You are on page 1of 7

SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

PREDMET: Upravljanje kvalitetom

SEMINARSKI RAD

KANDIDAT: Jagica Tadi TEMA SEMINARSKOG RADA: Upravljanje kvalitetom u Nacionalnoj sveuilinoj knjinici

MENTOR: prof.dr.sc. Maja Lamza - Maroni

Osijek, oujak 2012.

SADRAJ

1. UVOD 3 2. UPRAVLJANJE KVALITETOM 2.1. Definicija kvalitete ......... 4

............................................. 4 ................................ 7

2.2. Definicija menadmenta .......................... 5 2.3. Definicija organizacije 2.4. Timski rad 2.6. 11 2.7. Total Quality Management ...................................................................... 13 2.8. Benchmarking ........................................................................................ 14 2.9. Six sigma ................................................................................................ 14 2.10. Brainstorming ........................................................................................ 15 ................................................................ 9 ............................................................................................

2.5. Kontinuirano unapreenje kvalitete ................................. 10 ISO standardi

1. UVOD
Tema ovog seminarskog rada je Upravljanje kvalitetom, a svrha rada je definirati i poblie objasniti kljune pojmove koji su usko vezani za pojam upravljanje kvalitetom. Prvi dio teme ovog seminarskog rada bavi se definiranjem pojma poput kvalitete, organizacije, ISO standarda i drugih pojmova. Drugi dio seminarskog rada baziran je na

2. UPRAVLJANJE KVALITETOM 2.1. Definicija kvalitete


Najjednostavnija definicija opisuje kvalitetu kao zadovoljstvo kupca, meutim pojam kvalitete obuhvaa iroko podruje upotrebe, stoga i irok spektar definicija. Kvalitetu ne promatramo samo sa stajalita kupca, ve i sa stajalita proizvoaa.

3. NACIONALNA SVEUILINA KNJINICA 3.1. Osnovna djelatnost Nacionalne i sveuiline knjinice Dananja uloga knjinica i njihov opseg usluga koje pruaju korisnicima znaajno se

promijenila, a samim time se i proirila djelatnosti koje obavljaju. Od klasinog prikupljanja, uvanje i posuivanje grae, uslijed ubrzanog razvoja informacijskih tehnologija, knjinice postaju glavni izvor znanja korisnicima. ( gdje korisnik na brzi nain moe prikupiti i dobiti traene informacije uz podrku IT odjela, meuknjinine suradnje. ) Nacionalna i sveuilina knjinica u Zagrebu ( u daljnjem tekstu: NSK ) predstavlja sredinju nacionalnu knjinicu u Republici Hrvatskoj koja obavlja razvojnu, bibliografsku, djelatnost zatite i pohrane, informacijsku, obrazovanu, nakladniku, izlobenu i promotivnu djelatnost. Razvojna i matina djelatnost NSK odnosi se na obavljanje nadzora, organiziranja, te razvoja mrea knjinica na podruju Republike Hrvatske. S ciljem jaanja i unapreivanja kvalitete obavljanja knjinine djelatnosti radi na promicanje strunog rada u knjinicama prema naelima suvremene knjinine teorije i prakse. Bibliografska djelatnost usmjerena je na prikupljanje, uvanje, zatite i dostupnosti fonda. Djelatnost pohrane i zatite obuhvaa preventivne mjere zatite radi spreavanja propadanje grae koje se primjenjuje na cjelokupni fond koji posjeduje. Informacijska djelatnost vezana je za pruanje informacijskih usluga poput tematskih pretraivanja, retrospektivna pretraivanja i slino. Obrazovana djelatnost obuhvaa aktivnosti vezane za kontinuirano obrazovanje kako korisnika tako i djelatnika organizirajui razne seminare, radionice i teajeve. Nakladnika djelatnost usmjerena ja na tiskana i elektronika izdanja NSK. Izlobena i promotivna djelatnost odnosi se na postavljanje raznih izlobi unutar prostora NSK.

3.2. Organizacija Nacionalne i sveuiline knjinice Organizacijski ustroj NSK zajedno ine Upravno vijee, Glavni ravnatelj, te devet Odjela i njihovih odsjeka u kojima trenutno zapoljava 326 djelatnika razliite strune spreme od toga , radi lakeg pregleda organigrama. i razumijevanja organizacije NSK isto emo prikazati i pomou

Hrvatski zavod za knjiniar stvo

Odjel za nabavu

Odjel za obradu

Odjel nacional ne bibliogr afije

Odsjek za hrvatske publikacij e

Odsjek za kupnju, zamjena i dar

Obrada serijskih publikacij a

Odsjek za normati vni nadzor

Odsjek za katologi zaciju omeeni h publikac ija

Odsjek za sadrajn u obradu

Digitalni arhiv mrenih publikac ija

Odsjek za tekuu bibliogr afiju Niza A

Odsjek za tekuu bibliogr afiju lanakn u asopisu Niza B

Odsjek za retrospe ktivnu bibliogr afiju

Pododsj ek za ISSN

Pododsj ek ISBN

Pododsj ek CIP