You are on page 1of 17

';j

.
\: '.-'r''-...
"*1'*

pro Hanspaulskou ligu _ 8.J


1. a 2.čtení

1. kolo
AG Team - Devils of Zderaz 0 :6 kontumace
lrráno 6'4.2002 Smolkova 10.00hod.
Rozhodčí : KaÍka, Tlusý ( FC Reds )
G ó l y:
Nej|epšíhráči :

FC AC/DC - FC ZimbabwePraha 622 (5:0)


Hráno 6.4.2002 Smolkova 8.45hod.
Rozhodčí: Kafka, Tlusý ( FC Reds )
Góly : 8., 29.a44.,Keller, 11..Hujer,l9.. Semotán,22..Náměstek_ 45.. Muller, 57.,P|achý
Nejlepšíhráči: Keller, Jovič- ???
Utkáníhranéduchufair play. Donr.ácí rozhodli o svémvitězstvijižv prvnímpoločase,ve druhémpovolili
a dovolili hostůmzkorigovatv'.isledek.

B an ana C h i q u i ta - F CR o h o ž n íkUt d.B 2:2 ( 2:0)


Hráno 6,4.2002 Panlaác 1 10.00hod.
Rozhodčí : ????? ( Marná snaha )
Gó|y :2., Šindelář,18.. Zelenka _ 32.. Táborský, 40..vlastní
Slušněhranéutkání s rozdíln;.imipoločasy.V prvním měla převahu Banana, ale ve druhémdominoval
RohoŽník. O vítězswí se bojovalo do posledníminuý, obě mužstvaměla řadu gólových šancí.

Borusia Dortšpunt_ No Fear KK 5:0 ( 3:0)


Hráno 6.4.2002 Pankrác | ???? hod.
Rozhodčí : ????? ( Mamá snaha )
GóIy : 2.,29.,50.a55..Petrů,17..Soudný
o vitězi se rozhodlojiž ve druhéminutěvelmi kurióznímgólem. Jen promarněné
šanceBorusie zabráni|y
j eštěvyraznějšímuvítězswí.

Gremio - Heliport SK 1:1 ( 0:1)


Hráno 6'4.2002 Panlaác 1 15.00hod.
Rozhodčí: Enokl, Pokorný( Real Prd )
Gó|y : 34.. Gráf - 6'. Machar
je spravedlivýpro obě
Bojovnéutkání,obě mústva chtělavyhrát,hrálo se ,,nahorudolů..,v}Ísledek
družstva.Co lze ale nejvícevyzdvihnoutje korektníhra oboumužstevbezzákeÍnýchfaulůa hádek.Hráči
se přiznávali k rohůma auturr!pro rozhodčíholahůdkana pískání.

FC Green Shock _ F'C Meďák 022 (0:1)


Hráno 6,4.2002 Zelená Liška 8.45 hod.
Rozhodčí: nedostavili se
G ó | y : 26. a 3 8 .. Br z i c h ý
Vyrovnané utkání, se šancemina obou stranách, kterépo dohodě pískali zásfupci obou ýmů. o vítězství
Meďáku rozhodla jeho většíúspěšnostv koncovce.

2.kolo
SK Heliport - FC Zimbabwe Praha 022 (0:0)
Hráno |3.4.2002 Pankrác1 12.30hod.
Rozhodčí:Faitl,Šíma(Lynx)
53..Plachý
Gó|v : 51..Čermák"
postava SK Heliport - Velebil.
Nejlepšíhráčutkání Čerrnák.Nejv1ýraznější
De vils ofZ der az -Ban an aC h i q u it a 2zl (1:1)
Hráno : |3.4,2002 ZelenáLiška 17.30hod.
Rozhodčí: Pešta,Ševčík (The PenguinsB)
Gó|y :24', Petrželka,l0.. DobřanslŠýJ., - 46.. Marinka
Devils byli po celéutkáníaktivnější
a fotbalovější,ale nedokáza|ivyužít
ani ý nejvyloženější
šance,a tak
bylo utkánídramatickéaŽ do konce. Sr"ýmikličkamiudivoval Marinka.

MeďákFc-Gremio 3z2 (2:l)


Hráno : |3.4,2002 Pankrácl 8.45hod.
Rozhodčí: Majer, Mrozek (BohemiaRozýly)
33.. Gráf M.
Góly : 8..,a 38.. Belica,23.,Brzický - 12..Šteprínek,
NejlepšíhráčiBelka _ Gráf P. Výbomě připravenéhřištělutkáníbez faulů,bez výrazrrější
převahyjednoho
z ťýmů abez taktiky.Týmy nasadilydo obranyvždyjednohopořízka,který v případěnouzena Panlaáci
přisvítil.Vyhrálo šťastnější
mužstvo.

K K No Fe a r - F CG r e e n S h o c kB 2:2 ( 1:0)
Hráno : 13.4.2002 Pankrácl 10.00hod.
Rozhodčí: Majer, Mrozek (BohemiaRoztyly)
Góly : 16..Máčel,48..Kraus_33., a 40.. Soukup
Nejlepšíhráči : Máčel- Soukup
Kvalitrríutkání.Donl.ícímmohl ďát gól pouzejediný hráčsoupeřea přestoho 2x neuhlídali.V závěru
utkánídonr.icípodrželgólman.

FC A C /D C - AG Te a m 226 ( 0:1)
Hráno : |3.4.2oo2 Smolkova 11.l5 hod.
Rozhodčí: Fiala,Peca(SanSpořilov)
Góly : 39..Brett,59..Náměstek_ 25:, 53..,54.,,57,.a 59.,Brož,38..Vlček
V čistěvedenémutkánívybrál hostujícíťýmzce|azaslouženě. Po přestávceYyjádřil svojípřevahui
brarrkovědíkystřelecképotenciútočníkaBrože.

FC R o h o ž n í k U td . B- Bo r u ssia Dort špu n t 0:0 ( 0:0)


Hráno : 13.4.2002 Panlaác l 1l.l5 hod.
Rozhodčí : Šíma,Feitl (Lynx)
Nejlepí Hráči : Frey - Jandus
Urputné utkání v němž bojovnější tým nevyužil mírnou převahu.

1. DevilsotZderaz 2 2 0 0 8:1 4
4. FC Meďák 2 2 0 0 5:2 4
) BorusiaDortšpunt 2 1 1 0 5:0 3
3. FC AC/DC 2 'l 0 1 8:8 2
c. FC RohoŽníkUtd' B 2 0 2 0 2:2 2
12. AG Team 2 ,| 0 1 6:8 2
1 0 . FC Zimbabwe Praha 2 1 0 1 4:6 2
5. BananaChiquita 2 0 1 1 3:4 1
7. GremÍo 2 0 ,l 1 3:4 1
B. SK Heliport 2 0 1 1 1:2 1
9. FC GreenShock B 2 0 1 I 2:4 1
11. KK No Fear 2 0 ,l 1 2:7 1
pro Hanspauls\oulieu _ 8.J
3.čtení

3. kolo
F,C Green Shock B _ F'C RohožníkUtd. B 1 z2 (0:1)
Hráno 20.4.2002 ZelenáLiška 17'30hod'
Rozhodčí: $vehla,Vondrovský ( FC Guláš)
Góly : 55.,Tesař- 26..Tuček,50..Frey
Nejlepšíhráči: Tesař- Frey
FC rohožbíkměl po celoudobuutkánípřevahu,byl aktivnější,
měl vícególornýchšancía zaslouženě
zvitěz1|.

FC Zimbabwe Praha - AG Team 1:13 ( 1:6)


Hráno 2I'4.2002 Smolkova 17.30hod.
Rozhodčí: RůŽička, ZemanD' ( FischerTeamB )
Góly: 11.'Kozák_6.,,15.,,2|,,,37.,,50.'a 5l.,Bróž,l8., Šebela,27.'Tošovslcý,29., a36.'Rendl,46.',
49.,a 55.'Vlček
Nejlepšíhráči : Kozák-Brož
Zápas byl jednostrarrÍlou
zá|ežitostiAG Teamu I kdý prvníchdesetminut byla hra vyrovnaná.Pak se
projevilalepšisehranosta individuálníschopnostihÍáčůAG Teamu.Z komplexního projevunelze nikoho
vyzdvi}rnout neboťi brankářněkolikrátAG teampodržel.Právě v gólmanechbyl největší rozdíl.

Banana Chiquita - FC AC/DC 7 zI ( 2:0)


Htáno20.4,2002 Pankrác l I 1.15hod.
Rozhodčí : Fučík,Repa ( Copy General )
Góly : 6'. Šindelář,35.. fueger,50., Kuba, 26.,,44.,,5|.,a 54,,Jandák_ 40'. Božek
Nejlepšíhráči : Jandák - Jovič t
Tým Banana byl jednoznačněherně vyspělejšía a převahu.si udržel po celou dobu zápasu. Vítězství bylo
výsledkem práce celéhofýmu. I kdý tomu výsledek nenasvědčuje,je třeba vyzdvihnout brankáře Joviče
(Fc AC/DC). HráčůmťýmuFC AC/DC docházely síly (neměli hráčena stříd^íní) a postupně i motivace.

Gremio - KK No Fear 4:0 (1:0)


Hráno 20,4,2002 Pankrácl 10.00hod.
Rozhodčí: Fučík,Repa ( Copy General)
Góly : 28'. Nevyjel,38.'.GráfP., 57.,a58',Moravec
Nejlepšíhráči : Sadílek. Matuška
H'áeůmu fýmůpředvedli čisý fotbal bez faulů,t,.fmGremio vychátzei.
ze zajišťěnéobranya hrát lépe
pozičně.Brankář Matuška(No Fear),,vychytal.. mnohotutovek.Hráčům No Fearpřes dobrénasazení
chybělapřesnákoncovka.

SK Heliport - Meďák FC 1:1 ( 0:0)


Hráno 2o.4.2002 Pankrác 8.45hod.
Rozhodčí: Dubslaý,Fučík( ČopyGeneral) .1
Gó|y :24., Kolář - 57.,Horák
Nejlepšíhráči: neuvedeno
Slušněhranéutkání v klidném tempu. Přišlo mi, že oba {ýmy netoužily o vítězství.Remíza je zasloužená.

Borussia Dortšpunt- Devils of Zderaz 3z 4 ( 1 z2)


Hráno 20,4.2002 LISKO 10.00hod.
Rozhodčí: Grainetter,Matuna ( UličníciFC )
GóIy : 3., Soudný,3I.,a 40.,Prančl- 8.' Krechler,27..,Dobřarrshý
M., 56.,a59..Nýč
Nejlepšíhráči : Prančl- Nýč,Dobřanslcý
Utkáníplnézvratů,ke kterémut'.ýmDěvils of ZÁeráznastoupil narozdílod soupeřejen ve čtyřechhráčích
vpoli. Vyrovnanéutkánínakonec skončilošťastrýmgólemvpředposledniminutě.
Ahoj,
Předemse omlouvárrr,žejsem se Vám nepředstaviljiž v dřívějších ale byl jsem tak nějak ve
čteních,
spěchu. Takže,jmenujuse Honza a v případěnejasností,dotazů a připomínek jsem Vám k dispozici na
te|.š.0723/572| 69.od tohotočtení Vám budu zasi|ati statistikynejlepšichsfielců.
Zatimaboj Honza

4. kolo
Dev i l s o fZ d , e r a z - F C G r e e nSh ockB 420 ( 3:0)
Hráno 27.4,2002 ZelenáLiška 11.15hod.
Rozhodčí: Tichý, Mraz, Pátek ( SK Višeň)
Gó|y :25.,a27., Mátittka,29,, a 45.'Nýč
Nejlepšíhráči : Márinka . ????
Zápis jsem obdrželbez komentáře.

Banana Chiquita - AG Team 1:5 ( 1:1)


Hráno 27.4.2002 ZelenáLiška 12.30hod.
Rozhodčí: Tichý, Mráz ( SK Višeň)
59..Reinoso
Góly : 16.,Chromý- 6.,,52.,a 55',Brož,39.,Šebela,
Nejlepšíhráči: ????-????

No Fear KK Heliport SK 223 ( 1,22)


llráno27.4.2002 Pankrác2 10.00hod.
Rozhodčí:Stehno,Slabihoudek( FC HAM )
Góly : 31.. a 57.. Mikulec -3., a 38., Ilgner,25., Machar
Nejlepšíhráči : Jareš- Ilgner
Hosté měli hodně velkou převahu a dokazali ji zríročit,i kdý podle výsledku to nevypadá.

FC Zimbabwe Praha - Fc Meďák ] 2 z5


Hráno 27.4.2002 Pankác2 8.45hod.
. Rozhodčí: Stehno,Slabihoudek ( Fc IIAM )
Góty :54..a 59'' Frtihauf. 27.,a 50.,Penk, 46.,a 47', Kolář, 57.' Brzicloý
Nejlepšíhráči:????-????
oo páloeasu velmi podpruměrné utkání,od půlkyvžzača|ihráči Meďrákuvyuživatkaždou
šancia bylo
rozhodnuto.

Borussia Dortšpunt- F'C AC/DC 220 (2:0)


Hráno 27.4.2002 Pankrác 2 1l.l5 hod.
.
Rozhodčí : Stehno, Slabihoudek ( FC HAIú )
Gó|y : 3.' a 4', Pranč|
Nejlepšíhráči : Prančl: Hujer
Domácí'v"ýbornězača|ipwntch 5 minut apakaždo konce bylo utkáriívyrovnané'A to i přesto, žehosté
bráli jen se čtyřmi hráči v poli. ]

RohožníkUtd.B-Gremio 0:0 (0:0)


Hráno 24.4.2002 Pankrácl 11.15hod.
Rozhodčí: Kožiarski,Šedivý( Paradise91 )
Nejlepšíhráči : Pátek - Jasný
Utkánívelmi slabéúrovně.
Tabulka po 4.kole skóre

,| Devils of Zderaz 4 4 0 0 16 :4 .8
) FC Medák 4 3 1 0 11:5 7
]. AG Team 4 3 0 1 2 4 : -' 1 0 6
+. BorusiaDortšount 4 2 I 1 10:4 5
), FC RohoŽníkUtd. B 4 1 3 0 4:3 5
). Gremio 4 1 2 1 7:4 4
SK Heliport 4 1 2 1 5:5 4
t. Banana Chiquita 4 1 1 2 11:10 3
). FC AC/DC 4 1 0 3 9:17 2
10. FC ZimbabwePraha 4 1 0 3 7:24 2
11 FC Green Shock B 4 0 1 3 3: 10 1
12.KK No Fear 4 0 1 3 4 : ' |. 4 1
S.čtenípro Hanspaulskou ligu - 8.J
Po nekompletnímpátémkole Vám posílám dalšíčtení,kteréasi stejně jako minule dostanetese zpožděnírr1
kterézapříčinily státnísvátky a zakteré se Vám omlouvám. Ale zpátky k dění ve Vašískupině :
neporazitelnost stále držíFC Meďák. Ale jinak je skupina poměmě vyrovnaná. Více možná napovíjiž příští
kolo.
oj Honza
5. kolo
FC Gr ee n S h o c k B- F C AC / D C 4:2 ( 0:0)
Hráno 4.5.2002 Pražačka3 8.45 hod.
Rozhodčí : Suhrada ( Monteroso )
Góly : 3 l.., 45., a 54.,Knobloch, 55.. Nosil - 35., Kubín Jiíi,4|.. vlastní
Nej|epšíhráči : Knoblochj - Kubín Jiří
AC/DC nastoupili jen ve čt5řech,přesto měli hlavně díky Jiřímu Kubínovi vice zeb hry a nastřelili i
,,dvojtyč...Paličem řídkých šancíGreen Shock byl p. Knobloch.

FC Z i mb a b we P r a h a - Ba n a n a Ch iqu it a 022 ( 0:0)


Hráno 4.5.2002 Pankrácl 12.30hod.
Rozhodčí: Štamfest, Kroulík ( SamsonBonella B )
Gó|y : 55.' Kouba,57.,Rieger
Nejlepšíhráči :: Frtihauf_ fueger
Čistěhranéutkání'prvnípůlebezvyraznýchšancí. Druhoupůlisi mužstvoBanánůvytvořilo tlak a v závěru
utkánídvakrátskórovalo'

SK Hetiport - FC RohožníkUtd. B 0:0 (0:0)


Hráno 4.5.2002 Pankrácl ll.l5 ho d.
Rozhodčí: Štamfest,Kroulík ( SamsonBonella B )
Nejlepšíhráči: Kolář - Frey
Bylo vidět, žetlráčiobou t..imůhrají fotbal pouze pro radost a vyvolání žízně'Na stará kolena se už fotbal
hrát nenaučí,doufárr1 že jimvydrži nadšení,se Lter'.ýmhrají.

FC Med'ák . Bo Fear K K 10:0 (a:0)


Hráno 4.5.2002 Pankrác1 8.45hod.
Rozhodčí: Řepík,Loqvens ( Nóťa FC )
Gó|y :15..,28.,a 49.,Belica' l 8.', 39..a 56.,Brzický,z,7.,, 37.,, 38.,a 44.,Horál<
Nejlepšíhráči : Horák - ????
Výsledekje jednoznačnějš i než|ta,

Gremio * Devils of Zderaz 2:0 ( 1:0)


Hráno 4.5.2002 Průačka 3 10.00 hod.
Rozhodčí : Suhrada ( Monteroso )
Góty : l5.' Moravec, 60.' Šafařík
Nejlepšíhráči : ???? _ Šimek
V prvnín půli rychle hranéutkání, kdy Devils byli fotbalovějšía Gremio bojovnější.Ztoho vytěŽili i
vedoucí gól Moravci. v druhépůli pokračovalavcelku vyrovnaná hra, rozhodujícígól padl ažv poslední
minutě. Devils doplatili na {uký kádr,
1 . FC Medák 5 4 1 0 21 :5 9
2 . Devifsol Zderaz 5 4 0 1 't6;2 I
3. AG Team 4 3 0 1 24:10 6
4. FC RohoŽníkUtd. B 5 2 2 1 9:4 6
5. Gremio 5 ,l 4 0 4:3 6
6. BorusiaDortšount 5 2 1 2 13:10 5
7. SK Heliport 5 1 3 1 5:5 5
8. Banana Chiquita 4 2 1 1 ' lo : 4 5
L FC AC/DC 5 I 1 3 ' 1 1: 2 1 3
1 0 . FC GreenShock B 5 1 1 3 7 :12 3
11. FC Zimbabwe Praha 5 1 0 4 7 :26 2
12. KK No Fear 5 0 I 4 4 :24 1
pro Hansnaulskou lieu - 8.J
7.čtepí

Ahoj,
Předem tohoto čteníbych se vám rád ornluvil z.a cbyb.y,kterébyly uvedenyv tabulce minuléhočtení.Snažil
jsem se všecbnotentokrátnapravit,doufárr1.žese to podďilo. Pokud ne, neváůejtemi to dát vědět.

Po kompletrrěodebranémsedmémkole se na čeletabrrlkyrýsujífii adeptina posfup do 7. ligy,


neporazitelnostdržípouze FC Rohožník,kteý je ale s jednou výhrou ažna šestém
místě.Za zÍnínkurovněž
stojí 37 vsťelenýchgólůAG Teamua 34 irikasovanýchbranekFC ZimbabwePraha. Hra o postupje ale
otevřená,do bojůo postupmužestáleještězasáhnoutvícenežpolovinaskupiny.
Honza

7. kolo
B anan a Ch i q u i ta - G r e e n S h oc kF CB 223 ( 0:1)
Ilráno |85.2002 zelená Liška 15.00hod.
Rozhodčí: Minařík Matoušek( Debakl )
Góly : 36.,Rieger,43.,Jandák.7.,Packa,33.,a 40..Tesď
Nejlepšíhráči : ????. Tesď
Tento zápas byljasným důkazer4žei aktivnějšítým mužeprobráL Zápasby| odehránv duchu fair play.

F.C R o h o ž n í k U td . B. N o F e a rKK 1:I. ( 1:0)


Hráno l8.5. 2002 PERT 10.00hod.
Rozhoděí : Žitek,Pilař ( AC Rezeda )
Góly : 27.' Šálek-40', Jaroš
Nejlepšíhráči : Frey - Jaroš
RohoŽníkmě|, zejménave druhémpoločase,značnoupřevahu, ale vztrledemk ngpřesnékoncovce
nedokázal zvitěz1t,

SK H el i p o r t- F C AC / D C 321^ ( 1:1)
Hráno t8.5.2oo2 Pankníc1 11.15hod.
Rozhoděí : Noválg Čizet 1Metallers)
Góly : 27., a 53.,Ilgrrer,31.,Velebil - 23'' Kout
Nejlepšíhráči : Ilgner. Kout
Po vyrovnanémzačátkuse projevila technická převaha týmu SK Heliport'

F C Meď á k - D e v i l s o f Z d e r a z 1z4 ( t z2)


Hráno |8.5.2oo2 Pertoldova 8.45hod.
Rozhodčí : Žitek,Pilař ( AC Rezeda )
Góly :7..Belica _ |o.,,49.,a 53.,Nýč,l3. Krechler
Nejlepšíhráči : Brziclcý. Nýč
Meďrákukolébalrychlý gól v úvoduutkání.Jeho snahao zwáceniýsledku ve druhémpoločaseumožnila
důraznějšímDevils vyrážetdo brejkua skórovat.

Gr em i o - Ac Te a m lz4 ( 0:3)
Hráno L8.5.2002 Pankrác1 l0.00hod.
Rozhodčí: Válek, Holas ( DK PraŽskáHnědka )
Góly : 58.' Kujal - 2., Reinoso,9.' Tošovsloý,2.,
Brož,57.,Šebela
Zápis jsem obdrŽelbez komentáře.

FCZimbabwePraha.BorussiaDortšpunt1 :5 (0 :5)
Hráno l8.5.2002 Pankrácz 8.45hod.
Rozhodčí: Liška,Holas ( DK pražskáHnědka )
Gó|y :32.,Plachý- 8.', 13.'a l7.,Prančl,20.,Navráti|,23',Vlnat'ý
Zápis jsem obdrželbez komentáře.
AG Team 7 6 0 1 37 :11 12
1. )evils of Zderaz 7 6 0 1 21 :7 12
3. FC Medák 7 4 tL I 23:10 10
4. BorusiaDortšpunt 7 3 2 2 1 7 11 8
5. Gremio 7 3 2 2 12:8 I
c. FC RohoŽník
Utd.B 7 1 6 0 6:5 I
7. SK Heliport 7 2 3 2 8:8 7
B. BananaChiquita 7 2 2 3 17 15 6
9. FC Green Shock B 7 2 1 4 10:19 5
1',|. KK No Fear 7 1 2 4 8:26 4
1 0 . FC AC/DC 7 1 0 6 12:26 2
12. FC ZimbabwePraha 7 1 0 6 9:34 2

Nejlepší střelci

BroŽ \G Team 5 6 3 3 2 1 20
Brzický ['|eďák FC 2 1 1 3 1 I
Šebe|a AG Team 1 I 1 3 1 7
Pranč| BorusiaDortšpunt 2 2 3 7
,|Ýc Devilsof Zderaz 2 2 3 7
Jandák 3anana Chiquita 4 1 1 6
Belica Medák FC 2 3 1 6
Horák Meďák FC ,l 4 5
ýlček AG Team 1 3 4
Rieger 3ananaChiquita 1 1 1 1 4
Petrů BorusiaDortšpunt 4 4
llgner {eliportSK 2 2 4
Keller AC/DC 3 3
Márinka Devils of Zderaz ,l 2 3
Knobloch GreenShock 3 3
Iesař Green Shock 1 2 3
Mloravec Gremio 2 1 3
Mikulec KK No Fear 2 1 3
FrŮhauf Zimbabwe Praha 2 1 3
PIachý Zimbabwe Praha 1 1 1 3
pTollaňspaulskou ligu : 8.J
9.čte4í
Tabulka po devátémkoleje korrplefuiía můžeme
tedy spekulovato postupo\^ýchambicíchjednotlivých
ťymi,ZatímcoAG Team a Devils of Zderuzopětnezaváhali,nenechajísi postupze skupinyujít.ostatríje
ještěotevřené.

To je zatímvše.Doufiímžepočasí
Vám budepřát a i 10'koló se odehrajekonpletně.
l
Zatunahoj Horlza

9. koto
Gremio-BrussiaDortšpunt 2:0 (0:0)
Ilráno L.6'2002 Pankrác 1 8.45hod.
Rozhodčí : Fabera, Vácha ( Metro AFK ) .
Góly : 36.. Moravec,.40.'Nevyjel
Nejlepší hráč : Hoke _ Vlnaý
žffi.ň.q" ii. ;pl"er (Borussia)
Zápasfuaý ve vysokémtempua kvalinríurovni.Borussiabyla techničtější; Gremio nebezpečnější'Dva
rychlégóly na začátkudruhépůle Borussii stazi|ya ta se uŽ nezvedla.Hráč Hoke podal vplmi dobý výkon
v obraněGremia, na druhésfianě hrozil svými hlavičkamivlnaty, kteý ve 40. minutě wsřídalzraněného
gólmana. Y závéruzápasusi,,vykoledoval.. zbytečnouŽlutoukartu za kritiku rozhodčíhoPrančl(Borussia).

No Fear KK- FC AC/DC 222 ( 1:0)


Ilráno 1.6.2002 Pankác2: 10.00hod.
Rozhodčí: Pesl, Kříž ( Real Sharks )
Góly : l.' Mikulec,.48.,Seiler- 43.,Kout, 58.,Vonaíčka
Nejlepšíhráči : Mikuš- Vomáčka
Za přádvedenýrn.ýkon si obě mužstvaremízuzasloužila.

SK Heliport - Banana Chiquita 1: 0 (0, 9)


Hráno |.62002 Panlcrácl 10.00hod.
Rozhodčí: Fabera,Váchan ( Meto AFK )
Góly : 34.'Dienstbier,
Vyrovnaný zápas s vellcýmmnožstvímnepřesností.Hostébyli zpočátkuaktivnějšíopatnéutkání, později
se hra vyrovna|aa zápasrozhodlajediní přes,nější
sďela. Po většinuzápasubyla k viděníspíšezaháněnáa
překopávaná.Celkově lehcepodpryměmýmač.

F.C Meď á k _ AG Te a m ,2z6 ( 0:3)


Hráno |.6.2002 Pantaác 2 8.45 hod.
Rozhodčí : Pesl, Kříž ( Real Sharks )
Gó|y : 42., a 52.,Ko|átÍ- 2., a3O.,Vlček, 23., Reinoso, 40., váška, 53.,a 58., Brož
Nejtepšíhráči : Kolař _ Bumbálek
Pěkný technichý fotbal ze strany AG Teamu, se spoustou neproměněných šancína obou stranách.

RohožníkUtd. FC B - Devils of Zderaz 1 z6 (1 :2)


Hráno : |.6.2002 Liškova I 1.15hod.
Rozhodčí: Fiala, Nádlaský ( TJ Sportingoradní)
Góly : 7., Maňak- 26.'Nýč,29.,a4|.,Vacek,.38'Krechler,43,,á5L.,Dobřanslcý J.,
. Žtute karty : 17.,Jeřábek( RohožníkUtd. Fc B ) _ faul na hráčebez míče. )
Nejlepšíhráči : Burianek- Dobřanslc.ýJ.
Rohožníkzača||épe,ujal fuáčiZderaruse posfupněrozebráli a obrátili utkání'Vítězovébyli
se vedení,.ale
techničtějšía hráčiRohožníku se v dnůépůlisoustřeďli jen na rozčiloviíní.
FC Zimbabwe Praha - FC Green Shock B 4 :2 (3:1)
Hráno |,6,2002 Pražačka3 15.00hod.
Rozhodčí : Mareš,Kysela ( l. Fc Ko )
Góly : 2..Miiller,22,,Kozák,26,,Huák" .24', Tóth,55..,
50.,Čermák Tesď
ZápisjsemobdrŽelbezkomentáře.

1 AG Team I B 0 1 47 :13 16
2. Devilsof Zderaz I B 0 1 30:B 16
3. Gremio 9 5 2 2 17 :8 12
4. FC Meďák 9 4 2 3 25:19 10
5. FC RohoŽníkUtd' B I 2 6 1, 9:12 10
6. SK Heliport 9 3 3 3 9:12 9
7. BorusiaDortšpunt 9 3 2 4 18: 15 I
8. FC Green Shock B I 3 1 5 14 :24 7
9. Banana Chiquita I 2 2 5 17 :'19 6
10. FC AC/DC 9 2 1 6 17:28 5
11 KK No Fear I 1 3 5 't0 : 31 5
12. FC Zimbabwe Praha 9 2 0 7 14 :38 4
'..._-_-_.--- pro Hanspaulskou.ligu.--8;J--_
10.čtení
Ahoj;
Tabulka sice neníkompletní,ale jř teď je zÍejmé,žeo přímýpostupse na dálku poperouAG Teama
Devils of Zderaz,kteříale majívýhodujednoho zápasu.Můžese ale stiígženakonecpostoupíoba,neboť
taképostupuje16 nejlepších ze druhýchmístjednotlivýchskupin8. Ligy. Na totonepřímé postupové místo
rni ještěteoretickounadějii Gremio, ale do konce soutěže
by muselo zisl<at
4 body a čekatna to žeDevils
budou naopakjenom prohrávat.
No uvidíme........Proúplnostdodávárrr,Že se hrajetakéo odměny.Tyrny na l..3.místězískají50o/4oo/3o0
Kč.

Zatimaboj . Hotza
\i

L0. kolo
BorussiaDortšpunt.sK Heliport lz4 , ( t z2)
Hráno 8.62002 Panlaác 1 10.00hod.
Rozhodčí: Albrecht,Trnka ( GFC )
Góly : 25.' Šmejkal 15.'a45..Libus
- 8.,a35.,Pelikrfur,
Utkání se vedlo velice obětavěna obou stranách,terénbyl na hranici zpusobilosti. I tak se hrál celkem
slušnýnezáludný fotbal se spoustoušancí.}káči Borussie se pokoušelihrát tecbničtěji,ale narazili na
důraznějšího soupeřes výškovoupřevahou,,cožsejim zřejmě takéna danémpowchu vymstilo.

A GT eam - K K N o F e a r 0:0 ( 0:0)


Hráno 8.,6.2002 smolkova 10.00hod.
Rozhodčí: Gregáň,Peřrna( FC Moko 2 )
Z důvoduvelice špatnéhoterénuz předešléhozápasu a vytrvaléhodeštěse oba týmy nedokázaly sťelecky
, prosadit'Doslova vodníbazéna bahnozastavovalobalón na každémlrroku. Lepšíherníprojevby l na )
straněAG Teamu.

FC AC/DC - FC RohožníkUtd. B 0:1 (0:1)


Hráno 8.6.2002 Smolkova . 8.45hod.
Rozhodčí: Gregáň,Peřina ( FC Moko 2 ) ']
Góly: 3'1Frey
Na hřišti Smolkova rozmočenýterén,veliké|otlže.Zápas připomínalvodnípólo. Zápasby|vyrormaný,
zvítězi|avětšízákladna hráčůna staně FC RohožníkUtd. B. Tecbničtějšíprojev byl všakna stauě FC
AC/DC.

Z důvodune4ůsobilého terénua přetrvávajícího deštěnebyly odehrány následujícízápasy :


FC Meďák-Banana Chiquita (8.6.2002,8.45
hod,Pankrácl)
Gremio - FC Green Shock (8.6.2002,73,45
hod,Pražačka 3)
FC Zimbabwe Praha - Devils of Zderaz (8,6,2002,12.30
hod,Pražačka 3)

1 AG Team 10 8 1 1 47 :13 17
) Devilsof Zderaz I I 0 1 30:8 16
3. 3remio I 5 2 2 17 :8 12
+. C RohoŽníkUtd' B 10 3 6 1 10 12 '12
). iK Heliport 10 4 3 3 13 13 11
). FC Meďák 9 4 2 3 25: 19 10
7. BorusiaDortšpunt 't0 3 2 5 't9 19 I
3 ,l 5
3. FC GreenShock B I 14 :24 7
9. Banana Chiouita 9 2. 2', 5 17: 19 6
10. KK No Fear 10 1 4 5 10:31 6
1',!. FC AC/DC 10 2 1 7 17;29 5
o4
12. FC ZimbabwePraha 9 2 0 7 14 :38
pro Hanspaulskouligu _ 8.J
1l.čtení

Tak a je dobojováno,o přímém postupujícím jz prvníhomístaje jasno,AG Team si musi počkatna


konečné tabulkyostatníchskupin,jestli se vrnlčknedo šesbráctky nejlepších
na druhýchmístech.Je možné,
žese i tambudouskupinydohrávatu ,,zeleného stolu...TýmBanan Chiquitatotižabsolutrrěignoroval
delegacik pískánía byl tudíždodatečně vyloučenze soutěŽea všechnyjehozápasybyly zkontumovány.
Takžese dodatečněnavýšilpočetbodůu t'.imů,kterés Bananoubody ztácely a všechnyfýmy si i vylepšily
skóre.

v přístísezoněpřeje
Příjemnélétoa hodněštěstí Honza

Konečná tabulka

Devils oÍZderaz 11 10 0 1 41 :8 20
,l 2 52:17 17
AG Team 11 I
Gremio 11 7 2 2 27 1 0 16
,l 1 9 14 15
FC RohoŽníkUtd. B 11 5 5
FC Medák 1',1 5 2 4 33:22 12
SK Heliport 11 4 3 4 18 1 4 11
BorusiaDortšpunt 11 5 1 5 26: 19 11
FC GreenShock B 11 4 1 6 19:25 9
KK No Fear 11 2 4 5 16:31 I
FC AC/DC 11 3 1 7 23 :23 7
FC Zimbabwe Praha 11 3 0 I 21 :45 6
Banana Chiquita 11 0 0 1',l 0:66 0

10. kolo - odloženézápasy


F.C Meďák - Banana Chiquita 5:5 (3:a)
Hráno |5.6.2002 Karlín 6 16.20hod.
Rozhodčí: Marhoun,Folt'.ýn( Desíťríci )
Góty : 3.'Brzický,17.,Kos, 20.,,35.,a48.,Kos _8.,, |6.,a25.,Jandák, 24.'ŠindelařJ.
_
Nejlepšíhráč : Horák Jandák
Vynikajícíut. Utkání zahájillarychlá branka Moravce a rozhodly dva slepenégóly v roanezi jednéminuý'
Jedenáctminutpřed koncemužjenzkorigovalnejlepší hráčGreenShockuTesař.

FC Green Shock B - Gremio 1:3 (0:3)


Ilráno |5.6' 2002 Karlín 4 16.15hod.
Rozhodčí: Bartiza|,Pater ( StromovkaBoys )
Gó|y : 49.,Tesař - 5.. Moravec, 24.,a 25., Šafařík
Nejlepšíhráč: Tesař- ????
Slušněhranéutkání,ve kterémvitězý qýmGremio měl převahu ve vzduchu a většíwli po vsfreleném
góluvynikající utkáníhranéve vysokémtempu,s mnohašancemina obou stranácl; skončilozaslouženou
remízou'

FCZimba bw ePr ah a-D ev i l s o ÍZd e r a z 0:5 (0:3)


Hráno |5.6.2002 Karlín 5 16.15hod.
Rozhodčí:Ditz, SoukupM. ( Homidlo FC )
Gó|y : 20.,a 24..Nýč,29.,a 5 |., Ammer,53..Čemý
Nejlepšíhráč : Nýč- Můller
Celkemjednoznačné utkáníi kdý šanceměl i poražený,
brankářvítězůvšakchýal velmi dobře.
11.kolo
Borussia Dortšpunt- FC Meďák 3zZ (1:0)
Hráno |5.6.2002 Liškova 12.30hod.
Rozhodčí: Urban, Petrov ( PK GoHosp )
Góly : 13', Vlnaý, 33..Soudný,56 PetrůLeon _ 43.,Brzický,57.,Horák
Nejlepšíhráč : ochman - Brzicloy'
Již od začátkuutkáníbylo zřejmé,žeoběmať.ýmům o nic nejdea žesi přišlijenzaluát bezstarostný
fotbálek.Tým BorussiaDortšpunthrál trochu lépea navícse mohl opříto ýborný ýkon brankáře
ochmana, kteý běhemutkání předvedl několik vyborných akrobaticlo.ých
ýkonů. V závěru utkáníse také
projevilo,žeýrnFC Meďák nemělžádného hráčena střídání. Nicméněhostující tým sahalpo remíze
hlavně díkyagilnímuútočnému hrotuBrzickému.

Banana Chiquita - I(K No Fear 420 (1:0)


Hráno |5.6.2002 Pražačkal 12.30 hod.
Rozhodčí : Adámek, Čáslavský ( FC Plíce 2000 )
Góly : 8.' vlastní,48., Ze|ellka,56., Kouba, 60.' ŠindelářJ.
Nejlepšíhráč : ŠindelářJ' - ????
No Fear K se sešelv pěti, přesto byl Banánům víc ne vyrovnaným soupeřem. Ke konci jim ale došel dech.

F C R o hož n í k u td . B- AG Te a m 5z4 ( 2z3)


Hráno 15.6.2002 Karlínl 12.30hod'
Rozhodčí: Holakovslc'ý, Haramule (B|izzard ZM )
, ,
Gó|y : l 1.,a 60.,Frey,16. ohnisko,35.,a48.'Sálek- 1.,Rendl,8.,a24.,Reinoso,58. Brož
Nejlepšíhráč : ohnisko - Reinoso
Zápasuby slušelatemiza,AG Team byl fotbalovějšía nezaslouženěprobrál v posledníminutě.

SKHe lipo r t -F 'C Gr een Sh o c kB 0:1 (0:1)


Hráno |5.6.2002 ZelenáLiška 12'30hod.
Rozhodčí: JelínekI., JelínekM. ( Ruchadlo)
Góly: 29.,Tesař
Nejlepšíhráč : Ruman- Tesař
Utkáníodehrané v nezvyklémtempupro 8. ligu. FC Green Shock B měl technickoupřevahu,kterou
dokázaLozwočitpouzejednoubrankou.

F C Z i m b a b we P r a h a - G r e m io 1:4 ( 0:a )
Hráno 15'6'2002 Pankrácl 12.45hod.
Rozhodčí:Šusta, Vachuda (ParryzánBřevnov )
Gó|y : 52.,Kozák- 10..a 27', Kuja|,l6.,Gráf P., l8.,Moravec
Ve slušněhranémutkánízvítězi|oGremio rozdílemtřídv.

Dev i l s ofZ d e r a z - F C AC / D C 2zl ( 1:0)


Hráno |5.6.2002 cIS 12.30hod.
Nýč- KubínJan
Góly : Dobřansfuý,
Zápis o utkáníjsemdosudneobdržel
Tabulka střelců
Brož AG Team 5 6 3 3 2 1 2 I 23
Nýč DevilsoÍZderaz 2 2 3 1 2 1 11
Bzický Meďák FC 2 1 1 3 1 1 10
Sebela AG Team 1 1 1 3 1 2 I
Jandák Banana Chiquita 4 1 ,1 3 I
Horák Meďák FC 1 4 3 1 I
Pranč| Borusia Dortšount 2 2 3 7
Tesař Green Shock 1 2 1 'l 1 1 7
Moravec Gremio 2 1 1 2 1 7
Reinoso AG Team 1 1 1 I 2 6
V|ček AG Team 1 3 2 6
,|
Belica Meďák FC 2 3 6
Kolář Meďák FC 2 2 2 6
Frev RohoŽník 1 1 1 1 2 6
Petrů BorusiaDortšpunt 4 1 5
Gráf P. Gremio 1 1 2 1 5
Rieger Banana Chiquita 1 1 1 1 4
Sinde|ář Banana Chiouita 1 1 1 I 4
Ammer Devils of Zderaz 2 2 4
DobřanskÝJ. Devi|soÍZderaz 1 1 2 4
Kuial Gremio 1 1 2 4
llqner HeliportSK 2 2 4
2 ,| 1 4
Mikulec KK No Fear
Sálek RohoŽník 1 1 2 4
Keller AC/DC 3 3
Kout AC/DC 1 1 1 3
Kubín AC/DC 1 1 1 3
Rendl AG Team 2 1 3
Tošovský AG Team 1 1 1 3
Kouba Banana Chiouita 1 1 I 3
SoudnÝ BorusiaDortšount 1 1 1 3
V|natÝ D. BorusiaDortšpunt 1 1 1 3
Krechler Devilsof Zderaz 1 1 1 3
Márinka Devils oÍZderaz 1 2 3
Vacek Devils oÍZderaz 1 2 3
Knobloch Green Shock 3 3
Newiel Gremio 1 1 ,| 3
FrŮhauf ZimbabwePraha 2 1 3
Kozák ZimbabwePraha I
I 1 1 3
Muller ZimbabwePraha 1 1 I 3
PIachý Zimbabwe Praha 1 1 1 3
Náměstek AC/DC 1 1 2
Vomáčka AC/DC I 1 2
Zelenka Banana Chiquita I 1 2
Navrátil BorusiaDortšpunt 1 1 2
DobřanskÝM Devifs of Zderaz 1 I 2
Soukup Green Shock 2 2
Toth Green Shock 1 1 2
Safařík Gremio I I 2
Libus HelioortSK 2 2
Machar HeliportSK 1 1 2
PeIikán HelioortSK 2 2
Slávek KK No Fear 2 2
Penk Meďák FC 2 2
Cermák Zimbabwe Praha I 1 2
E!ffi &ry!4!q!'.'Ěr6'!E1!ilEE+!s
BoŽek AC/DC 1 ,l
Brett AC/DC 1 1
Huier AC/DC ,|
1
Semotán AC/DC 1 1
Váška AG Team 1 ,l
Chromý Banana Chiouita 1 1
PetrŽeIka Banana Chiquita 1 1
Smeikal BorusiaDortšpunt 1 1
V|natýJ. BorusiaDortšpunt 1 ,l
CernýD' Devi|s oÍZderaz 1 1
Nosil Green Shock 1 ,l
Packa Green Shock 1 1
GráÍM. Gremio 1 1
Janda M. Gremio 1 1
Stěpánek Gremio ,|
1
Dienstbier HelioortSK 1 1
Ko|ář HeliportSK 1 1
Velebil HelioortSK 1 1
JarošS. KK No Fear 1 I
Kraus KK No Fear 1 1
Máček KK No Fear 1 1
Seiler KK No Fear 1 1
Kos Meďák FC 1 1
Buriánek Rohožník 1 1
Maňák RohoŽník 1 1
Ohnisko RohoŽník 1 1
Táborský RohoŽník 1 1
Iuček RohoŽník 1 1
Harák ZimbabwePraha 1 1