Angol nyelvtan 90 percben Segédanyag

Összeállította: Deák Ferencné

Budapest, 2000.

Bevezetés

Az angol nyelvtan jelentősen eltér a magyartól, és ez sok embernek okoz problémát. Mi, a Gábor Dénes Főiskola Rendszertechnikai Intézete Angol Szekciójának tanárai több éves vizsgáztatási tapasztalatunk alapján most egy audiokazettát készítettünk azzal a céllal, hogy felhívjuk hallgatóink figyelmét olyan nyelvtani jelenségekre, amelyekkel mi gyakran hibaként találkozunk. Olyan kérdéseket szeretnénk megvilágítani, amelyeket hallgatóink sokszor eltévesztenek, egyszóval a típushibákra fordítottunk nagyobb figyelmet. Ezek általában olyanok, amelyeket hallgatóink még passzívan sem tudnak, azaz még a tesztekben sem ismernek fel. A kazetta terjedelme miatt nem tudtunk minden – általunk fontosnak ítélt - nyelvtani problémára kitérni. Ezt csak azért hangsúlyozzuk, hogy ne várjanak egy mindenre kiterjedő, teljes angol nyelvtani összefoglalót, mert lehetőségeink korlátozottak. Az audiokazettához szövegkönyvet is készítettünk, így azok is utánanézhetnek bizonyos anyagrészeknek, akik jobban szeretnek vizuálisan ismereteket szerezni. Ugyanakkor reméljük, sikerül némi segítséget nyújtanunk Önöknek a középfokú nyelvvizsga letételéhez. Ha néhány homályos pontot megvilágítottunk, már nem dolgoztunk hiába.

Jó felkészülést kívánunk!

2

Szórend

Az angol nyelvben nincsenek ragok és jelek, mint a magyar nyelvben, a szavak mondatbeli szerepét a mondatban elfoglalt helyük jelöli ki, ennélfogva a szórend kötött. Nem mindegy, hol áll a szó a mondatban, mert különben megváltozhat a jelentése. Például vizsgáljuk meg a következő mondatokat, ugyanazokat a szavakat tartalmazzák, a szórendtől függően viszont teljesen más az értelmük: Peter loves Mary. (Péter szereti Maryt.) Mary loves Peter. (Mary szereti Pétert.) A kijelentő mondat szórendje a következő: Alany + állítmány + tárgy + határozó : Peter saw a film yesterday. (Péter tegnap megnézett egy filmet.) A jelző a jelzett szó előtt áll: Peter saw a good film yesterday. (Péter egy jó filmet látott tegnap.) A határozók sorrendje: mód-, állapot-, társ-, hely- és időhatározó. Ez utóbbi kettő állhat a mondat elején is, de akkor fordított sorrendben. Peter speaks English well. (Péter jól beszél angolul.) Peter is sitting calmly in the garden now. (Péter most a kertben nyugodtan ül.) Kétféle kérdőmondatot különböztethetünk meg: - kiegészítendő kérdés esetén első helyre a kérdőszó kerül, ezt követi a segédige, majd az alany és a főige jön, a többi mondatrész a megszokott sorrendben következnek: Például: Where did you go yesterday? (Hová mentél tegnap?) - eldöntendő kérdés esetén is fordított szórend van, de ilyenkor nincs kérdőszó: Are you a student ? (Tanuló vagy?) Will you come to the cinema tomorrow? (Jössz holnap moziba?) A felkiáltó mondatoknál gyakran használunk kérdőszót vagy kiemelést: What a nice garden! (Milyen szép kert!)

3

Főnév A mondatban a főnév lehet alany, tárgy vagy határozó (elöljáróval), de erre nem utalnak ragok. A főnevek mindössze két végződést kaphatnak, mindkettő –s, az egyik a többes számot jelöli, a másik pedig a birtokviszonyt élőlények esetén. Csak egyes számban használhatók azonban az ún. megszámolhatatlan főnevek. Ide tartoznak a tulajdonnevek, az anyagnevek és az elvont főnevek. (Peter, National Gallery, bread (kenyér), butter (vaj), friendship (barátság), furniture (bútor), traffic (forgalom), information (információ) stb. A tulajdonneveket csak különleges esetben tehetjük többes számba: Tonight we are going to visit the Taylors. (Ma este Taylorékhoz megyünk látogatóba.) Figyelem! Ez a kategória nem mindig esik egybe a magyar nyelvhasználattal: We got some useful information. (Hasznos információkat kaptunk.) ! Vannak olyan főnevek, amelyek alakilag többes számúak, mégis az ige egyes számba kerül utánuk. Ilyenek: news (hírek), mathematics, (matematika), physics (fizika) stb. No news is good news. (Ha nincs hír, az jó hír.) Mathematics is Peter’s favourite subject. (A matematika Péter kedvenc tantárgya.) ! Bizonyos egyes számú gyűjtőszámnevek után viszont az ige többes számba kerül. Ide tartoznak a főnévi értelemben használt melléknevek is. Ilyenek például: police (rendőrség), cattle (szarvasmarha), poultry (szárnyas), the English (az angolok), the poor (a szegények) stb. The English are very reserved. (Az angolok nagyon tartózkodóak.) The poor need more help. (A szegényeknek több segítségre van szükségük.) ! Néhány főnév tekinthető egyes számúnak is, és többes számúnak is attól függően, hogy a csoport egészére vagy az egyedekre gondolunk-e: My family is small. ( A családom kicsi.) My family were sitting in front of the tv when I came home. (A családom a tévé előtt ült, amikor hazaértem.) ! Vannak szavak, amelyeket csak többes számban használunk. Ide tartoznak az ún. páros tárgyak, páros testrészek, mint például eyes (szem), ears (fül), scissors (olló), shoes (cipő), shorts (sortnadrág), glasses (szemüveg), goods (áru), stairs (lépcső) stb. Ha az ún. páros tárgyakból egy darabot akarunk megnevezni, akkor a pair szót tesszük elé, és szükség esetén az kerül többes számba. Például: a pair of shoes (egy pár cipő); two pairs of shoes (két pár cipő)

4

Névelők Az angol nyelvben is kétféle névelő van: határozatlan és határozott névelő. Határozatlan névelő: mássalhangzóval kezdődő szavak előtt: a, magánhangzóval kezdődő szavak előtt: an. Használata: ! Egyes számú, megszámolható főnevek előtt, ha először említjük meg a tárgyat: There is a table in the room. (Van egy asztal a szobában.) ! Általános értelemben használt főnevek előtt: A cat likes milk. (A macska szereti a tejet.) ! Felkiáltásoknál megszámlálható főnevek előtt: What a lovely day! (Milyen szép nap! What a large house! (Milyen nagy ház!) Figyelem! Megszámolhatatlan főnév előtt semmilyen névelő nem áll: What nice weather! (Milyen kellemes idő!) ! Néhány számnév esetén: a lot of (sok), a great deal of (jó sok), plenty of (rengeteg), a couple of (néhány) stb. I have a lot of books. (Sok könyvem van.) We have plenty of time. (Bőven van időnk.) ! Foglalkozás, nemzetiség, időmérték, sebesség, ár esetén: I am a teacher. (Tanár vagyok.) It is 200 forints a liter. (200 forint egy liter.) Take a capsule two times a day. (Vegyél be naponta kétszer egy kapszulát.) Határozott névelő: the Használata: ! Ha olyan dologról van szó, amelyet előzőleg már említettünk, a beszélő és a hallgató számára egyaránt ismert: This is the house where Peter lives. (Ez az a ház, ahol Péter lakik.) ! Ha a maga nemében egyedülálló főnévre utalunk: the Sun (a Nap), the Earth (a Föld), the sky (az ég) stb. ! Bizonyos földrajzi nevek előtt, hegyek, tengerek, folyók, szigetek, több tagból álló országnevek előtt: the Alps (Alpok), the Atlantic Ocean (Atlanti-óceán), the Danube (Duna), the Caribbean (Karib-szigetek), the United Kingdom (Egyesült Királyság) ! Hangszerek előtt: I used to play the violin when I was a child. (Hegedültem gyerekkoromban.)

5

!

!

Felsőfokú melléknevek, sorszámnevek szó előtt: This is the best book I’ve ever read. (Ez a legjobb könyv, amelyet valaha olvastam.) Napszakoknál a morning, afternoon, evening előtt: in the morning (reggel, délelőtt), in the afternoon (délután), in the evening (este), a többi előtt nem használunk névelőtt: at noon (délben), at night (éjjel), at dawn (hajnalban), at midnight (éjfélkor), at sunset (alkonyatkor)

Nem használunk névelőt viszont az alábbi esetekben: ! Személynevek előtt: Julia Roberts is pretty. (Julia Roberts csinos.) ! Bizonyos földrajzi nevek előtt, nevezetesen országnevek, városok, utcák, terek, tavak, nevezetességek előtt: Hungary (Magyarország), Oxford Street, Trafalgar Square, Lake Balaton, Westminster Abbey. ! Ünnepek, évszakok, hónapok, napok nevei előtt: Children like Easter. (A gyerekek szeretik húsvétot.) We meet on Mondays. (Hétfőnként találkozunk.) I am going on holiday in June. (Júniusban megyek nyaralni.) I like summer. Szeretem a nyarat. ! Elvont főnevek és többes számú főnevek általános értelemben: Life is hard. (Nehéz az élet.) Cats like milk. (A macskák szeretik a tejet.) ! Anyagnevek, étkezések neve előtt: I have lunch at twelve. ( 12-kor ebédelek.) She has bread and butter for breakfast. (Reggelire általában vajaskenyeret eszik.) ! Mutató és birtokos névmás előtt: This book is mine. (Ez a könyv az enyém.) ! Bizonyos szókapcsolatokban (rendeltetésszerű használat esetén): to go to bed (lefeküdni aludni), to go to school (iskolába járni), to go by bus (autóbuszon utazni), to be in hospital (kórházban lenni), to go to church (templomba járni) We go to church on Sundays. (Vasárnaponként templomba megyünk.)

6

Melléknév A melléknevek a mondatban legtöbbször jelzői szerepet töltenek be, ami azt jelenti, hogy főnevek előtt állnak, és mint ahogyan a magyarban, az angolban sem egyeztetjük a hozzátartozó főnévvel. Például: There is a beautiful girl in the class. (Van egy szép lány az osztályban.) There are some beautiful girls in the class. (Vannak szép lányok az osztályban.) Bizonyos igék mellett állítmány is lehet. Ilyenek például a következők: to be, to seem, to look, to feel, to taste, to sound, etc. It looks good. (Jól néz ki.) It sounds good. (Jól hangzik.) Egyes mellékneveket használhatunk főnévi értelemben is, mint például the British (a britek), the poor (a szegények), the rich (a gazdagok). Ilyenkor határozott névelő áll előttük, a melléknév egyes számban marad, de az ige többes számba kerül. Például: The English like tea. (Az angolok szeretik a teát.) A melléknevek fokozása A tulajdonságot jelentő melléknevek fokozhatók. Az egyszótagú melléknevek (figyelem, a kiejtés számít), valamint a kétszótagú melléknevek közül a - le, -er, -ow, -y és -some végű mellékneveket, továbbá azokat, amelyeknél a hangsúly a második szótagra esik, középfokban az -er, felsőfokban az -est végződés segítségével képezhetjük. Például: fit - fitter - fittest (fitt) big - bigger - biggest (nagy) Figyelem! Amennyiben két mássalhangzó között rövid magánhangzó van, a szóvégi mássalhangzó megkettőződik a végződés előtt. fine - finer - finest (finom, szép) nice - nicer - nicest (rendes, helyes) Figyelem! Ilyenkor a szóvégi -e elmarad! gentle - gentler - gentlest (nemes) clever - cleverer - cleverest (okos, ügyes) 7

narrow - narrower - narrowest (keskeny, szűk) ugly - uglier - ugliest (csúnya) polite - politer - politest (udvarias) (Ezt a szót a véghangsúlyosra hoztam fel példának.) handsome - handsomer - handsomest (jóképű) Figyelem! Ezt a típust körülírással is lehet fokozni: handsome - more handsome - most handsome Ezzel el is érkeztünk a másik csoporthoz, mely szerint az imént felsorolt kétszótagúakhoz nem tartozó illetve kettőnél több szótagú mellékneveket körülírással fokozzuk: középfokban a more, felsőfokban a most szócska segítségével. Például: boring - more boring - most boring pleasant - more pleasant - most pleasant Kivételek itt is akadnak: (unalmas) (kellemes)

good - better - best (jó) bad - worse - worst (rossz) far - farther - farthest (távoli - távolabbi - legtávolabbi) further - furthest (további - legtovábbi) little - less - least (kicsi) Ezzel eljutottunk a negatív fokozáshoz. Amennyiben “lefelé” fokozunk, középfokban a less, felsőfokban a least szót kell a melléknév elé tenni, Például: interesting - less interesting - least interesting (érdekes - kevésbé érdekes - legkevésbé érdekes) Összehasonlítás Alapfokú összehasonlításnál az as …… as szócskák, tagadásnál a not so/as …….as szócskák közé tesszük a melléknevet. Például: Peter is as tall as Robert. (Péter ugyanolyan magas, mint Róbert.) I am not so tall as you. (Nem vagyok ugyanolyan magas, mint te.) Középfokú hasonlításnál a than szócskát használjuk. I am fatter than my sister. (Kövérebb vagyok, mint a nővérem.) Peter is more goodloking than Henry. (Péter vonzóbb, mint Henrik.) Felsőfokban a melléknév elé ki kell tenni a határozott névelőt. Peter is the tallest boy in the class. (Péter a legmagasabb fiú az osztályban.) The Concorde is the fastest airplane in the world. (A Concorde a leggyorsabb repülőgép a világon.) 8

Itt még érdemes megemlíteni a “minél………. annál” szerkezetet. Ezt határozott névelővel és középfokú melléknévvel fejezzük ki, utána egyenes szórend következik. The sooner the better. Minél előbb, annál jobb. Biztosan ismerik a következő mondást, amely arról szól, hogy nem érdemes tanulni, mert minél többet tudunk, annál többet felejtünk. Ez angolul így hangzik: The more we study, the more we know; The more we know, the more we forget; The more we forget, the less we know; The less we know, the less we forget; The less we forget, the more we know. Then why study? Az igeidők (Tenses) Tapasztalataim szerint az igeidők használata igen sok gondot okoz a magyar anyanyelvűeknek, hiszen jelentősen eltér a magyar nyelvhasználattól. Ennek az a legfőbb oka, hogy az idő és az igeidő fogalma nem esik egybe. A magyarban mindössze három idő van, míg az angolban 12 igeidő van, amelyek különböznek egymástól egyrészt a cselekvés idejétől, időtartamától, azaz folyamatosságától, befejezettségétől, másrészt a cselekvések egymáshoz, vagy egy időponthoz való viszonyától függően. Fontos tudnunk, hogy az angolban mindent a beszéd pillanatához viszonyítanak, onnan tekintenek ki a múltra, a jövőbe, és veszik figyelembe az előbb felsorolt szempontokat. Egyszerű jelen idő (Present Simple Tense) Képzése: Az ige to nélküli szótári alakja, amely harmadik személyben kap egy -s-t. A kérdés és tagadás a do segédige használatával történik. Például: Do you like reading? (Szeretsz olvasni?) Yes, I do vagy No, I don’t az ilyen kérdésre a helyes válasz. He does not like pork. (Nem szereti a sertéshúst.) Alanyra kérdezésnél nem használjuk a do segédigét: Who likes reading? What makes a noise? (Ki szeret olvasni?) (Mi okozza a zajt?)

9

Használata: 1. Ismétlődő, szokásos, rendszeres cselekvést fejez ki, a magyar “szoktam” kifejezésére ezt használjuk az angolban. I usually get up at 7 o’clock. (Rendszerint 7 órakor kelek fel.) A következő időhatározók mellett használjuk ezt az igeidőt: always (mindig), normally (rendes körülmények között), often (gyakran), frequently (gyakran), generally (általában), usually (rendszerint), regularly (rendszeresen), sometimes (néha), rarely (ritkán), seldom (ritkán), never (soha), ever (valaha, örökké), every day (minden nap), every week (minden héten), every month (minden hónapban), every year minden évben) etc. A gyakoriságot kifejező határozók általában a főige előtt állnak: Peter never drinks tea. (Péter sohasem iszik teát.) I usually go to bed early. (Rendszerint korán fekszem le.) Figyelem! A következő, foglalkozásra vonatkozó What do you do? (Mi a foglalkozása?) kérdésre rendszeresen hibás választ kapunk. A helyes válasz a következő: I’m a student. (Egyetemi hallgató vagyok.) Az angolul tanulók jó része összetéveszti a What are you doing now? (Mit csinálsz most?) kérdéssel, amelyre viszont a válasz: I’m writing a letter. (Levelet írok.) 2. Az alanyra jellemző cselekvés kifejezésekor: He drinks a lot. (Sokat iszik.)

3. Általános igazságok esetében: The sun rises in the east. (A nap keleten kel fel.) The sun sets in the west. (A nap nyugaton nyugszik.) The water boils at 100 degrees centigrade. (A víz 100 fokon forr.) Folyamatos jelen (Present Continuous vagy Present Progressive Tense) Képzése: to be ige jelen idejű ragozott alakja + főige -ing-es alakja. Now I am writing a letter. What are you doing now? (Most levelet írok.) (Mit csinálsz most?) 10 Kérdésnél fordított szórendet alkalmazunk:

I am reading.

(Olvasok.) Eldöntendő kérdésre rövid

Are you reading? Yes, I am or No, I am not. választ adunk. Helyesírási tudnivalók: 1. A szó végi néma -e elmarad az -ing előtt:

come - coming

2. A szóvégi mássalhangzó, amennyiben előtte rövid magánhangzó áll, megkettőződik: run - running, fit - fitting, begin - beginning, forget - forgetting 3. A szóvégi -y megmarad, sőt az -ie végű igék végződése -ing előtt -y-ra változik: die - dying, lie - lying Használata: 1. A beszéd pillanatában végbemenő cselekvés esetén: Peter is having lunch now. (Péter most éppen ebédel.) Időhatározói: now (most), right now (éppen most), just now (épp most), at present (jelenleg), at the moment (pillanatnyilag), at this time (ekkor) 2. A jelen bizonyos időszakára vonatkozó cselekvés esetén: He is studying history at the university. nem feltétlenül most .) (Az egyetemen történelmet tanul -

3. Néhány gyakoriságot kifejező határozó mellett, amennyiben ez a beszélőt bosszantja: He is always listening to music. (Állandóan zenét hallgat.) Figyelem! A gondolkodást, véleményt, érzékelést, érzelmet és birtoklást kifejező igéket nem használhatjuk ebben az igeidőben! Ilyenek például: to see (látni), to hear (hallani), to feel (érezni), to think (gondolni), to believe (hinni), to understand (megérteni), to remember (emlékezni), to like (kedvelni), to love (szeretni), to have (birtokolni), to smell (valamilyen szaga van), to taste (valamilyen íze van) etc. Ezekkel az igékkel vagy egyszerű jelent, vagy a can segédigét használjuk. Do you believe me? I can hear you now. (Hiszel nekem?) (Hallak.)

11

Befejezett jelen idő (Present Perfect Tense) Képzése: have ige jelen idejű ragozott alakja + az ige 3. alakja Kérdése: fordított szórenddel. Have you ever been to London? Válasz: Yes, I have or No, I haven't. Használata: 1. A cselekvés a múltban kezdődött, és a beszéd pillanatában vagy előtte fejeződött be: He has just finished writing the test. (Éppen most fejezte be a dolgozatírást.) 2. A cselekvés a múltban kezdődött és a jelenben is tart. Jelen idővel fordítjuk magyarra. Például: He has worked here for five years. (Öt éve dolgozik itt.) He has worked here since 1994. (1994 óta dolgozik itt.) - a for a cselekvés időtartamát, a since az időpont kezdetét jelöli. 3. Egy múltban végzett cselekvésnek a jelenre kiható eredménye van: My husband has cleaned the car. ( A férjem lemosta az autót, és az most tiszta.) 4. A múltban valamikor befejeződött cselekvés, melynek konkrét idejét nem ismerjük, vagy nem fontos: I have seen a good film. (Láttam egy jó filmet.) Amennyiben megjelöljük az időpontot, egyszerű múltat használunk: I saw a good film yesterday. (Tegnap láttam egy jó filmet.) 5. Bizonyos időkörön belül történt cselekvés esetén, amely még nem zárult le. Időhatározói: lately (újabban), recently (mostanában), yet (még, eddig), before (korábban), ever (valaha), never (soha), already (már), today (ma), this week (ezen a héten), this morning (ma reggel, ma délelőtt). Vigyázat! Az utóbbi időhatározók használhatók egyszerű múlttal is, amennyiben az már lezárult. I have met him this morning. I saw him this morning. 12 (Volt már Londonban?)

A két mondat ugyanazt jelenti: Találkoztam vele délelőtt. A különbség a beszéd időpontjában van. Az előbbi mondat még délelőtt hangzott el (a beszéd pillanatáig nem találkoztam vele, de a délelőtt még nem ért véget, még találkozhatunk), az utóbbi viszont már később (azaz már nem találkozhatunk délelőtt). Have you ever been to Vienna? mehetsz!) (Voltál már Bécsben? Ha nem, még

Figyelem! Az ilyen mondatokban -ban, -ben jelentésben a to elöljárószót használjuk! Folyamatos befejezett jelen idő (Present Perfect Continuous) Képzése: have jelen idejű ragozott alakja + been + ige -ing-es alakja. Kérdése: fordított szórenddel. How long have you been learning English? (Mióta tanulsz angolul?) Használata: 1. A cselekvés a múltban kezdődött, a jelenben is tart, a folyamatosságot jobban kiemeli, mint a Present Perfect. Jelen idővel fordítjuk magyarra. Például: I have been working here for five years. (5 éve dolgozom itt.) Peter has been learning English since 1995. (Péter 1995 óta tanul angolul.) 2. Olyan cselekvést is kifejezhet, amely a múltban kezdődött, és a beszéd pillanata előtt fejeződött be, viszont érzelmi színezete van: I have been cooking all day. (Egész nap főztem - fáradt vagyok.) Egyszerű múlt idő (Simple Past Tense) Képzése: az ige 2. alakja, azaz ige + -ed Helyesírási tudnivaló: - amennyiben rövid magánhangzó után rövid mássalhangzó áll, a végződés előtt megkettőződik: stop - stopped, fit - fitted. - amennyiben mássalhangzó+ -y-ra végződik az ige, az -y az --ed előtt -i-re változik: cry- cried, try - tried etc. Kiejtési tudnivalók: - zöngés mássalhangzó után -d-nek ejtjük: cleaned, opened, - zöngétlen mássalhangzó után -t-nek ejtjük: stopped, - -t vagy -d után -id-nek ejtjük: treated, wanted

13

A rendhagyó igék 2. alakját külön meg kell tanulni! Ilyenek, mint például did, wore, rang, came, won. Ezeket az igéket általában minden tankönyvben felsorolják az utolsó oldalak valamelyikén. Kérdésnél és tagadásnál a do segédige múlt idejét, azaz a did alakot használjuk, utána a főige to nélküli alakja következik. Did you meet him yesterday? (Találkoztál vele tegnap?) I didn't see her last week. ( Nem láttam őt a múlt héten.) Használata: 1. Konkrét múlt idejű, akár egyszeri, pillanatnyi, akár szokásos cselekvéseknél. Időhatározói: last night/week/month/year (múlt éjjel, héten, hónapban, évben, yesterday (tegnap), two days ago (két napja), once (egyszer), one day/morning/ afternoon (egy napon, reggel, délután), then ( azután), at that time (abban az időben), when (amikor) etc. Például: I bought a new dress last week. (A múlt héten vettem egy új ruhát.) 2. Két múlt idejű időpont között lezajlott cselekvéseknél: I worked here from 1982 to 1992. (1982-től 1992-ig dolgoztam itt.) Régi szokás kifejezésére, amely ma már nem jellemző az alanyra, a used to-t használjuk: I used to smoke when I was younger. (Dohányoztam, amikor fiatalabb voltam.) Kérdése: Did you use to play football when you were younger? (Fociztál, amikor fiatalabb voltál?) Tagadása: I didn't use to play football when I was ten years old. (10 éves koromban nem fociztam.) Folyamatos múlt idő (Past Continuous v. Progressive Tense) Képzése: -a to be múlt idejű alakja + főige -ing-es alakja. Kérdése: fordított szórenddel. Were you listening to the radio in the morning? (Hallgattad a rádiót délelőtt?) Yes, I was vagy No, I wasn't a válasz. Használata: 1. Olyan múlt idejű cselekvéseknél, mely a múltban hosszabb ideig folytatódott. Időhatározói: all day/ night )egész nap/éjjel, all the morning/afternoon/evening, (egész délelőtt/délután/este), from ….. to (-tól -ig), until (amíg), while (mialatt), when (amikor) etc. I was reading all day. (egész nap olvastam.)

14

2. Két párhuzamos, egyformán hosszú ideig tartó múlt idejű cselekvés esetén: While I was cleaning the flat he was reading a newspaper. (Amíg takarítottam, ő újságot olvasott.) 3. Amennyiben két múlt idejű cselekvés közül az egyik hosszabb ideig tart, mint a másik, és a hosszabb cselekvést a rövidebb többnyire félbeszakítja, a hosszabb cselekvés mindig folyamatos, a rövidebb cselekvés pedig egyszerű múltban áll: I was having a shower when the phone rang. (Éppen zuhanyoztam, amikor megszólalt a telefon.) 4. A múlt adott időpontjában végbemenő cselekvés esetén: What were you doing at six o'clock? (Mit csináltál hatkor?) Befejezett múlt idő (Past Perfect Tense) Képzése: had + főige 3. alakja Kérdése: fordított szórenddel. After I had had bath I went to bed. (Miután megfürödtem, aludni mentem.) Had you had dinner before you had bath? (Megvacsoráztál, mielőtt megfürödtél?) Válasz: Yes, I had, or No, I hadn't. Használata: 1. Két múlt idejű cselekvésnél a korábban történt esetében. Időhatározói: when (amikor), before (mielőtt), after (miután), till, until (amíg), as soon as (amint). After I had read the book I took it back to the library. (Miután elolvastam a könyvet, visszavittem a könyvtárba.) 2. Igeidőegyeztetés esetén: Peter told me that he had already been to England. (Péter mondta, hogy már volt Angliában.) Sarah asked me if I had been to Greece. (Sára kérdezte, hogy voltam-e már Görögországban.) Folyamatos befejezett múlt idő (Past Perfect Continuous Tense) Képzése: had been + főige + -ing Kérdése: fordított szórenddel. He had been working for BP for 5 years before he retired. (5 évig dolgozott a BP-nél, mielőtt nyugdíjba ment.) Had he been working …….? Yes, he had or No, he hadn't a válasz.

15

Használata: 1. A múltban kezdődött, hosszabb ideig tartó cselekvés kifejezésére, amely egy későbbi időpontig, vagy egy későbbi cselekvés megindulásáig tartott. Ilyenkor a cselekvés folyamatosságát hangsúlyozzuk. Időhatározói: when (amikor), after (miután), before (mielőtt), by (legkésőbb -ra, -re), since (azóta), for (mivel), etc. After I had been cleaning the flat for five hours I decided to rest a little. (Miután 5 órán át takarítottam a lakást, elhatároztam, hogy egy kicsit pihenek.) 2. Igeidőegyeztetésnél: He said that he had been waiting for hours. (Azt mondta, hogy órák óta vár.) Peter told me that he had been learning English for two years. (Péter azt mondta nekem, hogy két éve tanul angolul.) Jövő idők (Future Tenses) Az angolban a jövő idő kifejezésére többféle lehetőség van. ♦ Folyamatos jelen időt (Present Continuous Tense) jövő idő kifejezésére abban az esetben használunk, ha meghatározott, előre megbeszélt, eltervezett jövőbeli cselekvésről van szó. Ilyenkor mindig ki kell tenni egy időhatározót! Tomorrow I'm visiting my grandmother. (Holnap meglátogatom a nagymamámat.) ♦ TO BE GOING TO szerkezetet használunk jövőbeli szándék kifejezésére. I'm going to paint the garage door this afternoon. (Ma délután be fogom festeni a garázsajtót - szándékomban áll.) Egyszerű jövő idő (Simple Future Tense) Képzése: will + főige (to nélküli alakja) Kérdése fordított szórenddel történik. Will you do it? (Meg fogod ezt csinálni?) Yes, I will or No, I won't a válasz. Használata: 1. Szokásos, ismétlődő cselekvés kifejezésére a jövőben: My husband will do the shopping every week. (A férjem fog bevásárolni minden héten.) 2. A jövőben bekövetkező egyszeri, pillanatnyi cselekvés kifejezésére: I will meet her at five. (Ötkor fogok vele találkozni.) 3. Ha valamely jövőbeli cselekvést hajlandóak vagyunk elvégezni: I will help you with your work. (Segíteni fogok neked a munkádban.)

16

4. Hirtelen elhatározásoknál: What shall I do? I'll go to the library. (Mit is csináljak? Könyvtárba megyek.) 5. Olyan jövőbeli eseményeknél, melyeket bizonytalannak érzünk, elsősorban olyan igéknél, mint a ' to think (gondolni), hope (remélni), feel (érezni), believe (hinni), promise (ígérni), imagine (elképzelni)' mellett: I don't think he'll come. (Szerintem nem jön el.) Ennek az igeidőnek a leggyakoribb időhatározói: tomorrow (holnap), the day after tomorrow (holnapután), tomorrow morning/afternoon (holnap reggel/délután), next week/month (jövő héten/hónapban), in a few minutes (pár percen belül), then (azután), soon (hamarosan) Valamikor, nem is olyan régen még úgy tanítottuk, hogy egyes és többes szám első személyben a shall segédigét használjuk. Ma már gyakorlatilag kiszorította ezt az alakot a will a beszélt nyelvben. A shall-t főleg javaslatokban használjuk első személyben: Shall I open the window? (Nyissam ki az ablakot?) 2. és 3. személlyel parancsot: You shall be there in time. (Ott kell lenned időben.), fenyegetést: If you don't eat any spinach you shan't get chocolate. (Ha nem eszed meg a spenótot, nem kapsz csokit.), vagy ígéretetet fejez ki: If you eat some spinach you shall get chocolate. (Ha eszel spenótot, kapsz csokit.) Egyébként a will segédigének is van a jövő időtől eltérő jelentése: udvarias kérésre: Will you lend me your pen? (Kölcsönadnád a tollad?), kínáláskor: Will you have a glass of wine? (Kérsz egy pohár bort?), bosszús felkiáltáskor: Will you stop talking? (Abbahagynák a beszélgetést?), a cselekvés visszautasításakor használjuk: The machine won't work. (A gép nem működik.) Ne felejtsük el, hogy (after (miután), as (amint), as soon as (mihelyt), when (amikor), before (mielőtt), while (amíg, mialatt), till, until (amíg) időhatározói mellékmondatokban, valamint az if kezdetű feltételes mellékmondatokban nem állhat jövő idő, helyette jelen idő áll: ♦ I'll tell him when he comes here. (Meg fogom mondani neki, amikor hazajön.) ♦ If I drop this chalk it will break. (Ha leejtem ezt a krétát, el fog törni.) Folyamatos jövő idő (Future Continuous Tense) Képzése: will + be + ige -ing-es alakja I will be working. (Dolgozni fogok.) Kérdése: fordított szórend: Will you be working? (Fogsz dolgozni?) I will or No, I won't a válasz.

Yes,

17

Használata: 1. A jövő adott időpontjában végbemenő cselekvéskor: I'll be waiting for you outside the cinema at six o'clock. (Hatkor várlak a mozi előtt.) 2. A jövőben huzamosabb ideig tartó cselekvés esetén: They will be dancing all night. (Egész éjjel táncolni fognak.) 3. Két jövő idejű cselekvés közül a huzamosabb ideig tartó kifejezésére: I'll be cleaning the rooms when you come back. (Takarítani fogok, amikor visszajössz.) Ne felejtsük el, hogy az időhatározói mellékmondatokban itt is jelen időt vagy folyamatos jelen időt használunk a jövő időre vonatkozóan. 4. A jövőben párhuzamosan folyó, tartós cselekvések kifejezésére: I'll be cooking dinner while my husband will be doing the shopping. (Az edédet főzöm, míg a férjem bevásárol.) Befejezett jövő idő (Future Perfect Tense) Meglehetősen ritkán használt igeidő. Képzése: will +have +ige 3. alakja Kérdése: fordított szórenddel történik. Will Mary have cooked dinner by six o'clock? (Mary megfőzi az ebédet 6-ra?) A rövid válasz: Yes, she will or No, she won't. Használata: 1. Ha egy cselekvés egy bizonyos jövőbeli cselekvés kezdete, vagy egy jövőbeli időpont előtt be fog fejeződni: I'll have finished my work by five o'clock. (Be fogom fejezni a munkámat öt órára.) 2. Ha egy cselekvés még folyamatban lesz egy későbbi cselekvés megindulásakor: We'll have been there for two days by the time you arrive. (Mi már két napja ott leszünk, mikorra megérkezel. Időhatározói: by, by the time (amikorra), before (mielőtt) Nem szabad elfelejtenünk, hogy az időhatározói mellékmondatokban itt is jelen időt vagy folyamatos jelen időt használunk a jövő időre vonatkozóan.

18

Folyamatos befejezett jövő idő (Future Perfect Continuous Tense) Igen ritkán használt igeidő. Képzése: will+have+been+ige+-ing Kérdése: fordított szórenddel Használata: Olyan cselekvést fejezünk ki vele, amely egy későbbi cselekvés megindulásáig vagy azon túl is tart, a folyamatosságot hangsúlyozza: Peter will have been learning Italian for three years by the end of the school year. (A tanév végén lesz négy éve, hogy Péter olaszul tanul.) Feltételes mód (Conditional Mood) 3 alapeset van, de számtalan kombinációval találkozhatunk. Mi most csak az alapeseteket tárgyaljuk. 1. Valóságos feltétel (az esemény megtörténik). Itt a főmondatban jövő idő, az if-es mellékmondatban jelen idő áll: I will buy a new car if I have enough money. (Veszek egy új autót, ha lesz elég pénzem.) Peter will learn English if he has time. (Péter angolul fog tanulni, ha lesz ideje.) 2. Lehetséges feltétel (az esemény még megtörténhet). A főmondatban would segédige + to nélküli főnévi igenév, a mellékmondatban if + múlt idő áll: I would buy a new car if I had enough money. (Vennék egy új autót, ha lenne elég pénzem.) Peter would learn English if he had time. (Péter tanulna angolul, ha lenne ideje.) 3. Lehetetlen feltétel (az esemény már nem történhet meg). A főmondatban would + have + ige 3. alakja, a mellékmondatban if + had + 3.alak van: I would have bought a new car if I had had enough money. (Vettem volna új autót, ha lett volna elég pénzem.) Peter would have learnt English if he had had time. (Péter tanult volna angolul, ha lett volna ideje.) A tagmondatok felcserélhetők, de ekkor az if-es mellékmondat után vesszőt teszünk.

19

Felszólító mód (Imperative Mood) Csak második személyben használjuk, egyes és többes számban egyaránt a to nélküli főnévi igenévvel fejezzük ki: Open the books. (Nyissátok ki a könyveteket!) Don't be angry with Peter. (Ne légy mérges Péterre!) Első és harmadik személyben körülírást, a to let igét használjuk to nélküli főnévi igenévvel: Let me go. (Hadd menjek!) Let's go to the cinema. (Menjünk moziba!) Don't let him smoke. (Ne dohányozzon!) Az angolban pontot teszünk a felszólító mondat után. Műveltetés Az angolban a műveltetést különféle szerkezetekkel fejezzük ki attól függően, hogy mit hangsúlyozunk. 1. Amennyiben az elvégzett cselekvésen van a hangsúly, és nem a személyen, a következő szerkezetet használjuk: ♦ have vagy ritkábban get + tárgy + az ige 3. alakja Például: I had my flat painted last week. (Múlt héten kifestettem a lakást.) 2. Amennyiben viszont a cselekvést végző személy a lényeges, a következő szerkezetet használjuk: ♦ have + a cselekvő személy tárgyesetben + ige to nélküli főnévi igeneve + tárgy Például: I had her cut my hair yesterday. (Tegnap levágattam vele a hajam.) 3. A cselekvést végző személy a lényeges, de a szerkezet jelentése: rávenni, rábeszélni valakit valamire: ♦ get + a cselekvő személy tárgyesetben + to -s infinitive I should get him to see a doctor. (Rá kellene vennem, hogy menjen orvoshoz.) 4. Lényeges a cselekvést végző személy, de a következő szerkezetet főleg érzelmek közvetítésére használjuk: ♦ make + a cselekvő személy tárgyesetben + to nélküli infinitive: This film made me cry. (Ez a film megríkatott.) A "have, make és get igék" minden igeidőben állhatnak. Egyszerű jelenben és múltban a "do" segédigével kérdezünk és tagadunk. Did you have your car fixed yesterday? (Megjavíttattad tegnap a kocsid?) Yes, I did vagy No, I didn't a rövid válasz. A többi igeidőben fordított szórenddel kérdezünk.

20

Szenvedő szerkezet Az angolban sokkal gyakoribb szerkezet, mint a magyarban, főleg az írott nyelvben. Akkor használjuk, amikor nem fontos vagy nem ismert a cselekvő személy, hanem a cselekvésen, illetve a tárgyon van a hangsúly. Csak tárgyas igéből képezhető. Somebody gave an orange to Peter. (Valaki adott Péternek egy narancsot.) An orange was given to Peter. (Egy narancsot adtak Péternek.) - Ebben az esetben by elöljáróval lehetne hozzákapcsolni a cselekvő alanyt, de nem fontos.) Ezt a mondatot másképp is ki lehet fejezni: Peter was given an orange. (Péternek adtak egy narancsot.) Ebben az esetben a részeshatározóból lett alany, igen gyakori ez a forma. Például: I was told something interesting. (Valami érdekeset mondtak nekem.) Azt hiszem, a fenti mondatokból világos, hogy a cselekvő mondat alanyából a szenvedő mondatban tárgy lesz, az alany by elöljáróval kapcsolódik a mondathoz, de ez elhagyható. Igen fontos, hogy a passzív mondat állítmánya megtartsa a kiinduló mondat állítmányának az igeidejét. Tulajdonképpen minden igeidőben létre lehet hozni, de nem használatos mindegyikben! A következő négy igeidőben nem vagy csak nagyon ritkán használatos (ugyanis meglehetősen bonyolult a képzése): Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous és Future Perfect Continuous. Ezek helyett a Simple alakokat lehet használni. Képzése: to be ragozott alakja a megfelelő igeidőben + az ige 3. alakja (Past Participle) A letter is being written now. (A levelet most írják.) A letter is written every day. (Minden nap írnak egy levelet.) A letter was written last week. (A múlt héten írtak egy levelet.) A letter was being written all morning. (A levelet egész délelőtt írták.) A letter has been written. (Írtak egy levelet.) After the letter had been written the secretary sent it. (Miután a levelet megírták a titkárnő elküldte.) A letter will be written in two hours. (Két óra múlva levelet fognak írni.) A letter will have been written by the time our boss arrives. (Mire a főnökünk megérkezik, a levél elkészül.)

21

Függő beszéd (Reported Speech) Akkor beszélünk függő beszédről, ha valakinek a szavait tárgyi mellékmondat formájában, azaz nem szó szerint idézzük. Függő beszéd: Egyenes beszéd: This evening I am going to the cinemaPeter told me that he was going to Peter says. (Ma este moziba fogok the cinema that evening. (Péter azt menni – mondja Péter.) mondta, hogy este moziba megy.) Természetesen ezekben a mondatokban némi átalakításra van szükség: változik a határozó, a névmás, valamint az igeidő is, amennyiben a főmondat múlt idejű. Először foglalkozzunk az igeidő-egyeztetéssel! Amennyiben az egyenes beszédben folyamatos jelen volt, a függő beszédben folyamatos múlt, az egyszerű jelenből egyszerű múlt, az egyszerű múltból és a befejezett jelenből befejezett múlt, a folyamatos befejezett jelenből, valamint a folyamatos múltból folyamatos befejezett múlt lesz. Az egyszerű jövőből pedig úgynevezett “Future-in-the-past” lesz, azaz a will helyett a would segédigét használjuk. A segédigék is változnak, can helyett could, must illetve have to helyett had to, may helyett might, shall helyett should kerül az ilyen mondatokba. Például: He wrote that he would work at a big firm. (Azt írta, hogy egy nagy cégnél fog dolgozni.) He wrote that he worked at a big firm. (Azt írta, hogy egy nagy cégnél dolgozik.) He wrote that he had worked at a big firm. (Azt írta, hogy egy nagy cégnél dolgozott.) A határozók a következőképpen változnak: Here – ből there, Now-ból then, This - ből that, These – ből those, Today – ből that day, Yesterday – ból the day before/ the previous day, Tomorrow – ból the next day/ the following day, Ago – ból before, Last night the night before,

22

Next week the following week, At the moment –ből at that moment lesz. Például: Today I want to paint the garage door – Peter said. (Ma le akarom festeni a garázsajtót- Peter mondta.) Peter said that he wanted to paint the garage door that day. (Peter mondta, hogy aznap le akarja festeni a garázsajtót.) A felszólítást és a parancsot a függő beszédben főnévi igenévvel fejezzük ki. ’Come here’ – Peter tells his dog. (Gyere ide – mondja Peter a kutyájának.) Ez a mondat függő beszédben: Peter tells his dog to come here. (Peter azt mondja a kutyájának, hogy jöjjön ide.) Tiltás esetén: Peter tells his dog not to come here. (Peter azt mondja a kutyájának, hogy ne jöjjön ide.) Örök érvényű igazságokat, természeti törvényeket kifejező mondatokat nem tesszük múlt időbe, amennyiben múlt idejű főmondattal együtt használjuk ezeket: Például: Carol said that dogs are mammals. (Carol azt mondta, hogy a kutyák emlősök.) Függő kérdés (Reported question) A függő kérdésre mindaz érvényes, amit az előbb elmondtunk azzal a különbséggel, hogy a kérdő mondat szórendje állító mondat szórendjévé alakul át. 1. Az eldöntendő kérdésnél a tagmondatokat if vagy wether kötőszavakkal kapcsoljuk össze. Are you all right? ’Peter always asks me’ Jól vagy? – Peter mindig kérdezi mondat függő kérdésben így hangzik: Peter always asks me if I am all right. (Peter kérdezi, hogy jól vagyok-e.) 2. Kiegészítendő kérdésnél a kérdőszó lesz a kötőszó a tagmondatok között: Peter asked me how old I was. (Peter megkérdezte, hány éves vagyok.) Főnévi igenév (Infinitive) Az angolban több főnévi igenév van, mint a magyarban. Cselekvő: Present: to speak Present Continuous: to be speaking Perfect: to have spoken Perfect Continuous: to have been speaking

23

Szenvedő: Present: to be spoken Perfect: to have been speaking Használata: 1. Egyidejűség kifejezésére: I am sorry to hear that. (Sajnálom, hogy ezt hallom.) 2. Előidejűség kifejezésére: I am happy to have heard that. (Boldog vagyok, hogy hallottam ezt.) 3. Bizonyos igék után tárgyként, de ilyenkor némelyikük után gerund is állhat, ez akkor jelent csak problémát, ha jelentéskülönbség van köztük. Ezekről a gerund részben fogunk beszélni. Ilyen igék: to want (akarni), to intend (szándékozni), to begin, to start (kezdeni), to stop (megállni), to finish (befejezni), to try (megpróbálni), to continue (folytatni), to agree ( beleegyezni), to refuse (visszautasítani), to promise (megígérni) stb. 4. Néhány melléknév után: difficult (nehéz), easy (könnyű), good (jó), bad (rossz), possible (lehetséges), important (fontos) It is difficult to solve the problem. (Nehéz ezt a problémát megoldani.) 5. Célhatározói mellékmondat rövidítésekor: She went to the bank to cash the cheque. (Elment a bankba beváltani a csekket.) 6. To nélküli infinitivuszt használunk az érzékelést kifejező igék (to see, to hear stb.), valamint a let (enged), make (csináltat), help (segít) után: Például: Let him go. (Hadd menjen.) I saw him leave. (Láttam, hogy elment.) Gerund (-ing form) Főnévi szerepköre van, magyarra –ás, -és végű főnévvel fordítandó. Alakjai: Cselekvő Szenvedő ♦ Present reading being read ♦ Perfect having read having been read Használata: ♦ Egyidejűség kifejezésekor: He enjoyed reading the book. (Élvezte a könyv olvasását.) ♦ Előidejűség kifejezésére: He admitted having taken my pen. (Elismerte, hogy elvette a tollamat.) ♦ A mondat alanyaként: Writing letters don’t make me happy. (A levélírás nem okoz nekem örömet.)

24

♦ Vonzatos igék, melléknevek után: I succeeded in passing the exam last week. (Sikerült a múlt héten letennem a vizsgát.) Thank you for coming here. (Köszönöm, hogy eljöttél.) I am fond of speaking Russian. (Szeretek oroszul beszélni.) He is interested in literature. (Az irodalom iránt érdeklődik.) ♦ Bizonyos elöljárók után: After going home I prepare dinner. (Miután hazamegyek, vacsorát készítek.) Before going home I do the shopping. (Mielőtt hazamegyek, bevásárolok.) Besides working too much at the office she looks after her family, too. (Amellett, hogy sokat dolgozikaz irodában, ellátja a családját is.) By working hard you can achieve everything. (Amennyiben keményen dolgozol, mindent elérhetsz.) Instead of working so hard you should rest. (Ahelyett, hogy olyan sokat dolgozol, pihenned kellene.) On entering the office he saw a beautiful girl. (Belépvén az irodába megpillantott egy szép lányt.) Since leaving university she has been working here. (Az egyetem befejezése óta itt dolgozik.) Without saying a word he left. (Anélkül, hogy egy szót szólt volna, távozott.) ♦ Bizonyos igék után: I like reading good books. ( Szeretek könyveket olvasni.) I hate getting up early. (Gyűlölöm, ha korán kell kelnem.) Peter enjoys staying here. (Péter élvezi az itt tartózkodást.) Please excuse my being late. (Kérlek, bocsásd meg, hogy elkéstem.) Has she finished writing the letter? (Befejezte a levélírást?) Try opening it with my key. (Próbáld meg az én kulcsommal kinyitni.) Peter suggested going to the theatre. (Péter azt javasolta, hogy menjünk színházba.) Your hair needs cutting. (A hajadat le kell vágni.) I don’t mind going there. (Nem bánom, ha odamegyünk.) I couldn’t help laughing. (Nem tudtam megállni, hogy ne nevessek.) I can’t bear seeing suffering people. (Nem bírom a szenvedő emberek látványát.) Vannak olyan igék, amelyek után gerund is, főnévi igenév is állhat, és nincs a jelentésük között különbség. Ilyenek:

25

To start, to begin, to continue, to prefer, to try, to sorry etc. Vannak olyan igék is, amelyeknél jelentéskülönbség van gerunddal, illetve főnévi igenévvel együtt. Ezek közül a leggyakoribbak: Don’t forget to lock the door. Please remember to lock the door. Mindkét mondat jelentése: Ne felejtsd el bezárni az ajtót. (kulccsal!) I’ll never forget meeting him. (Sohasem felejtem el a vele való találkozást.) I always remember meeting him. (Mindig emlékszem a vele való találkozásra.) I stopped smoking. (Leszoktam a dohányzásról.) I stopped to smoke. (Megálltam, hogy rágyújtsak.) I saw her crossing the road. (Láttam, amint átment az úton.) – a folyamat a lényeg! I saw her cross the road. (Láttam, hogy átment az úton.) – a cselekvés ténye a lényeg! Segédigék (Auxiliary verbs) A legtöbb segédige hiányos ige, azaz nem használható minden igeidőben, sőt bizonyos igeidőkben változhat is a jelentésük. A segédigék módosítják a főige jelentését. Legtöbbjük után to nélküli főnévi igenév áll, ahol azonban to is kell, ott feltüntetjük. Például: He can speak English. (Tud beszélni angolul.) He could speak English when he was six. (Hatéves korában tudott angolul beszélni.) She ought to have a rest. (Pihennie kellene.) He shouldn’t smoke. (Nem kellene dohányoznia.) A következő segédigékről fogunk beszélni: Can Jelentése: tud, képes, -hat, -het Alakjai: can jelen és jövő idő, could múlt idő. Tagadása: cannot vagy can't Kérdése: fordított szórenddel A többi igeidőben a to be able to szerkezetet használjuk képesség kifejezésére, mivel nincsen harmadik alakja. Használata: 1. képesség, tehetség kifejezésére. 26

Can you draw? (Tudsz rajzolni?) I can't swim. (Nem tudok úszni.) I could swim when I was five. (Öt éves koromban tudtam úszni.) I could not knit when I was younger. (Amikor fiatalabb voltam, nem tudtam kötni.) Jelen időben is használhatjuk a can helyett a to be able to-t, de van egy kis jelentéskülönbség köztük, ez utóbbi hangsúlyosabb. Can you drive? (Tudsz vezetni?) Are you able to drive? (Elég jól vagy ahhoz, hogy vezess?) Múlt időben még nagyobb jelentéskülönbség van a két párhuzamosan létező alak között. I could drive when I was sixteen. (Tudtam vezetni 16 éves koromban.) Ez nem jelenti, hogy vezettem, csak azt, hogy tudtam, hogyan kell. I was able to drive home yesterday though I was unwell. (Tegnap rosszul éreztem ugyan magam, de haza tudtam vezetni.) A to be able to szerkezet is kifejezi a cselekvés sikerességét, ha azt hangsúlyozni kívánom, a to manage to szerkezetet használjuk. Carol was able to type the letter before ten. Carol managed to type the letter before ten. Mindkét mondat jelentése: Carol le tudta gépelni a levelet tíz előtt.) I was not able to finish the letter by eleven. Tagadó mondatban a couldn't is helyes: I couldn't finish the letter by eleven. (Nem tudtam 11-re befejezni a levelet.) We couldn't hear anything. (Nem hallottunk semmit.) Befejezett jelenben (Present Perfect Tense): I have been able to drive a car for 20 years. (20 éve tudok autót vezetni.) Befejezett múltban (Past Perfect Tense): After she had already been able to speak German she travelled to Germany. (Miután már tudott németül beszélni, elutazott Németországba.) Egyszerű jövőben (Simple Future): Next year I'll be able to buy a new car. (Jövőre tudok majd új autót venni.) Befejezett jövőben (Future Perfect Tense): He'll have been able to finish writing his book by the end of the year. (Év végére be fogja tudni fejezni a könyvírást.) 2. Engedély, tiltás kifejezésére: Can I use your phone? (Használhatom a telefonod?) Figyelem! Ez eléggé közvetlen, a could udvariasabb! Yes, you can vagy No, you can't a válasz. 3. Lehetőség, valószínűség kifejezésére: Ebben az esetben azt jelenti, hogy a körülmények engedik, lehetővé teszik. You can meet her at the airport. (Találkozhatsz vele a repülőtéren.) It can't be true. (Nem lehet igaz.) 4. Érzékelést kifejező igékkel: (ilyenkor nem fordítjuk magyarra.) 27

Can you hear the noise? (Hallod ezt a zajt?) I can see you. (Látlak.) Could Jelentése: tudott, képes volt, -hatott, hetett, Használata: 1. A can múlt idejű alakjaként a) képesség kifejezésére John could read when he was five. (John tudott 5 éves korában olvasni.) b) érzékelést kifejező igékkel: Could you see the stage well? (Jól láttad a színpadot?) c) közvetett beszédben (idézetekben, igeidőegyeztetésnél): Peter told me that he could write the essay. (Péter azt mondta nekem, hogy meg tudja írni az esszét.) 2. Udvarias kérésekben: Could I borrow your pen? (Kölcsönvehetem a tolladat?) 3. Lehetőség kifejezésekor: Could it be dangerous? (Veszélyes lehet?) 4. Lehetséges feltételnél: If you could come to the party we would be glad. (Örülnénk, ha el tudnál jönni a bulira.) May Jelentése: megengedő –hat, -het, lehet hogy Csak jelen ideje van, függő beszédben, igeidő egyeztetésnél helyette a might-ot minden egyéb esetben a to be allowed to vagy a to be permitted to (meg van engedve) szerkezetet használjuk helyette. Használata: 1. Lehetőség kifejezésére: It may rain in the morning. (Lehet, hogy havazik ma reggel.) 2. Megengedés, kérés esetén: May I come in? (Bejöhetek?) May I use your phone? (Telefonálhatok?) Lehetséges válaszok: Yes, you may. (Igen, telefonálhat.) No, you may not. (Nem, nem telefonálhatsz.) No, you can’t. (Nem, nem telefonálhatsz.) You mustn’t. (Tilos telefonálnod.) 3. Kívánság kifejezésére: May he live long! (Éljen soká!) Figyelem! Itt fordított a szórend! 4. Célhatározói mellékmondatokban: I woke John up so that he nay get up in time. (Felébresztettem Johnt, hogy időben keljen fel.)

28

Egyszerű múltban (Simple Past): My son was allowed to drive our car yesterday. (A fiam vezethette az autónkat tegnap.) Befejezett jelenben (Present Perfect): My son has been allowed to drive for 6 years. (A fiam 6 éve vezethet.) Befejezett múltban (Past Perfect): He had not been allowed to drive before he got his driving licence. (Nem vezethetett, mielőtt megkapta a jogosítványát.) Egyszerű jövőben (Simple Future): My son will be allowed to drive tomorrow. (A fiam holnap vezethet autót.) Befejezett jövőben (Future Perfect): My son will have been allowed to drive after he gets his driving licence. ( A fiam majd vezethet, miután majd megkapja a jogosítványát.) Might Jelentése: megengedő –hat, -het, lehet hogy Vigyázat! Ez a segédige nem múlt, hanem jelen idejű. Csak függő beszédben illetve igeidő egyeztetésnél használhatjuk a may múlt idejeként! The Englist teacher said that the children might go there. (Az angol tanár mondta, hogy a gyerekek odamehetnek.) I was afraid it might snow. (Féltem, hogy havazik.) Használata: 1. Kisebb lehetőség esetén: It might snow. (Esetleg havazhat.) 3. Megengedés, udvarias kérés esetén: Might I leave the door? (Nyitva hagyhatom azt ajtót?) You might dance with that boy. (Táncolhatsz azzal a fiúval.) 4. Kívánság kifejezésekor: Might I be there just once! (Bárcsak valamikor ott lehetnék!) Figyelem! Ilyenkor fordított a szórend! 5. Lehetséges feltételnél:You might go there if you came home early. (Elmehetnél oda, ha korán hazajönnél.) Shall Jelentése: fog, -jak, -jek Egyes nyelvtankönyvekben még ma is az áll, hogy egyes és többes szám első személyben a shall segédigét használjuk a jövő idő képzésére. Ma már azonban ezt az alakot a will a beszélt nyelvben gyakorlatilag kiszorította.

29

Használata: 1. Első személyben: a shall-t főleg javaslatokban használjuk Shall I open the window? (Nyissam ki az ablakot?) 2. 2. és 3. személlyel parancsot: You shall be there in time. (Ott kell lenned időben.), fenyegetést: If you don't eat any spinach you shan't get chocolate. (Ha nem eszed meg a spenótot, nem kapsz csokit.), vagy ígéretetet fejez ki: If you eat some spinach you shall get chocolate. (Ha eszel spenótot, kapsz csokit.) Will Jelentése: fog, valószínűleg A jövő idő segédigéje minden számban és személyben. Will you do it? (Meg fogod ezt csinálni? Yes, I will vagy No, I won’t a válasz. Használata: Természetesen, ahogyan azt már egy másik fejezetben említettem, ennek a segédigének is van a jövő időtől eltérő jelentése: - udvarias kérésre: Will you lend me your pen? (Kölcsönadnád a ollad?), - kínáláskor: Will you have a glass of wine? (Kérsz egy pohár bort?), - bosszús felkiáltáskor: Will you stop talking? (Abbahagynák a beszélgetést?), - a cselekvés visszautasításakor használjuk: The machine won't work. (A gép nem működik.) Would Jelentése: feltételesség (-na, -ne) Használata: igeidő egyeztetésnél valamint idézetekben a will helyett áll (“future in the past”). Peter said he would learn English soon. (Péter azt mondta, hamarosan angolul fog tanulni.) I thought he would come. (Azt hittem, hogy eljön.) Lehetséges feltételeknél: If I were you I wouldn’t dlo that. (Ha a helyedben lennék, nem tenném.) Használjuk még udvarias kérésekben (udvariasabb a will-nél is): Would you tell me where the nearest post office is? (Megmondaná, hol a legközelebbi posta?), kínáláskor: Would you have some more wine, please. (Igyon még egy kis bort).

30

Should Jelentése: kellene Használata: - erkölcsi kötelesség, elvárás, kényszer, szükségszerűség esetén esetén: You should learn more. (Többet kellene tanulnod.) She shouldn't eat so much. (Nem kéne olyan sokat ennie.) Ought to Jelentése: kellene Használata: lényegében megegyezik az előbb említett should-éval, mindössze annyi a különbség a kettő között, hogy az előbbi to nélküli, az utóbbi to-s infinitívusszal áll. You ought to work less. (Kevesebbet kellene dolgoznod.) I ought to write to Peter. (Írnom kellene Péternek.) Ought you to leave now? (El kellene menned?) Az egyikkel feltett kérdésre válaszolhatunk a másikkal is. Például: You ought to lose some weight. (Fogynod kellene.) I know I should. (Tudom.) Mindkét segédigének a múlt idejét Perfect Infinitive-vel képezzük: Peter ought to have left. (Péternek el kellett volna mennie.) He should have given up smoking. (Abba kellett volna hagynia a dohányzást.) Függő beszédben alakjuk nem változik: She said that I shouldn't do that. (Azt mondta, hogy ezt nem kellene csinálnom.) He told me that I ought to help him. (Azt mondta, hogy segítenem kellene.) Must Jelentése: kell Használata: - kötelezettség, kötelesség, kényszerűség, szükségszerűség esetén I must leave. ( El kell mennem.) Must you tell the truth? (El kell mondanod az igazat?) Yes, I must. (Igen, el kell mondanom - belső kényszer!) No, I needn't. (Nem kell.) Figyelem! A mustn't jelentése nem szabad, tilos, ezért a must-ot a needn't-tel tagadjuk. - feltevés, következtetés esetén: Jane must be ill. (Jane bizonyára beteg.) John must have lost his way. (John bizonyára eltévedt.) A must jelen idejű alak, "kell" jelentésben minden más igeidőben a have to vagy a have got to-val helyettesítjük. Ez utóbbi főleg a beszélt nyelvben 31

használatos. A két alak között továbbá az a különbség, hogy az előbbit do-val kérdezzük és tagadjuk, míg az utóbbit fordított szórenddel. Például: He had to go home. (Haza kellett mennie.) Did he have to leave? (El kellett mennie?) Had she got to type the letter in the morning? (Le kellett gépelnie a levelet reggel?) A have to-t jelen időben is lehet használni, de van némi jelentéskülönbség a must és a have to között. A must a beszélő álláspontját fejezi ki: I must go. (Mennem kell.) Must you really go now? (Valóban el kell menned?) A have to külső kényszert fejez ki: You have to go now or you'll miss the bus. ( Menned kell, különben lekésed a buszt.) Need Jelentése: kell Használata: - szükségesség kifejezésére: Need he go? El kell mennie? You needn't wait long (Nem kell sokáig várnod.) Figyelem! Van egy to need "szüksége van valamire" jelentésű főige is, ilyenkor azonban do-val kérdezünk és tagadunk. Do you need me? (Szükséged van rám?) Yes, I do vagy No, I don't a válasz. To be to Jelentése: kell, úgy van/úgy volt, hogy... Használata: - Parancs, tiltás esetén: Peter is to be here at six. (Péter itt legyen hétre!) You are not to park here. (Itt nem szabad parkolni.) - Instrukció, kérés kifejezésére: Where are we to go? (Hová menjünk?) - Terv, intézkedés esetén: They were to meet at the station. (Úgy volt, hogy az állomáson találkoznak.)

32

Ezzel elérkeztünk nondanivalónk végére. Tudjuk, hogy nem merítettük ki a témát, ez nem állt a szándékunkban, de reméljük, hogy sikerült néhány hasznos információval segítenünk a nyelvvizsgára való felkészülésben. Jó tanulást kívánunk.

Felhasznált irodalom: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. W. Stannard Allen: Living English Structure (Longmans, London and Harlow, 1969) Dohár Péter: Kis angol nyelvtan (RING-6 Kft. Budapest, 1991) Baranyay Márta: Angol kisokos – Nyelvtani összefoglaló (Animus Kiadó, Budapest, 1992.) Terts Istvánné: A pennyworth of myrth (Tankönyvkiadó, Budapest, 1989) Dr. Budai László: Angol nyelvtan a középiskolák számára (Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.) Czobor-Horlai: Angol nyelvkönyv I. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.) Michael Swan: Practical English Usage (Oxford University Press,1989.) Alexander: Longman English Grammar (Longman, london and new York, 1991)

33

Tartalomjegyzék Bevezetés Szórend Főnév Névelők Melléknév A melléknevek fokozása Az igeidők Egyszerű jelen idő Folyamatos jelen idő Befejezett jelen idő Folyamatos befejezett jelen Egyszerű múlt idő Folyamatos múlt idő Befejezett múlt idő Folyamatos befejezett múlt idő Jövő idők Egyszerű jövő idő Folyamatos jövő idő Befejezett jövő idő Folyamatos befejezett jövő idő Feltételes mód Felszólító mód Műveltetés Szenvedő szerkezet Függő beszéd Függő kérdés Főnévi igenév Gerund Segédigék Felhasznált irodalom 2 3 4 5 7 7 9 9 10 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 21 22 23 23 24 26 33

34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful