You are on page 1of 4

روکنک تیاسبو

www.KonkuR.in

تٗشؼتٍ ِوجشت

تٗشؼت ٍ ِوجشت :

ٕبّت٘کشت سپس ،بًْآ ىدَث ٕذؼته بٗ مصلا تخبٌض ٍ بّلؼف ىبهص يتسًاد تٗشؼت ٍ ِوجشت سد ٖسبسا طشض

ٍ ٖثشػ سد فٍشح ِوجشت ضً٘ ٍ ٖفبضا ٍ ٖفصٍ.

ٖضبه لبؼفا ِوجشت ِث غجاس ٖتبکً اذتثا:

دبتسشف = لَٓ سٕسأ ، تفس = ٓتَّٓر .دساد تللاد ِتضزگ ىبهص شث = ُدبس ٖضبه.

ذهآ ذّاَخ شٗص سد تلبغه يٗا صا ٕاُذ٘کچ ِک ذضبثٖه

.
.

دَضٖه ِوجشت ضً٘ ٖفٌه ٖلقً تسَص ِث ٖفٌه ٖضبه ِک ذ٘ضبث ِتضاد ِجَت.

]ذ٘کأت بث ٖلٍ دَض ٖه ِوجشت ضً٘ ُدبس ٖضبه تسَص ِث [ .تسا ِتفس = تٓٓ َّر ٕذَق = ٖضبه + ذق :ٖلقً ٖضبه

تفس ًبٌئوغه.

تسً٘ ٖهاضلا ٕذَق ىدسٍآ ( دَث ِتفس = ٓتَّٓر ٕذَق َىبک = ٖضبه + ذق + ىبک :ذ٘ؼث ٖضبه.)

تفسٖه = تٓٔ ّْزٓٗ ىبکَ

= عسبضه + ىبک :ٕساشوتسا ٖضبه

ِوجشت سد عسبضه لبؼفا ِث غجاس ٖتبکً:

دٍسٖه = تٓٔ ّْزٓٗ .دَضٖه ِوجشت ٖسسبف سد ٕسبجخا عسبضه لدبؼه :ُدبس عسبضه.

دٍسٖوً = ٔتّْٓزٓٗ لا / ٔتّْٓزٓٗ به = عَفشه عسبضه + لا / عسبضه + به :ٖفٌه عسبضه.

تفس ذّاَخ = ٔتّْٓزٓ٘ٓس = عسبضه + فَس س = لجقتسه عسبضه.

تفس ذّاَخ = تّزٓٔ

ٗ فَس.

تفس ذّاَخً ضگشّ = ٓتّْٓزٓٗ يَْ ل = ةَصٌه عسبضه + ْيَل = ٖفٌه لجقتسه.

1

www.KonkuR.in | سَکٌک تٗبسثٍ

روکنک تیاسبو

www.KonkuR.in

.
.

(دَضٖه قفَه ذًاَخث سسد ِک شّ )ٕجٓحٌََت تٕٓ سٓسٓد ْيٓه ( بٗ )ٕجٓحٌْٓٗ سٕٔ

سٕذٓٗ يْٓ ه.

ذّدٖه ٕسبجخا عسبضه ٕبٌؼه =طشض ةاَج.

مٍسٖه ىٙا = ٔتَّرلأ .ذّدٖه لبح ىبهص ٕبٌؼه ذٗب٘ث عسبضه لؼف شس شث شگا )َل( فشح.

ٍ ّىإ شجخ شسشث )َل( فشح.

ٖل .ذّدٖه »دساد« ٕبٌؼه ِلوج ٕاذتثا سد ذًا نسا ٍ )َل( فشح.

• (نتضاد ٖٗبٍّصسآ = ٌلبهآ ٖل َىبک .ذّدٖه »تضاد« ٕبٌؼه )َل َىبک.

ىبک ِچشگا .ذًَضٖه ٌٖؼه ٕساشوتسا بٗ ذ٘ؼث ٕبٌؼه ىبوّ سد ٕساشوتسا بٗ ذ٘ؼث ٖضبه لؼف ِث فَغؼه ،ٕبّلؼف

تسا ىبٗص سد ًبؼغق ىبسًإ = ٍشسخ ٖفل َىبسًلاا ّىإ .ذّد ٖه ًبولسه ٍ بؼغقً

مساد ٖٗبٍّصسآ = لبهآٌ

ٕبٌؼه ىأّ

ذًدشثٖه ُشْث ٍ ذًدشکٖه شَگ ىبتسٍد : ِىبؼٓوَتٕسٓٗ ٍ ِىلاَّجَتٓٗ ِىبقٗذّصلا ىبک .ذٌضبث ِتضاذً

= ٔکشتطولاُ

َي٘ولسولا َُٔغل .دَضٖه ِوجشت تفص صا سپ ِ٘لافبضه ىآ ،ذضبث ِتضاد ِ٘لافبضه ،ٖفَصَه شگا

ٍا ذٗذض ٖگتطت =ذٗذطلا ِٔطغػ ،ىبًبولسه کشتطه ىبثص.

نتفس ِک ٖهبگٌّ = تجٓٔ

َّر بول :ذّدٖه ،ِک ٖهبگٌّ ،ٕبٌؼه ٖضبه شسشث بول نسا.

تسا ِتفشً صٌَّ = ٕتّزٗ بول :ٖفٌه ٖلقً ٖضبه = مٍضجه عسبضه + بول فشح.

چّ٘( ٕبٌؼه سٌج ٖفً ٕلا.

ٖف ٓنّلؼولا َّىإ .دساذً ٖلبکضا دَطً ِوجشت شگا ٖلٍ ذّدٖه »ِک ٖتساس ِث « »بًبوّ« ٕبٌؼه ِلوج ٕاذتثا سد َّىإ

تسا سلاک سد نلؼه »بًبوّ« بٗ تسا سلاک سد نلؼه = ِفّصلا.

ِک تسا يٗا ٕبٌؼه ِلوج ظسٍ سد َّىأ

تسبٌ٘ث.

ٍد به = ِىبولؼه ُيحً .دَضٖه ِوجشت )ثًَه ٍ شکزه( غوج ٍ )ثًَه ٍ شکزه( ٌٖثه ٕاشث ذًاَتٖه )ُيحً( ش٘وض

نلؼه.

دَضٖه بٌؼه ٕذؼته ذٗآٖه )ِة( شج فشح بّىآ صا سپ ِک ٖٗبّلؼف.

تفشگ = ِة زََ خأ/ دشک سبسحا=ِة َشٓؼض.

،ْيٓػ ٓضشػأ ،ة َىِرأ ،ِة ٓةبصأ ،يٓػ ثحٓث ٖلٓػ مَضٓػ ،ٖلٓػ َلٓصٓح :لثه .ذًٍسٖه سبک ِث ظبخ شج فشح بث بّلؼف صا ٕاُسبپ

تسً٘ تضزگ صا شتْث ض٘چ چّ٘ =َِفؼلا يه ُيسحا ٓءٖضلا .ذّدٖه )تسً٘

ىبگذٌث ِث تجسً اذخ ِک ىاذث = ِدبجؼلبث ٌش٘صث َللها ّىأ نَلٕػِا .ذّد ٖه

ن٘تسّ نؼه ذٌچ به = ىَولؼه يحً.ن٘تسُّ

دسٍآ = ِة ءبج/

دشث = ِة ٓتَّٓر/

ٍ ٖلا غوتسا ،ِل ضَشؼَت ،ْيٓػ تِغاس

دَضٖه ِوجشت ٖسسبف سد نوته فشح ُاشوّ ٖثشػ سد لَؼفه ّٖبگ.

2

www.KonkuR.in | سَکٌک تٗبسثٍ

روکنک تیاسبو

www.KonkuR.in

مذ٘سس ًِبخ ِث = لضٌولاَ

ىبکشطه بث = َي٘کشطولا ِذّبج ذ٘سشپ ٍا صا = َِلبس

يک دبْج.

ّٖٓلٓػ ٓتٕجٓٗ .مدشگشث لضٌه ِث نتساَخ = لضٌولا ٖلا عَجشلا ٔتذصق :دَضٖه ِوجشت لؼف تسَص ِث سذصه ّٖبگ

تغلث. ذ٘سس صفذّ ِث = َِتٓٗبغ َلبً.

نثبتطث تسا تجاٍ يه شث = عاشسلاا.

.دَضٖه ِوجشت )ٕ( بٗ )کٗ( بث ُشکً نسا.

.دَضٖه ِوجشت )ىآ( ِٕولک بث بٗ ٖلَوؼه تسَص ِث ِفشؼه نسا.

* ىادشه يٗا = لبجّشلا ءلاَّ .ذّدٖه )يٗا( ٌٖؼه = ساد لا بث نسا + ءلاَّ .

دشه کٗ ، ٕدشه = لجسٌ

دشه ىآ ،دشه = لجشلاُ

*ذٌتسّ دشه بّيٗا = ٌلبجس ءلاَّ .ذّدٖه )بّيٗا( ٌٖؼه = لا ٖث نسا + ءلاَّ

* ِک ًٖبسک / ِک ٖسک = لَصَه يه

* ِک ٖٗبّض٘چ / ِک ٕض٘چ = لَصَه ٕبه

* سکشّ / ٖسکشّ = طشض يه

* ٕض٘چشّ / ِچشّ = طشض به

* ؟ٖسک ِچ = مبْفتسا يه

* ؟ٕض٘چ ِچ = مبْفتسا به

• ] )سذق ِچ ( )ِچ( سبْث ٓغ٘ثشلا ًلوجا به .ذّدٖه »سذق ِچ« »ِچ« ٕبٌؼه ٖججؼت ٕبه [ ًٖبسًا مَلػ ظَصخه

تسبجٗص!

ذًسداشث ىبٌهؤه ًبولسه = ٌَٓخا ىٌَهؤولا بوًإ .ذّدٖه ًبولسه ٍ ًبؼغق ٕبٌؼه ِ٘وسا ِلوج شسشث بوًّإ.

ا َشَکزٓٗ بوًّا .ذّدٖه ظقف بٌْت ٕبٌؼه ِ٘لؼف ِلوج شسشث بوًّإ.

.ذٗآٖه [بت] بّىآ صا لجق ٍ ُذض ِوجشت ٖهاضتلا تسَص ِث ذٌٗآٖه )ًْٖ ، شها( تلع لؼف صا سپ ِک مٍضجه ٕبّلؼف

َٕض قفَه بت يک شلات = حٕٓ جٌَْت ذِْتجا.

کبٌّ ذّدٖه )دساد دَجٍ( ٕبٌؼه ِلوج ٕاذتثا سد ٓکبٌّ ِٕولک

ذًسٍآٖه دبٗ ِث اس اذخ ىبٌهؤه ظقف = َىٌَهؤولا

تسَص يٗا ش٘غسد ٖلٍ .دساد دَجٍ ٖٗبٍّصسآ = لبهآٌ

ٕتٗأس .ذّدٖه )بج ىآ( ٕبٌؼه ًبجلبغ.

تسا صبًٖ٘ث اذخ بٌْت = ٌٖغلاَّ ُللها .ذّدٖه )بٌْت ٍ ىبوّ( ٕبٌؼه لصف ش٘وض.

مذٗد بج ىآ اس صَهآصًاد = کبٌّٓ

ز٘هلاتلاَ

ن٘تسشپٖه اس َت بٌْت = ذجؼًٔ

کبّٓ

ٗا .ذّدٖه )بٌْت( ٕبٌؼه ِلوج ٕاذتثا سد ٖضؼث لصفٌه ش٘وض.

ٖلا .ذّدٖه )ًبولسه ٍ ظقف( ٕبٌؼه ِلوج ٕاذتثا سٍشجه ٍ سبج.

تساذخ ٍٕ ِث تطگصبث ًبولسه = ش٘صولاُ

* ٕصَهآصًاد شّ = ٍتلبع ُّلُک = ذّدٖه )شّ( ٌٖؼه = ُشکً + ّلُک

* ىاصَهآصًاد صا کٗشّ = ِٔجلغلا يه ُّلُک = ذّدٖه )کٗشّ( ٌٖؼه = سٍشجه ٍ سبج + لُّ ک.

* ىاصَهآصًاد ِوّ = ِتلبّغلا ُّلک =ذّدٖه )ِوّ( ٌٖؼه = ِفشؼه + لُّ ک.

3

www.KonkuR.in | سَکٌک تٗبسثٍ

روکنک تیاسبو

www.KonkuR.in

• لؼف بث ِ٘لؼف ِلوج لبح ٍ ذ٘ؼث ٖضبه تسَص ِث لاَوؼه ِ٘وسا ِلوج لبح

لؼف بث ِ٘لؼف ِلوج لبح ٍ ذ٘ؼث ٖضبه تسَص ِث لاَوؼه ِ٘وسا ِلوج لبح ٍ تلبح ذ٘ق تسَص ِث دشفه لبح

ُدبس ٖضبه ٍ ذ٘ؼث ٖضبه اسَص ِث ٖضبه + ذق بث ُاشوّ ِ٘لؼف ِلوج لبح ٍ ٕساشوتسا ٖضبه تسَص ِث عسبضه

سجتٔه ُلجشلا ءبج .دَضٖه ِوجشت »ِک« بٗ »ِک ٖلبحسد« ِولک بث ُاشوّ ِ٘لبح ِلوج ،ِتجلا ذًَضٖه ِوجشت

دشه = بوًّ

ِک٘لبحسد ذهآ دشه = نَّٔ سٓجَتٓٗ لٔجّشلا ءبج .دَث ُدص ذٌخجل ِک ٖلبح سد ذهآ دشه = ٓنَّسٓجَت ذق ٍ لٔجّشلا ٓءبج .ذهآ ىاذٌخ

ذٗذٌخٖه.

ٖضبه تسَص ِث ذضبث عسبضه ِ٘فصٍ ِلوج لؼف ٍ ٖضبه ٖلصا لؼف شگا ٍ ُذض ِوجشت )ِک( بث :ِ٘فصٍ ِلوج

دَضٖه ِوجشت ٕساشوتسا.

دَضٖه ِوجشت )ٖهاضتلا( تسَص ِث ذضبث عسبضه ضً٘ ِ٘فصٍ ِلوج لؼف ٍ عسبضه ،ٖلصا لؼف شگا.

ٖف ُشثکا َّٓٔ .ذًَضٖه ِوجشت ٖل٘ضفت تسَص ِث ل٘ضفت نسا صا سپ ض٘٘وت ًبجلبغ.

ِث ] )ظقف( ِولک ذٗبث ِلوج يٗا ٖلٍ نٌ٘کٖه ِوجشت تجثه تسَص ِث اس ٖفٌه ِلوج نً٘اَتٖه ؽشّفه ٕبٌثتسا سد

تسا يه صا شتبًاد ٍا = بولػً

يک تلع اس بّٖثَخ ظقف = ِتبٌسحلا لاإ تُٕ

لْغَت لا .ذضبث ِتضاد اس [ذکؤه تسَص.

ذّدٖه ،ٕاشث ٍ تلػ ِث ،شعبخ ِث ٕبٌؼه = ِل لَؼفه.

ٖتسَص سد ٍ لػبف لکض ِث ذضبث لػبف لصا سد ِک ٖتسَص سد ٍ ذّدٖه ،تْج صا شظً صا ٕبٌؼه ،لؼف صا سپ ض٘٘وت

شظً صا اس ي٘هص = ًبًَ٘ػ ضسلاا بًشّجٌه .دَوً ِوجشت اس ىآ ىاَتٖه ِث لَؼفه لکض ِث ذضبث )ِث لَؼفه( لصا سد ِک

ن٘تفبکض اس ي٘هص ٕبِّوطچ بٗ ،ن٘تفبکض بِّوطچ.

- ٕاشث ِک ذضبثٖه ٖثشػ سسد نْه ٕبّثحث صا ت٘کشت ٍ ِٗضجت ٍ تلغه کسد ثحجه ذًٌبه ضً٘ تٗشؼت ٍ ِوجشت ثحجه

صا لجق :دَضٖه ِ٘صَت ازل .دساد تسا ُذض ُداد ح٘ضَت ِک صتبکً ٍٕس ضکشوت ٍ تقد ِث صبً٘ ششتط٘ث نْف

.ذٗصادشپث بّتست لح ِث سپس ٍ ِتخَهآ تقد بث اس صتبکً ٍ ذػاَق اذتثا ،ثحجه يٗا ٕبّتست ِث َٖٗگخسبپ

کسد ِٕج٘تً ًٖصتست سد لابث تػشس ٍ ،تسا ت٘قفَه ٕاشث ٖسبسا ضهس تٗشؼت ٍ ِوجشت ٕبّتست لح سد تػشس

ذضبثٖه ثحجه ق٘وػ.

4

www.KonkuR.in | سَکٌک تٗبسثٍ