You are on page 1of 1

Cu I.

Cho s tng hp hp cht X (cng thc phn t C8H8Cl2 ) xut pht t o - nitroetylbenzen : CH3CH2 NO2
S n/HCl (CH CO) O A
3 2

HNO3 Cl 2 ,xt C D H2S 4 O

H 2O/OH E

E
1)KNO2 /HCl/ 5 C X 2)C2H5OH(ho 3PO2 ) cH
0

1)KNO2 /HCl/ 5 C F 2)Cu2Cl 2

S n/HCl G

1) Vit cng thc cu to ca X v cc sn phm trung gian -c k hiu bng ch (t A n G) s trn. Gii thch vn tt . 2) Nu vai tr ca (CH3CO)2O. Gii thch.Trnh by c ch ca cc phn ng A B v B C. 3) Cng i t o - nitroetylbenzen, vit s cc phn ng iu ch cht ng phn Y ca X; bit rng Y v X ch khc nhau v v tr ca mt nguyn t clo trong phn t . 6. Vit cng thc cc cht trung gian trong qu trnh tng hp adrenalin :
OH NO 2 H2 HNO 2 H2O ClCH 2COCl CH 3NH 2 H2 Pd OH OH HO CH - CH 2 - NH - CH
3

A
Pd

(POCl 3)

D
1 duong luong