிைய ேதா விதவ! ஆதார க2விைய எத Rல$ ேபாதிக ேவ&'$ என கா+திஜி
?கிறா!
ஆ=ல!, L/ யாைடய சீட!க -

651

ஆசிாிய!கE) ஒBக நைடைற விதிக ேதைவ. ஏெனனி2

647
648
649

www.kalvisolai.com 

!ேர
Kயசாிைத
இர&'
சிம&= பிரா=
ஐெஸ 
மன இய2"க
ேக=ட2.
கி2ேபா!'
பிரா 
மாதிாி (Role
model)  

பி )ழ+ைத பவ$
தா!&ைட
தாெமாழி
பிரா'
மாணாகாிட$ சிற+த
விைள7கைள
ஏ ப'$

652
653

654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674

ஆசிாிய!கEகான R பணிகளாக பிெளெச=, டாெச=,
Rெவ= ஆகியவ ைற நி!ணயிதவ! -

எரமா

ஆகநிைலயித ேகா=பா= ேனா
ஆகதிற ப றிய மி னேசாடா ேசாதைனயி (ெமாழி ம $
ெமாழியி2லா@ ேசாதைன) உபக எதைன
ஆகதிற எ ப
ஆக@ சி+தைனயி2 நா காவ ப ஆக@ சி+தைனயி2 எதைன பக உளதாக கிரகா$ வால
ெதாிவிதா!
ஆக@ சி+தைன) ______ சி+தைன அபைடயான
ஆக@ சி+தைன வள!த2 ஒபைட" வினாக எதைன
N&ட?யைவயாக இக ேவ&'$?
ஆக நிைலத$ ப றிய ேசாதைனட ெதாட!"ைடயவ!
ஆக நிைலததி ) பாSேலா பய ப'திய பிராணி
ஆக நிைலத2 Rல$ க றைல உவாகிய
அைனவ)$ ெதாடக க2வி
அைனவ)$ க2வி இயக$
அைன )ழ+ைதகE$ ____________எதி!பா!கி றன!

பாSேலாS

அ ைப
ஆசிாிய! வ)பைறயி2 மாணவ!கE) எ ன ெசய ேவ&'$? ெவளிப'$
ெசய2கைள க 
தர ேவ&'$
சRக
மதி",
ஆசிாிய! பணியி ெவ றி) பி வவனவ எ மிக7$
ெபாளாதார 
ைண"ாி$ என ககிறீ!க?
ேம ைம ெபத2
க பி)$
பாட$
ஆசிாிய! பணியி2 கீFவ$ எப)தியி2 மி)+த அறி7 கிைட)$
ெதாட!பான A2க
என ககிறீ!க?
எBத2
ஆசிாிய! எ பவ! கைணைடவரா ஊகமளிபவரா
எரம
இத2 ேவ&'$ என@ ெசா னவ! ஆசிரமபளி எ/) நிவப=ட பா&@ேசாி
ஆசிரம பளிைய உவாகி க2வியி2 "ைம ெசதவ! அரவி+த!
ஆசிரம பளிைய உவாகி க2வியி2 "ைம ெசதவ! அரவி+த!
நர$" "களி
ேவகைத
ஆசாைன K றி;$ ைமய ஷீ எ ன ெசகிற?
அதிகாிகிற
,)ைறகிற

அைன மா+த!கைள$ அவரவ! உடலைம" ேக றவா
)றிபி=ட உயிாின/களாக வாிைசப'தியவ! -

www.kalvisolai.com

10

விாி சி+தைன
சாி பா!த2.
நா )
விாி

விாி சி+தைன 
கி ன!
நா
பா2லாS
UPE
SSA

நிப+தைனய ற
அரவைணபிைன
ெஷ2=

ெதா='ண$
பவ$.
ெதா=' உண$
பவ$
பிற" த2 18
மாத/க வைர.

685

அனி@ைச@ ெசய2க நிைற+த பவ$ அனி@ைச@ ெசய2க அதிக$ நிைற+த பவ$ என பியாேஜ
இபவைத )றிபி'கிறா!
அனி@ைச ெசய2 எ+த வய வைர நைடெப$ அறிெவாளி இயக$ ெதாட/கப=ட ஆ&' - 
அறி7ைர பக!த ைமயமாக ெசய2ப'$ ப)தி
அறி7ைர பக!த2 வைககளி2 எSவைக அறி7ைர பக!த2
அறி7ைர வழ/)பவ! மிக கிய ப/) வகிகிறா! அறி7"ல வைரபட$ எ$ கைத ?றியவ!- 
அறி7சா! க ற2 அI)ைற அ2லாத
அறி7சா! க ற2 அI)ைற அ2லாத அறி7 வள!@சியி நா கா$ நிைல 12 வயதி ) ேம2 எனப'$ 
ைறயான ெசய2 நிைலயான ?றியவ!
அறி7 வள!@சி) காரணமாக இப -

686

அறி7 வள!@சி) காரணமாக உளைவ

687
689

அறிவா ற திற7 வாயி2க எனப'வன அறிவா&ைம ஈ7 ெசா2ைல த தலாக பய ப'தியவ! - 
அறித2 திற வள!@சி) ஒ எ'கா='
சி+தைன

690

அறித2 திற வள!@சி ேகா=பா' (Congnitive Development)

691
692
693

அறித2 திற வள!@சி ெகாைகைய உவாகியவ! அவா7 நிைல அ2ல விப அள7 அவா7 நிைல அ2ல விப அள7 அதிக பாகா"ண!ைவ ெபற இயலாத
)ழ+ைதக ____________ வி$"கி றன.
அதிக )ழ+ைதக உள )'$பதி2 பிற+த )ழ+ைத) எ+த
உண!7 அதிக$?
அ&ட$ (சிைன =ைட) வி+தIைவ ேபா எதைன
மட/) ெபாிய அைடMக$

675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

688

694
695
696
697
698
699
700

அபைட ? ஆEைம ெகாைக அபைட மனெவB@சி
அபைட உளதிற க ேகா=பா' எ ற 5&ணறி7
ேகா=பா=ைன உவாகியவ!

www.kalvisolai.com

1990

ேந!காண2
சாதாரண அறி7ைர
பக!த2
ேடா2ம
மனபாட$
ெசவித2
ெச க ற2
பியாேஜ

மர" + 4Fநிைல
சRக$, வாெனா,
ெதாைலகா=சி,
ஆசிாிய!
ஐ$"ல க
ெட!ம
பியாேஜ Jean
Piaget,  "Uண!
Jerome S.Bruner.
பியாேஜ
ெட$ேபா (Dembo)

ெட$ேபா

தனிைமைய
ெபாறாைம,ேபா=,இ

ரக$
8500 மட/).

ேடவி=
ெமெல&=
G.W.ஆ2ேபா!=  ,
R.B.கா=ட2
சின$
எ2. த!ட .

701

அடMக$ -

702

அடலச எனப'$ ெசா2 எ+தெமாழி@ ெசா2 அ@சீவி/ ெசாைச= எ ற A ஆசிாிய! -

703

ேடவி=
ெமெல&=
இலதீ ெமாழி@
ெசா2
ெமெல&'

திறைமைய வள)க
ேவ* தனபி)
ைகைய வள)க
ேவ* காண+சி
ைய வள)க ேவ*
,

704

அ@சைத நீக எ ன ெசயேவ&'$

,

,

 

705

அகக

, "றக

ஆகிேயார இய2"கைள விளகியவ! 

/
மாணவ!க,
மனநிைல

706

அகேநா) ைறயி Rல$ த/கள நடைதயிைன அள+தறிய ) றியவ!க, 
யாதவ!க
ெநறிபிறF
நடைதளவ!க

708

அகேநா) ைறயி ஆ7கள$ எ ப
அகேநா) ைறயான -

709

அக ேநாகி ைற எ ப -

707

710 Wechsler's Adult Intelligence Scale
711 VIBGYORஎ
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721

மனிதனி ெசா!த
அபவ#களி $ய
ெவளிபா
WAIS
.

ப ................ எ பத ) ஒ சிற+த எ'கா=' நிைன7 4திர/க

University Grant commission (1945) – Based on Sergeant report 1944)
Higher Education Commission (19
UGC
University Education Commission.
Radhakrishnan
Two factor intelligence g x s
Spearman
Triarchic theory, culture
Sternberg
Trial & Error, 3 Laws, Cat, Puzzle Box, Multifactor Theory CAVD – Thorndike   
intelligence measure.
The technology of Teaching எ ற A ஆசிாிய! கி ன!
The School of Tomarrow எ ற A ஆசிாிய! ஜா Cயி
TEASPR Values
Spranger
Teaching Machine.
Sydney L.Pressry 
TAT (1935) 20 Card for M& 20 For F , 10 is Common  one Black
Morgan & Murray
card Total 30

722 SUPW எ

ற கதிைன வதியவ! -

723 Structure of intellect 150 (5x5x6), content, operation, products
724

உள$.
அகவய த ைம
ெகா&ட.

-னிவ. கப அெமாி)க நா/0 எ2தைன மாணவக
ெசைன வ3தன
www.kalvisolai.com
SS

ஈவரரா ப=ேட2
J.P.Guilford   
461

725 Social Contract எ ற A ஆசிாிய! 726 Sign gestalt theory – Variables 
727 School and Society ஆசிாிய! Sarva shiksha Abhiyan ( Anaivarukkam kalvi Thittam) (86
728
Amendment) 6 – 14 yrs
Russian, 1904 (Nobel) ,  Classical conditioning, dog, extinction
729
Spontaneous recovery, Saliva.
730 RMSA எ

ப -

731 Right to Education
732 Rehabilitation Council of India
733 realism
734
735
736
737
738
739
740
741
742

Psycho analysis, Id, ego, Superego, conscious,
Unconscious,    Sub conscious,  oral, Anal, Dream Analysis, Free
association, Catharsis, Libido, Dream
PSI – Personalized System of Instruction, Keller Plan
Progressive School, Summer Hill School, Personal Freedom For
Children England. (1921).
Pragmatism – Value
Pragmatism – Reconstruction in philosophy (book), Reflective
thinking concept
Philosophy of Marriage (book)
Philosophy is a science which discovers the real nature of
supernatural things – numeric approach.
Philosophy - Republic (book)
Personal Conduct Programme

743 Operation Enlightment எ

ப எ ன - 

Operant Conditioning, Programmed Learning, Rat, Skinner
Box,  Reinforcement,  Punishment
745 Open School system – Aug 1974
Nature, Findout Truth & making truth, Geethanjali (Novel)
746
Santhiniketan
744

Naturalism, Freedom, Emile(Novel), negative
747
education  Booksà The progress of Arts & Science, Social contact
748
749
750
751

National Open School (CBSE) 1989
National institute of Educational planning & Administration
National Council of Tr. Education (1999) (Part meat act 73)
National Accreditations and Assessment council

752 NAPE எ

ப எ ன?  ேதசிய வய வ+ேதா! க2வி தி=ட$ 

www.kalvisolai.com

Uேஸா

Tolman

ஜா Cயி
SSA

Pavlov

மதிய இைடநிைல
க2வி இயக$

RTE
RCI
John Amos Comenius 
Sigmund Freud
Keller
A.S. Neill  
J.R. Ross   
John Dewey
Erasmas
Aristotle (384-322 BC)
Plato ( 428-348 BC )
PCP

அறிெவாளி இயக$
B.F. Skinner 
OSS
Tagore 
Rousseau
NOS
NIEPA
NCTE
NAAC
1978

753 Nalanda Open University 1987
754 Multiple intelligence,8,
755 Multi sensory principle, Book à Social Statics & Essay on Education
756
757
758
759
760
761

Motivation, Need, Self actualization
Mobile School. 1996
Mental Phenomena, think of Universe
memory, forgetting curve, sentence completion Test 
Learning is possible only through sensory experience
Learning by insight, chimpanzee, Sultan Gestalt, Wholeness

762 L.O.E எ
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790

ப - 

NOU
Howard  Gardner
Herbert Spencer
Maslow
Armoud Raskin  
Berkeley
Ebbinhaus
John Locke 
Kohler

வாFைக ைமய
க2வி

Karma Yoga, Prinicple of Self Experience, Sensory Approach, and Aurobindo Ghosh 
Senses are the Gateway of Knowledge.
Karl Marx
Marxism
IQ     MA/ CA x 100
William stern
Intro-Extro, psychotism & Neurotism, type cum trait approach
Eysenck
Integrated multimedia Instructional Strategy Television Channel 24 IGNOU – IMIS
hr. – G 1/an Darshan Radio – 40 FM G1/an Bvani
Inkblot test (1921) , 10 Cards ( 2 Colour shady cards)
Rorschach
Individual psychology, power seeking, Fictional Functionalism
Albred Adler
Indira Gandhi National Open University (1985)
IGNOU
Indian Technical Institute
ITI
Indian Institute of Technology
IIT
India Institute of Management
IIM
inclusive and systematic view of Universe
Henderson
IGNOU ஆர$பிகப=ட ஆ&'1985
Carl Roger  
Humanistic Psychology, Counselling, Level of aspiration, self
Theory
hierarchical lg. eight
Gagne
Group factor theory, 7 factor
L. Thorstone 
Germany - Education of Man (Book),  Kinder Garden (1843)
Froebel 
Mother’s play and Nursery Rhymes.
Freedom in lg situation
J. Krishnamoorthy 
Freedom and Culture எ ற A ஆசிாிய! ஜா Cயி
First professor of Psychology
Cattell 
Field theory , Life space, Topology , Vector, Valence
Kurt Lewin
Father of  Modern cognitive Psychology - Book –Cognitive Psychology(1967)
Ulric Neisser
Father of  Contemporary positive psychology
Martin Seligman
Father of structuralism
Edward Titchner
Father of Sociology
Augustus Comte   
Father of social Psychology
Kurt Lewin      
Father of Psycho-analysis, interpretation of Dreams-Books
Sigmund Freud
Father of Personality Psychology
Gordon Allport

www.kalvisolai.com

791
792
793
794
795
796
797
798

Father of Operant  Conditioning and Shaping behaviour
Father of Motivation
Father of Modern Educational Psychology, Trial and Error
Father of Memory-Book- Memory
Father of intelligence, Unitary Theory, French, General Factor
Father of Intelligence
Father of Humanistic Psychology and Counselling Psychology
Father of Gestalt Psychology
Father of experimental and modern psychology - First
799
laboratory  Germany –Leipeiz University
800 father of Existentialism
801 Father of Educational Sociology
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812

Jean Paul Satre  
George Payne       
Lightner
Father of Clinical Psychology- First journal 1907- The Psychological clinic
Witmer           
Father of Classical Conditioning
Ivan Pavlov    
Father of child and developmental Psychology
Jean Piaget
Father of Behaviourism
J.B.Watson    
Father of attachment theory
John Bowlby
Father of Applied Psychology
Hugo Munsterberg
Father of Analytical Psychology
Carl Jung       
Father of American Psychology
William James
Father Behaviorism Little Albert
J.B. Watson
Education is a natural, harmonious and progressive, Development Pestalozzi
of man’s innate powers, Father Educational, Psychology, Principle
of development to power – Aunshaung means Method of
teaching à learning own pace
Education for a Better Social Order எ ற A ஆசிாிய! ரஸ2

ரஸ2

813 Dualism Theory
814 Drive reduction, habit formation & Reaction Potential Drive, Need
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826

B.F.Skinner
Abraham Maslow
Edward Thorndike
Herman Ebbinhaus
Albred Binet 
Albert Binet
Carl Rogers
Max Wertheimer
Wilhelm Wundt

District primary Education Programme (1993 April)
District Institute of Education and Training
District Institute of Education and Training
Distance Education council
Discovery of the Child எ ற A ஆசிாிய! Directorate of Teacher Education Research & Training
Dialectic method
Democracy and Education எ ற A ஆசிாிய! Delhi University (1962) first Distance Education
Definition personality
De – Schooling   1971 – De schooling society, Vienna, Austria
Cone of Experience

www.kalvisolai.com

Descartes 
Hull
DPEP
DIET
DIET
DEC

மா&ேசாாி
DTERT
Socretes

ஜா Cயி

DU
Allport
Ivan illich             
Edgar Dales         

827
828
829
830
831
832

Cognitive development, Father of Child Psychology, Schema,
Assimilation, Accomodation.   4 Stages
Cluster Resource centre
Central Council of Unani Medicine
Central Council of Indian Medicine
Central Board of secondary Education

Piaget 

Book - Principle of Mathematics, An introduction to Mathematical
Philisophy. Nobel Prize Literature (1950), Psychological reformist

833 Body, Mind & Spirit, Basic Education, Non-violence, Satyagraha
834 Block Resource centre
835

Arche Type – anima, animas, shadow, self, Hero, conscious
personal – collective, Analytical Psychology, word Association Test

CRC
CCUM
CCIM
CBSE
Bertrand Russel  
Mahatma
BRC
Jung

836 All Indian council of secondary Education (1955)
837 All India Council of Technical Education
838 against Rousseau, self is more important à Nature + mind
ADOLESENCE எ ற ஆ/கில@ ெசா2 அபைட ெபா
839

IACSE
AICTE
Kant    

840 8 Type, psycho – social development
841 7 த2 12 வய வைர உள பவ$
5 த2 12 வய வைர உள )ழ+ைதகளி
842

Erickson

எ ன

வள!@சியைடகிற

பிைள பவ$

நர$" ம&டல$

90%

843 4 category trait personality common trait, unique, surface, source
844 3 த2 6 வய வைரள பவ$
845 19822 எ$ ஜி இராம@ச+திர

ெகா&' வ+த கிய தி=ட$ -

846 1964-66,  Commission
847

வயதி4/ப/ட அைன2 4ழ3ைதக6)4 ஆரப)கவி
அ0பைட உாிைம எப இ3திய அரசிய சாசன2தி எ3த பிாி
14

என அறியபவ ஒ தனிநப கவிைய அ!சாிபதி
பண
ெகாைக நிற அல பான ேவ:பா ஆகியைவ
4:)கீடாக அைமய)<டா
………..

850
851
852
853

, ஜாதி,

……... எ

-

ப இதைன ப றிய பபா)$ - தனிமனித)
தானாக மனதி2 எBகி ற மனசா=சிய ற அபவ$
”எாி$ விளேக ம ெறா விளைக எாிய உத7$ “ - 
“வ)பைற பணியைற ேபா2 இக ேவ&'$” ?றியவ! - 
“ேம$ப=ட சRக ஒB/) ைறகான க2வி” எ $ "தகைத
எBதியவ!

www.kalvisolai.com

இள/)ழ+ைத
பவ$ 
தலைம@ச!
சண7 தி=ட$

,

.

Raymond B. Cattell

Kothari    
பிாி7 21 -ஏ

848 12 த2 18 வய வைர உள பவ$
849

வளத2

)மர பவ$
க2வி வாபி2
சமவ$
த ேசாதைன
தா?!
ஜா Cயி
ெப=ர&' ரஸ2

854
855
856
857
858

859

860

861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876

“+தா2 யாத எ7மி2ைல” இ+த ? )றிபி'$

க ற2 விதி
“மனித மன$ பாிமாண/களி2 ெசய2ப=' உள திற கைள
ெவளிப'கிற” எ றவ!
“ெதாடக க2வி ஒ நா= வள!@சி) அதளமா)$”
?றியவ! “?=டாளி )Bபவ$” எனப'$ பவ$
“)மகைள க='ப'$ அரசைன ேபால பலதிறப=ட
ெசய2கைள பி நி இய)$ ஒேர ெபாதிற
5&ணறிவா)$” - எ ப
“ஒ )திைரைய நீ! நிைலகEகேக ெகா&' ெச றா;$
ந$மா2 அ )திைரைய நீைர பக வ;க=டாய$ ெசய
இயலா” இ+த ? )றிபி'$ க ற2 விதி
“எ

னிட$ உட2 நலள சில )ழ+ைதகைள ஒபைட/க.
அவ!கைள எப வள!க@ ெசா2கீறீ!கேளா அபேய
வள!கிேற ” என 4Eைரதவ!

பயி சி விதி
கி2ேபா!'
 ேபராசிாிய!

அம!தியா ெச
)மர பவ$
ஒ ைற காரணி
ேகா=பா'
ஆயத விதி
வா=ச

டாட! 
“இ+தியாவி2 இ+திய க2வி இ2ைல” ?றியவ! - 
ெவ/கிடKபிரமணிய
$
“அறி7 எ ப மர" வழிைய@ சா!+த’’ எ ெசா னவ!
எ!
டாட! ஆ!
“Adul Learning"  எ ற Aைல எBதியவ! -  
ெஜயேகாபா2
)மர பவ$
________ பவ$ மன அBத$, பிர@சிைனகE$ நிைற+த பவ$
.சதாயபளிக எ ப எ ன. இைவ எ/)ள - க2வி$ அெமாிகா, கனடா
சதாய@ெசய2கE$ ஒேசர நட)$ இட/க.
"ேபா$ அைமதி$" எ ற Aைல எBதியவ! - 
டா2டா
"நாைளய பளிக"  எ ற Aைல எBதியவ! - 
ஜா Cயி
")வி காலயி2"  எ ற Aைல எBதியவ! -  
ேஜ கிOணR!தி
"Gifted" எ ற ெசா2ைல த த2 பய ப'தியவ!- 
விபி
" A Journal of Father" எ ற Aைல எBதியவ! - 
ெபடாலஜி
ஜா Cயி எ+த நா=ைன ேச!+தவ! அெமாிகா
ெவல! 5&ணறி7 அள7ேகா2(WAIS) ெசய ேசாதைனக 5

(PERFORMANCE TEST) -

ப2கைலகழக$
கா+தியக
6வ வயதி2
வள!@சி நிைலயி2 மிக கியமான பவ$ …………..ஏெனனி2 )மர பவ$.
மன)மற;$ ெகா+தளி"$ நிைற+த பவ$.
விவபாரதி எ ப ஒ வா!தா க2விைய ெகா&' வ+தவ! வள!@சிநிைல எ+த வயதி2 ஒ திரளாக உட2 ெப)கிற -

www.kalvisolai.com

887

ேரா!ஷா ைமதட@ ேசாதைன எ+த ஆEைம அளவி'$ Uேசா எ+த A றா&2 தைலசிற+த க2வியாள! ைமதட$ ேசாதைனைய பய ப'தி அறிவ Rட!க - 5&ணறி7 ஈ7 
பவ க2வி வய எ ப த2 ேதசிய ெகாைக ெவளியிடப=ட ஆ&' மாேலாவி பநிைல ேதைவகைள மா றியைமதவ!
மனிதனி பிற" த2 இற" வைர நிகB$ வள!@சி)$
நடைத)$ காரணமாக அைமவ மனிதனி சாராசாி கவன W@K
மனித வாFைகயி காலக=டதி த2 வள!@சிசா! பவ$ மனித ேநய உளவியைல அறிகப'தியவ! -

888

மனித ஆEைமைய உவா)வ -

889

மதிய இைடநிைல க2வி இயக$
மCக;ட ெதாட!"ைடய -

877
878
879
880
881
882
883
884
885
886

890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902

ெபா "ாியாம2 க ப எ ப
ெபாவாக ஆ& )ழ+ைத ெப& )ழ+ைதைய விட ச 
உயரமாக7$, கனமாக7$ இ)$. இ எ+த பவதி2 ெபளத சமண மட/கE) தானமாக வழ/கப=ட நில$ பிற)$ ெபாB )ழ+ைதயி சராசாி எைட பளிைய வி'த2 எ ற கைன ெமாழி+தவ! பளி$ )ழ+ைத$ எ ற A ஆசிாிய! பளிக இைண" தி=டைத ப!+ைரத )B பளி) கத/க எ ற A ஆசிாிய! பக கன7 எ ப ஒவைக 5&ணறி7 ப றிய ப2காரணி ேகா=பா=ைட த+தவ!
5&ணறி7 ப றிய )B காரணி ேகா=பா=ைட (காரணி ப)"
ேகா=பா' (அ) உளதிற ேகா=பா')த+தவ!
5&ணறி7 ப றிய ஒ ைற காரணி ேகா=பா=ைட (யரK
ெகாைக) த+தவ!

"றேத 5&ைற
18

ஆEைமைய
20-50
3 - 5 வய.
1968

U=
4Fநிைல.
4–6

)ழவி பவ$.
கா!2 ேராஜ!
மர" ம $
4Fநிைலகாரணிக
RMSA

இய2Vக ெகாைக
மறதிைய

உ&டா)$
பிைள பவ$
பளி@ச+த$
3.0 கிேலா

இவா இ@
Cயி
ேகாதாாி )B
கிOணR!தி
த கா" நடைத
தா!&ைட
த!ட
ஆ2பிர= Yேன

903

5&ணறி7 ப றிய இர=ைட காரணி ேகா=பா=ைட த+தவ! 

பிய! ெம

904

நாைளய பளி எ ற A ஆசிாிய! -

Cயி

905

நடமா'$ பளி எ$ கதிைன ?றிவ! -

www.kalvisolai.com

ெமெடானா2=

தி\ெரன ேக=)$ ஒ மாணவன கவனதி2

நீ&ட ேநர$ பி)$

907

தா!&ைடகி விதிக -

பயி சி விதி,விைள7
விதி, தயா!நிைல விதி
அ2ல ஆயத விதி

908
909

தனிமனித ேவபா= கிய காரணிக த தவைற மைற பிற! மீ பழி ேபா'த2 எ ப 
=@னாி வவைம"ேகா=பா= ப
ைசென எ ற பைடபா றைல வள!)$ க பித2 
ைறைய வ)தவ! ைசனி பளி இ/) அைம+ள சிற+த, சிகனமான க ற;) அபைடகE 
தட$ெபவ
சா )B அறிகப'தப=ட ஆ&' சா+தி நிேகத வ/கப=ட ஆ&' சா+தி நிேகத எ ப சRக ஒப+த$ எ ற A ஆசிாிய! ச$ம!ஹி2 பளிைய நிவியவ! ேகாவி2கE) தானமாக வழ/கப=ட நில$ )Bகாரணி ெகாைககைள அளிதவ! )ழ+ைதகளி நலைன பாகா)$ நிவன$ )மர பவ$ சிகலான அைமதிய ற பவ$ என
)றிபி=டவ! -

906

910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923

)ேட! ாிைம பதி7 ஒ மனிதைடய -

924
926

க2வி உளவிய த+ைத என ேபா றப=டவ!
கவிசா! (அ) ெசய2பா' ஆகாநிைலயித க ற2 ஒேர ேநரதி2 இ ெசய2களி2 கவனைத ெச;வ

927

ஒ மாணவர கவனைத க='ப'$ அக காரணி

928

ஒ மனிதனி கவன அைல@ச2
எ+த வயதி2 ஒ! )ழ+ைதயான பா= ம $ அ$மா
இவ!களிைடேய ேவபா' கா&கிற உள7ப)" ேகா=பா=ைன ெகா&'வ+தவ! உளவிய2 ேலாக எ ற ெசா2 ெபா -

925

929
930
931

www.kalvisolai.com

மர", 4Fநிைலக.
"றெதறித2
மன$ அறி7சா!
இயகைடய
ேஜ ேஜ கா!ட
அமராவதி நக!.
கவ!@சி$ 
தி!@சி$
1934
1901

ஆசிரமபளி
Uேசா
ஏ.எ . நீ2
ேதவேபாக$ அ2ல
ேதவதான$
த!ட
UNICEF 

டா ஹா2
ெதாழி2
ஆ!வதிைன ஆரா$
ெபடாலஜி 
கி ன!
(B.F.Skinner)

கவன அைல@ச2
மாணவன
மனநிைல, உட2நிைல
3 த2 25 விநாக
வைர
12வ மாததி2.

பிரா=
அறிவிய2

933

உட2 உ"க தாமகேவ வள!+ ப)வமைடவத ) எ ன
ெபய! இைச நா=ட@ ேசாதைனட ெதாட!"ைடயவ! -

934

ஆEைம எ$ ெசா22 (PERSONA) எ ப -

935

ஆKப2 எ ற உளவிய2 அறிஞ! ெதாட!"ைடய மறத2 ேகா=பா'
லதி
PERSONALITY எ ற ெசா2 எ+த ெமாழியி+ ெபறப=ட வா=ச
“எ னிட$ உட2 நலள சில )ழ+ைதகைள ஒபைட/க.
அவ!கைள எப வள!க@ ெசா2கீறீ!கேளா அபேய
வள!கிேற ” என 4Eைரதவ!
ப2"ல
ெவ)நா=க வைர நம மன@Kவ=2 இபைவ வழிக றைவ
ேராசாகி ைமதட ேசாதைனயி2 உளட/கிள
10 அ=ைடக
ஆக திற மதிY= ) உத7$ 3 வைகயான ேசாதைனகைள கிப/
உவாகியவ! -

932

936
937
938
939
940 

தி!@சி.
bேஷா!
நகரா2
அணியப=ட கR

ெமாழி+ ேசாதைன
உப0க
ம: பட+
ேசாதைன உப0க
கிரகா வால.

941

942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955

மி ன ேசாடா ேசாதைனயி2 அட/கியைவ - 
"தியவனவ ைற க&' பிபத கான ஆக@ சி+தைனயி2
நா ) பக இபதாக ?றியவ! ெபா ேபKத2 எ ப  - 

 3 

பிர+சைன நட2ைத
 S --> R

ஆ/கிலதி2 நடைதெய பதிைன )றி)$ )றிெபBக சி.எ. ைமய! வவ நள"ைற உளவிய
க பித2 சிகைல )ைற, க பித2 நிைலயிைன K)வ மனித வள!@சி =

=*நிைல) கபி2த
மர நிைல $%நிைல
விநா0
 x 

0,03 

N&ட;)$ ல/க;)$ இைடேய காணப'$ இைடெவளி 
உயிாிய மர நிைல
பர$பைரயாக வ$ மர" நிைல ெசய2 ெதாட! ஆரா@சியிைன த த2 வதியவ! அக ேநா) ைறைய ப றி விவாிதவ! சிக2 தீ!7 ைறைய ேசாதைனைய அறிகப'தியவ! "ைமபய ேசாதைனைய அறிகப'தியவ! "ைமயான தனித ைமளவ ைற "ைன$ திற ஆகதிற$, 5&ணறி7$ ெவSேவறான ப&"க எ 
?றியவ! -

www.kalvisolai.com

.>ப எ

. ேகாாி

0/சன
ஆ.ேபா
மா/. ேம
ஆ)க2திற
டரா?
இ.பி.

.

.

.

956
957
958
959

மாணவனி சி+தைன வினாவி கான சாியான விைடகைள ேத
)வி+ ெச2;$ ைற
தா!ட கப 5&ணறி7 நா$ கவன$ ெச;$ ெபாளினி $ ந$ கவனைத ேவ
பக$ இB இைடL ெசபைவ ....ஆ)$.
ந$ நிைனவி2 எ $ த/)$ வைகயி2, லாாிகளி பி "றதி2
ெபாவாக எBதப=)$ 'ஒ எB"க' எ பத ) பதி2...?  
-  

960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980

நம மன வாFைகட எேபா$ இைண+ காணப'கிற.
ஒவைடய க )$திற உட2
வள!@சியிைன )றி)$ நடைதகE$ ெசய2கE$ வள!@சிசா!
ெசய2க .....எ பவரா2 வ!ணிகப=ட.
கவன மா ற$ எ ப ெதாட!+ ஒ ெபாளி
மீ ...விநாகE) ேம2 நா$ கவன$ ெச;த யா.
சில சமய/களி2 நம கவனைத கவ$ ெபாகளி
த ைமகைளபிரா=ெப = எ பவர ேகா=பா' ெபா காரணிைய தீ!மானிப 5&ணறி7 ேகா=பா'க 5&ணறிவிைன R வைகயாக பிாிதவ! 5&ணறிவி த+ைத எ அைழகப'பவ! ஒவாி 5&ணறி7 ஈைவ ெபா திற மதிபிைன ெகா&'
அளவிட $ எ ?றியவ! ஒவன உளதி;ளவ ைற அவ வி", ெவபி றி
ஆரா+ விவாிதா;$, அSவா விவாிகப=டவ ைற
ப)தா+ வைகப'த;$ அகேநா) ைறயா)$ எ 
?றியவ! மனித!க ேம ெகாE$ த கா" நடைதக - 
டார K ?றிய ஆக திற ப&"க - 
ஆக திற அபைடயி2 சிக2 தீ!)$ ைறயி2
ஆேபா! உவாகிய பக - 
ெமவாக க ேபாாி 5&ணறி7 ஈ7 - 
ஒ க இர=ைடய!க ஒேர 4ழ2 வள!+தா2 அவ!களி
5&ணறி7 ஈ7 - 87
க பத கான 5 பகைள அறிகப'தியவ! தனியா 5&ணறி7 ேசாதைன Rல$ மீதிற உைடய
மாணாக!களி 5&ணறி7 ஈ7 - 
ெட!ம தன ேசாதைன) மீ திற உைடய மாணாக!களி
எ&ணிைக - 
ெட!ம 5&ணறி7 ேசாதைன Rல$ மீ திற உைடய
மாணாக!களி 5&ணறி7 ஈ7 - 

www.kalvisolai.com

4வி+சி3தைன "ைற
ஏA வைகப
கவன+ சிைத
ஒ என)4

.

(Sound to

me)

கவனி2த
உட வள+சிக
ஒ/0ேய அைமகிற
ெஹகாட

.

10 

ெபாக காரணிக
தகால+ ெசCதி)
ேகா/பாக
மர
D: வைகப
தாைட)
ஆபிர/ பிேன
ஆபிர/ பிேன
.

.
.

வ*/
60
5
5

70 

"த

 90

ெஹ/பா
140

1508

140

.

.

உய! அறிவா&ைம உள )ழ+ைதக த/களிட$ உள 3 உய!
திறைமக Rல$ த/கE)$, சதாயதி )$ பயள
ெசய2கைள ெசகி றன! எ ?றியவ! ) ற$ "ாி$ ப&"$, பார$பாிய$ எ ற ஆ7 ெசத உளவிய2
வ2;ந! "ல இயகபவ$ எ ப - 
5&ணறி7 எ ப ெதாட!@சியாக வள!@சியைட$ ஓ! ஆ ற2
எ ?றியவ! ஏபிஎ2 எ ப )ழ+ைதகளி உள மவ வி'தி த த2 நிவப=ட
இட$ ெகடா2= ெகாைகைய பி ப றி தா!&னடகி விதி க ற ேதக நிைல மனவள$ ) றிய )ழ+ைதகளி 5&ணறி7 ஈ7 - 
தி'த2 எ ப தனியா ேவபா= ) காரணமாக இப தனியா! ேவபா'க ஆ பர"களி2 காணப'கிற எ 
?றியவ! "ல களி $ மைறகப=டைவ, மறகப'கி றன.
பிற+ 10 மாத/க ெச றபி -

981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993

உட2 ெபக$ எ ப -

994

உட2 உ"க தாமகேவ வள!+ ப)வமைடவத ) எ ன
ெபய! வள!@சிநிைல எ+த வயதி2 ஒ திரளாக உட2 ெப)கிற - 
பிற)$ ெபாB )ழ+ைதயி சராசாி எைட -  
பவ க2வி வய எ ப - 
மனித வாFைகயி காலக=டதி த2 வள!@சிசா! பவ$ -

995
996
997
998
999
1000

தைலைற இைடெவளி' எ+தபவனதின)ாிய
பிர@சைனயா)$ -

ெதசா
காபியச
ஆ*க
Eேன
0-2 

.

.

ெசய வழி)கற
சிகாேகா

உைடைம விதி

பிளா/ேடா
)4 கீ%
ெநறிபிற% நட2ைத
மர ம: $%நிைல
ைடல
80

.

ெபாகளி
நிைல2தனைம பறி
4ழ3ைத அறிகிற
உட எைட-
உயர" அதிகாி2த
"தி+சி
.

.

.

6

வ வயதி

3.0 கிேலா

வய
4ழவி பவ
3 - 5 

.

.

பி 4மரபவ

.

ஆசிாிய த தி
ேத ம கைல ஆசிாிய ேபா
ேத எ
அைனவ க வி!ேசாைலயி" மனமா#த வா$ 
க%.
வா$ 
க%.
மற்ற
பாடங்களுக்கு
சூ யா வழிகாட்டி

www.kalvisolai.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful