You are on page 1of 8

`ÒÝ]×Tö ]ÝÌ[ýç [ýîçXçLÞ

Address :- 2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031.


Phone :- (033)24153664.

c÷çÌ[ýçãÌ^ Fg×Ç L!
åEõçXC ]çãX c÷Ì^ Xç, aTöî+ åEõçXC ]çãX åX+* Tö[ýÇC åTöç EõFXC “]çãX Xç ]çXç” H»OôXç+ Hä»Oô ^çÌ^ AC
c÷Ì^ãTöç Töç+ c÷ã[ý*
æ»K÷ã_ãVÌ[ý [ýçj-[ýîçãGÌ[ý aㆠ%ç]çãEõC CÌ[ýç [ýãÌ^ ×XãÌ^ ^çã[ý+-^çã[ý å[ýQÍöçãTö ^ç[ýçÌ[ý a]Ì^* Yçtç[ý
Y^ïÜö™ ^çCÌ^ç ^FX c÷ä¬K÷, TöFX \öçÌ[ýãTöÌ[ý aÝ]çXç V`ïX Xç EõãÌ[ý åTöç %çaç ^çã[ý Xç, Töç+ 'CÌ^çHç'åTö å^ãTö+
c÷ã[ý* åa+ LXî Qöîç_c÷ç=aÝ åUãEõ Wý]ï`ç_ç c÷ãÌ^ aEõç_ 7-»OôçÌ[ý a]Ì^ CÌ^çHçÌ[ý YãU [ýça Ì[ýCXç c÷_* 50
LX [ýãa å^ãTö YçãÌ[ý å^ [ýçãa, åa+ [ýçãa %ç]çãVÌ[ý ×XãÌ^ ^çCÌ^çÌ[ý LXî [ýîç[ýØšöç c÷ãÌ^×»K÷_* ×EõÜ™öÇ %ç]çãVÌ[ý
å_çEõLX a[ýç+ãEõ ×XãÌ^ ]çy 30 LX ]çXÇb UçEõçÌ^ å[ý` c÷çTö-Yç »K÷×QÍöãÌ^+ a[ýç+ [ýaãTö åYãÌ[ý×»K÷_* ×EõÜ™öÇ
a[ý+ ^×V ×PöEõ c÷ã[ý Töã[ý å[ý×PöEõ åEõçUçÌ^ Ì[ýã[ý -- Töç+ Xç? %ç]çãVÌ[ý ATö[ýQÍö åV`»Oôç Ì[ýçTöçÌ[ýç×Tö ×[ýãV` C
Ø‘öãV`-A \öçG c÷ãÌ^ åG_, EõTö YÒçS åG_, EõTö Ì[ýNþ MõÌ[ý_ %çTö EõTö å^ aeaçÌ[ý å\öㆻJôÇ ãÌ[ý EõTö ]çXÇb
×»K÷~]É_ c÷_ åa+ Y×Ì[ýS×TöÌ[ý aÝ]çãÌ[ýFç åVFãTö ^çCÌ^ç ×Eõ `ãFÌ[ý å[ýQÍöçãXç c÷Ì^? Xç %ç]çÌ[ýC Töç c÷Ì^×X* a[ý+
\öçã_ç, a[ý+ adzVÌ[ý, Y×Ì[ý»Jôç_Xç C aÇ[ýî[ýØšöç c÷ã_C B %XîçXî V`ïXçUÞãVÌ[ý aㆠ%ç]çÌ[ý [ýÌ^ãaÌ[ý [ýî[ýWýçãXÌ[ý
]ãTöç+ æ»K÷çä»OôçFçä»Oôç ×Eõ»K÷Ç %aç]taî AEõ»OôÇ Ì[ý LXî aEõã_Ì[ý A+ aÝ]çXç V`ïãXÌ[ý +ä¬K÷»Oôç AãEõ[ýçãÌ[ý+ Wý×É _açd
c÷ãÌ^ å^ãTö [ýãa×»K÷_, Töã[ý Töç c÷Ì^×X* å`bÌ[ýlùç c÷ãÌ^×»K÷_ [ýã_+ %ç]çÌ[ý A+ å_Fç* ]çXÇãbÌ[ý +¬K÷ç`×Nþ ^×V
YÒ[ý_ c÷Ì^ %XÇ\öÇ ×Tö ^×V %çÜ™ö×Ì[ýEõ c÷Ì^, Töã[ý a[ý %a]taîTöç+ %ç[ýçÌ[ý a]XŸÌ^TöçÌ^ Ì[ýÖYçÜ™öÌ[ý H»OôçÌ^*
%ç]çãVÌ[ý [ýça»Oôç å^ »Jôç_ç׬K÷_ åa AEõLX M.B.B.S ×Qö×GÐWýçÌ[ýÝ* æ»K÷ã_×»OôÌ[ý [ýç[ýç Xç×Eõ YÒ×TöלöTö +×t×XÌ^çÌ[ý*
åa åEõX A]X Yç[ýTï öî %‡ûã_ [ýça QÎöç+\öçÌ[ýÝ åEõX EõãÌ[ý [ýÇ×Mõ×X* Xç], aÇF×[ý³VÌ[ý ×ae* æ»K÷ã_×»Oô [ýçe_ç FÇ[ý+
\öçã_ç [ýÇMõãTö YçãÌ[ý C [ý_ãTöC YçãÌ[ý* ×EõÜ™öÇ åEõçXC EõUç[ýçTöÛç+ åa açÌ[ýçYãU EõçãÌ[ýç aㆠXç-[ý_çÌ^ ×Eõ»K÷Ç +
åEõ= å[ýçãMõ×X* AEõ[ýçÌ[ý £WýÇ [ýça åUãEõ a[ýç+ ^FX åXã]×»K÷_ »Jôç FçCÌ^çÌ[ý LXî TöFX %ç×] AEõç+
[ýãa×»K÷_ç], åa+ a]Ì^ %ç]çÌ[ý Xç×Tö c÷Pöçd %ç]çÌ[ý Eõçä»K÷ [ýçãa Aãa %ç]çÌ[ý+ Yçã` [ýãa YQÍö_* æ»K÷ç»Oô æ»K÷ã_
TöçÌ^ %TöîÜ™ö %×ØšöÌ[ý, C ×Eõ %çÌ[ý »JôÇ Y»JôçY [ýãa UçEõãTö YçãÌ[ý? EõFX åV×F C QÎöç+\öçÌ[ýLÝÌ[ý aㆠ%ç¬K÷ç -
Fçaç G” LÇäQÍö ×VãÌ^ä»K÷ ×Xã\öL Û ç_ [ýçe_ç \öçbçÌ^* åa+ a]Ì^ CãVÌ[ý EõUç[ýçTöÛç mã_ç EõçãX %çaçÌ^ %ç×]
aÇF×[ý³VãÌ[ýÌ[ý %Xî Y×Ì[ý»JôÌ^»OôÇ EÇõC åLãX×»K÷_ç] %çÌ[ý ]ãX ]ãX \öÝbS _×`Tö c÷ãÌ^×»K÷_ç]* ^TöFç×X YU Aãa×»K÷
TöçãTö [ýça ×Eõ»K÷Ç ãTö+ 30-35 ×Eõ.×] / H³Oôç - AÌ[ý å[ý`Ý &ÝQö C TÇö_ã[ý Xç* åY»K÷ãXÌ[ý å^ãEõçXC Gç×QÍö åa
æ»K÷ç»Oô+ åc÷çEõ [ýç [ýQÍö+ åc÷çEõ, %ç]çãVÌ[ý Gç×QÍöÌ[ý »Jôç_Eõ TöçãEõ %çãG Eõç×»OôãÌ^ »Jôã_ å^ãTö åVã[ý+ åVã[ý* æ»K÷ã_»OôçÌ[ý
A+ åY`çÌ^ åUãEõ ATö aÇ]ç×LÛTö %ç»JôÌ[ýãSÌ[ý %Uï %ç×] ãLãX åZõã_×»K÷_ç] ×EõÜ™öÇ , B [ýçãaÌ[ý %”[ýÌ^aÝ
^çyÝãVÌ[ý %êWý^ï c÷ãÌ^ YäQÍö XçXçÌ[ýEõ] Eõ»OôÉ EõUç [ýçe_çÌ^ [ý_ä»K÷ Töç+ LXî, [ýÇMõãTö YçÌ[ýã[ýXç å\öã[ý _çGç]»K÷çQÍöç
å^ %Y[ýî[ýc÷çÌ[ý ATölùS EõãÌ[ý ^çä¬K÷ TöçÌ[ýLXîC - %ç]çÌ[ý \öÝbS %Ø‘ö×Ø™ö c÷׬K÷_, ×EõÜ™öÇ ×Eõ»K÷Ç + Eõç=ãEõ [ý_ãTö
YçÌ[ý×»K÷_ç] Xç* å`ãb UçEõãTö Xç åYãÌ[ý %ç]çÌ[ý æ»K÷ã_ãVÌ[ý [ýã_×»K÷_ç] å^ åTöçÌ[ýç åa+ ×[ýãVî å[ýçMõç+
[ýç[ýÇ]`ç+ãÌ^Ì[ý ]TöX+ %ç»JôÌ[ýS EõÌ[ý×»K÷a å^]X Eõ×[ý TgöçÌ[ý Eõ×[ýTöçÌ^ ×_ãF×»K÷ã_X, åXìEõçÌ^ »JôäQÍö [ýç[ýÇ]`ç+ãÌ^Ì[ý
1
`ÒÝ]×Tö ]ÝÌ[ýç [ýîçXçLÞ
Address :- 2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031.
Phone :- (033)24153664.

]ç×MõãEõ ×[ýØ™öÌ[ý pûçXVçãXÌ[ý YÌ[ý XVÝãTö ^FX Lã_Ì[ý æ»Rô=ãÌ^ åXìãEõç =ä·Oô ^ç[ýçÌ[ý %[ýØšöç, TöFX åa+ %pû
]ç×MõÌ[ý c÷çãTö+ ×[ýpûLãXÌ[ý LçXYÒçS a[ý+ TÇöã_ åV[ýçÌ[ý %çEÇõ×Tö åTöçãVÌ[ý ×Eõ ]ãX YQÍöä»K÷Xç* CÌ[ý EõçL CãEõ+
EõÌ[ýãTö åVXç, ×XãLãVÌ[ý %×ØšöÌ[ýTöç ×XãLÌ[ý ]ãWýî Ì[ýçF* <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ YÒçUïXç EõÌ[ý - ^ç åVFãTö »Jôã_×»K÷aË Töç
å^X åTöçÌ[ýç a[ýç+ ×PöEõ a]Ì^ ]TöX åVFãTö YçaË*
AãTö ×EõÜ™öÇ AEõ»OôÇ \öçã_ç c÷ãÌ^×»K÷_* %ç]çÌ[ý æ»K÷ã_VÇä»Oôç ^×VC å[ý` %[ýçEõ c÷ãÌ^ ×GãÌ^×»K÷_ %ç]çÌ[ý Wý]Eõ
åFãÌ^ - Töã[ý %ãXîÌ[ýç ×EõÜ™öÇ ×Eõ»K÷Ç »Oôç ae^Tö c÷ãÌ^×»K÷_ TöçÌ[ýYÌ[ý åUãEõ* %ç]çÌ[ý æ»K÷ã_Ì[ýç å[ý`Ý EõUç %çãGC
[ýã_×X %çÌ[ý %ç]çÌ[ý [ýEÇõXÝ åFãÌ^ ]ÇF\öçÌ[ý EõãÌ[ý [ýãa×»K÷_ ×Eõ»K÷Ç + Xç [ýãÇ Mõ* ^ç+ åc÷çEËõ, AÌ[ýYÌ[ýC XçXç Ì[ýEõ]
×[ýH [ýçãa åVFç ×V׬K÷_ AãEõÌ[ý YÌ[ý AEõ* TöFX ×[ýãEõ_ »JôçÌ[ýä»Oô EÇõ×QÍö-Yg×»Jô` ×]×X»Oô c÷ã[ý, YU TöFãXç V` ×Eõ×]
]TöX [ýçEõÝ %çä»K÷ CÌ^çHç [ýQïöçãÌ[ý åYgì»K÷çãTö* ×[ýãEõ_ 5»Oôç åUãEõ %XÇœöçX £Ì[ýÓ C aÉ^ïçäØ™öÌ[ý aㆠ%XÇœöçãXÌ[ýC
å`b* A»Oôç+ Ì[ýÝ×Tö CFçãX*
aç]ãX YÒ`Ø™ö »JôCQÍöç Ì[ýçØ™öç, VÇ'Yçã` [ýQÍö [ýQÍö Gç»K÷ aç×Ì[ý ×VãÌ^ Ì[ýçØ™öçÌ[ý ]çUçÌ^ »K÷çTöçÌ[ý ]TöX ]çUç XÇ+ãÌ^
adzVÌ[ý åÌ[ýìVлK÷çÌ^çÌ[ý ×Mõ×_×]×_ Eõç»Oôä»K÷ amÉS»ï YU»OôçãTö* Gç»K÷mã_çÌ[ý ×Y»K÷X×VãEõ éaXîãVÌ[ý FÇ[ý açLçãXç [ýçIËøã_ç
WýÌ[ýãXÌ[ý [ýç×QÍö Töã[ý GçãÌ^ GçãÌ^ XÌ^* FÇ[ý ]aÊS YÝ»JôË [ýgçWýçãXç YU ×EõÜ™öÇ Ç EõYçã_ å\öçGç×Ü™ö* AEõ»Oôç æ»K÷ç»Oô YçUãÌ[ýÌ[ý
»OôÇ EËõãÌ[ýç ×Eõ\öçã[ý [ýçãaÌ[ý åY»K÷ãXÌ[ý »JôçEõçÌ[ý ]ãWýî »RôÇ ãEõ ×GåÌ^ AEõ =dEõ»Oô `ãŒÌ[ý aÊ×rô c÷_ Gç×QÍö»OôçÌ^* a[ýç+ %ç[ýçÌ[ý
éc÷-éc÷ EõãÌ[ý Gç×QÍö Uç×]ãÌ^ åXã] YQÍö_* »Jôç_Eõ C TöçÌ[ý açc÷ç^îEõçÌ[ýÝ %ãXEõ %XÇaµùçX EõãÌ[ý åa+ »JôçEõç [ýVã_
%Xî »JôçEõç _ç×GãÌ^ %ç[ýçÌ[ý ^çyç £Ì[ýÓ c÷_* ×]×X»Oô YãXãÌ[ýç a]Ì^ åGã_ç amÉS»ï [ýîçYçÌ[ý»Oôç aç]_çãTö*
a[ýç+ FÇ[ý =ãwø×LTö, HXHX H×QÍö åVFç, XçXçÌ[ýEõ] ×[ýãØövõçÌ[ýEõ ]Ü™ö[ýî - TöçÌ[ý ]ãWýî+ åa+ QÎöç+\öçÌ[ý
açãc÷[ý TöçÌ[ý açãWýÌ[ý [ýçaãEõ ×XãÌ^ 30-35 ×Eõ.×] G×Tö]çyçÌ^ Gç×QÍö »Jôç×_ãÌ^ »Jôã_ä»K÷ ×X×[ýEï õçÌ[ý \öçã[ý* åY»K÷ãXÌ[ý
æKôç»Oô - [ýQÍö XçXç WýÌ[ýãXÌ[ý å]ç»OôÌ[ý Gç×QÍömã_ç TöçÌ[ý Yç` ×VãÌ^ MõäQÍöÌ[ý G×TöãTö »Jôã_ ^çä¬K÷ CÌ^çHç [ýQïöçãÌ[ýÌ[ý ×VãEõ*
%ç[ýçÌ[ý Gç×QÍö åUã] åGã_ç, AEõ +ׇûC XQÍö[ýçÌ[ý lù]Töç åX+ EõçÌ[ýS Y‡ûç` ×_»OôçÌ[ý åTö_ \öÌ[ýçÌ[ý »OôçEõç YãEõä»Oô
åÌ[ýãF C å[ý»JôçÌ[ýç å\öã[ý×»K÷_ åTö_»Oôç åZõÌ[ýçÌ[ý YãU \öãÌ[ý ×Xã_+ c÷ã[ý* åa+ LXî+ A+ ×[ýQÍö¶‘öXç* [ýçãaÌ[ý »Jôç_Eõ
Xç]çÌ[ý %çãG+ TöçÌ[ý açc÷ç^îEõçÌ[ýÝ æ»K÷ã_×»Oô %àÇöTö AEõ =YçãÌ^ [ýçãaÌ[ý Xç]çÌ[ý ×TöXä»Oô Ùa×QÍö »OôYãEõ AãEõ[ýçãÌ[ý
CYÌ[ý åUãEõ \öçIøç AEõ»Oôç YÀç×rôãEõÌ[ý åTö_ Ì[ýçFç ^çÌ^ A]X+ AEõ»Oôç ×Eõ»K÷Ç ×XãÌ^ Ygãc÷_Ç [ýç B LçTöÝÌ^ ×Eõ»K÷Ç [ýã_
>ˆùÛ`Ÿçãa »K÷Ç ä»Oô ×GãÌ^ aç]ãXÌ[ý AEõ»Oôç »Jô_Ü™ö aç+ãEõ_ ×Ì[ýjçÌ^ =äPö YQÍö_* %çÌ[ý %ç]çãVÌ[ý [ýçãaÌ[ý ^TöLX ×»K÷_
TöçÌ[ýç a[ýç+ ×Eõ %×ØšöÌ[ý - %êWý^ïî c÷ãÌ^ [ýça åUãEõ XÝä»Jô åXã] YQÍö×»K÷_ ^ç åVãF %ç]çÌ[ý TöFX \öÝbS \öÌ^
EõÌ[ý×»K÷_* ×Eõ Lç×X [ýç[ýç, %ç[ýçÌ[ý AFçãXC ^×V %ç]çãVÌ[ý Eõ_EõçTöçÌ[ý ]TöX ]çÌ[ýç]ç×Ì[ý £Ì[ýÓ EõãÌ[ý åEõ=* åEõ=
[ýã_ H×QÍö VîçF, åEõ= [ýç c÷Töç` c÷ãÌ^ [ýã_ ‘^ç:, %çÌ[ý ×Eõ»K÷Ç + VîçFç ^çã[ý Xç ×]ä»K÷+ ATöVÉÌ[ý %çaç*’ %ç[ýçÌ[ý
åEõ= åEõ= %ç`ç[ýçVÝC ×»K÷_ TöçÌ[ýç %ç[ýçÌ[ý \öÌ[ýaç å^çGç׬K÷_ A+ [ýã_ å^ - B å^ åY»K÷ãXÌ[ý %Tö Gç×QÍö
^çä¬K÷ TöçÌ[ýçC åTöç åVFãTö+ ^çä¬K÷* YUC %çÌ[ý å[ý`Ý [ýç×Eõ åX+ »JôçÌ[ý ×Eõ Ygç»Jô ×E.õ×] ×Eõ TöçÌ[ý æ»JôãÌ^C Eõ]
c÷ãTö YçãÌ[ý* ×EõÜ™öÇ H×QÍöãTö TöFX 5»Oôç [ýçLãTö %çÌ[ý ×]: EÇõ×QÍö ]TöX [ýç×Eõ ×»K÷_* åa+ Ygãc÷_ÇC_ç æ»K÷ã_×»Oô

2
`ÒÝ]×Tö ]ÝÌ[ýç [ýîçXçLÞ
Address :- 2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031.
Phone :- (033)24153664.

%ç[ýçÌ[ý EõçãÌ[ýç å]çO Ì[ý [ýç+ãEõÌ[ý åY»K÷ãX [ýãa ×ZõãÌ[ý Aã_ç TöçÌ[ý \öç†ç ×Qö[[ýçÌ^ ãTö_ ×XãÌ^ %çÌ[ý æ»Rôã_C ×V_
å^FçãX »Rôç_çÌ[ý åaFçãX* åGç_]ç_»Oôç %çÌ[ý å[ý`Ý [ýçQÍöãTö YçãÌ[ý×X %Xî EõçÌ[ýãS*
åa»OôçC AEõ ×[ý×»Jôy [ýîçYçÌ[ý* %ç]çãVÌ[ý [ýçãa 50 LãXÌ[ý [ýaçÌ[ý EõUç ×EõÜ™öÇ ^çyÝ ]çy 30 LX åEõX? åEõçXC
aã³Vc÷LXEõ ×Eõ»K÷Ç %çä»K÷ ×EõXç åa+ ×[ýbãÌ^ %XÇaµùçX EõÌ[ýãTö AEõLX ×]×_»Oôç×Ì[ý YÇ×_` TöFX Gç×QÍöãTö
=äPö×»K÷_* %ç]çÌ[ý [ýÌ^aÝ AEõLX [ýÌ^•õç ]×c÷_çãEõ åVãF %çÌ[ýC AEõLX ]Wýî[ýÌ^•õç c÷çãTö æ»Jôç»Oô _çGç åyÔY
[ýîçã‰øL [ýgçWýç ]×c÷_çÌ[ý V`ïX åYãÌ^ ×Eõ Lç×X åEõX TöçÌ[ý =daçc÷»Oôç+ =WýçC c÷ãÌ^ ×GãÌ^×»K÷_* åa %çÌ[ý ×Eõ»K÷Ç
FgãÇ L åVF_+ Xç*
åTö_ \öÌ[ýç c÷ã_ LçXç åGã_ç Gç×QÍö %çãG åY®Ïô_ Yçãm+ ×XãÌ^ å^ãTö c÷ã[ý EõçÌ[ýS å\öTöãÌ[ý Xç×Eõ
c÷çCÌ^ç » »RôÇ ãEõ åGä»K÷* A[ýçÌ[ý åa+FçãX+ ^çCÌ^ åGã_ç Töã[ý åTöã_Ì[ý Yç+Y c÷çãTö ×XãÌ^C CFçXEõçÌ[ý åTö_ \öÌ[ýçÌ[ý
Eõ]ÞÌ[ýç Yçtç[ýÝ \öçbçÌ^ [ýçãaÌ[ý »Jôç_EõãEõ FÇ[ý Ì[ýÓlù\öçã[ý+ [ý_×»K÷_ å^ %çãG åEõX åa ^çyÝãVÌ[ý Xç×]ãÌ^ ×VãÌ^
Aãa YãÌ[ý åTö_ åX[ýçÌ[ý LXî %çãa×X* ^ç+ åc÷çEËõ [ýEõç[ý×Eõ EõãÌ[ýC CÌ[ýç åTö_ \öãÌ[ý C c÷çCÌ^ç å[ýÌ[ý EõãÌ[ý
×VãÌ^×»K÷_*
%ç]çãVÌ[ý QöçNþçÌ[ý[ýç[ýÇ QÎöç+\öçÌ[ýLÝ å[ý` `çÜ™ö åaì]î \öçã[ý 30 ×Eõ.×] G×TöãTö+ Gç×QÍö »Jôç×_ãÌ^ ×XãÌ^
×GãÌ^ CÌ^çHçÌ[ý 1] Zõ»OôãEõÌ[ý åVQÍö ×Eõ×] %çãG Y^ïÜö™ ×GãÌ^ Gç×QÍöÌ[ý +×tX [ýµù EõÌ[ýãTö [ýçWýî c÷_* EõçÌ[ýS åaFçãX
åUãEõ Zõ»OôEõ Y^ïÜö™ %L؃ö Gç×QÍö Yç×Eïõe c÷ãÌ^ VñçÅ×QÍöãÌ^ %çä»K÷* \öçã_çEõãÌ[ý ×Eõ»K÷Ç [ýÇãMõ CPöçÌ[ý %çãG+ a[ýç+ Gç×QÍö
åUãEõ åXã]+ >ˆùÛ`Ÿçãa åVìäQÍö aç]ãXÌ[ý Zõ»OôEõ åY×Ì[ýãÌ^ »Jôã_ åGã_ç* åEõ=ãEõ= [ýç c÷çTö åXäQÍö [ýã_ åGã_ç
^çÌ[ýç ×Y×»K÷ãÌ^ %çä»K÷ TöçãVÌ[ý %çÌ[ýC åLçãÌ[ý åLçãÌ[ý %çÌ[ýC TöçQÍöçTöç×QÍö AmãXçÌ[ý LXî* EõçÌ[ýS TöFX H×QÍöãTö 5»Oôç
[ýçLãTö YÒçÌ^ 10×]×X»Oô ]ãTöç [ýçEõÝ* ×EõÜ™öÇ %ç×] åTöç A+ YÒU] Zõ»OôEõ Y^ïÜö™ + å^ãTö YçÌ[ýã[ýç Xç %çWýH³OôçÌ[ý
%çãG --- Töçc÷ã_?
AEõ»Oôç Fç×_ ×Ì[ýjç aç]ãX åVFãTö åYãÌ^ %ç]çÌ[ý æ»K÷ã_ TöçÌ[ý CYãÌ[ý %ç]çãEõ VÇc÷çãTö TÇöã_ [ý×aãÌ^
aç]ãXÌ[ý ×VãEõ åVìQÍöãTö £Ì[ýÓ EõÌ[ý_* åY»K÷ãX TöFX LXä؃öçTö »K÷Ç ä»Oô %çaä»K÷* YÒU] Zõ»OôEõ YçÌ[ý åc÷çãÌ^ æ»K÷ã_Ì[ý
c÷çTö WãÌ[ýý ^Tö»Oôç Yç×Ì[ý VÐÓTö ^ç[ýçÌ[ý æ»Jôrôç EõÌ[ý×»K÷_ç]* ×EõÜ™öÇ £XãTö Yç׬K÷_ç] å^ YÒU] å^ aeGÝTö ×VãÌ^ %XÇœöçX
£Ì[ýÓ c÷Ì^ Töç %çÌ[ý‡ö c÷ãÌ^ åGä»K÷*
%ç]çãEõ æ»K÷äQÍö ×VãÌ^ æ»K÷ã_ãEõ ^Tö+ A×GãÌ^ å^ãTö [ý×_ åa ×Eõ»K÷Ç ãTö+ Töç £XãTö »JôçÌ^ Xç* ×PöEõ åa+
a]Ì^ %ç]çãVÌ[ý å^ »OôÇ î×Ì[ýrô Vã_Ì[ý ]ç×_Eõ æ»K÷ã_×»Oô, åa Aãa ×GãÌ^×»K÷ã_ç %çÌ[ý %ç]çãEõ WýãÌ[ý ×XãÌ^ [ý_ã_ç å^
VçVç %çY×X A×GãÌ^ ^çX Xç c÷ã_ åVFãTö Yçã[ýX Xç* %ç×] åTöç YÒ×Tö[ýçÌ[ý+ ^FX %ç×a åVFãTö Yç+* A[ýçÌ[ý
åV×F ^×V ]çaÝ]çãEõ AEõ»OôÇ åVFçãTö Yç×Ì[ý* A[ýçÌ[ý %ç×] æ»K÷ã_ãEõ æ»K÷äQÍö CÌ[ý aã†+ ^ç[ýçÌ[ý AEõçÜ™ö æ»JôrôçÌ^ [ýîØ™ö
c÷ãÌ^ YäQÍö×»K÷_ç]* åY»K÷X åUãEõ ]çXÇãbÌ[ý WýçhõçÌ^ EõTö[ýçÌ[ý å^ YäQÍö å^ãTö ×GãÌ^C aç]ã_×»K÷ åa B æ»K÷ã_×»OôÌ[ý
LXî+* [ýQöÍ \öçã_ç æ»K÷ã_, %Tö Mõ×hõ-Mõçã]_ç aç]_çÌ^ Tö[ýCÇ EõTö `çÜ™ö å]LçL C VÌ[ýVÝ ]ãXÌ[ý ]çXÇb åa*
Xç] ×V_ÝY ×[ýyÔ]*

3
`ÒÝ]×Tö ]ÝÌ[ýç [ýîçXçLÞ
Address :- 2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031.
Phone :- (033)24153664.

^Tö+ A×GãÌ^ ^ç+ TöTö+ ]çXÇãbÌ[ý ]çUç* FÇ[ý Eõ] c÷ã_C ^×V aç×Ì[ý ×c÷açã[ý Wý×Ì[ý Töçc÷ã_ 15-20»Oôç
aç×Ì[ý GçVç Gç×V c÷ãÌ^ aç]ãX %çÌ[ýC A×GãÌ^ ^çCÌ^çÌ[ý æ»Jôrôç EõÌ[ýä»K÷*
%ç]çÌ[ý ]TöX [ýÌ^•õç C Eõ]ãLç×Ì[ý YçãÌ^Ì[ý %[ýØšöçÌ[ý ]çXÇãbÌ[ý Yãlù CFçãX åYgìä»K÷ ×Eõ»K÷Ç åVFçÌ[ý +»K÷ç
åaçXçÌ[ý YçUÌ[ý[ýç×»Oô åVFçÌ[ý ]Tö+ %[ýçØ™ö[ý ×»JôÜ™öç AEõ»Oôç* Tö[ýCÇ ×V_ÝY %ç]çãEõ æ»OôãX-æ»OôãX åa+ ]çXÇãbÌ[ý
åVÌ^çã_Ì[ý aç]ãX ×XãÌ^ ×GãÌ^×»K÷_* AEõ»Oôç ]ç×»K÷ Gã_ ^ç[ýçÌ[ýC Ì[ýçØ™öçC ×»K÷_Xç åaFçãX* åEõ[ý_]çy ]ç+ãEõ AEõ»Oôç
FÇ[ý \öç×Ì[ý G_çÌ[ý %çCÌ^çL ×c÷³VÝãTö [ý_×»K÷_ å^ aç]ãX ^gçÌ[ýç VñçÅ×QÍöãÌ^ %çä»K÷X TgöçÌ[ýç [ýãa YQÍöÆ X*
A+ ]c÷çX VÊ`î V`ïX EõÌ[ýãTö [ý§ ]çXÇb %ãXEõ VÉÌ[ý åUãEõC %çãaX TgöçÌ[ýç \öçÌ[ýTö - Yç×EõØ™öçãXÌ[ý A+
AEõ+ aㆠ]ç»JôÛ EõÌ[ýç ^çãTö åVFãTö YçX åa+ aÇã^çG EõãÌ[ý ×VX* ]ç»JôÛ EõÌ[ýçÌ[ý a]Ì^ £Ì[ýÓ c÷ãÌ^ ×GãÌ^ä»K÷* "\öçÌ[ýTö
]çTöç ×Eõ LÌ^', "×c÷³VÇØö™ çX ×L³Vç[ýçV',%çÌ[ý "LÌ^×c÷³V' W[ý×XãTö å^X a]Ø™ö LçÌ^Gç»OôçÌ^ AEõ %YÌ[ýÖY =X½çVXç
åLãG =äPö×»K÷_* açÌ[ýçãVãc÷ AEõ %àÇöTö åÌ[ýç]ç‡û aÊ×rô EõãÌ[ý åa+ a¶ö‚Ý×_Tö W[ý×X*
AÌ[ý+ ]çãMõ %ç×] AEõ»Oôç c÷çTö [ýç×QÍöãÌ^ aç]ãXÌ[ý Eõç=ãEõ [ýã_×»K÷_ç], å[ý»Oôç AEõ»OôÇ %ç]çãEõ aç]ãX
å^ãTö åVã[ý? %ç×] %ãXEõVÉÌ[ý åUãEõ Aãa×»K÷, ×EõÜ™öÇ åVFãTö Yç׬K÷ Xç ×Eõ»K÷Ç +* TöçÌ[ýç aTöî+ ×XãLãVÌ[ý ]ãWýî
»JôçYç»Jôç×Y EõÌ[ýçÌ^ AEõ»OôÇ AEõ»OôÇ EõãÌ[ý TöFX VÇä»Oôç ×Eõ ×TöXä»Oô aç×Ì[ý YçÌ[ý c÷ãTö åYãÌ[ý×»K÷_ç] ×V_ÝãYÌ[ý c÷çTö WýãÌ[ý*
×PöEõ A]X+ a]Ì^»Oôç ×»K÷_ å^, LXTöç c÷Pöçd ={çãaÌ[ý =¬K÷çãa å^X åZõä»Oô YäQÍö×»K÷_* ]ç»JôÛ £Ì[ýÓ c÷CÌ^çÌ[ý a]Ì^
åÌ[ýçL+ A]X c÷Ì^* ATö åLçÌ[ý éc÷-è»Jô AÌ[ý ]ãWýîC c÷Pöçd ×V_ÝãYÌ[ý EõUç %ç]çÌ[ý EõçãX Aã_ç "^ç: %ç]çÌ[ý Yçaï»Oôç
åEõ= TÇöã_ ×X_ ]ãX c÷ä¬K÷*' %ç×] CÌ[ý ×VãEõ åY»K÷X ×ZõãÌ[ý TöçEõç[ýçÌ[ý %çãG+ %ç]çÌ[ý c÷çTö»Oôç æ»K÷äQÍö %Xî]X•õ
c÷ãÌ^ ×GãÌ^ä»K÷ C TöFX* %ç]çÌ[ý c÷çãTöÌ[ý _ç×Pö»OôçC %ç×] ]ç×»OôãTö Ì[ýçFãTö YçÌ[ý×»K÷_ç] Xç TöFX ØšöçXç\öçã[ý*
_ç×PöãTö \öÌ[ý ×VãÌ^ VñçQÍöç[ýçÌ[ý TöFX %çÌ[ý åEõçXC =YçÌ^+ %ç]çÌ[ý TöFX ×»K÷_ Xç* %çÌ[ý VñçQÍöçãXçÌ[ý EõUç? åaC
AEõ ^çä¬K÷Töç+ [ýîçYçÌ[ý H»OôãTö »Jôã_×»K÷_ åa+ a]Ì^* VÇYçã`Ì[ý ]çXÇãbÌ[ý »JôçãY VÇ+ ×[ýYÌ[ýÝTö ×VãEõ+ %ç×] [ýçÌ[ý[ýçÌ[ý
YäQÍö ^ç׬K÷_ç], %çÌ[ý ×Y»K÷X ×VãEõÌ[ý WýçÌhõçÌ^ amÉS»ï ]ç×»OôãTö YäQÍö ^ç[ýçÌ[ý %çãG+ -- %ç[ýçÌ[ý %Xî LçÌ^GçÌ^ aãÌ[ý
^ç׬K÷_ç]* A+ EõçÌ[ýãSÌ[ý Zõã_ ×V_ÝãYÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ TöFX %ç]çÌ[ý TöZõçd %ãXEõ»Oôç+ å[ýäQÍö ×GãÌ^×»K÷_* AÌ[ýYãÌ[ý
^×V ×V_ÝãYÌ[ý ]çUç»OôçC Xç åVFãTö Yç+ TöFX EõÝ c÷ã[ý? %ç]çÌ[ý ]ãXÌ[ý `×Nþ -- GçãÌ^Ì[ý åLçÌ[ý VÇä»Oôç+ c÷ç×Ì[ýãÌ^
åZõ_×»K÷_ç]* ]ãX ]ãX YÒçUïXç EõÌ[ýç »K÷çQÍöç %çÌ[ý ×Eõ»K÷Ç + \öç[ýXç %çXãTö YçÌ[ý×»K÷_ç] Xç*
c÷Pöçd+ AEõ»Oôç ×[ý`ç_ c÷çãTöÌ[ý Uç[ýçÌ^ %ç]çÌ[ý AEõ»Oôç c÷çTö %çÌ[ý CÌ[ý %çÌ[ý AEõ»Oôç c÷çãTö %ç]çÌ[ý EgõçWý»Oôç
æ»JôãY WýãÌ[ý AãEõ[ýçãÌ[ý+ ×XãLÌ[ý %çÌ^ãwøÌ[ý ]çMõFçãX å^ æ»OôãX ×XãÌ^×»K÷_ åa AEõ×»Oô %×X³Vî adzVÌ[ý ×`F TöÌ[ýÓS*
%×Tö aÇPöç] Ø‘öçØšöî TöçÌ[ý %çÌ[ý æ»JôçãF YQÍöçÌ[ý ]ãTöç =¬JôTöç* ]ÇF»Oôç \öÝbS åEõç]_ ×EõÜ™öÇ VÊŠTöç ATö»OôÇ EÇõC »JôçYç
YäQÍö×X åa+ åEõç]_ »Jôçc÷×XãTö* %ç]çÌ[ý `Ì[ýÝãÌ[ýÌ[ý amÉS»ï \öçÌ[ý»Oôç ×XãLÌ[ý %LçãÜ™ö TöçÌ[ý c÷çãTö EõFX å^X »Jôã_
×GãÌ^×»K÷_ åa+ a]Ì^* %ç×] £X×»K÷_ç] åa %ç]çÌ^ [ý_×»K÷_ AEõ]ÇF c÷ç×a ×XãÌ^ "×V×V]ç %ç×] åTöç]çÌ^ åV×FãÌ^
åVã[ýç TÇö] ×ZõEõÌ[ý ]TËö EõãÌ[ýç*' VÇ+ c÷çãTö %ç]çãEõ æ»OôãX ×XãÌ^ ×XãLÌ[ý VÇ+ c÷çãTöÌ[ý å[ýQÍö ×VãÌ^ B %Ø‘öç\öç×[ýEõ
LXçÌ[ýãSîÌ[ý ]Wýî ×VãÌ^ YU EõãÌ[ý ×XãÌÌ^ AãEõ[ýçãÌ[ý aç]ãXÌ[ý aç×Ì[ýãTö VñçQÍö Eõ×Ì[ýãÌ^ ×VãÌ^ %ç]çãEõ TöçÌ[ý VÇ+ c÷çãTöÌ[ý
å[ýQÍöçÌ^ %Tö å_çãEõÌ[ý »JôçY åUãEõ aç]ã_ åÌ[ýãF×»K÷_* %çÌ[ýC %ç]çÌ^ å^ åa+ a]Ì^ [ýã_×»K÷_ å^ "×V×V]ç TÇö×]
4
`ÒÝ]×Tö ]ÝÌ[ýç [ýîçXçLÞ
Address :- 2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031.
Phone :- (033)24153664.

×XãL AFçãX åTöç ×Eõ»K÷Ç ãTö+ %çaãTö YçÌ[ýãTö Xç, AFXãTöç Aãaä»K÷ç -- %çÌ[ýç]ãa åVãFç, åEõçãXç ×»JôÜ™öç åX+ --
%çÌ[ý TÇö×] YäQÍö ^çã[ý Xç* %ç×] %ç×»K÷ Xç åTöç]çÌ[ý ×Yä»K÷*'
%ç×] TöFX å^X AEõ %àÇöTö ^Ü—öSç %çÌ[ý TöçÌ[ý aㆠAEõ»Oôç %\ÉöTöYÉ[ýï VÊ`î C %XÇ\öÇ ×TöÌ[ý ×]`ÒãS ×PöEõ
×XãLÌ[ý \öçÌ[ýaç]î ×XãL+ ×PöEõ Ì[ýçFãTö YçÌ[ý×»K÷_ç] Xç* aç]ãXÌ[ý ×[ý`ç_ åFç_ç YÒç†ãS aÝ]çÜ™ö Ì[ýlùÝ éa×XEõãVÌ[ý
]ç»JôÛ £Ì[ýÓ c÷ãÌ^ä»K÷* AãVã`Ì[ý C Yç×EõØ™öçãXÌ[ý éaXîV_ AEõ+ açãU ×]×_Tö A+ ]ç»JôÛ EõãÌ[ý, £WýÇ åYç`çEõ ×VãÌ^
TöçãVÌ[ý æ»JôXç ^çÌ^* %ç]çãVÌ[ý ×VãEõ \öçÌ[ýTöÝÌ^ å`b åTöçÌ[ýãSÌ[ý ]çUçÌ[ý =YÌ[ý VÇ×VãEõ VÇãVã`Ì[ý LçTöÝÌ^ YTöçEõç
TöFX amÉS»ï FÇã_ ×GãÌ^ c÷çCÌ^çÌ^ VÇ_ä»K÷* YTöçEõçÌ[ý aㆠ[ýgçWýç V×QÍö»Oôç WýãÌ[ý VÇLX éa×XEõ ×PöEõ ]É×wïøÌ[ý ]ãTöç
VñçÅ×QÍöãÌ^ %çä»K÷* TöçãVÌ[ý æ»JôçãFÌ[ý Y_EõC å[ýçWý c÷Ì^ YQÍö×»K÷ã_ç Xç* ^×VC %ç×] %TöVÉÌ[ý ×Y»K÷ãX %çÌ[ý %Tö
=ð»JôÇ ãTö TöçãVÌ[ý \öçã_ç\öçã[ý åVFçÌ[ý aÇã^çG Yç+×X* åEõ[ý_]çy TöçãVÌ[ý ]çUçÌ[ý TöçL VÇä»OôçÌ[ý =L”_î åÌ[ýìäVÐÌ[ý
%ç\öçÌ^ MõEõ]Eõ EõãÌ[ý =Pö×»K÷_ ]çãMõ ]çãMõ* %ç]çÌ[ý aç]ãX TöFX ×[ýØ™öÝSï A_çEõçÌ^ C×VãEõ Yç×EõØ™öçãXÌ[ý
éaXîãVÌ[ý Eõçã_ç Ì[ýãIøÌ[ý aç]×Ì[ýEõ åYç`çEõ, Eõçã_ç ×`ãÌ[ýçØ—öçS \Éö×bTö C aÇa×`Tö c÷ãÌ^ EÇõ»JôEõçCÌ^çãLÌ[ý %çÌ[ýC
%ãXEõ - %ãXEõ åY»K÷ãX %ç]çãVÌ[ý A×VãEõÌ[ý ]ãTöç+ CãVÌ[ýC å`b Zõ»OôãEõÌ[ý ]çUçÌ[ý CYãÌ[ý (A×VEõ åUãEõ
åVFã_ YÒU] Zõ»OôEõ c÷ã[ý) AEõ+ Ì[ýEõ] VÇãVã`Ì[ý YTöçEõç a]çX =¬JôTöçÌ^ a]çX Vã‰øÌ[ý =YãÌ[ý c÷çCÌ^çÌ^ VÇ_ä»K÷*
C×VãEõC VÇLX YTöçEõçÌ[ý V×QÍö WýãÌ[ý VñçÅ×QÍöãÌ^ %çä»K÷ AEõ+ \ö׆]çÌ^, £WýÇ åYç`çEõ»Oôç+ ×\ö~ Ì[ýãIøÌ[ý, A»OôÇ EÇõ+ £WýÇ
TöZõçd* [ýçÌ[ý [ýçÌ[ý LÌ^W[ý×X =Pöä»K÷ A×VãEõÌ[ý c÷çLçÌ[ý EõãÌ^Eõ ]çXÇãbÌ[ý ]ãWýî å^X a]ÇäVÐÌ[ý GLÛãXÌ[ý ]ãTöç,
\öçÌ[ýTö]çTöçÌ[ý Xçã]* C×VEõ åUãEõC å\öãa %çaä»K÷ Yç×EõØ™öçX ×L³Vç[ýçV* ×EõÜ™öÇ TöçÌ[ý GLÛX %Tö»Oôç =ð»JôÇ Y^ïÜö™
åYgì»K÷ç׬K÷_ Xç* AÌ[ý EõçÌ[ýS å[ýçWýc÷Ì^ C×VãEõÌ[ý å_çãEõÌ[ý ^Tö L]çãÌ^d c÷ãÌ^×»K÷_, åa»Oôç a‡ö[ýTö: \öçÌ[ýãTöÌ[ý ×VEõ
åUãEõ %ãWýãï EõÌ[ýC Eõ] c÷ã[ý* AÌ[ý EõçÌ[ýS»Oôç %ç×] YãÌ[ý ×Lãpûa EõãÌ[ý åLãXC ×XãÌ^×»K÷_ç]* AÌ[ý EõçÌ[ýS A+ ×»K÷_
å^ -- \öçÌ[ýãTöÌ[ý ×VãEõÌ[ý L×]ãTö \öçÌ[ýãTöÌ[ý å`b åÌ[ý_ ærô`X %ç»Oôç×Ì[ý %VÉãÌ[ý+ åVFç ^çÌ^* %]ÊTöaÌ[ý C %XîçXî
[ýQÍö `c÷Ì[ý åUãEõ AFçãX %çaçÌ[ý aQÍöEõYU FÇ[ý adzVÌ[ý, aÇÌ[ý×lùTö C GçQÍöÝ »Jô_çÌ[ý Yãlù =Yã^çGÝ*
C×VãEõ ×EõÜ™öÇ %XîÌ[ýEõ]* CÌ[ýç [ý_×»K÷_ å^ ålù×Tö-[ýç×QÍö YçÌ[ý c÷ãÌ^ %çaãTö c÷Ì^ %ãXEõFç×X Ì[ýçØ™öç*
Töç+LXî V`ïEõaeFîç \öçÌ[ýãTöÌ[ý ×VEõ åUãEõ %ãXEõ Eõ] UçãEõ YÒ×Tö×VX+* c÷Pöçd+ EõçãX Aã_ç å^ å^+ C×VãEõ
Yç×EõØ™öçãXÌ[ý LÌ^W[ý×X c÷ä¬K÷, TöçÌ[ý aã†-aã†+ A×VEõ åUãEõ AEõ»Oôç »JôçYç Ø‘öÌ[ý [ý_ä»K÷ "]ÇVçÛ [ýçV - ]ÇVÛç[ýçV'* _lùî
EõãÌ[ý åV×F å^ %ç]çÌ[ý+ QöçX×VãEõ AEõ×»Oô æ»K÷ã_ C TöçÌ[ý+ a†Ý açUÝÌ[ýç ]ÇF»Oôç Xç×]ãÌ^ ]ÇãF c÷çTö »JôçYç ×VãÌ^ A+
EõUç [ý_Ëä»K÷* GçãÌ^Ì[ý ]ãWýî åEõ]X ×`Ì[ýË-×`Ì[ýË EõãÌ[ý =äPö×»K÷_ %ç]çÌ[ý åa+a]Ì^* ]ãX YäQÍö ×GãÌ^×»K÷_ ^FX A+
VÇ+ åVã`Ì[ý AEõ+ aㆠaÝ]çÜ™ö ×]_ãXÌ[ý %XÇœöçãXÌ[ý £Ì[ýÓ c÷ãÌ^×»K÷_, B AEõ+ a]Ì^ å[ýçWýc÷Ì^ EõçÌ[ý×Gã_Ì[ý ^ÇãˆùÌ[ýC
aÉ»JôXç c÷ãÌ^×»K÷_* %ç]çÌ[ý ]ÇF åUãEõ %ç»Jô]Eõç+ Wý]Eõ»Oôç å[ý×Ì[ýãÌ^ ×GãÌ^×»K÷_* "Aîç+ »JôÇ Y åc÷ç ^çC, åEõ= ×XãLÌ[ý
åVã`Ì[ý ]ç×»OôãTö VñçÅ×QÍöãÌ^ %Xî åV`ãEõ A+ EõUç [ýã_?' -- æ»K÷ã_mã_ç %[ýçIøç_Ý c÷ã_C \öçã_ç \öçã[ý+
×XãÌ^×»K÷_ %ç]çÌ[ý EõUç»Oôç* aî×Ì[ý %ç׳Oô [ýã_ »JôÇ Y c÷ãÌ^ ×GãÌ^×»K÷_* ×PöEõ+ åTöç CÌ[ýç %ãXEõ æ»K÷ã_]çXÇb, %ç]çÌ[ý
%XÇ\öÉ ×TöÌ[ý aㆠCãVÌ[ý %XÇ\öÉ ×TöÌ[ý YçUïEõî %ãXEõ»Oôç+*

5
`ÒÝ]×Tö ]ÝÌ[ýç [ýîçXçLÞ
Address :- 2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031.
Phone :- (033)24153664.

%ç]çÌ[ý [ýç+ãÌ[ýÌ[ý æ»JôçF ^FX åVF×»K÷_ A+ åLì_Çb \öÌ[ýç %çã[ýG]çFç L]Eõçã_ç %XÇœöçX, ×PöEõ TöFX+
%ç]çÌ[ý [ýÇãEõÌ[ý ]ãWýî %Ü™ö:VÊ×rô åVFãTö Yç׬K÷_ [Ì ýNþ ×XãÌ^ åc÷ç×_ åF_ç, ]çãÌ^Ì[ý åEõç_ åUãEõ [ýç¬K÷ç äEõäQÍö ×XãÌ^
]ç×»OôÌ[ý CYãÌ[ý %ç»K÷çQÍö ×VãÌ^ å]ãÌ[ý åZõ_ç, EõTö `Tö `Tö å]ãÌ^ å^ ×YTöç - Y×Tö - YÇäyÌ[ý aç]ãX _çsúXçÌ[ý
×`EõçÌ[ý c÷ãÌ^ä»K÷ a[ý -- a[ý %ç]çÌ[ý ]ãX %çä»K÷, ^Tö æ»K÷ç»Oô+ TöFX Uç×Eõ, ×EõÜ™öÇ \Çö_ãTö Yç×Ì[ý×X* åa+ a]Ì^ ]ãX
c÷ãTöç åEõX A]X c÷ä¬K÷, åEõX+ [ýç A]X c÷Ì^? =wøÌ[ý Yç+×X, æ»K÷ç»Oô ×»K÷_ç] åTöç Töç+? AFX ]ãX YÒ` LçãG
FÇ[ý AEõ»Oôç VÌ[ýEõçÌ[ý ×»K÷_ ×Eõ - åV`»OôçãEõ A+\öçã[ý F‰ø-×[ýF‰ø EõãÌ[ý åZõ_çÌ[? =wøÌ[ý Yç+×X, [ýQÇ öÍ Ý c÷ãÌ^ åG×»K÷ åTöç
- Töç+* ^ç+ åc÷çEËõ AEõ+ aㆠA]X ]X»Oôç \öãÌ[ý CPöç, \öç__çGç, %çÌ[ý [ýÇãEõÌ[ý ]çãMõ _Ç×EõãÌ^ UçEõç [ýîUçÌ[ý
A]X ×»JôXË×»JôãX %XÇ\öÉ ×Tö %çãG EõFXC =Y_יù Eõ×Ì[ý×X*
]ç»JôÛ EõãÌ[ý éa×XEõãVÌ[ý a]Ø™ö YÒç†S LÇäQÍö AEõ+ »K÷ã³V åHçÌ[ýçÌ[ý ]ãWýî+ TöçãVÌ[ý ^çÌ[ý-^çÌ[ý ×VãEõÌ[ý L×]ãTö
TöçãVÌ[ý AEõ×ÅyTö c÷CÌ^çÌ[ý a]Ì^ åUãEõ+ a]ã[ýTö LXTöçÌ[ý ]ãWýî »Jôç‡û_î _lùî EõãÌ[ý %ç×]C åZõÌ[ýçÌ[ý EõUç å\öã[ý
æ»K÷ã_×»OôãEõ [ý{ç], "%ç×] ×Eõ EõãÌ[ý [ýçÌ[ý c÷[ý [ýç[ýç, TÇö×] %ç]çãEõ [ýç+ãÌ[ý ×XãÌ^ »Jô_'* åa [ý__, "AFXC åTöç
]É_ ×L×Xa»Oôç+ åVFã_ Xç, [ýç+ãÌ[ý åGã_ c÷ã[ý? B åVãFç aÉÌ[ýL »Jôã_ ^çä¬K÷,' FÇ[ý WýÝãÌ[ý WýÝãÌ[ý åVFç ^çä¬K÷ VÇ-
×VãEõ+ YTöçEõçmã_ç ãXã] %çaä»K÷ Eõç»K÷çEõç×»K÷* AãEõ[ýçãÌ[ý ×XÌ^] ×]×_ãÌ^ H×QÍöãTö åHç×bTö ×VãXÌ[ý aÉ^ïçäØ™öÌ[ý açãU
açãU+ VÇ+ åVã`Ì[ý YTöçEõçÌ[ýC å]_-[ýµùX c÷Ì^ YÒ×Tö×VX* %ç[ýçÌ[ý %çGç]ÝEõç_ H×QÍöãTö åHç×bTö aÉã^ïçVãÌ^Ì[ý açãU
- açãU A+ YTöçEõç åTöç_ç c÷ã[ý* "TÇö×] åVFãTö UçãEõç, %ç×] åTöç]çãEõ [ýç+ãÌ[ý ×XãÌ^ ^çã[ýç, ×»JôÜ™öç EõãÌ[ýç Xç*'
×»JôÜ™öç åTöç a×Töî+ Eõ×Ì[ý×X ×Eõ»K÷Ç Töã[ý åY»K÷ãXÌ[ý å^ VÇ×VãEõÌ[ý Ùa×QÍö ×»K÷_ Zõ»OôãEõÌ[ý ]çUçÌ[ý CYãÌ[ý CPöçÌ[ý
LXî åaFçãX ]ç×»Oô åUãEõ Zõ»OôãEõÌ[ý »K÷çãV %[ý×Wý å^ %L؃ö å]ãÌ^, YÇÌ[ýÓb C [ýç¬K÷ç-[ýäÇ QÍöçÌ[ýç L]ç c÷ãÌ^×»K÷_, TöçÌ[ýç
TöFX Xç]çÌ[ý LXî %çYÒçS æ»Jôrôç EõÌ[ýä»K÷* %ç]çãVÌ[ý aç]ãX ^çÌ[ýç [ýãa×»K÷_ TöçÌ[ýçC %×ØšöÌ[ý c÷ãÌ^ =Pöä»K÷* åEõ=
åEõ= [ýç =äPöC YQÍöä»K÷* ×EõÜ™öÇ %ç×] Xç×TöÌ[ý [ýç§[ýµùãXÌ[ý ]ãWýî TöFXC %×[ý»Jô_ VñçÅ×QÍöãÌ^+ %ç×»K÷*
%çÌ[ý ^FX ]çy VÇä»Oôç YTöçEõçÌ[ý ]ãWýî ×[ýHdFçãXEõ [ýç×Eõ TöFX æ»K÷ã_×»Oô aç]ãXÌ[ý ×VãEõ c÷îç׉øEõîç]
Eõîçã]Ì[ýçÌ^ »K÷×[ý åTöç_çÌ^ [ýîØ™ö %Xî AEõ×»Oô ×`F æ»K÷ã_ãEõ åQöãEõ [ý_ã_ç %ç×] Aãa åTöç]çãEõ »K÷çQÍö×»K÷* AEõ»OôÇ
%ãYlùç EõãÌ[ýç* [ýã_+ åa %ç]çãEõ £ˆù åY»K÷ãX HÇãÌ[ý+ TöçÌ[ý _¶‘öç-_¶‘öç YVãlùãY ]ǧãTöÛÌ[ý ]ãWýî ZgõçEõç LçÌ^GçÌ^
AãX VñçQÍö Eõ×Ì[ýãÌ^ ×VãÌ^+ >ˆùÛ`Ÿçãa »K÷Ç ä»Oô »Jôã_ åG_ TöçÌ[ý Eõîçã]Ì[ýç ×XãTö* %ç×] »JôÇ Y EõãÌ[ý VñçÅ×QÍöãÌ^ TöFX åa+
]çXÇãbÌ[ý æ؃öçãTöÌ[ý ×VãEõ Töç×EõãÌ^ FgLÇ ×»K÷_ç] æ»K÷ã_ãVÌ[ý Eõç=ãEõ åVFãTö Yç+ ×EõXç*
A+ a]Ì^ %ç]çÌ[ý aç]ãX %Xî AEõLX ]Wýî[ýÌ^•õ ×`F \öVãÐ _çEõ A×GãÌ^ Aãa c÷çTöãLçQÍö EõãÌ[ý
X]›õçÌ[ý EõãÌ[ý [ýä{X, "%çYXçÌ[ý \öçã_ç å_ãGä»K÷? amÉS»ïOôç åVãFä»K÷X åTöç?
%ç×] åEõçXC×VXC AÌ[ý %çãG \öVÐã_çEõãEõ åVãF×»K÷ [ýã_ ]ãX YQÍö×»K÷_ Xç* >×X ×EõÜ™öÇ FÇ[ý Y×Ì[ý×»JôTö
]çXÇãbÌ[ý ]ãTöç+ %ç]çÌ[ý ×VãEõ A×GãÌ^ Aã_X, c÷çTö ×VãÌ^ %ç]çãEõ Ì[ýçØ™öçÌ[ý WýçãÌ[ýÌ[ý ×VãEõ a×Ì[ýãÌ^ ×XãÌ^ %ç[ýçÌ[ýC
[ý_ã_X, "%çYXçÌ[ý \öçã_ç å_ãGä»K÷ åTöç ]ç?' %ç×] AEõ»OôÇ ×[ý×Øö‚Tö c÷ã_C CgãEõ [ýã_×»K÷_ç], "[ýç[ýç, \öçã_ç åTöç
×X¸JôÌ^+ _çGä»K÷, ^ç %ç]çÌ[ý Yãlù åVFç a×Töî+ %a‡ö[ý ×»K÷_ ×Eõ EõãÌ[ý å^ åa»Oôç a‡ö[ý c÷_ Lç×X Xç* Tö[ýÇ
AC ×PöEõ å^ åEõçUçÌ^ å^X AEõç»Oôç å[ýVXçC LçGä»K÷* c÷Ì^ãTöç %ç]çÌ[ý [ýÌ^aL×XTö Øö‚Ê×Tö C %ç×] [ýçIøç_Ý [ýã_*
6
`ÒÝ]×Tö ]ÝÌ[ýç [ýîçXçLÞ
Address :- 2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031.
Phone :- (033)24153664.

TÇö×]C åTöç ]ãX c÷ä¬K÷ %ç×] ^ç [ý_ãTö »Jôç+×»K÷ [ýÇMõãTö YçÌ[ýä»K÷ç ×X`ŸÌ^+* %çLãEõ ^ç %ç×] åVF_ç] TöçÌ[ý LXî
a[ýä»JôãÌ^ å[ý`Ý Vç] ×VãTö c÷ãÌ^ä»K÷ [ýçIø_ç %çÌ[ý Yçtç[ýãEõ* Töç+ Xç [ýç[ýç? ×EõÜ™öÇ ^çÌ[ý LXî åVFãTö åY_ç]
TöçãEõ %çÌ[ý åVFãTö Yç׬K÷Xç*' \öVÐã_çEõ aç]ãXÌ[ý ×VãEõ %çIÇø_ TÇöã_ åV×FãÌ^ ×Vã_X, "C+ åTöç %ç]çÌ[ý æ»K÷ã_,
»K÷×[ý TÇö_ä»K÷* ×XãLÌ[ý c÷îç׉øEõîç]-A C »K÷×[ý TÇö_×»K÷ã_ç, aç]ãX åUãEõ %çYXçãEõ åVFãTö åYãÌ^ Eõîçã]Ì[ýç»Oôç %çÌ[ý
EõçÌ[ýC c÷çãTö ×VãÌ^ %çYXçãEõ ×XãÌ^ ×GãÌ^×»K÷ã_ç, B å^ AFX %ç[ýçÌ[ý »K÷×[ý TÇö_ä»K÷*' %ç×] [ý__ç], "[ýç[ýç %ç×]
AEõ»OôÇ ^ç+ CãEõ AEõ»OôÇ %çVÌ[ý EõãÌ[ý %ç×a*' æ»K÷ã_»OôçÌ[ý Eõçä»K÷ ×GãÌ^ CÌ[ý ]çUç»Oôç WýãÌ[ý CãEõ %ç×] ^FX %çVÌ[ý
EõãÌ[ý %ç`Ý[ýïçV EõÌ[ý×»K÷_ç] TöFX æ»K÷ã_×»Oô CãVÌ[ý Yçtç[ýÝ Ì[ýÝ×TöãTö %ç]çÌ[ý cg÷çÅ»OôÇ »K÷gÇ ãÌ^ YÒSç] EõãÌ[ý %ç]çÌ[ý VÇ-c÷çTö
WýãÌ[ý [ýã_×»K÷_, "]ç, %ç]çÌ[ý ]ç åX+* Töç+ å^ åEõçXC ]çãEõ %`Nþ C VÉ[ýï_ åVFã_ %ç]çÌ[ý ^Tö EõçL+ UçEõ
%ç×] TgöçãEõ åa[ýç C açc÷çã^îÌ[ý LXî ^ç+* %ç×] [ý__ç], "TÇö×] \öç+ %ç]çãEõ ]ç [ý_»K÷ åEõX? %ç]çÌ[ý
Xç×TöÌ[ý a]çX TÇö×]*' æ»K÷ã_»Oôç ]ÇF XÝ»JôÇ EõãÌ[ý EõUç [ý_×»K÷_ [ýã_ åV×F×X, c÷Pöçd+ ]ÇF TÇöã_ %ç]çÌ[ý ×VãEõ ^FX
TöçEõç_ TöFX åVF_ç] TöçÌ[ý VÇ-æ»JôçF »OôEËõ»OôãEõ _ç_ %çÌ[ý Lã_ \öÌ[ýç, æ»JôçãFÌ[ý YçTöç åZõ_ã_+ L_ MõãÌ[ý
YQÍöã[ý ]ãX c÷׬K÷_* åa %ç[ýçÌ[ý [ý__ å^, "%ç]çÌ[ý ]çãEõ+ FgãÇ L ×X+, å^ a[ý ]çãÌ^Ì[ý VÌ[ýEõçÌ[ý æ»K÷ã_Ì[ý åa[ýç C
açc÷çã^îÌ[ý LXî* A+\öçã[ý+ %ç]çÌ[ý ]çãÌ^Ì[ý åa[ýç - YÉLç %ç×] Eõ×Ì[ý* å^ ]ç %ç]çÌ^ æ»K÷äQÍö »Jôã_ ×GãÌ^ã»K÷
×Eõ»K÷Ç ×VX %çãG*' ×Eõ LçXçã[ýç %ç×] æ»K÷ã_»OôçãEõ? WýXî[ýçV - %ç`Ý[ýïçV - a]ã[ýVXç? ×Eõ Lç×X, ×Eõ»K÷Ç + %ç]çÌ[ý
CãEõ åV[ýçÌ[ý åX+* C-+ åTöç %ç]çÌ[ý AEõ»Oôç ×[ýÌ[ýç»Oô `ÉSîTöç ×Eõ»KÇ÷lùãSÌ[ý LXî c÷ã_C \öãÌ[ý ×VãÌ^×»K÷ã_ç* Töã[ý CÌ[ý
[ýç[ýçÌ[ý aTöEïõ æ»JôçF a[ýa]Ì^+ ]ãX c÷Ì^ æ»K÷ã_Ì[ý ×VãEõ aLçG UçãEõ*
%ç×] ×Eõ»K÷Ç [ý_çÌ[ý %çãG+ æ»K÷ã_Ì[ý G_ç L×QÍöãÌ^ ×XãÌ^ - "»Jô_Ë å[ý»Oôç »Jô_Ë' [ý_ãTö [ý_ãTö _¶‘öç _¶‘öç Yç
åZõã_ ×\öäQÍöÌ[ý ]ãWýî ×]ã_ åG_* %ç×] TöFX \öç[ýãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý×»K÷_ç] CÌ[ýç ×Eõ »Jôã_ åG_? Xç]»OôçC LçXç
c÷Ì^×X, åEõçUçÌ^ UçãEõ [ýã_×X, %çãG EõFXC åV×F×X, åEõ CÌ[ý ]ç? åa %ç]çÌ[ý å]ãÌ^Ì[ý EõUç [ýã_ åG_ ×Eõ?
æ»K÷ã_»Oôç ×Eõ %ç]çÌ[ý TÇöÌ^ç+! ×Eõ Lç×X! CÌ^çGç V`ïX %ç]ÊTöÇ î ]ãX Ì[ýçFçÌ[ý LXî+ å[ýçWýc÷Ì^ ×[ýWýçTöçÌ[ý A+
Y×Ì[ýEõ”XçÌ[ý YÒãÌ^çG, %ç]çÌ[ý YÒ×Tö** lù×SãEõÌ[ý ×ZõãÌ[ý YçCÌ^ç**
Eõ×[ý XLÌ[ýÓ_ åTöç [ýã_+×»K÷ã_X å^ : -----
åTöç]çÌ[ý ]c÷ç×[ýã`Ÿ ×Eõ»K÷Ç c÷çÌ[ýçÌ^ Xç åTöç YÒ\öÇ **
Name :- Mira Banerjee Age :- 69 Years
Address :- 2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031.
Phone :- (033)24153664.

7
`ÒÝ]×Tö ]ÝÌ[ýç [ýîçXçLÞ
Address :- 2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031.
Phone :- (033)24153664.

×[ýGTö +eÌ[ýç×L 2004 aãX %ç]çÌ[ý AEõ]çy å]ãÌ^ Ø‘öGÞÌ^ç Tö×S]ç »JôävôçYçWýîçÌ^ AÌ[ý ×[ýãÌ^çGL×XTö ^Ü—öSçÌ[ý
=Y_יùãTö lùãXãEõÌ[ý LXîC å^ YÒã_Y ×VãÌ^×»K÷_, %ç]çÌ[ý åa+ Y×Ì[ý»JôÌ^ Xç LçXç ×EõÜ™öÇ %çg±ÁçÌ[ý - YÌ[ý]ç±ÁÝÌ^
×`F Xç×TöãEõ %ãXEõ Øö‚Ê×Tö C £ã\ö¬K÷çac÷ A+ å_Fç×»Oô =daGï EõÌ[ý_ç] **
£\ö]Ø™öÇ
`ÒÝ]×Tö ]ÝÌ[ýç [ýîçXçLÞ