You are on page 1of 10

NGH NH v Sng ki n - D tho 3 (9/07)

CHNH PH

Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25/12/2001; Cn c Lut Khoa hc v Cng ngh ngy 09/6/2000; Cn c Lut Thi ua, khen thng ngy 26/11/2003; Xt ngh ca B trng B Khoa hc v Cng ngh, NGH NH: CHNG I NHNG QUY NH CHUNG

iu 1. Phm vi iu chnh Ngh nh ny quy nh chi tit v iu kin, th tc cng nhn sng kin, quyn ca tc gi sng kin v ch sng kin trong vic ng k, p dng v chuyn giao sng kin, cc bin php thc y hot ng sng kin v qun l nh nc v hot ng sng kin nhm thc y phong tro lao ng sng to v tiu chun ha sng kin trong hot ng thi ua, khen thng. iu 2. i tng p dng 1. Ngh nh ny p dng i vi t chc, c nhn Vit Nam c hot ng sng kin. 2. Ngh nh ny cng p dng i vi t chc, c nhn nc ngoi c hot ng to ra v p dng sng kin ti Vit Nam, tr trng hp iu c quc t m Vit Nam k kt hoc tham gia c quy nh khc vi quy nh ca Ngh nh ny. iu 3. Tc gi sng kin, ch sng kin 1. Tc gi sng kin l ngi to ra sng kin bng chnh lao ng sng to ca mnh; ng tc gi sng kin l nhng tc gi cng nhau to ra sng kin chung. Ngi ch u t, h tr v k thut, vt cht trong qu trnh to ra sng kin khng c coi l tc gi sng kin. 2. Ch sng kin c th l: a. Tc gi sng kin; b. T chc, c nhn giao vic, thu vic hoc u t kinh ph, phng tin vt cht to ra sng kin nu khng c tho thun khc vi tc gi; c. Ngi c chuyn giao sng kin theo quy nh ca php lut. iu 4. Sng kin, cc iu kin cng nhn sng kin 1. Sng kin l gii php k thut, gii php qun l, gii php tc nghip hoc gii php ng dng tin b k thut p ng cc iu kin sau: a. C tnh mi trong phm vi c quan, t chc; b. c p dng hoc p dng th v mang li li ch thit thc. 2. Sng kin c coi l mi i vi mt c quan, t chc nu trong phm vi c quan, t chc tnh n trc ngy np n ng k sng kin hoc ngy p

dng sng kin (tnh theo ngy no sm hn), sng kin p ng cc iu kin sau: a. Cha c bc l cng khai di hnh thc s dng, m t bng vn bn hay bt k hnh thc no khc n mc cn c vo c th thc hin ngay c; b. Cha c p dng, a vo k hoch p dng, ph bin hoc chun b cc iu kin p dng, ph bin; c. Cha c quy nh thnh tiu chun, quy trnh, quy phm bt buc phi thc hin; d. Khng trng vi ni dung ca gii php ng k sng kin trc. 3. Sng kin c coi l mang li li ch thit thc nu vic p dng sng kin mang li hiu qu kinh t (nng cao nng sut lao ng, gim chi ph sn xut, nng cao cht lng sn phm, dch v, hiu qu k thut), hoc li ch x hi (nng cao iu kin an ton lao ng, ci thin iu kin sng, lm vic bo v mi trng, sc kho). 4. Sng kin p ng cc iu kin nu ti khon 1, 2, 3. iu ny c gi l sng kin cp c s. Sng kin c gi l sng kin cp a phng hoc cp ngnh nu sng kin c tnh mi trong phm vi a phng hoc ngnh v p ng cc iu kin quy nh ti cc khon 1 v 3 iu ny. iu 5. Ni dung ca sng kin 1. Ni dung ca sng kin l to ra hoc ci tin gii php k thut, gii php qun l, gii php tc nghip hoc gii php ng dng tin b k thut. 2. Gii php k thut, bao gm: a. C cu (my mc, thit b, cng c lao ng, sn phm kt cu cng trnh...); b. Cht (vt liu, thc phm, dc phm, m phm, chng vi sinh, ch phm sinh hc...); c. Ging cy trng, ging vt nui; d. Quy trnh (quy trnh cng ngh; phng php kho st, thit k, thi cng; k thut chn nui, trng trt; phng php chn on, cha bnh cho ngi, ng vt v thc 3. Gii php qun l l phng php t chc (b tr nhn lc, my mc, thit b, dng c, nguyn liu, vt liu...), iu hnh, kim tra, gim st cng vic kinh doanh (sn xut, thng mi, dch v), hnh chnh, s nghip... 4. Gii php tc nghip l phng php thc hin thao tc nghip v trong cng vic kinh doanh (sn xut, thng mi, dch v), trong cng tc qun l hnh chnh, s nghip, trong c: a. Phng php thc hin cc th tc hnh chnh (tip nhn, x l h s, n th, ti liu); b. Phng php thm nh, gim nh; c. Phng php ging dy, hun luyn ngi v ng vt; 5. Gii php ng dng tin b k thut l k thut, b quyt p dng mt gii php k thut bit vo thc tin. CHNG II NG K SNG KIN iu 6. ng k sng kin

1. mt gii php c cng nhn l sng kin, ngi c quyn ng k sng


kin phi np n ng k sng kin cho c quan, t chc c thm quyn theo quy nh ti khon 2 v khon 3 iu ny. 2. Cc t chc c nhn sau y c quyn ng k sng kin: a. i vi sng kin ca ngi lao ng, tc gi sng kin c quyn ng k sng kin vi ch sng kin l c quan, t chc ni mnh lm vic; b. Ch sng kin c quyn ng k sng kin vi c quan qun l khoa hc, cng ngh ca ngnh, a phng. 3. Cc c quan, t chc sau y c thm quyn tip nhn, xem xt n ng k sng kin v cng nhn sng kin (sau y gi l t chc ng k sng kin): a. C quan, t chc l ch sng kin l t chc ng k sng kin i vi sng kin ca ngi lao ng c to ra trong c quan, t chc ca mnh; b. Cc S Khoa hc v Cng ngh l t chc ng k sng kin i vi sng kin cp c s, sng kin cp tnh ca cc t chc, c nhn a phng thuc phm vi qun l ca mnh; c. C quan qun l khoa hc, cng ngh ca B, c quan ngang B l t chc ng k sng kin i vi sng kin cp c s v sng kin cp ngnh c ni dung thuc ngnh, lnh vc qun l ca mnh. iu 7. n ng k sng kin 1. n ng k sng kin phi bao gm cc ni dung sau: a. H, tn v a ch ca ngi np n ng k sng kin; b. H, tn v a ch ca tc gi hoc cc ng tc gi sng kin; c. Tn sng kin v lnh vc p dng; d. M t bn cht ca sng kin; e. Cc iu kin cn thit p dng sng kin; f. Li ch thu c do p dng sng kin (nu gii php c p dng hoc p dng th); hoc li ch d kin thu c khi p dng sng kin (nu gii php cha c p dng hoc p dng th). 2. Trng hp sng kin c ni dung n gin hoc tc gi sng kin khng nng lc m t bn cht ca sng kin, tc gi sng kin c th trnh by bng ming vi t chc ng k sng kin c hng dn lm n ng k sng kin. T chc ng k sng kin c ngha v gip ngi ng sng kin hon thnh n ng k sng kin. iu 8. Tip nhn, x l n ng k sng kin 1. T chc tip nhn n ng k sng kin c trch nhim ghi nhn ngy tip nhn n tin hnh xem xt n v thng bo cho ngi ng k sng kin v vic chp nhn n, yu cu sa i, b sung n hoc t chi chp nhn n trong thi hn 1 thng k t ngy nhn n. 2. Trng hp chp nhn n, t chc ng k sng kin phi thng bo cho ngi np n bng vn bn v vic n c chp nhn v ghi nhn cc thng tin lin quan ca n v lu gi h s n. 3. Trng hp n cn c thiu st, t chc ng k sng kin phi thng bo cho ngi np n bng vn bn v nhng thiu st cn khc phc n c chp nhn v n nh thi hn dnh cho vic khc phc, sa cha thiu st l 1 thng tnh t ngy thng bo. Nu ngi np n khng khc phc, sa cha thiu st t yu cu trong thi hn nu trn, t chc ng k sng kin thng

bo bng vn bn cho ngi ng k sng kin v vic t chi chp nhn n, trong c nu r l do t chi. iu 9. Cng nhn sng kin 1. i vi gii php cha c p dng th, t chc ng k sng kin c trch nhim xem xt, nh gi tnh kh thi ca gii php nu trong n quyt nh c hay khng t chc p dng th gii php c c s nh gi li ch thu c do p dng sng kin. Trng hp gii php c quyt nh a vo p dng th, t chc ng k sng kin phi thng bo bng vn bn cho ngi np n phi hp trin khai thc hin. 2. Cc c quan qun l khoa hc v cng ngh ca cc ngnh v a phng c trch nhim tm chn v yu cu hoc thu t chc, c nhn thch hp thc hin vic p dng th sng kin nu ti khon 1 iu ny theo yu cu v vi kinh ph ca ngi np n ng k sng kin. 3. Trong thi hn 1 thng tnh t ngy nhn n i vi gii php c p dng hoc p dng th, hoc tnh t khi c kt qu p dng th nu ti cc khon 1 v 2 iu ny, t chc ng k sng kin phi xem xt v quyt nh cng nhn gii php nu trong n l sng kin nu khng chng minh c rng gii php khng p ng mt trong cc iu kin quy nh ti iu, 3 Ngh nh ny. Quyt nh cng nhn sng kin phi c trao cho ngi np n ng k. 4. Quyt nh cng nhn sng kin phi ghi nhn cc thng tin sau: a. Tn sng kin; b. H, tn, a ch ca tc gi sng kin; c. Nhng ngi tham gia p dng th sng kin; d. Ngy np n ng k sng kin; e. Ngy bt u p dng th sng kin; f. Ngy cng nhn sng kin; g. Tm tt ni dung sng kin; h. Li ch kinh t - x hi thu c do p dng sng kin; i. Mc th lao, mc thng cho tc gi sng kin, ngi p dng th sng kin; j. Thi hn hng th lao. iu 10. Hi ng sng kin 1. Vic cng nhn sng kin do ngi ng u c quan, t chc ng k sng kin quyt nh trn c s xem xt kin ca Hi ng sng kin. 2. Hi ng sng kin c thnh lp theo quyt nh ca ngi ng u t chc ng k sng kin v phi bao gm chuyn gia c trnh chuyn mn v lnh vc c lin quan n ni dung sng kin, i din cng on ca t chc ni tc gi lm vic (i vi sng kin ca ngi lao ng). 3. Ngi ng u c quan, t chc ng k sng kin phi bo m tnh khch quan, trung thc ca Hi ng sng kin trong vic xem xt, cng nhn sng kin. Trng hp c cn c nghi ng v tnh khch quan, trung thc ca bt k thnh vin no trong Hi ng sng kin, ngi ng u c quan, t chc ng k sng kin phi quyt nh thay th thnh vin . 4. Trng hp tc gi l ngi ng u c quan, t chc ng k sng kin, kin ca Hi ng sng kin c chuyn cho ngi ng u c quan qun l cp trn trc tip xem xt quyt nh vic cng nhn sng kin.

Chng III QUYN V NGHA V CA T CHC C NHN I VI SNG KIN iu 11. Quyn v ngha v ca ch sng kin 1. Ch sng kin c cc quyn sau y: a. ng k sng kin theo quy nh ti iu 6 Ngh nh ny; b. p dng sng kin; c. Chuyn giao sng kin cho t chc, c nhn khc p dng. 2. Ch sng kin c ngha v tr th lao, tr thng cho tc gi sng kin v nhng ngi trc tip tham gia p dng sng kin ln u theo quy nh ti iu 12 v iu 13 Ngh nh ny. 3. Vic p dng, chuyn giao sng kin khng c xm phm quyn s hu tr tu ang c bo h, cc quyn v li ch hp php ca t chc, c nhn khc. 4. i vi sng kin l i tng chuyn giao cng ngh (gii php k thut, gii php ng dng tin b k thut), vic chuyn giao sng kin cho c quan, t chc khc p dng c thc hin theo quy nh ca php lut v chuyn giao cng ngh. iu 12. Ngha v tr th lao, tr thng cho tc gi sng kin 1. i vi sng kin do tc gi to ra trong khi thc hin nhim v c giao, c thu hoc c u t kinh ph, phng tin, vt cht, ch sng kin c ngha v tr th lao hoc tr thng cho tc gi sng kin theo quy nh ti cc khon 2, 3 v 4 iu ny. 2. Ch sng kin l t chc kinh doanh c ngha v tr th lao cho tc gi sng kin: a. Th lao hng nm trong 5 nm u tin p dng sng kin, vi mc ti thiu l 10% tin lm li thu c do p dng sng kin ca mi nm p dng, trong thi hn 01 thng tnh t ngy kt thc mi nm p dng; hoc b. Trng hp khng tnh c tin lm li do p dng sng kin, th lao mt ln vi mc t 500.000 ng n 50.000.000 ng, tu thuc vo hiu qu, phm vi p dng sng kin, trong thi hn 01 thng tnh t ngy cng nhn sng kin; hoc c. Th lao mi ln chuyn giao sng kin cho t chc, c nhn khc p dng trong 5 nm u tin p dng sng kin, vi mc ti thiu bng 15% gi chuyn giao, trong thi hn 0 1 thng tnh t ngy nhn thanh ton ca mi ln chuyn giao. 3. Ch sng kin l c quan qun l, hnh chnh, s nghip ca nh nc, c ngha v tr tin thng cho tc gi sng kin theo php lut v thi ua, khen thng. 4. Trng hp sng kin ang c bo h s hu tr tu (di danh ngha sng ch, thit k b tr mch tch hp bn dn hoc kiu dng cng nghip, ging cy trng, quyn tc gi) ngha v tr tin th lao cho tc gi sng kin c thc hin theo quy nh ca Lut S hu tr tu.

iu 13. Ngha v tr th lao, tr thng cho ngi trc tip tham gia p dng sng kin ln u T chc p dng sng kin c ngha v tr tin th lao hoc tin thng cho nhng ngi tham gia p dng sng kin ln u vi mc ti thiu bng 20% mc th lao hoc mc thng cho tc gi sng kin quy nh ti iu 12 Ngh nh ny. iu 14. Quyn v ngha v ca tc gi sng kin, ngi tham gia p dng sng kin 1. Tc gi sng kin c cc quyn sau y: a. ng k sng kin theo quy nh ti iu 6 Ngh nh ny; b. Nhn tin th lao, tin thng quy nh ti iu 12 Ngh nh ny; c. Hng cc ch khuyn khch khc theo quy nh ca php lut v thi ua, khen thng. 2. Ngi tham gia p dng sng kin ln u c quyn nhn tin th lao, tin thng quy nh ti iu 13 Ngh nh ny. 3. Tc gi sng kin, ngi tham gia p dng sng kin ln u c cc ngha v sau y: a. Cung cp y thng tin v sng kin cho t chc ng k sng kin; b. Tham gia trin khai p dng sng kin; c. Gi b mt thng tin theo tho thun vi ch sng kin v theo quy nh ca php lut. iu 15. Xc nh tin lm li do p dng sng kin 1. Tin lm li do p dng sng kin l tng s tin tit kim c t tt c cc ngun lc sn xut (nhn lc, tin vn, nguyn liu, nhin liu, vt liu, nng lng, khu hao ti sn c nh...) t c trc tip t vic p dng sng kin. 2. Nhng li ch gin tip t vic p dng sng kin, v d nhng khon tit kim c t nhng khon khng phi l chi ph trc tip cho qu trnh p dng sng kin hoc li ch thu c t vic tip tc s dng nhn lc, tin vn, nguyn liu, nhin liu, vt liu... tit kim c do p dng sng kin, u khng c tnh khi xc nh tin lm li. 3. Li ch trc tip c xc nh trn c s so snh thc trng kinh t, k thut trc v sau khi p dng sng kin.

Chng IV CC BIN PHP THC Y HOT NG SNG SNG KIN iu 16. Ph bin sng kin 1. C quan qun l khoa hc ca cc ngnh Trung ng v a phng c trch nhim thc hin cc bin php sau y ph bin sng kin thuc lnh vc qun l ca ngnh mnh: a. Cng b thng tin v sng kin trn cc bo, tp ch, mng thng tin ca B, ngnh, a phng theo yu cu ca ch sng kin; b. T chc dch v mi gii chuyn giao sng kin v cc sn giao dch v sng kin (hi ch, trin lm); h tr vic chuyn giao sng kin thuc quyn ca Nh nc, thuc quyn ca cc c nhn, t chc khng c nng lc p dng sng kin;

c. H tr vic trin khai p dng sng kin ln u; d. Thng lng mua ton b quyn ca ch sng kin i vi sng kin cng b, ph bin p dng rng ri i vi nhng sng kin c kh nng p dng rng ri v kh nng mang li li ch to ln cho x hi; e. Ph bin rng ri cc sng kin l gii php qun l v tc nghip thuc ca ngi lao ng trong lnh vc qun l hnh chnh, s nghip ca nh nc v cc sng kin to ra do s dng kinh ph v phng tin vt cht ca Nh nc m c bo h s hu tr tu. 2. C quan, t chc trc tip cung cp dch v mi gii c thu ph mi gii theo mc tho thun vi ch sng kin, hoc trong trng hp khng c tho thun, theo mc bng 10% gi tr hp ng k kt qua dch v mi gii. iu 17. Khuyn khch phong tro thi ua lao ng sng to 1. C quan qun l nh nc v khoa hc v cng ngh cc ngnh, cc cp c trch nhim ch tr, phi hp vi cc t chc Cng on, on Thanh nin v Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut thc hin cc bin php khuyn khch qun chng tham gia cc phong tro thi ua sng to di cc hnh thc hot ng sau y: a. T chc cc hi thi sng to, trin lm kt qu lao ng sng to ca a phng, B, ngnh v ton quc; b. T chc cc cu lc b sng to; c. Ph bin, tuyn truyn cc in hnh trong phong tro thi ua sng to; d. T chc nh gi, cng nhn sng kin hng nm trn phm vi ngnh, a phng v ton quc v khen, thng, tng cc danh hiu vinh d cho cc t chc, c nhn c sng kin c p dng rng ri v mang li li ch thit thc cho x hi. 2. Kinh ph trin khai thc hin cc hot ng nu ti khon 1 iu ny c trch t ngun ngn sch nh nc u t cho hot ng khoa hc v cng ngh v cc ngun ti tr khc. Cc c quan nu ti khon 1 iu ny c trch nhim lp k hoch v d tr kinh ph hng nm cho hot ng sng kin theo hng dn ca B Khoa hc v Cng ngh v B Ti chnh. iu 18. Khuyn khch t chc, c nhn hot ng sng kin 1. T chc p dng sng kin, c quan qun l khoa hc v cng ngh c th p dng cc bin php sau y khuyn khch tc gi sng kin: a. u tin khi xem xt nng lng, nng bc th, o to nng cao trnh v hng cc ch phc li khc; b. Khen, thng, phong, tng cc danh hiu vinh d; c. u tin xem xt, cp kinh ph cho nghin cu pht trin v hon thin sng kin; d. u tin trong vic xem xt, cp kinh ph cho thc hin cc ti nghin cu mi; e. To iu kin thun li trin khai p dng sng kin. 2. C quan qun l khoa hc v cng ngh p dng cc bin php khen, thng, u tin trong vic ph duyt v cp kinh ph thc hin cc ti nghin cu cho cc c quan, t chc c thnh tch xut sc trong vic to ra v p dng sng kin. 3. C quan qun l ngnh c thnh tch xut sc trong vic ph bin sng kin c khen, thng, u tin cp kinh ph cho hot ng sng kin.

iu 19. Kinh ph cho hot ng sng kin 1. T chc sn xut, kinh doanh c tp Qu pht trin khoa hc v cng ngh u t cho hot ng sng kin. Chi ph cho vic to ra v p dng sng kin, tr tin th lao, tr tin thng cho tc gi sng kin, ngi ng k p dng sng kin c tnh vo chi ph hp l khi xc nh thu nhp chu thu. 2. C quan, t chc ca Nh nc t ch v ti chnh c s dng ngun thu ca mnh chi cho hot ng sng kin. 3. C quan, t chc hot ng bng tin ngn sch Nh nc c s dng kinh ph t ngn sch nh nc cp theo k hoch hng nm chi cho hot ng sng kin.

CHNG V QUN L HOT NG SNG KIN iu 20. T chc hot ng sng kin trong cc c quan, t chc ca Nh nc 1. Th trng c quan, t chc ca Nh nc, tu theo tnh hnh thc t, thnh lp b phn chuyn trch v sng kin, Hi ng sng kin, hoc ch nh b phn bn chuyn trch (ph trch k thut, k hoch, kinh doanh, Hi ng thi ua khen thng . . . ) thc hin chc nng qun l hot ng sng kin trong phm vi c quan, t chc mnh. 2. Nhim v qun l hot ng sng kin trong c quan, t chc ca Nh nc bao gm: a. Ban hnh cc vn bn hng dn, qun l hot ng sng kin ph hp vi iu kin thc t ca mnh; b. T chc thc hin th tc ng k, p dng v cng nhn sng kin theo quy nh ti Ngh nh ny; c. Thc hin cc bin php khuyn khch tc gi sng kin, ngi ng k p dng sng kin v y mnh phong tro thi ua sng to trong c quan, t chc mnh. iu 21. Qun l nh nc v hot ng sng kin 1. Chnh ph thng nht qun l nh nc v hot ng sng kin. 2. Ni dung qun l nh nc v hot ng sng kin bao gm: a. Xy dng, ban hnh cc vn bn quy phm php lut, chnh sch, chin lc, quy hoch, k hoch pht trin hot ng sng kin; b. Thc hin cc bin php thc y phong tro qun chng thi ua sng to v pht huy sng kin; c. Thc y vic ph bin, nhn rng vic p dng cc sng kin c to ra hoc trng mua bng ngn sch nh nc , c ch sng kin hin cho x hi; d. Bo v quyn li hp php ca Nh nc, ca t chc v c nhn trong hot ng sng kin;

e. T chc thi hnh cc quy phm php lut v cc chnh sch v sng kin; f. Hng dn, thanh tra, kim tra vic thc hin chnh sch, chp hnh php lut v sng kin. iu 22. Trch nhim ca cc c quan Nh nc c thm quyn qun l hot ng sng kin 1. B Khoa hc v Cng ngh gip Chnh ph thc hin chc nng thng nht qun l nh nc v hot ng sng kin trong phm vi c nc, c trch nhim t chc, ch o vic thc hin cc ch , chnh sch cc quy nh php lut ca Nh nc v hot ng sng kin. 2. Cc S hu tr tu thuc B Khoa hc v Cng ngh l c quan qun l nh nc c trch nhim gip B trng B Khoa hc v Cng ngh thc hin chc nng nu ti khon 1 iu ny. 3. Cc B, c quan ngang B, C quan thuc Chnh ph, U ban nhn dn cc tnh, Thnh ph trc thuc Trung ng trong phm vi chc nng, nhim v ca mnh c trch nhim t chc, ch o v qun l hot ng sng kin trong ngnh, a phng mnh. 4. C quan qun l khoa hc v cng ngh ca B, ngnh, a phng c trch nhim gip lnh o B, ngnh, a phng thc hin chc nng ni trn v trc tip thc hin cc nhim v sau y: a. Kin ngh vi B trng, th trng c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, Ch tch U ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng cc bin php c th trin khai vic thi hnh cc chnh sch ca Nh nc v hot ng sng kin v t chc thc hin cc bin php ; lp k hoch v t chc thc hin k hoch pht trin hot ng sng kin ca B, ngnh, a phng; b. T chc h thng qun l hot ng sng kin trong B, ngnh, a phng v thc hin cc bin php nhm tng cng hiu qu ca h thng ; c. T chc tin hnh cc th tc ng k sng kin, trin khai p dng sng kin, cng nhn sng kin v khuyn khch phong tro thi ua sng to v pht huy sng kin; d. Ph bin, nhn rng vic p dng cc sng kin c cc c quan, t chc hot ng bng ngn sch nh nc cng nhn; e. T chc tuyn truyn cc chnh sch, php lut v sng kin, phi hp vi cc t chc x hi thc hin cc bin php y mnh phong tro thi ua" sng to v hot ng sng kin; f. Phi hp vi cc c quan bo.v php lut trong vic bo v cc quyn ca t chc, c nhn v x l cc hnh vi vi phm php lut v hot ng sng kin; g. Hng dn t chc, c nhn tin hnh th tc xc lp quyn s hu cng nghip i vi cc sng kin c kh nng c bo h quyn s hu cng nghip. Chng VI IU KHON THI HNH iu 23. Gii quyt tranh chp, khiu ni

1. T chc, c nhn c quyn khiu ni cc quyt nh ca c quan qun l nh


nc lin quan n vic cng nhn, tr tin thng, tin th lao cho tc gi sng kin, ngi ng k p dng sng kin theo quy nh ca php lut v khiu ni. Trnh t, th tc gii quyt khiu ni c thc hin theo quy nh ca php lut v khiu ni. 2. Cc tranh chp khc khng thuc trng hp quy nh ti khon 1 iu ny c gii quyt theo quy nh ca php lut v dn s. iu 24. Hiu lc thi hnh 1. Ngh nh ny c hiu lc sau 15 ngy, k t ngy ng Cng bo. 2. Bi b cc quy nh v sng kin ca iu l v sng kin, ci tin k thut hp l ho sn xut v sng ch ban hnh km theo Ngh nh s 31-CP ngy 23/01/1981 c sa i b sung theo Ngh nh s 84-HBT ngy 20/3/1990 ca Hi ng B trng (nay l Chnh ph). Cc quy nh hng dn thi hnh iu l nu trn khng tri vi Ngh nh ny tip tc c p dng cho n khi c quy nh thay th. iu 25. Hng dn v trch nhim thi hnh 1. B trng cc B, trong phm vi chc nng, nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim hng dn thi hnh Ngh nh ny ph hp vi c th ca lnh vc, ngnh mnh qun l. 2. B Ti chnh c trch nhim ch tr, phi hp vi B Khoa hc v Cng ngh quy nh chi tit v cc vn ti chnh lin quan n hot ng sng kin, trong c vic xc nh tin lm li do p dng sng kin 3. Th trng cc c quan ngang B, cc c quan thuc Chnh ph, Ch tch U ban Nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trch nhim thi hnh Ngh nh ny.