You are on page 1of 14

Univerzitetu Beogradu Tehniki fakultet u Boru

VEBA: Budzetiranje PREDMET: Strategijski menadment

Prof. Dr ivan ivkovi Asistent: Isidora Miloevi

Studenti: Bojana oki 86/08 Ivana Nikoli 131/08 Marina Stankovi 127/08 Sanja Simonovska 22/08

Bor, april 2012.godine

1. UVOD

Budet kao finansijska institucija izaziva veliku panju u savremenoj finansijskoj teoriji i praksi. O budetu postoje razliita gledita. Jedna grupa teoretiara smatra da je budet nastaou petnaestom veku, a druga grupa je miljenja da je nastao u doba starih Grka i Rimljana. Bezobzira na razliita miljenja o tome kada se pojavio, budet je kao finansijska institucijastarijeg datuma, ali se njegova funkcija menjala u toku razvoja drutva i funkcija drave.

1.1 Uloga i karakteristike budeta


Budet je osnovna finansijska institucija svake drave, koja slui za finansiranje potronje, odnosno zadovoljenje javnih potreba. Budet je, takoe, instrument: a) sprovoenja finansijske (odnosno ekonomske) politike, kojim se raspodeljuje nacionalni dohodak radi obezbeenja planiranih sredstava za zadovoljenje javnih potreba b) usklaivanja potronje sa materijalnim mogunostima nacionalne privrede c) ostvarivanja korektivnih i podsticajnih funkcija u drutvenoj reprodukciji d) koordinacije izmeu razliitih nivoa dravnih jedinica i usmeravanja drutvenih planova ekonomskog i socijalnog razvoja e) stabilizacione politike, kojom se usklauje stabilna stopa privrednog rasta f) platno-bilansni instrument, kojim se obezbeuje priliv sredstava, rasporeuju sredstava korisnicima i nosiocima i namenski troe.

Mi smo novi menaderi za reklamu u novom mesenom asopisu za zdravlje i stil ivota Global Living for Life, koje je pokrenulo odeljenje asopisa Life Time Publications. Na zahtev Molly Tymon trebamo napraviti preliminarni budet za svoju grupu, sa ciljem da prihodi od medijskog prostora u naem asopisu na kraju godine bude 6 000 000 . S obzirom na to da imamo iskustvo u radu nije na m bilo tesko da uradimo to sto je Moli od nas zahtevala.

1.2 Analiza trita i marketing strategija


Prvo to moramo definisati je tip i svrha asopisa. Pre samog pokretanja asopisa moramo znati koje teme e obraivati i ta je naa motivacija za pokretanje istog. Rubrike u naen asopisu su: 1. VAE ZDRAVLJE
2. BUDITE UVEK U FORMI

3. STIL IVOTA 4. SAVET STILISTA 5. NAJBOLJE DESTINACIJE ZA ODMOR 6. LJUBAV I SEKS 7. PORODICA 8. DOIITE STOTU 9. RECEPTI

Nakon to smo definisali rubrike u naem asopisu potrebno je definisati i ciljno trite koje treba targetirati kako bi postigli definisane ciljeve. S obzirom da smo mi asopis koji ne profitira samo od prodaje ve i od izdavanja medijskog prostora, definisali smo dve grupe klijenata i to: 1. Kupci naeg asopisa i 2. Kompanije koje ce se reklamirati u naem asopisu. Kada se radi o ciljnim kupcima naeg asopisa, nai ciljni kupci su od 18 90 godina, a na slici smo prikazali i rezultate analiza koje smo dobili o predvienom ueu u prodaji:

Kada se radi o kompanijama koje e se reklamirati u naem asopisu targetirali smo sledee kategorije: turistike agencije, kompanije koje se bave proizvodnjom kozmetikih proizvoda, proizvodnjom preparata za mravljenje, niskokalorinih napitaka, hrane, lekova na bazi bilja, proizvodnjom zdrave hrane, ajeva, organskog voa i povra, vitamina, spa, wellness i fitnes centrima itd.

Sledei korak nam je bio kreiranje web stranice gde ce se nalaziti podaci o nama kao to su:
4

Ime magazina: Global Living for Life Slogan: Lepi zdravi vitki Godina pokretanja: 2012 Gl. i odgovorni urednik: Milica Miloevi (milicamiloevi@yahoo.com) Ciljna grupa: itaoci od 18 90 godina Prosean godinji tira: 130 000 Dinamika izlaenja: mesenik, 12 izdanja godinje Broj strana: 16030 u zavisnosti od reklamiranja

1.3. Koncept asopisa


asopis Global Living for Life je porodini magazin. itaoci asopisa su osobe koje ele da unaprede svoj stil ivota, bilo da su studenti ili zaposleni ili penzioneri. Zbog naina ivota savremenog oveka, on eli da se brzo i efikasno informie o novitetima na polju kozmetike zdravlja, ljubavi i ishrane. Teme koje se obrauju u asopisu, kao i marketinke strane upuuju itaoce na nain reavanja svakodnevnih raznovrsnih problema, to u mnogome olakava svakodnevni ivot. Na magazin takoe na jednostavan i pristupaan nain upoznaje itaoce sa lekovitim dejstvom, nainom uzgajanja i primenom lekovitog bilja u svakodnevnom ivotu. U ovom asopisu moe se saznati kako se pomou bilja i saveta strunjaka mogu ublaiti zdravstvene tegobe. itaocima se nude recepti za pripremu lekovitih ajeva, melema i kupki. Na asopis objavljuje i mnotvo recepata za zdrave obroke uz detaljna uputstva za njihovo pripremanje. Sledei marketinki korak je bio da elektronskom potom dostavimo elektronsku emu asopisa marketinkim agencijama. Elektronska ema asopisa koju bi poslali gore definisanim kategorijama bi imala mesta predviena za reklamu, sa cenom, po kojoj bi marketinke agencije nudile njihovim klijentima reklamni prostor u naim novinama, samim tim, kompanije bi se informisale o temi koju obrauje asopis. Poseban vid saradnje planirali smo sa zdravstvenim centrima i privatnim klinikama koje bi se prema posebnim uslovima reklamirale u asopisu. Posebni uslovi se ogledaju u sniavanju cene reklamnog prostora u asopisu, meutim, lekari klinkia bi bili u obavezi da za svako izdanje asopisa napiu tekst, odnosno novinski lanak, na temu koja se u tom broju obrauje. Planirano je da tira asopisa bude 125 000 primeraka koji bi se prodavali putem godinje pretplate, dok bi se 5 000 primeraka nalo u slobodnoj prodaji (na kioscima, u prodavnicama, na tandovima itd). Kako je asopis potpuno nov na tritu, napravili smo plan njegove promocije. U dogovoru sa gradskim vlastima, postaviemo nae reklamne postere na nekoliko autobuskih stanica. Veliki broj taxi vozila nas je naveo na razmiljanje da kontaktiramo taxi udruenja i sklopimo ugovor da na asopis reklamiramo na njihovim vozilima. Ubrzo smo kontaktirali nekoliko taxi udruenja i sa njima postigli dogovor o saradnji. Postignuta cena reklamiranja na jednom vozilu je 1 200 na godinjem novou, odluili smo se za 73 vozila, to godinje inosi 54000
5

BROJ ANGAOVANIH TAXI VOZILA 95

CENA PO VOZILU () 1 200

IZNOS NA GODINJEM NIVOU () 114 000 $

Kako bi smo asopis promovisali i na TV stanicama, odluili smo da kontaktiramo neke od TV stanica, kako bi smo izvrili kompenzaciju medijskog prostora. Predlog za kompenzaciju se sastajao u tome da TV stanica besplatno reklamira emisiju u asopisu, a da oni za uzvrat u emisiji proitaju lanak iz novina i da ih preporue gledaocima, takoe, jednom meseno pet gledalaca emisije bi dobilo besplatno izdanje asopisa za taj mesec. Kako bi asopis izazvao interes kod kupaca odluili smo da se na prvoj naslovnoj strani pojavi osoba koja pre svega vodi zdrav ivot, tanije uspean i celom svetu poznat, kao na primer Novak okovi, najbolji sportista sveta za 2011 godinu. Mesec dana pre izlaska novog asopisa uz ve postojei asopis stizae pretplatnicima i flajer kao propagadni materijal za reklamiranje novog asopisa.

2.Rashodi
2.1. Trokovi stalno zaposlenih, na godinjem nivou:
6

BROJ IZVRILACA Novinar 2 Urednik 1 Fotograf 2 Marketing menader 1 Komercijalista 1 Grafiki i Web 1 dizajner Finansijski 1 menader PR i komunikacije 1 Ukupno Porezi i doprinosi (55%) Ukupni trokovi zarada zaposlenih

RADNO MESTO

ZARADA ($) 40 000 50 000 35 000 45 000 42 000 40 000 43 000 41 000

UKUPNO ($) 80 000 50 000 70 000 45 000 42 000 40 000 43 000 41 000

612 000 $
336 600$

948 600 $

Kako je trite veliko, asopis mora imati i makar jednog komercijalistu, koji e kontaktirati potencijalne korisnike reklamnog prostra i koji e prezentovati na asopis u najboljem moguem svetlu. Pored ovih, stalno zaposlenih kadrova planiramo i saradnju sa takozvanim Freelance novinarima, koji bi bili plaeni po broju rei u tekstu, i to jedna re 0.2 Tako da smo u tom sluaju, predvideli da e nam ovi trokovi biti Broj rei po broju 6 000 Cena po rei 0,3 Broj meseci 12 Iznos

21 600$

2.2. Trokovi slubenog puta


Kako je za dobru prodaju novina jako bitan kvalitet, sadraj i tema prie, tako i zaposleni novinari i fotografi uvek moraju biti spremni da pronau priu. Shodno tome, a na osnovu prethodnih iskustava predvideli smo i trokove dnevnica i slubenog puta za novinare i fotoreportere. Prethodna iskustva su pokazala da je novinarska ekipa (novinar i fotograf) na terenu 120 dana godije. Imajui to u vidu, predvideli smo trokove njihovih dodatnih zarada. RADNO MESTO Novinar BROJ RADNIKA CENA RADA () 130
7

BROJ TERENSKIH RADNIH DANA TOKOM GODINE 120

TROKOVI () 31 200

Fotoreporter

110

120

26 400

57 600

Takoe, predvideli smo i trokove puta, smetaja, ishrane novinara i fotoreportera tokom slubenog odsustva, na godinjem nivou.

ZAVISNI TROKOVI SLUBENOG PUTA PREDVIENI TROKOVI SLUBENOG PUTA Predvieni trokovi terenskih radnih dana Zavisni trokovi slubenog puta

55 000

IZNOS ()

57 600 55 000

112 600 2.3. Trokovi lanarina


Predvideli smo i trokove lanarina, koje se odnose na lanarine u bibliotekama, novinskim udruenjima i slino. Ovi trokovi su fiksni i iznose 1 000 na godinjem nivou. TROKOVI LANARINA

1 000

2.4 Trokovi kancelarisjkog materijala i opreme


TROKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA (na godinjem nivou) 15 000

OPREMA Fotoaparat Diktafon

KOLIINA (kom) 2 2

CENA () 500 200

UKUPNO () 1000 400

1 400

2.5 Ukupni trokovi kancelarijskog materijala i opreme


8

TROKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA I OPREME Trokovi kancelarijskog materijala Trokovi opreme

IZNOS ()

15 000 1 400

16 400

2.6 Trokovi tampanja


Izdavaka kua u sklopu koje e se meseno izlaziti i asopis Life Time Publication ve dui niz godina uspeno sarauje sa lokalnom tampariom. U razgovoru sa predstavnikom tamparije ustanovili smo da je cena po kojoj bi se tampao asopis najpovoljnija na tritu. Samim tim je odlueno da i na asopis Life Time Publication-a tampa ista tamparija. Postignuti dogovor za naknadu za tampanje je 0,38 po primerku. Pod ovim uslovima potpisan je jednogodinji ugovor.

TIRA 130 000

CENA (/kom) 0,38

IZNOS ()

69 400

2.7 Promocija asopisa na Internetu


Za poetak, planirali smo da se promocija vri u postojeim izdanjima novinske agencije, u sklopu koje poslujemo. Zatim, reklamiranje na drutvenim mreama - FACEBOOK i TWITTER. Ove vrste reklamiranja su besplatne, tako da ih neemo knjiiti kao trokove.

2.8Trokovi reklamiranja naeg asopisa Vrste medija


Reklamiranje na televiziji Reklamiranje na panoima Reklamiranje na taxi vozilima

Iznos ()
850 000 90 000 54 000

994 000

3 Prihodi
3.1 Prihodi od izdavanja medijskog prostora
Cene reklamnog prostora predstavljene su u tabeli:

LOKACIJA REKLAME 1/1 K4 (zadnja korica) K3 (zadnja, unutrnja korica) K2 (prednja, unutranja, korica) 3. strana 2/1
10

CENA 3850 5 000 3 500 4 000 4 200 5 300

1/2 (vertikalno) 1/2 (horizontalno) 1/3 (vertikalno) 1/3 (horizontalno) 1/4 (vertikalno) 1/4 (horizontalno)

2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Na osnovu dosadanjih iskustava, utvrdili smo da bi asopis proseno trebalo da ima 160 strana, u zavisnosti od broja reklamnih strana. Shodno tome, predstavili smo prihode asopisa od reklama.

MESTO PREDVIENO ZA REKLAMU 1/1 K4 (zadnja korica) K3 (zadnja unutranja korica) K2 (prednja unutranja korica) 3. strana 2/1 1/2 (vertikalno) 1/2 (horizontalno) 1/3 (vertikalno) 1/3 (horizontalno)

CENA ()

PREDVIENI BROJ MESTA 20 1 1 1 1 3 20 20 25 20


11

PLANIRANA DOBIT (mes/) 77 000 5 000 3 500 4 000 4 200 15 900 40 000 40 000 37 500 30 000

3850 5 000 3 500 4 000 4 200 5 300 2 000 2 000 1 500 1 500

1/4 (vertikalno) 22 1 000 1/4 (horizontalno) 22 1 000 PLANIRANA ZARADA NA 467 700 MESENOM NIVOU PLANIRANA ZARADA NA 5 613 200 GODINJEM NIVOU

22 000 22 000

3.2 Prihodi od prodaje


S obzirom na to da je asopis nov na tritu odluili smo se da cena asopisa bude konkurentna i pristupana naim kupcima, odnosno itaocima. Cena asopisa iznosi 2,5
CENA (komad/) TIRA PRIHOD OD PRODAJE ()

130 000

325 000

4. PREGLED PRIHODA I RASHODA U 2012. GODINI


asopis Global Living for Life
PRIHODI

OPIS Prihodi od izdavanja medijskog prostora Prihodi od prodaje


UKUPNO

IZNOS 5 613 200 $ 520 000 $

6 133 200 $

RASHODI OPIS Trokovi kancelarijskog materijala i opreme Trokovi reklamiranja asopisa Global Living for Life
12

IZNOS 16 400 $ 994 000 $

Trokovi zarada zaposlenih Trokovi zarada freelance-ra Trokovi tampanja Trokovi slubenog puta Trokovi lanarina UKUPNO

948 600 $ 21 600 $ 69 400 $ 112 600 $ 1 000 $

2 163 600 $ 3 969 600 $

Predviena dobit

SADRZAJ
1. UVOD 1.1 Uloga i karakteristike budeta 1.2 Analiza trita i marketing strategija 1.3. Koncept asopisa 2. Rashodi 2.1 Trokovi stalno zaposlenih, na godinjem nivou: 2.2. Trokovi slubenog puta 2.3. Trokovi lanarina
13

2.4 Trokovi kancelarisjkog materijala i opreme 2.5 Ukupni trokovi kancelarijskog materijala i opreme 2.6 Trokovi tampanja 2.7 Promocija asopisa na Internetu 2.8Trokovi reklamiranja naeg asopisa 3 Prihodi 3.1 Prihodi od izdavanja medijskog prostora 3.2 Prihodi od prodaje 4. PREGLED PRIHODA I RASHODA U 2012. GODINI

14