You are on page 1of 5

1.BRUTO MARA- je razlika izmeu prihoda i rashoda trokova proizvodnje 2.

Poslovni plan se sastoji od dva dijela- operativni plan i financijski plan 3.Ako se poslovni plan sastavlja za razd od 1.g tada se u okviru finan im ne izraduje- kapitalni 4.Zavrna faza sastavljanja poslovanja je sastavljanje Izvjetaja o izvrenju 5.Sastavni elementi operativnog plana su prodajni plan, proizvodni plan, plan nabave materijala, plan troenja direktnog materijala, plan direktnog rada, plan opih trokova, plan trokova prodanih proizvoda, plan trokova prodaje, planiranje izvjetaja od dobiti. 6.Utvrivanje raspoloive i potrene novanog sredstva sastavni je dio NOVANOG PRORAUNA 7.Prem stupnjevima strogosti standardi se klasificiraju u 3 vrste : OEKIVANI, PRAKTINI, IDEALNI S 8.Metoda VTR jedna je od metodeizrade IZVJETAJA O DOBITI. 9.Najei razlog koristenja sustava st.trokova u razvijenim zemljama UPRAVLJANJE TROKOVIMA, ODLUIVANJE O CIJENAMA, PLANIRANJE I KONTROLA, SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJETAJA. 10.Marginalna kontribucija kao instrument ocjene uspjenosti. slui prvenstveno unutarnjim korisnicima (menadmentu) u svrhu poslovnog odluivanja, ali iskljuivo u kratkom roku.

11.Na razini pojedinih centara odg.sastavlja se : FLEKSIBILNI PRORAUN 12.Planska bilanca ini komponentu FINANCIJSKOG plana 13.Akt plniranja prem.suvremenoj funkc.strukture raunovodstva, nalazi se u daneUPRAVLJACKOG r 14.U izradi poslovnog plana razvijeniji su TOP MENADEMENT pristup i pristup IROKE MASE. 15.Standardi koji uvaavaju normalna ogranienja u proizvodnom procesu te koji su najbolja podloga za cijenu izvrenja zadatka su- PRAKTINI STANDARDI 16.Metoda izrade kapitalnog prorauna koji se temelji na tehnici diskontiranja oekivanih novanih tokova investicijskog projekta je- METODA NETO SADANJE VRIJEDNOSTI 17.Koncept planiranja koji se temelji na cost benefit- pristupu naziva se:- KONCEPT NULTOG PRORA 18. Vrste odstupanja koje se utvruju u izvjetaju o izvrenju rezultata jesu-KOLIINSKO I CIJENOVNO 19.Plan proizvodnje sastavlja se na temelju-PLANA PRODAJE 20.U decentraliziranom poduzeu prilikom izvedbe poslovnog plana primijenit e se- PRISTUP IROKE 21.Financijski plan u najirem smislu sastoji se od ovih pojedinanih planovaKAPITALNI PRORAUN,NOVANI PRORAUN,PLANSKE BILANCE I PLANSKOG IZVJETAVANJA O NOVANOM T 22.Dio poslovnog plana u okviru kojeg se sastavlja planirani izvjetaj o dobiti naziva se-OPERATIVNI p 23.Izvjetaj o izvrenju kao kontrolni instrument sastavlja se na temelju-proces planiranja i kontrole 24.Metoda ukupnih trokova jedna je od metoda sastavljanja-izvjetaj o dobiti 25.U decentraliziranom

poduzeu prilikom izvedbe poslovnog plana primijenit e se pristup iroke m 26.Dio poslovnog plana u okviru kojeg se sastavlja planirani izvjetaj o dobiti naziva se- operativni 27.Inicijalni plan za konstruiranje ukupnog poslovnog plana je: - plan prodaje 28.Metoda neto sadanje vrijednosti je metoda izrade- kapitalnog prorauna 29.Dinamini ili varijabilni proraun je - fleksibilni proraun 30.Operativni plan zapocinje i zavrava Zapoinje planom prodaje, a zavrava izvjetajem o dobiti 31.Financijski plan sadrzi- Kapitalni p, novani prplansku bilancu, izvjetaj o novanom toku 32.Na razini pojedinih centara odgovornosti sastavlja se Fleksibilni proraun 33.Nakon sastavljanja fleksibilnog prorauna s vie varijabli outputa sastavlja se- izvjetaj o izvrenju 34.Marginalna kontribucija je- RAZLIKA IZMEU PRIHODA OD PRODAJE I UKUPNIH VARIJABILNIH T 35.Komponentu financijskog plana cini - planska bilanca 36.Prema stupnjevima strogosti standardi se klasificiraju obicno u 3 vrste ocekivani, prakticni, ideal 37.Prednos tkoristenja standardnih troskova nije povecanje investiranja u mat imov poduzeca 38.Ukupno raspoloziva i ukupno potrebna novaca sredstva su kategorije koe se utvrduju novcani pr 39.Aktivnost odbora za plan nije kontrola izvrsenja plana 40.Diskontna stopa kod koje je neto sadasnja vrijed jednaka 0 interna stopa povrata

41.Korinsik finan izvjesca djele se u 2 skupine eksterni interni 42.Pokazatelj finan analize obuhvaca- pokazatelj likvidnsoti, zaduzenost, aktivnosti, ekonomicnost 43.Pokazatelj kojima se procjenjuju sigurnosti poslovanjapokazatelj likvidnsoti i zaduzenosti 44.Analita koja omogucava uvid u strukutru finan izvjestajavertikalna nalaiza finan izvjestaja 45.Odustpanje od standardnih tros direkt mat i rda posljedica je kolicnisko i cjenovnog odstpanja 46.Inicijalni korak pri sastaljuanju posl plana je sastavljanje planske bilance 47.3 temeljna obila internog nadzora interna kontorla, interna revizija i kontroling 48.Interne kontrole se organiziraju- u izvrsnom, informac i urpavljackom podsustavu poduzeca 49.Kontrole koje su usmjerene otkrivanju neprvailnosti i pogresaka nakon njihova nastanka- detektiv 50.Provjera racunske tocnosti ulaznog rac dobavljacu prije njegova placanja primjer je preventivne 51.Onemogucavanje pristupa imovini i dkoumentaciji pod neovlastenim osobama prim je- fizicke kon 52.Interni revizor ima profesionanu obvezu i odg- biti podrska i pomoc menadzmentu 53.Cilj interne revizije je- nepristano sipitati i ocijeniti poslovne aktivnosti menadzmenta i uskladiva 54.Faze obavljanja interne revizije- planiranje, prikupljanje dokaza, izvjescivanje i pracenje rezultata

55.Temeljni instrumenti analzie finan izvjestaja jesukomperativni finan , strukturni finan i pokaz an Kada je STVARNA utroena koliina DM VEA od STANDARDNE = KOLI. ODSTUP. JENEPOVOLJNO. Kada je STVARNA utroena koliina DM MANJA od STANDARDNE = KOLI. ODSTUP. JE POVOLJNO. Kada je STVARNA NABAVNA CIJENA VEA od STAND.= CJENOVNO ODSTUP. JE NEPOVOLJNO.