You are on page 1of 3

TIPINA ISPITNA PITANJA ZA KINEZIOLOKU METODIKU U OSNOVNOM KOLSTVU 1.

Navedite razvojna razdoblja tijekom osnovne i srednje kole s funkcionalnog stajalita (trijade)! 2. Nabrojite motorike sposobnosti koje je vrlo uinkovito razvijati u kolsko djeje doba! 3. Nabrojite fundamentalne principe razvoja koordinacije! 4. Koja su obiljeja funkcionalnog razvoja djece u fazi puberteta? 5. Na to se odnosi pojam ustrojstvo kolstva? 6. Navedite najmanje dvije sastavnice koje propisuje kurikulum! 7. to je to produeni struni postupak? 8. Nabrojite oblike produenog strunog postupka! 9. Tko organizira nastavu u bolnici? 10. Tko organizira nastavu u kui? 11. Prema kojem programskom pristupu je ustrojeno osnovno kolstvo u Republici Hrvatskoj? 12. Objasnite centralizirani post-socijalistiki pristup ustrojstvu kolstva! 13. to je odgojno obrazovni i nastavni rad? 14. ime je odrenena ukupnost odgojno-obrazovnog procesa u kolstvu u jednoj nastavnoj godini? 15. Od ega je sastavljen kolski godinji plan i program? 16. Koji su initelji provedbe nastavnog procesa? 17. Navedite preciznu definiciju programskih sadraja! 18. Kako se nazivaju propisani programski sadraji u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi? 19. to je to dodatna nastava? 20. Koji je cilj izvanuionike nastave? 21. Koji su najei oblici izvanuionike nastave? 22. Objasnite primarnu, sekundarnu i tercijarnu svrhu tjelesnog i zdravstvenog podruja?

23. Na emu se moraju temeljiti sve vrste odgojno-obrazovnog rada? 24. Na to se odnose posebna teorijska znanja? 25. Nabrojite sve vrste odgojno-obrazovnog rada u tjelesnom i zdravstvenom podruju! 26. to spada u nastavni rad tjelesne i zdravstvene kulture? 27. Nabrojite izvannastane aktivnosti tjelesne i zdravstvene kulture! 28. Nabrojite izvankolske kinezioloke aktivnosti uenika! 29. Koji je najznaajniji oblik izvankolskih aktivnosti uenika i kako ga definiramo? 30. Navedite osnovna obiljeja natjecanja? 31. Objasnite obiljeje primjerenost natjecanja! 32. Objasnite obiljeje svestranosti natjecanja! 33. Koji je cilj programa tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnom kolstvu?

Planiranje 34. Navedite slijed provoenja nastavnog procesa. 35. Navedite preciznu definiciju edukacijskog intenziteta! 36. Navedite preciznu definiciju edukacijskog ekstenziteta! 37. Objasnite u kakvom su odnosu edukacijski intenzitet i edukacijskog esktenzitet? 38. Navedite kojim se testovima prate motorike sposobnosti u predmetnoj nastavi osnovnog kolstva. 39. Objasnite to je to retroaktivna inhibicija u planiranju i programiranju i navedite primjer! 40. Nabrojite kriterije za izradu propisanog nastavnog plana i programa! 41. Navedite pripremne aktivnosti izrade izvedbenog plana i programa? 42. Nabrojite koje su i na to se odnose strune razine pripremanja nastavnog procesa!

43. Navedite tipove nastavnih sati i objasnite po emu su dobili imena. 44. Kako se naziva najopseniji informatiki program koji olakava provedbu veinu poslova vezanih za planiranje, programiranje i pripremanje uitelja za provedbu nastave? 45. Nabrojite osobnu strunu dokumentaciju! 46. to se upisuje u e-maticu i s kojim ciljem? 47. to oznaava pojam vrednovanje u nastavnom procesu? 48. to je to provjeravanje u tjelesnom i zdravstvenom podruju? 49. to se utvrnuje provjeravanjem u tjelesnom i zdravstvenom podruju? 50. Nabrojite metode provjeravanja! 51. O emu dobivamo povratne informacije kontinuiranim ili redovitim provjeravanjem? 52. Napiite preciznu definiciju ocjenjivanja u tjelesnom i zdravstvenom podruju? 53. Nabrojite naela ocjenjivanja! 54. Koji je smisao javnog iskazivanja ocjene? 55. Navedite propisane elemente provjeravanja i ocjenjivanja u tjelesnom i zdravstvenom podruju! 56. to je to motoriko znanje? 57. to su to motorika postignua? 58. Navedite podsastavnice ocjenjivanja odgojnih uinaka rada? 59. Navedite najmanje tri svrhe u koje se mogu koristiti rezultati dijagnoze stanja kinantropolokih obiljeja? 60. Navedite najmanje dva postupka koje je potrebno uiniti kako bi ukljuili uenike s oteenjem sluha u redoviti program tjelesne i zdravstvene kulture!