P. 1
Preventie State of the Art

Preventie State of the Art

|Views: 36|Likes:
Published by Jos Kox

More info:

Published by: Jos Kox on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

text

original

Sections

 • 4.1 Inleiding
 • 4.2.1 Wat is cc z-prev en tl e
 • 4.2.2 Risi cojact oren en b esch erm en d e factoren
 • 4.2.3 Probieem an olvse
 • 4.3 Preventieprogramma's in de GGZ
 • 4.4 GGz-preventiethema's
 • 4.5.1 Risicofactoren en b esch erm en de factoren
 • 4.5.2 Huidige praktijk
 • 4.6.1 Risicofactoren en b esch erm en de [act oren
 • 4.6.2 Huidige praktijk
 • 4.7.1 fen heterogene doelgroep
 • 4.7.2 Aangrijpingspunten lIoor pr ev ent ie
 • 4.7.3 Interventies gericht D p [amiiiele den
 • 4.7.4 Interventies geri ch t o p maatjesprojecten
 • 4.7.5 l nt erv ent ies gericht op maatschappelijke steunsystemen
 • 4.8 c c z-pr eve ntie en openbare geestelijke gezondheidszorg

Sociale psychiatrie

Visie, theorie en methoden van een maatschappelijk georienteerde psychiatrie

Onder redactle van Kees Onderwater Ivonne van der Padt Marius Romme Ben Venneman Frans Verberk

Uitgeverij

LEMMA

BV - Utrecht

-

2005

4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art
Frans van Mierlo

4.1

Inleiding

In de geestelijke gezondheidszorg is en blijft preventie een grote belofte, Veel ccz-instellingen hebben het voorkomen van psychische problematiek in hun missie statements opgenomen en GGZ Nederland ruimt in haar nieuwe beleidsvisie een belangrijke plaats in voor preventie. Er is dan ook veel gewonnen sinds in de beginjaren zeventig de eerste preventiewerkers hun intrede deden in de geestelijke gezondheidszorg. Het vakgebied is nu ongeveer dertig jaar oud. Na een onstuimige en veelvertakte inhoudelijke groei. onder het motto van "laat duizend bloemen bloeien", kwam het vakgebied in haar jongvolwassenheid tot de ontdekking dat als zij een wezenlijke bijdrage wilde leveren aan de praktijk van de preventieve geestelijke gezondheidszorg men de krachten diende te bundelen. Dit is de aanzet geweest tot de zogenoemde preventie ontwikkelingsprojecten die begin [aren negentig zijn gemitieerd en hebben doorgelopen tot 2000. Deze projecten beoogden een bijdrage te lever en aan de ontwikkeling van effectieve en overdraagbare preventieve interventies op het gebied van de geestelijke volksgezondheid. Het belang van deze projecten was groat. Er werd een kwaliteitsverbetering gerealiseerd en het vakgebied professionaliseerde. Het huidige streven naar een best practice en evidence based praktijk vindt hier zijn wortels. Dit geldt ook voor een meer uniforme praktijkvoering. We kunnen constateren dat de praktijk van de ccz-preventie zich momenteel concentreert rand een viertal hoofdthema's: depressie, kinderen van ouders met psychiatrische problernen (kopp), arbeidsrelevante psychische problernen en sociale psychiatric. Een vijfde thema in opkomst is het thema angststoornissen. Naast de belangrijkste kenmerken en prindpes van ccz-preventie geeft dit hoofdstuk inzicht in de verworvenheden van ccz-preventie op de vier hoofdthema's. In het kader van dit hoek zullen we uitgehreider stilstaan bij het thema sociale psychiatrie. Het hoofdstuk sluit af met een bespiegeling op de relatie GGz-preventie en openbare geestelijke gezondheidszorg. In die relatie liggen de verdere ontwikkelingskansen voor het vakgebied ccz-preventie,

Socia Ie psychiatrie

4.2

Kenmerken

en achtergronden

van

c cz-preve ntle

4.2.1

Wat is cc z-prev en tl e

In de geestelijke gezondheidszorg was het tot voor kort gebruikelijk om onderscheid te maken tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie. Primaire preventie werd dan gedefinieerd als het voorkomen van geestelijke gezondheidsproblemen (GGP) om zo de incidentie omlaag te brengen. Interventies vinden dan plaats voordat het GGP zich openbaart. Secunda ire preventie beoogde het vroegtijdig opsporen en behandelen van GGP om zo de prevalentie omlaag te brengen. Interventies vinden dan plaats voordat het GGP ernstige vormen aanneemt. Tertiaire preventie had tot doel am bij een reeds bestaand GGP de gezondheidssituatie te optimaliseren binnen de mogelijkheden en met de beperkingen die zijn ontstaan ten gevolge van het GGP. Interventies zijn gericht op het beperken van de duur en het voorkomen van terugval. Deze preventiedriedeling veronderstelt een helder onderscheid tussen het al dan niet aanwezig zijn van een GGP. GGP'S ontwikkelen zich echter eerder geleidelijk dan via te onderscheiden stadia waarin de GGP het Ene moment afwezig is en het andere moment aanwezig. Zo kunnen we bijvoorbeeld vaststellen dat gedragsstoornissen bij kinderen zich ontwikkelen te beginnen met agressief en oppositioneel gedrag in de VOOIschoolse jaren. De frequentie en ernst van probleemgedrag neemt geleidelijk toe met de leeftijd en wordt meer antisociaal en agressief, totdat een gedragsstoornis zich heeft ontwikkeld in de vroege adolescentie. Dit ontwikkelingsmodel kunnen we ook zien in het ontstaan van een klinische depressie in de adolescentie, waar milde depressieve klachten in de basisschoolleeftijd een risicofactor zijn voor de ontwikkeling van een depressie in de adolescentie (Jaycox et al., 1994). Deze visie op preventie weerspiegelt zich in recente pogingen om preventieve interventies te classificeren door gebruik te maken van een systeem dat preventieve interventies onderscheidt op basis van doelgroepen in plaats van ontwikkelingsstadia van een GGP. Ze is gebaseerd op het werk van van Mrazek en Hagerty (1994) en op de National Advisory Mental Health Council Workgroup on Mental Disorders Prevention Research. Deze definitie heeft bovendien als voordeel dat het voorkomen van psychische stoornissen (primaire preventie) verfijnder kan worden omschreven. Verder

4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg:

een state of the art

sluit de definitie aan op de intemationale beweging die in de afgelopen jaren tot stand is gekomen op het gebied van preventie van psychische problemen. We onderscheiden achtereenvolgens universele, selectieve, geindiceerde en zorggerichte preventie, aangeduid als nazorg (zie figuur 4.r). Universele preventie is gericht op de algemene bevolking of een deelpopulatie die niet geidentificeerd is op basis van een individuele risicofactor, Massamediale campagnes of schoolgerichte interventies waarbij alle leerlingen, ongeacht hun risicostatus, benaderd worden. horen hiertoe. Se!BctievB preveruie is gericht op individuen of een subgroep van de populatie waarbij het risico op het ontwikkelen van een GGP aanzienlijk groter is dan gemiddelcl. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die recent een ingrijpende gebeurtenis hebben meegernaakt of blootstaan aan een chronische stressor zoals echtscheiding ofhet zorgen voor een ziek farnilielid. Ge~ndi,ceerde preventie is gericht op individuen die niet volcloen aan diagnosti sche criteria voor een psychische stoornis, maar die wel al beperkte symptomen hebben die voorafgaan aan de stoornis, of die biologische kenmerken hebben die duiden op een predispositie voor een psychiatrische aandoening. Zorggerichte preventie is gericht op mensen die een aandoening h ebb en volgens DSM IV criteria. De preventieve interventies voor deze doelgroepen bestaan uit terugvalpreventie, het voorkomen van co-morbiditeit en het verminderen van de consequenties van de psychische aandoeningen voor de client en zijn directe omgeving
Behandeling

'43

~

Figuur 4.1 Haggerty,

Interventiespectrum 1994)

voor psych.s

che stoornissen

(Mrazek

&

maar dat het grootste deel van de mensen die blootgesteld zijn aan de betreffende risicofactor geen stoornis hebben of zullen krijgen. De meeste onderzoekers gaan ervan uit dat een stoornis bij een individu wordt veroorzaakt door een complex samenspel van meerdere risicofactoren op meerdere niveaus. Zo toont onderzoek aan dat psychische stoornissen veel voorkomen in bevolkingsgroepen met een Iagere sociaal economische status (SES).2. komt het vaak voor dat deze ook op andere niveaus optreden. ccz-preventie werkt volgens de zogenoemde risicobenadering (Mrazek & Hagerty. maar ook van beschermende factoren.Sociale psychiatrie 4. Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar risicofactoren van psychische stoornissen. Daarbij hoefl: geen sprake te zijn van een causale relatie. anders gezegd.a. [zooo} onderscheiden in hun literatuurstudie de volgende risicofactoren: . Risicofactoren 144 Risicofactoren zijn factoren waarvan is aangetoond dat er een samenhang is met het optreden van psychische stoornissen.2 Risi cojact oren en b esch erm en d e factoren Effectieve preventie vereist dat we kennis hebben van factoren die het GGP veroorzaken en dat we over effectieve methoden beschikken am deze variabelen te veranderen. Wanneer problemen zich op het ene niveau voordoen. Dit impliceert dat preventieve interventies gericht dienen te zijn op meerdere risicofactoren en meerdere niveaus tegelijk. 1994): preventieve interventies zijn erop gericht om risicofactoren te verrninderen eri/of beschermende factoren te vergroten. copingstijl. endogeen: erfelijke factoren. opvoedingsstijl.exogeen: sociale steun. Beschermende factoren Onder beschermende factoren verstaan we persoonlijlee of in de omgeving aanwezige hulpbronnen waarmee of waardoor de invloed van risicofactoren lean worden teruggedrongen. Daaruit blijkt in grote lijnen dat er wel meerdere factoren zijn die samenhangen met psychische stoornissen.demografisch: leeftijd en geslacht. Orrnel e. arbeidsomstandigheden: . Geplande interventies die erop gericht zijn beschermende factoren te bevorderen compenseren . hun betekenis aan de aanwezigheid van een risico. . Beschermende factoren ontlenen.levensgebeurtenissen. maar hoe dit verband precies ligt is onduidelijk. Effectieve preventie is daarmee afhankelijk van het identificeren van risicofactoren. persoonlijkheid.

emotionele steun van leeftijdgenoten en familieleden en een gestructureerde gezinsomgeving vormen dan aangrijpingspunten voor alternatieve preventiestrategieen. interne locus of control en exogene factoren zoals een positieve ouder-kindrelatie. Een alternatieve of additionele strategie is dan om beschermende factoren te versterken. Beschermende factoren zijn te meer belangrijk omdat er vele risicofactoren zijn die moeilijk te beinvloeden zijn. van psychische 2000) problemen Gezinsfactoren Schoolcontext Leven s-gebeu rtenissen en situaties Betrokken bij een belangrijke andere persoon (partnerj mentor] Beschikbaarheid van alternatieven op kritieke keerpunten of tijdens belangrijke veranderingen in het leven Economische zekerheid Goede fysieke gezondheid Sociale en culturele factoren Gevoel van verbondenheid Aanwezigheid van en betrokkenheid bij sociale netwerken Deelname aan kerkgenootschap of andere gemeenschapsvoorziening Sterke culturele identiteit en etnische trots Toegang tot hulpdiensten De gemeenschap en de socia Ie normen zijn gericht tegen geweld '45 Gemakkelijk temperament Goede voeding Binding met het gezin Bovengemiddeld e intelligentie Goed presteren op school Probleemoplossende vaardigheden Interne locus of control Socia Ie competentie Goede copingstijl Optimisme Morele overtuigingen Waarden Positieve cogr. Een endogene risicofactor is bijvoorbeeld een moeilijk vroegkinderlijk temperament.ities over zichzelf Steun gevende ouders Harmonie in het gezin Veilig en stabiel gezin Geringe gezinsomvang Meer dan twee jaar tussen broers of zussen Verantwoordelijkheid in de familie (voor kind of ouder) Steunende relatie met een andere volwassene (voor een kind of volwassene) Sterke gezinsnormen en rnoraliteit Gevoel erbij te horen Positief schoolklimaat Prosociaal gedrag in de vriendengroep . In tabel 4-1 staan beschermende factoren die. Zo hebben we op het gebied van gedragsstoornissen veel kennis van risicofactoren die latere gedragsproblemen voorspellen. Endogene beschermende factoren zoals probleemoplossende vaardigheden.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art voor een gesignaleerd risico. gezinsgrootte en eenoudergezinnen risicofactoren zijn. Studies tonen aan dat exogene factoren zoals armoede. Tabel a. slechte huisvesting.r (met name Individuele factoren Beschermende bij kinderen) factoren kunnen die de ontwikkeling beTnvloeden (CDHAC. De meeste van deze risicofactoren zijn buitengewoon moeilijk te veranderen. psychische problemen en stoornissen kunnen voorkcmen. in het bijzonder bij kinderen. Zo kan bijvoorbeeld via vaardigheidstrainingen de competentie verhoogd worden.

In de preventiepraktijk wordt namelijk geen eenduidig taalgebruik gebezigd. . Een preventieve interventie verwijst naar een specifieke activiteit of maatregel die wordt ingezet om doelbewust preventieve effecten te bewerkstelligen.3 Probieem an olvse In de praktijk van de ccz-preventie is het gebruikelijk dat bij aanvang van een preventieve interventie een probleemanalyse wordt gemaakt In de probleemanalyse worden verschillende aspecten van het probleem systematisch in kaart gebracht: .Sociale psychiatrie 4.3 4.3 voor een voorbeeld van een stresstheoretisch model. aangrijpingspunten voor preventie. De onderdelen hebben betrekking op het inzetten van meerdere interventiemethoden. In de GGz-preventie zijn stresstheoretische modellen het meest gebruikt. . Aanduidingen als preventieproject. preventieprogramma en preventieve interventie worden nog aleens door elkaar gebruikt.2. Doorgaans worden voor een probleemanalyse een of meer theoretische modellen gebruikt om het ontstaan van het probleem en de risicofactoren en beschermende factoren in samenhang te kunnen plaatsen.3-1 Preventieprogramma's Definitie in de GGZ van een preventieprogramma Alvorens in te gaan op de kenmerken van een preventieprogramma is het goed helderheid te scheppen over wat onder een preventieprogramma verstaan wordt. 4. Dit betekent dat een dergelijk programma uit meerdere onderdelen bestaat die allen nodig geacht worden am het uiteindelijk beoogde effect te bewerkstelligen. vaak als onderdeel van een groep samenhangende interventies binnen het kader van een preventieprogramma.prevalentie en incidentie van het probleem. het beinvloeden van meerdere determinanten en van meerdere intermediaire groepen met behulp van aparte interventies. risicofactoren. Een dergelijke interventie wordt oak wel omschreven als module.beschermende factoren. Zie figuur 4. Onder een preventieprogramma verstaan wij in navolging van Hosman (1995) een geheel van samenhangende aciiviteiten of maatrege!en waarme:e men een doelbewust effict wi! bewerkstelLigen bij een duidelijk omschnven preventieve doe!groep.

waarbij routinernatige oplossingen niet helpen of niet voorhanden zijn. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van preventieprogramma's kwarn in de zorg de ontwikkeling van zovgprcgrammo's op.3. Een intermediaire doelgroep is een groep mensen waarop het preventieprogramma zich richt om via hen een preventief effect bij de preventieve doelgroep te bereiken.De situatie en de behoeften van de doelgroep worden geanalyseerd vanuit een professionele preventieoptiek. We onderscheiden de volgende kenmerken van een ccz-preverrtieprogramrna (Verburg & Lenders. 1999): . Daarnaast zijn er preventieprogramrna's denkbaar waarvoor routinematige oplossingen kunnen volstaan. 3 Een deel van het preventieaanbod krijgt vorm via preventieprogramma's. 4. . uit de put'. 2 Een andere mogelijkheid is dat een preventieprogramma naast een zorgprogramma wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Alleen in dit geval is de term preventieprojea aan de orde. Dat is nodig wanneer er sprake is van een probleem dat om een innovatieve oplossing vraagt. Een deel van de interventies krijgt een plaats in zorgprograrnma's (Bohlmeijer & Cuijpers. Veel instellingen hebben op dit moment hun aanbod in de vorm van zorgprogramma's beschreven. 200I). Het gaat hier om de beschreven risico- . Dit is een evidence-based preventief groepsaanbod voor mensen met lichte tot matige depressieve klachten dat als eerste module in een zorgprogramma stemmingsstoornissen kan worden opgenomen. Een voorbeeld is de interventie 'In de put. Hoe verhoudt preventie zich ten opzichte van deze ontwikkeling? Meerdere antwoorden laten zich formuleren: Preventieve interventies kunnen een onderdeel vorrnen van een zorgprogramma als funetie of module.Het programma is gericht op een helder beschreven preventieve doelgroep en eventuele intermediaire doelgroepen.4 Preventieve geestelijke gezond heidszorg: een state of the art Preventieprogramma's kunnen projectmatig worden opgezet. Een zorgprogramma is het geheel van gespecifieeerde en op elkaar afgestemde activiteiten en rnaatregelen gericht op het verlenen van bepaalde diensten om bepaalde effecten te bewerkstelligen voor een gespecificeerde doelgroep.2 Kenmerken en p ri n cip es van een preventieprogramma Met behulp van onderstaande beschrijving van kenrnerken kan een preventieprogramma op hoofdlijnen getypeerd worden en kan een nieuw programma op een systematische manier worden opgebouwd en beschreven.

Het programma inventariseert de behoeften van de doelgroep en eventuele intermediaire doelgroepen. - Het programma omschrijft de noodzakelijke randvoorwaarden. school. Dit maakt het mogelijk om onderzoek te doen naar de effectiviteit van een preventieprogramma. 3 een preventieprogramma heeft meer effect naarmate het mensen langduriger ondersteunt. als om infrastructurele voorwaarden. Al deze gegevens worden gecombineerd in een totaalbeeld. meso of macro) of naar de setting waarin de interventie plaatsvindt (buurt. . beschikbaarheid van externe ondersteuning en de (on)mogelijkheid van samenwerking met organisaties binnen en ofbuiten de GGZ. Interventies kunnen worden onderscheiden naar systeemniveau (micro. Uit de voorafgaande paragrafen zijn de volgende principes van ccz-preventie af te leiden: een preventieprogramma moet gericht zijn op versterking van beschermende factoren en terugdringing van risicofadoren. Belangrijk is dat bij het vaststellen van de behoeften van de doelgroep uiteindelijk zo zuiver mogelijk de behoeften van de doelgroep zelf worden omschreven en niet de ideeen van de professional. de beschikbaarheid van specifieke deskundigheid. Hier gaat het zowel om voorwaarden in de sociale of fysieke omgeving van het programma. Deze doelen worden vertaald naar interventies bestemd voor de preventieve en/of intermediaire doelgroep(en). gerelateerd aan het ontwikkelingsniveau en de culturele achtergrond van de preventieve doelgroep. Te denken valt aan de beschikbaarheid van middelen. Van belang is dat er bij preventie vaak geen sprake is van een expliciete hulpvraag van de doelgroep.Sociale psychiatrie - factoren en beschermende factoren evenals een netwerkanalyse voor de doelgroep. Het programma formuleert voor het preventieprogramma zo concreet mogelijke doelen. 2 een preventieprogramma heeft meer effect naarmate het zich richt op meer groeperingen van een sociale gemeenschap. Het vereist daarom een zekere gevoeligheid en inspanning am de behoeften van de doelgroep waar te nemen of op te sporen. 4 een preventieprogramma moet leeftijdspecifiek zijn. Dit is een analyse van de belangrijkste organisaties en sleutelfiguren waarmee de doelgroep in contact staat. Doelen moeten op een zodanige manier geformuleerd worden dat ze evalueerbaar zijn. gezin enzovoort]. werkplek.

4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art een preventieprogramma moet planmatig en systematisch worden opgezet en per onderdeel.2 zijn de thema's weergegeven die in de preventiepraktijk worden uitgevoerd. Uit deze inventarisatie blijken vier belangrijke preventiethema's naar voren te kornen: depressie. arbeid en kinderen van _ouders met psychiatrische problemen (KOPP).4 GGz-preventiethema's Daar waar tien jaar geleden nog een bont palet aan preventieve interventies werd uitgevoerd is met name onder invloed van de eerste en tweede generatie preventieontwikkelingsprojecten (Trimbos looptijd 1992 . In totaal wordt bijna 70% van de totale preventiecapaciteit besteed aan deze vier therna's. geevalueerd worden op werkzaamheid.en onderzoeksinstellingen inspanningen gedaan om te komen tot effectieve en overdraagbare preventieve interventies. 2000) een meer uniforme praktijk ontstaan. 9 een doeltreffend preventieprogramma is over het algemeen kosteneffectief. sociale psychiatrie. Deze toenemende uniformiteit weerspiegelt zich in een inventarisatie van Cuijpers en Bohlmeijer (2001) van de in de ccz-praktijk uitgevoerde interventies. In figuur +2 is de percentuele verdeling aangegeven van de preventiecapaciteit die aan de thema's wordt besteed. doeltreffendheid en doelmatigheid: 6 een preventieprogramma is vooral effectief als het zich richt op meerdere risicofactoren tegelijk. 8 bij hoog-risicogroepen moeten interventies 20 vroeg en zo intensief mogelijk worden ingezet. In tabel 4. 5 4. 7 een preventieprogramma moet uitdrukkelijk rekening houden met samenhang in lichamelijke en psychische gezondheid. Sindsdien worden op landelijk niveau door praktijk. maar ook in haar geheel. '49 .

1 4.3 2.3 13.z de totale Thema Depressie Sociale Kinderen Kinderm Opvoedi Aantal capaciteit instellingen dat aan preventiethema's (Cuijpers werkt en percentage 2001) van in de GGz-preventie & Bohlmeijer.2 Suicidepreventie 15% Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP) Arbeid 13% Depressie 24% Figuur 4.Sociale psychiatrie Tabel a.1 3. (N=39) Instellingen Capaciteit 23.2 Verdeling de vier van de totale ijkste capaciteit van uren besteed aan preventie in de GGZ over belangr thema's Deze vier preventiethema's worden in de volgende paragrafen nader uitgewerkt waarbij we uitgebreider stilstaan bij het thema sociale psychiatrie.5 6 12 1. .1 4.9 15.6 3.5 4.3 en mantelzorg bij ouderen 20 7 8 7 7 in verzorgingshuizen ADH D/hyperactivitelt Eetstoornissen Eerste psychose Angststoornissen 1.4 1.8 (%) psychiatric van Ouders ishandeli ng in het onderwijs ni ng met Psychiatrische problematiek Problem en Arbeidsgerelateerde Psychosociale Allochtonen Vluchtelingen Dementie Psychiatrie 37 31 32 28 20 13 16 8 18 problemen ngsondersteu 15.9 3.8 1.7 1.

Familieleden van een depressieve persoon bieden vaak hulp aan en kunnen dat uiteindeliik zelf als belastend gaan ervaren (Fadden et al.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art 4. Hun kans om te overlijden is een factor 1. Ongeveer 60% van de mensen met een depressie herstellen na I jaar. 1987). Mensen met een depressie hebben een verhoogd risico op sterfte..dubbele depressie').29 hoger (Laitinen-Krispijn & Bijl. Ongeveer 20% van de mens en met een depressie is na twee jaar nog niet hersteld en beantwoordt dus aan de definitie van een chronische depressie. 1992). Depressie heeft grote economische gevolgen.4.000 nieuwe gevallen. Deze kosten zijn berekend voor de leeftijdscategorie van 18 tot 65 jaar. met angststoomissen en met misbruik en afhankelijkheid van psychoactieve rniddelen zoals alcohol (Vollebergh et al. Op jaarbasis lijden ongeveer 700. 1997). Het feitelijke bedrag ligt dus nog hoger. Ruim 20% van de mensen met een depressie ontwikkelt een chronische depressie (Keller et al. In de leeftijdsgroep van IS tot 65 jaar ontstaan elk jaar 29I.I miljard euro per jaar. VOOI depressie zijn de jaarlijkse behandelkosten 388 miljoen euro: artsenbezoek. Ionge kinderen van een depressieve ouder kunnen schuldgevoelens ontwikkelen over de ziekte van hun ouder en lopen uiteindelijk zelf een verhoogd risico op een depressie (Beardslee et al. psychotherapie.1 Depressie Depressie is een veelvoorkomende en ernstige psychiatrische stoornis.. Anders ontstaat populair gezegd een situatie van dweilen met de kraan open. Gevolgen voor de omgeving Het arbeidsverzuim van depressieve mensen is hoger dan dat van niet-depressieven. In het jaar hierna maakt 30% een terugval mee. .. Tellen we de kosten van productieverlies hierbij op dan leost depressie de Nederlandse samenleving 2. Depressie gaat vaak samen met een dysthyme stoornis (..6 groter dan die van mensen zonder depressie. farmacotherapie. Celet op de omvang van deze stoornis dient naast curatie aandacht te worden be steed aan preventie. 2003). 200I).000 mens en in Nederland aan een depressie. Het beloop van depressie is relatief ongunstig.. maakt 50 tot 60% een herhaling mee in het jaar na herstel. vormen van maatschappelijke en sociale dienstverlening en ook voor (de economische tegenwaarde van) de hulp van familieleden en vrienden (Smit et al.87 en voor depressieve vrouwen een factor 1. Van degenen die herstellen. 2000). Voor depressieve mannen ligt de verzuimkans een factor 1. Co-morbiditeit komt vaak voor.

kinderen met leerproblemen) . ouders met een goede onderlinge relatie.Sociale psychiatrie Risicofactoren en beschermende fadoren Een depressie ontstaat door een combinatie van risicofactoren.vrouwen: voor vrouwen ligt de I-jaarsprevalentie op 7. mensen met een subklinische depressie.r% voor mannen. kwetsbare persoonlijkheden (hoog neuroticisme. hoge interpersoonlijke sensitiviteit. Huidige praktijk In Nederland hebben de meeste ccz-instellingen een aanbod op het terrein van preventie van depressie. hebben kans op een recidiverende depressie. tegen 4. zelfwaardering en sociale competentie.mensen met een jeugdtrauma (mishandeling. Voor hen is er een preventief cursusaanbod onder de noemer 'In de put. . . mensen met een gebrek aan sociale steun.5%..mensen die al eerder een depressie of dysthymie hebben meegemaakt. hebben een verhoogd risico om een secundaire depressie te ontwildcelen. althans wat betreft de mildere vorrnen van depressie. . jnensen met een angststoornis. . met name een sociale fobie. . uit de put'. verwaarlozing voor hun zestiende levensjaar). geringe zelfwaardering.een gezinssituatie die zich kenmerkt door een goede relatie met ten minste een ouder. Op basis van en psychische factoren kan een aantal risicogroepen worden onderscheiden (Smit et al. Dit aanbod is voor mensen met een aantal depressieve symptomen (lichte tot matige klachten) en mens en met een eerdere depressie. mensen die een ingrijpende levensgebeurtenis hebben meegernaakt (zoals een ernstige ziekte. Verreweg de meeste activiteiten zijn er voor volwassenen en ouderen. een goed gezinsklimaat. weinig zelfvertrouwen.steun uit de omgeving. Het . . 200I): .mensen met een laag opleidingsniveau of een laag inkomen en met name personen zonder betaalde arbeid. echtscheiding). sociale Factoren die beschermen tegen het ontstaan van een depressie zijn: een persoonlijkheid die zich kenmerkt door intelligentie.mens en van wie de ouders of naaste familieleden psychische problemen hebben. verlies van arbeid.

waarvan een kleine 900.5 Ki nderen (KOPP) van ouders met psychiatrische problemen [aarlijks telt de Nederlandse bevolking 864. '53 .. ontspanningsoefeningen. 1991).tot za-jarigen met depressieve klachten.6 miljoen kinderen onder de 22 jaar. We kunnen concluderen dat het zowel absoluut als relatief om een omvangrijke risicogroep gaat (Bool et al.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art zijn bewezen effectieve cursussen gebaseerd op principes van sociaal leren.000 ouders met een psychiatrische diagnose. de cursus wordt begeleid door twee professionals. Over het zorggebruik van deze groep zijn alleen opnamegegevens in kinderpsychiatrisehe ldinieken bekend. In totaal hebben deze ouders r.s groter is om ooit in hun leven een psychiatrische stoornis te krijgen dan personen zonder zulke ouders (50% tegen 30%). mensen met een chronische ziekte en allochtone doelgroepen (Turken en Marokkanen). Daarnaast zijn er specifieke cursussen voor onder andere weduwen en weduwnaars.Wel herkennen hulpverleners uit de anamnese van hun clienten psychiatrische problernatiek bij de ouders. Van de kinderen waarvan beide ouders een psychisch probleem hebben gehad. 4. Met deze internetvariant ontstaat een laagdrempelige mogelijkheid om een moeilijk bereikbare doelgroep voor preventie te bereiken. (Volwassen) kinderen van ouders met psyehisehe problemen hebben een kans die ruwweg r.000 kinderen onder de I2 jan en ruim 400. Sinds kort zijn het Trirnbos-instituut en enkele ccz-instellingen gestart met het pilotprojeet Grip op je dip via in.ternet voor r6.000 kinderen onder de 6 jaar. krijgt 66% ooit in hun leven een psychiatrische stoornis. Eij gedragsstoornissen had 55% van een of be ide ouders een stoornis (Van Loon & Verhey. Ten opzichte van het totaal aantalldnderen gaat het am ongeveer 35% van de kinderen. cognitieve gedragstherapie. Door de psycho-educatieve opzet is de drempel om deel te nemen minder hoog dan voor traditionele psychotherapie of psyehiatrische hulp. Daarbij wordt de reguliere preventiecursus aangeboden via internet (eveneens als groepsaanbod). Over ambulant zorggebruik zijn geen eijfers bekend. sociale-vaardigheidstraining en het verhogen van het aantal plezierige gebeurtenissen (Cuijpers. zoot). Kinderen met ontwikkelingsstoornissen bleken in 77% van de gevallen een of twee ouders met psychiatrische problematiek te hebben. 1998). Hieruit blijkt dat deze kinderen oververtegenwoordigd zijn.

5. Naast de problematiek van de ouders zelfkan er ook sprake zijn van conflicten tussen de ouders in samenhang met het psychisch probleem. Meer in het algemeen geldt dat de aanwezigheid van een goede band met althans een ouder geldt als een sterke beschermende factor. minder goedkeuring. Deze conflicten kunnen op hun beurt gevolgen hebben voor de kinderen. Dit compenseert het tekort van de zieke ouder. Ook hier gaat het om een (complex) samenspel van verschillende factoren. gegeven het grote aantal kinderen dat geen problemen krijgt.Ernst en duur van de ouderlijke stoornis: het zijn vooral de ernst en de duur van de stoornis die ertoe doen en niet zozeer de diagnose. Sociale steun binnen. Wanneer ondanks de stoornis een goed contact tussen kind en betreffende ouder aanwezig is.1 Risicofactoren en b esch erm en de factoren 154 AIleen de aanwezigheid van een ouder met een psychisch probleern verklaart onvoldoende het ontstaan van problernen.Beperkte draagkracht van de partner. Goede ondersteuning van het kind door de partner. minder aanrakingen. Hun opvoedingsstijl zou gekenmerkt worden door een vlakker affect. anders met kinderen omgaan.Disfunctionele ouder-kindinteractie: onderzoek wijst uit dat ouders met een psychisch probleem. . . en buiten het gezin. . geringere spontaniteit en meer boosheid.Sociale psychiatrie 4. We onderscheiden: Em goede ouder-kindrelatie. . I995): . Wanneer een van de ouders psychische problemen heeft wordt een toenemend appel gedaan op de andere ouder. broer of zus) of een ondersteunend netwerk buiten het gezin (vertrouwensfiguur) draagt bij aan de bescherming van het kind.. zijn de vooruitzichten voor het kind aanmerkelijk gunstiger. bijvoorbeeld een depressie. Sociale steun in het gezin (van ouder. met mogelijke gevolgen voor de kinderen. Het gaat hierbij om zowel praktische als ernotionele steun. Hierdoor kan de partner overbelast raken. .De leeftijd van het kind: in het algemeen geldt dat een kind kwetsbaarder is naarmate het jonger is. Beschermende factoren zijn uit preventief oogpunt minstens zo belangrijk. De volgende risicofactoren zijn te onderscheiden (Van Doesum et al.Conflicten tussen de ouders.

am te komen tot wederzijds begrip over de gevolgen van de problemen van de ouder 155 .5. ondernernen van ontspannende activiteiten). De doe-praatgroep (kinderen van 8 tot I2 jaar) vindt in 25 instellingen plaats. Dit gebeurt door het bespreken van de omgang van de moeder met de baby tijdens alledaagse bezigheden met behulp van video-home technieken. worden gevoelens bespreekbaar gemaakt en adviezen gegeven voor het omgaan met een psychiatrische stoomis van een van de ouders en het organiseren van sociale steun.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art 4. Preventie-op-maotbenadering Preventie-op-maat is een methode om gerichte informatie en steun aan ouders en kinderen te geven. het bevorderen van een reele kijk op zichzelf en de ouder en competentieverhoging (omgaan met negatieve reacties. leren herkennen en omgaan met eigen gevoelens. Maeder-baby lnterventie De maeder-baby interventie richt zich op moeders/ouders met psychische problemen met kinderen in de leeftijd tot I jaar. Alleen voor het casemanagement geldt dat een dee! van de doelgroep geindiceerde en curatieve interventies ontvangt.en pubergroepen zijn ouderbijeenkomsten gericht op informatie over de doelstelling van het groepsaanbod. jongeren van r6 tot 23 jaar) richt zich op het doorbreken van isolement. Gezinsinterventie Deze uit Amerika afkomstige effectief gebleken gezinsinterventie (Beardslee et al. Bij de kinder. Gtoepsaanbod voor kinderen Het groepsaanbod VOOI de verschillende leeftijdsgroepen (kinderen van 8 tot 12 jaar. dat geldt met name wanneer de doelgroep op zeer jonge leeftijd bereikt wordt. Deze groepen omvatten acht bijeenkomsten en een follow-up. pubers van I3 tot 15 jaar. Daarbij houdt men rekening met de dreigende ernst van de problematiek van de kinderen en de competentie van de ouders am de kinderen op te voeden en te steunen. 1993) richt zich op het stimuleren van de communicatie in het gezin. het bevorderen van een goede ouder-kindrelatie en ondersteunende activiteiten voor de kinderen.. In gesprekken met ouders en/of kinderen wordt informatie gegeven.2 Huidige praktijk De meeste preventieve interventies op dit terrein zijn een vorrn van selectieve preventie. De interventie richt zich op het versterken van de sensitiviteit en mate van respons van de moeder.

6 Arbeidsrelevante psych ische problemen Het hebben van werk kan op vele manieren een positieve bijdrage leveren aan de psychische gezondheid van mensen. Arbeid biedt ontplooiingsmogelijkheden.Ongeveer 6. Casemanagement VDor kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen Casemanagement of zorgcoordinatie wordt ingezet bij zeer problematische complexe situaties.Sociale psychiatrie voor de kinderen en het gezin en het vergroten van de veerkracht van de kinderen. Zo heeft ruim 20% van alle werkenden last van psychisch onwelbevinden. Deze interventie kent zijn oorsprong in de verslavingszorg waar de aandacht vooral uitgaat naar de gezondheid en het welbevinden van het zeer jonge kind en met name de risico's rond zwangerschap en geboorte. Volgens recente schattingen kan ongeveer 40 tot 44% van de psychische ldachten die tot verzuim en arbeidsongeschiktheid leiden. duurt dit gemiddeld aanzienliik langer dan het verzuim am licharnelijke redenen. In 1995 bedroegen de kosten van ziekteverzuim wegens psychische klachten ongeveer 1. Een zestal ccz-instellingen gebruikt deze methodiek inmiddels oak voor xorr-gezinnen.nl van start gegaan. Daartegenover kan de werksituatie onder bepaalde omstandigheden oak als belastend en als een bedreiging voor de psychische gezondheid worden ervareno Arbeidsrelevante psychische problematiek komt veel voor. 2002). Als een werknemer om psychische redenen verzuimt. inkomen en een zinvolle bestaansinhoud.5% aan een angststoornis (Laitinen-Krispijn & Bijl. Omdat het risico om arbeidsongeschikt te raken toeneernt naarmate men langer verzuirnt.5% van alle werkenden lijdt jaarlijks aan een stemmingstoomis en 10. Deze pilot is geevalueerd.2 miljard euro.drankjewel. Website Voor kinderen van ouders met akoholproblemen is de website www. is het dan oak duidelijk dat psychische problemen een vergroot risico op arbeidsongeschiktheid met zich meebrengen. worden toegeschreven aan het werk. Daarnaast zijn er de uitgaven voor wAo-uitkeringen: ~- . geregelde dagbesteding. Casemanagement draagt ertoe bij dat de hulpverlening aan ouders en de activiteiten voor de kinderen goed gecoordineerd worden. 4. sociale contacten.

1 Risicofactoren en b esch erm en de [act oren Onderstaande tekst is gebaseerd op de factsheet arbeidsrelevante psychische problernatiek (Leffers et al. 2 Beinvloeden. .6. Tot slot tellen ook de soeiale kosten zwaar: veel mensen staan buiten het arbeidsproees als gevolg van psychische klachten (Leffers.. Onder sturingsmogelijkheden verstaan we de mogelijkheden om zelf te beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd. bijvoorbeeld door een onafhankelijke bemiddelaar in te schakelen. het vergroten van de vaardigheden om steun te mobiliseren en het zodanig organiseren van het werk dat werknemers elkaar daadwerkelijk kunnen bijstaan.Het verbeteren van steun op het werk. 4. Verschillende kenmerken van de werkorngeving (stressoren) kunnen aanleiding geven tot psyehische klaehten (stressreacties}.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art in 2001 bedroegen deze meer dan II miljard euro per jan Ongeveer eenderde van dit bedrag kan worden toegesehreven aan psyehisehe arbeidsongesehiktheid. Vooral de steun van de leidinggevende is belangrijk en in iets mindere mate de steun van collega's. Het is dus van belang vroegtijdig in te griipen. 200r). indien nodig. Het gaat hier met name om de sociale relaties op het werk. 157 . van omgevingifactoren Naast het werk zelf is ook de psychosociale (werk)omgeving belangrijk. Mogelijke interventies zijn: Het voorkomen of beperken van arbeidsconflicten. Een flink deel van de overspannen werknemers geeft aan dat de problemen voortkomen uit verstoorde arbeidsverhoudingen. De relatie tussen stressoren en stressreaeties wordt bemvloed door kenmerken van de persoon en kenmerken van de omgeving. Gekoppeld hieraan kunnen preventieve interventies zich riehten op het verminderen van de werkdruk. De kans dat deze mensen terugkeren naar hun oude werkgever is gering. Mogelijke interventies zijn het coaehen van de leidinggevende en de werkomgeving in het geven van steun.. Bij tegenstrijdige en onduidelijke taakeisen staat het aanbrengen van een duidelijkere structuur eentraal. beperkte sturingsmogelijkheden en een hoge mate van onzekerheid over de taakeisen of de toekomst. Onzekerheid over de toekomst kan onder andere voorkomen worden door loopbaanbegeleiding. het vergroten van sturingsmogelijkheden en het verminderen van onzekerheid. et al. 200r). Op basis hiervan zijn de volgende aangrijpingspunten voor preventie te formuleren: Reduceren van srressoren De belangrijkste stressoren zijn (combinaties van) een hoge werkdruk.

Verbetering van coping. Training Terugkeer naar werk Deze training wordt aangeboden aan mens en die reeds langere tijd verzuimen en handvatten krijgen aangeboden om terug te keren in het arbeidsproces (ge'indiceerde preventie). Versterkm van persoonlijke competmtie 3 De volgende persoonskenmerken brengen een verhoogd risico op psychische klachten met zich mee: het gevoel geen grip te hebben op de situatie. Centraal hierin staat het uitdagen en toetsen van opvattingen en verwachtingen die iemand heeft. Veel werknemers realiseren zich niet goed waardoor hun klachten worden veroorzaakt en wat zij er aan kunnen doen. Bi] werknemers met psychische klachten is vaak sprake van verwevenheid van werk. Training Werkstress Deze training wordt aangeboden aan werknemers met arbeidsrelevante psychische problemen (gelndiceerde preventie) ter voorkoming van (langdurig) ziekteverzuim.2 Huidige praktijk ccz-preventie richt haar activiteiten prirnair op werknemers met psychische klachten.Psycho-educatie. emotiegerichte copingstijl. Het aanleren van copingvaardigheden staat hierin centraal. Hierna worden de meest voorkomende interventies genoemd. 4. .en prive-problernen. te weinig slapen) zijn een ander belangrijk aangrijpingspunt.6. drinken. probleemgerichte copingstijl gaat over het algemeen met minder klachten gepaard dan een pas sieve. Daarbij blijkt de prive-situatie over het algemeen meer invloed te hebben op het ziekteverzuim dan de werksituatie. .yervangenvan contraproductieve.Sociale psychiatrie - Het verbeteren van de mogelijkheden am werk en prive te combineren.. In aansluiting hierop kunnen we drie interventiestrategieen onderscheiden: . zelfondermijnende gedachten door meer productieve gedachten heeft een stressverminderend effect.Verandering van de beleving van situaties. Het bevorderen van een actieve. de neiging am situaties als negatief ofbedreigend te ervaren en een pas sieve manier van omgaan met problemen. Psycho-educatie kan ertoe bijdragen dat ze meer grip krijgen op de problemen. Dit is een bewezen effectieve interventie (Spaans & Geelen. vooral bij vrouwen. Het .I995). . Ongezonde leefgewoonten (roken.

'59 .4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering wordt gegeven aan onder meer leidinggevenden en bedrijfsartsen in de vorm van voorlichting. het begrip is dus niet een synoniem voor extramuraal werken. mesoals macroniveau van de relatie tussen de mens en zijn sociale omgeving. Ze rnaakt dee! uit van het proces van reintegratie in de samenleving van (ex-)psychiatrische patienten. Centraal staat de client in zijn maatschappelijke en sociaal-culturele context. Sociale psychiatrie als benaderingswijze omvat het gehele werkveld van de geestelijke gezondheidszorg. Arbeidsrehabilitatie Arbeidsrehabilitatie omvat aile activiteiten waarmee herstel. zijn behoeften en die van de directe omgeving: het natuurlijke en professionele netwerk. cursus. Omdat er bij de doelgroep altijd sprake is van meervoudige problematiek beslaan de methoden van hulpverlening en preventie zowel het micro-. Preventie orienteert zich hierbij met name op de laatste twee niveaus. Een precieze taakverdeling tussen preventie en hulpverlening is echter rnoeilijk aan te geven en verschilt per lokale of regionale situatie. Focus is vaak het eerder signa!eren en/of verwijzen van mensen met arbeidsrelevante psychische problematiek. I997). 4. In de eerste plaats wordt met de term gedoeld op een theoretische benaderingswijze waarbij de invloed van sociale en maatschappelijke factoren op het beloop van psychiatrische stoornissen een belangrijke plaats inneemt... naar methoden van hulpverlening en preventie aan mens en met psychiatrische stoornissen of. In de tweede plaats verwijst de term naar een praktijkveld. training of workshop. Arbeidshulpverlening Het gaat hierbij om een methode van hulpverlenen gericht op het bevorderen van arbeidsgeschiktheid en arbeidsparticipatie en op het onderzoeken en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van arbeid (Van Mierlo et al. I98I).7 Sociale psychiatrie Aan het begrip sociale psychiatrie worden doorgaans twee betekenissen toegekend (Romme et al. aan mens en met ernstige en langdurige psychische problemen. algemener geformuleerd. behoud en uitbreiding van iemands handelingscompetentie in arbeidssituaties wordt beoogd.

een chronisch beloop van de ziekte. De meeste mensen echter proberen zich zo goed als mogelijk in de samenleving te handhaven. Circa 30% heeft een psychotische stoornis. Epidemiologie 160 In Nederland bestaat de doelgroep uit ongeveer 75.contact met de GGZ in de afgelopen twee jaar. . Affectieve stoornissen zoals depressie en bipolaire stoornis komen ook veel voor: samen circa 30%.7. Een aantal mensen lijdt aan persoonlijkheidsstoornissen: 9'16% (Kroon et al. Een ding hebben zij echter gemeenschappelijk: hun problemen zijn chronisch. beperkingen in het sociaal functioneren.een psychiatrische stoornis volgens DSM.. .Sociale psychiatrie 4. I998). Er is sprake van een uiterst kwetsbare doelgroep gegeven de stoornis..784 mensen langer dan een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis. Niet psychotische stoornissen zoals angst. Toch vormen zij nog steeds 60% van het totale klinische bestand. Door uitbreiding van de toegestane capaciteit zal dit aantal naar verwachting groeien.1 fen heterogene doelgroep Mensen met ernstige en langdurige psychische problemen vormen een zeer heterogene groep. Een aanzienlijke minderheid woont al jaren in een psychiatrisch ziekenhuis of in een beschermende woonvorm. Eenderde is buiten de GGZ in zorg of ontvangt in het geheel geen zorg. 1998). Er zijn tot dusver geen goede landelijke cijfers bekend. vooral schizofrenie.en somatoforme stoornissen en dissociatieve stoornissen vormen de primaire diagnose in ongeveer 20% van de gevallen. Op basis van regionale studies komen de volgende percentages naar voren. Daardoor kunnen zij zich zonder hulp niet in redelijke mate staande houden in de samenleving. Allen hebben een psychiatrische aandoening die langdurig van aard is en in het dagelijks functioneren beperkingen oplevert. Ongeveer tweederde hiervan is in zorg binnen de GGZ. De psychiatrische aandoeningen waaraan mensen uit de doelgroep lijden zijn divers. In januari 1997 woonden slechts 5480 mensen in een beschermende woonvorm en maakten 2241 mens en gebruik van begeleid wonen. Hun aantal daalt in lichte mate. Er is sprake van: .000 mens en (Kroon et al. de beperkingen tengevolge van de stoornis die zich uiten in vaardigheidstekorten . In 1996 verbleven I1.

maar in de praktijk zelden gestalte gegeven. ongeveer 85%. des te groter de kans dat een toename van stressvolle prikkels zalleiden tot een overschrijding van een . Dit belemmert de maatschappelijke integratie van de doelgroep. Hun woonsituatie is vaak niet toegesneden op hun behoefte. het samenwonen met de client en de ervaren sodale steun. ondanks het feit dat onderzoek verschillen laat zien in belasting in relatie tot de verschillende stoornissen. Het belang van dergelijke steunsystemen wordt algemeen erkend. Onvoldoende maatschappelijke steun(systemen) Uit diverse onderzoeken is bekend dat reguliere maatschappelijke voorzieningen onvoldoende inspelen op de behoeften en kenmerken van de doelgroep. Bij genoemde problematiek is sprake van een blijvende kwetsbaarheid of verlaagde draagkracht.7. Veel mens en uit de doelgroep hebben een zeer beperkt sociaal netwerk (in sommige gevallen slechts bestaand uit hulpverlenersj. die aangeboren kan zijn of tijdens de individuele ontwikkeling ontstaat. heeft geen betaald werk. de symptomatologie van de client. De belasting eehter die gepaard gaat met deze relatie is vaak erg hoog. ongeacht de stoornis.4 Preventieve geestelij ke gezondheidszorg: een state of the art am met allerlei dagelijkse (sociale) situaties am te gaan en het maatschappelijk nadeel dat wordt ondervonden ten gevolge van de stoomis en/of de vaardigheidstekorten.voor ieder individu unieke . Het hulpverleningsnetwerk kenmerkt zich bovendien nog te vaak door een gebrek aan continuiteit van zorg. Aanpassing . In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de gevolgen voor de belasting samenhangen met de gehanteerde copingstrategie. de duur van de stoornis.2 Aangrijpingspunten lIoor pr ev ent ie Aangrijpingspunten voor preventie zijn te formuleren vanuit het algemeen geaecepteerde kwetsbaarheid-stress-copingrnodel dat het beloop van ernstige en langdurige psyehische problematiek verklaart. 4. Een belangrijke aanname die ten grondslag ligt aan dit model is dat mens en verschillen in de mate waarin zij prikkels vanuit de omgeving adequaat kunnen verwerken. beperkte financiele middelen en het grootste deel. Er is brede consensus over de familie als risicogroep.tolerantiedrempel en tot het uitbreken van symptomen. Familieleden worden zwaar belast Familieleden en direct betrokkenen kunnen een belangrijke steun zijn voor de client. Hoe groter de kwetsbaarheid.

Een en ander impliceert dat het van belang is zo vroeg mogelijk in het chronificatieproces in te grijpen door: . Verbetering van de zorg en de organisatie van de hulpverlening.het vergroten van de vaardigheden op het gebied van zelfVerzorging.en werkvaardigheden. Kritiek en overbetrokkenheid van direct betrokkenen. onder andere via familieinterventies. Deze kans is het grootst gedurende de eerste vijf tot tien jaar.Sociale psychiatrie wordt hierdoor onmogelijk en coping. trainingen in vivo lijken daarbij meer effect op te leveren dan het aanleren van vaardigheden in trainingsverband. Ook weten we dat elke psychotische episode een kleinere leans geeft op herstel en een verslechtering van het psychosociaal functioneren tot gevolg heeft. Als belangrijke stressoren worden genoemd: . sociale. het informeren van de client en zijn omgeving over ziekte. Tegengaan van versnippering van zorg en een goede coordinatie hiervan vermindert 2 3 . Wijzigingen in het sociaal netwerk dat mede door aanhoudende problemen en beperkingen van de client vaak al veel van haar draagkracht heeft verloreno In hoeverre dergelijke stressoren tot een vermindering van functioneren leiden. beloop en medicatie.en zelfbeschermingmechanismen schieten tekort. Het positief beinvloeden van de belangrijkste stressoren door het creeren van een ondersteunend sociaal netwerk voor de doelgroep en het ondersteunen van de directe omgeving van de client. Deze peri ode wordt oak wel de kritische periode genoemd. We weten dat met elke opname de kans op een volgende alleen maar groter wordt. Deze zogenoemde expressed emotion is een robuuste verklaring gebleken voor de kans op een psychoserecidive. uit steun van het sociaal netwerk en uit de geboden hulpverlening en organisatie van de hulpveriening.lngrijpende gebeurtenissen die de probleemoplossende vermogens te boven gaan en het dagelijks functioneren ernstig ontregelen. Aangrijpingspunten voor preventie Verminderen van de kwetsbaarheid van de doelgroep. is afhankelijk van de mate waarin men beschikt over beschermende factoreno Deze factoren bestaan uit de eigen vaardigheden om te (blijven) functioneren in sociale en instrumentele rollen (coping). het leren herkennen en adequaat reageren op vroege voortekenen van een psychose.

Er zijn aanwijzingen dat een homogene samenstelling de effeetiviteit verhoogt. werk en vrije tijd van het fami- . maar verhoogt in ieder geval het welbevinden van de doelgroep. Familieleden van schizofrene mensen als risicogroep Familieleden. maar verschillen in de mate waarin aan deze elementen aandacht wordt besteed. Ze bevatten vaak dezelfde elementen. Bevorderen van de maatschappelijke integratie door de toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen te vergroten.7-3). Een twintigtal instellingen verzorgt op dit moment een dergelijk aanbod. 2 interventies gericht op maatjesprojecten (paragraaf 4. 4.5). financien. copingvaardigheden en sociale ondersteuning. Het aanbod is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze mantelzorgers door het reduceren van belasting en stress.7-4).4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art 4 mogelijk niet de psychische problemen. 3 interventies gericht op ontwikkeling van maatschappelijke steunsystemen (paragraaf 4-7. De belasting voor de direct betrokkenen is echter vaak aanzienlijk Dit maakt dat familieleden een verhoogd risieo lopen om zelf psychische problemen te ontwikkelen. Het gaat daarbij om zaken als verstoring van huishoudelijke routines.7. 2001). partners en andere direct betrokkenen kunnen een belangrijke bron van steun zijn voor de client.3 Interventies gericht Dp [amiiiele den Preventieve interventies gericht op deze groep bestaan voornamelijk uit een psycbo-educatief cursusaanbod voor familieleden. vaak in sarnenwerking met familieledenorganisaties. psycho-educatief aanbod en ondersteuningsgroepen (paragraaf 4. In de literatuur worden verschillende bronnen van stress en subjectieve belasting genoemd. De volgende drie interventies komen in de praktijk het meest voor: interventies gericht op familieleden via voorlichtingsavonden. In de eerste plaats vormen de symptomatologie en het gedrag van de client in zijn sociale omgeving een bron van stress. zoals informatie. Preventieve interventies in de sociale psychiatrie vormen een bont palet: van eerste psychose tot arbeidsintegratie. De cursusgroepen zijn zowel heterogeen als homogeen van samenstelling. Deze interventies zijn bewezen effectief (Starn & Cuijpers.

De hieruit resulterende subjectieve belasting kan op haar beurt gevolgen hebben voor de gezondheid van de mantelzorger. Ook was er in een derde van de gevallen regelmatig sprake van een gespannen relatie. Een vergelijkbare bevinding komt naar voren in het onderzoek van Kwekkeboom (zoooa). Ongeveer 2I% houdt hiervrijwel geen tijd voor over. In zijn algemeenheid zijn twee factoren van belang bij de mate van subjectieve belasting: taxeert de mantelzorger de belasting (de stressbron) als bedreigend voor het eigen welbevinden. De kritische periode (eerste vijf jaar na de eerste psychose) is voor rnantelzorgers van mensen met schizofrenie het meest chaotisch en moeilijk. In een onderzoek van Van den Akker en Van Poppel (zooz] bleken de ouders en de partner zich het meest belast te voelen. Uit gegevens van Kwekkeboom (zoooa) bliikt dat bijna de helft van de mantelzorgers 'regelmatig' en ook bijna de helft 'af en toe' behoefte heeft aan emotionele ondersteuning. In de tweede plaats kampen familieleden regelmatig met negatieve psychologische conseguenties zoals schuldgevoel. Uit bovengenoemde onderzoeken blijkt ook de behoefte aan steun bij familieleden van mensen met schizofrenie. 2 taxeert de mantelzorger de eigen vaardigheden als voldoende om met de belasting om te gaan (coping). Schene en Van Wijngaarden (I993) stelden in hun onderzoek onder mantelzorgers van schizofrene en psychotische clienten vast dat ongeveer 6z% vaak negatieve gevolgen ondervindt voor de eigen bezigheden. verminderde arbeidsparticipatie en slechter functioneren op het werk. boosheid en gevoelens van verlies. Schene en Van Wijngaarden (I993) concluderen dat naarmate de symptomen van de client ernstiger zijn. spanning in de relatie tussen familielid en client en afname van sociale steun. Deze behoefte is het .Sociale psychiatrie lielid. zowel de ervaren bela sting als de benodigde zorg groter is. onzekerheid. Dit kan onder andere tot uiting komen in verhoogde zorgconsumptie. Bij een kleine helft van de respondenten waren deze verminderd. Ook de sociale contacten zijn veranderd. In een onderzoek van Kwekkeboom (zoooa) gaf 57% van de respondenten aan dat het eigen leven verstoord wordt. Deze relatie gaat ook op voor het aantal uren contact: naarmate het aantal uren contact groter is neemt de belasting toe.

Van den Akker en Van Peppel (2002) vinden dat bijna iedereen informatie over de stoornis zeer belangrijk acht. de client moeten aansporen en toezicht op hem houden. Hoewe1 87% deze hulp zeer belangrijk acht. Su bjectieve belasti ng (stress) Gezondheid Figuur Cuijpers. geeft slechts 49% aan deze hulp ook te hebben ontvangen.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art sterkst bij mantelzorgers die zich vaak of bijna altijd zorgen maken. Psycho-educatie is dus meer dan voorlichting. Psycho-educatie Onder psycho-educatie verstaan we een zodanige voorlichting over ziekte en behandeling dat de betrokkenen (client en familie) beter met de ziekte leren omgaan. om het wijzigen van improductieve opvattingen. Zij gingen ook na of de mantelzorgers in het jaar voorafgaand aan het onderzoek steun en hulp van hulpverleners hebben ontvangen bij de zorg voor de client.3 Stresstheoretisch 1999) voor de belasting van familieleden (Stam & . houding en gedrag. 4. het bevat elementen van training en begeleiding (Van Mierlo. 1997)· Persoonlijke hulpbronnen Externe hulpbronnen Materiele hulpbronnen Sociale steun I nformatie Copi ngvaa rdigheden I psycho-educatie Taxatie Objectieve belasting (stressoren) / Coping model 1 ! -. Viervijfde vindt dat van de emotionele steun en iets meer dan de helft van steun bij praktische zaken. Het gaat om een 'opvoedende' activiteit.

partners. 5 stressmanagement. maar ook vrienden en kennissen die betrokken zijn bij de client. het aanleren van vaardigheden om beter om te gaan met ervaren probleemgedrag (coping) en de wetenschap dat anderen dezelfde problemen ervaren (sociale steun).dat van de client. . elkaar ondersteunen bij het omgaan hiermee. kunnen leiden tot een andere. Inzicht in de ziekte (via informatieverschaffing).draaglast verminderen door last en lijden te erkennen: . . Psycho-educatie als onderdeel van een ideaaltypisch programma Een psycho-educatief aanbod voor familieleden van schizofrene mensen dient begrepen te worden tegen de achtergrond van een omvattender aanbod voor clienten en familieleden. Een ideaaltypisch interventieprogramma bevat de volgende bestanddelen (Van Mierlo. minder bedreigende inschatting (taxatie) van de situatie. 166 Onder familieleden worden niet alleen ouders. 2 psycho-educatie aan de client en het primaire netwerk. 4 cognitieve gedragstherapie. Psycho-educatie kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden. Daardoor zal de ervaren stress (subjectieve belasting) afnemen (Starn & Cuijpers. Doelen en doelgroep van psycho-educatie De doelen die psycho-educatie voor familieleden nastreeft zijn als volgt te formuleren: de kwaliteit van leven van familieleden verhogen en. In voorliggende situatie wordt psycho-educatie cursorisch in groepsverband aangeboden. onder leiding van professionele begeleiders. Het gaat om een vorm van groepswerk waarin een aantal mensen met soortgelijke problemen. 3 het leren signaleren en rnonitoren van vroege voortekenen.Sociale psychiatrie Psycho-educatie (zie figuur 4. 1997): I medicamenteuze behandeling en medicatiemanagement. 6 ondersteuning bij het vinden van structurele dagactiviteiten en wonen (rehabilitatie). (schoon)broers of zussen verstaan.in het verlengde daarvan . op basis van goede informatie zorg en steun kunnen bieden.draagkracht vergroten door het aanleren van probleemoplossende en stressreducerende vaardigheden. 1999).3) kan worden beschouwd als een externe hulpbron waarmee de belasting van familieleden kan worden verminderd.

Psycho-educatieve interventies die effectief zijn gebleken ornvatten de volgende vijf elementen: Invoegen. Dit betekent concreet dat zij: aile behandel. vertrouwenwekkende en helpende relatie met de familie en werkt aan het opbouwen van hoop op een betere toekornst. De hulpverlener ontwikkelt een respectvolle. psychologische en sociale processen die een rol spelen bi] de ziekte. speciale aandacht hebben voor familieleden als een client niet wil dat de familie wordt geinformeerd ofbetrokken wordt bij de behandeling. ontwikkelen ze eigen opvattingen. daarbij is de familie partner in de zorg. aandacht geven aan gevoelens van verlies en rouw. naar de familie luisteren en hen als partners in de zorg bejegenen. de familie stimuleren am hun sociaal netwerk uit te breiden. Hulpverleners bereiken de beste resultaten en de grootste tevredenheid als zij familieleden vanaf het begin betrekken bij de behandeling van de client. Als familieleden niet goed zijn geinformeerd. 2 Educatie over de ziekte en bruikbare copingvaardigheden. 8 crisisinterventie. ervoor zorgen dat de familie gemakkelijk toegang heeft tot een hulpverlener. relevante informatie geven aan client en familie op daarvoor geschikte momenten. of nemen deze over uit hun cultuur of leefomgeving. de verwachtingen van de familie omtrent het behandelprogramma exploreren. de familie ondersteunen met gestructureerde probleemoplossende technicken. Met de beste bedoelingen kan hun gedrag daar- . Educatie omvat het geven van informatie over biologische. een inschatting maken van de draagkracht en de draaglast van de familie.en rehabilitatie-interventies coordineren om zoveel als mogelijk te garanderen dat iedereen dezelfde doelen nastreeft in een relatie gebaseerd op samenwerking en steun. een noodplan opstellen. de medicatie optirnaal monitoren. duidelijke communicatie bevorderen tussen de familieleden.4 Preventieve geestelijke gezond heidszorg: een state of the art 7 continuiteit in zorg voor de client en zijn primaire netwerk gedurende de klinische en ambulante fase. aandacht schenken aan de zorgvragen van de client. in de vorm van casemanagement. Psycho-educatie start idealiter bij de eerste decompensatie ofbij een hernieuwde opname van de client.

De hulpverlener werkt met de familie aan het identificeren van strategieen die bruikbaar zijn bij het omgaan met moeilijke situaties. temeer omdat de ondersteuningsbehoefte van de familieleden verandert naarmate de ziekte voortschrijdt. De hulpverlener werkt aan het creeren van een optimale omgeving die herstel bevordert. Familieleden geven aan dat zij psycho-educatie voorstaan die (Mc Farlane. alsook aan het delen van ervaringen.hen leert hun zelfredzaamheid te bevorderen. gerespecteerd -en gewaardeerd voelen om de kennis en vaardigheden waarover zij beschikken. . Een ondersteuningsaanbod dient zich dan ook over langere tijd uit te strekken. Een psycho-educatiecursus kan dan ook niet het antwoord zijn op aIle vragen en behoeften waarmee familieleden geconfronteerd worden.Sociale psychiatrie 3 4 5 mee contraproductief zijn aan het bevorderen van herstel omdat de meest effectieve benaderingen vaak niet stoelen op dat soort intuities en noties. . 2002): heldere en concrete informatie biedt.direct gerelateerd is aan de problemen die hun familielid heeft: specifieke instructies en copingvaardigheden aanreikt. hen in staat stelt om beter toegang te krijgen tot hulp. De cursus dient idealiter zo snel mogelijk en in een stabiele fase te worden aangeboden. Hi] maakt daarbij gebruik van gedrags-. Plaatsbepaling van psycho-educatiecursussen Een psycho-educahecursus staat niet op zichzelf. cognitieve en communicatietechnieken. Familieleden hebben te maken met langdurig belastende situaties. De hulpverlener stimuleert deelname aan zelfhulpgroepen van zelfhulporganisaties. Farnilieleden hebben veel behoefte aan informatie over de ziekte en de behandelmogelijkheden. De hulpverlener stimuleert het contact tussen de familieleden om sociaal isolernent en het gevoel van stigma te verminderen. Probleemoplossingen om specifieke thema's die met de ziekte te maken hebben aan te pakken. Familieleden zijn beter in staat om met de door hen ervaren problemen om te gaan als zij beschikken over een steunend sociaal netwerk. .en dienstverlenende instanties. ervan overtuigd zijn dat zij in staat zijn om met de ziekte om te gaan en zich bevestigd. maar maakt een integraal onderdeel uit van een behandelprogramma gericht op mensen met een schizofrene stoornis. Een psycho-educatiecursus is bovendien een in de tijd gezien beperkt aanbod.

waarbij men gezamenlijk allerlei activiteiten onderneernt: van koffie drinken tot het samen wandel en.a. De formule is eenvaudig: een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een deelnemer en gezamenlijk ondernemen zij allerlei activiteiten. De ervaringen tot nu toe vanuit deelnemers en vrijwilligers zijn uiterst positief en er is sprake van een landelijk dekkend aanbod.7.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art Een goed vervolg op een dergelijke cursus biedt bijvoorbeeld de training interactievaardigheden van de stichting Interactie.4 Interventies geri ch t o p maatjesprojecten Een maatjesproject (vriendendienst of buddyproject) heeft als doel het sociaal isolement van de (ex-)psychiatrische client te daorbreken. Het kan oak de relatie met de hulpverlening ten goede komen. 4. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat direct betrokkenen weerbaarder worden en beter in staat zijn om eigen grenzen te bewaken zonder het contact met de client. Een ander alternatief is dat de cursusleider(s) de psycho-educatiecursus aangrijpt om van daaruit lotgenotencontacten te stimuleren. (publicatie in voorbereiding) mar de effecten van psycho-educatieve cursussen geeft de helft van de deelnemers (N=68) aan dat zij van plan zijn om na de cursus contact te willen onderhouden met de andere deelnemers. Een vriendendienst is een vorm van rehabilitatie. In onderzoek van Van Oenen e. gezien de rnaatschappelijke marginalisering van de (chronisch) psychiatrische patient. medebewoners en een klein aantal familiele- . Het kan familieled n hoop geven dat een lotgenotengroep opluchting brengt en een beter leven. Voor de cursusleiding ligt de uitdaging hierin dat zij bij de deelnemers voldoende vertrouwen in de waarde van het sociaal netwerk als een 'helende entiteit' weten te ontwikkelen. op basis van gemeenschappelijke hobby's en interesses. andere familieleden en de buitenwereld te verliezen. Op dit moment zijn r 57 projecten en e n landelijk draaiboek over opzet n werkwijze is voorhanden (Van Erp. Zo zou in principe de cursusgroep kunnen overgaan in een lotgenotengroep. Vriendendiensten kunnen een belangriike rol spelen bij de integra tie van psychiatrische patienten in de samenleving. In de psychiatrie groeit de interesse voor het inzetten van 'gewone' burgers bij de rehabilitatie van langdurig zorgafhankelijke clienten. 1997}. Het weinige internationale onderzoek wijst eveneens op positieve effecten. Hun sociaal netwerk is door herhaalde opnames uitgedund en kent weinig variatie: zij zijn aangewezen op met name hulpverleners.

zegt een client over het huisbezoek van de vrijwilliger. In laatstgenoemde survey gaven de respondenten.. Vrijwilligers committeren zich om rninimaal een uur per week gedurende minimaal een jaar de client te bezoeken. De clienten zijn tevreden over de geboden mogelijkheid tot contact.en evaluatieonderzoek naar deze vrijwilligersprojecten (Kruiswijk et al. Terwijl clienten professionele steun en in sommige gevallen nog steun vanuit een gezinssituatie kunnen hebben. op basis van de vraag hoe anders ze zich voelden na de matching met een vrijwilliger. met volwassenen en kinderen. De premisse van het Compeer-model is dat de sociale isolatie van mensen met een psychische handicap op zichzelf een barriere is voor herstel en rehabilitatie. Omgekeerd vergroten de vriendendiensten de betrokkenheid van de gewone burger bij patienten. Dit kan een destigmatiserende werking hebben. 47% gaf aan zich sociaal vaardiger te voelen. een Amerikaans case-study en een survey onder 163 chronisch psychiatrische clienten. te doorbreken. Vriendschappelijke betrekkingen 'buiten' bestaan eigenlijk nauwelijks. 46% zei meer maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Dit vriendschapsmodel is succesvol toegepast in klinische en ambulante settings. 67% voelde meer eigenwaarde. . niet-therapeutische aandacht. als toevoeging aan de traditionele therapievormen. Ontstaan van de vriendendiensten De oorsprong van de vriendendiensten ligt in de Verenigde Staten in de staat New York Het initiatieftot deze vriendendiensten. 'Eens in de week ben ik gelukkig'. Er zijn aanwijzingen dat burgers zonder hulpverleningservaring door de persoonlijke. Het basismodel. de kwaliteit van leven van deze mensen op een eenvoudige manier aanzienlijk kunnen verhogen. 1997). In de beschrijving van een van de diensten wordt gesteld dat over het algerneen het project een groot succes is. het zogenoemde Compeermodel. Canada en Nederland. het volgende aan: 79% voelde zich minder eenzaam. Vriendendiensten kunnen dus helpen bijdragen het isolement waarin veel van de betrokkenen zitten of dreigen te geraken. Zij bieden de mogelijkheid tot contact. Tot verbazing van de betrokkenen blijkt het mogelijk vriendschap te organiseren. Het is deze leemte in het sociaal netwerk die Compeer tracht op te vullen. bestaat uit een-op-een contacten tussen vrijwilligers en clienten. De cultuur van de ccz-instelling versterkt eerder dit proces dan dat het dat kan keren. is ontstaan in I973 in Rochester en heeft sindsdien een netwerk van IIS Compeer-programma's ontwikkeld in de Verenigde Staten. hebben velen van hen eenvoudigweg geen vrienden.Sociale psychiatrie 170 den. Deze aanwijzingen komen voort uit Nederlands tevredenheids.

Deze groep clienten is te beschrijven op basis van een aantal centrale kenmerken: . 171 4.het ontbreken van zingevende dagvulling. (de chronische verblijfsclienten] en de categorie 'nieuwe chronici'.een tekort aan vaardigheden om met alledaagse problemen om te gaan. Activiteiten bestaan uit het bevorderen van samenwerking tussen maatschappelijke en hulpverlenende organisaties. Eigenlijk kunnen we onderscheid maken tussen chronisch psychiatrische clienten. Zij verblijven weliswaar nog niet 20 langdurig in een APZ. Er zijn aanwijzingen dat het gecombineerd uitvoeren van dergelijke preventieve interventies leidt tot een verhoging van de effecten van individuele interventies. sommige intramuraal.5 l nt erv ent ies gericht op maatschappelijke steunsystemen Doel van deze projecten is de integratie van mensen met ernstige en langdurige psychische problematiek in de samenleving. maar ze ton en zoveel ernstige problematiek (co-rnorbiditeit. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk in samenhang met elkaar uitgevoerd in een afgebakende regio. . . agressie.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art Doelgroep van de vriendendiensten Doelgroep is de chronisch psychiatrische client. Ze hebben een langdurende hulpverleningscarriere (langer dan vijf jaar) en zijn minimaal eenmaal opgenomen geweest ofhebben anderszins een verwijdering uit het eigen milieu ondergaan. bevorderen van sociale contacten en verruiming en verbetering van het aanbod van arbeid. een interactiepatroon met hulpverleners dat gemakkelijk leidt tot discontinuiteit. De vriendendiensten zelf kennen verschillende organisatievormen en financieringsbronnen. Echter de inhoud van het project is overal gelijk: burgers koppelen aan (ex-)psychiatrische clienten. dagbesteding en scholing. via voorlichting de beeldvorming random de doelgroep verbeteren.een neiging om met uitzonderlijk gedrag te reageren bij (te) moeilijke situaties. extreem antisociaal gedrag) dat slechts een verblijf in een APZ voor hen lijkt weggelegd. Sommige vriendendiensten werken juist extramuraal. Dergelijk onderzoek is echter nog niet voor- . de client dus waarbij symptomatologie blijft bestaan.7. .het ontbreken van een netwerk van wederzijds bevredigende relaties. drugsverslaving.

000 in psychiatrische ziekenhuizen of beschermende woonvormen (Michon & Kroon. Van de 75. 2001). . Weliswaar is dit idee inrniddels gemeengoed geworden. Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van samenwerking tussen maatschappelijke en hulpverlenende organisaties. vindt ongeveer 70% dat ofwel een gewoon woonhuis (56%) of een afdeling of woonhuis dichtbij het APZ (14%) een geschikter verblijf zou bieden dan wonen op het instellingsterrein of in een BW (Borgesius & Brunenberg. Ook voor deze groep kunnen aldus de onderzoekers andere woonmogelijkheden worden gecreeerd. Daarvoor zijn voorzieningen en structuren noodzakelijk: een maatschappelijk steunsysteem. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk in samenhang met elkaar uitgevoerd in een afgebakende regio (Van Mierlo. Slechts IO% van de clienten zou echt niet in staat zijn buiten een ziekenhuissetting te wonen. Op dit moment zijn negen instellingen actief in het ontwikkelen van maatschappelijke steunsystemen. een vorm van genormaliseerd wonen in combinatie met veel toezicht en begeleiding. dagbesteding en scholing te verruimen en te verbeteren. Een maatschappelijk steunsysteem wordt omschreven als: het geheel van voorzieningen dat mensen met ernstige en langdurige problemen in staat stelt om te leven.en Ieefomgeving van clienten te brengen. Wat is een maatschappelijk steunsysteem (MSS)? Het overheidsbeleid ten aanzien van de zorg voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen is gericht op vermaatschappelijking. Doel van een MSS is de integratie van deze mens en in de samenleving. Ook wordt geprobeerd om het aanbod van arbeid. Met voorlichting wordt geprobeerd de beeIdvorming over de doelgroep te verbeteren. Hetzelfde onderzoek toont aan dat een groot deel van de tzx-clienten van psychiatrische ziekenhuizen in de samenleving kan wonen indien voldoende zorg aan huis wordt geboden. te wonen en te functioneren overeenkomstig hun wensen en vermogens.000 tzx-clienten verblijven er nog steeds zo'n 20. Van de personen die in een BW of APZ verblijven. 1999). maar de persoon.Sociale psychiatrie handen. Essentieel daarbij is dat niet de ziekte of handicap centraal staat. zoals de ward in a house. maar het feite1ijk gebruik van ziekenhuisbedden is nog relatiefhoog. De noodzaak van een maatschappelijk steunsysteem '72 Al in 1984 formuleerde het ministerie van vws in de nota Geestelijke Gezondneid het voomemen om via omvangrijke extramuralisering de psychiatrische zorg dichter bij de directe woon. 2002).

Zelfs de kosten van gemeenschapszorg zijn over het algemeen lager dan de zorg in het ziekenhuis. Het ontbreken van goede samenwerkingsrelaties tussen de GGZ en maatschappelijke voorzieningen en onduidelijkheid over de coordinatie van het aanbod voor rzx-clienten. terwijl deze clienten weI in zorg zijn bij de GGZ. ondanks allerlei positieve bevindingen. Maatschappelijke voorzieningen hebben de neiging de problematiek tot het terrein van de GGZ te rekenen: de GGZ eigent zich nog wel eens te veel de problematiek toe en bevindt zich nog te weinig in de samenleving. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor negatieve effecten zoals verhoogde mortaliteit. 2001. 2002): '73 2 3 Het tekort aan toegesneden vormen van ondersteuning en begeleiding: vormen van ambulante en transmurale hulpverlening. Het gaat hierbij om mensen met meervoudige problematiek en om de groep jonge mens en met een psychische stoornis die zich afzetten tegen hulpverlening. maar nu nauwelijks profiteren van het aanbod omdat de hulpverlening hen niet bereikt. maar stijgen wel naarmate de beperkingen en handicaps van clienten ernstiger zijn. 2000)_ Op de psychische syrn. blijken daadwerkelijk veel clienten wel degelijk in staat zich in de samenleving te handhaven (Leff & Trieman. Uit recent onderzoek en beleidsinventarisaties komen vier belangrijke redenen naar voren (Kwekkeboorn. criminaliteit of thuisloosheid.4 Preventieve geestel ijke gezondheidszorg: een state of the art Daar waar geintegreerde programma's van ambulante begeleiding en thuiszorg tot stand zijn gekomen. nog niet lukt om tzx-clienten in de samenieving te ondersteunen.ptomen heeft de ambulante zorg geen beter. De belangrijkste reden om te werken aan MSS ligt vanzelfsprekend in de behoeften van de clienten. sociale contacten en intimiteit (Busschbach & Wiersma. Het onvoldoende aanpassen van het aanbod van bestaande voorzieningen aan clientengroepen die wel hulp nodig hebben. Bij regionaal behoefteonderzoek (Utrecht en Groningen) valt op dat izx-clienten vooral onvervulde zorgbehoeften rapporteren op het gebied van psychische symptomen. psychisch onwelbevinden en op het gebied van dagbesteding. Taskforce Vermaatschappelijking in de GGZ. maar ook geen slechter effect dan de klassieke intramurale behandeling (Droes. I999. 2000).. Swildens et al. . Het gaat hier om behoeften waarin niet wordt voorzien. Moeilijkheden in het vormgeven van MSS Er zijn verschillende redenen waarom het. 200I). Medewerkers hebben niet altijd de ervaring of de tijd om dit soort samenwerkingsrelaties op te bouwen of raken in hun pogingen gefmstreerd. woonbegeleiding op maat in de eigen leefomgeving en arbeidsrehabilitatie.

.strategieen om met hen in contact te komen. '74 Alvorens beoordeeld kan worden in hoeverre het huidige aanbod voldoet. Het geheel aan voorzieningen bestaat naast elkaar en vult elkaar aan. daken thuislozen. 2000). . moet inzicht verkregen worden in de doelgroep (omvang en behoefte). . Bijzondere groepen: allochtonen met langdurige psychische problemen. Over het algemeen geldt voor de Nederlandse situatie dat er geen sprake is van ernstige hiaten in het aanbod.psychiatrische en psychotherapeutische behandeling.vormen van huisvesting en woonbegeleiding.ondersteuning bij het verwerven van een inkomen. Ben MSS bestaat uit verschillende standaardelementen (Van WeegheI.thuiszorg..ondersteuning van familieleden en anderen uit de omgeving van de client. over mensen met psychische problemen en over psychische problemen in zijn algemeenheid (zie Pieters & Van der Gaag. . met name tussen maatschappelijke dienstverlening en ccz-hulp. crisisopvang en opnamefaciliteiten. Standaardelementen van een MSS Een MSS heeft betrekking op twee terreinen: zorgjhulpverlening en maatschappelijk functioneren. . De voorzieningen op deze terreinen kunnen geleverd worden door verschillende sectoren/instanties.contact met en ondersteuning van lotgenoten. . (somatische) gezondheidszorg.methoden om (potentiele] clienten te identificeren. 3 Ondersieuning bij het maatschappelijk functioneren .rehabilitatieprogramma's gericht op functioneren van clienten op verschillende levensgebieden. maar dat er wel een gebrekkige samenhang bestaat. .Socia Ie psychiatrie 4 De negatieve beeldvorming over de psychiatrie. 1999): Vaststellen en bereiken van de doelgroep . en waar en welke aanvullingen wenselijk zijn. 2 Zorgverlening .

Het tegengaan van vooroordelen door publieksvoorlichting (GGZ Groningen. klachten procedures. het delen van de lasten met de familie en pleitbezorging voor clienten in onwelwillende omgevingen zijn eveneens van groot belang. 1994): . . ~ afstemming van de verschillende elementen op programmaniveau. Voor de betrokkenen (inclusief de 'gewone' burgers) moet het steunsysteem zichtbaar bijdragen aan de oplossing van wat zij als een belangrijk sociaal probleem ervaren.Herstel bevorderen door lotgenotencontacten en clientgestuurde projecten. vraagt van de GGZ dat zij deze in een maatschappelijke omgeving terzijde staat en veronderstelt dat maatschappelijke organisaties in actie komen voor de ondersteuning van clienten.Projecten die zich richten op uitbreiding van het sociaal netwerk. . ~ casemanagement op individueel niveau.Projecten gericht op praktische ondersteuning en hulp bij financien.Projecten om het isolement van clienten te doorbreken in de vorm van het aanleren van copingstrategieen. opvang bij crisis._nzijn essentiele onderdelen van een tot stand te brengen maatschappelijk steunsysteem (zie ook Sorensen. door ontmoetingsplaatsen te creeren of door kwartiermaken. Dit alles kan alleen als het steunsysteem voldoende maatschappelijk draagvlak heeft. Maatschappelijke inbedding beoogt de maatschappelijke participatie van clienten. belangen behartiging. Dit betekent dat het niet alleen gaat om de leuke dingen van het leven. Maatschappelijke steunsystemen zijn er om constructief vorm te geven aan onze moeite met langdurig zorgafhankelijke mensen. . Het succes van deze training en is groter naarmate deze trainingen in vivo uitgevoerd worden. Deze projecte.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art Welke voorzieningen breekt? 4 bestaan er op deze verschillende domeinen? Wat ont- Randvoorwaarden en coordinatie ~ bescherming. Behandeling van symptomen.aoor}. zelfmanagementvaardigheden en socialevaardigheidstraining (bijvoorbeeld via de Liberman-modulen). Een MSS 175 . In Nederland zien we in diverse regie's projecten gericht op het bieden van sociale steun en op het bevorderen van sociale integratie. .

e.v. werd de OGGZ de afgelopen jaren beperkt ingevuld. die worden uitgevoerd niet op geleide van een vrijwillige. De nadruk bij de OGGZ ligt op de collectieve preventie. copingvaardigheden continuum (Ge'indiceerde) vroegi nterve nti e Behandeling rehabilitatie en Bevordering van optimale geestelijke gezondheid. bijv. werksatisfact. bijv. gericht op welzijn. aIle activiteiten op het gebied van de geestelijke volksgezondheid. relationele en emotionele vermogens Geestelijke gezondheidsstatus continuum Geestelijke gezondheidszorg (U n iversele) gezon dheidsbevordering (Selectieve) preventie gericht op risicogroepen Versterking beschermende factoren bij kwetsbare groepen. Goede geestelijke gezondheid Goede interactie tussen individu.Sociale psychiatrie 4. psycho-educatie. Men heeft zich voornamelijk geconcentreerd op chronische psychiatrie en overlast. optimale ontplooiing en gebruik van vermogens Psycho-soclale problemen Stagnerende interactie tussen individu. sociale integratie Het Australische model . sociale vaardigheden. de gemeenschap en het maatschappelijk belang.8 c c z-pr eve ntie en openbare geestelijke gezondheidszorg De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) omvat volgens de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. zelfsturend vermogen.4 Eerder onderkennen van klachten door professionals en bevolking en vroegtijdige hulp. veilige en uidagende omgeving (afname risicofactoren) Figuur 4. bi. langdurige klachten leidend tot sterke afname Kwaliteit van leven Psychische sloomis Medischjpsychiatrische stoornis met grote gevolgen voor cognitieve. weerbaarheid. voorkomen van co-morbiditeit en terugval. voorlichting Therapie. individuele hulpvraag. Voor het bepalen van het domein van de openbare geestelijke gezondheidszorg refereren we om deze reden aan het Australische model dat ontwikkeld is door Scanlon e. zelfhulp. Hoewel de vwsnota Openbare Geestelijke Gezondheidszorgvan 1998 ruirnte gafvoor de ontwikkeling van preventieprogramma's gericht op beinvloeding van risicofactoren (onder meer gedragsverandering van groepen mensen met een verhoogd risico).a. groep en omgeving. groep en omgeving leidend tot verminderd wei bevinden Psychische klachten [subklinisch] Toename van ernstige. 1991. (I997) (zie figuur 404).

welzijn en belendende sectoren en creeert kansen om gezondheidsbevordering (voora1 uitgevoerd door de GGD) en specifieke ziektepreventie (vooral uitgevoerd door de GGz) te integreren. Het zelfsturend vermog n en doelgroepparticipatie worden zoveel mogelijk gestimuleerd en gemobiliseerd. 3 WeterLschappelUk onderbouwd: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare kennis over risicofactoren. De beweging wordt veroorzaakt door een combinatie van biologische.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art Gezondheid en preventieve gezondheidszorg worden hierin als een continuum gezien. ELjhet verbeteren van de wisselwerking is altijd de directe leefomgeving betrokken: gezin. Deze opvatting van openbare gezondheidszorg kan bijdragen aan de noodzakelijke ontschotting tussen zorg. sociale en psychische [actoren: Het scala van zorginstellingen en diensten kan in samenhang hiermee worden beschouwd. justitie. 2 Community-based: de aanpak richt zich niet aileen op individuen.8_1 Basis element b elei d en van op enb aar geestelijk ge z on dh ei ds- De kern van de ontwikkeling van een openbaar geestelijk gezondheidsbeleid is een doelgerichte. Openbare ge stelijke gezondheidszorg is per definitie intersectoraal.en werkorngeving. Interventies di nen zich te richten op aile vier niveaus van openbare geestelijke gezondheidszorg (zie figuur 4-4). woon.. Psychische stoornissen worden opgevat als een verstoring in de wisselwerking tussen individu. Ieder mens beweegt zich op dit continuum he en n weer. community-based en wetenschappelijk onderbouwde aanpak (Smit et al. 4. groep en leefomgeving. Op basis van bovenstaande elementen kunnen interventies worden ontworp n of geimplernenteerd die de meest prevalente risico's in de regia aanpakken. waarbij de nadruk Iigt op de meest kwetsbare doelgroepen die het meeste risico lop en. de invloed van deze risicofactoren op gezondheidsproblernen en de bewezen effectiviteit van interventies en beleid. onderwijs. Dat wil zeggen: 177 . werkomgeving). 2003): I Dodgericht: het gaat om de aanpak van concrete. wijk. maar ook op de leefomgeving van de mensen (school. regionale gezondheidsproblemen. De basis hiervoor vormt landelijk en regionaal epidemiologisch onderzoek en andere regionale bronnen (bijvoorbeeld monitors van school consultatieteams) .

De instellingen bieden hun interventies aan op grond van hun specifieke deskundigheid: ccz-problematiek. De preventietaak is bij de instellingen bovendien op zeer verschillende wijze gepositioneerd. Een knelpunt is dat de GGZ aangestuurd wordt door . Door de jaren heen heeft preventie in de sectoren verschillende prioriteiten gesteld en verschillende methoden en werkwijzen ontwikkeld. preventief.Sociale psych iatrie - individu. De rationale om intersectoraal te werken op grond van landelijke c.en zorggericht. redassering of thuiszorg). werk en buurt zijn niet vanzelfsprekend. ingebed in gemeentelijk beleid.q. verslavingspreventie of gezondheidsbevordering. regionale geprioriteerde gezondheidsproblemen ontbreekt echter over het algemeen. Afhankelijk van de regio en de instellingen in de regio wordt onderling wel samengewerkt op specifieke thema's (zoals bijvoorbeeld ouderen en huiselijk geweld) en vaak ook nog met andere partners (zoals Bureau [eugdzorg. Daarmee is het bereik en effect van de afzonderlijke sectoren beperkt. Interventies dienen systematisch te worden gernonitord. Ook verschilt het niveau van de interventieontwikkeling. In een aantal regio's hebben zich netwerken ontwikkeld rond bijvoorbeeld jeugd en ouderen. Noodzakelijk is weI dat vanuit de GGZ en de lokale overheden een partnership wordt aangegaan.2 Huidige situatie De GVO (GGD) en ccz-preventie (GGZ en instellingen voor verslavingszorg) bieden hun aanbod in de regio over het algemeen onafhankelijk van elkaar aan.en omgevingsgericht. aandacht voor samenhang en afsternming.8. De GGZ is momenteel meer gevorderd in de standaardisering en wetenschappelijke onderbouwing van interventies. betrokkenheid van de doelgroep. Samenwerking in domeinen als school. De nieuwe wet op de collectieve preventie volksgezondheid biedt voldoende kader voor lokale overheden om haar verantwoordelijkheid op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg op zich te nemen en deze te versterken. Het gaat daarbi] om het beantwoorden van vragen als: In welke mate wordt de doelgroep bereikt? Zijn ze tevreden over de interventie? Zijn veranderingen in gezondheidsgedrag waarneembaar? 4.

en financieringsstructuur aanwezig voor de uitvoering van dit beleid. eerste lijn enzovoort. Een effeetieve aanpak van psychische problematiek is alleen kansrijk door een aanpak waarin problemen op het gebied van geestelijke gezondheid integraal worden opgepakt.3 Cewenste situatie Psychische problematiek vormt een van de zes geidentifieeerde volksziekten in Nederland. met name de familieleden staat zwaar onder druk.8. Conereet betekent dit dat de GGD en de GGZ de spil in de regionale samenwerking dienen te vormen in samenwerking met andere relevante aetoren zoals Bureau Jeugdzorg. De afgelopen jaren is veel kennis opgebouwd over determinanten van psychische problematiek en specifieke risicogroepen. De opbrengst van een meerjareninvestering in de versterking van de openbare geestelijke gezondheidszorg zou zijn: I Gemeenten formuleren actief een regionaal geestelijk gezondheidsbeleid en geven dit conereet vorm.c. In de gemeenten is een duidelijke organisatie. maar een en ander is ook verbonden met stigma en discrirninatie. '79 . 2.q. absentie en werkloosheid voor langere of kortere tijd. samen met problemen op andere gebieden (de fysieke en sociale omgeving). 3 De regionale en landelijke monitoren worden optimaal gebruikt als grondslag voor het beleid. Het wordt tijd om die kennis te delen met de lokale overheid. hetgeen ingrijpende economische en sociale eonsequenties heeft. De kennis over preventie van psychische problematiek is dan ook over het algemeen een exclusief terrein gebleven van de GGZ. justitie. Dit heeft niet alleen emotioneel1ijden van mensen tot gevolg en het verlies van kwaliteit van leven.4 Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art regelgeving vanuit de rijksoverheid en dat men historisch weinig van doen heeft gehad met lokale overheden. Ook het emotioneel en economisch welzijn van de direete omgeving. Psychische problemen verstoren het funetioneren van het individu en zijn omgeving. 4 Er zijn regionale meerjarenplannen in gang gezet gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van community-programma's. 4. samenwerkings. Psyehisehe problemen gaan ook gepaard met lange behandelperiodes. waarmee een geestelijk gezondheidsbeleid onderbouwd kan worden. politie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->