You are on page 1of 1

Bo dt my tri

on do: [A] [C#m/G#] [C#dim/G] [D/F] [] [A/E][Dmaj9] [Esus4]


Bo [A]dt my tri [Amaj9], chn xa [E/G#]xi,
Em [F#m7]i, Anh vn [D]i...... bo dt [Esus4]
[A]My i ... tri, [Amaj9]
chim [C#m/G#]ca, tang tnh [F#m7]tnh... i ..., c [Esus4]li
[D]Ngm mt tin [A]trng, [Amaj9]hai tin [F#m7]i, ba bn
[D]tin ch
sao [Esus4]chng thy [A]u...
Mt mnh trng treo, sut m thu,
Em i, trng ng... a ... ngang u
Thng nh... ... ai, sng ri... m sp tn.... trng t
Cnh tre a trc ng ln gi la anh vn mong ch
Sao chng thy u
Ngy ngay, ra trng, chn xa xm
Em i anh vn i , mi mn
Ra..a a.. trng, sao xa, tang tnh tnh. C vn
Ngoi i xa c nh, l nh ai ngi
Trng cnh chim tri, sao chng thy u
Mi mn m thu sut nm canh
Em i i, Anh vn i mi mn
Thng nh ai chim i cho nhn mt i li
Ngi i xa c nh l nh ai ngi
Trng cnh chim tri sao chng thy...u.
Ngi i xa c nh l nh ai ngi
Trng cnh chim tri sao chng thy...u