You are on page 1of 16

Kovács Zs. Katalin – Péterffy Balázs – Pukli István

Iránytû 5.

– Péterffy Balázs – Pukli István Iránytû 5. T anári kézikönyv a kompetenciafejlesztô oktatáshoz

Tanári kézikönyv a kompetenciafejlesztô oktatáshoz

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Rajzolók:

Csomós Zoltán

Tényi Katalin

Tipográfia:

Bede Tamásné

Borítóterv:

Korda Ágnes

Felelôs szerkesztô:

Simonyi Kata

© Kovács Zs. Katalin, Péterffy Balázs, Pukli István, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2007

© Dreamstime.com: Andreas Rodrigez, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2007

ISBN 978-963-19-6169-0

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevôszolgálat: info@ntk.hu Telefon: 06 80 200 788

A kiadásért felel: Jókai István vezérigazgató Raktári szám: 00520/K Mûszaki igazgató: Babicsné Vasvári Etelka Mûszaki szerkesztô: Gaugecz Istvánné Grafikai szerkesztô: Slezák Ilona Nyomdai elôkészítés: Windberg László Terjedelem: 22,145 (A/5) ív Tömeg: 410 gramm 1. kiadás, 2008

22,145 (A/5) ív Tömeg: 410 gramm 1. kiadás, 2008 Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben, a

Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben, a nyomda alapításának 126. esztendejében Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató Tel.: 66/887-400 http://www.gyomaikner.hu E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu

Kedves Kollégák!

A 2008/2009-es tanévtôl bevezetendô nem szakrendszerû képzés egyik meg- oldási formája, hogy minden héten egy teljes tanítási napon az ismereteket esz- közként felhasználva fejlesztjük a tanulók képességeit, befolyásoljuk az attitûdjü- ket. Mindehhez 37 kerettörténetet dolgoztunk ki, amely szorosan illeszkedik az ötödik osztályos ismeretanyaghoz. A tanári kézikönyvben igyekszünk megadni minden segítséget, ami ezt a nehéz, idôigényes munkát kissé megkönnyítheti.

Mit fejlesztünk?

A munkafüzet a nyolc kulcskompetencia közül elsôsorban az anyanyelvi kommunikációt, a matematikai logikai, a természettudományos és technológiai, valamint a szociális kompetenciát fejlesztô feladatsorokat tartalmaz. Úgy állítot- tuk össze a témanapokat, hogy egy idôben több kompetenciaterületen is fejlesz- teni tudják a tanulókat. Hogy megkönnyítsük az Önök munkáját, e kiadványhoz a Nemzeti Tankönyvkiadó honlapján található fájlban táblázatokban közöljük, melyik kompetenciaterületet mely feladatok fejlesztik. Azonban az Iránytû nem- csak ebbôl a szempontból tesz különbséget a feladatok között: a feladatgyûjte- ményben a feladatok mellett piktogramok is jelzik azok nehézségi fokát. Az Iránytû tehát több lehetôséget is ad a differenciálásra.

I. Mit kell tudnom? – A diagnosztikus mérés

Minden témanap elején rövid diagnosztikus mérés található. Ennek célja az, hogy felmérjük, a tanulók az adott témanap feladatainak megoldásához szüksé- ges ismereteknek és készségeknek a birtokában vannak-e. A gyakorlatok csak ajánlásjellegûek, el lehet venni közülük, és hozzá is lehet tenni, szükség esetén

el is lehet hagyni. A feladatsor lényege, hogy gyorsan (maximum 5–10 perc alatt) el tudjuk dönteni, kit melyik kompetenciaterületen kell fejleszteni. Javasoljuk, hogy a kérdéssorokat, teszteket a tanulók önállóan oldják meg. Ezért ezekben a feladatokban a gyerekeket egyes szám második személyben szólítjuk meg (Váltsd át az alábbi mértékegységeket!). A mérésre szánt idô lejárta után frontálisan el- lenôrizzük a megoldásokat, például a feladatgyûjtemény cseréjével.

II. Csoportalakítás, szereposztás

A fent említett kulcskompetenciák fejlesztése kooperatív kiscsoportokban (3–6 fô) a leghatékonyabb, az ideális létszám négy fô. A feladatgyûjteményben II. számmal emeltük ki, hogy a tanulók is tudják: most valami egészen más követke- zik. Azt javasoljuk, hogy a diagnosztikus mérés eredménye alapján heterogén csoportokat hozzon létre direkt módon. Ez azért szükséges, mert a véletlenszerû módszerekkel (amelyek egyébként igen színesek és változatosak lehetnek) homo- gén, esetenként mûködésképtelen kiscsoportok jöhetnek létre, ami lehetetlenné teszi a gyerekek fejlôdését és a csoportmunkát is. A direkt csoportok tagjainak a következô szerepeket adhatjuk aszerint, hogy kit melyik kompetenciaterületen szeretnénk erôsíteni:

a) szóvivô (szóbeli kifejezôkészség),

b) írnok (íráskészség és helyesírás),

c) gazdasági felelôs (matematikai logika, vállalkozói kompetencia; ennek el- sôsorban korongos értékeléskor van szerepe),

d) hírnök (kommunikáció, vállalkozói kompetencia),

e) idézetkeresô (szelekciós, koncentrációs készség),

f) bátorító (szociális kompetencia),

g) idôfelelôs (matematikai logika) stb.

Tudatosítsuk a gyerekekben azt, hogy ezek a szerepek nem azt jelentik, hogy kizárólag írniuk, bátorítaniuk vagy – a csoportbemutatókor – beszélniük kell. A feladatokat közösen kell megoldaniuk, a szerepek pluszfeladatok. Igyekezzünk elkerülni az igavonó-potyautas felállást, azaz vigyázzunk, hogy mindenki ugyan- úgy vegye ki a részét a munkából! Figyeljünk arra, hogy ne kerüljön senki a ko- operatív kiscsoportban vezetô szerepbe, illetve mindenki egyaránt fontos és hasz- nos tag legyen! A II. feladattól többes szám második személyben szólunk a tanu- lókhoz, jelezvén azt, hogy együttmûködésre van szükség.

Mozgás!

a) Vándorló csoportok

A kooperatív kiscsoportok a tanulói asztalon hagyják a kidolgozott feladatsort,

majd a tanár által meghatározott irányban egy asztallal arrébb vándorolnak. Ott megtekintik egy másik csoport produktumát (jegyzeteket készítenek róla, majd ér- tékelik a fent említett módszerekkel). Erre meghatározott idô áll a gyerekek ren- delkezésére, például két perc. Ha végeztek, ismét egy asztallal arrébb ülnek. Min- dez addig folytatódik, amíg mindenki megismeri az összes csoport munkáját. A munka végeztével mindenki a saját asztalához ül. Elolvassák a föltett kérdéseket, amelyekre a szóvivô válaszol. Megtekintik az értékeléseket.

b) Három megy, egy marad

Az Iránytû címû feladatgyûjteményben a Mozgás! feliratok között olyan fel- adatcsoportok helyezkednek el, amelyeket elképzelésünk és/vagy tapasztalatunk szerint egy-egy tanulási egységben meg lehet oldani. Fontos megjegyeznünk, hogy a feladatok elkészítésekor nem 45 perces tanórákban gondolkodtunk. Ha

Ez a technika abban az esetben használható igen jól, ha azt akarjuk, hogy minden tanuló megnyilvánuljon szóban is. Ebben az esetben nem használjuk a szerepeket. A gyerekeket a csoport létszámától függôen megszámozzuk, például négyfôs csoportok esetén egytôl négyig; alább ezt a változatot írjuk le.

szigorúan csengôszótól csengôszóig tartjuk az órákat, a tanulóknak minden egyes

Az elsô körben az 1. számú tanuló a helyén marad, a 2., a 3. és a 4. a tanár

alkalommal vissza kell találniuk az elôzô órai gondolatmenethez. Az ismétlôdô

által meghatározott irányban egy asztallal tovább vándorol. Minden asztalnál az

ráhangolási fázis pedig rengeteg idôt vesz igénybe. A tanulási egységek hozzá- vetôlegesen 30-tól 50 percig, a tanulók feladatmegoldási sebességétôl függôen változhatnak. Ezek után a gyerekek természetesen megkaphatják a jól megérde-

1. számú tanuló meghatározott idô alatt (például két perc) elmeséli, mivel foglal- kozott a csoportja. A 2., 3. és 4. tanuló közösen értékeli az elhangzottakat. Ha mindezzel végeztek, akkor az 1. tanulók elhagyják az asztalukat, és megkeresik

melt szünetet is. Megjegyzendô azonban, hogy fôleg az elsô idôkben, a témana-

a

csoportjukat.

pok elején célszerû felhívnunk a tanulók figyelmét arra, hogy ne a csengôhöz iga-

Most a 2. számú tanuló megy vissza a csoport produktumához. Az 1., a 3.

zodjanak!

és a 4. tanuló egy asztallal tovább ül. A 2. tanuló beszél a csoportja munkájáról,

A Mozgás! helye nem kötelezô érvényû, csak javaslat. Ekkor az egyes csopor-

a

többiek értékelnek…

tok megismerik egymás munkáját, amelyet a feladatgyûjteménybe vagy a csoma-

Mindez így megy addig, amíg a 4. tanuló is beszámol. Ha jól figyeltünk,

golópapírra stb. készítettek el. A szóvivôk beszámolnak, a hallgatóik pedig ko- ronggal és/vagy kis üzenetekkel értékelik (ehhez kiváló eszköz az öntapadós jegyzettömb) a látottakat és az elhangzottakat, kérdéseket tesznek fel a csoport munkájával kapcsolatban. A csoportok munkája egyszerû szóvivôi beszámolóval és csoportértékeléssel is zárulhat. Az alábbiakban néhány olyan RWCT-technikát (reading and writing for criti- cal thinking – írással és olvasással a kritikus gondolkodásért) sorolunk fel rövid

minden tanulóról elmondható, hogy egy csoport munkáját nem ismerhette meg. Az utolsó körben mindenki ahhoz az asztalhoz ül, ahol még nem hallgatott be- számolót. Az értékelés után mindenki visszaül a helyére. Ezt a formát csak akkor ajánljuk, ha elegendô idônk van rá. A nagyobb cso- portok esetében páros elôadásokkal is meg lehet oldani a munkát (például az 5. és a 6. számú tanuló számol be).

magyarázatukkal együtt, amelyek gyorsan és hatékonyan alkalmazhatók a fent

c)

Mozaik

említett feladat elvégzésére amellett, hogy fejlesztik a három kiemelt kulcskom-

E

technikának több változata is van. Akkor használható igazán jól, ha a cso-

petenciát. Közben egymást tanítják is a gyerekek.

portok teljesen különbözô feladatokat oldanak meg. A legegyszerûbb változat: a kiscsoportok tagjait megszámozzuk, például 1-tôl 4-ig. Ezek után egy csoportba

ülnek az 1. számúak, egy másikba a 2. számúak és így tovább. Az így kialakult csapatok elvégeznek egy munkafolyamatot, majd visszamennek a csoportjukba, és elmesélik, mivel foglalkoztak. A témanapok végéhez közeledve szerepel egy-egy nagyobb lélegzetvételû fel- adat. Ennek az a célja, hogy összefoglalja a napi tevékenységet, egy közös alko- tás, produktum szülessen. Ezekhez lesz szükség a munkafüzeten kívül a legtöbb eszközre. A napi kellékek listája a tanári kézikönyvhöz készült fájlban, minden kompetenciatáblázat fölött szerepel. A produktumok bemutatása után egy moz- gásos feladat vagy bemutató révén a csoportok megismerhetik egymás munkáját.

Idôkitöltôk

Minden fejezet utolsó feladatcsoportja a Hamarabb végeztünk. Mit tegyünk? címet viseli. Ezekkel a gyakorlatokkal tudjuk azokat a csoportokat elfoglalni, amelyek gyorsabbak voltak a többinél. A témakörhöz kapcsolódó, érdekes és könnyen megoldható feladatokat találunk itt, amelyek bármikor abbahagyhatók, és késôbb folytathatók, és nem baj, ha nem végeznek velük a gyerekek. Mind- emellett fejlesztô hatásuk nem kétséges.

Értékelés

Javasoljuk, hogy egy-egy elvégzett feladatcsoport és a témanap végén értékel- jük a tevékenységet. A helyes énkép és önértékelés, a kritikus gondolkodás, a világ- és társadalomszemlélet alapja az, hogy reálisan lássuk a magunk és a kör- nyezetünk tevékenységét. Az elsô témanapokon minden tanuló a saját tevékeny- ségét értékelje! Ehhez segítséget nyújtunk az alábbiakban, az úgynevezett igazlá- tó lappal:

A csoportmunka során elvégeztem a saját részfeladatomat.

Igen.

Nem.

Figyelmesen meghallgattam a társaimat.

Igen.

Nem.

Nem vágtam a társaim szavába.

Igen.

Nem.

Elfogadtam a csoporttársaim javaslatait.

Igen.

Nem.

Segítettem a csoporttársamnak.

Igen.

Nem.

Dicsértem a csoporttársamat.

Igen.

Nem.

Én is kaptam dicséretet.

Igen.

Nem.

Késôbb egyénenként értékeljék a csoportjuk tevékenységét, valamint a cso- portok az egyének teljesítményét. Az idô haladtával ezt ki lehet terjeszteni cso- portok egymásra vonatkozó kritikus értékelésére, a csoportok értékelhetik az osz- tály tevékenységét is. Mindez azért fontos, hogy a tanulók többféle visszajelzést kapjanak a munkájukról. A pedagógus csak ezek után lép fel értékelô szerepben. Persze ez nem zárja ki azt, hogy bátorítsa, megerôsítse a gyerekeket a munkájuk- ban. A kooperatív tanítás, ahol a tanár a háttérbe húzódik, segítôként van jelen, rengeteg elôzetes munkát feltételez. Bízunk azonban abban, hogy a feladatgyûj- teményünkkel és a tanári kézikönyvvel jelentôs terhet veszünk le az Önök vállá- ról, és iránytûként segíthetünk a nem szakrendszerû oktatásban.

Jó munkát kívánunk!

Kovács Zs. Katalin Péterffy Balázs Pukli István

6
6

I. Mit kell tudnom?

1.

1000 + 1001 – 997 + 1038 = 2042

10 x (8 + 39) = 470

3 q = 300 kg

1. Szent István napja

méltóság: Magas rang. bizalom: A körülmények kedvezô alakulásába vetett hit. király: Egy ország megkoronázott vezetôje.

4. Alázatos, békés, szelíd, erényes, igazságos, szeretetteljes.

23

km 2 = 23 000 000 m 2

5. Mert ôk védik meg az országot a külsô és belsô ellenségtôl, gyarapítják a ki-

 

rályság területét.

2.

augusztus, korona; Esztergom; íj; István; templom; sólyom; kalandozó; honfog-

laló; lovag; nyíl

3. szablya/szabja (mindkét megoldás elfogadható indoklással); csevej; kopja; fák-

lya; jobb; hajó; gálya; székhely; Erdély; király; fejedelem

III. Intelmek

2. Országod védô falai a fôemberek, az ispánok és a vitézek. Ôk oltalmazzák a

gyengéket, és elpusztítják az ellenséget. Ne nevezd ôket szolgáknak. Minden em- ber azonos állapotban születik. Csak az alázat emeli fel az embert mások szemé- ben, a gôg és a gyûlölség letaszít. A vitézek szeretni fognak, ha békeszeretô le- szel; akkor majd királynak mondanak. Úgy irányítsd az ispánok életét, hogy min- dig ragaszkodjanak a királyhoz, így békés lesz az uralkodásod.

3. Lehetséges megoldások:

szolga: Más ember számára különféle munkákat végzô, alárendelt személy. gôg: Mások lenézésével párosult beképzeltség. vitéz: Elôkelô származású katona. szelíd: Olyan ember, akiben nincs erôszakosság, durvaság. erény: Értékes tulajdonság, amelyet mindenki megbecsül.

IV. Vencelin

Felséges Uram! Isten segedelmével gyôzedelmeskedtünk a betolakodó császári seregen. Rengeteg zászlót és fegyvert zsákmányoltunk. Kérjük, elôkelô foglyaink- kal együtt fogadja szívesen ezeket!

VI. Szöveg a vödörben

Augusztus 20-ára megújultan, eredeti szépségében ragyog ismét az éppen húsz esz- tendô alatt, több mint négy és fél milliárd forintért felújított budapesti székesegyház, a Szent István-bazilika. A napokban befejezett munkához mintegy öt kilogrammnyi, 280 ezer darab színarany füstlemezt, tíz kiló féldrágakövet, ezer kiló festéket hasz- náltak fel. Restauráltak 1500 négyzetméter padló- és 6300 négyzetméter mûmár- vány burkolatot, 80 négyzetméternyi mozaikot, 750 négyzetméter falfelületet.

2. 1015 kg

3. 8630 m 2

4. 56 000

8
8

VII.

Tized

2. Bármilyen értelmes, korrekt szöveg elfogadható.

1. Igen, még maradt is 171 kg.

3.

2. 904 kg

a)

Unokatestvérének a fia.

3. Igen, 323 kg.

b)

Unokaöccse.

c)

Dédapja.

d)

Unokatestvére.

IX. „Méregetôs mértékváltós”

e)

Dédunokája.

16 tállal kell átmerni a 25 kg-os zsákból gabonát a 18 600 g-os zsákba ahhoz, hogy egyenlô mennyiségû gabona legyen bennük.

X. Tûzijáték

f) 23.

g) I. István (41 év), III. László (5 hónap).

Minden olyan megoldás elfogadható, amely nyelvtanilag helyes, kerek egész mondatokból áll, logikusan van felépítve és fantáziadús.

XII. Hamarabb kész lettünk. Mit tegyünk?

1. Bármilyen értelmes, összeillô szöveg elfogadható megoldásként, például:

1023-ban Bakonybélbe ment, ahol remeteként böjtölt, imádkozott és dolgo- zott. Beszéli még a legenda, hogy egy napon írás közben elnyomta az álom a kunyhója elôtt. Arra ébredt, hogy egy kis szarvasborjú védelmet keresve mellé te- lepedett. Sietve megetette az árva kis jószágot és az nem is távozott el tôle. Más alkalommal, amikor az erdôbôl fával megrakodva hazatért, kunyhója ajtajában egy farkas feküdt. Jöttére az hozzá ment és a lábaira rogyott. A remete ekkor vet- te észre, hogy a vad oldalán seb tátong. Kimosta és bekötözte a sebet, majd a kunyhójába vitte a farkast. Mikor az magához tért, hálás kutya módján megnyal- ta a remete kezét, és szelíden a kis szarvas mellé heveredett.

10
10

2. Közép-Magyarország

I. Mit kell tudnom?

1.

A szó

Javítva

A szó

Javítva

budapesti

 

pest megyei

Pest megyei

lánchíd

Lánchíd

Bajcsi-Zsilinszky út

Bajcsy-Zsilinszky út

Margit-sziget

 

Kodály Kôrönd

Kodály körönd

Margit-hid

Margit híd

M3as autópája

M3-as autópálya

Erzsébet Tér

Erzsébet tér

Pilis-hegység

Pilis hegység

Pest Megyei Bíróság

 

Visegrádi-hegységi

visegrádi-hegységi

2.

5

km = 5000 m = 500 000 cm = 5 000 000 mm

2

km és 500 m = 2500 m = 250 000 cm

3

645 200 cm = 36 452 m és 0 cm = 36 km és 452 m és 0 cm

III. Diagram

1. A feladat megoldásához atlasz- vagy internethasználat szükséges!

a) Csóványos; 939 m

b) Dobogókô; 699 m

c) Pilis; 756 m

d) Gerecse; 633 m

e) Nagy-Csákány; 487 m

f) János-hegy; 527 m

2.

 

Sorrend

A csúcs neve

A hegység neve

 

legmagasabb

Csóványos

Börzsöny

 

2.

Pilis

Pilis

 

3.

Dobogókô

Pilis (Visegrádi-hg.)

 

4.

Gerecse

Gerecse

 

5.

János-hegy

Budai-hegység

 

legalacsonyabb

Nagy-Csákány

Vértes

3.

452 m

4.

 

Termékek

 

Városok

Ábrák

liszt

Budapest

malomipar jele

konzerv

Budapest, Vác, Szob, Nagykôrös, Dunakeszi, Cegléd

tartósítóipar jele

gyógyszer

Budapest, Gödöllô, Veresegyház

gyógyszergyártás jele

cement

Budapest, Ôrbottyán, Vác

építôanyag-ipar jele

fûtôolaj

Százhalombatta

kôolaj- és földgáz- feldolgozás jele

V. Térképes

1. A városok nevei keletrôl nyugat felé: Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Esztergom.

Budapesttôl délre: Százhalombatta.

2.

Szentendrei-sziget, Margit-sziget, Csepel-sziget.

3.

a) Délkeleti.

b) Északnyugati.

c) Délkeleti.

12
12

4.

IX.

Kirándulás

a)

32,5 km

b)

52,5 km

Minden ötletes megoldás elfogadható, ha kellôen szemléletes, pontos informá-

5.

ciókkal van ellátva, és a valóságban is megvalósítható lenne. Fontos, hogy a ta- nulók felhasználják újonnan szerzett ismereteiket is!

a)

Budapest–Százhalombatta 9 km Budapest–Vác 23,75 km

XI.

Hamarabb végeztünk. Mit tegyünk?

b)

86 250 Ft

c)

363 250 Ft

1. Helyesen: Rózsadomb, Józsefváros, Káposztásmegyer, Kôbánya, Pesterzsébet,

d)

272 437,5 Ft

Zugló, Budatétény, Csillaghegy, Zugliget, Várnegyed.

VII. Egérrágta szöveg

1. Minden értelmes és logikus szöveg elfogadható. Az eredeti szöveg:

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc dicsôséges idôszakával, a tavaszi hadjárattal foglalkozunk a következôkben. A legtöbb csata a közép-magyarorszá- gi régióban zajlott. 1849 áprilisában Hatvannál 1-jén, Tápióbicskénél 4-én, Isa- szegnél 6-án, Vácnál 10-én és Nagysallónál 19-én nagyszerû gyôzelmet arattak a magyar honvédek az osztrákok fölött. (Nagysalló ma Szlovákiához tartozik.) Április 22–23-án felszabadították Komáromot is. Az osztrák sereg az elôrenyo- mulás láttán visszavonult Gyôrig, de Budát még megszállva tartotta. A honvédség az utánpótlás zavarai miatt nem tudta vállalni az osztrákok üldözését. Így május 21-én visszafoglalta Budát. Az ország túlnyomó részben ismét szabaddá vált.

2.

A tavaszi hadjárat a közép-magyarországi régióban zajlott.

3.

a)

Minden értelmes megoldás elfogadható.

b)

Minden értelmes megoldás elfogadható.

2.

b) Minden értelmes megoldás elfogadható. 2. V 1 I 2 L 3 4 ÁG 5 6

V

1

I

2

L

3

4

ÁG

5

6

7

8

ÖRÖK

9

S

10

É

11

G

12

14
14

3. Városi közlekedés

I. Mit kell tudnom?

1.

6 óra = 360 perc = 21 600 másodperc 478 – 232 = 246 1015 – 848 = 167

2. Minden értelmes, kerek, a közmondások jelentését visszaadó mondat elfogad-

ható.

III. Légszennyezés

2. A jármûvek által kibocsátott gázok, a hulladék és a szemét.

3. Például trolibusz, villamos, metró, elektromos autó, kerékpár, roller.

4. c) Megfelelô indoklással bármelyik megoldás elfogadható.

5. Például busz, troli, villamos, metró.

6. Szempontok: szabályos és biztonságos mûködtetés, felépítése, javítása, kar-

bantartása stb.

173-as vagy 178-as busszal vagy a 2-es metróval a Keleti pályaudvarig, onnan egy megálló 24-es villamossal a Fiumei úti temetôig.

c) A b) feladat adatai alapján hatféleképpen tehetik meg az utat, feltéve, ha nem

találnak irreális megoldásokat is.

d) 2-es metróval, 47/49-es villamossal, 9-es busszal, 7-es, 173-as, 178-as autó-

busszal, 24-es villamossal. Ha Julcsi a rövidebb távokat is tömegközlekedési eszközzel teszi meg, 5 átszállásra van szüksége.

e) Metróval az Astoriáig vonaljeggyel 230 Ft. Az Astoriától 1 megálló a 47-es vagy

a 49-es villamossal (230 Ft) a Nemzeti Múzeumig. Az Astoriára ugyanígy vissza 230 Ft, onnan metróval a Keleti pályaudvarig 230 Ft. Ez összesen 920 Ft, oda-

vissza pedig 1840 Ft. Összesen 8 jegyre van szüksége. A 10-es gyûjtô és a bérlet nem éri meg. Az átszállási idôt nem számolva, ha épp nincs sehol dugó, és minden jármû azonnal jön, összesen 22 perc alatt tehetô meg a táv. Többet is spórolhat Julcsi, ha az egészséges élet jegyében bizonyos szakaszokat gyalog tesz meg.

f) Hozzávetôlegesen 4 és fél km-t, azaz 4500 m-t kell megtennie Julcsinak.

7.

Bármilyen ésszerû javaslatcsomag elfogadható.

(A digitális kompetencia fejlesztése érdekében, amennyiben lehetôségük van rá, gyakorolják az internetes útvonaltervezést!)

IV.

Budapesten közlekedni…

VI. Tömeg, közlekedés

a) Javasoljuk, hogy az atlasz segítségével jelöljék be a helyszíneket:

Országház: Budapest, Kossuth tér.

1.

Nemzeti Múzeum: Budapest, VIII. kerület; Múzeum krt. 14–16.

a)

Az osztálylétszám legyen x. A kísérôk száma: y.

Fiumei úti sírkert: Budapest, VIII. kerület, Fiumei út 16.

Az osztálypénzbôl 1100x Ft marad.

A tanulók a munkafüzetükben különbözô színekkel jelöljék be a lehetséges

Ha az osztály fizeti a kísérôk (y) utazását is, akkor a maradék: 1100x – 500y.

útvonalakat! Az összes, a térképen szereplô reális útvonal elfogadható.

b)

650x + 750y

b)

Minden reális válasz elfogadható. A legegyszerûbben a következôképpen lehet

3.

megtenni az utat:

a)

29 megállója van, 39 perc a menetideje.

 

2-es metróval az Astoriáig, onnan 47/49-es villamossal vagy 9-es busszal egy

b)

27 megállója van, 37 perc a menetideje.

megálló a Kálvin térig. Onnan ugyanígy vissza az Astoriához, majd 7-es,

c)

Bosnyák tér, Kolumbusz utca, Hermina út, Huszár utca, Kazinczy utca, Tétényi

16
16