You are on page 1of 13

1.

(-3x) = (-3) x (x)


= -27x
2.

=
=
=
=
=
=

3.

=
=
=
=

=2

-3

4.

=9

=
3

= 9

= 3

= 3

2x +1

= 4x + 8

2x 4x

= -8-1

-2x

= -9

= -9

5. (49 - 20

=
=
=

=
= 5.2

6.

+3+2

=
=
=5

7. 2

+4
=2

8.

+3
+4

= 10

+ 12

= 22

+ 12

=
+3
+ 12

+5

= 2a

+ 3b

= 8b

+ 8a

= 8(a

+b

+6
+ 5b

=
+ 6a

9. 7 7 Log 115 7 Log 5


7 7 Log 115
7 7 Log 95
=
= 23

10. 2log x + log 6x log 2x log 27 = 0


Misalkan : log x = p
Log x + log 2.3x log 2x log 3

=0

p + 3p 2p 3log

= p + p 3 log

(p log 9) (p+log3)
(p l og3) (p+log3) (p + log3)
P

= log 3

log x = -log 3

Log x = log 3
X
11. Log

.
Log

=3
. Log

Jawab :
= Log

b
. Log c . cLog 4
=-
Log c . c Log 4
= - 2 Log 4
=-6

= -3

12. Jumlah dari penyelesaian persamaan Log + 5 Log + 6 = 0


Jawab :
= Log x . 52log x + 6 = 0
= log 2 x . x5 + 6 =0
= log 2 x6 + alog a6 = -

13. Jika 9log 8 = 3M, nilai 4 log 3 = ?


Jawab :
=

= 3M

= 3M

14. Persamaan (a + 1)x2 (2a 1)x + a + 2 = 0, mempunyai dua akar yang sama maka nilai a yang
memenuhi adalah
Jawab :
D = b2 4ac
= (-(2a 1))2 4(a + 1) (a+2)
= (-2a + 1)2 4(a2 + 3a + 2)
= (4a2 4a + 1) 4a2 12a 8
= - 16a 7 = o

= - 16a = 7
A=15. Grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik (-4,0) dan (3,0) erta
memotong sumbu y di (0,-12) adalah
Jawab :

=
=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y = x2 7x + 12

16. Hasil kali dua bilangan positif adalah 140. Jika bilangan pertama satu

kurangnya dari tiga kali bilangan kedua maka selisih kedua bilangan itu
adalah
Jawab :
2x + y = 140 x = 3x -1
Y=y
(3y 1) + y = 140
3y2 y = 140

3y2 y 140
(3y + 20) (y 7)
3y = - 20

y=7

Y=X = 3 (7) 1
X = 21 1
X = 20
X y = 20 7 = 13
17. nilai x dan y yang memenuhi

Jawab :

18. Himpunan penyelesaian system persamaan ax + by = 5 dan 5x + ay = 8


ialah
Jawab :

maka nilai a dan b berturut-turut adalah

19. Nilai x y z dari sistim persamaan

Jawab :

adalah

20. Ordinat dari penyelesaian sistim persamaan


Jawab :

Sumbu ordinat y= 4 dan 18

21.

2x + 3y = 6

3y

= -2x + 6

18

= 2 + 24

=- x+2

16

= 2a

=8

m1.m2 = -1
- . m2 = -1
m2

= -1.-

m2

22. Titik = (3,5)


3 5(5) = 10
3 25 = 10
-22
= 10
X 25 = 10
X
= 35

x 5y = 10
3 5y = 10
-5y = -13
Y
=

adalah

3x + 7y = 8
3x 5y = 10
+
6x 2y = 18
3x y 4 = 0

23. 4 2x

12x 8 =

4 2x 12x

12x 12x 8

4 4x

-8

4 4x

-14x

-8 4
-12

x
x
x

24. (x + 2) (x 5)

(x + 2) (x - 10x + 25)

(x + 2) (x 5) (x 5)

x = -2

x=5

x=5

-2 -1 0 1 2 3 4 5
-2

25. |2x - 6|

2x 6 = 3
2x

=9

= 4,5

x 4

0
26. 10x + 9x -

1 2 3 4 5
0

(5x 3) (2x + 3)
x=

x=-

27. |

1
0

=0

0
0
x -1
28. 2x - 3x 5

(2x 5) (x + 1)
x=

x = -1

-1 0 1 2 3 4 5
x
29. 2|x - 1|

atau

| x + 2|

2x 2 = 0

x+2 =0

2x

=2

=1

-2 x

30. x + 2
(x + 2)

x + 4x + 4 10x + x
2x - 6x + 4

= -2

x - 3x + 2

(x 1) (x 2)

x=1
0 x 1

x=2
atau

2 x