You are on page 1of 5

8.

HUYN NM CN
n v tnh: 1.000 ng/m 2
oan ng

STT

ng,
tuyn l, khu vc

Gi t
nm 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Th trn Nm Cn
01

Quc l 1A

02

nt

03

Khm 9

Ranh t ng L Quang

Ranh t Ngha trang lit s huyn


(2 bn)
- Hng ng n ng vo chi nhnh
in.
- Hng Ty n ht qun L.
Ht ranh t ng T Vn Xn

04

nt

Ranh t ng Su Dng

Ht ranh t ng Nguyn Hong Na

100

05

Khm Ci Nai

Quc l 1A

Trng THCS TT. Nm Cn

400

06

nt

07

Khm 8

08

Cu ng Tnh
Ranh t Ngha trang lit s huyn
(2 bn)

Tuyn l Ba Trung Tm

800
1,000
150

600

Ht Kim Lm

Tri xung Thanh iu 2

1,200

nt

L m sng Ht Kim Lm

Cu Cng an

1,200

09

nt

Cu Cng an

Trng Mm Non

10

nt

Ranh t ng Sn

Ht ranh t ng Chnh

11

nt

ng xung cu Bnh vin

12

nt

Ht Kim Lm

ng xung cu bnh vin

1,500

13

nt

ng xung cu bnh vin

Ranh t trng Mm Non

2,500

14

Khm 2

Ranh t trng Mm Non

Gip Trung tm Thng mi

3,000

15

nt

u l By Minh

Ranh t trng Mm Non Sao Mai

1,000

16

nt

Ranh t trng mm non Sao Mai

Ranh t nh may Ho

2,000

17

nt

ng L Nam (2 bn)

18

nt

Nh b Hai L

1,200
1,200

3,000
Cu st

40

800

3,500

oan ng

STT

ng,
tuyn l, khu vc

Gi t
nm 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

19

nt

ng L Nam

Ng t (Bu in)

3,500

20

nt

Ng T (Bu in)

Cu Knh Tc (Mt bn hng Bc)

3,500

21

nt

An Dng Vng (Trung tm Thng Mi)

3,800

22

nt

ng u c (Trung tm Thng Mi)

4,000

23

nt

ng Lc Long Qun (Trung tm Thng Mi)

3,700

24

nt

Hm pha sau khch sn Cm H

1,200

25

nt

Quc l 1A

26

Quc l 1A

27

nt

28

nt

29

Khm 4

30

nt

ng V Th Su

Ht ranh t ng Nguyn Phng ng

2,500

31

nt

Ht ranh t ng Nguyn Phng ng

Knh xng Nh n

2,000

32

nt

Ranh t ng ng (Bu in)

Cu nh b Hi

33

nt

u ng V Th Su

Ranh t ng Mi Lp

1,500

34

nt

Ranh t b Nguyt (ng Trng S)

Ht ranh t ng Trung (2 bn)

1,500

35

nt

Ng ba nh ng Trung

Ranh t ng Tin (Thuc nam)

800

36

Khm 6 + 4

Cu st knh xng Nh n

Ht ranh t ng Trn Nam Dn (Kit)

500

37

nt

38

Khm 4

ng vo chi nhnh in
Ranh t bnh vin

Ht ranh t ng V Thuc Bc
Ht ranh t ng Trn Vn Lm
(Hm nh ng Ba Chu)
Ranh t bnh vin (Hng ng)
Ranh t trng tiu hc I - th trn Nm
Cn

Ranh t trng tiu hc I - th trn Nm


Ng T Bu in (Hng ng)
Cn
Ng t bu in
ng V Th Su

Khu ti nh c knh xng Nh n


Ranh t ng Nm Thng

41

600
1,500
2,500
3,000
3,000

400

200
Gip vi cng thot nc knh xng Nh
n

600

oan ng

STT

ng,
tuyn l, khu vc

Gi t
nm 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

39

nt

Ng ba khu tp th gio vin

40

nt

Quc l 1A

41

Khm 6

Ranh t bc s Sn

42

Khm 4

Cc tuyn cn li trong khm 4, Th trn

43

nt

ng Trng S ni di

Ht ranh t B Cc

400

44

nt

Ranh t ng Trn Anh V

Ht ranh t ng Khc

400

45

Khm 7

Ng t bu in

Cu Knh Tc (Mt bn hng Nam)

3,500

46

nt

Ng t bu in

Hm ng Khoa

3,200

47

nt

Hm ng Khoa

u l Thng Nghip

3,000

48

nt

u l Thng nghip

Ht ranh t ng Ba Thanh

2,800

49

nt

Ht ranh t ng Ba Thanh

Knh Xng Nh n

2,000

50

nt

Ng T bu in

Bn tu sng Ca Ln (2 bn)

2,200

51

nt

u l Ba Bng

Cu Ba Qu (2 bn)

1,500

52

nt

Cu Ba Qu

Ng ba Thng nghip c (2 bn)

1,500

53

nt

Ng ba Thng Nghip c (2 bn)

Knh xng Nh n

1,500

54

nt

ng Thng nghip c

2,000

55

nt

Ht ranh t ng Ton

56

nt

Hm ng Khoa (Tim Hng Nhi)

57

nt

Hm ng Khoa

Ranh t Chn Yn (2 bn)


Ht ranh t ng T Hong Cng
(Hng Bc)
Ht ranh t ng T Vn Dn
(Hng Ty)
Ht ranh t ng Ha Vit Thnh

58

Khm 1

Hm Ngn hng

Ht ranh t ng Trng Vn Cam

400

59

nt

Ranh t ng Bi Vn Chng

Ht ranh t ng Kit

500

42

Cng thot nc knh xng (p)


Khu nh tnh ngha
(Cp UBND th trn Nm Cn)
p Nng Nghip

600
400
600
400

600
1,100
800

oan ng

STT

ng,
tuyn l, khu vc

Gi t
nm 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

60

nt

u l Tng i

Gip ng Hng Vng

2,000

61

nt

u l Tng i

Cng Lm Sn c (1 bn hng Bc)

1,000

62

Khm 7

Ranh t ng Tm Mng

Ranh t ng Hn

63

Khm 1

Ht khu vc I khm 1 (Sau khu hnh chnh huyn)

64

Khm Hng Vnh

65

300
300

Cu Knh Xng

Rch ng Do (2 bn)

500

nt

Cu ng Do

Vm ng Do

150

66

nt

Ranh t b L Th Hoa

Ht ranh t ng L Vn Phc

150

67

nt

Ranh t ng Trnh Hong Chin

Ht ranh t ng Dip Vn Khnh

150

68

nt

Ranh t Phan Hng Phc

Ht ranh t ng Nguyn Vn Ngn

120

69

nt

Ranh t ng Nguyn Vn T

100

70

Khm 3

71

nt

Ht ranh t ng Cao Thanh Bnh


Ng t khu tp th Cng ty c phn xut
nhp khu (2 bn)
Ht khm 3 (L xi mng)

72

nt

73

nt

74

nt

Ranh t ng Phm nh Trng


Ng t khu tp th Cng ty c phn xut
Huyn i
nhp khu
Ng t khu tp th Cng ty c phn xut
Ranh t ng Trng
nhp khu
Ng t Lan Chi
Ht ranh t ng Sa

75

nt

Cu st cp theo sng Ci Nai

Ht ranh t ng L Hng Lm

800

76

Khm 3 + Khm Sa Ph

Ranh t khm 3

Cu Xo Nn

400

77

Khm 3

Ranh t b Tng Dim

Ht ranh t ng Ba Tun

78

nt

Ht khu vc dy 19 cn

79

Khm 3 + Khm Sa Ph

80

nt

Cu st

1,500
600
800
800
1,500

1,000
500

Gip khm 5

Ht ranh t ng Nguyn Hng Khanh

300

Ranh t ng L Anh Kit

Ht ranh t ng Huynh en

100

43

oan ng

STT

ng,
tuyn l, khu vc

Gi t
nm 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

81

nt

Ranh t ng Trn Hn Ln

Ht ranh t ng Nguyn Vit Tr

100

82

nt

Ranh t ng Trng Hong Vit

Ht ranh t ng Nguyn Vn Minh

100

83

nt

Ranh t ng inh Vn Th

Ht ranh t ng Trn Vn u

100

84

nt

Vm Xo Nn

Vm Xo Cp (Ngoi t Lm Trng)

150

85

Khm 5

Cu Xo Thng

Cu Knh Cng

800

86

nt

Cu Knh Cng

Ht ranh t ng Trnh Hn

600

87

nt

u l Trm y t

u l xm Dn tc Khme

200

88

nt

u l xm Dn Tc Khme

Ht ranh t ng Chu Phn

400

89

nt

u l xm Dn Tc Khme

Gip sng Xo Nn

400

90

nt

Ranh t ng Nguyn Vn Quc

Ht ranh t ng Trn Minh Phng

150

91

Khm Tc Nm Cn

Ranh t ng Nguyn B By

Ht ranh t ng Nguyn Vn C

150

92

nt

Ranh t ng Hong Anh c

Ht ranh t ng Nguyn Vn Sang

150

t cha c
c s h tng

Thun li v mt giao thng thy, b


Khng thun li v mt giao thng thy, b

44

100
70