Phaàn 1

MAÏNG SOÁ LIEÂN KEÁT IDN
Chöông 1 MÔÛ ÑAÀU
CCIT ñònh nghóa ISDN laø maïng ñöïôc phaùt trieån töø maïng ñieän thoaïi soá (telephony IDN-Integrated Digital Network) cung caáp khaû naêng keát noái hoaøn toaøn soá hoaù giöõa caùc ñaàu cuoái, phuïc vuï cho nhieàu loaïi dòch vuï (thoaïi vaø phi thoaïi) töø ñoù ngöôøi söû duïng coù theå truy xuaát bôûi moät soá giôùi haïn caùc giao tieáp ña muïc ñích ñaõ ñöôïc chuaån hoùa. Caùc chuaån cho maïng ISDN ñaõ ñöôïc ñònh nghóa bôûi toå chöùc CCITT, ta seõ thaáy ñöôïc moät soá caùc ñaëc tính cô baûn ñöôïc neâu ra sau ñaây: 1. Cung caáp caùc öùng duïng thoaïi (voice) vaø phi thoaïi (nonvoice) söû duïng moät taäp coù giôùi haïn caùc tieän ích ñaõ ñöôïc tieâu chuaån hoaù. 2. Cung caáp caùc öùng duïng cho chuyeån maïch (switched) vaø khoâng chuyeån maïch (non switched): ISDN seõ cung caáp caû kó thuaät chuyeån maïch (circuit switching) vaø chuyeån maïch goùi (packet switching). 3. Ñoä tin caäy cao treân caùc keát noái 64Kbps (ISDN baêng heïp).

4. Söï thoâng minh cuûa maïng: ISDN seõ thoâng minh trong muïc ñích cung caáp caùc dòch vuï ñaëc tröng, baûo haønh maïng vaø caùc chöùc naêng quaûn lyù maïng. 5. Coù caáu truùc phaân lôùp cuûa caùc nghi thöùc: Caùc nghi thöùc ñöôïc phaùt trieån cho ngöôøi söû duïng truy xuaát vaøo maïng ISDN theo caáu truùc phaân lôùp vaø coù theå aùnh xaï vaøo moâ hình cho keát noái vôùi heä thoáng môû OSI. 6. Caáu hình ña daïng: Cho pheùp phaùt trieån maïng ISDN khoâng phuï thuoäc vaøo chính saùch cuûa quoác gia, vaøo coâng ngheä vaø kyõ thuaät ñang söû duïng cuõng nhö caùc thieát bò ñang söû duïng cuûa khaùch haøng. 1.1 Söï xuaát hieän cuûa ISDN Coù 2 coâng ngheä: maùy tính (Computer), truyeàn thoâng (Communication) ñaõ vaø ñang phaùt trieån raát nhanh vaø laø muõi nhoïn cuûa coâng ngheä ôû cuoái theá kyû 20. Tuy nhieân hai lónh vöïc naøy ñang daàn daàn phaùt trieån hôïp nhaát vôùi nhau. ISDN seõ laø maïng vieãn thoâng coâng coäng treân phaïm vi toaøn theá giôùi; ñöôïc ñònh nghóa bôûi caùc chuaån hoùa cuûa giao tieáp ngöôøi söû duïng; ñöôïc thöïc hieän bôûi moät taäp cuûa caùc chuyeån maïch soá vaø keát noái giöõa chuùng, cung caáp phaïm vi roäng caùc loaïi löu löôïng (traffic) vaø cung caáp caùc dòch vuï xöû lyù giaù trò gia taêng. Hai ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa ISDN laø tính truy xuaát phoå bieán (universal access); caùc dòch vuï cuûa ngöôøi duøng. • Baèng vieäc chuaån hoaù giao tieáp vôùi ISDN seõ cho pheùp taát caû caùc thieát bò (maùy ñieän thoaïi, PC, Computer terminal) coù theå keát noái vaøo maïng ôû baát kyø nôi ñaâu • Caùc dòch vuï ña daïng coù theå söû duïng treân ISDN: ngaân haøng, baûo an, chaån ñoaùn ñieàu trò trong y teá, truyeàn hình…

Cuoäc caùch maïng veà truyeàn daãn baèng sôïi quang hoïc vaø coâng ngheä saûn xuaát caùp quang. Caùp quang laø ñöôøng truyeàn daãn coù khaû naêng ñaùp öùng cho moâi tröôøng truyeàn daãn ña dòch vuï vì khaû naêng cao cuûa baêng thoâng.

1.3 Keát noái maïng thoâng tin ñeán maùy tín 1. • • • Söï tieán hoaù cuûa maïng ñieän thoaïi Giaù thaønh cuûa caùc phuï kieän Khaû naêng chia xeû ñöôøng truyeàn cao Ñieàu khieån maïng deã daøng

2. Xöû lyù töø xa (teleprocessing) vaø Telematics Tröôùc ñaây vaø caû hieän taïi, trao ñoåi thoâng tin baèng ñieän thoaïi laø moät trong caùc tieän ích chính yeáu ñeå truyeàn thoâng ôû khoaûng caùch xa. Tính naêng cuûa truyeàn thoâng cung caáp vieäc truy xuaát döõ lieäu töø xa goïi laø xöû lyù töø xa (teleprocessing). Vaø gaàn ñaây, caùc dòch vuï theâm vaøo treân cô sôû tính naêng xöû lyù töø xa, ñöôïc hieåu nhö laø telematics, laïi vöøa ñöôïc xuaát hieän. Truy xuaát töø xa coù theå thöïc hieän qua maïng ñieän thoaïi coâng coäng. Döõ lieäu soá phaûi ñöôïc chuyeån sang tín hieäu töông töï ñeå truyeàn nhö laø tieáng noùi treân ñöôøng daây ñieän thoaïi. Ñeå taêng hieäu suaát söû duïng cuûa maïng, chuyeån maïch goùi (packet-switching) ñöôïc phaùt trieån. Terminal vaø maùy tính göûi döõ lieäu thaønh caùc khoái nhoû goïi laø goùi (packet). Caùc goùi naøy ñöôïc truyeàn treân maïng söû duïng caùc ñöôøng vaø taøi nguyeân ñöôïc chia xeûvôùi caùc ngöôøi xöû duïng khaùc cuõng cuøng göûi caùc goùi cuûa hoï. Telematics cung caáp cho ngöôøi söû duïng ôû caùc terminal khaû naêng truy xuaát ñeán moät öùng duïng ñaëc bieät naøo ñoù hoaëc caùc cô sôû döõ lieäu.

4 Keát caáu maùy tính ñeán maïng thoâng tin Trong khi caùc tieän cuûa truyeàn thoâng taêng cöôøng vieäc söû duïng coâng ngheä maùy tính. thì ngöôïc laïi caùc maùy tính caøng ngaøy caøng nhích laïi gaàn nhau thoâng qua caùc maïng thoâng tin. Phaàn cöùng vaø phaàn meàm cuûa maùy tính ñeàu coù khaû naêng thöïc hieän ñöïôc caùc chöùc naêng truyeàn thoâng cho pheùp xöû lyù döõ lieäu trong moâi tröôøng phaân boá-goïi laø xöû lyù phaân boá (distributed processing) treân moät heä thoáng caùc maùy tính phaân boá. .1.

Chöông 2 CAÙC KYÕ THUAÄT DUØNG TREÂN MAÏNG SOÁ LIEÂN KEÁT IDN Caùc maïng vieãn thoâng hieän nay. phaùt trieån raát maïnh ñeán ñænh cao laø ISDN döïa treân cô sôû cuûa söï phaùt trieån vaø tích hôïp cuûa nhieàu kyõ thuaät. 2. Khaùi nieäm chung . ñaëc bieät laø caùc maïng truyeàn daãn vaø caùc maïng vieãn thoâng boå sung (VATN) giaù trò.1 Chuyeån maïch maïch (circuit switching) 1. • Lieân keát thieát bò truyeàn daãn vaø chuyeån maïch • Lieân keát truyeàn thoâng tieáng noùi vaø döõ lieäu • Lieân keát caùc tieän nghi cuûa chuyeån maïch maïch vaø chuyeån maïch goùi. chuû yeáu laø kyõ thuaät truyeàn daãn vaø kyõ thuaät chuyeån maïch.

Coù 3 giai ñoaïn ñeå thieát laäp söï truyeàn thoâng treân chuyeån maïch maïch (H. Ñöôøng daãn naøy laø laø chuoãi cuûa caùc keát noái giöõa caùc nuùt treân maïng.Chuyeån maïch maïch laø kyõ thuaät quan troïng cho caû truyeàn thoâng thoaïi vaø döõ lieäu hieän nay vaø vaãn coøn ñöôïc aùp duïng trong maïng ISDN.maïng ñieän thoaïi coâng coäng (PTN) .maïng WAN (Wide-Area Network) ÖÙng duïng phi thoaïi trong: . duy trì vaø keát thuùc cuoäc goïi cuûa thueâ bao • Cung caáp vieäc truyeàn tín hieäu song coâng moät caùch trong suoát • Haïn cheá thôøi gian treã coù theå chaáp nhaän ñöôïc ñoái vôùi vieäc noái tín hieäu thoaïi (≤ 0. Truyeàn thoâng qua chuyeån maïch maïch nghóa laø coù ñöôøng truyeàn thoâng rieâng ñöôïc thieát laäp giöõa 2 traïm muoán trao ñoåi thoâng tin.chuyeån maïch soá lieäu (Data Switch) Caùc yeâu caàu: • Thieát laäp.1) • Thieát laäp maïch • Trao ñoåi tín hieäu • Ngaét maïch (keát thuùc maïch) Moät soá öùng duïng vaø ñaëc tính quan troïng cuûa chuyeån maïch maïch: Caùc öùng duïng ÖÙng duïng thoaïi duøng trong: .5s).2. • Cung caáp chaát löôïng thích hôïp cho vieäc noái tín hieäu thoaïi • Haïn cheá khaû naêng bò ngheõn maïch (blocking) .toång ñaøi ñieän thoaïi noäi boä (PBX) .

Caùc thieát bò ñieän thoaïi töông töï cuõng coù theå ñöïôc noái neáu giao tieáp maïng bao goàm caùc thieát bò chuyeån ñoåi töông töï-soá (D/A vaø A/D). Khoái ñieàu khieån thöïc hieän ba nhieäm vuï toång quaùt. (H. Caùc maïng moät nuùt Moät maïng ñöôïc xaây döïng quanh moät nuùt chuyeån maïch maïch bao goàm moät taäp hôïp caùc thieát bò hoaëc caùc traïm ñöôïc noái tôùi moät khoái chuyeån maïch trung taâm. caùc ñieän thoaïi soá tôùi maïng löôùi.2) moâ taû caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa moät maïng moät nuùt. Chuyeån maïch trung taâm thieát laäp moät ñöôøng noái giöõa hai thieát bò baát kyø muoán lieân laïc vôùi nhau.2. .2. Caùc trung keá noái tôùi caùc boä chuyeån maïch soá khaùc mang caùc tín hieäu TDM vaø cung caáp caùc ñöôøng noái cho caùc maïng ña nuùt. Phaàn töû giao tieáp maïng ñaëc tröng cho caùc chöùc naêng thieát bò phaàn cöùng caàn thieát ñeå noái caùc thieát bò soá nhö caùc thieát bò xöû lyù döõ lieäu.

Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm treân. Chuyeån maïch phaân chia khoâng gian (Space-Division Switching) Chuyeån maïch khoâng gian ñaàu tieân ñaõ ñöôïc phaùt trieån trong moâi tröôøng töông töï vaø ñaõ ñöôïc tieáp tuïc öùng duïng trong moâi tröôøng caùc thieát bò soá. nhaän bieát caùc yeâu caàu. • Vieäc hö hoûng tieáp ñieåm laøm maát khaû naêng noái hai thieát bò. Tuy nhieân vieäc ñieàu khieån chuyeån maïch seõ phaûi phöùc taïp hôn vì quaù trình tìm kieám vaø ñoùng caùc tieáp ñieåm treân caùc taàng khaùc nhau. ñaây vöøa laø chöùc naêng ñaàu tieân maø cuõng laø muïc ñích cuûa heä thoáng chuyeån maïch. quyeát ñònh. khoái ñieàu khieån phaûi duy trì con ñöôøng ñoù. Chuyeån maïch ngang doïc ñôn taàng coù moät soá caùc nhöôïc ñieåm sau: • Soá tieáp ñieåm taêng theo n2 laøm taêng giaù thaønh khi n taêng. 2. Tieáp theo. Vì chuyeån maïch soá söû duïng nguyeân lyù phaân chia thôøi gian neân noù yeâu caàu söï thao ñeán töøng phaàn töû chuyeån maïch. neáu nôi nhaän roãi vaø xaây döïng ñöôøng noái qua chuyeån maïch. Khoái ñieàu khieån phaûi ngaét maïch khi coù yeâu caàu cuûa moät trong hai thieát bò ñaàu cuoái.1. • Soá tieáp ñieåm söû duïng khoâng hieäu quaû (chæ duøng n trong n2 tieáp ñieåm). ngöôøi ta söû duïng caùc chuyeån maïch nhieàu taàng. 3. Vôùi caùch phaân boá naøy ta thaáy coù öu ñieåm hôn loaïi chuyeån maïch ñôn taàng vì soá löôïng tieáp ñieåm giaûm laøm taêng khaû naêng söû duïng cuûa caùc tieáp ñieåm vaø coù hôn moät ñöôøng noái hai ñaàu cuoái neân taêng ñoä tin caäy cuûa heä thoáng noái. . Ñeå thieát laäp söï noái. khoái ñieàu khieån phaûi ñieàu khieån. Thieát laäp söï noái.

Chuyeån maïch phaân chia thôøi gian (Time-division Switching) Chuyeån maïch thôøi gian cho pheùp gom nhieàu chuoãi döõ lieäu toác ñoä thaáp thaønh moät chuoãi döõ lieäu toác ñoä cao cuøng chia xeû treân moät moâi tröôøng truyeàn daãn. Ñeå .9a) chæ ra ngoõ vaøo cuûa thieát bò U ñöôïc keát noái vôùi ngoõ ra cuûa thieát bò J. ma traän ngang doïc. Tuy nhieân ñoái vôùi chuyeån maïch nhieàu taàng. Ví duï neáu coù N thieát bò TDM. taéc ngheõn coù theå xaûy ra. bus ñoøi hoûi phaûi coù 2N coång trong khi ma traän ngang doïc nhieàu taàng ñoøi hoûi N N tieáp ñieåm. (H. Chuyeån ñoåi khe thôøi gian (Time-slot Interchange) TSI • Ñôn vò TSI hoaït ñoäng treân chuoãi caùc khe thôøi gian cuûa TDM ñoàng boä. baèng caùch chuyeån ñoåi caùc caëp cuûa caùc khe ñeå thöïc hieän cheá ñoä song coâng. hieän töôïng taéc ngheõn khoâng xaûy ra coù nghóa laø luùc naøo cuõng coù theå taïo ñöôïc ñöôøng ñi baát kyø giöõa ngoõ vaøo vaø ngoõ ra (neáu ngoõ vaøo vaø ngoõ ra ñoù ñang ôû traïng thaùi roãi). Ngoõ vaøo cuûa N thieát bò qua boä TDM ñoàng boä taïo tra tín hieäu TDM vôùi N khe thôøi gian.2. Soá tieáp ñieåm cuûa chuyeån maïch 3 taàng khoâng bò ngheõn: Nx = 4N( 2 N -1) 4. vaø ngöôïc laïi.Trong chuyeån maïch ñôn taàng. Coù 3 kyõ thuaät chuyeån maïch thôøi gian • Chuyeån maïch bus TDM (TDM bus switching) • Chuyeån ñoåi khe thôøi gian (Time-Slot Interchange) – TSI • Chuyeån maïch gheùp keânh thôøi gian (TimeMultiplex Switching)-TMS Chuyeån maïch bus TDM (Time-Division Multiplex) • Chuyeån maïch bus TDM coù öu ñieåm hôn ma traän ngang doïc ñaõ moâ taû ôû chuyeån maïch khoâng gian vì hieäu quaû söû duïng caùc coång.

Kyõ thuaät TSI cho pheùp hoaït ñoäng vôùi nhieàu toác ñoä döõ lieäu vaøo khaùc nhau. Taát caû caùc döõ lieäu ñeán ñöôïc löu tröõ theo töøng oâ nhôù (moãi oâ ñaïi dieän cho moät khe thôøi gian) theo ñuùng thöù töï.9b). Döõ lieäu ra coù ñöôïc baèng caùch ñoïc caùc oâ nhôù (cuûa khe thôøi gian) theo thöù töï cuûa caùc ñòa chæ ñöôïc löu tröõ phaûn aùnh keát noái mong muoán (ví duï oâ nhôù thöù I chöùa ñòa chæ laø J). Soá löôïng caùc keát noái TDM phuï thuoäc vaøo toác ñoä truy xuaát cuûa boä nhôù. Keát quaû cho ta truyeàn daãn ôû cheá ñoä song coâng. .2. Döõ lieäu ñöôïc laøm treã ôû boä nhôù cho ñeán khung keá tieáp. caùc Slot töong öùng cuûa hai ngoõ vaøo cuûa thieát bò ñöôïc ñoãi choã nhau vaø ñöôïc taùch thaønh ngoõ ra cuûa N thieát bò. Quy luaät hoaït ñoäng cuûa TSI ñöôïc moâ taû ôû (H.• • • chuyeån ñoåi thoâng tin giöõa hai thieát bò.

hieäu quaû. toác ñoä truy xuaát coá ñònh thì trì hoaõn ôû TSI cuõng seõ taêng.Chuyeån maïch gheùp keânh thôøi gian (Time Multiplexed Switching: TMS) • TSI laø phöông phaùp chuyeån maïch ñôn giaûn. Tuy nhieân. neáu nhö kích thöôùc N taêng. dung löôïng cuûa chuyeån maïch nhö caùc keát noái laïi bò giôùi haïn do toác ñoä truy xuaát boä nhôù. Ñeå traùnh hai nhöôïc ñieåm treân. caáu truùc nhieàu TSI (multi TSI) ñöôïc söû duïng • TMS coù caáu truùc gioáng nhö moät boä choïn löïa soá (digital selector SEL). chæ choïn löïa duy nhaát moät ngoõ vaøo taïi moät thôøi ñieåm treân moät khe thôøi gian (moät ngoõ vaøo cuûa SEL laø moät TDM stream). Hôn theá nöõa. .

Taïo tuyeán ñoäng khoâng phaân caáp-DNHR Caáu truùc khoâng phaân caáp laø caáu truùc trong ñoù caùc nuùt chuyeån maïch maïch coù quan heä bình ñaúng vôùi nhau: • Taát caû caùc nuùt ñeàu thöïc hieän cuøng chöùc naêng. Giaûi thuaät taïo tuyeán ñoäng aùp duïng treân caáu truùc khoâng phaân caáp cho pheùp khaû naêng choïn ñöôøng döïa treân löu löôïng . • Chaát löôïng cuûa tín hieäu giaûm neáu nhö soá chuyeån maïch vaø trung keá taêng leân. Caáu truùc naøy coù nhieàu nhöôïc ñieåm nhö : • ÔÛ giôø cao ñieåm. nhö vaäy töùc laø duøng caùc ñöôøng trung keá ít nhaát trong chuyeån tieáp. Coù 2 phöông phaùp thöôøng ñöôïc söû duïng: • Taïo tuyeán luaân phieân coù phaân caáp (Alternative Hierarchical Routing) • Taïo tuyeán ñoäng khoâng phaân caáp (Dynamic Nonhierarchical Routing-DNHR). Quy luaät cô baûn laø hoaøn taát keát noái ôû möùc thaáp nhaát coù theå cuûa söï phaân caáp. • Giaûi thuaät tìm ñöôøng phöùc taïp nhöng seõ meàm deûo hôn. Caùc phöông phaùp taïo tuyeán (routing) Taïo tuyeán cho maïng chuyeån maïch maïch laø xaùc ñònh ñöôøng ñi töø thueâ bao goïi ñeán thueâ bao bò goïi thoâng qua moät chuoãi caùc chuyeån maïch vaøø caùc trung keá. • Chuyeån maïch chuyeån tieáp ñöôïc duøng ñeå keát noái giöõa caùc toång ñaøi noäi haït keá caän nhau. löu löôïng taäp trung töø caáp döôùi leân caáp treân seõ taïo ra ngheõn. • Nhieàu trung keá tieän ích cao (HU) ñöôïc duøng ñeå keát noái giöõa caùc trung taâm chuyeån maïch vôùi löu löôïng cao giöõa caùc nuùt. Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm keå treân coù 2 phaàn töû ñöôïc theâm vaøo cho caáu truùc cô baûn ñaõ trình baøy ôû treân.5.

(traffic) töùc laø choïn caùc ñöôøng coù löu löôïng ít hôn ñeå traùnh tröôøng hôïp bò ngheõn (blocking) ñöôøng truyeàn. duy trì vaø keát thuùc caùc cuoäc goïi. . baùo hieäu ñieàu khieån laø phöông tieän ñeå ñieàu khieån maïng vaø nhôø ñoù coù theå thieát laäp. 6. giöõa caùc chuyeån maïch vôùi nhau. Truyeàn baùo hieäu ñieàu khieån (Control Signaling) Trong moät maïng duøng chuyeån maïch. Ñoái vôùi moät maïng thoâng tin coâng coäng roäng lôùn thì caàn moät sô ñoà truyeàn baùo hieäu ñieàu khieån khaù phöùc taïp. giöõa chuyeån maïch vaø trung taâm ñieàu haønh caàn phaûi trao ñoåi thoâng tin cho nhau ñeå quaûn lyù ñöôïc cuoäc goïi vaø toaøn maïng. Giöõa thueâ bao vaø chuyeån maïch.

Thoâng tin naøy coù theå ñöôïc duøng ñeå taïo tuyeán vaø quaûn lyù maïng. tieáng chuoâng. keå caû tieáng quay soá. . chöùc naêng vieäc truyeàn baùo hieäu 1. tín hieäu baùo baän… 2. Thoâng tin veà tình traïng thieát bò hoaëc trung keá trong maïng. 3. Truyeàn soá ñaõ ñöôïc quay veà traïm chuyeån maïch (switching offices) ñeå noù thöïc hieän ñöôøng noái hoaøn taát.Nhieäm vuï. Truyeàn nhöõng thoâng tin cho muïc ñích thoâng baùo. 4. Cho ta nghe ñöôïc thoâng tin cuûa thueâ bao.

Chuyeån maïch caét tín hieäu hoài aâm chuoâng vaø tieáng chuoâng. Chuyeån maïch caáp dial tone ñeå môøi quay soá. b. Caùc böôùc tuaàn töï theo nhö nhöõng soá ñöôïc khoanh troøn 1. truyeàn ñeán chuyeån maïch ñòa chæ nôi nhaän. 2. 5. Tröôùc cuoäc goïi.5. Ñöôøng noái lieân laïc ñöôïc huyû boû khi moät thueâ bao gaùc maùy(8a. chuyeån maïch göûi veà ngöôøi goïi tín hieäu hoài aâm chuoâng (ringback tone). 4. ñoàng thôøi göûi tín hieäu chuoâng (ring tone) ñöôïc ñöa ñeán ngöôøi nhaän. Neáu nôi nhaän khoâng baän. c). 3. c. 8. 7. Chuyeån maïch baùo ngöôïc veà thueâ bao goïi: a. Thoâng tin trong vieäc tìm choã hoûng vaø coâ laäp nhöõng phaàn ñoù. caû hai maùy ñeàu ôû traïng thaùi chôø (onhook). noù seõ göûi cho ngöôøi nhaän moät thoâng ñieäp xin goïi laïi (khoâng coù trong hình veõ). töï ñoäng baùo hieäu chuyeån maïch. 6. Thieát laäp ñöôøng thoâng giöõa hai thueâ bao (ñaøm thoaïi). Trong tröôøng hôïp thueâ bao nhaän laïi ôû moät chuyeån maïch khaùc chuyeån maïch cuûa thueâ bao goïi thì caàn moät soá coâng vieäc lieân heä giöõa caùc chuyeån maïch nhö sau: . 6. Neáu chuyeån maïch khoâng thöïc hieän ñöôïc cuoäc goïi. baùo cho thueâ bao bieát raèng coù theå quay soá. Neáu nôi nhaän ñang baän. b. Ngöôøi goïi quay soá. chuyeån maïch göûi tín hieäu baùo baän (busy tone) ñeán ngöoøi goïi. Ngöôøi nhaän tieáp nhaän cuoäc goïi baèng ñoäng taùc nhaác maùy (off-hook) vaø töï ñoäng baùo veà chuyeån maïch. Cuoäc goïi baét ñaàu khi moät thueâ bao nhaác maùy leân (off-hook). Söï ñieàu khieån cuûa vaøi thieát bò ñaëc bieät nhö nhöõng thieát bò duøng keânh veä tinh.

Truyeàn baùo hieäu keânh chung (H2. keânh ñeå truyeàn baùo hieäu ñieàu khieån cuõng gioáng nhö keânh truyeàn tín hieäu thoaïi.9. 11. 10. Chuyeån maïch ñaàu cuoái göûi moät tín hieäu nhaác maùy theo sau tín hieäu chieám trung keá nhö laø moät chôùp laùy. Chuyeån maïch nôi xuaát phaùt chieám moät thoâng loä coøn troáng giöõa hai chuyeån maïch. Chuyeån maïch nôi phaùt gôûi soá ñòa chæ ñeán chuyeån maïch ñaàu cuoái. Trong söï truyeàn baùo hieäu cuûa inchannel. truyeàn ñi moät tín hieäu baùo raèng ñaõ nhaác maùy vaø yeâu caàu moät thanh ghi soá ôû ñaàu kia sao cho ñòa chæ coù theå truyeàn ñi. Ñieàu naøy baùo cho bieát raèng moät thanh ghi traïng thaùi ñaõ ñöôïc saün saøng. vieäc truyeàn baùo hieäu ñieàu khieån trong maïng ñöôïc daønh cho moät keânh (inchannel).17) Theo kinh ñieån. .

Taát caû nhöõng vaán ñeà treân coù theå ñöôïc giaûi quyeát nhôø söï truyeàn baùo hieäu keânh chung (common channel signaling). Toác ñoä truyeàn thoâng tin hoaøn toaøn bò haïn cheá trong kieåu truyeàn inchannel.18). . Yeâu caàu phaûi giaûm thieåu söï treã naøy raát quan troïng moät khi maø trong maïng coù theâm nhöõng thieát bò. computer…). ÔÛ ñaây. Vieäc truyeàn baùo hieäu keânh chung coù theå ñöôïc tieán haønh döôùi hai daïng: keát hôïp vaø khoâng keát hôïp (associated vaø nonassociated) (H. Moät ñöôøng truyeàn ñoäc laäp coù theå chuyeån taûi caùc baùo hieäu cho moät soá keânh thueâ bao.Coù 2 daïng truyeàn theo kieåu inchannel laø: inband vaø out-ofband. Moät trôû ngaïi thöù hai cuûa vieäc truyeàn kieåu inchannel laø toång soá thôøi gian treã cuûa thôøi gian quay soá vaø thôøi gian taïo noái.2. caùc baùo hieäu ñieàu khieån ñöôïc chuyeån taûi treân nhöõng ñöôøng hoaøn toaøn ñoäc laäp vôùi keânh thoaïi. vaø ñoù laø keânh truyeàn baùo hieäu ñieàu khieån chung cho nhöõng keânh thueâ bao naøy. phöông tieän môùi (fax.

ÔÛ caùch truyeàn keát hôïp. nhöng cuõng naêng ñoäng hôn. Baùo hieäu ñieàu khieån truyeàn treân keânh khaùc vôùi keânh cuûa tín hieäu thueâ bao vaø ñeán chuyeån maïch thì noù ñi thaúng ñeán boä xöû lyù. söï lieân heä giöõa chuùng. (keânh 16). Söï ñieàu haønh trong maïng seõ ñöôïc deã daøng hôn trong caùch duøng maïng khoâng thích hôïp vaø caùc keânh ñieàu khieån cuõng hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa mình moät caùch linh . ñieàu khieån treân nhöõng nuùt chuyeån maïch ñang phuïc vuï cho caùc cuoäc ñaøm thoaïi cuûa caùc thueâ bao. keânh chung chaïy doïc saùt theo toaøn boä tuyeán ñöôøng giöõa caùc chuyeån maïch. phaàn ñieàu khieån cuûa maïng coù theå thöïc hieän ñöôïc vieäc kieåm soaùt. Keát quaû laø ta coù hai maïng rieâng bieät nhau vaø nhôø nhöõng keát noái giöõa chuùng. maïng ñöôïc gia taêng moät soá nuùt. ÔÛ caùch truyeàn naøy. Coøn ôû caùch truyeàn khoâng keát hôïp thì phöùc taïp hôn. laø nhöõng ñieåm truyeàn thoâng baùo hieäu ñieàu khieån.

Tuy nhieân. coøn moät öu theá noåi baät nöõa: ta coù theå thieát laäp moät hay nhieàu trung taâm ñieàu khieån. kyõ thuaät truyeàn baùo hieäu keânh chung caøng ñöôïc phoå bieán 2.ñoäng hôn. Taát nhieân. Baèng caùch naøy. Phöông caùch khoâng keát hôïp ñöôïc öa duøng trong ISDN. Nhö vaäy vôùi caùc söï noái döõ lieäu. ÔÛ caùch truyeàn inchannel. söï truyeàn baùo hieäu ñieàu khieån coù theå laán löôùt vieäc xöû lyù thieát laäp maïch. Trong söï truyeàn thoâng khoâng keát hôïp. do söï haï giaù thaønh cuûa phaàn cöùng vaø söï gia taêng caùc thieát bò soá trong maïng thoâng tin maø caøng ngaøy. . trong caùch truyeàn baùo hieäu keânh chung cuõng coù nhöõng baát lôïi nhö: neáu moät nuùt coù söï coá thì thoâng tin ñieàu khieån seõ khoâng truyeàn ñi ñöôïc. caùch chuyeån maïch maïch khoâng coù hieäu quaû. giaûm thieåu ñöôïc thôøi gian thöïc hieän cuoäc goïi. ôû ñoù ñöôïc xöû lyù vaø truyeàn ñeán caùc chuyeån maïch ñeå thöïc hieän giao löu cuûa thueâ bao. thuû tuïc ñôn giaûn vaø noù ít coù khaû naêng gaây ra söï xuyeân nhieãu giöõa tín hieäu thoaïi cuûa thueâ bao vaø baùo hieäu ñieàu khieån. Taát caû nhöõng thoâng tin veà ñieàu khieån coù theå ñöôïc truyeàn ñeán moät trung taâm cuûa maïng. So saùnh hieäu quaû cuûa truyeàn common channel vaø truyeàn inchannel. vaø baát lôïi roõ nhaát laø phöùc taïp veà kyõ thuaät. Coøn trong truyeàn keânh chung. khoâng theå töï ñoäng kieåm tra xem lieân laïc thoaïi coù thoâng khoâng.2 Chuyeån maïch goùi (packet switching) Khi maïng chuyeån maïch maïch ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn soá lieäu seõ xuaát hieän hai nhöôïc ñieåm sau: • Trong loaïi noái thieát bò ñaàu cuoái vôùi maùy tính chuû nhieàu thôøi gian ñöôøng daây ñeå khoâng. caùc yeâu caàu coù theå ñöôïc xöû lyù moät caùch toaøn dieän hôn.

19). döõ lieäu ñöôïc chia thaønh caùc goùi (packet) laø moät ñôn vò döõ lieäu trong chuyeån maïch goùi. • Moãi goùi chöùa moät phaàn (hay taát caû ñoái vôùi caùc baûn tin ngaén) noäi dung cuûa döõ lieäu cuøng vôùi caùc ñòa chæ nguoàn. Vì vaäy caû hai thieát bò phaùt vaø thu ñöôïc noái phaûi cuøng toác ñoä truyeàn soá lieäu. • Moät maïng chuyeån maïch goùi coù theå hoaït ñoäng vôùi söï thay ñoåi toác ñoä döõ lieäu. Phöông phaùp naøy coù nhieàu öu ñieåm hôn chuyeån maïch maïch. baûn tin ñöôïc chia thaønh caùc goùi noái tieáp nhö (H2. Thoâng thöôøng chieàu dai toái ña laø 1000 octets (bytes). Ñieàu naøy haïn cheá söï tieän duïng cuûa maïng khi noái caùc maùy tính chuû vaø caùc thieát bò ñaàu cuoái khaùc nhau. Neáu moät nguoàn coù moät baûn tin daøi hôn ñeå göûi. ñoù laø chuyeån maïch goùi: • Trong chuyeån maïch goùi. • Chieàu daøi cuûa moãi ñôn vò döõ lieäu naøy bò giôùi haïn do chính caùc nuùt trong maïng maø goùi naøy ñi qua. Thoâng tin ñieàu khieån ít nhaát bao goàm thoâng tin maø maïng yeâu caàu ñeå coù theå taïo tuyeán cho goùi vaø göûi noù ñeán ñích mong muoán. ñích vaø moät soá thoâng tin ñieàu khieån. vaøo nhöõng naêm cuûa thaäp kyû 70 moät daïng caáu truùc môùi ñeå truyeàn soá lieäu soá ñöôøng daøi ra ñôøi. Chính vì vaäy. .Trong moät maïng chuyeån maïch maïch. vieäc noái cung caáp söï truyeàn ôû toác ñoä khoâng ñoåi.

Treân moät maïng chuyeån maïch goùi. noù seõ göûi moät goùi yeâu caàu xoaù. tröôùc khi baát kyø moät goùi naøo ñöôïc göûi ñi. Moãi nuùt treân ñöôøng ñöôïc thieát laäp tröôùc. Caùc goùi seõ ñeán ñích theo ñuùng thöù töï nhö noù ñaõ ñöôïc göûi ñi. • Vì caùc goùi cuøng xuaát phaùt töø moät nôi göûi. • Khi keát noái ñaõ ñöôïc thieát laäp. . 1. Virtual Circuit (maïch aûo) • Moät ñöôøng ñi hoaïch ñònh tröôùc ñöôïc thieát laäp.• • • Hieäu quaû ñöôøng truyeàn lôùn hôn. khi moät trong hai traïm keát thuùc söï noái. Kyõ thuaät chuyeån maïch goùi Coù 2 phöông phaùp ñeå maïng goùi ñieàu khieån cho chuoãi caùc goùi ñeán traïm ñích laø: -Datagram (maïch döõ lieäu) -Virtual circuit (maïch aûo) Datagram • Trong caùch duøng datagram. seõ göûi caùc goùi maø khoâng phaûi yeâu caàu caùc quyeát ñònh taïo tuyeán tieáp theo. Cuoái cuøng. • Neáu moät nuùt chuyeån maïch goùi bò phaù huûy thì taát caû caùc goùi ñeán nuùt ñoù seõ bò maát. coù moät maïch aûo ñöôïc hình thaønh nhö moät ñöôøng oáng ñi qua maïng ñeå keát noái giöõa hai traïm laøm vieäc. neân thöù töï cuûa caùc goùi ñeán traïm E coù theå theo caùc thöù töï khaùc nhau vaø ñeán E vôùi caùc thôøi gian khaùc nhau. moãi goùi ñöôïc xöû lyù moät caùch ñoäc laäp. nhöng ñöôøng ñi cuûa caùc goùi khaùc nhau. • Moãi goùi baây giôø chöùa söï nhaän daïng maïch aûo nhö döõ lieäu. caùc goùi vaãn ñöôïc tieáp nhaän nhöng söï treã taêng leân. khoâng quan taâm ñeán caùc goùi ñaõ ñeán tröôùc. Caùc ñoä öu tieân coù theå ñöôïc söû duïng.

Ví duï khi xaûy ra taéc ngheõn ôû moät nuùt naøo ñoù.) neân deã phaùt hieän vaø kieåm tra loãi. Neân neáu moät traïm muoán göûi nhieàu goùi ñeán traïm khaùc thì seõ nhanh hôn. Söï taïo tuyeán (Routing) . • Ñôn giaûn vaø linh ñoäng hôn.3. • 2. Coøn ñoái vôùi maïch aûo moät nuùt coù söï coá. So saùnh Datagram vaø maïch aûo Öu ñieåm cuûa phöông phaùp datagram so vôùi phöông phaùp maïch aûo: • Khoâng caàn vieäc thieát laäp cuoäc goïi.2. Öu ñieåm cuûa phöông phaùp maïch aûo so vôùi phöông phaùp datagram: • Moãi nuùt khoâng caàn quyeát ñònh taïo tuyeán cho moãi goùi. caùc goùi traùnh sang ñöôøng khaùc. toaøn boä maïch aûo chaïy qua nuùt ñoù seõ bò maát. Ví duï neáu moät goùi trong daõy töø nuùt 4 ñeán nuùt 6 bò maát hoaëc bò loãi thì nuùt 6 yeâu caàu phaùt laïi caùc goùi töø nuùt 4. moãi traïm coù theå coù hôn moät maïch aûo ñeán moät traïm khaùc. Kích thöôùc goùi Caùc nhaø thieát keá chuyeån maïch goùi phaûi xem xeùt ñeán caùc thoâng soá ñeå coá gaéng tìm ra moät kích thöôùc goùi toát nhaát. tuyø thuoäc vaøo traïng thaùi löu löôïng cuûa maïng. noù chæ ñöôïc laøm moät laàn cho taát caû caùc goùi duøng maïch aûo ñoù.ÔÛ moät thôøi ñieåm naøo ñoù. 3. neân neáu moät traïm chæ muoán göûi moät hoaëc ít goùi ñeán moät traïm khaùc thì seõ nhanh hôn.. • Ñoä tin caäy cao hôn vì khi moät nuùt coù söï coá caùc goùi ñeán sau seõ boû qua nuùt naøy maø tìm moät ñöôøng khaùc. • Caùc goùi ñöôïc göûi moät caùch tuaàn töï theo ñuùng traät töï nguyeân thuûy (1.

Taïo tuyeán ñoäng (Flooding Routing) . Taïo tuyeán coá ñònh (Fixed Routing) Laø phöông phaùp taïo tuyeán ñôn giaûn nhaát. do ñoù deã daøng môû roäng maïng löôùi. maø khoâng caàn bieát caùc thieát bò ñaàu cuoái trong khu vöïc. • Giöõa caùc nuùt chæ coù moät höôùng noái tröïc tieáp. • Taïo laäp caùc maïng chuyeån maïch goùi raát lôùn. nhöng coù theå coù nhieàu höôùng noái giaùn tieáp. moät ñöôøng qua maïng phaûi ñöôïc xaùc ñònh. • Nuùt chæ caàn bieát khu vöïc. Ñeå khaéc phuïc nhöõng khuyeát ñieåm treân ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp ñòa chæ khu vöïc.Chöùc naêng ñaàu tieân cuûa moät maïng chuyeån maïch goùi laø tieáp nhaän caùc goùi töø traïm nguoàn vaø phaân phoái chuùng ñeán caùc traïm ñích. neân quaûn lyù moät taäp hôïp caùc baûng taïo tuyeán ñoøi hoøi ngöôøi ñieàu khieån vaø quaûn lyù maïng phaûi hieåu bieát khaù tæ mæ veà caáu hình cuûa maïng vaø löu löôïng taûi coù theå xuaát hieän ôû moãi nuùt. Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp taïo tuyeán coá ñònh laø: • Neáu moät thieát bò ñaàu cuoái ñöôïc ñöa theâm vaøo maïng thì phaûi laäp laïi baûng taïo tuyeán theo thöïc teá. Ñeå hoaøn thaønh ñieàu naøy. trong ñoù thieát bò chuyeån maïch goùi cuûa maïng chöùa caùc baûng taïo tuyeán coá ñònh. maø khoâng caàn caùc baûng taïo tuyeán lôùn. Phöông phaùp laäp ñòa chæ theo khu vöïc coù caùc öu ñieåm sau: • Caùc baûng taïo tuyeán ôû moãi nuùt chuyeån maïch coù dung löôïng nhoû ví duï maëc duø coù 9 thieát bò ñaàu cuoái ñaáu noái vaøo maïng nhöng chæ coù 5 haïng muïc ôû baûng taïo tuyeán S2. • Vì caùc baûng taïo tuyeán ôû moãi nuùt chuyeån maïch laø khaùc nhau. Do ñoù giaûm thôøi gian doø tìm taïo höôùng vaø thieát laäp ñöôøng noái giöõa caùc thieát bò ñaàu cuoái.

1 goùi ñeán ñöôïc phaùt laïi treân taát caû caùc ñöôøng noái ôû loái ra ngoaïi tröø ñöôøng maø theo noù ñaõ ñeán. . • Taêng ñoä hieäu duïng cuûa maïng baèng caùch söû duïng töï ñoäng caùc tuyeán phuï giöõa caùc thieát bò ñaàu cuoái trong tröôøng hôïp coù söï coá treân tuyeán hoaëc ôû caùc nuùt chuyeån maïch. Do ñoù ngöôøi quaûn lyù maïng khoâng caàn phaûi hieåu saâu moái quan heä cuûa maïng khi söû duïng noù. Öu ñieåm cuûa phöông phaùp taïo tuyeán ñoäng: • Caùc thieát bò chuyeån maïch goùi coù theå döïavaøo traïng thaùi cuûa maïngkhi chuyeån maïch cho caùc goùi. ÔÛ moãi nuùt. • Thuaän tieän cho vieäc ñieàu chænh luoàng taûi cho moãi höôùng ñeå ñaûm baûo söû duïng toái ña caùc tuyeán vaø thôøi gian treã cho caùc goùi tin thaáp nhaát.Moät goùi ñöôïc göûi bôûi moät nuùt nguoàn tôùi moãi nuùt xung quanh.

Moät soá caùc öu ñieåm khi söû duïng heä thoáng soá treân maïng chuyeån maïch dieän roäng goàm caùc yeáu toá sau: .1 Tieán hoùa luaän cuûa IDN Söï phaùt trieån cuûa caùc maïng vieãn thoâng hieän höõu vaø nhöõng tieän ích ñaëc bieät cho maïng IDN ñeàu döïa treân cô sôû laø caùc kyõ thuaät chuyeån maïch soá vaø truyeàn daãn soá ñöôïc phaùt trieån.Chöông 3 COÂNG NGHEÄ IDN (IDN: Integrated Digital Network) 3. Caùc chöùc naêng cuûa truyeàn daãn vaø chuyeån maïch ñöôïc keát hôïp laïi vôùi nhau trong moät maïng tích hôïp soá Integrated Digital Network (IDN).

Hieän nay.• • • • • Giaù thaønh: caùc vi maïch LSI vaø VLSI coù khuynh höôùng giaûm giaù thaønh vaø kích thöôùc so vôùi caùc thieát bò töông töï. haàu heát caùc maïch voøng thueâ bao cho moâ hình coâng sôû vaø nhaø rieâng ñeàu söû duïng hai caëp daây xoaén (twisted-pair) . vaø data. maïch voøng thueâ bao phaûi laø maïch voøng thueâ bao soá (digital). 3. video. ta söû duïng caùc boä repeater soá coù nhieàu öu ñieåm hôn caùc boä khueách ñaïi töông töï: Khoâng bò aûnh höôûng tích luõy cuûa nhieãu vaø caùc tín hieäu khaùc Taêng khoaûng caùch truyeàn trong khi vaãn duy trì ñöôïc söï toaøn veïn cuûa döõ lieäu Khaû naêng söû duïng: Coù theå söû duïng xaây döïng ñöôøng truyeàn coù baêng thoâng roäng goàm caùc keânh veä tinh vaø caùp quang. Baûo maät: kyõ thuaät baûo maät (encryption) chæ coù theå aùp duïng cho döõ lieäu soá vaø döõ lieäu töông töï ñaõ ñöôïc soá hoùa.2 Caùc maïch voøng thueâ bao soá Söï môû roäng ñöôøng truyeàn soá ñeán thueâ bao cuûa maïng laø moät phaàn quan troïng trong söï phaùt trieån coâng ngheä IDN Maïch voøng thueâ bao (subscriber loop) laø ñöôøng keát noái giöõa caùc thueâ bao cuûa maïng (network subscriber) vaø boä chuyeån maïch maïng (network switch). Tính toaøn veïn cuûa döõ lieäu: Do treân heä thoáng soá ôû caùc khoaûng caùch xa. Ñoä tích hôïp: cho pheùp tích hôïp cao vôùi nhieàu loaïi dòch vuï voice. Ñeå maïng coù khaû naêng cung caáp moät phaïm vi roäng cuûa caùc dòch vuï soá cho IDN vaø ISDN. Taêng khaû naêng gheùp keânh vì söû duïng kyõ TDM hôn haún FDM.

baét buoäc phaûi söû duïng moâi tröôøng truyeàn daãn laø caùc caùp quang ñang raát ñöôïc phaùt trieån vaø caøng ngaøy caøng söû duïng ñaïi traø.moãi caëp daønh cho moät höôùng truyeàn daãn. neùn theo thôøi gian ôû toác ñoä cao vaø phaùt thaønh caùc chuøm (burst) seõ ñöôïc giaûi neùn ôû ñaàu thu ñeå coù ñöôïc toác ñoä ban ñaàu. Vôùi söï gia taêng caùc yeâu caàu veà dòch vuï soá vôùi toác ñoä döõ lieäu cao. Tuy nhieân. ñeå laøm giaûm giaù thaønh phaûi taäp trung vaøo kyõ thuaät truyeàn daãn song coâng (full-duplex) treân chæ moät caëp daây xoaén. Gheùp neùn thôøi gian (Time-Compression) Multiplexing TCM: Kyõ thuaät gheùp neùn thôøi gian coøn goïi laø phöông phaùp pingpong trong ñoù döõ lieäu ñöôïc phaùt treân moãi höôùng taïi moät thôøi ñieåm vaø chuyeån sang höôùng ngöôïc laïi ôû thôøi ñieåm keá tieáp. Ñeå ñaït ñöôïc toác ñoä mong muoán cuûa thueâ bao. chuoãi bit döõ lieäu ñöôïc phaân chia thaønh caùc ñoaïn baèng nhau. Chuùng ta seõ xeùt caû hai moâi tröôøng duøng trong maïch voøng thueâ bao. Boä trieät tieâu tieáng doäi (Echo Cancellation) EC: . Caëp daây xoaén trong maïch voøng thueâ bao. 1.

vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä VLSI giaù thaønh caùc boä xöû lyù EC seõ giaûm vaø ñaây laø kyõ thuaät ñöôïc öa chuoäng hôn trong vieäc aùp duïng trong caùc voøng thueâ bao soá. Caùp quang trong voøng thueâ bao soá . Tuy nhieân. Trong khi ñoù EC coù khuyeát ñieåm laø maïch xöû lyù tín hieäu soá khaù phöùc taïp. 2.Vôùi phöông phaùp Echo Cancellation. truyeàn daãn soá coù theå ñöôïc thöïc hieän treân hai höôùng ñoàng thôøi trong cuøng baêng thoâng thu vaø phaùt keát noái vôùi ñöôøng daây thueâ bao duøng maïch hybrid. Nhö vaäy neáu duøng TCM treân maïch voøng thueâ bao ñoøi hoûi phaûi coù theâm caùc thieát bò ñeå khueách ñaïi taêng khoaûng caùch truyeàn. Hieäu öùng doäi (echo) laø söï phaûn hoài cuûa tín hieäu phaùt ñeán boä thu cuûa chính noù do caùc nguyeân nhaân sau: • Boä hybrid cuûa chính thieát bò cuûa thueâ bao • Caûm öùng giöõa caùc ñöôøng daây (near-end-echo) • Do boä hybrid cuûa ñoái phöông (maïch vaøo cuûa toång ñaøi) bieân ñoä töông ñoái cuûa tín hieäu echo coù theå coù giaù trò töông ñöông vôùi tín hieäu thu cuûa ñoái phöông bò suy hao khi truyeàn daãn treân ñöôøng daây. So saùnh hai phöông phaùp TCM va EC duøng treân ñöôøng truyeàn daãn laø caùp xoaén vôùi toác ñoä 144 Kbps khoaûng caùch cho pheùp laø 2 Km ñoái vôùi TCM vaø 4 Km ñoái vôùi EC.

. ñieàu naøy ñaëc tröng nhö moät boä gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM) nhöng WDM thích hôïp hôn cho söï truyeàn caùp quang. Gheùp keânh phaân chia böôùc soùng daøy ñaëc (Dense WDM): moãi thueâ bao ñöôïc cung caáp vôùi moät böôùc soùng luoàng xuoáng rieâng bieät (down-stream) töø toång ñaøi trung taâm ñeán thueâ bao vaø moät böôùc soùng luoàng leân rieâng bieät (up-stream). Ñeå cung caáp moät söï truyeàn soá song coâng treân caùp fiñô coù 2 phöông phaùp: • Hai caùp quang: (Two-fiber): moãi moät caùp quang ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn trong moãi höôùng. moãi tín hieäu ôû moãi höôùng.Caùp quang ñaõ ngaøy caøng taêng daàn khaû naêng söû duïng cho caùc ñöôøng trung keá lieân daøi trong maïng vieãn thoâng. Hieän nay cho pheùp 40 ÷ 50 thueâ bao böôùc soùng treân caùp fiñô töùc laø cho pheùp 20 ñeán 25 thueâ bao treân caùp fiñô. Trong caùc heä thoáng khoâng duøng caùp quang. tuy nhieân noù haõy coøn söû duïng raát ít trong caùc voøng cuïc boä (local loop). • Gheùp keânh phaân chia böôùc soùng (Wavelength-Division Multiplexing WDM): hai tín hieäu khaùc nhau ñöôïc mang treân caùp quang ôû hai baêng taàn soá khaùc nhau khoâng goái leân nhau.

Coù 3 loaïi keát noái coù theå ñöôïc thieát laäp treân keânh B laø : .Phaàn 2 MAÏNG SOÁ LIEÂN KEÁT DÒCH VUÏ ISDN Chöông 4 CAÁU TRUÙC CUÛA ISDN 4. tieáng noùi maõ hoaù soá PCM.2 Caáu truùc truyeàn daãn Keânh B: laø keânh cuûa ngöôøi söû duïng duøng ñeå truyeàn döõ lieäu soá .1 Toång quaùt 4. hoaëc laø söï keát hôïp cuûa nhieàu thoâng tin coù toác ñoä thaáp hôn (döõ lieäu soá. tieáng noùi soá hoùa…) thaønh toác ñoä 64 kbps.

• Chuyeån goùi: • Baùn thöôøng xuyeân: Keânh D: ñöôïc duøng cho hai muïc ñích: • Taûi caùc thoâng tin baùo hieäu keânh chung ñeå ñieàu khieån caùc cuoäc goïi chuyeån maïch treân caùc keânh B töông öùng cuûa giao tieáp. • Keânh D coù theå ñöôïc duøng cho chuyeån maïch goùi hoaëc thoâng tin ôû toác ñoä thaáp ôû caùc thôøi ñieåm khoâng coù thoâng tin baùo hieäu.Chuyeån maïch maïch: töông ñöông vôùi caùc dòch vuï chuyeån maïch soá thoâng thöôøng ñöôïc söû duïng. hoäi nghò töø xa vaø video. Keânh H: cung caáp cho ngöôøi duøng thoâng tin vôùi toác ñoä cao lôùn hôn 64 kpbs nhö fasimile nhanh. • . soá lieäu toác ñoä cao. audio toác ñoä cao.

Taát caû caùc loaïi keânh (B. caùc tieâu chuaån cho caùc thieát bò coù teân goïi laø thieát bò chöùc naêng. Moãi loaïi thieát bò coù caùc chöùc naêng vaø traùch nhieäm naøo ñoù nhöng khoâng bieåu thò moät phaàn töû vaät lyù thöïc cuûa thieát bò. Söï gheùp keânh laø phoái hôïp löu thoâng töø nhieàu ñaàu cuoái maø moãi ñaàu naøy coù toác ñoä döõ lieäu thaáp hôn 64 kbps thaønh moät keânh B 64 kbps. D. 4. Do ñoù. vaø H) ñöôïc nhoùm laïi thaønh caùc caáu truùc truyeàn daãn vaø ñöôïc chia thaønh hai caáu truùc (H. Caùc khuyeán nghò ISDN moâ taû moät soá loaïi thieát bò chöùc naêng coù moät soá giao dieän töø thieát bò naøy ñeán thieát bò kia vaø caùc nghi thöùc lieân laïc töông öùng.1) laø: • Caáu truùc keânh cô sôû (basic access) • Caáu truùc keânh chính (primary access) Phoái hôïp toác ñoä vaø gheùp keânh Phoái hôïp toác ñoä laø chöùc naêng phoái hôïp moät ñaàu cuoái coù toác ñoä döõ lieäu nhoû hôn 64kbps thaønh toác ñoä 64 kbps. .4.3 Caáu hình giao dieän ngöôøi söû duïng vaø maïng Caùc tieâu chuaån cuûa ISDN xaùc ñònh moät soá loaïi thieát bò khaùc nhau. Moãi giao dieän cuûa thieát bò ñöôïc goïi laø moät ñieåm chuaån.

Nhieäm vuï cuûa LE goàm baûo döôõng. lôùp lieân keát döõ lieäu (lôùp 2).25 (DTE). NT1 (Network Termination 1): Thieát bò ñaàu cuoái maïng loaïi 1 NT1 giaûi quyeát taát caû nhieäm vuï lieân quan ñeán lôùp vaät lyù laø ñaàu cuoái cuûa ñöôøng noái vaät lyù phía ngöôøi söû duïng vaø LE. TE (Terminal Equipment): Thieát bò ñaàu cuoái laø thieát bò ñaàu cuoái cuûa ngöôøi söû duïng nhö ñieän thoaïi töông töï hoaëc ñieän thoaïi soá.1. lôùp maïng (lôùp 3). Caùc thieát bò chöùc naêng ISDN LE (Local Exchange): Toång ñaøi trung taâm ISDN ñöôïc goïi laø toång ñaøi noäi haït. • Laø thieát bò cung caáp chuyeån maïch ôû phía ngöôøi söû duïng coù nhieäm vuï gheùp keânh vaø taäp trung (bao goàm caû PBX vaø maïng LAN). thieát bò ñaàu cuoái soá lieäu X. NT2 (Network Termination 1): Thieát bò ñaàu cuoái maïng loaïi 2 • NT2 giaûi quyeát taát caû nhöõng nhieäm vuï lieân quan ñeán lôùp vaät lyù (lôùp 1). . khai thaùc caùc giao dieän vaät lyù vaø cung caáp dòch vuï cho ngöôøi söû duïng khi ñöôïc yeâu caàu. TA (Terminal Adaptor): Boä phoái hôïp ñaàu cuoái cho pheùp thieát bò TE2 coù theå lieân laïc vôùi maïng.

Noù . Ñieåm truy caäp 4 (ñieåm chuaån R). • Phaûi töông thích vôùi caùc thieát bò chuyeån maïch hieän haønh. Ñieåm chuaån S.T • Ñieåm chuaån S naèm giöõa thieát bò ISDN cuûa ngöôøi söû duïng (TA. Caùc ñieåm truy caäp 3 vaø 5 cung caáp caùc dòch vuï truy xuaát töø xa. Sô ñoà naøy caàn phaûi thoûa maõn caùc yeâu caàu sau: • Phaûi deã hieåu. • Phaûi deã daøng thoâng maïch vôùi caùc heä thoáng maïng soá khaùc.4 Ñòa chæ hoùa (Addressing) ISDN cuõng caàn moät sô ñoà ñaùnh soá. • Ñieåm chuaån T naèm giöõa thieát bò chuyeån maïch NT2 vaø ñaàu cuoái ñöôøng daây thueâ bao NT1.2. 4. • Phaûi deã daøng phaùt trieån soá löôïng thueâ bao. Soá ISDN thieát laäp söï lieân quan giöõa maïng ISDN vaø sô ñoà soá ISDN. NT1). Caùc ñieåm chuaån ISDN Ñieåm chuaån R • Naèm giöõa thieát bò ñaàu cuoái TE2 (phi ISDN) vaø boä phoái hôïp ñaàu cuoái (TA). deã duøng ñoái vôùi caùc thueâ bao. Cung caáp dòch vuï Dòch vuï mang tin ñöôïc ISDN cung caáp coù theå truy caäp ñeán caùc ñieåm 1 vaø 2 (ñieåm chuaån T vaø S). Caáu truùc ñòa chæ cuûa ISDN CCITT phaân bieät giöõa soá ISDN vaø ñòa chæ ISDN. laø ñieåm maø caùc dòch vuï khaùc nhö X series vaø V series coù theå truy caäp ñöôïc. TE1) vaø thieát bò ñaàu cuoái maïng (NT2.

• Ñòa chæ phuï ISDN: ñòa chæ phuï daøi toái ña 40 con soá. cung caáp thoâng tin theâm veà ñòa chæ. ñöôïc aán ñònh vaø giôùi thieäu trong E. • Duy trì söï ñoàng boä (kieåm tra loãi.163. • Ñieåm noái lieân maïng phaûi coù lôùp vaät lyù phuø hôïp nhau. • Soá thueâ bao ISDN: cuõng coù chieàu daøi thay ñoåi vaø laø thaønh phaàn cuûa soá ISDN quoác gia. • Cung caáp ñaày ñuû caùc chuyeån ñoåi caáu truùc truyeàn. 4. • Phaûi baûo ñaûm söï töông thích giöõa caùc ñieåm noái vaø caùc dòch vuï. Ñòa chæ phuï khoâng ñöôïc xem laø moät phaàn cuûa sô ñoà ñaùnh soá nhöng cuõng goùp phaàn caáu thaønh moät phaàn baûn chaát cuûa ñòa chæ ISDN. bao goàm caùc kyõ thuaät bieán ñieäu thoâng tin vaø caáu truùc khung. • Maõ quoác gia xaùc ñònh nôi ñeán: coù chieàu daøi thay ñoåi vaø laø moät phaàn cuûa soá ISDN quoác gia. goàm caùc con soá thaäp phaân (töø 1 ñeán 3 con soá). caùc chöùc naêng lieân maïng sau ñaây ñöôïc quy ñònh: • Phaûi coù sô ñoà ñaùnh soá lieân maïng. Caùc thaønh phaàn ñòa chæ naøy goàm coù: • Maõ vuøng: aán ñònh vuøng cuûa nôi ñeán (hoaëc vuøng ñòa lyù) trong cuoäc goïi.8 Lieân keát maïng (Interworking) Ñeå coù theå coù ñöôïc söï töông thích giöõa ISDN vaø caùc traïm cuoái hay caùc thaønh phaàn khaùc cuûa maïng. . kieåm tra löu thoâng) ngang qua caùc ñieåm noái töø maïng naøy sang maïng khaùc.chöùa ñaày ñuû caùc thoâng tin veà heä thoáng nhaèm höôùng daãn cuoäc goïi theo moät loä trình naøo ñoù. Thoâng thöôøng soá thueâ bao laø soá ñöôïc quay ñeå goïi ñeán trong maïng cuïc boä.

cuõng nhö töông taùc giöõa caùc ngöôøi söû duïng ISDN vôùi nhau. töø ñoù ñöa ra quan heä giöõa caùc nghi thöùc trong caùc moâ hình treân ñöôïc bieåu dieãn ôû (H. döõ lieäu.1).• Phaûi saép xeáp ñöôïc caùc hoaït ñoäng vaø baûo haønh caùc thuû tuïc ñeå coù theå coâ laäp ñöôïc loãi. Coù caùc ñoøi hoûi ñöông nhieân cho ISDN maø khoâng naèm trong caáu truùc thöôøng thaáy cuûa OSI. Chöông 5 CAÙC NGHI THÖÙC CHO MAÏNG ISDN (Protocol ISDN) 5. Ví duï: Nhieàu nghi thöùc lieân quan vôùi nhau: ñoù laø vieäc duøng nghi thöùc treân keânh D ñeå thieát laäp.5. . Tuy vaäy cuõng ñaõ coù nhieàu nghieân cöùu veà quan heä giöõa ISDN vaø OSI.1 Caáu truùc nghi thöùc ISDN Söï phaùt trieån caùc chuaån cho ISDN laøm thuùc ñaåy söï phaùt trieån caùc nghi thöùc töông taùc giöõa ngöôøi söû duïng treân maïng ISDN vaø maïng. fax vaø tín hieäu ñieàu khieån Nhieàu ñieåm keát noái: ISDN cho pheùp goïi hoäi nghò. duy trì vaø keát thuùc moät keát noái treân keânh B. Caùc cuoäc goïi ña moâi tröôøng (Multimedia calls): ISDN cho pheùp thieát laäp cuoäc goïi trong ñoù thoâng tin goàm nhieàu loaïi nhö tieáng noùi.

Maïng ISDN khoâng lieân quan ñeán caùc lôùp 4÷7 cuûa ngöôøi söû duïng. Caùc lôùp naøy laø caùc lôùp töø ñaàu cuoái ñeán ñaàu cuoái ñöôïc söû duïng bôûi ngöôøi söû duïng ñeå trao ñoåi thoâng tin. Truy xuaát maïng lieân quan chæ vôùi caùc lôùp töø 1÷3. Treân keânh D, coù moät chuaån môùi cuûa lôùp lieân keát döõ lieäu, laø LAP-D (Link Access Protocol, D channel) ñöôïc ñinh nghóa. Chuaån naøy döïa treân cô sôû HDLC, ñöôïc thay ñoåi ñeå phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa ISDN. 1. Ñieàu khieån baùo hieäu 2. Chuyeån maïch goùi 3. Ño löôøng xa Keânh B ñöôïc duøng cho chuyeån maïch maïch, maïch baùn thöôøng xuyeân vaø chuyeån maïch goùi. • Chuyeån maïch maïch • Maïch baùn thöôøng xuyeân • Chuyeån maïch goùi

5.2 Lôùp vaät lyù 1. Giao dieän toác ñoä cô sôû (BRI) cuûa ngöôøi söû duïng-maïng Caùc ñaëc tính cuûa lôùp 1 cho giao dieän cô sôû cuûa ngöôøi söû duïng vaø maïng ñöôïc neâu ra trong khuyeán nghò I.430. Toác ñoä giao dieän cô sôû laø: 192 kbps (2B+1D). Loái vaøo toác ñoä cô sôû coù theå söû duïng caáu hình ñieåm- ñeán- ñieåm hoaëc caáu hình ñieåm- ñeán ña ñieåm. Maõ hoùa ñöôøng daây: duøng maõ hoùa giaû tam phaân Boä noái vaät lyù giao dieän cô sôû Caáu truùc khung vaø gheùp keânh: • Vieäc truyeàn daãn treân giao dieän BRI ñöôïc caáu truùc thaønh caùc khung goïi laø khung I.430. Moãi khung coù chieàu daøi xaùc ñònh 48 bit trong thôøi gian 250 μs (moãi giaây truyeàn ñöôïc 1000 khung). Do ñoù ñöa ñeán toác ñoä bit cuûa khung laø 192 kbps (5,2 μs). • Moãi khung goàm 32 bit (cho 2 keânh B) vaø 4 bit cuûa keânh D: Keânh B1 D B2 D B1 D B2 D Soá bit 8 1 8 1 8 1 8 1 Trong caáu hình ñieåm noái ñieåm caùc bit E ñaëc bieät quan troïng. Vì coù nhieàu TE treân ñöôøng BRI neân phaûi ñöa vaøo moät soá cô caáu ñeå ñaûm baûo laø coù moät TE duy nhaát ñöôïc truyeàn treân keânh D theo höôùng TE NT. Giaûi quyeát tranh chaáp cho caáu hình nhieàu ñieåm Trong caáu hình nhieàu ñieåm coù nhieàu TE ñöôïc noái vaøo ñieåm chuaån S/T neân coù khaû naêng xaûy ra vaán ñeà tranh chaáp. Ñoái vôùi hai keânh B, moãi keânh ñöôïc daønh rieâng cho moãi TE taïi moät thôøi ñieåm. Tuy nhieân vì keânh D phaûi ñöôïc chia xeû cho caùc TE ñeå phaùt caùc thoâng tin ñieàu khieån baùo hieäu vaø truyeàn caùc goùi cuûa keânh D.

Giaûi thuaät giaûi quyeát tranh chaáp cho keânh D trình baøy sau ñaây: 1. Khi moät thueâ bao khoâng coù khung LAP-D ñeå phaùt, noù seõ phaùt chuoãi caùc bit 1 treân keânh D. Söû duïng code giaû tam phaân töông öùng vôùi khoâng coù tín hieäu treân ñöôøng daây. 2. NT, khi nhaän ñöôïc moät bit cuûa keânh D, seõ phaûn hoài veà bit phaûn hoài E. 3. Khi moät thieát bò ñaàu cuoái ñaõ saün saøng ñeå phaùt moät khung LAP-D, noù laéng nghe chuoãi bit phaûn hoài E cuûa D treân keânh D. Neáu noù taùch ñöôïc chuoãi daøi caùc bit 1 baèng vôùi giaù trò ngöôõng Xi , thì seõ phaùt khung LAP-D. Ngöôïc laïi, thieát bò TE seõ giaû söû raèng coù vaøi TE khaùc ñang phaùt. 4. Coù theå xaûy ra tröôøng hôïp nhieàu TE ñang quan saùt chuoãi bit E vaø baét ñaàu phaùt ôû cuøng thôøi ñieåm, taïo neân söï ñuïng ñoä (collision). Ñeå traùnh tröôøng hôïp naøy, TE quan saùt bit doäi vaø so saùnh caùc bit ñaõ phaùt cuûa noù. Neáu phaùt hieän coù söï khaùc nhau, TE ngöng phaùt vaø trôû veà traïng thaùi laéng nghe.

2. Giao dieän toác ñoä chínhû (PRI) cuûa ngöôøi söû duïng-maïng Giao dieän 1,544 Mbps • Giao dieän ISDN 1,544 Mbps döïa chính vaøo caáu truùc truyeàn daãn ôû Baéc Myõ DS-1, duøng caùc dòch vuï truyeàn

(H. . 23 khe thôøi gian ñaàu tieân daønh cho caùc keânh B1 ñeán B23 vaø khe thôøi gian cuoái cuøng ñöôïc duøng cho keânh D. Bit taïo khung ñôn lieân quan ñeán moãi khung neân khoâng theå truyeàn nhieàu thoâng tin baùo hieäu. Maõ hoùa ñöôøng daây cho 1. 12 bit coøn laïi (m bits) taïo neân moät khung 4 Kbps coù theå ñöôïc söû duïng ñeå baûo döôõng maïng vaø caùc thoâng tin hoaït ñoäng. Caùc bit ei (i=1÷6) goàm 6 bit ñöôïc duøng ñeå kieåm tra khung FCS duøng nhö 6 bit CRC ñeå xaùc ñònh loãi cuûa bit xuaát hieän treân ñöôøng daây.544 Mbps. Moät khung PRI bao goàm 1 bit taïo khung (F) vaø 24 khe thôøi gian 8 bit. toång coäng 193 bit treân moät khung.544 Mbps trong ñoù 1.5. Bit taïo khung F ñöôïc duøng ñeå ñoàng boä vaø cho caùc muïc ñích quaûn lyù khaùc. luùc naøy keânh baùo hieäu coù theå ñöôïc cung caáp treân PRI khaùc ngang qua cuøng giao tieáp ngöôøi söû duïngmaïng. Thoâng thöôøng caáu truùc truyeàn daãn laø 23B+1D. do ñoù 24 khung ñöôïc nhoùm laïi thaønh moät ña khung taïo neân khoái goàm 24 bit taïo khung. Vôùi 8000 khung /giaây seõ cho toác ñoä bit toång 1. Saùu bit taïo khung taïo neân FAS goïi laø daõy ñoàng chænh khung 001011.• • • • • • daãn T1.536 Mbps laø soá cuûa ngöôøi söû duïng. ñöôïc laëp laïi ôû ñaàu cuûa moãi ña khung.544 Mbps laø AMI duøng B8ZS.12a) moâ taû caáu truùc khung ôû toác ñoä 1. Hoaëc duøng 24B.

Khe thôøi gian ñaàu tieân (time slot 0) ñöôïc duøng taïo khung vaø ñoàng boä.980 Mbps vaø toác ñoä soá lieäu toång coäng laø 2.12b) laø daïng thöùc khung goàm 256 bits/khung goàm 32 khe thôøi gian 8 bit (0 ÷31). • (H. • Toác ñoä soá lieäu ngöôøi duøng laø 1. Sô ñoà ñöôïc ñònh nghóa chi tieát ôû khuyeán nghò G.5.704.25 (LAPB) vaø caû hai ñeàu laø taäp con cuûa nghi thöùc ñieàu khieån ñöôøng soá lieäu möùc cao HDLC (High- .3 LAP-D (Link access protocol-D channel) Nghi thöùc ñöôøng soá lieäu keânh D-ISDN ñöôïc goïi laø nghi thöùc ñònh höôùng bit (bit-oriented). LAP-D coù thuû tuïc töông töï nhö caùc thuû tuïc treân X.Giao dieän 2. Khe 1÷15 vaø 17÷31 taïo thaønh 30 keânh B vaø khe 16 ñöôïc duøng cho keânh D.048 Mbps • Giao dieän ISDN ôû toác ñoä 2. 5. maõ hoùa ñöôøng daây laø HDB3.048 Mbps.048 Mbps döïa treân caáu truùc truyeàn daãn cuûa Chaâu AÂu ôû cuøng toác ñoä döõ lieäu. 31 khe coøn laïi cung caáp keânh cho ngöôøi söû duïng.

2. . Caùc dòch vuï LAP-D coù theå cung caáp 2 daïng dòch vuï: Dòch vuï chuyeån ñoåi thoâng tin khoâng coù söï thöøa nhaän vaø dòch vuï chuyeån ñoåi thoâng tin coù söï thöøa nhaän. • Khoâng phaûn hoài cho ngöôøi phaùt bieát khi döõ lieäu bò loãi truyeàn. trao ñoåi döõ lieäu. • Coù theå duøng caáu hình ñieåm-ñoái ñieåm hoaëc quaûng baù cho nhieàu TE. Caùc ñaëc tính cô sôû cuûa nghi thöùc LAP-D • Hoaït ñoäng khoâng coù söï thöøa nhaän: Thoâng tin lôùp 3 ñöôïc chuyeån ñoåi bôûi caùc khung coù ñaùnh soá (uF). LAP-D trong ISDN ñöôïc moâ taû trong khuyeán nghò I.441/Q. • Khoâng cung caáp ñieàu khieån loãi vaø löu löôïng. keát thuùc keát noái. seõ coù moät keát noái luaän lyù ñöôïc thieát laäp giöõa hai ngöôøi söû duïng LAP-D. • Hoaït ñoäng coù söï thöøa nhaän: Thoâng tin lôùp 3 ñöôïc chuyeån ñoåi bôûi caùc khung coù ñaùnh soá thöù töï vaø coù thöøa nhaän khi thoâng tin ñaõ ñöôïc nhaän khoâng bò loãi. Coù ba giai ñoaïn cho keát noái naøy: thieát laäp keát noái.Level Data Link Control). Trong nghi thöùc coù baøo haøm ñieàu khieån sai vaø ñieàu khieån löu löôïng. Dòch vuï chuyeån ñoåi thoâng tin coù söï thöøa nhaän: • töông töï nhö caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp bôûi LAPB vaø HDLC. 1. Taùch loãi ñöôïc duøng ñeå loaïi boû caùc khung bò hoûng nhöng khoâng coù ñieàu khieån sai vaø ñieàu khieån löu löôïng. Dòch vuï chuyeån ñoåi thoâng tin khoâng coù söï thöøa nhaän: • Khoâng ñaûm baûo döõ lieäu ñöôïc phaân phoái ñeán ngöôøi söû duïng. Loaïi naøy cuõng ñöôïc tham khaûo thaønh caùc chuaån nhö laø hoaït ñoäng ña khung..920.

Hai hoaït ñoäng naøy coù theå cuøng toàn taïi treân cuøng moät keânh D. Maãu bit naøy ñöôïc duøng ôû boä thu ñeå ñoàng boä khung. Taát caû thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng vaø caùc thoâng ñieäp nghi thöùc truyeàn daãn döôùi daïng laø caùc khung. . Ñòa chæ (Address): ñeå nhaän daïng thieát bò ngöôøi söû duïng (vaø dòch vu)ï ñang göûi ñi. Vuøng naøy coù 16 bit vaø coù 2 caáp ñeå gheùp keânh. Goàm coù caùc tröôøng (field) sau: Côø hieäu: Maãu bit 01111110 (7EH) laø côø ñaùnh daáu ñaàu vaø keát thuùc khung.

Tröôøng naøy chæ coù moät khung I vaø vaøi khung U. Giaù trò SAPI laø duy nhaát cho moät TEI. Söï keát hôïp giöõa TEI vaø SAPI coøn ñöôïc goïi laø ñònh danh keát noái tuyeán döõ lieäu (data link connection identifier-DLCI). Caùc khung thoâng tin (I): mang thoâng tin quaûn lyù hoaëc soá lieäu töø caùc lôùp cao. coù nghóa laø. Tröôøng naøy chöùa soá thöù töï cuûa khung I vaø N (S) vaø soá thöù töï khung I mong chôø tieáp theo N (R). Caùc khung giaùm saùt (S): ñöôïc duøng ñeå cung caáp nghi thöùc ARQ. Nhö vaäy TEI vaø SAPI keát hôïp nhau seõ ñònh danh duy nhaát moät ngöôøi söû duïng lôùp 3 ôû phía thueâ bao. . Duøng nghi thöùc go-back N ARQ ñeå ñieàu khieån sai vaø löu löôïng.TEI (Terminal Endpoint Identifier): ñònh danh ñieåm cuoái thieát bò ñaàu cuoái. Daêy kieåm tra khung (FCS-Frame check Sequence Field) laø boä maõ taùch sai theo chuaån ñöa ra cuûa CRC-CCITT. Caùc khung ñaùnh soá (U): ñieàu khieån traïng thaùi cuûa tuyeán luaän lyù vaø cho pheùp chuyeån soá lieäu khoâng ñaùnh soá. Ñieàu khieån (Control): duøng ñeå xaùc ñònh loaïi khung ñöôïc phaùt ñi. Noù cuõng duøng ñònh danh duy nhaát moät keát noái luaän lyù. vôùi moät TEI cho tröôùc chæ coù duy nhaát moät thöïc theå lôùp 3 cho moät SAPI. LAP-D xaùc ñònh 3 loaïi khung. Thoâng tin (Information field): chöùa caùc thoâng tin quaûn lyù hay döõ lieäu cuûa ngöôøi söû duïng. Moãi thieát bò ngöôøi söû duïng ñöôïc caáp moät TEI duy nhaát. Trong tröôøng ñieàu khieån chöùa bit P/F (Poll/Final) ñeå bieåu thò moät soá loaïi khung duøng laøm caùc leänh (P ñöôïc laäp leân 1). SAPI (Service Access Point Identifier): ñònh danh ñieåm truy xuaát dòch vuï.

• Protocol Q 931 (I451): moâ taû caùc thoâng tin giöõa ngöôøi duøng vaø maïng ñeå ñieàu khieån cuoäc goïi cô baûn.Caùc cuoäc goïi X25 cô baûn . Caùc cuoäc goïi phöông thöùc cô baûn 2. • Protocol Q 932 (I452): moâ taû thoâng tin cho caùc dòch vuï phuï trôï.4 Giao thöùc lôùp 3 cuûa keânh D Giao thöùc lôùp 3 cuûa keânh D nhaèm moâ taû caùc giao thöùc baùo hieäu ñöôïc söû duïng giöõa thieát bò ñaàu cuoái cuûa ngöôøi söû duïng vaø maïng ISDN. 1.5. Trong lôùp maïng coù 3 Protocol cô baûn: • Protocol Q 930 (I450): moâ taû caùc nguyeân lyù chung cuûa baùo hieäu ngöôøi söû duïng vaø maïng.

1 Caùc dòch vuï trong ISDN Coù 3 loaïi dòch vuï ñöôïc ñöa ra bôûi CCITT: • Caùc dòch vuï truyeàn tin khoâng caûi bieán thoâng tin (Bearer services) cho pheùp ngöôøi söû duïng göûi caùc thoâng tin (tieáng noùi.2. hình aûnh…) töø thieát bò naøy tôùi thieát bò khaùc trong maïng trong thôøi gian thöïc maø khoâng thay ñoåi noäi dung cuûa thoâng ñieäp. Caùc dòch vuï töø xa goàm facsimile. Chuùng cho pheùp truyeàn ñaït thoâng tin chæ caàn chöùc naêng cuûa caùc lôùp thaáp (1. • Caùc dòch vuï töø xa (teleservices) keát hôïp chöùc naêng chuyeån taûi vôùi chöùc naêng xöû lyù thoâng tin giöõa caùc ñaàu cuoái: ngöôøi söû duïng ñeán ngöôøi söû duïng. Dòch vuï truyeàn tin khoâng bieán ñoåi thoâng tin (Bearer Service) .3) cuûa moâ hình OSI. 5. videotext vaø caùc heä thoáng ñieàu khieån thoâng baùo (message handling systems).Chöông 6 CAÙC DÒCH VUÏ CUÛA ISDN 6. teletex. 6. döõ lieäu. • Caùc dòch vuï boå sung (Supplementary services) laø caùc dòch vuï cung caáp söï phoái hôïp cuûa moät hay nhieàu caùc dòch vuï bearer service vaø teleservices. Chuùng söû duïng bearer service ñeå chuyeån taûi döõ lieäu vaø theâm vaøo ñoù cung caáp moät taäp caùc chöùc naêng ôû caùc lôùp cao hôn (4. 7) cuûa moâ hình OSI. 1.

Caùc thuoäc tính lôùp cao döïa treân khuyeán nghò G4 veà facsimile cuûa CCITT. Cheá ñoä hoãn hôïp (mixed mode) . Thoâng tin ngöôøi söû duïng ñöôïc cung caáp treân keânh B.230 cuûa CCITT ñöôïc moâ taû ôû baûng 6. Tín hieäu soá phuø hôïp vôùi caùc luaät maõ hoaù thoaïi ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaø maïng coù theå söû duïng kyõ thuaät xöû lyù tín hieäu soá nhö trieät tieâu tieâu tieáng doäi (echo cancellation). Telefax Cho pheùp truyeàn thoâng fax duøng maõ hoùa hình aûnh. Boán dòch vuï ñaàu tieân cuûa cheá ñoä maïch (Circuit-mode) cung caáp khaû naêng chuyeån ñoåi döõ lieäu vôùi toác ñoä 64 kbps. Thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng treân keânh B vaø thoâng baùo baùo hieäu treân keânh D.200. 2. ñoä phaân giaûi vaø caùc nghi thöùc truyeàn thoâng ñaõ chuaån hoùa. Ñieän thoaïi (Telephony) Cho pheùp truyeàn thoâng thoaïi 3. Thoâng tin ñöôïc cung caáp treân keânh B vaø thoâng baùo baùo hieäu treân keânh D.1 KHz.3. caáu truùc chuaån hoaù vaø caùc nghi thöùc truyeàn thoâng chuaån hoaù. Toác ñoä naøy laø cô sôû cho vieäc xaây döïng khoái (block) cuûa caùc dòch vuï ISDN. Caùc dòch vuï töø xa Caùc dòch vuï töø xa laø caùc dòch vuï boå sung giaù trò (Value Added Services-VAS) coù theå duøng ñeå boå sung theâm cho caùc dòch vuï truyeàn tin khoâng bieán ñoåi thoâng tin. thoâng baùo baùo hieäu treân keânh D. Teletex Duøng truyeàn thoâng vaên baûn (text) vôùi boä kyù töï chuaån hoaù.Toång coäng coù 11 Bearer services khaùc nhau ñöôïc ñònh nghóa cho ISDN trong khuyeán nghò I. Caùc thuoäc tính lôùp cao döïa treân chuaån hoaù dòch vuï teletex cuûa CCITT laø F.

mixed mode (F. Thoâng tin cuûa ngöôøi duøng treân keânh B thoâng baùo baùo hieäu treân keânh D. • Chuyeån cuoäc goïi • Tieán trình goïi baän • Xuùc tieán cuoäc goïi khoâng traû lôøi . Annex C). Telex Dòch vuï naøy cung caáp truyeàn thoâng text. Caùc thuoäc tính lôùp cao döïa treân khuyeán nghò CCITT veà dòch vuï teletex vaø facsimile G4. Tín hieäu soá phuø hôïp vôùi caùc khuyeán nghò quoác teá chaáp nhaän cho telex treân lôùp vaät lyù ISDN. photography). Caùc dòch vuï soá boå sung (Suplementary services) Ñònh danh soá (Number Identification) • Quay soá vaøo tröïc tieáp • Soá thueâ bao ña hôïp • Bieåu thò nhaän daïng ñöôøng goïi • Haïn cheá nhaän daïng ñöôøng daây goïi • Bieåu thò nhaän daïng ñöôøng daây bò keát noái • Haïn cheá nhaän daïng ñöôøng daây bò keát noái • Nhaän daïng cuoäc goïi Cung caáp cuoäc goïi (Call offering): Laø caùc dòch vuï aûnh höôûng ñeán keát noái vaø ñònh tuyeán cuoäc goïi. 3. Videotex Dòch vuï videotex trong ISDN laø söï naâng cao cuûa dòch vuï videotex ñang söû duïng coù caùc chöùc naêng söûa sai vaø mailbox cho text (alpha) vaø thoâng tin graphic (mosaic. geometric.200. Thoâng tin ngöôøi duøng ñöôïc trao ñoåi treân keânh bearer cheá ñoä maïch hoaëc goùi.Cung caáp söï keát hôïp truyeàn thoâng text vaø facsimile cho söï chuyeån ñoåi giöõa caùc ñaàu cuoái caùc vaên baûn (document) chöùa ñöïng hoãn hôïp caùc thoâng tin text vaø caùc aûnh tónh. thoâng baùo baùo hieäu ñöôïc cung caáp treân keânh D.

2. Lôùp vaän chuyeån ñöôïc moâ taû qua caùc thuaät ngöõ veà dòch vuï vaän chuyeån cung caáp dòch vuï cho lôùp taäp hôïp vaø nghi thöùc vaän chuyeån phaùt trieån boå sung cho dòch vuï vaän chuyeån. Caùc nghi thöùc lôùp thaáp Trong maïng PSPDN. Lôùp vaän chuyeån vaø lôùp taäp hôïp Cho hai lôùp vaän chuyeån (Transport Layer) vaø lôùp taäp hôïp (Session Layer). Ñieàu . chuaån X.• Xuùc tieán cuoäc goïi khoâng ñieàu kieän • Söï cheäch höôùng caùc cuoäc goïi • Tìm kieám ñöôøng Hoaøn thaønh cuoäc goïi (Call completion) • Chôø goïi • Duy trì cuoäc goïi • Hoaøn thaønh cuoäc goïi vôùi thueâ bao bò baän Nhieàu ngöôøi tham gia (Multiparty) • Dòch vuï ñieän thoaïi tay ba Dòch vuï daønh cho nhoùm ngöôøi quan taâm (Community of interest) • Nhoùm ngöôøi söû duïng gaàn nhau Tính cöôùc (Charging) • Thoâng baùo tính cöôùc • Tính cöôùc cuoäc goïi baèng theû tín duïng • Tính cöôùc ngöôïc Truyeàn tin boå sung Cuoäc goïi baèng theû tín duïng 6. Vôùi maïng naøy caùc thoâng ñieäp teletex vaø hình aûnh facsimile ñöôïc göûi thaønh chuoãi cuûa caùc goùi (goïi laø packet).2 Caáu truùc nghi thöùc cuûa dòch vuï töø xa 1.25 vôùi 3 lôùp ñöôïc söû duïng.

vaø baát kyø thöù gì coù theå ñaët vaøo tôø giaáy. Lôùp 7: lôùp öùng duïng ñöa ra moät soá caùc öùng duïng vaø phaàn cuûa caùc thieát bò ñöôïc thaáy bôûi ngöôøi söû duïng.3 Facsimile Moät lôùp quan troïng cuûa caùc öùng duïng duøng trong maïch truyeàn thoâng laø truyeàn taøi lieäu vaø thoâng ñieäp.25. Lôùp taäp hôïp moâ taû ôû T. Nhö vaäy facsimile tieát kieäm thôøi gian chuaån bò do thoâng tin khoâng caàn phaûi ñöa vaøo heä thoáng thoâng ñieäp baèng baøn phím. facsimile coù theå truyeàn hình aûnh.62 cuõng ñöôïc caáu truùc töông thích vôùi OSI nhö dòch vuï taäp hôïp trong X. Kyõ thuaät thöôøng duøng nhaát truyeàn thoâng tin kyù töï phuø hôïp cho söï truyeàn taøi lieäu goàm chæ thuaàn tuùy laø caùc vaên baûn. aûnh veõ. caáu truùc cuûa moät vaên baûn. Caùc nghi thöùc lôùp cao Lôùp 6: lôùp trình baøy (presentation layer) bao goàm caùc chöùc naêng vaø caùc quy ñònh ñeå giôùi thieäu thoâng tin vaø daïng thöùc. 3. toái roài truyeàn ñeán ñaàu thu. 6.khieån löu löôïng vaø ñieàu khieån sai döïa treân caùc ñieàu khieån löu löôïng vaø ñieàu khieån sai caáp maïng vaø vieäc keát thuùc keát noái vaän chuyeån döïa treân söï keát thuùc cuûa keát noái maïng. Hình aûnh treân giaáy ñöôïc queùt vaøo theo caùc ñieåm saùng. 1. Facsimile coù moät soá öu ñieåm so vôùi caùc daïng khaùc cuûa truyeàn thoâng ñieäp hoaëc taøi lieäu. baûn vieát tay. Chuaån hoùa Facsimile CCITT ñaõ phaân loaïi nhöõng thieát bò facsimile duøng cho maïng coâng coäng thaønh boán nhoùm: . Theâm vaøo vaên baûn ñöôïc.25 vaø nghi thöùc taäp hôïp trong X.

• Nhoùm 4: cuõng laø moät chuaån facsimile soá traéng ñen. • Nhoùm 2: moät facsimile analog ñöôïc caûi tieán duøng kyõ thuaät neùn baêng thoâng ñeå ñaït ñöôïc toác ñoä gaáp hai hoaëc hôn vôùi cuøng ñoä phaân giaûi nhö nhoùm 1. • Maïch neùn: Ma traän bit trình baøy hình aûnh ñöôïc neùn ñeå giaûm ñoä chæ thöøa thoâng tin. Vôùi nhoùm 4. Nhö nhoùm 3. • . Heä thoáng naøy chæ coù caùc giaù trò ñen traéng vôùi maät ñoä caùc maãu tôùi 200 ñieåm/inch. • Löu tröõ: heä thoáng ôû nguoàn vaø ñích phaûi coù ñuû boä ñeäm neùn döõ lieäu ñeå phuø hôïp vôùi heä thoáng söûa loãi trong maïng data vaø caùc giao tieáp ñöôïc truyeàn ôû ñaàu cuoái vôùi maïng. Phaân giaûi cuûa nhoùm 4 laø 200-400 phaàn töû aûnh/inch. H. Nhoùm 3 duøng sô ñoà maõ hoùa soá vaø keát hôïp moät phöông tieän ñeå giaûm ñoä dö thöøa thoâng tin trong taøi lieäu tröôùc khi ñieàu cheá. Thôøi gian truyeàn taêng gaáp 3 hay hôn so vôùi nhoùm 2. Caùc phaàn töû chuû choát laø: • Boä xöû lyù sô boä ban ñaàu (Preprocessor): nhaän tín hieäu töø thieát bò queùt analog roài duøng moät möùc ngöôõng ñeå chuyeån thaønh ñieåm traéng hoaëc ñen. coù vaøi möùc xaùm trong thang traéng-ñen coù theå ñöôïc hieån thò. kyõ thuaät neùn cuõng ñöôïc duøng ñeå giaûm soá bit truyeàn. • Nhoùm 3: ñaây laø chuaån facsimile soá ñaàu tieân. Muïc ñích cuûa noù laø duøng maïng soá ôû toác ñoä 64 kbps vaø vôùi moät söï chaáp nhaän khoâng coù loãi töï do. Phaùt baèng ñieàu taàn analog (FM). Ngöôøi ta giaû ñònh nhoùm 3 duøng truyeàn qua moät modem treân maïng ñieän thoaïi analog.8 laø toå chöùc cuûa moät heä thoáng facsimile nhoùm 4. thôøi gian truyeàn chæ coù vaøi giaây so vôùi vaøi phuùt cuûa nhoùm tröôùc.6.Nhoùm 1: kyõ thuaät facsimile analog toác ñoä thaáp nguyeân thuûy.

Ví duï khi ñoä phaân giaûi cuûa maùy in lôùn hôn thieát bò queùt coù theå noäi suy theo moät caùch thöùc ñeå caûi thieän chaát löôïng aûnh. bao goàm ISDN. • Boä haäu xöû lyù (Post-processor): ma traän bit ñaõ giaõn coù theå xöû lyù theâm ñeå caûi thieän chaát löôïng aûnh. • Chuyeån ñoåi daïng: Töø chuaån facsimile ñeán daïng khaùc. khoâi phuïc töø moät cô sôû döõ lieäu aûnh: taøi lieäu coù theå ñöôïc löu tröõ ñeå in ra töø xa sau naøy. • Löu tröõ. Taøi lieäu coù theå ñöôïc taïo ra baèng caùch duøng moät boä xöû lyù ñoà hoïa. • Boä giaõn: ôû nôi thu. • OCR/phaân tích döõ lieäu ñoà hoïa: aûnh coù theå ñöôïc truyeàn baèng daïng bit-map cho caùc boä xöû lyù sau naøy baèng caùch duøng söï nhaän bieát maãu vaø caùc kyõ thuaät xöû lyù aûnh khaùc. • . luoàng döõ lieäu ñöôïc giaõn laïi ñeå taùi taïo aûnh nguyeân thuûy. Sô ñoà cuõng chæ ra vaøi öùng duïng theâm vaøo ngoaøi ñôn vò queùt vaø in taøi lieäu nhö: • Thö tín ñieän töû: nhö moät bieán ñoåi cho heä thoáng thö ñieän töû thöông maïi.Giao tieáp truyeàn thoâng (Communication Interface): heä thoáng nhoùm 4 coù theå giao tieáp ñeán moät maïng chuyeån maïch hoaëc chuyeån maïch goùi.

.

• Tuyeán baùo hieäu: laø tuyeán döõ lieäu noái giöõa caùc ñieåm baùo hieäu. . ñieàu khieån töø xa. Caáu truùc chöùc naêng Maïng baùo hieäu keânh chung thöôøng coù hai chöùc naêng cô baûn: quaûn lyù cuoäc goïi vaø chöùc naêng quaûn lyù maïng. Caùc phaàn töû cuûa maïng baùo hieäu: coù 3 phaàn töû chính: • Ñieåm baùo hieäu (SP): laø moät ñieåm baát kyø trong maïng coù khaû naêng ñieàu khieån thoâng ñieäp baùo hieäu. 7.Chöông 7 HEÄ THOÁNG BAÙO HIEÄU SOÁ 7 (SS) 7. quaûn lyù vaø baûo trì. • Phuø hôïp vôùi caû caùc keânh töông töï vaø taïi toác ñoä nhoû hôn 64 kbps. Söû duïng toái öu caùc keânh soá toác ñoä 64 kbps.1 Toång quan SS coù caùc ñaëc ñieåm cô baûn sau ñaây: • Toái öu hoùa cho vieäc söû duïng trong caùc maïng vieãn thoâng soá. • Ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu chuyeån ñoåi thoâng tin ñeå ñieàu khieån caùc cuoäc goïi. • Ñieåm truyeàn baùo hieäu (STP): laø moät ñieåm baùo hieäu coù khaû naêng taïo tuyeán cho moät thoâng ñieäp. • Phuø hôïp vôùi caùc tuyeán truyeàn thoâng tin ñieåm noái ñieåm (point to point) treân maët ñaát cuõng nhö qua veä tinh. • Coù ñoä tin caäy cao trong khi truyeàn. Noù coù theå laø moät nuùt taïo tuyeán thuaàn tuùy hoaëc cuõng coù theå bao goàm caùc chöùc naêng vaø caùc ñieåm cuoái (endpoint).2 Caáu truùc cuûa SS7 1.

451/Q. Toång ñaøi naøy laø moät SP laøm nhieäm vuï chuyeån ñoåi thoâng tin naøy thaønh caùc goùi ñieàu khieån söû duïng trong maïng SS7. thoâng tin seõ ñöôïc truyeàn ñi treân tuyeán thoâng tin theo theå thöùc end-to-end. Thoâng tin töø nhaø söû duïng ñöôïc trao ñoåi vôùi moät toång ñaøi noäi boä keát noái vôùi nhaø söû duïng naøy qua chuaån I.931. Tuyeán thoâng tin: Sau khi ñaõ thieát laäp keát noái. Caùc goùi ñöôïc taïo ra töø SP treân seõ ñöôïc chuyeån ñi trong maïng treân tuyeán ñieàu khieån qua moät hoaëc nhieàu SP vaø STP. Söû duïng khuyeán nghò I.931.Tuyeán ñieàu khieån: (hay baùo hieäu) chòu traùch nhieäm thieát laäp vaø duy trì caùc cuoäc keát noái. Caùc cuoäc keát noái naøy ñöôïc yeâu caàu bôûi nhaø söû duïng qua keânh D. Löu yù .451/Q.

Vaøo naêm 1984. Caáu truùc phaân lôùp SS7 goàm 4 lôùp cô baûn (4 möùc): 3 lôùp thaáp nhaát ñöôïc xem laø phaàn truyeàn thoâng ñieäp (MTP).laø tuyeán ñaõ ñöôïc thieát laäp coù theå goàm nhieàu chuyeån maïch laøm vieäc nhö ñieåm truyeàn döõ lieäu. SS7 coù caáu truùc phaân lôùp. Taát caû caùc nuùt naøy cuõng laø SP bôûi vì noù cuõng phaûi coù theå gôûi hoaëc nhaän caùc thoâng ñieäp ñieàu khieån cuûa SS7. SCCP vaø MTP keát hôïp . SS7 ñöôïc boå sung theâm moät phaàn laø SCCP (Signaling Connection Control Part). Phaàn naøy cung caáp caùc dòch vuï khoâng keát noái coù tin caäy cho vieäc taïo loä trình cho caùc thoâng ñieäp ñiang” maïng SS7. Caáu truùc nghi thöùc Cuõng nhö caùc heä thoáng môû khaùc.

TCAP.5). lieân quan ñeán vaän haønh vaø baûo trì maïng. .laïi thaønh NSP (Network Service Part). TCAP laø phaàn öùng duïng khaû naêng giao taùc. Phaàn NSP chæ ñôn thuaàn laø heä thoáng chuyeån thoâng ñieäp trong tröôøng hôïp naøy maø thoâi. ASEs laø phaàn ñònh nghóa cho caùc öùng duïng khaùc. O&MAP laø phaàn öùng duïng baûo trì vaø vaän haønh. Möùc maïng baùo hieäu Möùc naøy cung caáp caùc chöùc naêng vaø thuû tuïc cho vieäc truyeàn caùc thoâng ñieäp SS7 giöõa caùc ñieåm baùo hieäu (H7. Phaàn naøy cung caáp caùc thuû tuïc vaø chöùc naêng cho caùc nhaø söû duïng SS7. OA&M. Phaàn coøn laïi (goàm ISUP. cung caáp caùc chöùc naêng. Noäi dung thoâng ñieäp seõ ñöôïc taïo ra ôû ñaây. öùng duïng ñònh höôùng giao taùc. Phaàn ngöôøi söû duïng ISUP cung caáp caùc chöùc naêng ñeå ñieàu khieån baùo hieäu cho caùc thueâ bao ISDN. cung caáp ñaày ñuû caùc chöùc naêng vaø dòch vuï veà maïng. ASES) ñöôïc xem laø möùc 4 trong SS7.

Möùc maïng baùo hieäu bao goàm hai nhoùm chöùc naêng chính: chöùc naêng quaûn lyù thoâng ñieäp baùo hieäu vaø chöùc naêng quaûn lyù maïng baùo hieäu. Vieäc xaùc ñònh naøy döïa treân söï phaân tích maõ ñích trong nhaõn cuûa thoâng ñieäp. Nhoùm chöùc naêng quaûn lyù thoâng ñieäp: caùc chöùc naêng ñöôïc phaân laøm 3 loaïi: • Loaïi phaân bieät (discrimination): xaùc ñònh xem thoâng ñieäp ñaõ ñeán nuùt ñích chöa. . Neáu khoâng thì thoâng ñieäp seõ ñöôïc chuyeån ñeán vuøng taïo tuyeán thoâng ñieäp roài veà möùc 2 ñeå vaïch loä trình baùo hieäu keá tieáp. Neáu nuùt ñang xöû lyù thoâng ñieäp ñaõ laø nuùt ñích thì thoâng ñieäp seõ ñöôïc chuyeån qua vuøng phaân boá leân möùc 4.

maø ñaõ ñöôïc cung caáp bôûi MTP. Loaïi phaân boá: Xaùc ñònh phaàn ngöôøi söû duïng töông öùng vôùi thoâng ñieäp trong tröôøng hôïp thoâng ñieäp ñaõ ñeán baùo hieäu ñích. Vì vaäy vôùi caùc phaàn nhaø söû duïng phöùc taïp hoaëc môùi thì MTP khoâng ñaùp öùng ñöôïc. Töø ñoù ñoøi hoûi phaûi coù theâm caùc thuû tuïc. hoaëc giaûi phoùng caùc cuoäc keát noái baùo hieäu vaø . • SCCP ñaõ caûi tieán vaø môû roäng dòch vuï truyeàn thöù töï khoâng keát noái.6) ta thaáy SCCP coù moät soá khoái chöùc naêng cô baûn sau: • Khoái chöùc naêng ñieàu khieån ñònh höôùng keát noái (Connection Oriented Control): khoái naøy seõ ñieàu khieån thieát laäp. Töø ñoù ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa nhaø söû duïng caùc dòch vuï khoâng keát noái phong phuù hôn. SCCP ñaõ cung caáp theâm caùc chöùc naêng vaø dòch vuï naøy. (töø vuøng phaân bieät chuyeån qua). Loaïi taïo tuyeán (Routing): Xaùc ñònh tuyeán baùo hieäu ñeå truyeàn caùc thoâng ñieäp. Caùc thoâng ñieäp coù theå ñeán töø vuøng phaân bieät (trong tröôøng hôïp SP hoaëc STP chöa phaûi laø nuùt ñích) hoaëc töø möùc 4. Ví duï chöùc naêng phaân phoái thoâng ñieäp ôû möùc 3 chæ cung caáp khaû naêng giôùi haïn veà quaûn lyù ñòa chæ thoâng ñieäp.7. Caáu truùc chöùc naêng cuûa SCCP Töø (H. hoaëc caùc dòch vuï ñònh höôùng keát noái. Phaàn ñieàu khieån keát noái baùo hieäu (SCCP) Chöùc naêng cuûa SCCP • Phaàn MTP cuûa SS7 khoâng cung caáp ñuû caùc chöùc naêng vaø dòch vuï maïng töông öùng vôùi maãu heä thoáng môû OSI. chöùc naêng vaø dòch vuï phöùc taïp ôû moãi nuùt baùo hieäu.• • Löu yù: nhoùm chöùc naêng naøy chæ caàn thieát trong caùc ñieåm STP.

khoái 2 hoaëc gôûi qua MTP. Khoái chöùc naêng quaûn lyù: cung caáp khaû naêng ñieàu khieån söï taéc ngheõn hoaëc hö hoûng treân tuyeán baùo hieäu töø nhaø söû duïng SCCP ñeán nhaø söû duïng SCCP khaùc.• • • cung caáp chöùc naêng truyeàn döõ lieäu treân caùc keát noái baùo hieäu. Ñieàu khieån taïo tuyeán: ñieàu khieån vaïch loä trình cho thoâng ñieäp ñi trong hoaëc qua SCCP. Tuøy theo moãi thoâng ñieäp maø noù seõ ñieàu khieån ñeå vaïch tuyeán cho thoâng ñieäp ñi ñeán ñieåm ñích baèng caùch gôûi ñeán khoái 1. khoái 1 hoaëc khoái 2. Ñieàu khieån khoâng keát noái: cung caáp chöùc naêng truyeàn caùc thoâng ñieäp baùo hieäu theå thöùc khoâng keát noái. . Khoái 4 naøy nhaän thoâng ñieäp coù theå töø MTP.

.

Loaïi dòch vuï naøy coù phaïm vi öùng duïng roäng vaø nhieàu loaïi döõ lieäu nhö hình aûnh ñoäng. Caùc dòch vuï naøy cung caáp truyeàn döõ lieäu ñaëc bieät cho öùng duïng cuûa ngöôøi söû duïng ñaõ bieát tröôùc. 8. nhöõng ñieàu chuùng ta ñaõ khaûo saùt ôû caùc chöông tröôùc ñöôïc goïi laø ISDN baêng heïp (N-ISDN). Caùc dòch vuï hoäi thoaïi Caùc dòch vuï hoäi thoaïi cung caáp phöông tieän thoâng tin giao tieáp hai chieàu cho vieäc truyeàn thoâng hai chieàu. thôøi gian thöïc töø ñaàu cuoái-ñeán-ñaàu cuoái giöõa hai ngöôøi söû duïng hoaëc giöõa ngöôøi söû duïng vôùi maùy chuû cung caáp dòch vuï. Nhö vaäy vôùi khaùi nieäm môùi naøy.1 Caùc dòch vuï baêng roäng 1. Dòch vuï Videoconference ñieåm-ñoái ñieåm chæ ra . caùc maïng cuïc boä LAN. Caùc toác ñoä naøy cung caáp cho xöû lyù aûnh. Ta xeùt moät soá caùc dòch vuï cô baûn sau: • Ñieän thoaïi hình • Hoäi nghò hình: daïng ñôn giaûn nhaát cuûa dòch vuï naøy laø ñieåm-ñoái ñieåm duøng ñeå noái caùc phoøng hoäi nghò vôùi nhau. video. ñaëc bieät laø caùc dòch vuï video. vaø caùc traïm laøm vieäc vôùi dung löôïng cao. döõ lieäu vaø vaên baûn.Chöông 8 B-ISDN vaø ATM B-ISDN (ISDN baêng roäng) CCITT ñònh nghóa B-ISDN nhö laø moät dòch vuï ñoøi hoûi caùc keânh truyeàn daãn coù khaû naêng cung caáp caùc toác ñoä lôùn hôn toác ñoä chính PRI. Vôùi B-ISDN caùc dòch vuï. ñoøi hoûi toác ñoä lôùn hôn nhieàu toác ñoä ISDN cung caáp.

3.• • • moät soá caùc ñaëc tính theâm vaøo nhö facsimile vaø chuyeån ñoåi vaên baûn. Tuy nhieân. Moät daïng dòch vuï thoâng ñieäp môùi maø ISDN coù theå cung caáp laø thö hình aûnh (video mail). Nhö theá ngöôøi söû duïng coù khaû naêng truy xuaát rieâng thoâng . caùc loaïi baûng ñieän töû. Truyeàn hoäi thoaïi caùc vaên baûn 2. dòch vuï thoâng ñieäp khoâng yeâu caàu thôøi gian thöïc. Caùc dòch vuï phuïc hoài Caùc dòch vuï phuïc hoài cung caáp cho ngöôøi söû duïng khaû naêng phuïc hoài thoâng tin ñaõ ñöôïc löu tröõ ôû caùc trung taâm thoâng tin. Caùc dòch vuï phaân boá coù söï ñieàu khieån cuûa ngöôøi söû duïng Caùc dòch vuï loaïi naøy cuõng phaân boá thoâng tin töø moät nguoàn trung taâm tôùi moät soá löôïng lôùn caùc ngöôøi söû duïng. thoâng tin ñöôïc cung caáp döôùi daïng chuoãi caùc ñoái töôïng thoâng tin. Moät daïng khaùc cuûa dòch vuï naøy laø duøng cho caáu hình ña ñieåm cho pheùp nhieàu ngöôøi söû duïng tham gia vaøo hoäi nghò ñoàng thôøi. Dòch vuï giaùm saùt video Dòch vuïdöõ lieäu: Ví duï: Truyeàn file theo kieåu phaân boá trong maïng maùy tính vaø caùc heä thoáng löu tröõ. Caùc dòch vuï thoâng ñieäp Khaùc vôùi dòch vuï hoäi thoaïi. Caùc dòch vuï phaân boá khoâng coù söï ñieàu khieån cuûa ngöôøi söû duïng Caùc dòch vuï naøy cuõng ñöôïc xem laø caùc dòch vuï quaûng baù. töông töï vôùi thö tín ñieän töû (email) ngaøy nay vaø thö thoaïi (voice mail). Chuùng cung caáp doøng thoâng tin lieân tuïc ñöôïc phaân boá töø moät nguoàn trung taâm ñeán moät soá löôïng khoâng giôùi haïn caùc boä thu ñöôïc noái vaøo maïng. 4. 5.

2 Caáu truùc cuûa B-ISDN Caáu truùc truyeàn daãn Khi noùi ñeán caùc toác ñoä döõ lieäu coù theå duøng ñöôïc cho thueâ bao B-ISDN. • Dòch vuï truyeàn daãn baát ñoái xöùng (toác ñoä töø maïng ñeán thueâ bao laø 622. dòch vuï song coâng 155. Toác ñoä döõ lieäu 155.tin ñöôïc phaân boá tuaàn hoaøn vaø coù khaû naêng ñieàu khieån thôøi ñieåm khôûi ñaàu vaø thöù töï giôùi thieäu. noù coù khaû naêng cung caáp cho moät hoaëc nhieàu caùc giao dieän cô sôû hay giao dieän chính. Nhö vaäy. • Dòch vuï coù dung löôïng cao nhaát laø dòch vuï song coâng 622. . noù coù theå cung caáp caû haàu heát caùc dòch vuï B-ISDN. 8. laø aùm chæ ñeán 3 dòch vuï truyeàn daãn môùi: • Dòch vuï song coâng 155. Theâm vaøo ñoù.08 Mbps.08 Mbps.52 Mbps coù theå cung caáp cho taát caû caùc dòch vuï cuûa ISDN baêng heïp. Nghóa laø.52 Mbps seõ laø dòch vuï thoâng thöôøng cho B-ISDN. moät hoaëc nhieàu keânh video coù theå ñöôïc cung caáp.52 Mbps.52 Mbps). ÔÛ toác ñoä naøy. coøn töø thueâ bao ñeán maïng laø 155. tuyø thuoäc vaøo ñoä phaân giaûi vaø kyõ thuaät maõ hoùa.

ATM laø cô cheá truyeàn daãn ñònh höôùng keát noái.3 Moâ hình tham khaûo nghi thöùc B-ISDN Caáu truùc nghi thöùc B-ISDN veà maët luaän lyù coù boán lôùp thoâng tin ñoäc laäp nhau. Boán lôùp cuûa moâ hình tham khaûo nghi thöùc B-ISDN ñöôïc lieân keát vôùi nhau qua ba “maët phaúng”: maët phaúng ngöôøi söû duïng.52 Mbps. 8. Maët phaúng naøy coøn quan taâm ñeán caùc chöùc naêng nhö söûa loãi khi truyeàn daãn vaø giaùm saùt doøng döõ lieäu (error control vaø flow control). döïa treân moâ hình 7 lôùp OSI. Soá naøy hoaëc laø boä nhaän daïng ñöôøng aûo (VPI) hoaëc laø boä nhaän daïng keânh aûo (VCI). giaûi phoùng vaø giaùm saùt caùc keát noái. Coù nghóa laø moïi keát noái trong lôùp ATM ñaàu tieân phaûi ñöôïc gaùn cho moät boä nhaän daïng soá duy nhaát thoâng qua caùc thuû tuïc baùo hieäu cuûa maët phaúng ñieàu khieån. phuï thuoäc vaøo ñaúng caáp cuûa keát noái. Moät thueâ bao chuaån khoâng khôûi ñoäng dòch vuï phaân boá vaø vì vaäy noù caàn döõ lieäu coù toác ñoä thaáp hôn laø 152.08 Mbps laø caàn thieát ñeå xöû lyù nhieàu caùc phaân boá video. maët phaúng ñieàu khieån vaø maët phaúng quaûn lyù. Maët phaúng quaûn lyù (management plane): coù chöùc naêng quaûn lyù maët phaúng vaø quaûn lyù lôùp: • Quaûn lyù maët phaúng laø lieân keát caùc chöùc naêng vaø thuû tuïc cuûa maët phaúng quaûn lyù vôùi caùc chöùc naêng vaø thuû tuïc cuûa 2 maët phaúng coøn laïi. Maët phaúng ngöôøi söû duïng (user plane): thoâng tin chaûy qua taát caû caùc lôùp trong maët phaúng ngöôøi söû duïng. Maët phaúng ñieàu khieån (control plane): coù traùch nhieäm thieát laäp. caùc hoäi thoaïi video ñoàng thôøi.Toác ñoä cao hôn laø 622. vaø caùc chöùc naêng OAM-meta-signaling laø moät keânh . • Quaûn lyù lôùp goàm coù caùc chöùc naêng nhö meta-signaling. Toác ñoä naøy chæ coù moät chieàu töø maïng ñeán thueâ bao.

• Lôùp con moâi tröôøng vaät lyù: moâi tröôøng truyeàn daãn vaät lyù coù theå ñöôïc hình dung nhö laø caùp ñoàng truïc. daây xoaén. Thoâng tin OAM (Operation And Maintenance) ñöôïc söû duïng ñeå giaùm saùt maïng vaø quaûn lyù loãi taïi lôùp ATM. Sau ñaây laø caùc chöùc naêng chính cuûa lôùp ATM: • Gheùp keânh vaø phaân keânh caùc teá baøo . hoaëc caùp quang.thoâng tin rieâng ñeå ñieàu khieån caùc thuû tuïc baùo hieäu giöõa caùc lôùp (nghóa laø baùo hieäu cho baùo hieäu). Lôùp vaät lyù Lôùp vaät lyù goàm 2 lôùp cao: moâi tröôøng vaät lyù vaø lôùp con hoäi tuï truyeàn daãn. Hai chöùc naêng quan troïng cuûa lôùp con hoäi tuï truyeàn daãn laø phaùc hoaï teá baøo vaø taïo ra HEC (Header erro-control) laø boä maõ ñieàu khieån loãi cuûa phaàn maøo ñaàu. • Lôùp con hoäi tuï truyeàn daãn: hoäi tuï truyeàn daãn (TC) chòu traùch nhieäm gaén caùc teá baøo cuûa lôùp ATM vaøo trong khung truyeàn daãn cuûa moâi tröôøng truyeàn daãn ñang söû duïng. Lôùp ATM Lôùp ATM ñoäc laäp vôùi moâi tröôøng vaät lyù.

.4 Cheá ñoä truyeàn baát ñoàng boä ATM (Asynchronous Transfer Mode) Ñoái vôùi B-ISDN. Chuùng ta baét ñaàu phaàn naøy baèng vieäc khaûo saùt chi tieát nghi thöùc vaø caùc daïng thöùc ATM. Vieäc söû duïng ATM noùi leân raèng B-ISDN laø moät maïng goùi. Keá tieáp chuùng ta xem xeùt ñeán lôùp AAL ñeå tìm hieåu yeâu caàu cho vieäc keát noái caùc loaïi öùng duïng laïi vôùi nhau. Cuoái cuøng ta xem xeùt caùch maø caùc teá baøo (cell) cuûa ATM ñöôïc ñoùng goùi vaø truyeàn qua giao dieän ngöôøi söû duïng vaø maïng 1. truyeàn thoâng tin qua giao dieän ngöôøi söû duïng-maïng söû duïng moâ hình truyeàn baát ñoàng boä ATM. Toång quan veà ATM Cheá ñoä truyeàn ñoàng boä STM (Synchronous Transfer Mode): Duøng trong ISDN baêng heïp khoâng phaûi laø moâ hình toát nhaát ñoái vôùi B-ISDN vì noù coù hai nhöôïc ñieåm cô baûn sau: • STM khoâng cung caáp moät giao tieáp linh ñoäng cho BISDN (goàm nhieàu loaïi öùng duïng vôùi nhieàu toác ñoä truyeàn khaùc nhau töø vaøi kbit/s ñeán 600 Mbit/s hoaëc lôùn hôn).Bieán ñoåi boä nhaän daïng ñöôøng aûo (VPI) vaø boä nhaän daïng keânh aûo (VCI) • Taïo ra header cuûa teá baøo Lôùp thích öùng ATM (AAL) • Lôùp con phaân vaø taùi hôïp ñoaïn • Lôùp con hoäi tuï • ATM 8.

Caùc keânh aûo cuõng söû duïng ñeå chuyeån ñoåi giöõa ngöôøi söû duïng vaø maïng (baùo hieäu ñieàu khieån) vaø chuyeån ñoåi giöõa maïng vôùi maïng (maïng quaûn lyù vaø taïo tuyeán). Moät keânh aûo töông töï nhö moät maïch aûo X25 hoaëc moät söï noái logic saép ñaët theo khung (frame-relay).Duøng STM ñeå truyeàn döõ lieäu toác ñoä cao (moät vaøi keânh H2 vaø H4) seõ laøm cho heä thoáng chuyeån maïch trôû neân phöùc taïp. Lôùp ATM bao goàm 2 möùc keânh aûo vaø möùc ñöôøng aûo: • Söï noái logic trong ATM lieân quan ñeán caùc keânh aûo. Nhö vaäy taát caû caùc teá baøo chaûy treân taát caû • . Noù laø moät ñôn vò cô baûn cuûa chuyeån maïch trong B-ISDN. • Möùc coâng ñoaïn taùi phaùt: laø moät phaàn cuûa coâng ñoaïn soá. Moät keânh aûo ñöôïc thieát laäp giöõa hai ngöôøi söû duïng ñaàu cuoái qua maïng vaø moät luoàng song coâng coù nhieàu toác ñoä khaùc nhau cuûa caùc teá baøo kích thöôùc coá ñònh ñöôïc chuyeån ñoåi. Luoàng thoâng tin treân moãi moái noái logic ñöôïc toå chöùc thaønh nhöõng goùi coù kích thöôùc coá ñònh goïi laø caùc teá baøo . X25 cho pheùp nhieàu moái noái logic ñöôïc gheùp treân moät giao dieän ñôn giaûn. Möùc vaät lyù coù theå chia thaønh 3 chöùc naêng: • Möùc ñöôøng truyeàn: môû roäng giöõa caùc phaàn töû maïng löôùi sao cho coù theå taäp hôïp hoaëc khoâng taäp hôïp caùc dung löôïng taûi cuûa 1 heä thoáng truyeàn. ATM laø moät truyeàn goùi ñöôïc ñònh höôùng. • Coâng ñoaïn soá: môû roäng giöõa caùc phaàn töû maïng sao cho coù theå taäp hôïp hoaëc khoâng taäp hôïp caùc doøng bit hoaëc byte lieân tuïc. • Moät ñöôøng aûo laø moät boù caùc keânh aûo coù caùc ñieåm cuoái gioáng nhau. Chính vì vaäy maø cheá ñoä truyeàn baát ñoàng boä ATM ñöôïc söû duïng cho ISDN baêng roäng.

bao goàm: • Chaát löôïng dòch vuï: moät ngöôøi söû duïng moät keânh aûo ñöôïc cung caáp moät chaát löôïng phuïc vuï ñaëc bieät bôûi caùc tham soá nhö tyû soá maát teá baøo (cell-loss: tyû soá giöõa caùc teá baøo bò maát vaø caùc teá baøo ñöôïc phaùt ñi) vaø söï thay ñoåi treã cuûa teá baøo.caùc keânh aûo trong moät ñöôøng aûo ñôn leû ñöôïc chuyeån maïch cuøng nhau. Ñieàu khieån baùo hieäu: Trong moät maïng thöïc ngöôøi ta söû duïng moät hoaëc moät vaøi toå hôïp caùc phöông phaùp: . Söû duïng ñöôøng aûo coù nhieàu öu ñieåm: • Caáu truùc maïng ñöôïc ñôn giaûn hoùa: caùc chöùc naêng chuyeån vaän cuûa maïng coù theå ñöôïc phaân chia thaønh söï noái logic rieâng reõ (keânh aûo) vaø moät nhoùm caùc moái noái logic (ñöôøng aûo). Caùc ñaëc tính cuûa ñöôøng aûo (VP) vaø keânh aûo (VC) ñöôïc giôùi thieäu trong I150. • Taêng cöôøng caùc dòch vuï maïng. • Caùc moái noái keânh aûo baùn vónh cöûu vaø chuyeån maïch: caû hai moái noái ñöôïc chuyeån maïch: baùo hieäu ñieàu khieån cuoäc goïi vaø caùc keânh chuyeân bieät. • Chaát löôïng vaø ñoä tin caäy cuûa maïng ñöôïc naâng cao • Giaûm thôøi gian xöû lyù tín hieäu vaø thôøi gian noái.

Caùc goùi döõ lieäu naøy ñöôïc goïi laø caùc teá baøo (cell) vaø coù chieàu daøi 53 byte. Caùc teá baøo ATM ATM laø moät thuû tuïc truyeàn daãn döïa vaøo gheùp keânh phaân chia thôøi gian baát ñoàng boä söû duïng caùc goùi döõ lieäu (teá baøo) coù chieàu daøi coá ñònh. Moät keânh baùo hieäu cao hôn (meta-signaling channel): laø moät keânh vónh cöûu (coù theå laø keânh toác ñoä döõ lieäu thaáp) ñöôïc söû duïng ñeå thieát laäp moät keânh aûo ñeå truyeàn baùo hieäu ñieàu khieån. 2. Chuyeån maïch ATM coù nhieäm vuï vaän chuyeån caùc teá baøo ñeán caùc ñích khaùc nhau. Keát hôïp hai trong ba phöông phaùp treân. Keânh baùo hieäu cao hôn cuõng ñöôïc söû duïng ñeå thieát laäp moät keânh aûo baùo hieäu giöõa ngöôøi söû duïng vaø maïng löôùi.• • • • Moät keânh aûo baùn vónh cöûu coù theå ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån baùo hieäu. . goàm coù thoâng tin veà ñòa chæ keânh vaø ñöôøng (caùc nhaõn). Taát caû caùc nuùt treân maïng ñöôïc noái vôùi nhau qua moät hoaëc nhieàu chuyeån maïch ATM. Coù 5 byte trong 53 byte naøy ñöôïc duøng laøm header cuûa teá baøo.

neân coù theå vaän chuyeån nhieàu teá baøo cuøng luùc. • Header: cuûa moät teá baøo goàm 4 bit duøng ñeå ñieàu khieån löu löôïng. 8 bit duøng cho maõ ñeàu khieån loãi header. 20 bit daønh cho caùc ñònh danh cuûa ñöôøng vaø keânh (VPI vaø VCI). Teá baøo ATM goàm 2 phaàn: phaàn header (5 byte) vaø phaàn thoâng tin (48 byte). • Vuøng thoâng tin teá baøo goàm 48 byte .Bôûi vì chieàu daøi cuûa teá baøo laø coá ñònh. 3 bit duøng ñeå ñònh nghóa loaïi thoâng tin vaø 1 bit duøng cho ñoä öu tieân cho vieäc maát maùt caùc teá baøo.

nhöng nhoû hôn boä ñeäm cuûa loaïi chuyeån maïch ñeäm ñaàu ra. Caùc teá baøo tôùi ôû taát caû caùc cöûa vaøo ñöôïc gheùp thaønh moät chuoãi. 8. khoâng keát noái cho ñeán caùc öùng duïng veà thoaïi. Lôùp thích öùng AAL (ATM Adaption Layer) Lôùp thích öùng AAL quyeát ñònh khaû naêng cung caáp nhieàu loaïi öùng duïng cuûa maïng ATM. ñònh höôùng keát noái. Chuyeån maïch ATM ñeäm ñaàu vaøo Caáu truùc naøy söû duïng boä nhôù FIRO (First In Random Out: vaøo tröôùc ra ngaãu nhieân) cho caùc boä ñeäm ñaàu vaøo.3. . ñöôïc nhôù trong boä nhôù vaø sau ñoù caùc teá baøo ñöôïc xeáp haøng thaønh caùc haøng ra rieâng hôïp lyù cho töøng cöûa ra. Chuyeån maïch ATM coù bus duøng chung Ñeå löu thoaùt lôùn nhaát cuûa caùc chuyeån maïch ñeäm duøng chung vaøo khoaûng 40 Gbps neáu toác ñoä truy tìm boä nhôù laø 100 Mbps. moät cöûa ñaáu vôùi caùc ñaàu vaøo qua moät boä gheùp keânh N ñaàu vaøo vaø moät ñaàu ra ñaáu vôùi ñaàu vaøo boä ñeäm duøng chung. 3. Vì vaäy AAL phaûi coù khaû naêng chöùa ñöïng nhieàu loaïi löu löôïng khaùc nhau. ñieàu khieån theo nguyeân taéc FIFO vaø kích côõ boä ñeäm lôùn hôn loaïi chuyeån maïch ñeäm duøng chung. moät cöûa ra ñaáu vôùi boä taùch keânh 1 ñaàu vaøo vaø N ñaàu ra. töø caùc öùng duïng döõ lieäu baát ñoàng boä. video ñoàng boä. Caáu truùc chuyeån maïch ATM coù boä ñeäm duøng chung Chuyeån maïch ATM coù boä nhôù ñeäm duøng chung goàm coù boä nhôù hai cöûa duøng chung. Nhö treân ta thaáy chuyeån maïch loaïi naøy coù ñoä löu thoaùt thaáp.5 Caùc caáu truùc chuyeån maïch khoâng ñoàng boä ATM 1. Ñoä löu thoaùt lôùn nhaát cuûa chuyeån maïch ATM ñeäm duøng chung laø 21 Gbps neáu toác ñoä truy tìm boä nhôù laø 100 Mbps. 2. Kieåu thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng ñöôïc xaùc ñònh taïi lôùp AAL.

Taàng chuyeån maïch ñaàu tieân laø taàng phaân boå teá baøo . moãi boä ñeäm giao ñieåm laøm vieäc theo nguyeân taéc FIFO. Chuyeån maïch naøy coù dung löôïng töø 16×16 ñeán 64×64 cöûa ôû toác ñoä 10 Gbps. toác ñoä ñoïc boä ñeäm laø V. Töøng cöaû vaøo chuyeån maïch coù boä ñeäm rieâng. Ta coù toác ñoä ghi ñeäm laø V vaø toác ñoä ñoïc ñeäm cuõng laø V (V: toác ñoä giao dieän vaøo). 5. Chuyeån maïch ATM coù ñeäm ñaàu vaøo vaø ñaàu ra Caàn thieát phaûi noái moät boä ñeäm ñaàu ra tôùi khoái chuyeån maïch vaø cöûa ra. 6. Chuyeån maïch ATM ñeäm ñaàu vaøo vaø ñaàu ra toác ñoä cao Chuyeån maïch ñeäm ñaàu vaøo vaø ñaàu ra toác ñoä cao goàm caùc LSI ñeäm ñaàu vaøo vaø ñaàu ra.4. kích côõ boä ñeäm nhoû hôn loaïi chuyeån maïch ñeäm giao ñieåm vaø lôùn hôn caùc loaïi treân. 7. Nguyeân taéc ñieàu khieån ñôn giaûn. Boä nhôù trong caùc boä ñeäm ñaàu vaøo phaûi coù baêng thoâng laø (1+L)V. 8. Taàng chuyeån maïch thöù hai vaø thöù ba laø caùc taàng ñònh tuyeán teá baøo. toác ñoä ñeäm thaáp. Chuyeån maïch ATM töï ñònh tuyeán nhieàu taàng Chuyeån maïch töï ñònh tuyeán nhieàu taàng coù öu ñieåm hôn haún caùc loaïi chuyeån maïch neâu treân laø khaû naêng linh hoaït cuûa noù: nhö khaû naêng môû roäng dung löôïng chuyeån maïch. Sô ñoà ñieàu khieån loaïi naøy töông ñoái ñôn giaûn. trong ñoù: L: soá teá baøo ñöôïc phuïc vuï trong moät khe thôøi gian V: toác ñoä giao dieän vaøo Toác ñoä ghi boä ñeäm laø NV. vaø caùc LSI giao ñieåm. toác ñoä truy tìm boä nhôù laø 2V vaø toác ñoä ñieàu khieån laø 2V. nhöng boä ñeäm laïi lôùn nhaát so vôùi 4 loaïi neâu treân. Taàng chuyeån maïch ñaàu tieân phaân boå caùc teá baøo töø caùc coång ra tôùi töøng chuyeån maïch trong taàng chuyeån maïch thöù hai vaø caùc taàng . Chuyeån maïch ATM vôùi caáu truùc phaân boá teá baøo Chuyeån maïch naøy goàm ba taàng chuyeån maïch. Chuyeån maïch ATM coù ñeäm giao ñieåm Chuyeån maïch ñeäm giao ñieåm haàu heát duøng sô ñoà ñieàu khieån phaân boá vaø toác ñoä laøm vieäc thaáp nhaát so vôùi caùc loaïi treân.

. DS2. Thieát laäp khaû naêng vaän haønh. Maïng SONET cung caáp nhöõng thaønh töïu ñaëc bieät trong vieäc truyeàn soá toác ñoä cao baèng caùp quang. Thieát laäp moät daïng gheùp keânh chuaån baèng caùch söû duïng moät soá tín hieäu 51-84 Mbps nhö caùc khoái cô baûn. neân moät toác ñoä chuaån ñöôïc ñònh nghóa cho baát kyø moät heä thoáng truyeàn baêng roäng naøo ñöôïc pheùp phaùt trieån. Ñònh nghóa moät daïng (format) gheùp keânh ñoàng boä cho caùc tín hieäu soá möùc thaáp DS1. 3. chuyeån maïch quaù giang (cross-connect) soá vaø caùc boä gheùp keânh. haønh chính vaø quaûn lyù (OAM) moät caùch môû roäng nhö moät phaàn cuûa tieâu chuaån. 4. G708 vaø G709. Heä thoáng chuyeån maïch naøy phaân boå vaø ñònh tuyeán caùc teá baøo treân cô sôû töøng teá baøo moät. 5. 8. 2. Caáu truùc ñoàng boä ñôn giaûn hoùa vieäc giao tieáp vôùi caùc chuyeån maïch soá. caùc chuaån cuûa CCITT).chuyeån maïch thöù hai thöù ba phaân boå caùc teá baøo tôùi caùc coång ra theo caùch töï ñònh tuyeán.8 SONET/SDH SONET (Synchronous Optical Network) laø moät maïng caùp quang ñoàng boä ñöôïc tieâu chuaån hoùa bôûi ANSI. Thieát laäp moät tieâu chuaån tín hieäu cho caùc thieát bò keát noái beân trong töø caùc nguoàn cung caáp khaùc nhau. Caùc tieâu chuaån cuûa SONET goàm coù: 1. Maïng phaân caáp soá ñoàng boä (SDH: Synchronous Digital Hierachy) ñaõ ñöôïc CCITT coâng boá trong khuyeán caùo G707. Thieát laäp moät khaû naêng caáu truùc linh ñoäng thích hôïp cho caùc öùng duïng töông lai nhö ISDN baêng roäng vôùi caùc toác ñoä truyeàn khaùc nhau. Vì moãi khoái cô baûn coù theå mang moät tín hieäu DS3.

nhieàu luoàng ATM coù theå ñöôïc toå hôïp ñeå xaây döïng giao tieáp vôùi caùc toác ñoä cao hôn so vôùi ATM cung caáp ôû moät maïng thöïc teá.Ba yeâu caàu cô baûn coù theå phaùt trieån SONET laø: • Caàn naâng cao tieâu chuaån gheùp keânh cao hôn ôû möùc DS3 hieän coù (44. • Söû duïng kyõ thuaät gheùp keânh ñoàng boä SDH. Maëc duø khuyeán caùo cuõng cho thaáy raèng B-ISDN seõ cung caáp nhöõng öùng duïng cuûa chuyeån maïch maïch vaø ñieàu ñoù ñöôïc thöïc hieän nhö moät cô cheá chuyeån maïch goùi cô baûn. . Keát luaän Ñoái vôùi B-ISDN truyeàn tin qua giao dieän ngöôøi söû duïng – maïng seõ söû duïng mode truyeàn baát ñoàng boä (ATM). Nhö vaäy ISDN baét ñaàu moät cuoäc caùch maïng töø maïng ñieän thoaïi chuyeån maïch sang moät maïng chuyeån maïch goùi nhö noù ñaõ laøm ñoái vôùi caùc dòch vuï baêng roäng. • Cung caáp moät loái vaøo kinh teá cho caùc löu löôïng nhoû.736 Mbps). • Söû duïng moät keânh SDH coù theå chuyeån maïch moät soá keát noái ñaëc bieät. • Chuaån bò caùc dòch vuï ñöa ra trong töông lai nhö maïng tö nhaân ôû vaø cung caáp kyõ thuaät truyeàn ATM cho ISDN baêng roäng Nhöõng lôïi ñieåm chính cuûa maïng SDH cô baûn bao goàm: • Noù coù theå ñöôïc söû duïng ñeå mang tín hieäu ATM cô baûn hoaëc STM cô baûn. Ví duï trong caùc heä thoáng thoâng tin quang toå hôïp töø 2÷12DS-3 thaønh moät tín hieäu quang. Vieäc söû duïng ATM nghóa laø B-ISDN seõ laø moät chuyeån maïch goùi. Caùc cô sôû SDH cuõng seõ ñöôïc söû duïng ñeå cung caáp toác ñoä döõ lieäu cao hôn cho B-ISDN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful