Δϴ΋ϮοΔΟϮϣέΎθΘϧ΍

 3URSDJDWLRQG¶XQHRQGHOXPLQHX[ 

˯Ϯπϟ΍ΩϮϴΣΓήϫΎψϟϲΒϳήΠΘϟ΍ί΍ήΑϹ΍˰˰ , 
ΔΑήΠΗ˰˰ 
ΚϴΣϪΒϧΎΟϲΒϳήΠΘϟ΍ΐϴϛήΘϟ΍ΰΠϨϧ 
ϱήΘϤϴϠϴϤϟ΍ϕέϮϟ΍ςγϭϲϓϊϘΗέίϼϟ΍ίΎϬΟϦϣΔΜόΒϨϤϟ΍Δϴ΋Ϯπϟ΍ΔϣΰΤϟ΍˰˰ 
ϩάϫϰϠϋΪϫΎθϨϓˬΔηΎθϟ΍Ϧϣ' PΔϓΎδϣϰϠϋD ϪοήϋϖηΎϬΑΔΤϴϔλϊπϧ˰˰ 
΃ϞϜθϟ΍ΓήϴΧϷ΍            

ΏϞϜθϟ΍ϰϠϋϞμΤΘϓD ϪοήϋΎϬϘηϯήΧ΄ΑΔΤϴϔμϟ΍νϮόϧ˰˰ 
βϴϘϧDνήόϟ΍ΔϔϠΘΨϣΎϬϗϮϘη΢΋ΎϔλϞϤόΘδϧϭ' PΔϓΎδϤϟ΍βϔϨΑφϔΘΤϧ˰˰ 
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΓΪϫΎθϤϟ΍ΔϳΰϛήϤϟ΍ϊϘΒϠϟ/νήόϟ΍ΔΤϴϔλϞϜϟΔΒδϨϟΎΑ 
ϲϟΎΘϟ΍ϝϭΪΠϟ΍ϰϠϋϞμΤϨϓ/ϭDϦϣϞϛϢϴϗϝϭΪΟϲϓϥϭΪϧ 
D —P   

/ PP 
   

έΎϤΜΘγ΍ 

˯ΎϤϟ΍ 
ΎϣΪϨϋΙΪΤΗΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ΕΎΟϮϤϟ΍ΩϮϴΣΓήϫΎχ 
ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ΔΟϮϤϟ΍ϝϮσϦϣ 
ϩΎΠΗ΍ήϴϐΘϳ΍ΪΟήϴϐλD ΎϬοήϋΔΤΘϓϱΫΰΟΎΣϰϟ·ϪϟϮλϭΪϨόϓ˯ϮπϠϟβϔϨϟΎΑ˯ϲθϟ΍βϔϧ 
Δϴ΋Ϯπϟ΍ΔόηϷ΍έΎθΘϧ΍ 
ˮΔΑήΠΘϟ΍ϩάϫϝϼΧ΃ΪΒϤϟ΍΍άϫϖϘΤΘϳϞϫ ˯ϮπϠϟϲϤϴϘΘδϤϟ΍΃ΪΒϤϟΎΑήϛΫ˰˰ 
ΔϴϤϴϘΘδϣρϮτΧϖϓϭΔδϧΎΠΘϣϭΔϓΎϔηρΎγϭ΃ϲϓ˯Ϯπϟ΍ ήθΘϨϳ 

˯Ϯπϟ΍έΎθΘϧ΍΃ΪΒϣϥΈϓϲϟΎΘϟΎΑϭϩέΎθΘϧ΍ϩΎΠΗ΍ήϴϐΘϳΔΤΘϔϟ΍ϱΫΰΟΎΤϟ΍ϰϟ·˯Ϯπϟ΍ϝϮλϭΪϨϋ 
ϥ΃ϝϮϘϧ ΰΟΎΤϟ΍˯΍έϭΪΟϮΗϦϛΎϣ΃ϰϟ·ϞμΗϥ΃ΎϬϨϜϤϳΔϴ΋Ϯπϟ΍ΔόηϷ΍ϩάϫΖϟ ϖϘΤΘϳϻ 
ΩϮϴΤϟ΍ΓήϫΎψϟϊπΧ˯Ϯπϟ΍ 
ΙϭΪΣΪϨϋ 
ϲϤϫϭϲ΋ϮοϊΒϨϤϛϖθϟ΍ΎϨϫϑήμΘϳϭΰϛήϤϟ΍ϦϋΎϧΪόΘΑ΍ΎϤϠϛΎϬΗ˯Ύο·ΓΪηϞϘΗϭˬ 
ˮ˯Ϯπϟ΍ΔόϴΒσκΨϳΎϤϴϓϪλϼΨΘγ΍ϦϜϤϳ΍ΫΎϣ˰˰ 
ΎϣϷ˯Ϯπϟ΍ϝϮλϭήϴδϔΗϦϣϦϜϤϳϻ˯ϮπϠϟϲϤϴϘΘδϤϟ΍έΎθΘϧϹ΍΃ΪΒϣ 
ΔΟϮϣ˯Ϯπϟ΍ήΒΘόϧΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ΕΎΟϮϤϟ΍ϊϣΔϠΛΎϤϤϟΎΑϭ 
ΔλϼΧ 
ϲϓ˯ΎϤϟ΍΢τγϰϠϋΔϴϤϴϘΘδϣΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔΟϮϣΩϮϴΤϟΔΒδϨϟΎΑϥ΄θϟ΍ϮϫΎϤϛ 
ϭ΃ϲγ΃έϖηϭ΃ΐϘΛ ΓήϴϐλΕΎΤΘϓΔτγ΍ϮΑˬ˯Ϯπϟ΍ΩϮϴΣϢΘϳˬΕΎΟϮϤϟ΍νϮΣ 
ΖΒΜϳϱάϟ΍˯ϲθϟ΍ˬΔϴϤϫϭΔϴ΋ϮοϊΑΎ ϨϣΎϫέΎΒΘϋ΍ϦϜϤϳϲΘϟ΍ϭYRLODJHϑΎΠγ 
ΔϴϟΎΘϟ΍Δϴοήϔϟ΍ 
˯ϮπϠϟϲΟϮϤϟ΍ήϬψϤϟ΍΍άϫϰϤδϳϭ Δϴϟ΍ϮΘϣΕΎΟϮϣϦϋΓέΎΒϋ˯Ϯπϟ΍ϥ· 
ήθϋϊΑΎδϟ΍ϥήϘϟ΍ϒμΘϨϣϲϓΔϴοήϔϟ΍ϩάϫϰϟ·+X\JQHVβϨϜϳϮϫϢϟΎόϟ΍ϞλϮΗΪϘϟϭ 
ώϧϮϳϢϟΎόϟ΍ϑήσϦϣ ϱΩϼϴϤϟ΍ήθϋϊγΎΘϟ΍ϥήϘϟ΍Δϳ΍ΪΑϲϓΎϴΒϳήΠΗΎϬΗΎΒΛ·ϢΛϭϱΩϼϴϤϟ΍ 
<RXQJ 
έίϼϟ΍ίΎϬΟϦϣΔΜόΒϨϣΔϴ΋ϮοΔΟϮϤϟΔΟϮϤϟ΍ϝϮσΪϳΪΤΗ˰˰ 
θϑήΤϟΎΑΔϤϠψϣΔόϘΑϝϭ΃ϭΔϳΰϛήϤϟ΍ΔόϘΒϟ΍ςγϭϦϴΑϱϭ΍ΰϟ΍ϕήϔϠϟΰϣήϳ˰˰ 
ϥΎϳΩήϟΎΑθϦϋήΒόϳΚϴΣˬWDQθ=θΔϗϼόϟ΍ΔΑΎΘϛϦϜϤϳˬήϴϐλϱϭ΍ίϕήϔϟΔΒδϨϟΎΑ ˰˰
L 
Δϗϼόϟ΍ΖΒΛ΃ 
θ =
2D 
ΏάϬϟ΍ςγϭϦϴΑϥΎϳΩήϟΎΑθϱϭ΍ΰϟ΍ϕήϔϟ΍ϦϋήΒόϧ 
ϢϠψϣΏάϫϝϭ΃ϭϱΰϛήϤϟ΍ 

ΎϨϳΪϟϞϜθϟ΍ϝϼΧϦϣ 
WDQ θ =

VLQ θ
/
=
FRV θ ' 

ϥΈϓ΍ΪΟΓήϴϐλθϥ΃έΎΒΘϋΎΑ 
WDQ θ ≈ θ = 

D —P 
/ P 
D P 
θ(UDG    

/ 
'

1 
 ΔϟϻΪΑθ Ε΍ήϴϐΘϟϞΜϤϤϟ΍ϰϨΤϨϤϟ΍ϞΜϣ˰˰
a               

ϲϟ ΎΘϟ΍ϢϠδϟ΍έΎϴΘΧΎΑϲϧΎϴΒϤϟ΍ϞϴΜϤΘϟ΍ 
1cm ↔ 0,5.104 m −1 έΎΘΨϧDϝΔΒδϨϟΎΑ 

1cm ↔ 1.10 −3 rad έΎΘΨϧθϝΔΒδϨϟΎΑ   

ϮϫΎϣ(1/D ϭθϦϴΑΔϴοΎϳήϟ΍Δϗϼόϟ΍ΞΘϨΘγ΃˰˰ 
ϞμΤϤϟ΍ϰϨΤϨϤϠϟϪΟϮϤϟ΍ϞϣΎόϤϠϟϲ΋Ύϳΰϴϔϟ΍ϝϮϟΪϤϟ΍ 
ˮϪϴϠϋ
1 
ϦϴΒΘϳΔϗϼόϟ΍ϩάϬϟϱΪόΒϟ΍ϞϴϠΤΘϟ΍΍ϝ ϼΧϦϣϭ θ = k . 
a 
ΔϟΩΎόϤϟ΍ϲϓΎϬΗΪΣϭϥϷΔΟϮϤϟ΍ϝϮσϞΜϤΗ NΔΘΑΎΜϟ΍ϥ΃ 
θ =

λ
a 

ϲϫ(1/D ϭθϦϴΑΔϗϼόϟΎϓϲϟΎΘϟΎΑϭήΘϤϟ΍ϲϫ 
ΔόϘΒϠϟ/νήόϟ΍ϰϠϋDϖθϟ΍νήϋήϴΛ΄ΗΎϣ˰˰ 
ˮΔϳΰϛήϤϟ΍ 

Δϴ΋Ϯπϟ΍ΕΎΟϮϤϟ΍ ˰˰II 

Δϴ΋Ϯπϟ΍ΕΎΟϮϤϟ΍έΎθΘϧ΍˰˰ 
βϤθϟ΍ϦϣΚόΒϨϤϟ΍ϲόϴΒτϟ΍˯Ϯπϟ΍ 
ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ΕΎΟϮϤϠϟΎϓϼΧϩέΎθΘϧϻϱΩΎϣςγϮϟΝΎΘΤϳ 
ύ΍ήϔϟ΍ϲϓΔϴ΋Ϯπϟ΍ΕΎΟϮϤϟ΍ήθΘϨΗ 
ΕΎΟϮϣΎϫέΎΒΘϋΎΑΔϴ΋Ϯπϟ΍Ε΍ί΍ΰΘϫϺϟΔΒδϨϟΎΑϪΘϴλήϓ)UHVQHOϞϨϳήϓήθϧΔϨγϲϓ 
ϝΎΠϣϦϋΓέΎΒϋϲϫΓέΎηϻ΍ϩάϫϥ΃ΚϴΤΑΎϫέΎθΘϧ΍ϩΎΠΗ΍ϊϣΓΪϣΎόΘϣΎϬϧ΃ ϱ΃ΔοήόΘδϣ 
ΔϴδϴτϨϐϣήϬϜϟ΍ΕΎΟϮϤϟΎΑΎϬϴϤδϧ΍άϟϲδϴσΎϨϐϣϝΎΠϤΑϥϭήϘϣϲ΋ΎΑήϬϛ 
ΔϴδϴτϨϐϣήϬϛΕΎΟϮϣΔϴ΋Ϯπϟ΍ΕΎΟϮϤϟ΍ 

F ≈ PV ΔϋήδΑύ΍ήϔϟ΍ϲϓήθϨΗ 
F PVΎϬΘϤϴϗΔϴϤϟΎϋΔΘΑΎΛϲϫύ΍ήϔϟ΍ϲϓ˯Ϯπϟ΍έΎθΘϧ΍ Δϋήγ 
˯΍ϮϬϟ΍ϲϓ ύ΍ήϔϟ΍ϲϏϪΘϋήγϦϣήϐλ΃˯Ϯπϟ΍ΔϋήγϑΎϔηϱΩΎϣςγϭϲϓ 
ύ΍ήϔϟ΍ϲϓϪΘϋήγΏέΎϘΗ 
ωΎόηϹ΍ΔϗΎσϰϤδΗΔϗΎσΔϴ΋Ϯπϟ΍ΕΎΟϮϤϟ΍ϞϤΤΗ˰˰ 
ΩΩήΘϟ΍ϭΔϴ΋Ϯπϟ΍ΔΟϮϤϟ΍ϝϮσϦϴΑΔϗϼόϟ΍˰˰ 
ΎϬϨϋήΒόϧ 7 = 

έϭΪϟΎΑϭ΃ +] ΰΗήϬϟΎΑϪϨϋήΒόϧˬνΎϫΩΩήΘΑϥϮϠϟ΍ΔϳΩΎΣ΃Δϴ΋ϮοΔΟϮ ϣΰϴϤΘΗ
ν 

VΔϴϧΎΜϟΎΑ 
 ΔϓΎϔθϟ΍ρΎγϭϷ΍ϊϴϤΟϲϓΎϬδϔϧϲϫΔϴ΋ϮοΔΟϮϣΩΩήΗ • 
ϥ΍άϫΔϴϨϣΰϟ΍ΔϳέϭΪϟ΍ϦϋήΒόΗ7ϭ ΔϴϧΎϜϤϟ΍ΔϳέϭΪϟ΍ϞΜϤϳύ΍ήϔϟ΍ϲϓλΔΟϮϤϟ΍ϝϮσ • 
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϗϼόϟΎΑϥΎτΒΗήϣϥ΍έΪ ϘϤϟ΍ 
λ = F7 
V ΔϴϧΎΜϟ΍Ώνϭ PV ΏFϦϋϭ P ήΘϤϟΎΑλϦϋήΒόϧ 
ύ΍ήϔϟ΍ϲϓΔϴ ΋Ϯπϟ΍ΕΎΟϮϤϠϟΔΟϮϤϟ΍ϝϮσϭΕ΍ΩΩήΘϟ΍ϝΎΠϣϲϟΎΘϟ΍ϝϭΪΠϟ΍ϦϴΒϳ   

/DGLVSHUVLRQGHODOXPLqUH ˯Ϯπϟ΍ΩΪΒΗ˰˰,,, 

QέΎδϜϧϻ΍ϞϣΎόϣϭέΎθΘϧϻ΍Δϋήγ ˰˰ 
ύ΍ήϔϟ΍ϲϓ˯ϮπϠϟF έΎθΘϧϻ΍ΔϋήγϦϴΑΔΒδϨϟ΍ϮϫϑΎϔηςγϭέΎδϜϧ΍ϞϣΎόϣ ϒϳήόΗ 
ϑΎϔθϟ΍ςγϮϟ΍΍άϫϲϓ9ϩέΎθΘϧ΍Δϋήγϭ 
Q =

F
9 

ΓΪΣϭϪϟΖδϴϟέΎδϜϧϻ΍ϞϣΎόϣ 
ΏέΎϘϳ˯΍ϮϬϟ΍έΎδϜϧ΍ϞϣΎόϤϓϲϟΎΘϟΎΑϭFΏέΎϘΗ9 ΔϋήδΑήθΘϨΗΕΎϋΎόηϹ΍Ϟϛ˯΍ϮϬϟ΍ϲϓ 
QDLU =  

Ϯϫ˯ΎϤϟ΍έΎδϜϧϻ΍ϞϣΎόϣϥ΃ϱ΃ PVΎΒϳήϘΗ˯Ϯπϟ΍ΔϋήγϱϭΎδΗˬ˯ΎϤϟ΍ϲϓ 
QHDX = 
ΔΟϮϤϟ΍ϝϮσϭέΎδϜϧϻ΍ϞϣΎόϣ ˰˰ 
λ YLGH = F7 = 
ωΎόηϹ΍ˬ Q =

F 
ϮϫνΩΩήΗωΎόηϹλΔΟϮϤϟ΍ϝϮσ
ν

F 
ϩέΎδϜϧ΍ϞϣΎόϣΩΪΒϣϑΎϔηςγϭϲϓ
9 

ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϗϼόϟΎΑΎϬϨϋήΒόϧλϪΘΟϮϣϝϮσνΩΩήΘϟ΍ϱΫ

F
Q9
λ
λ 
λ = YLGH Ÿ Q = YLGH
λ
Q 

ΔϘΑΎδϟ΍Δϗϼόϟ΍ΐδΣ λ = 97 = 

έϮηϮϣΔτγ΍ϮΑ˯Ϯπϟ΍ΩΪΒΗ˰˰ 
έϮηϮϤϟΎΑϒϳήόΗ 
ϢϴϘΘδϣΐδΣϥΎόσΎϘΘϳˬϦϴϳί΍ϮΘϣήϴϏϦϴϳϮΘδϣϦϴϬΟϮΑΩϭΪΤϣϑΎϔηςγϭέϮηϮϤϟ΍ 
έϮηϮϤϟ΍ϑήΣϰϤδϳ 
ϯϮΘδϤϟ΍Ϯϫϲγ΃ήϟ΍ϊτϘϤϟ΍ϯϮΘδϣ • 
ϑήΤϟ΍ϊϣΪϣΎόΘϤϟ΍ 
ϞΑΎϘϤϟ΍ϪΟϮϟ΍ϲϫέϮηϮϤϟ΍ΓΪϋΎϗ • 
ϑήΤϠϟ

 Δϳϭ΍ΰϟ΍ϲϫέϮηϮϤϟ΍Δϳϭ΍ί • 
ΔϠΑΎϘϤϟ΍ $ 
ΓΪϋΎϘϠϟ 
ξϴΑϷ΍˯Ϯπϟ΍ϞϴϠΤΗΔΑήΠΗ 
ΖϴϧήΘϧϷΎΑςΑ΍ήϟ΍΍άϫήψϧ΃
KWWSZZZXSXQLY 
PUVIUaODXJLHUM&DEUL-DYDSMDYDKWPO 
ϖϴϗέϖηϪΑΎΑΎΠΣˬ 6 ϲ΋ϮοϊΒϨϣϡΎϣ΃ϊπϧ 
ˬΔόϤΠϣΔϘϴϗέΔγΪϋΔτγ΍ ϮΑϖϘΤϧϭ΍ΪΟ 

ϑΎϔηΝΎΟίϦϣ΍έϮηϮϣˬΔηΎθϟ΍ϭΔγΪόϟ΍ϦϴΑϊπϧϢΛˬϖθϟ΍ΓέϮλˬ (ΔηΎηϰϠϋ 
ΕΎψΣϼϣ 
έϮηϮϤϟ΍ΩϮΟϭΐΒδΑΔϴ΋Ϯπϟ΍ΔϣΰΤϟ΍ϑ΍ήΤϧ΍ • 
 ϪϨϣΎϬΟϭήΧΪϨϋΔϴϧΎΜϟ΍ϭέϮηϮϤϟ΍ΎϬϟϮΧΩΪϨϋϰϟϭϷ΍ 
ˬΡΰϗαϮϗϥ΍ϮϟϷΔϬΑΎθϣϥ΍ϮϟϷ΍ϩάϫϭΔϧϮϠϣΔϴ΋ϮοΔόϘΑ (ΔηΎθϟ΍ϰϠϋφΣϼϧ • 
ξϴΑϷ΍˯Ϯπϟ΍ϒϴσΏΔϧϮϠϤϟ΍Δϴ΋Ϯπϟ΍ΔόϘΒϟ΍ϩάϫϰϤδΗ 
ΓΰΣϢπϳϲ΋ϮοϒϴσΔηΎθϟ΍ϰϠϋξΣϼϧ ήϤΣϷ΍ ϥϮϠϟ΍ϱΩΎΣ΃˯ϮοϝΎϤόΘγ΍ΪϨϋ • 
ΓΪΣ΍ϭ 
ήϤΘδϣϲ΋ϮοϒϴσξϴΑϷ΍˯Ϯπϟ΍ϲτόϳ • 
Δϴ΋Ϯπϟ΍ΕΎϋΎόηϻ΍ΩΩήΘΑϖϠόΘϳέΎδϜϧ ϻ΍ϞϣΎόϣΚϴΣ˯ϮπϠϟΩΪΒϣςγϭΝΎΟΰϟ΍ • 
ϞϴϠΤΘϟ΍ 
ϥϮϠϟ΍ϱΩΎΣϷ΍˯Ϯπϟ΍ϑ΍ήΤϧ΍˰˰΃ 
ϰϟ·ϲϤΘϨϳϥϮϠϟ΍ϱΩΎΣ΃ϲ΋ϮοωΎόηΩήϳ 
έϮηϮϤϟ΍ϪΟϭϰϠϋϲγ΃ήϟ΍ϊτϘϤϟ΍ 
ϪϟϮΧΩΪϨϋΙΪΤΗϲΘϟ΍ΓήϫΎψϟ΍ϲϫΎϣ˰˰ 
ˮϪϨϣϪΟϭήΧΪϨϋϢΛˬέϮηϮϤϟ΍ 
ςϨϋϦϴΗήϣέΎδϜϧϻ΍ΓήϫΎχΙΪΤΗ˰˰ 
ϲϓϪΟϭήΧΪϨϋϢΛˬ,ΔτϘϨϟ΍ϲϓϪϟϮΧΩ 
,¶ΔτϘϨϟ΍ 
6,ϦϴΑ' ϑ΍ήΤϧϻ΍Δϳϭ΍ίϞϜθϟ΍ϰϠϋΩΪΣ˰˰ 
ΚόΒϨϤϟ΍ωΎόθϟ΍ϭέϮηϮϤϟ΍ϰϠϋΩέ΍Ϯϟ΍ωΎόθϟ΍


5 ϪϨϣ,¶5ϪΟϭήΧΪϨϋ
' = 6,, 
ϩΎΠΗ΍ήϴϏΪϗέϮηϮϤϟ΍ϦϐϓϲϟΎΘϟΎΑϭϩΎΠΗϻ΍βϔϧΎϤϬϟβϴϟ ,¶5ϭ6,ϥΎϋΎόθϟ΍˰˰ 
έϮηϮϣΔτγ΍ϮΑ˯Ϯπϟ΍ϑ΍ήΤϧ΍ΓήϫΎψϟ΍ϩάϫϰϤδΗϥϮϠϟ΍ϱΩΎΣϷ΍˯Ϯπϟ΍ 
ϩΎΠΗ΍ϊϣ6, Ωέ΍Ϯϟ΍ωΎόθϟ΍ϩΎΠΗ΍ΎϬϧϮϜϳϲΘϟ΍Δϳϭ΍ΰϟ΍ϲϫ'ϑ΍ήΤϧϻ΍Δϳϭ΍ίϒϳήόΗ 


 
' = 6,,
5 ϱ΃,¶5ΚόΒϨϤϟ΍ωΎόθϟ΍ 

έϮ ηϮϤϟ΍ώϴλέΎδϜϧϼϟΕέΎϜϳΩϦϴϧ΍ϮϗϖϴΒτΘΑϭΎϴγΪϨϫΪΟϭ΃˰˰  

ΎϨϳΪϟέΎδϜϧϺϟΕέΎϜϳΩϦϴϧ΍ϮϗΐδΣ 

VLQL = Q VLQU
Q VLQU
= VLQ L 

AII’ΚϠΜϤϟ΍ΐδΣΎϨϳΪϟΎϴγΪϨϫ

 + 
$

π
π
 = U + U

− U + − U
= π Ÿ $  

,-(ϭ$-,¶ ΚϠΜϤϟ΍Ύϳϭ΍ίάΧ΄ϧ

 − L
− L + ' = 
 + π − L
+ π − π − L + ' = π Ÿ $
$ 


' = L + L
− $    

ϲϟΎΘϟ΍ΖϴϧήΘϧϷΎΑςΑήϟ΍ήψϧ΃ 
KWWSSHUVRRUDQJHIUJX\FKDXPHWRQDQLPDWLRQVGSULVPHKWP 
˯Ϯπϟ΍ΩΪΒΗΓήϫΎχ˰˰ 
έϮηϮϣϰϠϋξϴΑϷ΍˯Ϯπϟ΍ϦϣΔϘϴϗέΔϣΰΣϞγήϧ 
Δϗϼόϟ΍ήΒΘόϧϭϞϜθϟ΍ϲϓϞΜϤϣϮϫΎϤϛ 
' = L + L
− $ 
φΣϼϧ 
ϼϛϥ΃ξϴΑϷ΍˯Ϯπϟ΍ϥϮϜΗϲΘϟ΍ΕΎϋΎόηϺϟΔΒδϨϟΎΑ 
ΎΘϤϴϗΎϤϨϴΑˬΔϤϴϘϟ΍βϔϧΎϤϬϟ$ϭLϦϴΘϳϭ΍ΰϟ΍Ϧϣ 
QέΎδϜϧϻ΍ϞϣΎόϣΔϤϴϘΑϥΎΘτΒΗήϣ'ϭL¶ϦϴΘϳϭ΍ΰϟ΍ 
ήϴΧϷ΍΍άϫϥϮϟϱ΃ωΎόηϻ΍ΔΟϮϣϝϮσϱ΃ 

VLQL = Q VLQU
Q VLQU
= VLQ L

C 
ϥ΃ΎϤΑϭΔϴ΋Ϯπϟ΍ΕΎΟϮϤϟ΍ΩΩήΘΑϖϠόΘϳέϮηϮϤϟ΍Ν ΎΟίέΎδϜϧ΍ϞϣΎόϣϥ΃ϦϴΒϳΎϤϣ
V 
ΩΪΒϣέϮηϮϤϟ΍ΝΎΟίϥ΃ϦϴΒϳ΍άϫϭΕΎΟϮϤϟ΍ΩΩήΘΑϚϟάϛϖϠόΘΗΕΎΟϮϤϟ΍έΎθΘϧ΍ΔϋήγϥΈϓ 
˯ϮπϠϟ 
˯Ϯπϟ΍ϱ΃ϲΠδϔϨΒϟ΍ϥϮϠϟ΍ϰϟ·ήϤΣϷ΍ϥϮϠϟ΍ϦϣήΒϜϳϪϧΈϓˬ 'ϑ΍ήΤϧϻ΍ϰΤϨϤϟΔΒδϨϟΎΑ 
' Y > ' M > '5 Ύϓ΍ήΤϧ΍ήΜϛ΃ϲΠδϔϨΒϟ΍˯Ϯπϟ΍ΎϤϨϴΑΎϓ΍ή Τϧ΍Ϟϗ΃ήϤΣϷ΍ 

n = 

ΔλϼΧ 
˯Ϯπϟ΍ΩΪΒΗΓήϫΎχΐΒδϳΎϣ΍άϫϭˬΔϴ΋Ϯπϟ΍ΕΎϋΎόη·΍ΩΩήΘΑϑΎϔηςγϭέΎδϜϧ΍ϞϣΎόϣϖϠόΘϳ 
ΔχϮΤϠϣ
ήΧ΁ϰϟ·ςγϭϦϣϞϘΘϨΗΎϣΪϨϋήϴϐΘϳΔΟϮϤϟ΍ϝϮσϥ΃ϥϮϜϟΎϬΘΟϮϣϝϮτΑΔϴ΋Ϯπϟ΍ΔΟϮϤϟ΍ΰϴϤΘΗ 
ϱάϟΎϓϪδϔϧϮϫϰϘΒϳΩΩήΘϟ΍ˬΎϤϨϴΑ έΎδϜϧϻ΍ϞϣΎόϤΑϖϠόΘϳΔϴ΋Ϯπϟ΍ΔΟϮϤϟ΍ϝϮσ  n =

λ0
λ 

˯Ϯπϟ΍έΎθΘϧ΍ΔϋήγϮϫήΧ΁ϰϟ·ςγϭϦϣήϴϐΘϳ
sin i1 n2 V1 λ1 

= = = έΎδϜϧϼϟΕέΎϜϳΩϥϮϧΎϗΐδΣ
sin i2 n1 V2 λ2