You are on page 1of 18
Một hành tinh. Một cơ hội 9/14/2009
Một hành tinh. Một cơ hội 9/14/2009
Một hành tinh. Một cơ hội 9/14/2009
Một hành tinh.
Một cơ hội
9/14/2009
VVấấnn đđềề nnằằmm ởở đđâu?âu? -- ConCon ngngườườii
VVấấnn đđềề nnằằmm ởở đđâu?âu? -- ConCon ngngườườii
VVấấnn đđềề nnằằmm ởở đđâu?âu? -- ConCon ngngườườii 9/14/2009

9/14/2009

VVấấnn đđềề nnằằmm ởở đđâu?âu? -- ConCon ngngườườii vàvà HànhHành tinhtinh
VVấấnn đđềề nnằằmm ởở đđâu?âu? -- ConCon ngngườườii vàvà HànhHành tinhtinh
Gần một nửa thế giới – hơn 3 tỷ người – đang sống với mức
Gần một nửa thế giới – hơn 3 tỷ người
– đang sống với mức thu nhập chưa
đến 2,5 đôla/ngày
Gần 1 tỷ người đã bước vào thế kỷ 21 mà không
biết đọc hoặc không biết ký tên mình
Với chưa đến 1% số tiền mà thế giới bỏ ra để mua bán vũ khí
hàng năm đã có thể cho mọi trẻ em đến trường vào năm 2000,
thế nhưng điều này vẫn không xảy ra.
VV ấấ nn đđềề cc ủủ aa concon ngng ườườ ii 1 tỷ trẻ em

VVấấnn đđềề ccủủaa concon ngngườườii

nn đđềề cc ủủ aa concon ngng ườườ ii 1 tỷ trẻ em sống trong nghèo
1 tỷ trẻ em sống trong nghèo đói (cứ 2 em lại có 1 em
1 tỷ trẻ em sống trong nghèo đói (cứ 2 em
lại có 1 em sống trong nghèo đói). 640 triệu
em không có nơi trú thân đúng nghĩa, 400
have no access to safe water, 270
triệu em không có nước sạch, 270 triệu em
million have no access to health
không được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc
services.
sức khỏe.
ngày)
9/14/2009
9/14/2009
TTrrạạngng tháithái khkhỏỏee mmạạnnhh,, hhạạnnhh pphúhúcc ccủủaa concon ngngưườờii
TTrrạạngng tháithái khkhỏỏee mmạạnnhh,, hhạạnnhh pphúhúcc ccủủaa concon ngngưườờii ggiiảảmm ssútút
khkhỏỏee mmạạnnhh,, hhạạnnhh pphúhúcc ccủủaa concon ngngưườờii ggiiảảmm ssútút 9/14/2009

9/14/2009

9/14/2009
9/14/2009
Suy gi ả m tài nguyên thiên nhiên 9/14/2009
Suy gi ả m tài nguyên thiên nhiên 9/14/2009

Suy gim tài nguyên thiên nhiên

Suy gi ả m tài nguyên thiên nhiên 9/14/2009
Suy gi ả m tài nguyên thiên nhiên 9/14/2009
9/14/2009
9/14/2009
Phát thải CO2 tăng nhanh 9/14/2009
Phát thải CO2 tăng nhanh
9/14/2009
KHÍ HẬU ẤM LÊN TRÊN TOÀN CẦU
KHÍ HẬU ẤM LÊN TRÊN TOÀN CẦU
Nhiệt độ hành tinh tăng mạnh
Nhiệt độ hành tinh tăng mạnh
“Thế giới này có đủ để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người,
“Thế giới này có đủ để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người,
“Thế giới này có đủ để
đáp ứng nhu cầu của tất
cả mọi người, nhưng
không có đủ cho một kẻ
tham lam’
Mahatma Gandhi

9/14/2009

Nguyên nhân chính c ủ a c á c v ấ n đề xã h
Nguyên nhân chính c ủ a c á c v ấ n đề xã h

Nguyên nhân chính ca các vn đề xã hi và môi trường này là sgia tăng nhanh tiêu dùng ca con người

đề xã h ộ i và môi tr ườ ng nà y là s ự gia
9/14/2009
9/14/2009
Chúng ta cần bao nhiêu hành tinh để sống sót?
Chúng ta cần bao nhiêu hành tinh để sống sót?
Các chuyên gia tính toán rằng dân số thế giới sẽ cần đến lượng tài
Các chuyên gia tính toán rằng
dân số thế giới sẽ cần đến
lượng tài nguyên của 3 hành
tinh nếu muốn đáp ứng được
những nhu cầu hiện tại
9/14/2009
Reviewing fundamental ways that it runs Xem xét lại những phương thức kinh doanh cơ
Reviewing fundamental ways that it runs Xem xét lại những phương thức kinh doanh cơ
Reviewing fundamental ways that it runs
Xem xét lại những phương thức kinh doanh cơ
bản của mình – hầu hết các công ty quốc tế và
business most international and some
một số công ty Việt Nam đã có chương trình
Vietnamese companies have Sustainable
Phát triển Bền vững và Phát triển Xã hội của
Development and Corporate Social
doanh nghiệp.
Development programmes
Nhiều công ty hiện đã nhận thấy rằng cách duy
nhất để duy trì sản xuất và lợi nhuận trong tương
lai
,
đó là
q
uản lý cácg hươn
p
g
tiện sản xup ất như
,
.
.
lao động, đất đai và tài nguyên, một cách bền
labour, land and natural resources in a more
vững hơn, ví dụ như Cadbury’s Schweppes.
sustainable way e.g. Cadbury’s Schweppes
Gl oba l C ompac t là g ì? Global Compact là … • M

Global Compact là gì?

Gl oba l C ompac t là g ì? Global Compact là … • M ộ
Gl oba l C ompac t là g ì? Global Compact là … • M ộ

Global Compact là

Mt sáng kiến tnguyn nhm thúc đẩy tinh thn công dân tp thvì phát trin bn vng

Da trên mt bnguyên tc và giá trđược chp nhn mi nơi

Mt mng lưới gm các công ty và các bên có li ích liên quan

Mt din đàn hc hi và trao đổi kinh nghim

Mạng lưới Global Compact ở Việt Nam
Mạng lưới Global Compact ở Việt
Nam
Mạng lưới Global Compact ở Việt Nam • Thành l ậ p n ă m 2007

Thành lp năm 2007 và do VCCI trin khai trên cơ shp tác vi UNDP tnăm 2009

Mt tchc được thành lp để tiến hành các hot động cthnhm lôi cun stham gia ca cng đồng doanh nghip Vit Nam trong đối thoi và thc hin 10 nguyên tc

Mt din đàn dành cho các hip hi doanh nghip, các tchc công đoàn phi chính phvà chính ph, và các tchc ca LHQ

Support Hỗ trợ các Multi- đối tác stakeholder gồm nhiều partnerships bên liên quan which
Support Hỗ trợ các Multi- đối
tác stakeholder gồm nhiều
partnerships bên liên quan
which promote
để thúc đẩy sự
social and
thay đổi xã hội
environmental
Dự
và môi change trường
kiến
đem
Phát triển
giáo trình,
lại 3
training and
đào tạo
research on
nghiên cứu
kết
về CSR cho
CSR for
Thiết lập Global
các nhà quản
future
quả
Compact như một
lý tương lai
managers
liên minh gồm các
tác
companies,
công ty, chính phủ,
government,
động
các viện nghiên
academic
cứu và tổ chức phi
institutions and
cốt
NGO’s which provide
chính phủ để đưa
ra các cách tiếp
innovative
yếu:
approaches to
cận đổi mới nhằm
promoting CSR in
thúc đẩy CSR tại
Vietnam
Việt Nam
Ai là Mạng lưới Global Compact tại Việt Nam (GCNV): 22 thành viên
Ai là Mạng lưới Global Compact tại Việt
Nam (GCNV): 22 thành viên
Ai là Mạng lưới Global Compact tại Việt Nam (GCNV): 22 thành viên 9/14/2009
Ai là Mạng lưới Global Compact tại Việt Nam (GCNV): 22 thành viên 9/14/2009
Ai là Mạng lưới Global Compact tại Việt Nam (GCNV): 22 thành viên 9/14/2009
Ai là Mạng lưới Global Compact tại Việt Nam (GCNV): 22 thành viên 9/14/2009
X in c ả m ơ n! Tri ể n lãm – M ạ ng

Xin cm ơn!

X in c ả m ơ n! Tri ể n lãm – M ạ ng l
X in c ả m ơ n! Tri ể n lãm – M ạ ng l

Trin lãm – Mng lưới Global Compact ti Vit Nam địa chwww.unglobalcompact.org haiph@vcci.com.vn - sara@vcci.com.vn vnglobalcompact@vcci.com.vn Tel:04 3577 2778