You are on page 1of 41

MC LC Chng I : Incoterm ................................................................................................................ 3 I. INCOTERM 2000................................................................................................................. 3 II. Incoterrm 2010 .................................................................................................................... 4 1. L do ra i .......................................................................................................................... 4 2.

im ging nhau ca Incoterms 2000 v Incoterms 2010 ................................................ 5 Chng III : CHNG T TRONG TTQT .......................................................................... 7 1. Vn n ng bin Bill of lading .................................................................................. 7 2. Bin lai gi hng ng bin ( Sea waybills ) ................................................................... 9 3. Vn n hng khng............................................................................................................ 9 4. Chng t bo him hng ha ............................................................................................ 10 5. Ha n thng mi .......................................................................................................... 11 CHNG IV: PHNG TIN TTQT ............................................................................... 12 1. Hi phiu ............................................................................................................................. 12 2. Lnh phiu .......................................................................................................................... 14 3. Sc ........................................................................................................................................ 15 4. Th thanh ton ................................................................................................................... 17 CHNG VI: GHI S V CHUYN TIN ..................................................................... 19 1. Chuyn tin ......................................................................................................................... 19 2. Phng thc ghi s ............................................................................................................ 20 CHNG 7: PHNG THC NH THU ....................................................................... 23 1. Khi nim............................................................................................................................ 23 2. Cc bn tham gia ................................................................................................................ 23 3. Phn loi ............................................................................................................................. 23 3.1 Nh thu trn:.................................................................................................................... 23 3.2 Phng thc nh thu km chng t (Documentary Collection). ................................ 24 * So snh nh thu trn v nh thu km chng t .............................................................. 26 * Hi phiu tr ngay v tr chm ......................................................................................... 27 * So snh chuyn tin nh thu .............................................................................................. 27 CHNG 8: PHNG THC TN DNG CHNG T ............................................... 29 1. h i nim............................................................................................................................ 29 2. c im ............................................................................................................................. 29 3. Quy trnh............................................................................................................................. 29

4. Phn loi ............................................................................................................................. 29 a, Cn c vo cng dng: ...................................................................................................... 29 b) Cn c vo thi hn thanh ton: ..................................................................................... 30 c) Cn c trn gi c quan h i tc: ............................................................................... 31 d) Mt s loi L/C c bit:................................................................................................... 31 5. NHPH v trch nhim NHPH ........................................................................................... 32 6. Ngn hng thng bo ......................................................................................................... 32 7. Ngn hng xc nhn: ......................................................................................................... 34 8. Ngn hng c ch nh: ................................................................................................. 35 9. Li ch v ri ro vi cc bn ............................................................................................. 35 a, i vi ngi nhp khu .................................................................................................... 35 b, i vi ngi xut khu: ................................................................................................... 36 c, i vi ngn hng pht hnh ............................................................................................. 37 10. Mt s bin php hn ch ri ro ..................................................................................... 37 11. Mi quan h php l gia c c bn trong phng thc LC .......................................... 38 12. u im v hn ch ca c c phng thc thanh ton quc t ? .................................. 38 a, Phng thc thanh ton chuyn tin ............................................................................... 38 b, Phng thc ghi s ............................................................................................................ 39 c, Phng thc nh thu ......................................................................................................... 39 d, Phng thc tn dng chng t ...................................................................................... 39 13. So s nh th tn dng chuyn nhng v th tn dng gi p lng ? ............................. 39 14. So s nh phng thc thanh ton nh thu km chng t v phng thc thanh ton tn dng chng t ................................................................................................................... 40 15. So snh hi phiu s dng trong thanh ton Nh thu v Tn dng chng t ? ......... 40

Chng I : Incoterm I. INCOTERM 2000 1. EXW ( Hng giao ti xng ngi bn ) EX Works - HH cha c lm th tc thng quan XK v cha bc ln phng tin tip nhn - Trch nhim ng mua cao nht v ng bn thp nht - RR v chi ph c chuyn giao ti xng bn ti nc sx 2. FCA ( Giao hng cho ng chuyn ch ) Free Carrier - Giao trn phng tin vn ti do ng mua ch nh ti xng ng bn - Trch nhim ca ng mua l chu RR v chi ph lin quan n HH sau khi c bc ln phng tin vn ti - Ng bn giao hng chon g mua ti a im # xng ng bn nhng ti nc XK th ng bn ko chu CP bc hng ln phng tin vn ti do ng mua ch nh n ( v ng bn chu 1 ln ) - RR chuyn giao khi giao hng cho ng mua, t xe ng bn sang xe ng mua. 3. FAS ( Giao hng dc mn tu) Free Alongside Ship - CP,RR chuyn t ng bn sang ng mua trn cu cng ti cng XK - Trch nhim ca ng bn l lm th tc thng quan XK 4. FOB ( Giao hng trn boong ) Free on board - HH c giao trn boong sau khi c s kim tra xc nhn ca ngi vn chuyn v hng ha ko c tn tht v hnh thc bn ngoi ca hng ha - RR v chi ph c chuyn giao trn boong tu ti cng i * Nhm C : RR cng i, chi ph cng n, ng bn ko chu CP d hng xung 5. CFR ( Tin hng v cc ph ) Cost and Freight - RR chuyn t ng bn sang ng mua ti cng i trn boong tu - CP chuyn t ng bn sang ng mua trn boong tu ti cng n - Ng bn chu CP hi quan XK hng ha - Ng mua chu CP NK hng ha + CP t trn boong cng n c s ca ng mua 6. CIF ( CRF + bo him ) Cost, Insurance and Freight - CP chuyn giao trn boong tu ti cng n - RR chuyn giao trn boong tu ti cng i - Ng bn phi mua bo him, ng mua c hng - Ng bn mua h BH, trong TH xy ra ri ro ko m bo quyn li cho ng mua v phi ch ng bn lin h vs cng ty bo him 7. CPT (Giao hng theo chi ph tr ti ) Carriage paid to Place - RR chuyn t ng bn sang ng mua trn phng tin vn ti tha thun ti nc ng bn ( phng tin vn ti u tin ) - CP chuyn giao t ng bn sang ng mua ti 1 a im tha thun ti nc ng mua - Ng bn chu CP v thng quan XK, NK - Ngi mua mua BH 8. CIP ( CPT + I ) Carriage and Insurance Paid To - Chuyn giao RR trn phng tin vn ti u tin ti nc XK - Chuyn giao CP t ng bn sang ng mua trn phng tin ti theo tha thun ti nc NK - BH do ng bn mua, ng mua th hng. Ng bn ko quan tm vic bi thng ca BH, mua ci r nht,CP bo him ti thiu 9. DAF 10. DES ( Giao hng ti tu cng n quy nh ) - RR, CP chuyn t ng bn sang ng mua trn boong tu ti cng n 11. DEQ ( DES + CP d hng )

12. DDU ( Giao hng cha lm th tc thng quan NK hng ha ) - Chuyn giao RR ti 1 a im tha thun ti nc NK - CP ko bao gm CP th tc thng quan NK ti 1 a im thun li do 2 bn tha thun ti nc NK 13. DDP ( DDU + th tc thng quan ) - RR v CP c chuyn giao t ng bn sang ng mua ti a im tha thun ti nc BK - CP d hng do ng mua chu 2 iu kin mi trong 2010 1. DAP ( Giao ti a im no , ch l i danh ) 2. DAT ( Giao hng ti ch n, ti sn c th ) - Chuyn giao RR, CP ti a im tha thun gia 2 bn - CP bc hng do ng bn, d hng do ng mua * Nhng lu khi s dng Incoterms 2000: - Incoterms ch p dng i vi hp ng ngoi thng m khng p dng cho hp ng ni thng. - Incoterms ch p dng cho hp ng mua bn hng ha dng vt cht (hu hnh), khng p dng cho hng ha phi vt cht (v hnh). - V tnh lut ca Incoterms: Incoterms ra i nm 1936 qua 6 ln sa i, 7 bn c gi tr nh nhau. Khi p dng Incoterms, cc bn c th tha thun thm nhng qui nh khc tri vi Incoterms. Incoterms do ICC ban hnh, cc bn tha thun dn chiu trong hp ng nhng khng c ngha mc nhin ICC l trng ti phn x tranh chp. - Incoterms khng th thay th cho hp ng mua bn quc t, n ch l mt phn ca hp ng mua bn quc t. - Hn ch s dng cc tp qun, thi quen thng mi hnh thnh t pht trong hot ng mua bn. - Trong trng hp chuyn ch hng ha bng container s dng vn ti ng thy, nn la chn iu kin FCA, CPT, CIP thay cho FOB, CFR, CIF. - Nn la chn iu kin trong Incoterms sao cho DN Vit Nam ginh quyn thu tu v mua bo him cho hng ha. II. Incoterrm 2010 1. L do ra i - 10 k t khi Incoterms 2000 c hiu lc, mi trng kinh doanh ton cu, tp qun thng mi quc t, vn ti, cng ngh thng tin, vn an ninh c nhiu thay i. C th nh s pht trin v m rng ca cc khu vc t do thu quan, s gia tng ca vic s dng cc phng tin lin lc in t, chng t in t, nhng mi quan tm v an ninh hng ha sau s kin 11/9 ti M Incoterms 2000 cn tn ti nhiu im yu: Nhiu iu kin thng mi Incoterms rt t p dng: DAF, DES, DEQ, DDU; Nhiu iu kin thng mi khng r, d nhm ln dn ti kh la chn; tranh chp trong tr cc loi ph lin quan n giao nhn. Mc tiu ca ICC l lun lun ban hnh nhng iu khon thng mi quc t ph hp vi tp qun thng mi v trnh pht trin v thng mi. Do khi mi trng kinh doanh ton cu thay i, Incoterms cn phi c sa i, b sung v cp nht cho ph hp vi tnh hnh mi. - Incoterms, quy tc chnh thc ca ICC v vic s dng cc iu kin thng mi trong nc v quc t, to iu kin cho thng mi quc t pht trin. Vic dn chiu Incoterm 2010 trong hp ng mua bn hng ho s phn nh r rng ngha v tng ng ca cc bn v lm gim nguy c rc ri v mt php l.

- Incoterms 2010 c ICC xut bn thng 9/2010 chnh thc c hiu lc t ngy 01/01/2011. ch bao gm 11 iu khon, gim 2 iu khon (DDU & DAF) so vi incoterm 2000 - Incoterms 2010 c chia lm 2 nhm: Cc iu khon dng chung cho bt k loi hnh vn vn chuyn no:( khng ph thuc vo phng thc vn ti la chn v cng khng ph thuc vo vic s dng mt hay nhiu phng thc vn ti) Cc iu khon dng chung cho bt k loi hnh vn vn chuyn no EXW - Ex Works Giao ti xng FCA - Free Carrier Giao cho nh chuyn ch CPT - Carriage Paid To - Cc ph tr ti CIP - Carriage and Insurance Paid Cc ph v bo him tr ti DAT - Delivered At Terminal (new) Giao hng ti bi (iu khon mi) DAP - Delivered At Place (new) Giao ti ni n (iu khon mi) DDP - Delivered Duty Paid Giao hng tr thu Cc iu khon ch s dng cho vn ti bin hoc thy ni a: FAS - Free Alongside Ship Giao ti mn tu FOB - Free On Board Giao ln tu CFR - Cost and Freight Tr cc n bn CIF - Cost, Insurance and Freight Tr cc, bo him ti bn Gim t 13 xung cn 11 iu khon, b sung 2 iu khon mi thay cho 4 iu khon c trong 2000, l DAT (Delivered at Terminal) v DAP (Delivered at Place) b cc iu khon DAT (Delivered at Frontier), DES (Delivered Ex-ship), DEQ (Delivered Ex-Quay) v DDU (Delivered Duty Unpaid). ( focus on) Incoterm 2010 ch r ngha v phi cung cp thng tin lin quan n cc vn anh ninh trong khai bo v d nh vic khai bo thng tin an ninh v chui cc thng tin khc. 2. im ging nhau ca Incoterms 2000 v Incoterms 2010 - C 07 iu kin thng mi: EXW, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP - Khuyn co p dng phng tin thy i vi cc iu kin: FAS, FOB, CFR, CIF - p dng vi cc loi phng tin vn ti v vn ti a phng thc i vi cc iu kin: CPT, CIP, DDP - C Incoterms 2000 v Incoterms 2010 u khng phi l lut. Cc bn c th p dng hon ton, hoc c th p dng mt phn, nhng khi p dng ghi r trong hp ng ngoi thng, nhng iu p dng khc i nht thit phi m t k trong hp ng ngoi thng im khc nhau gia Incoterms 2000 v Incoterms 2010 STT Tiu ch so snh Incoterms 2000 Incoterms 2010 1 S cc iu kin thng mi 13 iu kin 11 iu kin 2 S nhm c phn 04 nhm 02 nhm Theo chi ph vn Theo hnh thc vn ti: 3 Cch thc phn nhm ti v a im thy v cc loi phng chuyn ri ro tin vn ti Ngha v lin quan n m C qui nh A2/B2; 4 Khng quy nh bo an ninh hng ha A10/B10 Thng mi quc t v Khuyn co ni p dng Thng mi quc 5 ni a; s dng trong Incoterms t cc khu ngoi quan Quy nh v chi ph c lin Kh r: A4/B4 & 6 Khng tht r quan A6/B6 7 Cc iu kin thng mi C Khng

8 9 10

DES, DEQ, DAF, DDU Cc iu kin thng mi: Khng DAT, DAP Ni chuyn ri ro ca iu Lan can tu kin FOB, CFR, CIF Quy nh phn chia chi ph Khng khi kinh doanh theo chui

C Hng xp xong trn tu C

Chng III : CHNG T TRONG TTQT 1. Vn n ng bin Bill of lading - L chng t chuyn ch hang ha bng ng bin do ngi c chc nng k pht cho ngi gi hang sau khi hang ha c bc ln tu hoc c nhn ch. - c im : + Vic chuyn ch hang ha bt buc phi xy ra + y l chng t s hu hng ha + Ngi k pht B/L phi l ngi c chc nng chuyn ch + Thi im cp vn n l sau khi hang ha c bc ln tu or c nhn ch - Chc nng: + L bin lai nhn hng ca ngi chuyn ch pht hnh chon g bn, lm bng chng nhn hng t ng gi hng. Ngi chuyn ch phi giao hang chon g no xut trnh vn n gc u tin hp php do mnh pht hnh ti cng i v khi hon thnh ngha v chuyn ch + L bng chng v hp ng chuyn ch. B/L ko phi l hp ng chuyn ch do ch c ch k ca ngi chuyn ch ch ko phi ca 2 bn. B/L hon ton c lp vs hp ng chuyn ch. + Chng t s hu hng ha : Ngi no nm gi B/L gc hp php l ngi c quyn s hu hh v y/c ngi chuyn ch giao hang cho mnh ti cng ch. Ngi chuyn ch cng ch giao hang cho ai xut trnh B/L gc u tin hp php. B/L c th c chuyn nhng, mua bn nhiu ln trc khi hng cp cng ch. B/L thng c pht hnh thnh b 3 bn gc, nn ng mua phi m bo tuyt i l c chuyn nhng trn b B/L gc. Khi pht hnh L/C, NHPT phi quy nh xut trnh trn b B/L gc, nu ko th vn n phi c giao hang theo lnh ca NH nhm kim sot c hh - Phm vi s dng: + i vi ngi gi hang: l bng chng giao hang cho ngi mua, chng minh ng bn hon thnh trch nhim ca mnh theo hp ng TM, tin hnh lp b chng t thanh ton. + i vi ng mua: B/L gc c dung lm chng t nhn hang, ch c B/L gc u tin hp php mi c gi tr. Vn n c gi tr nh 1 t giy c gi, ng mua c th chuyn nhng, mua bn, cm c + i vi ng chuyn ch: ng chuyn ch ch giao hang khi nhn c B/L gc u tin v ch phi giao hang nh ghi trn B/L. Sau khi giao hang v thu hi c B/L gc, ng chuyn ch hon thnh trch nhim + L chng t quan trng lin quan n khiu ni khi c tranh chp. Khi c khiu ni v bo him hh, B/L gc phi c xut trnh v c chung nhiu thong s vi bo him n. - Nu khng c ghi ch no khc, ngy pht hnh B/L l ngy giao hng. Nu trn vn n c ghi ch ln tu khc vs ngy pht hnh vn n th ngy ln tu c xem l ngy giao hng, cho d n c th trc hoc sau ngy pht hnh B/L - Phn loi + Cn c vo thi gian cp vn n v thi gian bc xp hng: Vn n xp hng (Shipped on board bill of lading), Vn n nhn hng xp (Received for shipment bill of lading) + Cn c vo cch chuyn nhng quyn s hu hng ho ghi trn vn n: Vn n ch danh (Straight Bill of Lading), Vn n theo lnh (Order Bill of Lading), Vn n v danh hay vn n xut trnh (Bearer Bill of Lading), nu mt B/L m tong Consignee l trng th phi hiu l giao hng theo lnh ca ng gi hng, do khng c xem l B/L v danh. Vn n theo lnh c th tr thnh vn n ch danh, nu ngi k hu cui cng ghi ch danh ngi nhn hng. Vn n theo lnh c th tr thnh vn n xut trnh, nu k hu cui cng l loi k hu trng, ngha l k hu m khng ghi r tn ngi nhn hng. Vn

n v danh c th chuyn thnh vn n ch danh hay vn n theo lnh bng th tc k hu. + Cn c vo ghi ch trn vn n: Vn n hon ho (Clean Bill of lading), Vn n khng hon ho (Unclean Bill of Lading). Nu ghi ch khng r rng th B/L khng b coi l khng hon ho. Phn bit B/L l hon ho hay khng hon ho ph thuc vo ghi ch ch khng ph thuc vo c hay khng ghi t hon ho (khng hon ho) trn B/L. + Cn c vo hnh trnh ca hng ho v phng thc chuyn ch: Vn n i thng (direct bill of lading), Vn n ch sut/ chuyn ti (through/transhipment bill of lading) Ngi vn ti u tin phi k pht mt vn n i din cho tt c chuyn i . Vn n vn ti lin hp/a phng thc (combined/multimodal transport bill of lading) + Cn c vo gi tr s dng v lu thng: Vn n gc (Original Bill of Lading): L vn n c k bng tay c th khng c du "Original" v c th giao dch, chuyn nhng c. Vn n bn sao (Copy Bill of Lading): L vn n bn ph ca vn n gc, khng c ch k tay, thng c du " Copy" v khng giao dch chuyn nhng c. + Cn c vo phng thc thu tu: Vn n tu ch (Liner B/L): L B/L cp bi tu chy thng xuyn trn tuyn ng lch trnh nht nh, vn n ny ngoi gi tr l chng t s hu hng ho m cn c gi tr php l nh mt hp ng chuyn ch.Vn n tu chuyn (Voyage Charter B/L): L loi vn n c k pht cho ngi gi hng khi s dng phng thc thu tu chuyn. B/L ny khng c tnh c lp, khi chuyn nhng phc tp hn v tranh chp phi dng H thu tu lm cn c gii quyt. * ngha kinh t ca B/L - L c s php l iu chnh mi quan h gia ngi xp hng, nhn hng v ngi chuyn ch - L cn c khai hi quan v lm th tc xut nhp khu hng ho - L cn c nhn hng v xc nh s lng hng ho ngi bn gi cho ngi mua v da vo ghi s, thng k, theo di xem ngi bn (ngi chuyn ch) hoc khng hon thnh trch nhim ca mnh nh quy nh trong hp ng mua bn ngoi thng (vn n) - Vn n cng cc chng t khc ca hng ho lp thnh b chng t thanh ton tin hng L chng t quan trng trong b chng t khiu ni ngi bo him, hay nhng ngi khc c lin quan - Vn n cn c s dng lm chng t cm c, mua bn, chuyn nhng hng ho ghi trn vn n - i vi nh XK: vn n l bng chng giao hng cho ng mua, th hin ng bn thc hin giao hng ng nh hp ng v l chng t quan trng i tin t nh NK - i vi nh NK: cm vn n gc trong tay v l ng xut trnh u tin th mi nhn c hng - i vi ng chuyn ch: ch giao hng khi nhn c vn n gc u tin v thu hi vn n gc v l coi nh hon thnh trch nhim ca mnh - Vn n gc l chng t c gi tr dng nh ot v nhn hng hay ni n gin hn vn n l chng t xc nhn quyn s hu ca hng ha trong vn n . V vy vn n c th chuyn nhng c. Vn n c th chuyn nhng c nhiu ln trc khi hng ha c giao . C mi ln chuyn nhng nh vy ngi cm vn n gc trong tay l ch hng ha ghi trong vn n c quyn i ngi chuyn ch giao hng cho mnh theo nh iu kin ghi trong vn n ti cang n. * Phn bit vn n bc hng ln tu v nhn hng ch: - Vn n bc hng ln tu: khi giao hng bng ng bin, vn n bc l chng c chng minh HH c bc ln tu v ng bn hon thnh trch nhim giao hng chon g mua. Trong thanh ton L/C, nu ko c quy nh no khc th NH ch chp nhn thanh ton khi vn n thuc loi bc hng ln tu. Vn n bc hng ln tu c 2 loi

+ Vn n bc hng ln tu: ngy k pht cng chnh l ngy bc hng ln tu v ngy giao hng. Mu ny t c s dng v trong thc t, hng ha thng c nhn v phi ch 1 tzan nht nh mi c bc ln tu, do vn n ny ko linh hot. + Vn n nhn hng bc: bn than vn n ny ko p ng c y/c L/C phi c ng pht hnh ghi ch them trn vn n l bc v ch r ngy thng. Ghi ch trn vn n l ngy bc cng l ngy giao hng. - Vn n nhn hng ch: l vn n c pht hnh sau khi ng chuyn ch nhn hng ch v cam kt s bc hng ln tu ti cng quy nh nh ghi trn vn n, hng c vn chuyn bng con tu ghi ch trn vn n. Theo nguyn tc, nu ng XK xut trnh vn n ny th ng mua v NHPH L/C t chi thanh ton. Theo UCP 600 th nht thit phi c ch On board v ch ra cng bc hng v cng d hng ch danh nh quy nh ca L/C. 2. Bin lai gi hng ng bin ( Sea waybills ) - p dng khi hng ha n trc khi vn n cha ti NHPH L/C, khi NHPH s bo lnh cho ngi nhn hng i nhn hng. Nu NHPH ko bo lnh c th gy RR cho hng ha. V th ngta s/d Bin lai gi hng ng bin thay th cho B/L - Chc nng: ging B/L nhng ko c chc nng s hu hh. Hnh thc ging vs B/L nhng c ghi them cu Non-negotiable - u im: Bin lai c g theo tu cng hng ha, nn khi hh n c th giao c hng ngay khi ngi mua xut trnh c giy t chng minh mnh l ngi nhn hng hp php theo ch th ca ch hng, n gin, thun tin hn B/L. Nh vy, v mt th tc th bin lai gi hng ng bin n gin hn nhiu so vi vn n ng bin. Do , khi mua bn theo phng thc ghi s, sau khi giao hng ngi XK thng yu cu ngi chuyn ch cp cho mt bin lai gi hng hn l mt vn n ng bin. - Nhc im: Nhiu quc gia cha tha nhn Bin lai l chng t giao nhn hng. 3. Vn n hng khng - Vn n hng khng (Airwaybill-AWB) l chc t vn chuyn hng ho v bng chng ca vic k kt hp ng v vn chuyn hng ho bng my bay, v iu kin ca hp ng v vic tip nhn hng ho vn chuyn. - Chc nng + L bng chc ca mt hp ng vn ti c k kt gia ngi chuyn ch v ngi gi hng + L bng chng ca vic ngi chuyn ch hng khng nhn hng + L giy chng nhn bo him hng ho vn chuyn bng ng hng khng + L chng t k khai hi quan ca hng ho + L hng dn cho nhn vin hng khng trong qu trnh phc v chuyn ch hng ho - Khng ging nh vn ti ng bin, trong vn ti hng khng, ngi ta khng s dng vn n c th giao dch dc, hay ni cch khc vn n hng khng khng phi l chng t s hu hng ho nh vn n ng bin thng thng. Nguyn nhn ca iu ny l do tc vn ti hng khng rt cao, hnh trnh ca my bay thng kt thc v hng ho c giao ngay ni n mt khong thi gian di trc khi c th gi chng t hng khng t ngi xut khu qua ngn hng ca h ti ngn hng ca ngi xut khu ri ngn hng ca ngi nhp khu gi cho ngi nhp khu. V nhng l do trn m vn n hng khng thng khng c chc nng s hu hng ho. Vn n hng khng c th do hng hng khng pht hnh, cng c th do ngi khc khng phi do hng hng khng ban hnh. - Nu khng c th hin no khc trn vn n th ngy pht hnh vn n va l ngy nhn hng ch va l ngy giao hng. Tuy nhin nu ngi NK v NH m L/C y/c ngy gi hng thc t ( tc l ngy bay thc t) phi c th hin trn vn n th ng gi hng phi y/c ng chuyn ch ghi ch them trn vn n ngy gi hng thc t.

- Trong phng thc L/C, ngi XK sau khi giao hng, nhn bn gc s 3 xut trnh cng cc chng t khc thanh ton theo L/C. Do L/C ko th y/c trn b vn n hng khng. Nu L/C y/c xut trnh trn b th ch cn xut trnh bn th 3 l . 4. Chng t bo him hng ha - Chng t bo him (Insurance Document) l chng t do ngi bo him cp cho ngi c bo him nhm hp thc ha hp ng bo him v n c dng iu tit mi quan h php l gia ngi bo him vi ngi c bo him. Trong mi quan h ny t chc bo him s chu trch nhim bi thng v nhng tn tht xy ra vi i tng bo him theo cc ri ro c tha thun trc, cn ngi c bo him phi c trch nhim ng ph cho cng ty bo him. - Ti sao phi bo him HH XNK ?? + HH vn chuyn bng ng bin thng gp ri ro c th gy ra tn tht, h hng v hh + Theo tp qun vn ti quc t, trch nhim ca ng vn ti l rt hn ch, hn na vic khiu ni i ngi vn ti bi thng rt phc tp + Bo him hh XNK l bin php phng nga ri ro hiu qu, bo v v to tm l an ton i vs nh kinh doanh - Tc dng ca Bo him n hay Giy chng nhn bo him + Xc nhn k kt hp ng bo him vs cc iu kin v iu khon hp ng + Xc nhn vic ngi c bo him tr ph cn ng bo him thu ph, do tha nhn rng H bo him c hiu lc + L chng t cn thit khiu ni tin bi thng bo him khi c ri ro x ra gy tn tht cho hng ha - c im + Chng t bo him phi c k theo quy nh. + Ngy ca chng t bo him khng c mun hn ngy giao hng. + Chng t bo him phi ghi r s tin bo him v cng loi tin. + Cc loi ri ro cn bo him phi thch ng y nhm bo v c hng ha. + M t hng ha trong chng t bo him phi ng vi hng ha thc t c bo him. + Bn v ni khiu ni i tin bo him phi c ngi hng li bo him chp nhn. + Phiu bo him khng c chp nhn. - Ni dung b chng t bo him + Giy y/c bo him hng ha + Bo him n v giy chng nhn bo him: trn c s giy yu cu bo him, cng ty bo him s pht hnh 1 chng t bo him, c th l bo him n hay giy chng nhn bo him. - Lu khi s dng chng t bo him + V ng mua BH v ng th hng BH c th l 2 ng khc nhau. lm c nh th, chng t bo him phi yu cu c lp l chuyn nhng c. + Khi chng t BH thuc loi chuyn nhng c th ng mua BH nht thit phi k hu + Chng t BH c th ch danh, theo lnh or v danh + S tin c BH ti thiu l 110% ca gi tr CIF, CIP or gi tr ha n + Khi L/C y/c giy chng nhn BH hay t khai BH theo 1 BH bao th nh XK c th xut trnh Bo him n vn c chp nhn, ngc li th ko + Tt c cc bn gc chng t BH phi c xut trnh + Ngy hiu lc ca chng t BH ko c mun hn ngy giao hng - ngha kinh t ca chng t bo him - Bo him RR cho hng ha ko phi l hot ng phng nga thng thng n thun m n cn l mt b phn quan trng trog hot ng ti chnh ca DN. N l gii php qun l RR mt cch hiu qu. Chng t BH trong giao dch TTQT c bit quan trng khi 2 bn

mua bn p dng K giao hng CIF, CIP. Ngoi 2 k ny cc k khc ko nu vn BH ko c ngha l loi tr yu t BH m BH c ngm tnh trog gi hng, CP. - Chng t bo him xc nhn hp ng bo him k v ch r ni dung ca hp ng. - Xc nhn ngi c bo him tr ph, v hp ng c hiu lc. - Chng t bo him c tnh lu thng; do , n c th c chuyn t ngi ny sang ngi khc. - Chng nhn cho mt l hng c bo him , gp phn gii quyt nhng ri ro c th xy ra trong vn ti quc t, quy nh trch nhim v quyn li ca mi bn tham gia. - Gii quyt phn no thit hi xy ra trong vn ti ng bin v bo him l hnh thc phn tn ri ro theo nguyn l cng ng. 5. Ha n thng mi - L chng t c bn trong cc chng t hng ha. Ha n thng mi do ngi bn pht hnh xut trnh cho ngi mua sau khi hng ha c gi i. L yu cu ca ngi bn i ngi mua phi thanh ton s tin hng theo nhng iu kin c th ghi trn ha n. Trong ha n phi nu c c im ca hng ha, n gi, tng gi tr hng ha, iu kin c s giao hng, phng thc thanh ton, phng tin vn ti .v.v - Ha n thng c lp lm nhiu bn, dng trong nhiu vic khc nhau: xut trnh cho ngn hng i tin hng, xut trnh cho cng ty bo him tnh ph bo him, cho hi quan tnh thu.v.v - Ni dung ha n thng mi: Mt ha n thng mi bao gm nhng ni dung chi tit cn bn ging nh mt ha n bn hng ( dch v ) trong nc nh: S ha n, Ngy lp ha n, H tn v a ch ngi bn hng, ng mua, ng thanh ton, iu kin giao hng (theo a im), iu kin thanh ton, S lng, n gi v tr gi ca tng mt hng theo tng n t hng (nu c), Tng s tin phi thanh ton. Phn tng s tin c th phi km theo phn ghi tr gi bng ch. - Phn loi: Trong thc tin bun bn, cc hot ng giao dch rt nhiu v phc tp, bn cnh mi loi giao dch thng i hi mi ha n khc nhau, lm cho hnh thc v chc nng ca cc ha n thng mi tr nn a dng. Nu xt theo gc chc nng, c th phn loi ha n nh sau: Ha n chiu l, Ha n tm thi, Ha n chnh thc, Ha n chi tit, Ha n trung lp, Ha n xc nhn, Ha n hi quan, Ha n lnh s - ngha kinh t: + Trong vic thanh ton tin hng, ha n thng mi gi vai tr trung tm trong b chng t thanh tan. Trong trng hp b chng t c hi phiu km theo, thng qua ha n, ngi tr tin c th kim tra lnh i tin trong ni dung ca hi phiu. Nu khng dng hi phiu thanh ton, ha n c tc dng thay th cho hi phiu, lm c s cho vic i tin v tr tin. + Khi khai bo hi quan, ha n ni ln gi tr hng ha v l bng chng cho vic mua bn, trn c s ngi ta tin hnh gim qun v tnh tin thu. + Trong nghip v tn dng, ha n vi ch k chp nhn tr tin ca ngi mua c th lm vai tr ca mt chng t bo m cho vic vay mn. + Ha n cng cung cp nhng chi tit v hng ha, cn thit cho vic thng k, i chiu hng ha vi hp ng v theo di thc hin hp ng. + Trong mt s trng hp nht nh bn sao ca ha n c dng nh mt th thng bo kt qu giao hng, ngi mua chun b nhp hng v chun b tr tin hng. Nhn chung, ha n thng mi tr nn ph bin trong thi i hi nhp ngy nay, bt k mt hot ng giao dch thng mi no (xut khu hay nhp khu) u phi cn ha n. T cho thy vic nhn bit v thnh lp mt ha n ng ang l mt yu cu cp bch i vi tt c cc doanh nghip VN, v khi mt ha n b sai st th s gy ra nhiu tr ngi cho cc nh xut khu ln nh nhp khu.

CHNG IV: PHNG TIN TTQT 1. Hi phiu - Hi phiu l mt t mnh lnh i tin v iu kin, do mt ngi k pht cho ngi khc, yu cu ngi ny khi nhn thy phiu, hoc n mt ngy c th xc nh trong tng lai phi tr mt s tin nht nh cho ngi no , hoc theo lnh ca ngi ny tr cho ngi khc hoc tr cho ngi cm phiu. - Cc bn tham gia : Ngi k pht, ngi b k pht, ngi chp nhn ( ng chp nhn lun l ng b k pht, ng b k pht cha hn l ng chp nhn ), ng th hng, ng chuyn nhng, ng bo lnh ( bt k ai k tn vo HP tr ng k pht v b k pht ) - c im + Tnh bt buc ca hi phiu: Hi phiu l "t mnh lnh tr tin v iu kin". Ngi tr tin hi phiu phi tr theo ng ni dung ghi trn t phiu v khng th vin bt c l do ring no ca mnh t chi tr tin i vi ngi k pht hi phiu hay ngi th hng, tr trng hp hi phiu c lp ra tri vi cc o lut chi phi n. + Tnh tru tng ca hi phiu: Trn hi phiu khng nu nguyn nhn pht sinh vic lp hi phiu, m ch ghi s tin phi tr v nhng ni dung lin quan n vic tr tin. Hiu lc php l ca hi phiu cng khng b rng buc bi bt c nguyn nhn g sinh ra hi phiu. Ni cch khc, ngha v tr tin ca hi phiu l tru tng. Do tnh tru tng nn HP c th b lm dng k pht di dng HP khng, ngha l vic k pht HP ko da trn H mua bn thc, ko c hng ha lm c s cho HP + Tnh lu thng ca hi phiu: Hi phiu c th c chuyn nhng mt hay nhiu ln trong thi hn ca n. Hi phiu c tnh cht ny v hi phiu l lnh i tin ca ngi ny vi ngi khc, trn hi phiu c mt gi tr tin nht nh, thi hn nht nh tc l nh c tnh bt buc & tnh tru tng nn hi phiu c c tnh lu thng. - Phn loi + Cn c vo thi hn tr tin ca hi phiu :Chia hi phiu thnh ba loi: Hi phiu tr tin ngay, Hi phiu tr tin sau mt s ngy nht nh, Hi phiu c k hn( n ngy ghi trn hi phiu, Tnh t ngy k pht hi phiu, Tnh t ngy chp nhn hi phiu ) + Cn c vo chng t km theo hi phiu :Chia hi phiu lm hai loi: Hi phiu trn, Hi phiu km chng t (Hi phiu km chng t c 2 loi, hi phiu km chng t tr tin ngay v hi phiu km chng t chp nhn ) + Cn c vo tnh cht chuyn nhng ca hi phiu : Hi phiu c chia lm ba loi: Hi phiu ch danh, Hi phiu theo lnh, HP v danh + Cn c vo ch th k pht hi phiu :Chia lm 2 loi: Hi phiu thng mi, Hi phiu Ngn Hng - Nghip v i vi HP + Chp nhn hi phiu(Acceptance) :Chp nhn hi phiu l mt th tc php l nhm xc nhn vic ng (m bo) thanh ton ca ngi tr tin hi phiu. Hnh thc chp nhn (accepted) k gc di, bn tri,mt trc, ng du ngay gia ,chp nhn bng t giy ri. * K thut nghip v chp nhn hi phiu: - Mt hi phiu c k chp nhn nu c s tin cy trong thanh ton. Thng thng hi phiu c gi ti ngi tr tin ngi k chp nhn bt c lc no trc ngy ht hn xut trnh hi phiu. - Nu hai bn khng c quy nh g khc th thi hn chp nhn hi phiu l 12 thng k t ngy k pht hi phiu. Nu hai bn c quy nh r rng vi nhau trong hp ng thng mi hoc th tn dng mt thi hn c th th hi phiu phi c xut trnh trong thi hn c chp nhn. Chp nhn hi phiu l s ng cam kt tr tin ca ngi c trch nhim tr tin khi hi phiu n hn. Ngi k pht c th rt ngn hoc ko di thi hn,

cn ngi k hu c th rt ngn thi hn trong trng hp hai bn khng c quy nh g v thi hn chp nhn. S chp nhn c ghi vo mt trc, gc bn tri ca hi phiu v c thc hin bng ch Chp nhn vit k bn ch k ca ngi tr tin (nu nh khng th c th lp thnh mt vn bn c lp nh km vi hi phiu). S chp nhn bng mt vn th ring bit hay chp nhn gp nhiu hi phiu bng mt vn th chung b coi l v hiu. - Ngn ng chp nhn hi phiu phi l ngn ng ca hi phiu, khng c s dng nhng ngn ng khc; li vn n gin, ngn gn. * Nghip v ny c s dng i vi loi hi phiu tr tin sau v loi ny bo v li ch cho ngi xut khu (hp ng mua bn v tr tin l c lp). + K hu hi phiu (Endorsement): y l th tc chuyn nhng hi phiu t ngi hng li ny sang ngi hng li khc. Ngi k hu ch cn k vo ch quy nh k hu v trao hi phiu cho ngi c chuyn nhng. Hnh thc k hu chuyn nhng : K hu trng (Blank endorsement), K hu theo lnh (To order endorsement), K hu hn ch (Restrictive endorsement), K hu min truy i (Without recourse endorsement) + Bo lnh hi phiu (Aval): Bo lnh l s cam kt ca ngi th 3(thng thng cc t chc ti chnh) nhm m bo tr tin cho ngi hng li nu nh n k hn m ngi tr tin khng thanh ton ;thng l mt ngn hng ln c uy tn. Th tc bo lnh thc hin bng cch ghi bo lnh (aval) vo mt trc hay mt sau t hi phiu v k tn. Hnh thc:Bo lnh b mt hay bo lnh cng khai. + Chit khu hi phiu (Discount): Chit khu hi phiu l mt nghip v ca ngn hng. Trong ngi hng li hi phiu xut trnh hi phiu cha n hn tr tin cho ngn hng ly tin ngay vi mt gi thp hn s tin ghi trn t hi phiu. Nu hai bn ng , ngi hng li hi phiu s thc hin nghip v k hu chuyn nhng hi phiu cho ngn hng. Chnh lch gia s tin ghi trn t hi phiu vi s tin ngn hng b ra mua t hi phiu gi l li tc chit khu. Hu ht cc ngn hng thng mi Vit Nam u c nghip v chit khu hi phiu ??? Ti sao doanh nghip nn s dng dch v ny Nhn c tin trc khi thanh ton di phng thc Nh thu chng t. Ci thin dng vn ca doanh nghip. Cho php doanh nghip ti u t sn xut ngay lp tc. Gim thiu nh hng ca phng thc Nh thu chng t xut khu. Doanh nghip c th a ra nhiu la chn thanh ton cho i tc m khng b nh hng xu ti dng vn ca mnh. L hnh thc ti tr c s dng nhiu khi Nh thu chng t c h tr bi Bo him tn dng xut khu. + Khng ngh (Protest) :l khi hi phiu b t chi tr tin ,ngi hng li c quyn khng ngh ngi tr tin trc php lut. Vic t chi thanh ton ca ngi tr tin hi phiu c xc nhn bng n khng ngh ca ngi hng li hin hnh lp ra trong thi hn 2 ngy lm vic k tip sau ngy ht hn hi phiu. Sau khi lp khng ngh hi phiu trong vng 4 ngy lm vic, ngi b t chi thanh ton phi bo cho ngi chuyn nhng trc tip i tin, hoc i tin bt c khi no k hu chuyn nhng hi phiu, hoc i ngi k pht hi phiu. Nu khng c bn khng ngh v vic b t chi tr tin th nhng ngi tham gia chuyn nhng c min trch nhim tr tin hi phiu, nhng ngi k pht vn phi chu trch nhim ny i vi ngi khng ngh. - u nhc im + u im : * Nh vo tnh cht lu thng, hi phiu tr thnh mt cng c lu thng tn dng thay th tin mt, tit kim tin mt v gp phn n nh tin t,

* N cn l mt c s php l trong quan h mua bn chu, bo v quyn li ca cc ch th trong tn dng thng mi, loi b c tnh trng n nn dy da gia cc doanh nghip. * Hi phiu l loi ti sn m bo chc chn khi ngn hng nhn chit khu hay nhn cho vay cm c. Hn th na, ti sn m bo ny li c tnh thanh khon cao v ngn hng c th mang i ti chit khu hoc ti cm c ti NHNN khi phc ngun vn ca mnh. * Hi phiu b sung hng ho cho th trng m, to iu kin cho ngn hng trung ng thc hin tt cng tc iu ho khi tin trong lu thng. * Trong trng hp ngi i vay vn ngn hng nhn n bng hi phiu, khi cn thit, ngn hng c th bn khon n ny thu n trc hn bng cch chuyn nhng hi phiu cho ngn hng khc. y l mt gii php chng khon ho cc khon cho vay ca ngn hng. * Thng qua nghip v bo lnh v thu h hi phiu, s gip ngn hng tng thu nhp nhng khng tng ri ro trong hot ng kinh doanh ca mnh. + Nhc im: * Do tnh tru tng ca hi phiu, s dn n tnh trng hai doanh nghip thng ng nhau lp ra hi phiu khng (hi phiu khng pht sinh t quan h mua bn chu) mang n ngn hng xin chit khu hoc cm c. Chnh iu ny lm cho c s m bo ca hi phiu l tn dng hng ho khng th tn ti, s tin cho vay c ngn hng pht ra khng c c s m bo. * Vi nhng nhc im sn c ca tn dng thng mi, kh c th m rng qui m (khi lng) v thi gian mua bn chu hng ho trong trng hp nhu cu mua chu qu ln v thi gian qu lu. * Quan h mua bn chu ny ch c th pht sinh gia nhng doanh nghip tn nhim, c giao dch thng xuyn vi nhau. 2. Lnh phiu - Lnh phiu (promissory note) l mt loi chng t trong ngi k pht cam kt s tr mt s tin nht nh v iu kin vo mt ngy nht nh cho ngi c hng li c ch nh trn lnh phiu,hoc theo lnh ca ngi hng li,tr cho mt ngi khc - c im: Do lnh phiu v hi phiu l hai loi chng t thuc thng phiu nn lnh phiu mang y cc c im ca thng phiu - c trng + K hn ca lnh phiu c quy nh r trn t lnh + Mt t lnh c th do mt hay nhiu ngi cng tham gia k pht cam kt tr tin cho mt hay nhiu ngi cng hng li + Lnh phiu cn c s bo lnh ca Ngn hng hoc cng ty ti chnh m bo kh nng thanh ton cho t lnh phiu + Lnh phiu ch c mt bn duy nht do con n k pht chuyn cho ngi hng li lnh phiu - Phn loi + Lnh phiu c nhn: c s dng vay gia cc c nhn (trong gia nh, bn b) + Lnh phiu u t: pht hnh cho nh u t i ly khon vay. Cc nh u t m bo s nhn c mt li tc u t ca h trong mt khong thi gian nht nh. + Lnh phiu thng mi: s dng khi tin c vay mn t mt ngn hng hoc mt t chc cho vay khc. + Lnh phiu bt ng sn: dng m bo giao dch bt ng sn v c iu chnh bi lut thng mi. * Mt s im khc nhau gia lnh phiu v thng phiu + Hi phiu do ch n lp,cn lnh phiu do ngi thiu n lp + Hi phiu thng thng c 3 ngi quan h vi nhau: Ngi phthnh hi phiu (ngi pht lnh), ngi tr tin theo hi phiu (ngi thu lnh)v ngi hng th. + Cn lnh phiu thng c 2 ngi lin h: ngi pht lnh phiu v ngi hng th

+ Hi phiu thng gm hai bn, lnh phiu ch c mt bn chnh do con n pht ra chuyn cho ngi hng li lnh phiu + Hi phiu l quyn nm trong tng lai, hi phiu l hi thc ngi khc thanh ton n trong tng lai. n hn m khng thanh ton th s chu pht bng li sut ngn hng. Hi phiu l hnh thc thanh ton khng dng tin mt, Hi phiu c mnh gi v c th chuyn tay nhau cho n ngy o hn + Lnh phiu l quyn c sn hin ti, ra lnh cho ai phi thanh ton tin cho mnh hoc cho bn th ba. Thng th lnh phiu c lm vi ngn hng mnh c ti khon, ra lnh cho ngn hng phi thanh ton tin cho ai hoc cho chnh mnh hoc c th y nhim + Hin nay,vic p dng lnh phiu ti cc Ngn hng TM VN c th hin qua vic bo lnh pht hnh lnh phiu,ng thi cc NHTM cng k pht lnh phiu( cn gi l k phiu ngn hng) + Cc NHTM nhn bo lnh cho cc lnh phiu nhm bo m kh nng thanh ton cho cc lnh phiu .Vic nhn bo lnh ny cng phi tun theo lut nh,cc nh k pht lnh phiu phi p ng c cc yu cu m cc Ngn hng t ra,gim thiu c ri ro cho cc NH trong trng hp lnh phiu khng c kh nng thanh ton Mt s NHTM nhn bo lnh lnh phiu hin nay nh NH Cng thng VN,NH ngoi thng VN.. + Pht hnh k phiu NH ( giy n ngn hng) k phiu l mt loi chng t do ngn hng pht hnh nhm huy ng ngun vn trong ngn hn (< 1 nm) * Trong TM T, ngi ta ch yu d ng hi phiu, v : - Hi phiu do ch n k pht i n, cn k phiu li do con n k pht nhn n. Do ch n k pht hi phiu trn c s c 1 ti sn C nn vic thanh ton c m bo hn. - T , hi phiu c lu thng d dng hn, c bit trong cc nghip v chuyn nhng, cm c, th chp, vay vn, chit khu ti NHTM. 3. Sc - Sc l mt t mnh lnh v iu kin do mt ngi (ch ti khon) ra lnh cho ngn hng trch t ti khon ca mnh mt s tin nht nh tr cho ngi c tn trong sc, hoc tr theo lnh ca ngi y hoc tr cho ngi cm sc. - c im: Sc thng c ngn hng in sn theo mu, c nhng dng trng ngi k pht in vo. Sc thng c in theo tp, gm c phn cung sc ngi k pht lu nhng iu cn thit v phn tch ri giao cho ngi th hng.Sc gm hai mt, mt trc in sn tiu in cc yu t bt buc ca t sc, mt sau dng ghi cc ni dung v chuyn nhng - Tnh cht + Tnh tru tng: khng cn nu nguyn nhn k pht sc; khi chuyn nhng, thanh ton, nhng ngi lin quan ch vic quan tm xem sc c tun th theo quy nh ca php lut hay khng; sc c th pht hnh di dng sc khng tc khng c s d ti khon ti ngn hng. + Tnh bt buc: i tng chu tc ng ca sc l ngn hng phi thc thi mnh lnh chuyn ti khon cho ngi th hng hp php. + Tnh lu thng : sc c th c chuyn giao hoc chuyn nhng nhiu ln trong thi hn. - Nhng ngi lin quan n sc: + Ngi k pht sc(drawer): l ngi mua, ngi nhp khu, ngi nhncung ng dch v ng thi l ch ti khon ngn hng, c ngha v tr tin bng cch k pht sc tr cho ngi th hng. + Ngi th hng (Benificiary): l ngi nhn tin do ngi k pht ch nh hay thng qua chuyn nhng, thng l ngi xut khu, ngi bn, ch u t,hay ngi xut trnh sc u quyn cho ngn hng ca mnh tin hnh i tin.

+ Ngn hng tr tin nc nhp khu:c ngha v kim tra tnh hp l ca sc pht hnh, iu kin chuyn ngoi t ra nc ngoi (da trn hp ng, ho n, B/L) v trch 1 khon tin t ti khon ca ngi k pht tr cho ngi th hng thng qua ngn hng i tc hay ngn hng i l chuyn vo ti khonca ngi th hng. + Ngn hng i l: thng l ngn hng bn nc ngi th hng, nhn danh mnh vi chi ph ca ngi u thc thc hin hot ng c u thc. - Phn loi + Cn c vo tnh cht chuyn nhng sc: Sc ch danh(Nominal check), sc ch danh c hai loi: sc ch danh c th chuyn nhng bng th tc k hu v sc ch danh khng th chuyn nhng bng th tc k hu. Sc v danh(Bearer check) Loi ny dng nhn tin mt. Sc theo lnh(To oder check): Loi ny c th chuyn nhng c bng th tc k hu. + Cn c vo cch thanh ton sc: Sc chuyn khon(Transfer check): Sc chuyn khon khng thchuyn nhng c v khng th lnh tin mt c. Sc tin mt (Cash check): Ngi cm sc khng cn s y quyn cng lnh c tin. + Cn c vo ngi pht hnh sc: Sc c nhn(Private check). Ch ti khon c th l c nhn hoc t chc min khng phi l ngnhng. Sc ngn hng (Banks check): Ngn hng pht hnh sc ny theo yu cu ca ngi nhp khu, ch u t Ngoi ba cch phn loi sc nu trn, cn c cc loi sc c bit nh: + Sc bo chi ca ngn hng hay sc xc nhn(Certified check): l loi scc ngn hng xc nhn vic tr tin nhm m bo kh nng chi tr ca t sc,chng pht sc khng. + Sc du lch(Travellers check): l loi sc do ngn hng pht hnh v ctr tin ti bt c mt chi nhnh hay i l no ca ngn hng . Ngn hng pht sc ng thi cng l ngn hng tr tin. Ngi hng li l khch du lch c tin ti ngn hng pht sc. Trn sc du lch phi c ch k ca ngi hng li. Khi lnh tin ti ngn hng c ch nh, ngi hng li phi k ti ch ngn hng kim tra, nu ng, ngn hng mi tr tin. Thi gian ca sc du lch c hiu lc do ngn hng pht sc v ngi hng li tha thun, c th c hn v c th v hn.Trn sc du lch c ghi r khu vc cc ngn hng tr tin, ngoi khu vc , sc khng c gi tr lnh tin. C 2 c im phn bit sc du lch vi sc thng thng, l sc c mnh gi c in trn mt sc v sc du lch phi c tr bng tin mt khi pht hnh. + Sc gch cho(Cross check): l loi sc trn mt trc ca n c hai gchcho song song vi nhau. Sc gch cho khng th dng rt tin mt, thngc dng chuyn khon qua ngn hng. Sc loi ny do ngi hng li scgch cho bng hai cch: _ Sc gch cho thng (gch cho khng tn) tc l gia hai gch song songkhng ghi tn ngn hng lnh h tin. _ Sc gch cho c bit (gch cho c ghi tn) tc l gia hai gch song songc ghi tn mt ngn hng no . Trong cch ghi ny ch c ngn hng mi cquyn lnh h tin m thi. Gch cho khng tn c th tr thnh gch cho c tn. Ngc li, gch cho c tn khng th chuyn thnh gch cho khng tn. Mc ch ca sc gch cho l trnh dng sc rt tin mt v nu sc gch cho c tn ngn hng th c ngha l ngi hng li sc chnh thc nh ngn hng lnh htin cho mnh v ch c ngn hng y m thi. + Sc ti khon ca ngi hng li: L loi sc m ngi hng li khng mun ngn hng tr tin mt m mun tr bng chuyn khon ghi vo ti khon ca ngi hng li vi mt cu ghi ngang qua t sc "Tr vo ti khon" hoc "ch ghi vo ti khon ca ngi hng li - Sc in t: l loi sc c thit lp trn c s sc giy nhng li s dng d liu in t to lp ni dung, k tn, k hu sc v chuyn giao sc bng phng tin in t thng thng hoc k thut s. - So s nh hi phiu v Sc Ging nhau: -u l phng tin trong TTQT, l hnh thc khng dng tin mt

-u l mnh lnh tr tin v iu kin -u c tnh tru tng, tnh lu thng chuyn nhng, Tnh tru tng v c lpTnh bt buc tr tin -u c th chuyn nhng Khc nhau: SEC HI PHIU Do ngi mua lp Do ngi bn lp L 1 sn phm ca ngn hng giao Do 1 ngi k pht cho ngi cho khch s dng => phi thanh ton thng khc,yu cu tr tin qua ngn hng =>c th khng phi thanh ton thng Ngn hng phi thanh ton cho ngi qua ngn hng hng th ngay khi c yu cu C k hn chi tr 1 s loi hi Thanh ton bng tin mt hay chuyn phiu khon tu loi SEC Thng ngi nhn lnh phi thanh Ch c 1 bn cho mi giao dch ton bng tin Khng km chng t C nhiu bn cho 1 giao dch v nh s th t C loi phi km chng t 4. Th thanh ton - Th l phng tin thanh ton khng dng tin mt do ngn hng pht hnh, phc v cho khch hng ch yu trong lnh vc thanh ton phi mu dch. Th cp cho khch hng s dng thanh ton tin hng ha, dch v, hoc rt tin mt ti cc my rt tin t ng, hay ti cc ngn hng a l trong phm vi s d ti khon tin gi, hoc hn mc tn dng c k kt gia ngn hng v ch th. Ha n thanh ton th chnh l giy nhn n ca ch th i vi c s chp nhn th. n v chp nhn th thng qua ngn hng pht hnh v ngn hng thanh ton th. - c tnh + Tnh tin li: L mt phng tin thanh ton khng dng tin mt, th cung cp cho khch hng s tin li m khng mt phng tin thanh ton no c th mang li c. c bit i vi nhng ngi phi i ra nc ngoi i cng tc hay l i du lch, th c th gip h thanh ton gn nh bt c ni no m khng cn phi mang theo tin mt hay sc du lch, khng ph thuc vo khi lng tin h cn thanh ton. + Tnh linh hot: Th thanh ton c nhiu loi, a ang, phong ph v hn mc tn dng nn thch hp vi hu ht mi i tng khch hng, t nhng khch hng c thu nhp thp (th thng) cho ti nhng khch hng c thu nhp cao (th vng), khch hng c nhu cu rt tin mt (th rt tin mt), hoc nhu cu du lch gii tr, mua sm hng ha... th cung cp cho khch hng tha dng ti a, tha mn nhu cu ca mi i tng khch hng. Th c coi l phng tin thanh ton tt nht trong s cc phng tin thanh ton phc v tiu dng trong x hi hin i v vn minh. + Tnh an ton v nhanh chng: Khng tnh n nhng vn nn n cp v lm gi th thanh ton trn ton cu hin nay, c th ni ngi s dng th rt yn tm v s tin ca mnh trc nguy c b mt cp do mc ti hay trm cp. Ngay c trong trng hp th b ly cp, ngn hng cng bo v tin cho ch th bng s pin, nh v ch k trn th... nhm trnh kh nng rt tin ca k n trm. Hn th na, hu ht cc giao dch th u c thc hin qua mng kt ni trc tuyn t c s chp nhn th hay im rt tin mt ti ngn hng thanh ton, ngn hng pht hnh v cc t chc th quc t. Do vic ghi n, ghi c cho cc ch th tham gia quy trnh thanh ton c thc hin mt cc t ng, dn n vic qu trnh thanh ton din ra rt d dng, tin li v nhanh chng.

CHNG VI: GHI S V CHUYN TIN 1. Chuyn tin - Chuyn tin l phng thc thanh ton quc t, trong mt khch hng ca ngn hng (ngi c yu cu chuyn tin) yu cu ngn hng ca mnh chuyn mt s tin nht nh cho ngi khc (ngi th hng) mt a im nht nh, trong mt thi gian nht nh bng phng tin chuyn tin do khch hng yu cu. Ngn hng chuyn tin thng thng qua ngn hng i l ca mnh nc ngi hng li thc hin chuyn tin. - c im + Phng thc chuyn tin c th l b phn ca phng thc thanh ton khc nh phng thc nh thu, tn dng d phng, tn dng chng tnhng cng c th l mt phng thc thanh ton c lp + Chuyn tin l phng thc thanh ton n gin, trong , ngi chuyn tin v ngi nhn tin tin hnh thanh ton trc tip vi nhau. Ngn hng khi thc hin chuyn tin ch ng vai tr trung gian trong thanh ton theo y nhim hng ph v khng b rng buc bt c trch nhim g i vi ngi chuyn tin v ngi nhn tin. + Trong ngoi thng chuyn tin ch p dng trong trng hp cc bn mua bn c uy tn v tin cy ln nhau. - Cc bn tham gia + Ngi chuyn tin (Remitter): ngi mua, ngi nhp khu, ngi mc n, nh u t, ngi chuyn kiu hi. Ngi tr tin l ngi yu cu ngn hng chuyn tin ra nc ngoi. + Ngn hng chuyn tin (Remitting bank): ngn hng phc v cho ngi chuyn tin. + Ngn hng i l ( Paying bank): l ngn hng phc v cho ngi th hng v c quan h i l vi ngn hng chuyn tin. + Ngi th hng ( Benificiary ) : ngi bn, ngi xut khu, ch n, ngi nhn vn u t, ngi nhn kiu hi, do ngi chuyn tin ch nh. - Quy trnh nghip v Bc 1:( bc ny ch xut hin trong chuyn tin ngoi thng ) : Nh xut khu thc hin vic giao hng, ng thi chuyn giao b chng t nh : ha n, vn n, bo him ncho nh nhp khu. Bc 2 : Sau khi kim tra b chng t ( hoc hng ha ), nu quyt nh tr tin th nh nhp khu vit lnh chuyn tin ( bng M/T hay T/T ) cng y nhim chi ( nu c ti khon ) gi ngn hng phc v mnh. Bc 3 : Sau khi kim tra chng t v cc iu kin chuyn tin nu thy hp l v kh nng thanh ton, ngn hng thc hin trch ti khon chuyn tin v gi giy bo N cho nh nhp khu. Bc 4 : Ngn hng chuyn tin ra lnh ( bng M/T hay T/T theo yu cu ca ngi chuyn tin ) cho ngn hng i l ( ngn hng tr tin ) chuyn tr cho ngi hng th. Bc 5 : Ngn hng tr tin ghi C vo ti khon ca ngi th hng, ng thi gi giy bo C cho ngi hng li - Phn loi + Chuyn tin bng th ( Mail Transfer M/T ): Theo hnh thc chuyn tin bng th ( sec), ngn hng thc hin chuyn tin bng cch gi th cho ngn hng i l nc ngoi tr tin cho ngi hng li. Theo hnh thc ny, chi ph chuyn tin thp, nhng tc chm, do vy d b nh hng nu c bin ng nhiu v t gi. + Chuyn tin bng in ( Telegraphic Transfer T/T ): Telex, Swift : Chuyn tin bng in tc l ngn hng thc hin vic chuyn tin bng cch ra lnh bng in cho ngn hng i l ca mnh nc ngoi tr tin cho ngi hng li. Theo cch ny, chi ph chuyn tin cao hn nhng nhanh chng hn, do vy t b nh hng ca bin ng t gi. Nhc im ln nht ca Telex v Swift l chu chi ph chuyn cc bc in cao. Tuy nhin, ngi th hng li c th nhn c tin sm hn rt nhiu so vi chuyn bng th, li sut pht sinh do

nhn tin sm c th b p hon ton cho chi ph cao trong chuyn in, c bit nu gi tr chuyn tin ln th c th cn li hn. * u nhc im - u im i vi cc bn + Vi khch hng: th tc chuyn tin n gin, thun li cho ngi chuyn tin; thi gian chuyn tin ngn nn ngi th hng c th nhanh chng nhn c tin. + Vi ngn hng: ngn hng ch tham gia vi vai tr l trung gian thanh ton thun tu hng ph, khng c trch nhim kim tra v s hp l ca thi gian thanh ton v lng tin chuyn i. - Nhc im - Trong thanh ton chuyn tin, chu chuyn hng ho dch v c th tch ri khi chu chuyn ti chnh trong thi gian to nn ri ro cho c hai bn (ngi chuyn tin v ngi th hng). Khi chuyn tin trc (down payment), nh nhp khu c lo s mt tin nu nh xut khu khng giao hng hay giao hng khng ng yu cu v s lng, chng loi, cht lng v thi gian lm v k hoch sn xut kinh doanh ca nh nhp khu. Ngc li, trong trng hp tr tin sau nh xut khu hon ton b l thuc vo thin ch v uy tn thanh ton ca nh nhp khu. - C khi ri ro li hon ton khch quan nh bin c chnh tr, x hi, kinh t hay mt tai nn bt ng khin cho mt bn kt c bt c d bi tn lm nh hng n i tc lm n. - Do vic thanh ton ch yu c thc hin bng in nn thi gian thanh ton nhanh, nu pht hin ra sai st (c th t pha ngi chuyn hoc ngn hng chuyn) sau khi chuyn tin th s kh khn trong vic thng bo, iu chnh nht l khi ngi th hng nhn tin. - Ngn hng ch gi vai tr trung gian thanh ton qu th ng, ch khch hng ra lnh ri mi thc hin. Chnh v vy, ngi ta thng s dng phng thc chuyn tin thanh ton cc khon chi tiu phi thng mi v cc chi ph lin quan n XNK hng ha tr gi hp ng nh; Chuyn vn ra bn ngoi u t; Chuyn tin kiu hi; thanh ton hng ho XNK (khi hai bn mua bn c quan h lu i v tn nhim ln nhau hoc khi tr gi hp ng khng ln) v khu thanh ton ny d lm ny sinh vic chim dng vn ca ngi bn, nu bn mua c tnh dy da, ko di vic thanh ton. 2. Phng thc ghi s - Ghi s l mt phng thc thanh ton trong nh xut khu m mt ti khon ghi n nhng khon tin hng ho v dch v m h cung cp cho nh nhp khu, nh nhp khu nh k thanh ton s tin pht sinh trn ti khon bng chuyn tin hay bng sc. - c im + y thc cht l mt hnh thc mua bn chu. Phng thc ny p dng trong mua bn hng ha quc t nh sau: Nh xut khu (ngi ghi s) sau khi hon thnh ngha v ca mnh (thng l ngha v giao hng) quy nh trong hp ng mua bn hng ha quc t (hp ng c s) s m mt quyn s n ghi n. Nh nhp khu (ngi c ghi s), bng mt n v tin t nht nh v n tng nh k nht nh do hai bn tha thun, s dng phng thc chuyn tin thanh ton cho ngi ghi s + Phng thc ny hon ton c li cho nh nhp khu (ngi c ghi s). Nh xut khu s phi gnh chu ri ro khi bn nhp khu khng thanh ton hoc chm tr thanh ton hoc thanh ton khng y . + S dng phng thc ghi s c rt nhiu ri ro. Ngi xut khu s rt kh khiu ni do khng c s tham gia ca Ngn hng v cc chng t ca ngn hng. L ngi xut khu, bn c th phi thu tin hng nc ngoi, m vic ny rt kh v tn nhiu chi ph. Ngoi ra, vic theo di v x l cc khon phi thu gp rt nhiu kh khn do khng s dng hi phiu hay bt k chng t ghi n no.

+ hn ch ri ro, ch p dng phng thc ny khi c hai bn l cc bn hng c mi quan h lm n lu di, thc s tin cy ln nhau. bo m an ton cho nh xut khu, cc bn c th p dng bin php bo m nh th bo lnh ngn hng, th tn dng d phng, t cc - Trnh t thc hin + Nh XK giao hng/ dch v v gi chng t cho nh NK nhn hng + Nh XK ghi n vo ti khon v bo n trc tip cho nh NK + nh k thanh ton ( thng, qu hoc na nm) nh NK chuyn tin qua NH thanh ton cho nh XK hoc thanh ton bng sc. - u im i vi cc bn : + i vi nh nhp khu : Cha tr tin cho n khi nhn c hng ha v chp nhn hng ha. Gim c p lc ti chnh do c thanh ton chm + i vi nh xut khu : L phng thc bn hng n gin, d thc hin, chi ph thp, thng c thc hin gia cc i tc khng c s hoi nghi v tn nhim v cc ri ro trong thanh ton khng pht sinh. Do chi ph bn hng thp nn nh xut khu c th gim gi bn nhm tng kh nng cnh tranh, thu ht them n t hng mi vi s lng ln, tang c doanh thu v li nhun. u im cho c ngi mua v ngi bn l khng c s tham gia ca ngn hng trong khu x l chng t nn gim c cng vic giy t t gim c chi ph giao dch. Tuy nhin ton b ri ro trong khu thanh ton thuc v ngi bn, do ngi bn lun phi thc su sc c iu ny. - Ri ro i vi cc bn : + i vi nh nhp khu: Nh nhp khu c th khng giao hng, hoc giao hng khng ng thi gian, khng ng chng loi, cht lng + i vi nh xut khu: Sau khi nhn hng ha, nh nhp khu c th khng thanh ton hoc khng th thanh ton ( v d, do cc bin php kim sot ngoi hi ) hoc ch tm tr hon ko di thi gian thanh ton. V l thuyt. cho d quyn s hu hng ha c th c bo lu, nhng thc t nh xut khu kh lng m kim sot c hng ha mt khi chuyn cho nh nhp khu. Ngoi ra nh nhp khu c th dn dng tranh chp v cht lng hoc khiu nu v s khim khuyt hay thiu ht hng ha nh l nguyn c yu cu gim gi. ng trc tnh hnh ny, nh xut khu ch c 3 cch la chn : (i) quyt nh gim gi; (ii) tm i tc mua khc ; (iii) ch hng quay v nc. phng ri ro ny, nh xut khu phi mua bo him tn dng, hoc yu cu nh nhp khu cp mt th tin dng d phng. Nh xut khu bn hng theo phng thc ghi s phi gnh chu chi ph kim sot tn dng v thu tin.

CHNG 7: PHNG THC NH THU 1. Khi nim: Nh thu l phng thc thanh ton, theo bn bn (nh xut khu) sau khi giao hng hay cung ng dch v, y thc cho ngn hng phc v mnh xut trnh b chng t thng qua ngn hng i l cho bn mua (nh nhp khu) c thanh ton, chp nhn hi phiu hay chp nhn cc iu kin v iu khon khc. 2. Cc bn tham gia - Ngi y thc thu: L ngi yu cu ngn hng phc v mnh thu h tin. Ngi y thc thu c cc vai tr. + L mt xch u tin trong dy chuyn nh thu. + L ngi quy nh ni dung giao dch nh thu. + L ngi pht hnh ra cc ch th cho tt c cc bn thc hin. + L ngi c quyn th hng nh thu. + L ngi chu chi ph cui cng v nh thu. - Ngn hng nh thu: l ngn hng theo yu cu ca ngi y thc, chp nhn chuyn nh thu n ngn hng i l ca ngi tr tin. Do ngn hng nh thu l ngn hng phc v ngi y thc; v trong qu trnh x l nh thu, ngn hng nh thu chu trch nhim vi ngi y thc. - Ngn hng thu h: Thng thng y l ngn hng i l hay chi nhnh ca ngn hng nh thu c tr s nc Ngi tr tin. Ngn hng thu h nhn nh thu t ngn hng nh thu v thc hin thu tin t ngi tr tin theo cc ch th ghi trong lnh nh thu. Sau khi thu c tin, ngn hng thu h phi chuyn tr cho ngn hng nh thu. - Ngn hng xut trnh: i khi nh thu c chuyn tip t ngn hng thu h sang ngn hng xut trnh. Trong trng hp ny ngn hng xut trnh phi thc hin ng cc ch th t ngn hng thu h. - Ngi tr tin hay ngi th tri: L ngi m Nh thu c xut trnh thanh ton hay chp nhn thanh ton. i vi nh th ni a ,nu c ngi mua v ngi bn u c ti khon ti mt ngn hng th ngn hng ny va ng vai tr Ngn hng gi nh thu , Ngn hng thu h v Ngn hng xut trnh. 3. Phn loi 3.1 Nh thu trn: - L phng thc thanh ton , trong chng t nh thu ch bao gm chng t ti chnh ( hi phiu , k phiu ,sc, giy nhn n hay cng c thanh ton khc ) ,cn cc chng t thng mi ( chng t vn ti ,ha n , chng t bo him ) c gi trc tip cho ngi nhp khu khng thng qua ngn hng. - Quy trnh (1). Ngi XK giao hng ha v b chng t hng ha cho ngi NK. (2). Ngi XK k pht hi phiu, gi ngn hng phc v mnh nh h thu h tin t nh NK. (3). Ngn hng phc v ngi XK chuyn hi phiu cho ngn hng phc v ngi NK. (4). Ngn hng phc v ngi NK gi hi phiu cho ngi NK yu cu chp nhn thanh ton hoc thanh ton. Ngi NK thanh ton hoc chp nhn hi phiu do ngi bn k pht v chuyn li cho ngn hng phc v minh. (5). Ngn hng phc v ngi NK thc hin chuyn tin hoc chuyn hi phiu c chp nhn cho ngi XK. (6). Ngn hng phc v ngi NK thanh ton hoc chuyn hi phiu c chp nhn cho ngn hng phc v ngi XK. (7). Ngn hng phc v ngi XK thanh ton hoc giao hi phiu c chp nhn cho ngi XK. - Ri ro

- Ri ro ch yu thuc v nh xut khu + Nu nh nhp khu v n th nh xu khu chng bao gi nhn c tin thanh ton . + Nu nng lc ti chnh ca nh nhp khu yu km th vic thanh ton s chm tr dy da v tn km. + Nu nh nhp khu ch tm la o ,vn nhn hng nhng t chi thanh ton hoc t chi chp nhn thanh ton . + n hn thanh ton hi phiu k hn hoc k phiu hay giy nhn n nhng nh nhp khu khng th thanh ton hoc khng mun thanh ton th nh xut khu c th kin ra ta nhng rt tn km v khng phi lc no cng nhn c tin. - i vi nh nhp khu + Ri ro c th pht sinh khi Lnh nh thu n trc v nh nhp khu phi thc hin ngha v thanh ton hoc chp nhn ,hoc pht hanhg k phiu hay giy nhn n trong khi hng ha khng c gi i hoc gi i nhng cha ti ,hoc khi nhn hng ha c th l khng m bo ng cht lng ,chng loi v s lng nh tha thun trong hp ng thng mi Phng thc thanh ton ny t c s dng trong thanh ton thng mi quc t v n khng m bo quyn li cho ngi xut khu, vic nhn hng v vic thanh ton khng rng buc nhau. Ngi mua c th nhn hng ri m khng chi tr tin hoc chm tr trong thanh ton. Trong khi ,ngn hng ch ng vai tr trung gian trong thanh ton bi v b chng t hng ho giao cho ngi nhp khu nn ngn hng i l khng th khng ch ngi nhp khu c. V vy, ngi xut khu ch nn p dng phng thc ny trong trng hp nh xut khu v nh nhp khu thc s tin tng ln nhau , nh xu t khu phi c thin ch giao hng ,cn nh nhp khu phi c thin ch thanh ton ,hoc gi tr hng ha nh , thm d th trng , hoc thanh ton cc dch v c lin quan ti xut nhp khu hng ha . 3.2 Phng thc nh thu km chng t (Documentary Collection). - Khi nim: L phng thc trong ngi XK y thc cho ngn hng thu h tin ngi nhp khu, khng nhng ch cn c vo hi phiu m cn cn c vo b chng t hng ha, gi km theo vi iu kin l ngi nhp khu tr tin hoc chp nhn hi phiu c k hn, th ngn hng mi trao b chng t hng ha i nhn hng. - Quy trnh: y l phng thc trong ngi bn y thc cho Ngn hng thu h tin ngi mua khng nhng cn c vo hi phiu m cn cn c vo b chng t gi hng km theo vi iu kin l nu ngi mua tr tin hoc chp nhn tr tin hi phiu th ngn hng mi trao ton b chng t gi hng cho ngi mua nhn hng. (1). Ngi XK giao hng ha cho ngi nhp khu. (2). Ngi XK gi b chng t hng ha v ch th nh thu cho ngn hng phc v mnh nh thu h tin bn hng. (3). Ngn hng phc v ngi XK gi b chng t sang ngn hng phc v ngi NK, ngh thu tin hoc chp nhn hi phiu trc khi giao chng t cho ngi NK lm th tc nhp hng. (4). Ngn hng phc v ngi NK thng bo v vic nh thu cho ngi NK, ngh thanh ton hoc chp nhn hi phiu do ngi NK k pht trc khi giao hng cho ngi NK. (5). Ngi NK ng thanh ton hoc chp nhn hi phiu. (6). Ngn hng phc v ngi NK thanh ton hoc chuyn hi phiu c chp nhn cho ngn hng phc v ngi XK. (7). Ngn hng phc v ngi XK thanh ton hoc giao hi phiu c chp nhn cho ngi XK. - Li ch i vi cc bn: + Nh xut khu: Nh XK chc chn rng b chng t ch dc trao cho nh NK ngay sau khi ngi ny thanh ton hay chp nhn thanh ton. Nh XK c quyn a nh nhp khu ra ta nu ngi ny khng tr tin hi phiu chp nhn khi n hn thanh ton v chng

minh c rng mnh hon thnh ngha v giao hng nh tha thun trong hp ng thng mi. Nh Xk c th ch nh ngi i din nc nh nhp khu thay mt mnh gii quyt trng hp nh nhp khu khng thanh ton hoc khng chp nhn thanh ton. Thm quyn ca ngi i din phi c xc nh r rng. + Nh nhp khu: Mc d v l thuyt nh nhp khu phi thanh ton hay chp nhn thanh ton khi nhn b chng t m khng c kim tra trc .Tuy nhin trong thc t , nh nhp khu thng c c hi kim tra b chng t ti ngn hng xut trnh trc khi thanh ton hay chp nhn thanh ton. i vi D/A nh nhp khu c s dng hay bn hng ha m cha phi thanh ton cho n khi hi phiu n hn thanh ton. + i vi 2 ngn hng: C thu nhp t ph nh thu t cc giao dch mua bn ngoi t v t cc giao dch c lin quan khc . Tng cng c mi quan h vi ngn hng i l ,do to ra tim nng v cc giao dch i ng. Tr khi nh xut khu v nh nhp khu l khch hng quen bit , ngn hng c c hi m rng c s khch hng v ha hn cc quan h giao dch tim nng khc . - Ri ro: + Nh xut khu: Nu ngn hng thu h trao b chng t cho nh nhp khu trc khi nh nhp khu thanh ton hay chp nhn thanh ton do ngn hng thu h u tin t mi quan h vi doanh nghip trong nc ln trn quyn li v ngha v i vi doanh nghip nc ngoi ,th nh xut khu s gp kh khn trong vic khiu ni i vi ngn hng thu h. Ngn hng gi nh thu lun gi lp trng rng nu Ngn hng thu h gp sai st trong vic thc hin hot ng nh thu th mi hu qu do nh xut khu t gnh chu ,ngay c trong trng hp nh xut khu khng h c lin quan n vic ch nh ngn hng thu h. Ton b hay mt phn b chng t b tht lc. Nh xut khu thng phi gnh chu mi chi ph lin quan n cng vic bo v hng ha ca ngn hng ,cho d ngn hng khng c yu cu lm cc cng vic ny. Nh nhp khu thanh ton nhn b chng t nhng ngn hng thu h khng chuyn cho ngn hng gi nh thu tr cho nh xut khu ( c th l do cc bin php kim sot ngoi hi cm chuyn ngoi t ra ngoi lnh th quc gia ) Ngn hng thu h chuyn tin cho ngn hng nh thu nhng ngn hng ny li chm tr hay b mt kh nng thanh ton ,do nh xut khu nhn c tin chm hoc khng nhn c tin . Cc ngn hng khng chu trch nhim v bt c s chm tr hay tht lc chng t no . + Nh nhp khu: Cho d nh nhp khu c c hi kim tra chng t trc khi thanh ton hay chp nhn thanh ton nhng hng ha c th khng c kim nh ,cha c bo him y hay khng tun theo cc tiu chun trong hp ng thng mi . Nh nhp khu c th ng trc ri ro khi nh xut khu lp b chng t gi ,c sai st hay c tnh gian ln thng mi. Cc ngn hng khng chu trch nhim khi chng t l gi mo hay c sai st ,hoc hng ha hay phng tin vn ti khng khp vi chng t . + Ngn hng nh thu: Ngn hng nh thu ch chu ri ro khi thanh ton hay cho nh xut khu vay trc khi nhn c tin chuyn t ngn hng thu h .Nu khng nhn c tin t ngn hng thu h ,ngn hng nh thu phi chu ri ro tn dng t pha nh xut khu trong vic hon tr tin vay + Ngn hng thu h: Nu ngn hang thu h chuyn tin cho ngn hng nh thu trc khi nhn c tin t nh nhp khu thanh ton th hpair chu ri ro nu nh nh nhp khu khng nhn chng t khng khng thanh ton hay khng chp nhn thanh ton . Nu ngn hng thu h cho nh nhp khu vay thanh ton th c th chu ri ro tn dng t pha nh nhp khu. Trong phng thc nh thu hi phiu km chng t, ngi xut khu ngoi vic u thc cho ngn hng thu tin m cn nh ngn hng thng qua vic khng ch b chng t hng ho buc ngi nhp khu phi tr tin hoc chp nhn tr tin. Nh vy phng thc ny m bo kh nng thu tin hn phng thc chuyn tin v nh thu hi phiu trn. c s rng

buc chc ch gia vic thanh ton tin v vic nhn hng ca bn mua. Tuy nhin vic bn mua c nhn hng v thanh ton hay khng vn tu thuc vo thin ch ca ngi mua, nh vy quyn li ca bn bn vn cha c bo m. * So snh nh thu trn v nh thu km chng t NH THU TRN NH THU KM CHNG T - Ngi mua s hu b chng t trc khi phi thanh ton hoc chp nhn thanh ton, nn gy ri ro cho ngi bn khi ngi mua nhn hng m khng thanh ton. - Ngi mua ch c b chng t sau khi thanh ton hoc chp nhn thanh ton, nn m bo quyn li ca ngi bn, nhng trong trng hp ngi mua t chi, hoc chm tr trong vic nhn hng khi th trng bin ng cng gy bt li cho ngi bn. - Ch p dng trong trng hp bn hng tin - p dng cho nhiu trng hp. cy, cng ty m con, hoc chi nhnh. Thanh ton dch v nh cc vn ti, ph bo him

- Phn loi + Nh thu tr ngay D/P (Documents against payment): l iu kin thanh ton tr ngay khi chng t c xut trnh ( payable in sight ). Ngn hng thu h ch trao chng t thng mi khi nh nhp khu thanh ton nh thu.Thng thng nh nhp khu phi thanh ton trong vng 3 ngy lm vic sau khi b chng t c xut trnh. V mt l thuyt ,thanh ton theo iu kin D/P khng nht thit phi c hi phiu km theo .S tin nh thu s cn c vo gi tr ha n thng mi Trong thc t ,c th xy ra trng hp ngi nhp khu c yu cu k chp nhn hi phiu nhng ch nhn chng t khi thanh ton hi phiu ti thi im n hn. iu kin thanh ton nh vy gi l hi phiu chp nhn iu kin D/P.L do l v b chng t c th n sm hn nhiu so vi hng ha nn ngy n hn ca hi phiu c quy nh trng vi ngy hng ha cp cng. + Nh thu tr chm D/A(Documents against acceptance): Phng thc ny cho php ngi mua khng phi thanh ton ngay nhng phi k chp nhn thanh ton trn hi phiu c k hn, c k pht bi ngi bn(ngi XK). Thng thng hi phiu chp nhn s c gi ti ni an ton ca ngn hng nh thu (ngn hng nhp khu) cho n ngy o hn. Ti ngy ny, ngi mua phi thc hin thanh ton nh chp nhn. - D/ ri ro nhiu hn so vi D/P i vi nh xut kh u : Theo iu kin D/A, nh xut khu kim sot c hng ( thng qua ngn hng ) cho n khi ngi nhp khu thanh ton. Nu nh nhp khu khng th thanh ton hoc t chi thanh ton , nh xut khu c th : + Khng ngh hi phiu v a nh nhp khu ra ta ( trng hp ny c th tn km v kh kim sot nhng g xy ra nc ngoi ) + Ch hng quay v nc + Tm ngi khc mua + Thu xp bn u gi i vi hai trng hp sau ,gi bn hng ha c th gim thp nhng vn cn hn ch hng ha quay v nc .

Theo iu kin D/P ,sau khi kim tra b chng t ,nu ng th nh nhp khu k chp nhn hi phiu ,nhn b chng t v i nhn hng ,cn nh xut khu mt quyn kim sot hng ha .Nh xut khu c th chu nhng ri ro sau : + Nh nhp khu t chi thanh ton vo ngy hi phiu n hn ( l do : hng ha khng phi l hng ha nh nhp khu yu cu , nh nhp khu khng th bn c s hng ha ,nh nhp khu ch tm la o nh xut khu ) Trong nhng trng hp ny ,nh xut khu c th khng ngh hi phiu v kin nh nhp khu nhng vic ny c th rt tn km. + Nh nhp khu b ph sn ,trong trng hp ny ,nh xut khu khng bao gi ly c tin . * Hi phiu tr ngay v tr chm Hi phiu tr ngay: N c vi im ging L/C. Hai bn giao dch da trn chng t v thng qua ngn hng, v ngi mua khng th nm quyn s hu hng ha cho ti khi anh ta hon tt vic thanh ton. Tuy nhin, vic thanh ton khng c m bo. Nu ngi mua t chi thanh ton, ngi bn ch cn cch ginh li hng ang trn ng vn chuyn hoc hng ang b gi ti hi quan. Ngi mua cng c th tr hon vic tr tin cho ti khi hng c chuyn ti ni. Hi phiu tr chm: Ngi mua c quyn s hu hng ha trc khi tr tin. Ngi bn tha thun thi hn tr chm, xut hng v sau k pht hi phiu. Ngi mua ch c giao chng t nhn hng khi anh ta k chp nhn thanh ton hi phiu. N tng t phng thc ghi s ch ngi bn khng kim sot c hng ha cng nh vic thanh ton ca ngi mua. im khc bit l bn cnh hp ng thng mi, ngi bn cn c thm cam kt bng vn bn ca ngi mua cam kt thanh ton vo mt ngy xc nh. * So snh chuyn tin nh thu Ging nhau: -C hai phng thc th nh XK u cuyn giao hng ha v b chng t trc tip cho nh NK -u l nhng phng tin trong TTQT c s dng ph bin trong vic h tr NK v XK trong th trng -L nhng phng thc thanh ton ko bnh ng, ph thuc nhiu vo thin ch v kh nng thanh ton ca bn mua, bt li cho bn bn -thng dc s dng trong trng hp hai bn mau bn c quan h lu nm tn nhim nhau v mun nhanh chng trong vic thanh ton -Cc NH trong qu trnh thanh ton thng ch l trung gian v ko c trch nhim trong vic tr tin ca ngi mua cho ngi bn -cc bn tham gia bao gm :nh XK, nh NK ,NH -Hai phng thc trn u l nghip v ngn hng h tr nhiu cho cc bn khi tham gia trao i thng mi Khc nhau: Ch tiu so snh Chuyn tin Nh thu Khi nim L phng thc TT trong L phng thc TT trong bn khch hng yu cu NH phc v bn sau khi giao hng hay cung mnh chuyn mt s tin nht nh ng dch v,y thc cho NH phc cho mt ngi khc theo mt a v mnh xut trnh b chng t ch nht nh v trong mt khong thng qua NH i l cho bn mua thi gian nht nh dc TT,chp nhn hi phiu hay chp nhn cc iu kin v iu khon khc

Phn loi

-Chuyn tin bng in -Chuyn tin bng th Cc ch th tham -Ngi chuyn tin gia -ngi th hng -NH chuyn tin -NH tr tin Ngi k pht Mc ri ro i Trong trng hp thanh ton sau, vi ngi th khi ngi tr tin chy khng hng chu thanh ton hoc t chi thanh ton.

-Nh thu trn -Nh thu km chng t -Ngi tr tin -ngi c yu cu UNT: bn bn -NH nhn y thc thu -NH xut trnh -Trong trng hp nh thu trn, ngi mua d dng nhn hng khng tr tin hoc tr hon tr tin. -Nh thu km chng t: ngi mua c th ko di vic tr tin hoc t chi tr tin (khng ly chng t) C th phi tr ph cho NH i l. Trong trng hp thanh ton nh thu km chng t, ngi mua phi thanh ton hoc chp nhn thanh ton mi c nhn hng, gy kh khn khi tnh hnh ti chnh khng thun li.

Ri ro i vi ngi Trong trng hp thanh ton tr tin trc, khng m bo vic bn bn c chuyn hng hay khng, cht lng c nh hp ng hay khng. Mi quan h gia ngi th hng v ngi tr tin Li ch ttrong thanh ton

Khng nht thit phi l thng Quan h thng mai mi -Nh thu trn:bt li cho ngi bn -Nh thu km chng t:ngi bn dc m bo hn Bn bn lp ch th nh thu km theo cc chng t nh thu gi n NH nh thu h Nh xut khu yu cu NH phc v mnh nh thu

-TT trc :tin cho ngi bn,ko p dng rng ri trong ngoi thng -TT sau : Thun li cho ngi mua Ni dung yu cu Ngi yu cu chuyn tin lp v hnh thc thanh giy y nhim chuyn tin lnh ton chuyn tin, gi NH phc v mnh. Ngi yu cu Ngi tr tin yu cu NH phc thanh ton v mnh tr tin

CHNG 8: PHNG THC TN DNG CHNG T 1. h i nim: L/C (Letter of Credit Th tn dng) l mt vn bn php l c pht hnh bi mt t chc ti chnh (thng thng l ngn hng), nhm cung cp mt s bo m tr tin cho mt ngi th hng trn c s ngi th hng phi p ng cc iu khon trong th tn dng. Ni ngn gn, L/C l: - Mt loi chng t thanh ton. - Do bn mua (hoc bn nhp khu) yu cu m. - Lin lc thng qua cc knh ngn hng. - c tr bi ngn hng pht hnh hoc ngn hng xc nhn thng qua ngn hng thng bo trong mt khong thi gian xc nh nu xut trnh cc loi chng t hon ton ph hp vi cc iu kin, iu khon. Cc t chc ti chnh khng phi l ngn hng cng c th pht hnh L/C. 2. c im - L/C l hp ng kinh t c lp ch ca 2 bn l NHPH (i din cho nh XNK ngi xin m L/C) v ngi th hng. - L/C l 1 giao dch c hnh thnh trn c s hp ng nhng li hon ton c lp vi hp ng trong mi trng hp L/C dn chiu n hp ng. - Cc chng t trong L/C l bng chng v vic giao hng ca ngi bn, i din cho gi tr hng ho c giao. Do , ngn hng cn c vo L/C tr tin, v nh NK cn c vo L/C hon tr tin cho ngn hng. - Nguyn tc c bn ca L/C l nh NK mun c thanh ton phi lp c b chng t ph hp, tun th cht ch cc iu khon v iu kin ca L/C v ni dung chng t phi p ng c chc nng ca chng t yu cu. - L/C c u im vt tri so vi cc phng thc thanh ton khc nu xt L/C l cng c thanh ton, hn ch ri ro cho cc nh XNK. Trn thc t, din bin ca th trng, gi c, gip bn la o c th li dng L/C lm cng c gian ln t chi nhn hng, t chi thanh ton nhng vn lp c b chng t thanh ton ph hp da vo tnh cht c lp ca L/C vi hp ng. 3. Quy trnh (1)Hai bn xut khu v nhp khu k hp ng ngoi thng. (2)Nh nhp khu lm th tc yu cu ngn hng m L/C cho nh xut khu th hng. (3)Ngn hng m L/C m L/C theo yu cu ca nh nhp khu v chuyn L/C sang ngn hng thng bo bo cho ngi xut khu bit. (4)Ngn hng thng bo L/C thng bo cho nh xut khu bit rng L/C m. (5)Da vo ni dung ca L/C, nh xut khu giao hng cho nh nhp khu. (6)Nh xut khu sau khi giao hng, lp b chng t thanh ton gi vo ngn hng thng bo c thanh ton. (7)Ngn hng thng bo chuyn b chng t thanh ton sang ngn hng m L/C xem xt tr tin. (8)Ngn hng m L/C sau khi kim tra b chng t nu thy ph hp th trch tin thanh ton cho ngn hng thng bo. Nu khng ph hp th t chi thanh ton. (9)Ngn hng thng bo ghi c v bo c cho nh xut khu. (10)Ngn hng m L/C trch ti khon v bo n cho nh nhp khu. (11)Nh nhp khu xem xt chp nhn tr tin v ngn hng m L/C trao b chng t nh nhp khu c th nhn hng. 4. Phn loi a, Cn c vo cng dng: - L/C c th hy ngang (Revocable L/C): L loi L/C m ngi m c th yu cu ngn hng pht hnh sa i hoc hy b m khng cn thng bo cho ngi hng li bit.

+ L/C c th hy ngang to cho ngi mua s ch ng ti a v n c th c sa i hoc hy b m khng cn thng bo hay c s ng ca ngi bn. N cha ng nhiu ri ro i vi ngi bn v vic sa i hoc hy th tn dng c th xy ra ang trn ng vn chuyn hoc trc khi vic thanh ton c thc hin. Khi ngi bn b thit hi do hng vn tip tc c chuyn i m khng c thanh ton. + y l loi L/C t c s dng trong thc t, ch s dng L/C hy ngang trong cc trng hp:Vic giao hng c thc hin gia cng ty m v cng ty con. Gia ngi mua v ngi bn c quan h tin tng. + Khi hng ha c giao m ngn hng mi thng bo lnh hy b hoc sa i b sung th lnh ny khng c gi tr, ngha l ngn hng pht hnh vn phi thanh ton nh cam kt. - L/C khng th hy ngang (Irrevocable L/C): L loi L/C sau khi c m th khng th sa i, b sung hoc hu b trong thi hn hiu lc ca n nu cha c s tha thun ca tt c cc bn c lin quan. y l loi L/C m bo quyn li cho c hai bn xut khu v nhp khu, do n c s dng rng ri trong thng mi quc t. + Mt L/C khng th hy ngang khng c ngha l khng th hy b. Trong trng hp c s tha thun ca ngn hng pht hnh, ngn hng xc nhn (nu c) v ca ngi th hng th L/C c cng nhn l khng cn hiu lc. Ngi th hng phi thng bo chp nhn sa i hay hy b ca mnh n ngn hng thng bo sa i . Cho n khi xut trnh, nu ngi th hng khng thng bo g th coi nh vic sa i hay hy b c chp nhn. + Mt L/C khng ghi ch Irrevocable th vn c coi l khng hy ngang, tr khi n ni r l c th hy ngang. - L/C xc nhn (Confirming L/C) - L/C khng th hy ngang c xc nhn (Confirmed Irrevocable L/C): L loi th tn dng khng th hu ngang, c mt ngn hng khc xc nhn, tc l ngoi cam kt thanh ton ca ngn hng pht hnh cn c thm cam kt thanh ton ca ngn hng xc nhn. + Do c hai ngn hng ng ra cam kt tr tin, nn loi L/C ny l m bo cao nht cho nh xut khu. + Ngn hng xc nhn c th l ngn hng thng bo hoc l mt ngn hng th ba ty theo tha thun gia ngi mua, ngi bn v ngn hng pht hnh. + Vic yu cu xc nhn xut pht t yu cu ca ngi hng li, khi h nghi ng kh nng thanh ton v uy tn ca ngn hng pht hnh, hoc lo lng v tnh hnh chnh tr v kh nng an ton ca nc nhp khu. + Ngn hng xc nhn sau khi thanh ton cho ngi hng li c th truy i s tin thanh ton t ngn hng pht hnh. m bo an ton, ngn hng xc nhn c th yu cu ngn hng pht hnh k qu theo t l nht nh, t l k qu c khi ln ti 100% gi tr ca L/C. Ngc li, m bo quyn li, ngn hng pht hnh c th tha thun vi khch hng chn ngn hng i l ca mnh nc xut khu lm ngn hng xc nhn trnh ri ro v vn k qu. b) Cn c vo thi hn thanh ton: - L/C tr ngay (L/C Payable by Draft at sight): L loi L/C khng th hy ngang v phi thanh ton ngay khi hi phiu c xut trnh. Ri ro i vi loi L/C ny l thng phi thanh ton trc khi nhn hng v hi phiu v b chng t thng n trc khi hng cp cng. - L/C tr chm (L/C Available by Deffered Payment): L loi L/C trong ngn hng pht hnh cam kt thanh ton cho ngi hng li s tin ca th tn dng, mt s ngy sau khi b chng t hon ho c xut trnh hoc sau ngy giao hng.Loi chng t ny c hai dng: + L/C c k hn: L loi L/C khng hy ngang vi hi phiu xut trnh l c k hn.

+ L/C tr dn: L loi L/C khng hy ngang trong quy nh ngi hng li s c thanh ton dn dn ton b s tin theo tng k hn nht nh. + L/C chp nhn (L/C Available by Acceptance): L loi L/C trong ngn hng pht hnh thc hin chp nhn hi phiu hoc ch nh bn th ba chp nhn hi phiu, trong iu kin ngi th hng p ng y cc iu kin v chng t. c) Cn c trn gi c quan h i tc: - L/C trc tip (Straight L/C): L loi L/C trong ngha v thanh ton ca ngn hng pht hnh ch gii hn duy nht i vi ngi th hng. - L/C cho php chit khu (L/C Available by Negotiation): L loi L/C trong ngn hng pht hnh y quyn cho mt ngn hng mua li b chng t hon ho do ngi th hng xut trnh. d) Mt s loi L/C c bit: - L/C c iu khon (Red clause L/C): L loi L/C m ngn hng pht hnh cho php ngn hng thng bo ng trc cho ngi th hng mua hng ha, nguyn liu phc v sn xut hng ha. + Gi l L/C iu khon v trc y c in bng mc tng s ch . T Red Clause ngy nay c dng nhiu thut ng khc nhau nh Advance Clause (iu khon ng trc), hoc Special Clause (iu khon c bit). Theo , ngi m L/C cam kt ti tr cho nh xut khu ngay khi L/C c m. + Tin ng trc c ly t ti khon ca ngi m L/C, ngha l tn dng thng mi, m khng phi l tn dng ca ngn hng thng bo hay ngn hng pht hnh. Ngn hng thng bo ch thc hin theo iu khon ca L/C m khng cam kt hoc chu trch nhim v s tin . Vic ng tin c ngn hng pht hnh y quyn cho ngn hng thng bo thc hin. Sau (hoc trc ) ngn hng pht hnh s (hoc ) trch ti khon ca ngi m chuyn (hoc tr) cho ngn hng thng bo. + Vi iu khon , ngn hng pht hnh cam kt ng mt s tin nht nh ca L/C khi nhn c cc chng t, thng thng l: Hi phiu ca s tin ng trc; Ha n; Giy nhn n hoc cam kt giao hng. + Ri ro trong thanh ton L/C c iu khon l tin ng trc c th b s dng khng ng mc ch, chng t do nh xut khu xut trnh c th khng ph hp hoc ngi xut khu khng hon thnh c vic sn xut hng ha m cng khng hon li c tin ng trc cho ngn hng. - L/C tun hon (Revolving L/C): L mt cam kt t pha ngn hng pht hnh phc hi li gi tr ban u ca th tn dng sau khi n c s dng. S ln phc hi v khong thi gian cn hiu lc phi c quy nh trong L/C. + Tn dng tun hon c th c tch ly hoc khng. Trng hp L/C tun hon tch ly, s tin s dng c th c thm vo cho ln giao hng k tip. Trng hp tn dng tun hon khng tch ly, nhng khon tin tng phn khng c s dng sau khi ht thi hn hiu lc. + Tn dng tun hon thng c s dng trong cc trng hp ngi mua mun hng ha c giao tng phn ti nhng thi im quy nh (hp ng giao hng nhiu ln). - L/C chuyn nhng (Transferable L/C): Ngi th hng trong L/C chuyn nhng c quyn yu cu ngn hng ca mnh chuyn nhng mt phn hoc ton b tn dng cho ngi th hng khc. + Cc chng t trong L/C chuyn nhng nn c yu cu c th c s dng theo nh L/C gc. + Ngi th hng trung gian c quyn thay th ha n ca L/C chuyn nhng bng ha n ca mnh. + S tin bo him cho vic chuyn nhng nn lp bng vi s tin bo him trong L/C gc.

+ Th tn dng ch c th c chuyn nhng ging nh cc iu khon quy nh trong L/C gc. - L/C gip lng (Back to Back L/C): Sau khi nhn c L/C do ngi nhp khu m cho mnh hng, nh xut khu cn c vo ni dung L/C ny v dng chnh L/C ny th chp v m mt L/C khc cho ngi khc hng vi ni dung gn ging nh L/C ban u. + L/C c em i th chp gi l L/C ch hay L/C gc (Master L/C hay Backing L/C); L/C sau gi l L/C gip lng hay L/C i, L/C ph (Back to Back L/C); cn ngi xin m L/C l nh trung gian. + Gia L/C ch v L/C i ng khng c mi quan h php l no. - L/C d phng (Standby L/C): L/C d phng l mt tn dng chng t hay l dn xp tng t, th hin ngha v ca ngn hng pht hnh ti ngi th hng trong vic: + Thanh ton li khon tin m ngi yu cu m L/C d phng vay hoc c ng trc. + Thanh ton khon n ca ngi m L/C d phng. + Bi thng nhng thit hi do ngi m L/C d phng khng thc hin ngha v ca mnh. Do L/C d phng c xem nh l phng tin thanh ton th yu. S khc nhau v L/C thng mi v L/C d phng l L/C thng mi hot ng trn c s thc hin hp ng ca ngi bn. Ngc li, L/C d phng m bo cho ngi th hng trong trng hp ngha v khng c thc hin. - L/C i ng (Reciprocal L/C): L L/C ch c hiu lc khi L/C kia i ng vi n c m. + Trong hai L/C s c mt L/C m trc phi ghi: L/C ny ch c hiu lc khi ngi hng li m li mt L/C i ng cho ngi m L/C ny hng; v trong L/C i ng phi ghi cu: L/C ny i ng vi L/C s...m ngy...ti ngn hng..... + L/C i ng c s dng trong cc trng hp: Trong phng thc mua bn hng i hng. Nh cung cp nguyn liu v nh gia cng hai nc khc nhau. Bo m quyn li cho ngi gia cng v sn phm lm ra c c im ring do ngi t hng quy nh nn ch c ngi t hng tiu th. Ngi m L/C ny l ngi hng li L/C kia v ngc li. 5. NHPH v trch nhim NHPH - NHPH: Kim tra n v pht hnh L/C: Sau khi hon thnh n m L/C, khch hng lun mong i ngn hng cung cp dch v hiu qu v nhanh chng. - Trch nhim ca ngn hng pht hnh: + Tr ngay, tr chm hoc chp nhn bi ngn hng pht hnh (NHPH). + Tr ngay bi ngn hng c ch nh (NHC) nhng NHC ny khng tr tin. + Tr chm bi NHC v NHC ny khng cam kt tr chm hoc cam kt tr chm nhng khng tr tin khi n hn. + Chp nhn bi NHC v NHC ny khng chp nhn hi phiu k pht i tin n hoc chp nhn, nhng khng tr tin khi hi phiu n hn hoc chit khu bi NHC v NHC ny khng chit khu. + NHPH cam kt hon tr cho NHC khi NHC thanh ton hoc chit khu i vi xut trnh ph hp v chuyn giao cc chng t cho NHPH. Vic hon tr tin cho xut trnh ph hp i vi tn dng c gi tr chp nhn hoc tr chm l vo thi im n hn, cho d NHC tr tin trc hoc mua trc khi n hn hay khng. S cam kt hon tr tin ca NHPH cho NHC l c lp vi s cam kt ca NHPH i vi ngi th hng. 6. Ngn hng thng bo - Ti sao phi thng bo L/C qua ngn hng: Nhiu ngi cho rng, L/C l cam kt ca NHPH i vi ngi th hng, do , NHPH cn gi trc tip L/C cho ngi th hng m khng cn qua mt ngn hng no nhm gim chi ph. V mt l thuyt l c th c, nhng thc t, m ba an ton cho ngi th hng trnh nhn 1 L/C gi gy hu qu nghim trng, th nht thit L/C phi thng bo qua 1 ngn hng. Mc ch chuyn L/C cho nh xut

khu thng qua ngn hng thng bo (NHTB) l xc minh tnh chn tht b ngoi L/C. Khi L/C c chuyn n NHTB phi xc minh tnh chn tht ca L/C trc khi thng bo cho nh xut khu. Quy tc cc nh tnh chn tht ca L/C: + L/C pht hnh bng th; xc minh ch k + L/C pht hnh bng in telex: xc minh kho m testkey + L/C pht hnh th bng in SWIFT: xc minh swift code - Quy tc chn ngn hng thng bo: (1) NHTB phi lun lun do NHPH ch nh v thng l chi nhnh hay ngn hng i l ca NHPH. (2) C s NHPH ch nh NHTB: Cn c vo n m L/C ca ngi yu cu, nu c. Nu trong n khng quy nh, th NHPH c quyn chn NHTB. (3)L/C c thng bo qua ngn hng no, th cc s i L/C cng phi c thng bo qua ngn hng . (4) Nu NHTB th nht khng c quan h khch hng vi ngi th hng, th NHPH phi ch nh NHTB th 2. Nu NHPH khng ch nh, th NHTB th nht c chn NHTB th 2 c quan h khch hng vi ngi th hng thng bo L/C, tuy nhin, nu NHTB th 2 c sai st, th khng v th m NHTB th nht phi chu trch nhim ca NHTB th 2 l tng ng vi ngn hng th nht. (5) Nu 1 ngn hng khng phi l mt NHXN, ch thc hin thng bo L/C hay s i L/C th khng chu bt k trch nhim no phi thanh ton hay chit khu chng t L/C. (6) Nu ngn hng c yu cu thng bo L/C nhng quyt nh t chi, th phi thng bo khng chm tr quyt nh ca mnh cho NHPH. - Quy tc thng bo L/C v sa i L/C (1) L/C c gi tr thc hin: Nu L/C hoc sa i L/C chuyn bng th v xc minh ng ch k, th L/C s i c gi tr thc hin. Nu L/C hoc sa i L/C chuyn bng in (telex hoc swift) v xc minh ng kha m, ng swift code v khng c ghi ch g thm, th L/C hoc s i L/C c gi tr hin thc. Do , s khng c vn bn xc nhn gi n bng th na. Trng hp, nu c vn bn xc nhn gi n bng th, th vn bn bng th s khng c gi tr hin thc, v NHTB khng c trch nhim kim tra, i chiu vn bn bng th vi vn bn bng in. (2) Thng bo s b: Nu L/C hoc sa i L/C chuyn bng in chn tht nhng c ghi ch mi chi tit gi sau hoc vn bn xc nhn bng th mi l vn bn c gi tr hin thc th bc in nh vy gi l: Thng bo s b L/C hay Sa i L/C - khng c gi tr thc hin, m ch l thng bo bit l c mt L/C hay sa i L/C s c pht hnh. Sau khi thng bo s b, NHPH khng c chm tr, v c ngha v khng hy ngang phi pht hnh mt L/C hay sa i L/C c gi tr thc hin vi cc iu khon khng c mu thun vi thng bo cc s b gi. Nh vy, mt thng bo s b v vic pht hnh L/C hoc sa i L/C ch c gi i khi NHPH sn sn pht hnh mt L/C hoc sa i L/C c gi tr thc hin. (3)Thng bo v hiu (khng c gi tr thc hin) C th gp phi mt s s bo c kha m, nhng ni dung li khng a ra cam kt s pht hnh mt L/C sau . i vi s bo loi ny, th ngn hng gi s bo c mim trch nu L/C chnh thc khng c pht hnh v khi thng bo cho ngi hng, NHTB ghi ch r: y ch l thng bo s b, khng c gi tr thc hin v L/C chnh thc c th khng c m. (4) Trch nhim kim tra tnh chn tht L/C ca NHTB: NHTB phi kim tra tnh chn tht b ngoi ca L/C hoc s i L/C. Bt k L/C hoc sa i L/C no khng xc minh c tnh chn tht b ngoi th phi lin lc ngay vi NHPH lm r. NHTB c th khng thng bo nhng L/C loi ny cho n khi xc minh tnh chn

tht ca n, cn nu mun thng bo hoc theo yu cu ca khch hng, th trong thng bo phi ghi r rng l cha xc minh c tnh chn tht, nn L/C n cha c gi tr hin thc. Nu NHTB nhn c nhng ch th khng hon chnh hoc khng r rng v thng bo hay sa i L/C, phi lin lc ngay vi NHPH lm r. (5) Trch nhim chuyn nguyn vn L/C cho ngi th hng: NHTB phi chuyn chnh xc v y cc iu kin v iu khon ca L/C hoc sa i L/C nhn c cho ngi th hng m khng cn c li dch hay li gii thch no. NHTB c trch nhim v cc sai st trong qu trnh giao dch, hoc gii thch cc thut ng chuyn mn, khng chu trch nhim v kh nng giao hng ca ngi hng, kh nng thanh ton ca ngi yu cu, hoc bt c hu qu xu pht sinh no lin quan n giao dch L/C. - Nhng iu cn phng nga khi thng bo L/C: + Nu c mt nghi ng no v tnh chn tht ca ngi th hng, NHTB phi in ngay cho NHPH v pht biu quan im ca mnh v ngi th hng. + Phi thn trng quan tm n cc L/C nhn c t ngn hng khng c quan h i l, c bit l t ngn hng khng quen bit . + Mt s NHPH L/C, nhng li khng quan tm n dn chiu quy tc p dng iu chnh giao dch L/C ngi th hng phi c thng bo c th iu ny cng lc vi vic thng bo L/C. Nu mt L/C khng dn chiu bt k mt quy tc iu chnh no, th cc bn lin quan s phi tun th duy nht cc iu khon quy nh trong L/C khng tri vi php lut, ngha l cc iu khon trong L/C s l ti thng. 7. Ngn hng xc nhn: - Xc nhn (confirmation): L mt cam kt chc chn, khng hy ngang ca mt ngn hng (NHXN) b sung vo s cam kt ca NHPH thanh ton hoc chit khu b chng t xut trnh ph hp. Nh vy, mt L/C xc nhn c m bo hai ln cho ngi hng li. + Trong trng hp nh xut khu mun c s bo m chc chn c thanh ton, th mt ngn hng c th ng ra xc nhn L/C theo yu cu ca NHPH. Mun c xc nhn, NHPH phi tr ph rt cao v thng phi t cc, mc t cc c th ti 100% gi tr ca L/C. + V l thuyt, NHXN phi l mt ngn hng ln c uy tn, tuy nhin, trong thc t th ngi th hng c th ch nh NHXN, nu khng ch nh, th NHPH s t chn, v NHTB thng c ngh l NHXN. i khi L/C c thng bo bi ngn hng ny, nhng li c ngn hng khc xc nhn. - Trch nhim ca NHXN: + Tr ngay, tr chm hoc chp nhn bi NHXN. + Tr ngay bi NHC nhng NHC ny khng tr tin. + Tr chm bi NHC v NHC ny khng cam kt tr chm hoc cam kt tr chm nhng khng tr tin khi n hn. + Chp nhn bi NHC v NHC ny khng chp nhn hi phiu k pht i tin n hoc chp nhn, nhng khng tr tin khi hi phiu n hn v chit khu bi mt NHC khc, nhng NHC ny khng chit khu. + NHXN cam kt hon tr cho NHC khi NHC thanh ton hoc chit khu i vi xut trnh ph hp v chuyn giao cc chng t cho NHXN. Vic hon tr tin cho xut trnh ph hp i vi tn dng c gi tr chp nhn hoc tr chm l vo thi im n hn, cho d NHC tr tin trc hoc mua trc khi n hn hay khng. S cam kt hon tr tin ca NHXN cho NHC l c lp vi s cam kt ca NHXN i vi ngi th hng. - NHXN cn xem xt: + Vic xc nhn L/C tao nn mt cam kt khng hy ngang ca NHXN v ngha v thanh ton L/C ging nh NHPH. Do , trc khi xc nhn cn xem xt:

* Khng xc nhn nhng L/C m khng c dn chiu: L/C l i tng iu chnh ca UCP 600. Nu gp L/C loi ny th trc ht phi gi th yu cu bng in n NHPH hi xem c p dng UCP600 hay khng. Nu NHPH tr li l khng th thng bo L/C cho nh xut khu nhng phi lu l ngn hng khng chu trch nhim g ngha l L/C khng c s xc nhn ca NHTB. * Khng bao gi xc nhn nu khng c s yu cu ca NHPH. Tng t, mt L/C c th hy ngang khng bao gi c xc nhn. * Khi xc nhn L/C, ngn hng phi tin tng rng NHPH c kh nng hon tr cc khon tin thanh ton L/C. Phi tin tng vo s n nh chnh tr nc NHPH v v quy ch ngoi hi cho php NHPH chuyn tin hon tr cc khon thanh ton L/C. * Khi c yu cu xc nhn mt L/C c cc iu kin r rng, c th nhn c tin hon tr ngay, ng thi thu c ph xc nhn tha ng, th cn lu cc trng hp : NHPH l ngn hng cha c bit hoc cha ng cc yu t ri ro, hoc s tin qu ln. * Chng ta cn ch l, ri ro hon ton thuc v NHXN v quyt nh cui cng c nn xc nhn L/C hay khng l ty thuc vo kh nng phn tch ca ngn hng. 8. Ngn hng c ch nh: - Ch nh v ni dung ch nh: L vic NHPH ch nh mt ngn hng khc (NHC) thay mt mnh tip nhn, kim tra v thc hin thanh ton hay chit khu b chng t xut trnh ph hp. Ni cch khc, NHC l ngn hng ti L/C c gi tr thanh ton v chit khu. - Trch nhim ca NHC: + Trong vng 5 ngy lm vic k t ngy xut trnh phi kim tra vic xut trnh ( UCP 500 l 7 ngy ) quyt nh xem trn b mt b mt ca chng t c to thnh mt xut trnh ph hp hay khng. + Tr khi NHC l NHXN, th vic y quyn thanh ton, chit khu s khng rng buc NHC bt c ngha v no phi thanh ton hoc chit khu, tr khi c s ng r rng ca NHC l s thanh ton hoc chit khu v s ng ca NHC c thng bo cho ngi th hng. + Bng cch ch nh mt ngn hng chp nhn hi phiu hoc cam kt tr chm, ngha l NHPH y quyn cho NHC ny tr trc hoc mua mt hi phiu c chp nhn hoc cam kt tr chm v tr tin khi n hn. + Vic ch tip nhn hoc kim tra v gi chng t bi NHC( khng phi l NHXN) s khng to ra trch nhim cho NHC phi thanh ton hoc chit khu, v cng khng cu thnh vic thanh ton hoc chit khu. + Khi NHC quyt nh rng xut trnh l ph hp v thanh ton hoc chit khu, th phi chuyn giao chng t n NHXN hoc NHPH. + Khi NHC hnh ng theo ch nh, quyt nh rng xut trnh l khng ph hp, th c th t chi thnah ton hoc chit khu. + Khi NHC hnh ng theo ch nh, quyt nh t chi thanh ton hoc chit khu, th phi gi mt bn thng bo ring v quyt nh cho ngi xut trnh. + NHC hnh ng theo ch nh, sau khi gi thng bo t chi thanh ton c th gi tr chng t cho ngi xut trnh vo bt c thi gian no. 9. Li ch v ri ro vi cc bn a, i vi ngi nhp khu - Li ch: + Ngi nhp khu s nhn c cc chng t v hng ha do mnh quy nh nh NHPH ghi r trong L/C, ng thi NHPH gip kim tra b chng t vi chuyn mn v trch nhim cao nht. + Ngi nhp khu c bo m rng s ch b ghi n ti khon s tin L/C khi tt c cc ch th trong L/C c thc hin ng. + Ngi nhp khu c kh nng bo ton c vn v anh ta khng phi ng trc tin.

+ Tn dng c tn dng ca ngn hng, l iu thit yu trong kinh doanh quc t; bi v khong thi gian t lc m L/C cho n khi thu c tin hng l kh di.Do , theo tng giai on nhp hng, nu c ngn hng cho php min k qu mt phn hay ton b tr gi L/C th khng khc g ngn hng cp tn dng cho nh nhp khu. + m bo hng ha ph hp vi b chng t theo cc iu kin v iu khon k kt trong hp ng ngoi thng, nh s lng, cht lng, thi gian giao hng. + V c s bo m v thanh ton, ngi nhp khu c th thng lng t c gi c tt hn m m rng c quan h khch hng cng nh quy m kinh doanh. - Ri ro: + Vic thanh ton ca ngn hng cho ngi th hng ch cn c vo b chng t xut trnh m khng cn c vo vic kim tra hng ha. Ngn hng ch kim tra tnh chn tht b ngoi ca chng t m khng chu trch nhim v tnh cht bn trong ca chng t, cng nh cht lng v s lng hng ha. Mt nh xut khu ch tm gian ln c th xut trnh b chng t gi mo, trong trng hp ny nh nhp khu vn phi hon tr y tin thanh ton cho ngn hng pht hnh. + Nhng thay i trong hp ng ngoi thng gia nh xut khu v nh nhp khu phi lm th tc sa i, b sung L/C lm ko di thi gian giao dch, tng chi ph. + Nh nhp khu cha nhn c b chng t cho n khi hng cp cng. c bo lnh nhn hng, nh nhp khu phi tr mt khon ph cho ngn hng.Tuy nhin thng thng theo cc iu khon ca L/C th nh nhp khu s nhn c b chng t trong khon thi gian hp l. + Nu khng quy nh b vn n y (full of set bills of lading), th mt ngi khc c th ly c hng ha khi xut trnh mt phn ca b vn n, trong khi ngi tr tin hng ha li l nh nhp khu. b, i vi ngi xut khu: - Li ch: + L ngi hng li L/C, ngi xut khu c bo m rng khi xut trnh (cho NHPH, NHXN hoc ngn hng c ch nh) b chng t ph hp vi cc iu khon ca L/C th s nhn c tin thanh ton, m khng cn phi ch n khi ngi nhp khu chp nhn hng ha hay chp nhn b chng t. + Tnh trng ti chnh ca ngi mua c thay th bng cam kt ca ngn hng l s tr tin, chp nhn hoc chit khu trn c s chng t xut trnh ph hp vi cc iu khon ca L/C. + Mt L/C khng hy ngang c xc nhn s t trch nhim thanh ton khng nhng cho NHPH m cn cho NHXH, do , n cung cp s an ton tt nht cho ngi xut khu. iu c ngha l, i vi L/C c xc nhn th NHXH v NHPH s cam kt bo m rng vic thanh ton/ chit khu/ chp nhn quy nh trong L/C c thc hin theo nguyn tc khng truy i ngi th hng. + c u th trong vic k kt hp ng ngoi thng, nh xut khu c th ng nh nhp khu tr chm trn c s NHPH chp nhn thanh ton hi phiu k hn. Nh xut khu c th mang hi phiu chp nhn n ngn hng phc v mnh (hay bt k ngn hng no khc) chit khu nhn tin tc thi. + m bo quyn li ca mnh, nh xut khu phi k c hp ng ngoi thng c cc iu khon, iu kin kh thi v trong tm kh nng thc hin ca mnh: trn c s kim tra cht ch cc iu khon v iu kin ca L/C xem c ph hp vi hp ng ngoi thng gc hay khng, nhm mc ch lp c b chng t hng xut ph hp vi L/C c m.

- Ri ro: + i hi ngi bn phi c kinh nghim trong giao dch L/C. Nhng thay i trong hp ng ngoi thng gia nh xut khu v nh nhp khu phi tin hnh lm th tc sa i b xung L/C. L/C loi hy ngang c th c NHPH sa i, b xung hay hy b bt c khi no trc khi nh xut khu xut trnh b chng t, m khng cn s ng ca ngi ny (hin nay loi L/C ny khng c dng). + Nu nh xut khu xut trnh b chng t khng ph hp vi L/C, th mi khon thanh ton chp nhn c th b t chi, v nh xut khu phi t x l hng ha nh d hng; lu kho cho n khi vn c gii quyt hoc phi tm ngi mua mi, bn u gi hay ch hng quay v nc, nh xut khu phi chu cc chi ph nh lu tu qu hn, ph lu kho v mua bo him cho hng ha... tng khi khng bit r lp trng ca nh nhp khu l s ng hay t chi nhn hng v l do b chng t c sai st. + Trong trng hp L/C khng c xc nhn, nu ngn hng mt kh nng thanh ton, th cho d b chng t xut trnh l hon ho th cng khng c thanh ton. Tng t nu ngn hng chp nhn hi phiu k hn b ph sn trc khi hi phiu n hn, th hi phiu cng khng c tr tin. Tr khi L/C c xc nhn bi mt ngn hng uy tn hng nht trong nc. + Nu nh xut khu nhn c mt L/C trc tip t ngn hng pht hnh (khng gi thng qua ngn hng thng bo), th c th l mt L/C gi. Nh xut khu phi yu cu c mt ngn hng trong nc xc nhn L/C hay phi c ngn hng phc v mnh xc nhn L/C l tht. c, i vi ngn hng pht hnh - Li ch: + Thu ph t pht hnh L/C v cc khon ph khc lin quan n giao dch L/C; cc khon thu nhp lin quan n chuyn i tin t. + Thng qua vic cung cp dch v thanh ton gip khch hng pht trin kinh doanh, th cc hot ng khc ca ngn hng cng pht trin theo. + Tng cng mi quan h vi cc ngn hng i l, lm tng tim nng kinh doanh i ng gia cc ngn hng vi nhau. - Ri ro: + H s tn nhim ca ngi m: ngn hng phi thc hin thanh ton cho ngi th hng theo quy nh ca L/C ngay c trong trng hp nh nhp khu ch tm khng hon tr hoc khng c kh nng hon tr. Vi l do ny, ri ro tn dng i vi ngn hng l rt hin hu. + Tnh cht ca hng ha: Trong s cc nhn t m ngn hng m L/C cn phi xem xt l liu ngn hng c thu li c mt phn hay ton b s tin thanh ton t vic bn hng n nh nhp khu b ph sn. + Ri ro nghip v: Khi L/C khng c xc nhn, ngn hng ch nh c th yu cu ngn hng pht hnh chp nhn thanh ton cho ngi th hng m cha nhn thy b chng t. Trong trng hp ny, nu khng c s chp nhn trc ca ngi nhp khu v vic hon tr, th ngn hng pht hnh s gp ri ro khi b chng t c sai st, nn nh nhp khu khng chp nhn, do ngn hng s khng truy hon c tin t nh nhp khu. + Ri ro do ch quan: Nu NHPH chp nhn thanh ton hi phiu k hn m khng c s kim tra mt cch thch ng b chng t, b chng t c li, nh nhp khu khng chp nhn th khng th i tin nh nhp khu c. 10. Mt s bin php hn ch ri ro - Trc khi m L/C, ngi mua cn tha thun c th vi ngi bn v cc khon thanh ton, lch giao hng, phng tin giao hng, v cc chng t cn xut trnh. - Ngi mua phi nhn thc rng L/C khng phi l hnh thc thanh ton an ton tuyt i v ngn hng ch giao dch trn chng t ch khng bit n hng ha. Nu chng t ph hp

vi cc iu kin, iu hon ca L/C th ngi mua phi tr tin mc d hng ha giao khng ng vi hp ng. - m bo chc chn l L/C ph hp vi hp ng - Cc iu kin ca L/C phi m bo ngn gn, d hiu, khng nn a vo L/C cc ni dung qu chi tit v cc quy cch k thut qu phc tp. a ra cc yu cu cht ch, thng nht gia nI dung v hnh thc chng t, khng yu cu chung chung. - Trong qu trnh giao dch nu c nghi ng, khch hng nn lin h ngay vi ngn hng phi hp x l. - Ngi mua cm xem xt trnh ri ro do bin ng t gi ngoi t. - Chng t phi do cc c quan ng tin cy cp - Vn n do hng tu ch danh lp. Khi xp hng ho phi c s gim st ca i din pha nh nhp khu kp thi i chiu s tht gi ca vn n v lch trnh tu (i vi l hng c gi tr ln) - Ho n thng mi i hi phi c s xc nhn ca i din pha nh nhp khu hoc ca Phng Thng mi hoc ho n lnh s (Consulars invoice) - Giy chng nhn cht lng do c quan c uy tn nc xut khu cp - Giy chng nhn s lng cng phi c s kim tra, gim st ca i din pha mnh hoc i din thng mi. 11. Mi quan h php l gia c c bn trong phng thc LC - Gia NHPH v ng yu cu m LC: bngcch gi thng yu cu m LC n NH phc v mnh, ng yu cu chnh thc ngh NH m th TD thc hin vic thanh ton cho Hng KD. Thng qua vic chp nhn th yu cu m LC v thc hin m LC, NH m LC v ng yu cu c mqh php l l Hng thc hin dch v. 1 b phn c bn ca th yu cu m LC l cc k chung of cc NH. Trong quy nh rng vic thc hin LC phi thun th UCP 600. Khi LC c m v NH i hi ng mua phi k qu 1 t l nht nh no th mqh ny tr thnh mqh TD. - Gia NHPH v ng hng li: vs vic m LC cho ng hng li, NHPH cam kt vic thc hin thanh ton cho ng hng li, iu c ngha l NHPH s tr tin cho ng th hng thc hin y cc k hay khi ng m k tr hay k mun tr theo LC. RR ny thuc v mqh TD cho nn khi nhn c th yu cu m LC, NH cn xem xt k tnh hnh ti chnh of KH c th phn quyt chnh xc trc khi m Lc. - Gia NHTB vs ng hng li:khi NHTB ch thc hin vic TB TDCT m k c 1 cam kt no v thanh ton LC th mi qh i tc vs ng hng li of NHTB ch l vai tr a th - Gia NHXN v ng hng li:NHXN v ng hng li cam kt vic thanh ton cho ng hng li. ng thi NHXN ng chu trch nhim vs NHPH v ngha v tr \tin LC - Gia NHPH v NHXN:NHPH v NHXN ng chu trch nhim v 1 khon n. 1 khi NHXN k thc hin y d trch nhim of mnh cam kt, ng hng li c quyn i NHPH. Khi xc nhn i tin NH m k qu 1 khon tin nht nh th qh ny tr thnh qh TD. - Gia NHPH v NHTB:vs yu cu TB LC pha NHPH, NHTB v NHPH hon thnh mqh ng nghip v NHTB k b bt c 1 rng buc php l no. - Gia NHPH v NH hon tr: vs s tin k qu ti NH thanh ton LC cho NHTB hay NHXN xut hin mqh ng thc hin nghip v m k c s m bo no t pha NH hon tr.v th, NH hon tr k chu trch nhim trog trng hp ti khon tin gi ca NHPH k tin thanh ton. Gia NHTB, NHXN, NH hon tr k c mqh ngip v no trong nghip v LC. 12. u im v hn ch ca c c phng thc thanh ton quc t ? a, Phng thc thanh ton chuyn tin -u : giao dch nhanh,quy trnh n gin t chng t -nhc : chu nhiu ri ro cao(f thuc thin ch c 2 bn)

Phng thc tr trc : bt li cho nh nhp khu trong trng hp tin xut nhng cha chc nhn c hng hoc nhn c hng km cht lng hoc b giao hng chm tr Phng thc tr tin sau : bt li cho nh xk trong trng hp hng xut nhng ngi mua c tnh k chu thanh ton hoc t chi thanh ton b, Phng thc ghi s -u : gh s l pthc thanh ton thun tin davo vic tin cy ln nhau v nh nk: cha fi tr tin khi nhn hng v chp nhn hng, gim p lc ti chnh v nha xk : pthc bn hng n gin, d thc hin v chi f thp, tng kh nng cnh tranh thu hy thm n t hng mi vi slng ln,tng li nhun -nhc : chu nhiu ri ro nht ( do khng c chng t hay s tham gia ca NH m bo ) v nh nk : nh xk k giao hng hoc giao hng k ng tgian,chng loi,cht lng v nh xk : khi giao hng ri nhng nh nk cha chu thanh ton hoc c th gin dng tranh chp hoc khiu ni nhm yu cu gim gi hoc thanh ton c, Phng thc nh thu -u : trong nh thu trn : nhanh chng, gin/trong nh thu km chng t : nh xk k giao trc tip b chng t cho nh nk m nh nk fi tr tin trc th NH mi giao chng t mang chng t i nhn hng,nh vy pthc ny bo v c li ch cho nh xk trnh c nh nk chim dng vn,chm thanh ton,thanh ton k y hoc t chi thanh ton -nhc : trong nh thu trn : nh xk giao hng v gi trc tip chng t cho nh nk, h ny thng thng din ra trc thi im thanh ton,s gy bt li cho nh xk, nh nk cha fi thanh ton nhng nm chc trong tay b chng t nhn hng t nh chuyn ch nhng sau c chim dng vn,thanh ton chm, thiu, t chi thanh ton. Ngoi ra pthc ny cn cha sd ht chc nng ca NH, vtr ca NH ch n thun l t chc trung gian thu h khng chu trch nhim gim st, kim tra. d, Phng thc tn dng chng t -u : tng i an ton cho c nh nk v xk, ri ro t, khc fc c nhc im ca cc pthc trn. Chuyn trch nhim thanh ton t nh nk sang NH, m bo nh xk giao hng v nhn tin hng nhanh chng, nh nk nhn c ha n vn chuyn hng ng hn -nhc : chi f cao, cha p ng c nhng quy nh ca LC dn n vic thanh ton b tr hon, hoc t chi thanh ton ca nh nk hoc k qtm n cht lng ca hng ha ntn dn n ri ro cho nh nk 13. So s nh th tn dng chuyn nhng v th tn dng gi p lng ? Ging nhau : u lqan n 1 ng trung gian l ng` bn. u l pthc thanh ton cho thng v mua bn qa trung gian, u lqan n chng t Khc : LC gip lng LC chuyn nhng -lqan n 2 LC c lp - ch lqan n 1 LC -k cn fi ghi tiu gip lng -fi ghi r c th chuyn nhng -c m ra vi trch nhim ca NH trung -c th khng gn trch nhim g vi NH gian l NH ft hnh trung gian -khng c iu khon ring iu chnh -c im khon ring iu chnh ( iu 38 UCP 600) -s lng chng t c th nhiu hn so vi LC chuyn nhng

14. So s nh phng thc thanh ton nh thu km chng t v phng thc thanh ton tn dng chng t - Phng thc thanh ton tn dng chng t c nhiu u im hn so vi phng thc thanh ton nh thu km chng t. C th l: + Vi phng thc thanh ton tn dng chng t th ngi bn khng b l thuc vo kh nng thanh ton ca ngi mua m ch ng trong vic giao hng, nhn tin. Cn phng php thanh ton nh thu km chng t th ngi bn thng qua ngn hng mi khng ch c quyn nh ot hng ho ca ngi mua, ch cha khng ch c vic tr tin ca ngi mua; ngi mua c th ko di vic tr tin bng cch cha nhn chng t hoc c th khng tr tin cng c khi tnh hnh th trng bt li cho h. + Vi phng thc thanh ton tn dng chng t th vai tr ca ngn hng c nng ln mt bc quan trng, c trch nhim trong mua bn gia hai bn. Cn phng php thanh ton nh thu km chng t th ngn hng ch ng vai tr l ngi trung gian thu tin h, cn khng c trch nhim n vic tr tin ca ngi mua. + Vi phng thc thanh ton tn dng chng t th ngi mua c th nhn c tin ngay nu ngn hng chp nhn thanh ton sau khi thy b chng t thanh ton ph hp vi cc quy nh ca L/C. Cn phng php thanh ton nh thu km chng t th vic tr tin cn qu chm chp, t lc giao hng n lc nhn c tin c khi ko di vi thng hoc na nm. 15. So snh hi phiu s dng trong thanh ton Nh thu v Tn dng chng t ? Hi phiu trong nh thu s k pht i tin ngi nhp khu, cn hi phiu trong L/C s k pht i ngn hng pht hnh L/C.V trong hi phiu nh thu th thng dn chiu ti ha n v hp ng thng mi, cn hi phiu trong L/C dn chiu ti L/C . Vic yu cu xut trnh hi phiu thng l theo yu cu ca NHPH ch khng phi ngi m LC. Do vy, sai st lin quan n hi phiu k pht i tin NHPH khng phi l mi quan tm ca ngi m L/C v h cng khng nn da vo m chp nhn hay khng chp nhn - Trn HP theo L/c c ghi s, ngy L/c; HP nh thu th ko c. - HP theo L/C k pht i tin NH pht hnh; HP nh thu k pht i tin NM B/E nhthu: "Drawn under our invoice No.12345 dated July 12, 2007 TO: YAMAGUCHI Co. LTD TOKYO, JAPAN" B/E L/C: "Drawn under Irevocable L/C No.56789 dated July 12, 2007 isued by Bank of TokyoMitsubishi. TO: BANK OF TOKYO-MITSUBISHI TOKYO, JAPAN" 1. ivi B/E nhthu: Mc "Drawn under..." vmc "To:..." (Ngimua) ivi B/E L/C: Mc "Drawn under..." vmc "To:..." (NH idinchonh NK) Tuy nhin nu 2 mc u in cng 1 thng tin th hi b tha nn ti mc "Drawn under..." ngi ta hay in thm thng tin chi tit v L/C hay invoice ngi nhn d x l. 2. Do php lnh qun l ngoi hi hin nay ko cho php nh XK VN trc tip nhn ngoi t m cn c 1 NH ng ra i din nn ti mc "Pay to the order of..." s l tn 1NH bt k l B/E nh thu hay B/E L/C.

CHNG IX : RI RO TRONG THANH TON QUC T 1. trnh by ri ro gian ln trong h thng mi v TTQT. Vi mi loi rr hy cho 1 vd v cch PHng trnh KN : - RR l 1 hin tng khch quan c lin quan v c nh hng trc tip hoc gin tip n mtiu h ca con ng` m con ng` cth nhn bit c nhng con ng k th lng ha c n~ RR xy ra u,lc no v mc d tc ng xu n mch ca con ng ntn. - Gian ln l hnh vi la o hoc fm ti c mch nhm thu li bt chnh, thng trong lnh vc ti chnh (*) RR gian ln trong h thng mi : l vic ng` bn k cung cp hoc cung cp cc hng ha gi mo, c gi tr hoc cht lng thp hn trong hp ng nhm thu li nhun bt chnh + NN : do thiu thong tin hoc thng tin k ng tin cy,k y , k cn xng V d : trong pthc thanh ton tr tin trc, khi ng mua thanh ton tr tin trc cho ng bn nhng ng bn k giao hng haowcj giao hng cht lng km, k ging trong hp ng + cch phng trnh : tm hiu k thng tin v i tc v cht lng hng ha/cc iu khon mua bn trong hp ng fi cht ch (*) RR gian ln trong TTQT : l vic xut trnh cho NH cc chng t gi mo th hin r vic giao hng c thc hin nhng trn thc t li k fi nh vy, hng ha j c giao hoc giao hng c gi tr thp hn nhm mch thu li hoc ra tin bt hp php thng qa hthng NH. + NN : thng tin k y , k cn xng/ k h ca UCP 600 V d : 1 dn nk hng t nc ngoi m LC thanh ton ti VCB Hi phng, tin hng c thanh ton khi dn lin h fa hng tu ni tu ch hng xut cng, lin h ln th 2 c bo tu chy ri, lin h ln th 3 th hng tu bin mt. DN ny thanh ton hn 2,5 tr $ hng nk trong khi hng bin mt. + cch phng trnh : tm hiu r i tc v nng lc ti chnh, q trnh h/ k hp ng fi cht ch v tun th cc quy nh ca qt. khi c du hiu kh nghi, a ch i tc k r rang, hng thiu cam kt c th dn cn fi hp cht ch vi NH v cc t chucs lqan xc minh kp thi, trnh ri ro gy thit hi cho dn