You are on page 1of 10

Qun l l g?

S thng nht hon ho gia l lun v thc tin


Gi email B n in 02:30' PM - Th nm, 23/10/200 8

Cm nang Qun l

Khi nim v qun l "Qun l l g?" l cu hi m bt c ngi hc qun l ban u no cng cn hiu v mong mun l gii. N lin quan n nh ngha v qun l. Qun l c nh ngha l mt cng vic m mt ngi lnh o hc sut i khng thy chn v cng l s khi u ca nhng g h nghin cu. Qun l c gii thch nh l nhim v ca mt nh lnh o thc th, nhng khng phi l s khi u h trin khai cng vic. Nh vy, c bao nhiu nh lnh o ti ba th c by nhiu kiu nh ngha v gii thch v qun l. Vy suy cho cng qun l l g? nh ngha qun l l yu cu ti thiu nht ca vic l gii vn qun l da trn l lun v nghin cu qun l hc. Xt trn phng din ngha ca t, qun l thng c hiu l ch tr hay ph trch mt cng vic no . Bn thn khi nim qun l c tnh a ngha nn c s khc bit gia ngha rng v ngha hp. Hn na, do s khc bit v thi i, x hi, ch , ngh nghip nn qun l cng c nhiu gii thch, l gii khc nhau. Cng vi s pht trin ca phng thc x hi ho sn xut v s m rng trong nhn thc ca con ngi th s khc bit v nhn thc v l gii khi nim qun l cng tr nn r rt. Qun l theo nh ngha ca cc trng phi qun l hc Xut pht t nhng gc nghin cu khc nhau, rt nhiu hc gi trong v ngoi nc a ra gii thch khng ging nhau v qun l. Cho n nay, vn cha c mt nh ngha thng nht v qun l. c bit l k t th k 21, cc quan nim v qun l li cng phong ph. Cc trng phi qun l hc a ra

nhng nh ngha v qun l nh sau: - Tailor: "Lm qun l l bn phi bit r: mun ngi khc lm vic g v hy ch n cch tt nht, kinh t nht m h lm " . - Fayel: "Qun l l mt hot ng m mi t chc (gia nh, doanh nghip, chnh ph) u c, n gm 5 yu t to thnh l: k hoch, t chc, ch o, iu chnh v kim sot. Qun l chnh l thc hin k hoch, t chc, ch o iu chnh v kim sot y. - Hard Koont: "Qun l l xy dng v duy tr mt mi trng tt gip con ngi hon thnh mt cch hiu qu mc tiu nh". - Peter F Druker: "Suy cho cng, qun l l thc tin. Bn cht ca n khng nm nhn thc m l hnh ng; kim chng n khng nm s logic m thnh qu; quyn uy duy nht ca n l thnh tch". - Peter. F. Dalark: "nh ngha qun l phi c gii hn bi mi trng bn ngoi n. Theo , qun l bao gm 3 chc nng chnh l: Qun l doanh nghip, qun l gim c, qun l cng vic v nhn cng". Ch trng ca Peter. F. Dalark l gii hn doanh nghip t gc x hi, ly qun l lm chc nng chnh ca doanh nghip. V th, qun l tr thnh chc nng v vai tr ca t chc x hi, n cng s thng qua cc doanh nghip gp phn xy dng ch x hi mi t c mc tiu l tng l "mt x hi t do v pht trin". Nu khng c qun l hiu qu th doanh nghip khng th tn ti v t khng th xy dng mt x hi t do v pht trin. T c th thy, c s chnh trong gii quyt kh ca vn l "quan im v h thng", c s chnh trong gii quyt kh v thi gian l "quan im v s chuyn ng. Nh vy, c im ln nht trong l lun ca Peter F. Dalark l cch nhn h thng m v chuyn ng". y cng l quan nim ct li trong t tng trit hc v qun l ca ng. T tng trit hc v qun l ca Peter F. Dalark Qun l doanh nghip phi theo nguyn tc: "ly hiu qu kinh t thc t lm nguyn tc hot ng, y l mt cch nhn tng th ly thnh tch lm ct li". Nguyn tc qun l dnh cho gim c cn c ng lc mnh m qun l mc tiu v kim sot bn thn h tr thnh mt ngi gim c gii.

Qun l cng vic th nhn mnh: cng vic cn c sc sn xut v phi thng qua nhng cng c phn tch, tng hp, kim sot v th nghim. Qun l nhn cng coi trng ngun nhn lc, lm cho h c c hi, ch ng pht huy u im ca mnh, tho mn nhu cu v chc nng v a v x hi ca h trong cng vic, a n cho h c hi, quyn li nh nhau mi ngi th hin gi tr, hoi bo ca mnh. Tm li, qun l l quan nim ch khng phi k thut, l t do ch khng phi b khng ch, l nhim v thc t ch khng phi l lun; l thnh tch ch khng phi tim nng, l trch nhim ch khng phi quyn lc; l cng hin ch khng phi thng hn; l c hi ch khng phi chng ngi; l n gin ch khng phi phc tp. C th k ra nhiu kin khc nhau v nh ngha qun l, trn y ch l mt vi kin mang tnh i din trn c s phn tch tng hp nhng quan im khng ging nhau. Tm li, nhng quan im tuy rt r rng, ng n nhng cha y . Chng ch ch trng n qun l nh l mt hin tng ch cha lm bc l r bn cht ca n. Vy, lm th no khi qut khi nim qun l mt cch n gin v tng i ton din? Nh chng ta u bit, qun l thc cht cng l mt hnh vi, l hnh vi th phi c ngi gy ra v ngi chu tc ng. Tip theo cn c mc ch ca hnh vi, t ra cu hi ti sao lm nh vy? Do , hnh thnh nn hot ng qun l trc tin cn c ch th qun l: ni r ai l ngi qun l? Sau cn xc nh i tng qun l: qun l ci g? Cui cng cn xc nh mc ch qun l: qun l v ci g? C c 3 yu t trn ngha l c c iu kin c bn hnh thnh nn hot ng qun l. ng thi cn ch rng, bt c hot ng qun l no cng khng phi l hot ng c lp, n cn c tin hnh trong mi trng, iu kin nht nh no . Yu t to thnh nn hot ng qun l Vi nhng phn tch trn mi hot ng qun l u phi do 4 yu t c bn sau cu thnh: - Ch th qun l, tr li cu hi: do ai qun l? - Khch th qun l, tr li cu hi: qun l ci g?

- Mc ch qun l, tr li cu hi: qun l v ci g? - Mi trng v iu kin t chc, tr li cu hi: qun l trong hon cnh no?

V bn thn hnh vi qun l l do 4 yu t trn to thnh, do vy 4 yu t ng nhin cn c th hin trong nh ngha v qun l. Tip theo, do hot ng qun l ch thc cn vn dng chc nng v phng php qun l t c mc ch qun l ra nn iu ny cng cn c th hin trong nh ngha v qun l. Tuy nhin, Fayel trong nh ngha qun l trc tip ch ra rng: Qun l chnh l lp k hoch, t chc, thc hin, ch huy, tin hnh, kim sot; v nu l gii mt cch n gin nh vy th qun l li tr thnh mt hnh ng c th m mt i bn cht thng nht ca n. nh ngha qun l nn phn nh khch quan c trng c bn ca hot ng qun l, th hin bn cht qun l, hay c th ni, trong nh ngha v qun l nht nh phi cp n bn cht ca qun l l theo ui nng sut, hiu qu. Da trn tc dng, vai tr ca nhng yu t trong qun l k trn v quan h lgic gia chng, c th khi qut ngha c bn ca qun l. Thng thng m ni, qun l l hnh vi m nhng thnh vin trong t chc thc hin mt mi trng nht nh nhm nng cao nng sut cng vic, t c mc ch ca t chc. Thc ra, nu mt mc truy n cng cu hi "qun l l g? th bn thn cu hi hu nh khng c gi tr. Cho d chng ta c tho lun, nghin cu ra sao, v mt l lun m ni, chng ta vn khng t c s thng nht, trn thc t cng khng th a ra mt kt lun chung. Nhng chnh v cu hi "qun l l g?" c sc nh hng su rng n mi mt hc gi nghin cu vn qun l, n

mi mt ngi thc hin cng vic qun l nh vy nn lm r vn ny mi thc s c ngha, mc d lm r vn "qun l l g?" qu thc l cng vic khng my d dng. Qun l l s kt hp ca ba phng din Chng ta hy bn v khi nim "qun l" trn phm vi rng ln hn, quy m hn nh trn phm vi quc gia chng hn. Trong mt t bo c ng ti s liu thng k nm 2001 cho bit: thu nhp bnh qun u ngi nc M bng 11 ln mt s nc chu . Thu nhp bnh qun u ngi ca M khng phi do mt ngi M m l gi tr bnh qun ca ton b ngi dn M to nn. S cch bit v thu nhp bnh qun ny khng phi do s cch bit v ch s thng minh ca ngi dn hai nc m l do kh nng tng tc ca h khng ging nhau. C th ni n cng vic th l phng thc qun l v chin lc qun l ca 2 nc l khng ging nhau. C th a ra kt lun rng: Qun l khng n gin ch l khi nim, n l s kt hp ca 3 phng din: Th nht, thng qua tp th thc y tnh tch cc ca c nhn. Th hai, iu ho quan h gia ngi vi ngi, gim mu thun gia hai bn. Th ba, tng cng hp tc h tr ln nhau, thng qua h tr lm c nhng vic m mt c nhn khng th lm c, thng qua hp tc to ra gi tr ln hn gi tr c nhn - gi tr tp th Kinh doanh v qun l Trong cuc sng, chng ta thng nh ng qun l vi lnh o v kinh doanh. Tht ra, kinh doanh, qun l, lnh o l 3 khi nim 3 phm tr khc nhau nhng c lin h vi nhau. V mt khi nim th c ch tng ng, c ch khc bit r rt. Di y s phn tch s khc nhau gia kinh doanh v qun l, lnh o v qun l t hiu r v khi nim qun l.

Kinh doanh thuc phm tr kinh t thng mi, l chc nng ca ngi sn xut. Kinh doanh l mt chui hot ng c nh sn trong qu trnh doanh nghip. Doanh nghip va phi sn xut ra sn phm mt cch c hiu qu v kinh t nht trong qu trnh trc tip sn xut, va phi tiu th sn phm mt cch c li nht trong qu trnh lu thng, t thu c li nhun nhiu hn, m rng hn quy m sn xut. tiu th sn phm mt cch c li nht, doanh nghip trc khi tiu th phi tm hiu th trng, hiu c ngi tiu dng mun g, gi c no d c ngi tiu dng chp nhn, hn na cn phi tm hiu nhng i th cnh tranh, sc cnh tranh ca h nh th no. Trong qu trnh tiu th, cn cn lm tuyn truyn, qung co, cung cp dch v tt, u i thu ht khch hng. sn xut mt cch c hiu qu v kinh t, doanh nghip cn da vo tnh hnh th trng, i tng tiu th, gi c, chn la nguyn vt liu, trang thit b v phng php sn xut, Tt c vic la chn th trng, sn phm, nguyn liu, my mc. V vic nghin cu nhu cu ngi tiu dng, tnh hnh th trng, i th cnh tranh u thuc hot ng kinh doanh. Mun lm cho mt doanh nghip pht trin tt, ngoi cng tc qun l tt, cn cn nghin cu phng hng pht trin, mc tiu phn u v phng php vn hnh ca doanh nghip da vo tnh hnh thc t trong v ngoi doanh nghip, bin kt qu nghin cu thnh sch lc khoa hc v hnh ng thc t thu c li ch kinh t ln. Nhng iu ny chnh l hot ng kinh doanh. T ngha thng thng, kinh doanh v qun l va c tnh thng nht, va c tnh khc bit. Nhn t lch s, qun l l sn phm ca qu trnh x hi ho lao ng, cn kinh doanh l sn phm ca kinh t thng mi. Nhn t phm vi ng dng, qun l c dng trong mi t chc, kinh doanh ch dng trong doanh

nghip. Trn phng din mc ch, mc ch ca qun l l nng cao nng sut ca t chc, mc ch kinh doanh l nng cao li ch kinh t. Nhn t ni dung cu thnh, Fayel cho rng kinh doanh gm nhng phng din sau: - Hot ng k thut (sn xut, ch to, gia cng). - Hot ng thng mi (mua nguyn liu, tiu th, phn phi). - Hot ng ti v (tp trung v s dng thch ng nht ngun vn). - Hot ng an ninh (bo v ti sn v con ngi). - Hot ng k ton (ho n ti chnh, biu ph trch ti sn, vn, hot ng thng k). - Hot ng qun l (k hoch, t chc, iu chnh, ch o, kim sot). Chc nng ca kinh doanh chnh l m bo cho su hot ng trn c tin hnh thun li, c c kt qu kinh doanh cao nht. T d dng nhn thy rng, kinh doanh l ton b hot ng kinh t ca mt doanh nghip nhm thc hin mc tiu ca doanh nghip y. gc DN, qun l khng bao gm kinh doanh, m kinh doanh bao gm qun l. Phm vi ca kinh doanh rng ln qun l, ni dung cng phc tp hn. Qun l v lnh o Trong x hi ngy nay, u chng ta c th nhn thy lnh o: mi quc gia u c ng cm quyn v Chnh ph lnh o; cc doanh nghip u c ch tch hi ng qun tr, ch tch iu hnh, tng gim c, gim c b phn lnh o; qun i cng khng th ri xa s lnh o ca cc quan chc qun i cc cp. Ngay c cc t chc phi chnh ph cng c ngi ng u c quyn uy lnh o cc thnh vin trong t chc.

Trong cuc sng thc t, khng t ngi cho rng lnh o v qun l l cng mt khi nim, gia chng khng c g khc nhau, qu trnh lnh o gn nh chnh l qu trnh qun l. Song thc ra, gia chng c s khc bit v cng c lin quan vi nhau. Nhng nh qun l hc c nhng quan im khc nhau v nh ngha lnh o, nhng ni dung bn cht l ging nhau. H u cho rng lnh o l ngi dn dt cp di thc hin mc tiu ca t chc. Qun l v lnh o u c mc ch l thc hin mc tiu ca t chc, nhng chng c im khc bit r rt nh sau: * Lnh o v qun l khng thuc cng mt phm tr. Lnh o l mt chc nng ca qun l, thng c gi l chc nng lnh o, cn chc nng khc ca qun l li khng phi l lnh o. V d: cng vic m nhng ngi tham mu trong t chc lm l cng tc qun l, nhng khng phi l cng tc lnh o. Qun l y ch hnh vi qun l, cng tc lnh o va bao gm hnh vi qun l, va bao gm hot ng nghip v khc. V d: mt ngi lnh o doanh nghip cn gp v tip nhn vt quan trng, tham gia m phn, tham d nhng hot ng chung. Thng thng, lnh o ch yu l lnh o con ngi, x l quan h gia ngi vi ngi, c bit l quan h cp trn v cp di. y l vn ct li trong hot ng qun l. Cn v qun l, ngoi qun l con ngi, i tng ca

qun l cn bao gm ti chnh, vt cht. Qun l khng ch x l quan h gia ngi vi ngi m cn phi x l mi quan h ti chnh v vt cht, gia vt cht v con ngi, gia con ngi v ti chnh. Phm vi m qun l cp n rng hn nhiu so vi lnh o. * Qun l v lnh o khc bit nhau nhng c lin quan mt thit vi nhau Lnh o v qun l thuc 2 tng hot ng khc nhau song chng li c quan h mt thit kh tch ri. Hot ng lnh o tp trung vo vic a ra quyt sch, xc nh mc tiu, k hoch phn u, vch ra chnh sch tng ng v phng hng lnh o khu vc, ban ngnh, n v tin ln pha trc Cn qun l tp trung gi vng v tng cng hot ng ca t chc m bo thc hin tt mc tiu m lnh o xc nh. KHI NIM BN HANG

- nh ngha : Bn hng l 1 qu trnh giao tip hai chiu gia ngi bn hng v ngi mua, trong ngi bn tm hiu, khm ph, gi to v p ng nh.cu mong mun ca ngi mua trn c s hai bn cng c li. nh ngha rt gn : Bn hng l gii quyt cc vn ca kh.hng v p ng nh.cu ca h. 2- Nhn xt : a- y l qu trnh giao tip 2 chiu gia ngi bn v ngi mua : -Ngi bn hng khng ch truy n thng tin i, m cn nhn thng tin v hiu r kh.hng, thc hin phng chm bn nhng th m kh.hng cn . Trong qu trnh giao tip cn s dng c ngn ng li ni v ngn ng khng li. b- y l qu trnh bn hng ch ng Trong qu trnh bn hng ngi bn c nhim v tm kim v pht hin, kch thch, gi m nh.cu ca kh.hng. Bn hng ch ng vt v hn nhiu so vi bn hng b ng (l kiu bn hng tng i ph bin hin nay ti cc quy giao dch B). Ti sao chng ta li chn cch bn hng ch ng? Thc t l nhiu kh.hng khng bit c mnh c nh.cu c th g, khng bit s.dng d.v g trao i thng tin. Kh.hng khng th tm hiu k v cc d.v ca chng ta. Hn na, chng ta bn cc d.v BCVT mang tnh v hnh. Do vy, t bn thn kh.hng kh cm nhn v cht lng, li ch ca tng loi d.v. cho nn, chnh ngi bn hng phi gip cho kh.hng la chn d.v ph hp vi nh.cu ca h. Bn hng ch ng hon ton i lp vi kiu bn hng b ng, ch ngi ch kh.hng n hi. Bn hng ch ng s p ng c c nhng nh.cu tim n ca kh.hng, gip cho kh.hng hi lng, cn chng ta bn c nhiu hn. Bn hng ch ng gip cho ta nng cao sc c.tranh. Nu chng ta khng gip kh.hng th cc i th c.tranh s ginh ly cng vic ny. Bn thm, bn hng nng cao - l 1 cch bn hng ch ng, gip cho ta p ng

c cc nh.cu tim n ca kh.hng. c- Bn hng theo quan im win-win ( hai bn cng c li ) : Trong mt th.trng c.tranh, mun tn ti v pht trin th bn hng phi m bo quyn li lu di, tha ng ca c hai bn. Quan im bn hng ny i lp vi kiu bn hng bng mi gi, bn p. Cch bn hng p buc ch p ng c quyn li trc mt. V li ch lu di, chng ta phi thc hin theo phng chm : Bn c 1 mn hng khng qu bng gi c kh.hng lu di ! . Do vy, chng ta nn gip kh.hng tit kim chi ph, nng cao hiu qu ca vic s dng cc d.v BCVT. l phng chm : Hy tm cch lm li cho kh.hng ! . iu ny thot nghe c v phi l. Tuy nhin, khi chng ta chp nhn quan im : Ly phc v lm mc tiu, ly k.doanh lm phng tin th lm li cho kh.hng l iu cn thit. Kh.hng s tin tng v gn b vi chng ta khi h c chng ta t vn la Ngun: http://www.kilobooks.com/threads/54688-Trnh-by-v-phn-tch-khi-nimbn-hng#ixzz1st2xhUOy Th Vin in T www.KILOBOOKS.com