You are on page 1of 55

Úvodní ýtení pro 7.

G ligu - Podzim 2003


Zdravím všechny fotbalové nezmary i pĜíznivce malého fotbalu na startu sezóny. Jmenuji se Vašek
Mužík a jako vedoucí ligy vás budu informovat o prĤbČhu soutČže. MomentálnČ jsem bez tlf. spojení.
MĤžete mČ nechat vzkaz na komisi 274 822 596 a nebo na email: muzik.v@seznam.cz. Všem týmĤm
pĜeji co nejvíce sportovního štČstí k pĜípadnému postupu, hrajte vždy na vítČzství, ale ne za každou
cenu. Hanspaulku hrajete pro svojí radost a podle toho by mČly zápasy vypadat. Vyvarujte se
nesportovních projevĤ, ke kterým mĤže nČkdy zavdat i rozhodþí, ale uvČdomte si, že rozhodþí
situaci neposoudí správnČ - napĜ. neodpískaný faul þi nesprávnČ urþení autu þi rohu, protože ji
prostČ nevidí. Ale nezapomínejte na to, že rozhodþí je nejvyšším pánem na hĜišti a svým
komentáĜem jej spíše popudíte a z poklidného zápasu udČláte drama, které nakonec Ĝeší STDK.
ýtení budu posílat poštou, týmĤm s pĜístupem na internet mohu na vyžádání posílat ýtení
elektronickou poštou. Dále si budete moci ýtení pĜeþíst tak jako na jaĜe i na www. sportovninoviny.cz.
Ale pokud se chcete ve ýtení kromČ výsledkĤ a jmen stĜelcĤ doþíst i nČco navíc, trvejte na tom,
aby rozhodþí o prĤbČhu zápasu psali komentáĜe, pĜípadnČ napište komentáĜe vlastní. Také
oþekávám spolupráci pĜi zjišĢování chybČjících údajĤ ( napĜ. doplnČní výsledkĤ þi upĜesnČní jmen stĜelcĤ).
Požadované informace mĤžete napsat v zápise následujícího utkání. O dČní v Hanspaulce se dále
doþtete na : www.psmf.cz a nebo na vývČsce v oknČ svazu.
Na registraþní schĤzi jste obdrželi kompletní rozpis ligy a rozpis pískání ( zatím je uveden jen do cca
12.10.) a Hanspaulský gól s bližšími informacemi k soutČži, který na závČr také pĜikládám.

Tolik na úvod a nyní již k naší soutČži :


NejdĜíve trochu statistiky - umístČní mužstev 7. G ligy v historické tabulce k 30.12.2002 :
1 Název mužstva 2 3 4 Výhry Remízy Prohry Skóre Body
201 Dynamit Vršovice 7F / 9 39 429 162 64 203 927: 1060 942
465 Sparta Pankrác B / S 6H / 10 21 226 92 24 110 581: 600 413
618 Spirit bar 7F / 7 14 154 65 21 68 361: 322 274
675 Ministerstvo obrany / P 8J / 2 19 208 85 22 101 537: 589 235
739 AC Terron Bozi B 7H / 7 10 110 43 22 45 222: 234 195
978 Kapr tým 86 B 7G / 7 7 77 29 16 32 189: 166 93
1010 Ukradený širáci /P 8I / 2 6 66 36 9 21 173: 130 81
1110 W.C. BobĜi 7G / 5 3 33 20 3 10 99: 71 67
1250 Šrot FC 7E / 9 3 33 14 5 14 98: 86 38
1337 Ramutant CF /P 8J / 1 4 44 17 5 22 102: 117 39
1513 Banana Chiquita / P 8K / 2 3 33 11 2 20 41: 110 24
1521 CC Praga Calcio / P 8I / 1 2 22 13 2 7 74: 35 22
Legenda: 1 - umístČní v hist. tabulce, 2 - poslední soutČž/umístČní Stav po J 2003 : 3 - odehr.sezóny, 4 -
odehr.zápasy

Barvy dresĤ jednotlivých mužstev :


Název mužstva Barva dresu Náhradní barva dresu Shodné s :
Banana Chiquíta žluté þerné Kapr tým 86 B
W.C. BobĜi oranžovo - þerné
Dynamit Vršovice þerveno - þerné
Kapr tým 86 B žluté
Ministerstvo obrany þerné
CC Praga Calcio modré bílé Sparta Pankrác B, Ukradený širáci
Ramutant CF þervené FC Šrot
Sparta Pankrác B modré žluté Praga Calcio, Ukradený širáci
FC Spirit bar B modré Sparta Pankrác B
Šrot FC þervené žluté Ramutant
AC Terron Bozi B zeleno - bílé fialové
Ukradený širáci modré bílé Praga Calcio, Sparta Pankrác B
Tolik na úvod a nyní již k vlastní soutČži.
SoutČž odstartovala o tomto víkendu neúplným úvodním kolem. Dva zápasy se hrají pozdČji.
Všechny odehrané zápasy skonþily dČlbou bodĤ, stínem kola je udČlená žlutá karta.

PĜehled výsledkĤ 1. kola :

Banana Chiquíta - Ukradený širáci 2:2


W.C. BobĜi - AC Terron Bozi B SO 25.09 15:00 K 2
Dynamit Vršovice - Šrot FC 3:3
Kapr tým 86 B - FC Spirit bar B 1:1
Ministerstvo obrany - Sparta Pankrác B SO 25.09 12:30 PANK 1
CC Praga Calcio - Ramutant CF 2:2

1. kolo :
Banana Chiquíta - Ukradený širáci 2:2 ( 1:2 )
Hráno v sobotu 6.9. na hĜišti NKBE od 11.15 hodin. Rozhodþí Jaroš, Novák z T.M. Chabry 99

Nastoupili - Banana Chiquíta : Kouba (b) - ŠindeláĜ (c), ýáp, Zelenka, BarhoĖ, Mrázek, Jandák
Ukradený širáci : FronČk (b) - Pokorný (c), Havlík, ŠtČpán, Novák, Smolík, Hazlbauer, Pecha,
Kubalík, Bruštík
Branky : Zelenka 1:0 ( 8), Havlík 1:1 (10), Smolík 1:2 (17), BarhoĖ 2:2 (50)
KomentáĜ rozhodþího PČkný zápas s menší pĜevahou hráþĤ hostí, kteĜí však své šance nedokázali
promČnit.

W.C. BobĜi - AC Terron Bozi B SO 25.09 15:00 K 2

Dynamit Vršovice - Šrot FC 3:3 (2:0 )


Hráno v sobotu 6.9. na hĜišti Hagibor 1 od 11.15 hodin. Rozhodþí Vanaþ, Solniþka z Gang Beng

Nastoupili - Dynamit Vršovice : Kuþera (b) - MlynáĜ (c), Kotrþ, ýerný, KnýĜ, Hendrych, Král
Šrot FC: KovaĜík (b) - Adamec M. (c), Vonka, Stolín, AndČra K., Hanka, AndČra P., Konšel,
Adamec B., Marek
Branky : Henrych 1:0 (10), Kotrþ 2:0 (22), Vonka 2:1 (41), Hanka 2:2 (46), ýerný 3:2 (50), Hanka 3:3 (59).
Žlutá karta : KnýĜ ( Dynamit Vršovice) v 9. minutČ - dĤvod není uveden
KomentáĜ rozhodþího chybí.

Kapr tým 86 B - FC Spirit bar B 1:1 (1:0)


Hráno v sobotu 6.9. na hĜišti Karlín 1 od 10.00 hodin. Rozhodþí Tichý T., Tichý M. z Jožin z Bažin

Nastoupili - Kapr tým 86 B : Oršulík (b) - VanČk (c), Hradec, Ouri, Švarc, Hyža, Kopecký, Janoušek,
Zajac, Virag
FC Spirit bar B : Pekárek (b) - Kopecký (c), KĔap P., Vlþek, Maxima, KĖap R., Holubec,
Musílek, Legát
Branky : Ouri 1:0 (25), Maxima 1:1 (37).
Nejlepší hráþi : Oršulík (Kapr tým 86 B) - Maxima (FC Spirit bar B)
KomentáĜ rozhodþího : PČkný fotbal s velkými šancemi na obou stranách.

Ministerstvo obrany - Sparta Pankrác B SO 25.09 12:30 PANK 1


CC Praga Calcio - Ramutant CF 2:2 (0:1)
Hráno v sobotu 6.9 na hĜišti Podvinný mlýn 1 od 10.00 hod. Rozhodþí Martanovský, Hudec z KK Ústavan 01

Nastoupili - CC Praga Calcio : Adámek - start na r.þ. (b) - KoláĜ - start na r.þ. (c), Mikukíþek, Kasík,
Krejþí - start na r.þ., Bárta, Hrych
Ramutant CF: Novák (b) - Opava - start na r.þ. (c), PetĜina, Kleþka F., Kleþka J., Vávra
Branky : Kasík 1:0 (28), Vávra 1:1 (33), Vávra 1:2 (45), Mikulíþek 2:2 (58).
Nejlepší hráþi : Mikulíþek ( CC Praga Calcio) - Kleþka J. ( Ramutant CF)
KomentáĜ rozhodþího : Vyrovnané utkání technicky dobrých mužstev. Oba brankáĜi dobĜe chytali, až
na slabší chvilku brankáĜe Calcia, kdy dostal gól z centru. Hráþi Calcia se však hodnČ hádali, zejména
Kasík svĤj tým moc nepodržel a provokoval i hráþe soupeĜe.

PĜíští program - 2. kolo :


Ukradený širáci - Ramutant CF : SO 13.09 10:00 NKBE
Sparta Pankrác B - CC Praga Calcio : SO 13.09 11:15 PANK 1
FC Spirit bar B - Ministerstvo obrany : SO 13.09 10:00 K1
Šrot FC - Kapr tým 86 B : SO 13.09 15:00 HAGI 1
AC Terron Bozi B - Dynamit Vršovice : SO 13.09 11:15 K5
Banana Chiquíta - W.C. BobĜi : SO 13.09 16:15 KYJE

PĜipomínám mužstvĤm pískání ( 14.09 - 21.09.2003) :


Mužstvo Den Datum ýas HĜištČ
CC Praga Calcio ne 14.09 12:30, 13:45, 15:00 Podvinný mlýn – klec (PODV1)
Ramutant CF ne 14.09 15:00, 16:15, 17:30 Zelená liška (ZL)
Sparta Pankrác B ne 14.09 16:15, 17:30 Angelovova (ANG)
AC Terron Bozi B ne 14.09 10:00, 11:15 AFK Karlín (K2)
W.C. BobĜi ne 21.09 12:30, 13:45 Nové Kbely (NKBE)
Sparta Pankrác B ne 21.09 16:15, 17:30 Angelovova (ANG)
Pozor: Tyto rozpisy jsou informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

Ahoj V.M.
Hanspaulský gól rok 2003 / 2
Vážení sportovní pĜátelé,
v sobotu 30.srpna zaþne 63.sezóna Hanspaulské ligy. Informace z této tiskoviny PSMF, dále SoutČžní
Ĝád a Pravidla malého fotbalu 5+1, jsou povinni znát všichni úþastníci soutČže.
Dnes zástupci týmĤ obdrželi rozpisy utkání a z druhé strany pískání. Znovu upozorĖujeme, že si musíte
proþíst celý utkání, protože rozhodující jsou uvedená data a ne kola, do kterých jsou utkání
nalosována.
KromČ termínĤ utkání najdete v rozpisech také barvy dresĤ úþastníkĤ skupiny. PĜipomínáme, že
podle SoutČžního Ĝádu, se musí pĜizpĤsobit v pĜípadČ shody dresĤ tým, který je v rozpisu utkání (neplést
se „Zápisem o utkání“) uveden jako druhý.

Systém soutČže HL, poþty postupujících a sestupujících najdete v následující tabulce:

Poþet
Liga skupin postupujících sestupujících
1. 1 - dva
2. 2 jeden dva
3. 4 jeden tĜi
4. 6 dva tĜi
5. 9 dva tĜi
6. 12 první 2 a tĜi nejlepší ze 3.míst tĜi
7. 12 tĜi tĜi
8. 21 vítČz a 15 nejlepších ze 2.míst -

HL má 67 skupin po 12 týmech, což je celkem 804 týmĤ. Do soutČže nastoupí 30 nových týmĤ, ale
oproti jaru ubylo 12 týmĤ, protože Ĝada týmĤ z osmých lig byla vylouþena za neodpískání utkání. Na
tuto možnost byly v HG þíslo 1 upozornČni, ale pĜesto si tuto povinnost nesplnily.

OdmČny pro nejlepší týmy (þástky v Kþ):

Liga 1.místo 2.místo 3.místo


1. 1.500,- 1.200,- 1.000,-
2. 1.200,- 1.000,- 900,-
3. 1.000,- 900,- 800,-
4. 900,- 800,- 700,-
5. 800,- 700,- 600,-
6. 700,- 600,- 500,-
7. 600,- 500,- 400,-
8. 500,- 400,- 300,-

Hanspaulská liga se nadále Ĝídí SoutČžním Ĝádem z r. 1998 a hraje se podle Pravidel HL, které jsou
souþástí stejné publikace. Neznalost tČchto dokumentĤ je jednou z hlavních pĜíþin mnoha "nedorozumČní",
která na hĜištích mezi hráþi, týmy a rozhodþími vznikají. .
K problémĤm HL patĜí mj. rozhodþí a jejich pĜístup k Ĝízení zápasĤ. NČkdy jsou všichni spokojeni, nČkdy se
o rušný prĤbČh utkání postarají hráþi, jindy to zkazí rozhodþí neznalostí Pravidel. Mnozí z Vás, ve snaze o
zlepšení, volají po zavedení profesionálních rozhodþích, kteĜí pískají vČtšinu utkání první ligy. ÚroveĖ jejich
pískání je vyšší než u laikĤ, ale i tak došlo v 1.lize k inzultaci strþením resp. udeĜením. Možná rozhodli
špatnČ, ale reakce hráþĤ byla neadekvátní. Jsou snad hrubé urážky, vyhrožování nebo dokonce fyzické
napadení správnou reakcí? STDK udČlila za toto v jarní sezónČ trest zastavení þinnosti na tĜi roky
nepodmínČnČ a tým, z nČhož je hráþ, byl potrestán odeþtením bodĤ. Naprosto zbyteþné je pĜeškrtávání
(zamazávání) napsaných údajĤ v zápise o utkání, zvláštČ karet, pĜípadnČ pĜepsání zápisu!
Poznámka k PravidlĤm: už od poloviny roku 1998 mĤže být dosaženo branky pĜímo z výkopu ze
stĜedu hĜištČ a také z kopu od branky. PĜímo = bez dalšího doteku spoluhráþe nebo protihráþe. Je
neuvČĜitelné a smutné, kolik hráþĤ a tedy i rozhodþích, toto pravidlo nezná a ignoruje jej !!!
Za nedelegování hlavního rozhodþího jsou tyto postihy:

neodpískání 1. utkání : odeþet 2 bodĤ a pokuta 200,- Kþ


neodpískání 2. utkání : celkový odeþet 6 bodĤ a celková pokuta 600,- Kþ
neodpískání 3. utkání : celkový odeþet 10 bodĤ a celková pokuta 1.200,- Kþ
neodpískání 4. utkání : vylouþení z probíhající soutČže a celková pokuta 2.200,- Kþ

Tyto sankce se možná zdají nČkomu vysoké, nČkomu nízké, ale lepší možnost zatím neznáme. Kdyby
nebyly odeþítány body, tak by nepískal snad nikdo! Proto upozorĖujeme zvláštČ týmy z 8.lig, že do této
sezóny nebylo zaĜazena pĜes 20 týmĤ, které na JaĜe 2003 8.ligu hrály a neodpískaly nČkterá urþená utkání.
Pro pĜíští sezónu bude sankce stejná, proto si odpískání utkání dobĜe ohlídejte. Výbor uvažuje ve
výjimeþných pĜípadech o stejné sankci i pro týmy z vyšších lig!
Trochu jiná je situace pĜi pískání první HL, na kterou chodí nČkdy delegovaní rozhodþí z PSMF. Zástupci
týmĤ, které jsou na tato utkání delegovány rozpisem, pak plní funkci pomezních rozhodþích.

Odpískáním blokĤ utkání však rozhodþím povinnost ještČ nekonþí, musí totiž ještČ napsat krátký komentáĜ
k prĤbČhu jednotlivých utkání a také "Zápis(y) o utkání" vþas odevzdat.
Zápisy musí být doruþeny do nejbližšího prvního pracovního dne v týdnu po utkání (tj. pondČlí) do 19
hodin a to buć osobnČ v úĜedních hodinách na sekretariát nebo faxem na þíslo 274822596, originál je nutné
odevzdat do 14 dnĤ nebo do nČkteré z tzv. centrálních schránek.

UmístČní centrálních schránek:


- Praha 10, U Nových vil 26 - oznaþená schránka na dopisy na levé stranČ chodby, pĜed dveĜmi
sekretariátu PSMF. PĜístup jen ve všední dny do cca 19 hodin !!!
- Praha 10, hĜ. Hagibor, zápisy mĤžete nechávat u vrátného v pĜízemí haly TJ Bohemians
- Praha 8, hĜ. AFK Karlín, kantýna. PĜístup jen v dobČ utkání !!!
- Praha 3, hĜ. Pražaþka, vpravo za dveĜmi do chodby pĜed Little restaurantem. PĜístup jen v dobČ utkání !!!

JeštČ upozorĖujeme, že zápisy vhazujete do centrálních schránek na vlastní nebezpeþí, pĜi pĜípadných
reklamacích jsou brána v potaz jen potvrzení, která si v sekretariátu mĤžete nechat vystavit pĜi doruþení v
úĜedních hodinách.

Sekretariát PSMF (Praha 10, U Nových vil 26, telefon 274822596) má úĜední hodiny v sezónČ jen první
pracovní den v týdnu a to od 10 do 19 hodin. Mimo uvedenou dobu nemohou být žádné žádosti
vyĜizovány! UpozorĖujeme, že k zaregistrování nového hráþe je nutné pĜinést OP, pas nebo velice
dobrou kopií, jednu aktuální fotografii pasového formátu a poplatek 50,- Kþ. PĜestup je za 100,- Kþ.
PĜedsedou výboru PSMF je Antonín Herzog , þleny jsou Ing.Trunc, Mgr.Havlíþek, Valent a Filip.
SportovnČ-technická a disciplinární komise (STDK) zasedá každý druhý pracovní den v týdnu od 19 hodin na
sekretariátu PSMF. Vylouþený hráþ má právo se jednání zúþastnit, dostavit se musí vždy, je-li STDK hráþ
pĜedvolán nebo pokud pĜi konfrontaci neprokázal svoji totožnost. PĜedsedou komise je Ing.Kout, þleny jsou
pp. Filip (1.místopĜedseda), Hopfinger (2.místopĜedseda), Ing.Mecner, Herzog, Horn, Suhrada a Kuzjatin.
STDK je usnášeníschopná za úþasti þtyĜ svých þlenĤ, pĜítomen musí být pĜedseda nebo jeden
z místopĜedsedĤ.
Výsledky utkání, stĜelce branek, komentáĜe rozhodþích, tabulky skupin budou rozesílat þlenové Komise
malého fotbalu (KMF), kteĜí povedou jednotlivé ligy a budou psát tzv. "ýtení pro…". ZájemcĤ o tuto þinnost je
zase o nČco ménČ, takže nČkteré skupiny zĤstávají volné a týmy þekají na zmiĖované ýtení marnČ. Pokud
máte zájem s PSMF takto spolupracovat, ideální je mít PC a pĜístup k internetu, informujte se na PSMF. Na
kvalitČ a aktuálnosti zasílání "ýtení pro …“ pak závisí výše odmČny (600,- až 1.500,-Kþ za jednu ligu a
sezónu).
VývČska PSMF je umístČna jen v oknČ sekretariátu a ve stĜedu jsou na ni vyvČšovány tabulky soutČží,
verdikty STDK a další dĤležitá sdČlení. Internetová adresa PSMF je www.psmf.cz. V úterý odpoledne by tam
mČly být výsledky a tabulky z uplynulém týdnu. Zápisy se odevzdávají do pondČlního veþera, pak se nČkolik
hodin vyhodnocují, takže to skuteþnČ dĜíve než v úterý odpoledne zveĜejnit nelze.
Pokud jste tak neuþinili, navštivte stránku www.sportovninoviny.cz. Najdete nejen výsledky a tabulky,
ale máte možnost informace ovlivĖovat pĜidáváním výsledkĤ, referáty o utkání atd. Více najdete
bČhem záĜí na zmínČné adrese.
E-mailové adresy pro kontakt s PSMF pĜíp. STDK jsou tyto: psmf@psmf.cz a.stdk@psmf.cz. Máte li nČjaké
dotazy, tak se dostavte v úĜedních hodinách, volejte, faxujte, e-mailujte.
PĜíjemné zážitky pĜi hraní Hanspaulské ligy pĜejí za sekretariát PSMF jeho pracovníci:
Antonín Herzog, Karel Filip, ZdenČk Hopfinger, Martin Valent
Seznam hĜišĢ (k 30.8.2003)

ANG (Angelovova) - hĜištČ ZŠ v Praze 4 , ModĜany. Tram 3,17 do koneþné st. Nad Roklí, odtud pĜejít silnici a
dolĤ podél lesa až ke škole, hĜ. je vpravo.

ARIT (Aritma) - hĜ. SK Aritma v Praze 6, Vokovice. Z Dejvické (metroA) tram 20,26 do st. Nádraží
Veleslavín, pak vpravo kolem školy, ul. Na Luzích cca 300m a vlevo do ul.V StĜedu, která vede ke vchodu.

CIS 1,2 (CísaĜská louka) - hĜ. v areálu SK Radlice v Praze 5, CísaĜská louka. Ze st. Zlíchov - lihovar k
benz.pumpČ, po mĤstku na ostrov a pak až ke hĜišti. PČšky cca 10 minut!
ý. 1 je pĜed fotbalovým hĜištČm, þ. 2 je až za ním.

FINGE (Fingerova) – hĜ. ZŠ v Praze 5. PČšky (cca 5 minut) ze stanic metra B Nové Butovice nebo HĤrka.

HAGI 1,2,3,4,5 (Hagibor) – þ. 1 - 3 jsou škvárová hĜ. v areálu TJ Bohemians, Praha 3, Izraelská ul.. Ze
Želivského (metro A) cca 500m kolem zdi židovského hĜbitova až k hale TJ, pod kterou jsou hĜištČ.
ý.1 je nejblíže k hale, þ.3 je nejvzdálenČjší. ý. 4 je na zbylé ploše travnatého hĜištČ, þ.5 vlevo pĜi pohledu od
haly. Šatny v hale.

HRD 1,2 (HrdloĜezy) – hĜištČ v Praze 9, HrdloĜezy. Ze Skalky (metro A) busy 177 a 195 do st. Pod Táborem
nebo z koneþné zastávky tramvají 1,9,16 Spojovací jednu stanici busem do téže stanice. Odtud pČšky asi
200 m po ulici ýeskobrodské smČrem z centra. Areál je po levé stranČ hned u silnice. ý. 1 je na trávČ blíž ke
kabinám, které jsou v hospodČ u hĜištČ. Parkujte jen na bývalém pískovém hĜišti u hlavní silnice!

JAH (Jahodová) - hĜištČ ZŠ v Praze 10, Zahradní mČsto. Ze Skalky (metro A) busem 195 nebo ze Strašnické
(metro A) busem 224 k prodejnČ Julius Meinl a odtud projít prĤchodem v panelovém domČ, areál ZŠ je už
vidČt.

JUNI 1,2 (Junior) - hĜ. Junioru Praha, Praha 10. Ze Strašnické(metro A) ul. V Olšinách smČrem z Prahy, po
cca 600 m uvidíte hĜištČ nalevo. ý. 1 je blíže šatnám.

K 1,2,3,4,5,6,7 (AFK Karlín) - hĜ. v areálu AFK, Praha 8, Maniny. Z KĜižíkové (metro B) pČšky do st.Urxova,
vlevo pĜes silnici a po panelové stezce k ubytovnám. HĜ. þ.1,2,3 jsou pĜed vchody do kabin, þ.1 je nejblíže
Sokolovské ul. þ.3 je nejdále. ý. 4 – 6 jsou na hĜišti vlevo za vchodem, þ. 4 je nejblíže Sokolovské atd. ý.
7 je na hĜišti vpravo za vchodem (tráva).

KLESU (K Lesu) - hĜ. ZŠ v Praze 4, Kamýk. Z Kaþerova (metro C) busy 182,189 do st. Cílkova, pĜejít silnici
do Cílkovy ul., kterou pĤjdete až na konec, pak vpravo do Šatrovy ul. a až k lesíku, kde je vchod do areálu
ZŠ.

KYJE (Kyje) – fotb. HĜištČ v Praze 9, Kyje. Metrem B do st. Rajská zahrada a odtud dolĤ Broumarskou ul. ke
Kyjskému rybníku (cca 5 minut). Rybník je vidČt vpravo, hĜištČ je vlevo od silnice.

LASKO (Láskova) - veĜejné hĜištČ v Praze 4, Chodov. Z Chodova (metro C) Roztylskou ul. cca 400 m a
vpravo do Láskovy ulice. HĜištČ je v areálu základní a mateĜské školy.

MET8 (Meteor 8) – hĜ. v Praze 8. Z Palmovky (metro B) stanici tram 24 smČr Bulovka, pak vlevo do areálu
Meteoru 8. Do 15.9. se hraje na škváĜe, pak na hĜ. s umČlým povrchem a osvČtlením, které je vzadu
v areálu u restaurace.

MOT 1,2 (Motol) - hĜištČ FK Motol v Praze 5. Od AndČla (metro B) tram 9,10 do st. Poštovka, vchod je
z PlzeĖské ul. po levé stranČ po cca 150 m chĤze po smČru jízdy. HĜištČ þíslo 1 je blíže kabinám.

NKBE (Kbely) - hĜ. v areálu Spartaku Kbely. Z Palmovky (metro B) busy 185,259 do st. HuntíĜovská, pĜes
silnici a podél ohrady závodu PAL projít po betonových pĜekladech k areálu Spartaku Kbely.

PANK 1,2 (Pankrác) - fotbalové hĜ. TJ Pankrác, Praha 4. Z Pankráce (metro C) jednu st. busem 188, za ZŠ
vpravo do ulice Družstevní ochoz a pak nahoru ke hĜištím TJ. ýíslo 1 je blíže kabinám.
PERT (Pertoldova) - hĜ. ZŠ V Praze 4, ModĜany. Ze Smíchovského nádraží (metro B) busem 253 nebo
z Kaþerova (metroC) busem 139 do st.Pavelkova, vlevo pĜes silnici a smČrem k lesu k ZŠ, hĜištČ je za ZŠ.

PODVI 1,2 (Podvinný mlýn) - hĜ. v ul.Podvinný mlýn, Praha 9. Tram 8, 19 ke Kulturnímu stĜedisku Gong nebo
pČšky od metra B ýeskomoravská. HĜ. þ. 1 je v areálu vlevo od kabin v tzv. kleci, þ. 2 je vpravo od
kabin na škváĜe.

P 1,2,3 (Pražaþka) - hĜištČ ve sportovním areálu Pražaþka, Praha 3. Tram 1, 9, 16 do st.Vápenka a vlevo je
vidČt vchod. HĜ. þ.1 nejblíže kabinám, þ.3 nejdále.

RIEG (Riegrovy sady) – areál Sokola Královské Vinohrady v Praze 2. Ze metra A,C Muzeum tram þ.11
k Vinohradské tržnici a pak vlevo. Vchod je z Polské ul., jdČte kolem haly a za ní nahoĜe je hĜištČ.

S 1,2 (Slavoj Suchdol) - fotbalové hĜištČ v Praze 6 Suchdolské ulici. Busy 107, 147 z Dejvické (metro A) do
stanice Internacionální. ýíslo 1 je blíže kabinám.

SLAV 1,2 (Slavia Praha) – atletický stadion Slavie. Vstup vedle haly Slavie z Kubánského námČstí, kam jezdí
tramvaje 7,19 ze Strašnické, metro A. ýíslo 1 je blíže Vršovické ulici.

SMOLK (Smolkova) - hĜ. ZŠ Smolkova v Praze 4, Libuš. Z Kaþerova (metro C) busem 215 na koneþnou
nebo od metra B Smíchovské nádraží busem 198 do st. Pavlíkova a pak asi 100 m po smČru jízdy a vpravo
je ZŠ.

STOD (StodĤlky) – pískové hĜ. v areálu TJ Sokol StodĤlky. Od metra B StodĤlky ul. Flöglovou a Kuncovou až
ke vchodu do areálu, cesta pČšky trvá cca 5 min. HĜ. je za vzdálenČjší fotbalovou brankou.

U.S. (Uhelné sklady) - hĜ. v areálu US, Praha 5, KošíĜe. Busem 123 do ul. V Cibulkách, hĜ. je nahoĜe nad
travnatým hĜištČm.

VIKT8 (Viktorie 8) – staré fotbalové hĜ. TJ Viktorie Praha 8 v Praze 8. Tram 10,17,24 do st.Ládví, po cca 100
m doprava do Davídkovy ul., po cca 200 m vpravo ul. Nad Novou Libní až ke hĜišti.

ZAKOS (Zákostelní) - hĜ. v areálu Sokola Vysoþany na rohu Zákostelní a Novoškolské ul. v Praze 9.
Z Vysoþanské, metro B pĜes park do Špitálské ulice a pak vpravo do Zákostelní.
HĜištČ s um. povrchem a osvČtlením! Vstup možný v kopaþkách s vylisovanými kolíky.

ZAMO 1,2 (Za Mosty) - hĜ. v areálu TJ Spartak HrdloĜezy v Praze 9. Ze Skalky (metro A) busy 177 a 195 do
st. Pod Táborem nebo z koneþné zastávky tramvají 1,9,16 Spojovací jednu stanici busem do téže stanice.
Odtud pČšky asi 200 m po ulici ýeskobrodské smČrem z centra, pak ulicí Za Mosty, hĜ. po cca 500 m
vlevo. ý. 1 blíže kabinám. NepleĢte si s hĜištČm HRD 1,2, které je v areálu Váhostavu hned u
ýeskobrodské.

ZARUB (Zárubova) – hĜ. ZS, Praha 4, Lhotka. Busy 139,205, 182,189 do st. SídlištČ Lhotka. Areál ZŠ je asi
100 m od OBI. HĜištČ s umČlou trávou prosypané pískem. Vstup možný i v kopaþkách s lisovanými špunty.

ZL (Zelená liška) - hĜ. TJ Zelená liška v Praze 4, Krþ, ulice Na Strži. Z Pankráce (metro C) cca 70 m smČr
BudČjovická, pak doprava do ulice Na Strži, hĜištČ je po cca 300 m vlevo.
7. Liga - Skupina G
1. Banana Chiquíta 2. W.C. BobĜi 3. Dynamit Vršovice 4. Kapr tým 86 B
5. Ministerstvo obrany 6. CC Praga Calcio 7. CF Ramutant 8. Sparta Pankrác B
9. FC Spirit bar B 10. FC Šrot 11. AC Terron Bozi B 12. Ukradený širáci
1. KOLO
Banana Chiquíta - Ukradený širáci : SO 06.09 11:15 NKBE
W.C. BobĜi - AC Terron Bozi B : SO 25.10 15:00 K2
Dynamit Vršovice - FC Šrot : SO 06.09 11:15 HAGI 1
Kapr tým 86 B - FC Spirit bar B : SO 06.09 10:00 K1
Ministerstvo obrany - Sparta Pankrác B : SO 25.10 12:30 PANK 1
CC Praga Calcio - CF Ramutant : SO 06.09 10:00 PODV 1

2. KOLO
Ukradený širáci - CF Ramutant : SO 13.09 10:00 NKBE
Sparta Pankrác B - CC Praga Calcio : SO 13.09 11:15 PANK 1
FC Spirit bar B - Ministerstvo obrany : SO 13.09 10:00 K1
FC Šrot - Kapr tým 86 B : SO 13.09 15:00 HAGI 1
AC Terron Bozi B - Dynamit Vršovice : SO 13.09 11:15 K5
Banana Chiquíta - W.C. BobĜi : SO 13.09 16:15 KYJE

3. KOLO
W.C. BobĜi - Ukradený širáci : SO 20.09 16:15 KYJE
Dynamit Vršovice - Banana Chiquíta : SO 20.09 08:45 P1
Kapr tým 86 B - AC Terron Bozi B : SO 20.09 15:00 KYJE
Ministerstvo obrany - FC Šrot : SO 20.09 12:30 HAGI 1
CC Praga Calcio - FC Spirit bar B : SO 20.09 10:00 K1
CF Ramutant - Sparta Pankrác B : SO 20.09 10:00 PANK 2

4. KOLO
Ukradený širáci - Sparta Pankrác B : SO 27.09 11:15 NKBE
FC Spirit bar B - CF Ramutant : SO 27.09 10:00 K1
FC Šrot - CC Praga Calcio : SO 27.09 12:30 HAGI 2
AC Terron Bozi B - Ministerstvo obrany : SO 27.09 11:15 K2
Banana Chiquíta - Kapr tým 86 B : SO 27.09 11:15 PODV 2
W.C. BobĜi - Dynamit Vršovice : SO 27.09 16:15 KYJE

5. KOLO
Dynamit Vršovice - Ukradený širáci : SO 04.10 11:15 NKBE
Kapr tým 86 B - W.C. BobĜi : SO 04.10 16:15 KYJE
Ministerstvo obrany - Banana Chiquíta : SO 04.10 10:00 PERT
CC Praga Calcio - AC Terron Bozi B : SO 04.10 11:15 K4
CF Ramutant - FC Šrot : SO 04.10 10:00 K6
Sparta Pankrác B - FC Spirit bar B : SO 04.10 10:00 K1

6. KOLO
Ukradený širáci - FC Spirit bar B : SO 11.10 10:00 K1
Šrot FC - Sparta Pankrác B : SO 11.10 12:30 HAGI 3
AC Terron Bozi B - CF Ramutant : SO 11.10 11:15 PODV 2
Banana Chiquíta - CC Praga Calcio : SO 11.10 11:15 P2
BobĜi W.C. - Ministerstvo obrany : SO 11.10 16:15 KYJE
Dynamit Vršovice - Kapr tým 86 B : SO 11.10 15:00 KYJE
7. KOLO
Kapr tým 86 B - Ukradený širáci : SO 18.10 12:30 NKBE
Ministerstvo obrany - Dynamit Vršovice : SO 18.10 10:00 CIS 2
CC Praga Calcio - W.C. BobĜi : SO 18.10 15:00 PODV 1
CF Ramutant - Banana Chiquíta : SO 18.10 11:15 PODV 2
Sparta Pankrác B - AC Terron Bozi B : SO 18.10 15:00 PANK 2
FC Spirit bar B - FC Šrot : SO 18.10 10:00 K1

8 KOLO
Ukradený širáci - FC Šrot : SO 01.11 12:30 HAGI 1
AC Terron Bozi B - FC Spirit bar B : SO 01.11 10:00 K1
Banana Chiquíta - Sparta Pankrác B : SO 01.11 11:15 ANG
W.C. BobĜi - CF Ramutant : SO 01.11 15:00 KYJE
Dynamit Vršovice - CC Praga Calcio : SO 01.11 10:00 CIS 2
Kapr tým 86 B - Ministerstvo obrany : SO 01.11 13:45 KYJE

9. KOLO
Ministerstvo obrany - Ukradený širáci : SO 08.11 10:00 PODV 2
CC Praga Calcio - Kapr tým 86 B : SO 08.11 13:45 KYJE
CF Ramutant - Dynamit Vršovice : SO 08.11 08:45 CIS 1
Sparta Pankrác B - W.C. BobĜi : SO 08.11 15:00 KYJE
FC Spirit bar B - Banana Chiquíta : SO 08.11 10:00 K1
FC Šrot - AC Terron Bozi B : SO 08.11 12:30 K4

10. KOLO
Ukradený širáci - AC Terron Bozi B : SO 22.11 08:45 NKBE
Banana Chiquíta - FC Šrot : SO 22.11 11:15 K2
W.C. BobĜi - FC Spirit bar B : SO 22.11 15:00 KYJE
Dynamit Vršovice - Sparta Pankrác B : SO 22.11 11:15 CIS 1
Kapr tým 86 B - CF Ramutant : SO 22.11 11:15 PODV 1
Ministerstvo obrany - CC Praga Calcio : SO 22.11 10:00 CIS 1

11. KOLO
CC Praga Calcio - Ukradený širáci : SO 06.12 10:00 VIKT8
CF Ramutant - Ministerstvo obrany : SO 06.12 10:00 PERT
Sparta Pankrác B - Kapr tým 86 B : SO 06.12 10:00 SMOLK
FC Spirit bar B - Dynamit Vršovice : SO 06.12 10:00 K1
FC Šrot - W.C. BobĜi : SO 06.12 10:00 K LESU
AC Terron Bozi B - Banana Chiquíta : SO 06.12 10:00 K5
7. G Liga – rozpis pískání
Mužstvo Den Datum ýas HĜištČ
CC Praga Calcio ne 14.09 12:30, 13:45, 15:00 Podvinný mlýn – klec (PODV1)
Ramutant CF ne 14.09 15:00, 16:15, 17:30 Zelená liška (ZL)
Sparta Pankrác B ne 14.09 16:15, 17:30 Angelovova (ANG)
AC Terron Bozi B ne 14.09 10:00, 11:15 AFK Karlín (K2)
W.C. BobĜi ne 21.09 12:30, 13:45 Nové Kbely (NKBE)
Sparta Pankrác B ne 21.09 16:15, 17:30 Angelovova (ANG)
Ministerstvo obrany ne 28.09 11:15, 12:30, 13:45, Císarská Louka (CIS1)
15:00, 16:15, 17:30
CC Praga Calcio ne 28.09 11:15, 12:30, 13:45 Podvinný mlýn – klec (PODV1)
Ramutant CF ne 28.09 10:00, 11:15, 12:30 HrdloĜezy (HRD1)
Sparta Pankrác B ne 28.09 13:45, 15:00 Angelovova (ANG)
FC Spirit bar A ne 28.09 11:15, 12:30, 13:45 AFK Karlín (K3)
Banana Chiquíta ne 28.09 10:00, 11:15, 12:30 Pankrác (PANK2)
AC Terron Bozi B ne 28.09 16:15, 17:30 AFK Karlín (K5)
Banana Chiquíta ne 05.10 11:15, 12:30, 13:45 Zelená liška (ZL)
Dynamit Vršovice ne 05.10 11:15, 12:30, 13:45 CísaĜská Louka (CIS2)
Kapr tým 86 B ne 05.10 08:45, 10:00, 11:15 Nové Kbely (NKBE)
FC Spirit bar A ne 05.10 13:45, 15:00, 16:15 AFK Karlín (K5)
Šrot FC ne 05.10 08:45, 10:00, 11:15 Hagibor (HAGI2)
Ukradený širáci ne 05.10 12:30, 13:45 Nové Kbely (NKBE)
W.C. BobĜi ne 12.10 15:00, 16:15 AFK Karlín (K7)
Dynamit Vršovice ne 12.10 11:15, 12:30, 13:45 Císarská Louka (CIS1)
Šrot FC ne 12.10 08:45, 10:00, 11:15 Hagibor (HAGI2)
AC Terron Bozi B ne 12.10 12:30, 13:45 Slavoj Suchdol (S2)
Ukradený širáci ne 12.10 11:15, 12:30 AFK Karlín (K2)
W.C. BobĜi ne 19.10 11:15, 12:30 HrdloĜezy (HRD1)
Kapr tým 86 B ne 19.10 10:00, 11:15, 12:30 Podvinný mlýn – klec (PODV1)
Ukradený širáci ne 19.10 11:15, 12:30 Nové Kbely (NKBE)
Druhé ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
Tento týden jste na ýtení þekali marnČ, protože jsem byl v nemocnici. Na víkend jsem dostal
propusku a proto posílám ýtení.

Liga pokraþovala dalším kolem a již nabírá tu správnou provozní teplotu. Tabulku odehraných
zápasĤ však zkreslují dosud nesehraných utkání. Po druhém odehraném kole je ještČ brzo na
hodnocení.

Oprava termínu zápasĤ 1. kola :


BobĜi W.C. - AC Terron Bozi B : SO 25.10 15:00 K2
Ministerstvo obrany - Sparta Pankrác B : SO 25.10 12:30 PANK1

PĜehled výsledkĤ 2. kola :


Ukradený širáci - Ramutant CF 2:4
Sparta Pankrác B - CC Praga Calcio 4:4
FC Spirit bar B - Ministerstvo obrany 0:3
Šrot FC - Kapr tým 86 B 0:1
AC Terron Bozi B - Dynamit Vršovice 1:1
Banana Chiquíta - W.C. BobĜi 2:5

Tabulka odehraných zápasĤ


PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B. StĜelci
1. Ramutant CF 2 1 1 0 6:4 3 4 – Vávra, 2 – Kleþka J.
2. Kapr tým 86 B 2 1 1 0 2:1 3 1 – VanČk, Ouri
3. W.C. BobĜi 1 1 0 0 5:2 2 2 – Abdúl, Jelínek, 1 – Kubík
4. Ministerstvo obrany 1 1 0 0 3:0 2 2 – Sobota M., 1 – Rakušan
5. CC Praga Calcio 2 0 2 0 6:6 2 3 – Hrych, 2 – Vávra, 1 – Gasparoviþ
6. Dynamit Vršovice 2 0 2 0 4:4 2 1 – Danda, Henrych, Kotrþ, ýerný
7. Sparta Pankrác B 1 0 1 0 4:4 1 2 – Pelc, 1 – Vlþek, KoĜínek
8. AC Terron Bozi B 1 0 1 0 1:1 1 1 – Unger
9. Šrot FC 2 0 1 1 3:4 1 2 – Hanka, 1 - Vonka
10. Ukradený širáci 2 0 1 1 4:6 1 1 – Pecha, Hazlbauer, Havlík, Smolík
11. Banana Chiquíta 2 0 1 1 4:7 1 2 – BartoĖ, 1 – ŠindeláĜ J., Zelenka
12. FC Spirit bar B 2 0 1 1 1:4 1 1 – Maxima

2. kolo :
Ukradený širáci - Ramutant CF 2:4 (1:2)
Hráno v sobotu 13.9 NKBE. od 10.00 hodin. Rozhodþí Kuþera, Huliþka z New Jersey Devils „B“

Nastoupili - Ukradený širáci : FronČk (b) - Pokorný (c), ŠtČpán, Havlík, Kubalík, Beneš, Smolík, ŠindeláĜ,
Hazlbauer, Pecha, Hulín
Ramutant CF: Novák (b) - Kleþka F. (c), PetĜina, Opava, Kleþka J., Houser, Vávra
Branky : Vávra 0:1 (17), Kleþka J. 0:2 (28), Pecha 1:2 (29), Hazlbauer 2:2 (33), Kleþka J. 2:3 (55),
Vávra 2:4 (57).
Nejlepší hráþi : Pecha (Ukradený širáci) - Kleþka F. (Ramutant CF)
Žluté karty: Smolík v 15.minutČ za faul zezadu a Pecha v 40. minutČ za držení za dres (oba Ukradený širáci)
KomentáĜ rozhodþího : V úvodu trochu ostĜejší utkání uklidnila žlutá karta domácím. Tým Ramutant
CF
se ujal vedení, ale utkání si zbyteþnými góly zbyteþnČ zkomplikoval. ZávČr mu ale vyšel dokonale.
Sparta Pankrác B - CC Praga Calcio 4:4 (0:3)
Hráno v sobotu 13.9. na hĜišti Pankrác 1 od 11:15 hodin. Rozhodþí Hudec, Lenský z Real Sharks

Nastoupili - Sparta Pankrác B : Kraus (b) - Houdek (c), KoĜínek, Vlþek, Fiala, Pelc, Hlubuþek
CC Praga Calcio: Burian (b) – Gasparoviþ (c), KoláĜ, Bárta, Hrych, Krejþí - všichni start na r.þ.
Branky : Hrych 0:1 ( 5), Hrych 0:2 (15), Gasparoviþ 0:3 (17), Pelc 1:3 (35), Pelc 2:3 (42),
Vlþek 3:3 (43), KoĜínek 4:3 (46), Hryc 4:4 (47).
Nejlepší hráþi : KoĜínek (Sparta Pankrác B) - Hryc (CC Praga Calcio)
KomentáĜ rozhodþího : Aþ hosté hráli 2.poloþas oslabeni o jednoho hráþe, v 1.poloþase si vytvoĜili
dostateþný náskok a vybojovali remízu 4:4.

FC Spirit bar A - Ministerstvo obrany 0:3 (0:0)


Hráno v sobotu 13.9. na hĜišti Karlín 1 od 10.00 hodin. Rozhodþí Cína V., Cína M. z Blesk VK „B“

Nastoupili - FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) - Kopecký (c), Legát, Musílek, Holubec, Maxima,
KĖap R., Vlþek, KĔap P., Pekárek P.
Ministerstvo obrany : Hendrych M. (b) - Hendrych K. (c), Jindra, Sobota M., Rakušan,
Chotaš, Sobota L., Ohrada
Branky : Rakušan 0:1 (35), Sobota M. 0:2 (42), Sobota M. 0:3 (50).
Nejlepší hráþi : Maxima (FC Spirit bar B) - Sobota M. (Ministerstvo obrany)
KomentáĜ rozhodþího : V první pĤli mČli více ze hry hráþi Spirit baru, avšak chybČlo jim gólové
zakonþení. Skóre zápasu nakonec otevĜel po odraženém míþi hráþ Min.obrany Rakušan. Spirit bar i
poté nemohl najít recept na pĜekonání obrany marnČ. Nakonec opČt skórovali hráþi Min.obrany.
NejdĜíve se pČknČ trefil nádhernČ pod bĜevno Sobota M. a tentýž hráþ potvrdil brankou po brejku
vítČzství svého týmu.

Šrot FC - Kapr tým 86 B 0:1 (0:0)


Hráno v sobotu 13. 9. na hĜišti Hagibor 1 od 15:00 hodin.
Rozhodþí nepĜišel a proto po dohodČ obou týmĤ zápas odpískal Adamec B. z Šrot FC.

Nastoupili - Šrot FC: KovaĜík (b) - Marek (c), AndČra K., AndČra P., Konšel, Mrázek - start na r.þ., Vinický
Kapr tým 86 B : Oršulík (b) - VanČk (c), Kopecký,Virag,Hyža,Švarc,Ouri,Adášek - start na r.þ.
Branka : VanČk 0:1 (42).
KomentáĜ rozhodþího chybí.

AC Terron Bozi B - Dynamit Vršovice 1:1 (1:0)


Hráno v sobotu 13. 9. na hĜišti Karlín 5 od 11:15 hodin. Rozhodþí KoláĜ, Budínský z Jednota Košík

Nastoupili - AC Terron Bozi B : PetĜík (b) - Jandera (c), OndĜejovský, Nový, Šebek, Toninger, KrþmáĜ,
Swider, Unger.
Dynamit Vršovice: Kuþera (b) - MlynáĜ (c), KnýĜ,Kotrþ,Danda,Král,Tvendrych - všichni start na r.þ.
Branky : Unger 1:0 (26), Danda 1:1 (60).
Nejlepší hráþi : Šebek (AC Terron Bozi B) – Danda (Dynamit Vršovice)
KomentáĜ rozhodþího : Zápas byl plný osobních soubojĤ, nasazení obou týmĤ bylo pĜíkladné. Brankou
v samém závČru skonþil zápas spravedlivou remízou. Hráþi T. Bozi B se soustĜedili místo na svĤj
výkon na výkon rozhodþího.
P.S. Rozhodþí si sice stČžuje na chování hráþĤ T. Bozi B, ale podle SoutČžního Ĝádu má prostĜedky,
jak si zjednat respekt. A protože k tomu nedošlo, spíš to vypadá, že tito rozhodþí své pravomoci
a možnosti moc neznají. Jejich škoda.
Banana Chiquíta - W.C. BobĜi 2:5 (1:3)
Hráno v sobotu 13. 9 na hĜišti Kyje od 16.15 hodin. Rozhodþí Havlina, Štemberk z Zipova parta

Nastoupili - Banana Chiquíta : Kouba (b) - ŠindeláĜ J. (c), ŠindeláĜ P., Zelenka, BarhoĖ, ýáp, Jandák
W.C. BobĜi : Kubík M. (b) – Kubík A. (c), Zoubek, Benedikt, Abdúl, Römisch, Jelínek, Kopáþek
Branky : Abdúl 0:1 ( 5), BarhoĖ 1:1 (10), Jelínek 1:2 (19), Jelínek 1:3 (28), Kubík 1:4 (31), ŠindeláĜ 2:4 (35),
Abdúl 2:5 (40)
Nejlepší hráþi : ŠindeláĜ J. (Banana Chiquíta) - Abdúl a Jelínek (W.C. BobĜi)
KomentáĜ rozhodþího : V líbivém utkání byly BobĜi lepším týmem a zaslouženČ vyhrály.

PĜíští program - 3. kolo :


W.C. BobĜi - Ukradený širáci : SO 20.09 16:15 KYJE
Dynamit Vršovice - Banana Chiquíta : SO 20.09 08:45 P1
Kapr tým 86 B - AC Terron Bozi B : SO 20.09 15:00 KYJE
Ministerstvo obrany - Šrot FC : SO 20.09 12:30 HAGI 1
CC Praga Calcio - FC Spirit bar B 1:0 SO 20.09 10:00 K1
Ramutant CF - Sparta Pankrác B 2:1 SO 20.09 10:00 PANK 2

PĜipomínám mužstvĤm pískání ( 21.09 - 28.09.2003) :


Mužstvo Den ýasDatum HĜištČ
W.C. BobĜi ne 21.09
12:30, 13:45 Nové Kbely (NKBE)
Sparta Pankrác B ne 21.09
16:15, 17:30 Angelovova (ANG)
Ministerstvo obrany ne 28.09
11:15, 12:30, 13:45, Císarská Louka (CIS1)
15:00, 16:15, 17:30
CC Praga Calcio ne 28.09 11:15, 12:30, 13:45 Podvinný mlýn – klec (PODV1)
Ramutant CF ne 28.09 10:00, 11:15, 12:30 HrdloĜezy (HRD1)
Sparta Pankrác B ne 28.09 13:45, 15:00 Angelovova (ANG)
FC Spirit bar A ne 28.09 11:15, 12:30, 13:45 AFK Karlín (K3)
Banana Chiquíta ne 28.09 10:00, 11:15, 12:30 Pankrác (PANK2)
AC Terron Bozi B ne 28.09 16:15, 17:30 AFK Karlín (K5)
Pozor: Tyto rozpisy jsou pouze informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm : AC Terron Bozi B, Ukradený širáci,
FC Spirit bar B, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B, Ramutant CF
Ahoj V.M.

Pro zpestĜení komentáĜ z http://spiritbar.3web.cz : 1.kolo Kapr tým 86 B - FC Spirit Bar A 1 : 1 (1:0)

Sestava: Soused - Bagr,Bulmen,Konda,Honza V.,Bagr ml,Džony,Radek,Mongol Branky a asistence: Radek (Džony)


1:1

Tak jsem se právČ dozvČdČl, že bych mČl splodit komentáĜ a to zrovna, když jsme s Džonym byli v nejlepším. No jak bych zaþal.
Fotbal, teda kopaná, vypadal jako na zaþátku každé sezóny. NČkdo prokouĜené plíce, nČkdo prochlastané játra, a tak to taky na hĜišti
vypadalo. Hráli jsme jak teploty a mohli jsme v pohodiþce prohrát 5:0, ale nestalo se tak. Soused, který byl ještČ opilý po páteþní akci,
se vždycky omylem pĜipletl do stĜely a nestaþil tČm stĜelám uhýbat, proto se dá Ĝíct, že celkem zachytal, ale všichni víme, že nestaþil
uhýbat. Ale skoþeme se Sousedem a pĜejdČme k ostatním pobČhlicím po hĜišti.
Zmatené pobíhání po hĜišti a hýkání radostí, když nČkdo dostane balón, nikdy zápas ještČ nevyhrálo. První gól jsem dostali po
schrumáži, kdy u nás ve vápnČ byl jejich jediný útoþník a staþil si nás všechny položit na zem (rozumČj mČ, Bulmena a Souseda,
ostatní si nepamatuju) a nádhernČ trefil branku. Musím Ĝíct nádhernČ, protože vždycky když nČkdo trefí bránu tak mám radost, protože
od našeho týmu to bohužel není tak þasto vidČt. Pak jsme se dlouho lopotili a troufám si Ĝíci, že ještČ hĤĜe než pĜed inkasovaným
gólem. NaštČstí pro nás máme v mužstvu bojovného Džonyho, který po chybČ jejich obránce vybojoval balon, samozĜejmČ, že nedal
gól, ale odrazilo se to k ostrostĜelci Radkovi, který se nakonec trefil do odkryté branky.
Nuda, nuda, šeć, šeć, tak jdou popsat naše další akce. Jediná která stála za to byla Mongolova, který prošel pĜes celé hĜištČ, kdy se
mu vyhli dva obránci a zaĜídil 100% gólovou šanci pro malýho Bagra, ale holt z metru do prázdný se nestĜílí, asi mu bylo líto, že má tak
velkou šanci a oni nemČli, tak pĜestĜelil.
Jediný svČtlý okamžik tohoto dne byla následná paĜba u BagrĤ na chatČ, kde se vše vyvedlo jak má.. Musíme chlapi sehnat nČjakou
ligu chlastání, tam by jsme možná byli ve vyšší lize než tady v sedmý. Možná je to trochu zmatený, ale fakt si toho po tý chalstaþce
moc nepamatuju. Jak Ĝíkal Lupus Lupus, tak nechápe jak mĤže þlovČk zapomenout nČco kdy byl stĜízlivý a pak se teprve ožral. Hehe
Konda
TĜetí ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
Za ideálního poþasí pokraþovala soutČž dalším kolem. Rozhodþí k prĤbČhu zápasĤ toho moc
nenapsali a tak jsem pĜidal pro „vylepšení“ do ýtení komentáĜe z internetu.

PĜehled výsledkĤ 3. kola :


W.C. BobĜi - Ukradený širáci 2:3
Dynamit Vršovice - Banana Chiquíta 4:3
Kapr tým 86 B - AC Terron Bozi B 3:1
Ministerstvo obrany - Šrot FC 1:4 tlf.
CC Praga Calcio - FC Spirit bar A 0:1
Ramutant CF - Sparta Pankrác B 2:1 tlf.

Tabulka odehraných zápasĤ


PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B. StĜelci
1. Ramutant CF 3 2 1 0 8:5 5 4 – Vávra, 2 – Kleþka J.
2. Kapr tým 86 B 3 2 1 0 5:2 5 3 - Ouri 1 – VanČk, Hradec
3. Dynamit Vršovice 3 1 2 0 8:7 4 3 – Danda, Kotrþ 1 - Henrych, ýerný
4. Šrot FC 3 1 1 1 7:5 3 2 – Hanka, 1 - Vonka
5. Ukradený širáci 3 1 1 1 7:8 3 2 - Havlík 1 – Pecha, Hazlbauer, Smolík, Hulín
6. FC Spirit bar A 3 1 1 1 2:4 3 1 – Maxima, KĖap R.
7. BobĜi W.C. 2 1 0 1 7:5 2 2 – Abdúl, Jelínek, Kubík 1 - Zoubek
8. Ministerstvo obrany 2 1 0 1 4:4 2 2 – Sobota M., 1 – Rakušan
9. CC Praga Calcio 3 0 2 1 6:7 2 3 – Hrych, 1 – Gasparoviþ, Kasík, Mikulíþek
10. Sparta Pankrác B 2 0 1 1 5:6 1 2 – Pelc, 1 – Vlþek, KoĜínek
11. AC Terron Bozi B 2 0 1 1 2:4 1 1 – Unger, OndĜejovský
12. Banana Chiquíta 3 0 1 2 7:11 1 2 – BarhoĖ,Zelenka 1 – ŠindeláĜ J.,Chromý,ŠindeláĜ

3. kolo :
BobĜi W.C. - Ukradený širáci 2:3 (0:1)
Hráno v sobotu 20.9 Kyje od 16.15 hodin. Rozhodþí Soukup, Týnský z Santa Tranta „B“

Nastoupili - BobĜi W.C.: Lukšík (b) – Kubík A. (c), Zoubek, Benedikt, Römisch, Jelínek, Husník, Kopáþek
Ukradený širáci : Pecha (b) - Pokorný (c), Novák, Hulín, Hazlbauer, ŠindeláĜ, Havlík, Kubalík
Branky : Pokorný 0:1 (26), Hulín 0:2 (38), Havlík 0:3 (52), Zoubek 1:3 (57), Kubík 2:3 (59).
Nejlepší hráþi : Kubík (BobĜi W.C.) - Pokorný (Ukradený širáci)
KomentáĜ rozhodþího chybí.

Dynamit Vršovice - Banana Chiquíta 4:3 (2:1)


Hráno v sobotu 20.9. na hĜišti Pražaþka 1 od 08:45 hodin. Rozhodþí Vyhnálek, Turza z Gum. ještČrky

Nastoupili - Dynamit Vršovice: Kuþera (b) - MlynáĜ (c) start na r.þ, KnýĜ, ýerný, Kotrþ, Král, Hendrych,Danda
Banana Chiquíta : Kouba (b) - ýáp (c), Zelenka, Jánoška, ŠindeláĜ J., Chromý, BarhoĖ,
ŠindeláĜ P., Petrželka, Stáhla
Branky : Zelenka 0:1 ( 1), Kotrþ 1:1 ( 6), Danda 2:1 (20), Chromý 2:2 (40), Kotrþ 3:2 (45),
ŠindeláĜ P. 3:3 (57), Danda 4:3 (58).
Nejlepší hráþi : Kotrþ (Dynamit Vršovice) - Petrželka (Banana Chiquíta)
KomentáĜ rozhodþího: Zápas hraný v duchu fair-play. FotbalovČjší tým prohrál svou naivní hrou v obranČ.

Kapr tým 86 B - AC Terron Bozi B 3:1 (0:0)


Hráno v sobotu 20.9. na hĜišti Kyje 1 od 15.00 hodin. Rozhodþí Soukup, Týnský z Santa Tranta „B“
Nastoupili - Kapr tým 86 B : Oršulík (b) - VanČk (c), Hradec, Hyža, Janoušek, Švarc, Ouri, Adášek, Virag,
Zajac
AC Terron Bozi B : Nový, (b) - OndĜejovský (c), KrþmáĜ, Pokorný, UhlíĜ, Šebek
Branky : Ouri 1:0 ( 5), Hradec 2:0 (29), OndĜejovský 2:1 (31), Ouri 3:1 (49).
Nejlepší hráþi : Hradec ( Kapr tým „B“) - OndĜejovský (AC Terron Bozi B)
KomentáĜ rozhodþího chybí.

Neoficiální referát z www.sn.cz : Bez stĜídání je to tČžké

SoupeĜi: Kapr tým 86 B - Terron AC Bozi B Výsledek utkání: 3 : 1 (neoficiální)

Na výbornČ upraveném hĜišti v Kyjích za úþasti výborného rozhodþího se hrál vcelku slušný fotbal na sedmou
ligu. Kapr tým se dvČma pČtkami a Bozi bez stĜídání to byly hlavní dĤvody toho, že Kapr tým dokázal zvítČzit.
Bozi nastoupili s hráþem z pole v brance a i když se vydali ze všech svých sil, na pravidelnČ stĜídajícího
soupeĜe to nestaþilo. I když velkou mČrou se o to zasloužil brankáĜ Kapr týmu a nemohoucnost pĜi
zakonþení, která byla do nebe volající. NeboĢ po poloþase 0:2 se v úvodu druhého podaĜilo BohĤm snížit a
po tomto snížení si vytvoĜili dostatek vyložených šancí k vyrovnání, leþ již výše zmínČná koncovka je o
vyrovnání pĜipravila a v závČru inkasovali z brejku tĜetí branku. Referát napsal: Šeba

Ministerstvo obrany - Šrot FC 1 : 4 tlf.


Hráno v sobotu 20. 9. na hĜišti Hagibor 1 od 12:30 hodin.

Zápis chybí a proto informace pĜíštČ.

CC Praga Calcio - FC Spirit bar A 0:1 (0:0)


Hráno v sobotu 20. 9. na hĜišti Karlín 1 od 10:00 hodin. Rozhodþí Hylzs, OuĜada z Sargas

Nastoupili - CC Praga Calcio: Adámek (b) start na r.þ. – Gasparoviþ (c) start na r.þ., Hrych start na r.þ.,
KoláĜ start na r.þ., Kasík T., Kasík J. start na r.þ., Bárta start na r.þ., Urbánek, Krejþí start na r.þ.
FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) - Kopecký (c), KĖap R., Vlþek, KĖap P., Legát, Pekárek P.,
Maxima
Branka : KĖap R. 0:1 (52).
Nejlepší hráþi : Urbánek (CC Praga Calcio) - KĖap R. (FC Spirit bar A)
KomentáĜ rozhodþího : V bojovném utkání bylo šancí jako šafránu.

Opravdu výstižný komentáĜ a proto pro zpestĜení povídání z http://spiritbar.3web.cz :

3.kolo (So 20.9. 10:00 Karlín 1) FC Spirit Bar "A" - CC Praga Calcio 1:0 Poloþas: 0:0
Sestava: Soused - Bagr ml., Bagr, Bulmen, Džony, Soused ml., Konda, Radek, Mongol, Honza V.
Branky a asistence: Bagr (Honza V.) 0:1

Jelikož jsem nemohl hrát, sledoval jsem poprvé naši hru jaksi z venku. Musím Ĝíct, že je to hrĤza :), Prvních
deset minut jsme si ani nepĜihráli, což se soupeĜi líbilo a docela si s námi pohrával. NaštČstí vČtšinu þasu hrál
vzadu Vlþák, který hasil nejvČtší prĤsery. Soused tentokrát tým podržel, protože nevpustil ani jeden gól
(þemuž do dneška nevČĜím). SoupeĜova hra se i nadále opírala o tvrdou hru dvou stoperĤ, kteĜí mČli více
svalĤ a sádla, než rozumu a techniky. Po zhruba þtvrt hodinČ jsme koneþnČ zaþali osobní obranu, která na
soupeĜovi útoþníky velmi platilo. Zhruba ve þtvrtinČ zápasu jsme poznali, že rozhodþí kamarádí s nejvČtším
vymaštČncem ze soupeĜových Ĝad. Poté co hráþ þíslo 16 inzultoval Vlþáka a rozhoþí napomenul „oba“ a
vyhrožoval kartami, bylo nám jasné odkud vítr fouká. Musí se, ale nechat, že rozhodþí nepískal vyloženČ
špatnČ a opravdu se snažil. Leþ zákroky zmínČné 16ky i nadále pĜehlížel. Hra by se dala opČt nazvat spíše
kopanou než fotbalem. HodnČ dobĜe se prosazoval mladší Bagr, který pĜipravoval hlavnČ v druhé polovinČ
dobré pozice pro stĜelbu. StĜelby se vČtšinou ujímal Radeþek, pĜi kterém tentokrát bĤh stĜelby nestál :), takže
vše lítalo hodnČ pĜes a mimo. Nakonec jsme po snad deseti spálených gólovkách dali v 52 minutČ gól ze
standardní situace. Kdy Vlþák ze zcela nepochopitelného úhlu kopal pĜed branku, kde nastĜelil Bagra, který
tím pádem skóroval. Posledním dvacet minut (vím þasovČ to neodpovídá, ale rozhodþí tvrdil nČco jiného)
jsme mČli ještČ pár šancí, ale dostali jsme se i pod tlak a jen taktak jsme nedostali vyrovnávací gól. I kvĤli
tomu rozhodþí neustále prodlužoval až slunce skoro zapadalo :) Pák nakonec zaznČl závČreþný hvizd a my
poprvé v sezónČ vyhráli :)
SoupeĜ: Praga Calcio CC se ukázali jako zcela neschopni hrát fér, nebyli schopni pĜiznat ani evidentní teþ
brankaĜe a podobnČ. Dále mizernČ simulovali, což byl vČtšinou tak špatný výkon, že to nepískal ani jejich
vlastní rozhodþí. :)
Nejlepší výkon: obrana - Vlþák, útok - Bagr ml. Petr Faus

Ramutant CF - Sparta Pankrác B 2 : 1 tlf.


Hráno v sobotu 20. 9 na hĜišti Pankrác 2 od 10.00 hodin.

Zápis chybí a proto informace pĜíštČ.

PĜíští program - 4. kolo :


Ukradený širáci - Sparta Pankrác B : SO 27.09 11:15 NKBE
FC Spirit bar A - CF Ramutant : SO 27.09 10:00 K1
Šrot FC - CC Praga Calcio : SO 27.09 12:30 HAGI2
AC Terron Bozi B - Ministerstvo obrany : SO 27.09 11:15 K5
Banana Chiquíta - Kapr tým 86 B : SO 27.09 11:15 PODV2
BobĜi W.C. - Dynamit Vršovice : SO 27.09 16:15 KYJE

5. KOLO
Dynamit Vršovice - Ukradený širáci : SO 04.10 11:15 P2
Kapr tým 86 B BobĜi W.C. : SO 04.10 16:15 KYJE
Ministerstvo obrany Banana Chiquíta : SO 04.10 10:00 PERT
CC Praga Calcio AC Terron Bozi B : SO 04.10 11:15 K4
CF Ramutant FC Šrot : SO 04.10 10:00 K6
Sparta Pankrác B FC Spirit bar A : SO 04.10 10:00 K1

PĜipomínám mužstvĤm pískání ( 28.09 - 28.09.2003) :


Mužstvo Den Datum ýas HĜištČ
Ministerstvo obrany ne 28.09 11:15, 12:30, 13:45, Císarská Louka (CIS1)
15:00, 16:15, 17:30
CC Praga Calcio ne 28.09 11:15, 12:30, 13:45 Podvinný mlýn – klec (PODV1)
Ramutant CF ne 28.09 10:00, 11:15, 12:30 HrdloĜezy (HRD1)
Sparta Pankrác B ne 28.09 13:45, 15:00 Angelovova (ANG)
FC Spirit bar A ne 28.09 11:15, 12:30, 13:45 AFK Karlín (K3)
Banana Chiquíta ne 28.09 10:00, 11:15, 12:30 Pankrác (PANK2)
AC Terron Bozi B ne 28.09 16:15, 17:30 AFK Karlín (K5)
Banana Chiquíta ne 05.10 11:15, 12:30, 13:45 Zelená liška (ZL)
Dynamit Vršovice ne 05.10 11:15, 12:30, 13:45 CísaĜská Louka (CIS2)
Kapr tým 86 B ne 05.10 08:45, 10:00, 11:15 Nové Kbely (NKBE)
FC Spirit bar A ne 05.10 13:45, 15:00, 16:15 AFK Karlín (K5)
Šrot FC ne 05.10 08:45, 10:00, 11:15 Hagibor (HAGI2)
Ukradený širáci ne 05.10 12:30, 13:45 Nové Kbely (NKBE)
Pozor: Tyto rozpisy jsou pouze informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm : AC Terron Bozi B, Ukradený širáci,
FC Spirit bar A, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B, Ramutant CF

Ahoj V.M.
ýtvrté ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
Za ideálního poþasí pokraþovala liga dalšími zápasy. Velmi dobrou formu potvrdili dalším vítČzstvím
hráþi Kapr týmu B a proto jsou již v þele. DaĜilo se i Ramutantu i Dynamitu Vršovice. Tyto jmenované
týmy jsou stále bez porážky. Naopak v sestupovém pásmu jsou týmy bez vítČzství, ale jinak je
soutČž velmi vyrovnaná a proto jsou bodové rozdíly minimální.

PĜehled výsledkĤ 4. kola :

Ukradený širáci - Sparta Pankrác B 3:2


FC Spirit bar A - Ramutant CF 0:0
Šrot FC - CC Praga Calcio 1:3
AC Terron Bozi B - Ministerstvo obrany 1:4
Banana Chiquíta - Kapr tým 86 B 1:2
BobĜi W.C. - Dynamit Vršovice 3:4

Tabulka odehraných zápasĤ

PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B. StĜelci


1. Kapr tým 86 B 4 3 1 0 7:3 7 4 – Ouri 2 – Hradec 1 – VanČk
2. Ramutant CF 4 2 2 0 8:5 6 5 – Vávra 3 – Kleþka J.
3. Dynamit Vršovice 4 2 2 0 12:10 6 3 – Danda, Kotrþ, ýerný 1 – Henrych, Král, vlastní
4. Ukradený širáci 4 2 1 1 10:10 5 3 – Smolík 2 – Havlík, Pecha 1 – Hazlbauer, Hulín
5. Ministerstvo obrany 3 2 0 1 8:5 4 3 – Sobota M 2 – Natanailidis,Ohrazda 1 – Rakušan
6. CC Praga Calcio 4 1 2 1 9:8 4 4 – Hrych 2 – Bárta 1 – Gasparoviþ, Kasík, Mikulíþek
7. FC Spirit bar A 4 1 2 1 2:4 4 1 – Maxima, KĖap R.
8. Šrot FC 4 1 1 2 8:8 3 2 – Hanka, Marek 1 – Vonka, Mrázek, Vinický, Konšel
9. BobĜi W.C. 3 1 0 2 10:9 2 3 – Kubík 2 – Abdúl, Jelínek 1 – Zoubek, Benedikt
10. Sparta Pankrác B 3 0 1 2 7:9 1 3 – KoĜínek 2 – Pelc 1 – Vlþek, Vraspír
11. Banana Chiquíta 4 0 1 3 8:13 1 2 – BarhoĖ, Zelenka 1 – ŠindeláĜ J.,Chromý,ŠindeláĜ
12. AC Terron Bozi B 3 0 1 2 3:8 1 1 – Unger, OndĜejovský, Swider

3. kolo :

Ministerstvo obrany - Šrot FC 1:4 (0:0)


OpoždČný zápis. Hráno v sobotu 20.9 na hĜišti Hagibor 1 od 12:30 hod. Sudí Leneþka, Švejdar z Reage Boys

Nastoupili - Ministerstvo obrany : Ohrazda (b) - Hendrych K. (c), Sobota L., Chotaš, Koþandrle, Sobota M.,
Rakušan
Šrot FC: Smolík (b) - Marek (c), Konšel, AndČra P., Vinický, Mrázek, TalĤžek, Adamec
Branka : Marek 0:1 ( 33), Marek 0:2 ( 36), Mrázek 0:3 ( 39), Vinický 0:4 ( 41), Ohrazda 1:4 ( 47).
Nejlepší hráþi : Marek (Ministerstvo obrany) - Konšel (Šrot FC)
KomentáĜ rozhodþího : Zasloužené vítČzství hráþĤ Šrot FC, kteĜí svojí pĜevahu zúroþili až po pĜestávce.

Ramutant CF - Sparta Pankrác B 2:1 (1:1)


OpoždČný zápis. Hráno v sobotu 20. 9 na hĜišti Pankrác 2 od 10.00 hodin. Rozhodþí BezdČka,Hladík (Gente )

Nastoupili - Ramutant CF: Novák (b) - Opava (c), Plánovský, PetĜina, Kleþka F. Kleþka J., Houser, Vávra
Sparta Pankrác B : Kraus (b) - Pelc (c), Vraspír, KoĜínek, Šmondrk, Fiala, Hlubuþek R.
Branky : Vávra 1:0 ( 7), Vraspír 1:1 (25), Kleþka J. 2:1 (56).
Nejlepší hráþi : Kleþka F. (Ramutant CF) - KoĜínek (Sparta Pankrác B)
KomentáĜ rozhodþího : Hráþi Sparty Pankrác B byli sice o nČco fotbalovČjší, ale protože své šance
nepromČnili, nakonec se z výhry radoval soupeĜ.
4. kolo :
Ukradený širáci - Sparta Pankrác B 3:2 (0:0)
Hráno v sobotu 27.9 NKBE od 11.15 hodin. Rozhodþí neuveden.
Nastoupili - Ukradený širáci : FronČk (b) - Pokorný (c), Pecha, ŠindeláĜ, ŠtČpán, Hulín, Smolík, Novák,
Hazlbauer, Kubalík, Beneš
Sparta Pankrác B : Kraus (b) - Houdek (c), Pelc, Fiala, KoĜínek, Vraspír, Hlubuþek
Branky : KoĜínek 0:1 ( 5), Pecha 1:1 (13), Smolík 2:1 (19), Smolík 3:1 (41), KoĜínek 3:2 (44).
Nejlepší hráþi : Smolík ( Ukradený širáci) - KoĜínek ( Sparta Pankrác B)
KomentáĜ rozhodþího : VítČz utkání zaslouženČ vyhrál, byl bČhavČjší a bojovnČjší.

FC Spirit bar A - Ramutant CF 0:0 (0:0)


Hráno v sobotu 27.9. na hĜišti Karlín 1 od 10:00 hodin. Rozhodþí Mach, Jureþka z Bronx B.

Nastoupili - FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) - Kopecký (c), Pekárek P., Legát, KĖap R., Volner, Holubec,
Vlþek, Maxima
Ramutant CF: Novák (b) - Opava (c), PetĜina, Kleþka J., Vávra, Škoda
KomentáĜ rozhodþího: Vyrovnaný zápas. HodnČ šancí, ale žádná promČnČná.

Šrot FC - CC Praga Calcio 3:1 (2:1)


Hráno v sobotu 27.9. na hĜišti Hagibor 2 od 12.30 hodin. Rozhodþí Procházka, Hrdina z Trops

Nastoupili - Šrot FC: Šamberger (b) - TahĤžek (c), Horváth, Adamec, Stolín, KĤrka, AndČra K., Kurka,
Marek, Mrázek, AndČra P., Konšel
CC Praga Calcio: Kasík (b) start na r.þ. – KoláĜ, OkleštČk, Krejþí, Hrych, Bárta, Adámek
Branky : Bárta 0:1 ( 3), Bárta 0:2 (20), Konšel 1:2 (25), Hrych 1:3 (53).
KomentáĜ rozhodþího : Utkání, ve kterém zvítČzil fotbalovČjší a ménČ nervoznČjší tým, byla jinak plné
nepĜesnostní a nepĜineslo ani pĜíliš šancí ani pĜíliš hezkých fotbalových momentĤ.

AC Terron Bozi B - Ministerstvo obrany 1:4 (0:1)


Hráno v sobotu 27. 9. na hĜišti Karlín 5 od 11:15 hodin. Habuda, Krsek z Torpedo KuchyĖka

Nastoupili - AC Terron Bozi B : PetĜík (b) - Jandera (c), OndĜejovský, Šebek, Swider, KrþmáĜ, UhlíĜ, Unger
Ministerstvo obrany : Hendrych (b) - Rupert (c), Ohrazda, Sobota M., Sobota L., Natanailidis
Branky: Ohrazda 0:1 (10), Natanailidis 0:2 (37), Natanailidis 0:3 (38), Sobota 0:4 (41), Swider 1:4 (57).
Nejlepší hráþi : Natanailidis, Swider (Ministerstvo obrany)
KomentáĜ rozhodþího : Nervozní utkání na prašném terénu. To, co Terron nedokázal hrát po techn.
stránce, nahrál bojovností. Ve druhém poloþasu utkání rozhodly slepené góly Ministerstvo obrany.
NáslednČ Terron vyrovnal hru, ale zvrat se mu nepodaĜil. ZávČr byl velice nervozní a vypjatý.

Banana Chiquíta - Kapr tým 86 B 1:2 (0:1)


Hráno v sobotu 27. 9. na hĜišti Podvinný mlýn 2 od 11:15 hodin. Rozhodþí KĜíž, Hubáþek z Vittoria Žižkov B

Nastoupili - Banana Chiquíta : Kouba (b) – Zelenka(c), Mrázek, Chromý, ŠindeláĜ J., BarhoĖ, Jandák,
Stáhla
Kapr tým 86 B : Oršulík (b) - VanČk (c), Ouri, Hradec, Janoušek, Švarc, Kopecký, Hyža, Virag
Branky : Hradec 0:1 (12), Ouri 0:2 (50), Stáhlava 1:2 (53).
Nejlepší hráþi : Stáhlava (Banana Chiquíta) - Hradec ( Kapr tým „B“)
KomentáĜ rozhodþího : Utkání svojí kvalitou pĜevyšovalo 7.ligu, hlavnČ díky skvČlého výkonu hráþĤ
Kapr týmu B.
BobĜi W.C. - Dynamit Vršovice 3:4 (0:1)
Hráno v sobotu 27. 9. na hĜišti Kyje od 16:15 hodin. Rozhodþí Charvát, Koršek - Sportovci

Nastoupili - BobĜi W.C.: Lukšík (b) – Kubík A. (c), Benedikt, Römisch, Jelínek, Zoubek, Husník, Kopáþek
Dynamit Vršovice: KnýĜ (b) - MlynáĜ (c) - start na r.þ., Kuþera, Kotrþ, Král, ýerný, Hendrych
Branky : Král 0:1 (19), ýerný 0:2 (37), ýerný 0:3 (40), Römisch 1:3 (43), vlastní 1:4 (50),
Benedikt 2:4 (56), Kubík 3:4 (56).
Nejlepší a nejslušnČjší hráþ : Husník (BobĜi W.C.)
KomentáĜ rozhodþího : Zpoþátku vyrovnané utkání kdy 1.poloþas rozhodla dĤslednČjší hra Dynamitu
v druhém si Dynamit, který se soustĜedil na hru, vytvoĜil výrazný náskok. Kdyby se BobĜi soustĜedili
více na hru než na hádání a kritiku mohli vytČžil z výpadku Dynamitu i body.

PĜíští program - 5. kolo :


Dynamit Vršovice - Ukradený širáci : SO 04.10 11:15 P2
Kapr tým 86 B - BobĜi W.C. : SO 04.10 16:15 KYJE
Ministerstvo obrany - Banana Chiquíta : SO 04.10 10:00 PERT
CC Praga Calcio - AC Terron Bozi B : SO 04.10 11:15 K4
CF Ramutant - FC Šrot : SO 04.10 10:00 K6
Sparta Pankrác B - FC Spirit bar A : SO 04.10 10:00 K1

6. KOLO
Ukradený širáci - FC Spirit bar B : SO 11.10 10:00 K1
Šrot FC - Sparta Pankrác B : SO 11.10 12:30 HAGI 3
AC Terron Bozi B - CF Ramutant : SO 11.10 11:15 PODV 2
Banana Chiquíta - CC Praga Calcio : SO 11.10 11:15 P2
BobĜi W.C. - Ministerstvo obrany : SO 11.10 16:15 KYJE
Dynamit Vršovice - Kapr tým 86 B : SO 11.10 15:00 KYJE

PĜipomínám mužstvĤm pískání ( 5.10 - 12.10.2003) :


Mužstvo Den Datum ýas HĜištČ
Banana Chiquíta ne 05.10 11:15, 12:30, 13:45 Zelená liška (ZL)
Dynamit Vršovice ne 05.10 11:15, 12:30, 13:45 CísaĜská Louka (CIS2)
Kapr tým 86 B ne 05.10 08:45, 10:00, 11:15 Nové Kbely (NKBE)
FC Spirit bar A ne 05.10 13:45, 15:00, 16:15 AFK Karlín (K5)
Šrot FC ne 05.10 08:45, 10:00, 11:15 Hagibor (HAGI2)
Ukradený širáci ne 05.10 12:30, 13:45 Nové Kbely (NKBE)
BobĜi W.C. ne 12.10 15:00, 16:15 AFK Karlín (K7)
Dynamit Vršovice ne 12.10 11:15, 12:30, 13:45 Císarská Louka (CIS1)
Šrot FC ne 12.10 08:45, 10:00, 11:15 Hagibor (HAGI2)
AC Terron Bozi B ne 12.10 12:30, 13:45 Slavoj Suchdol (S2)
Ukradený širáci ne 12.10 11:15, 12:30 AFK Karlín (K2)
Pozor: Tyto rozpisy jsou pouze informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm :

AC Terron Bozi B, Ukradený širáci, FC Spirit bar A, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B,
Ramutant CF, Ministerstvo obrany

Ahoj V.M.
Páté ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
Vedoucí týmy potvrdily dobrou formu a své soupeĜe jasnČ pĜehrály. KromČ dosud neporažených
týmĤ potvrdili vysokým vítČzstvím dobrou formu také hráþi CC Praga Calcio a pĜekvapivČ, ale zcela
zaslouženČ i hráþi FC Spirit baru A. Naopak zpytovat své svČdomí musí borci týmĤ na opaþném
pólu tabulky, kterým do spokojenosti hodnČ chybí - napĜ. musí zlepšit i docházku na zápas ( v pČti
se hraje hodnČ tČžce).

Na úvod rozhodnutí STDK :


Tým Banana Chiquita se dne 28.9.2003 neobtČžoval s pískáním a tak mu bylo odeþteno 10 bodĤ a navíc
zaplatí pokutu 1.200,- Kþ !!
Pozn. Doufám, že uvedený tým odpískal minulý víkend blok zápasĤ, protože za neodpískání 4. utkání
následuje vylouþení z probíhající soutČže a celková pokuta je 2.200,- Kþ.

PĜehled výsledkĤ 5. kola :


Dynamit Vršovice - Ukradený širáci 1:0
Kapr tým 86 B - BobĜi W.C. 5:1
Ministerstvo obrany - Banana Chiquíta 3:3
CC Praga Calcio - AC Terron Bozi B 6:3
Ramutant CF - Šrot FC 4:0
Sparta Pankrác B - FC Spirit bar A 1:6

Tabulka odehraných zápasĤ


PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B.
1. Kapr tým 86 B 5 4 1 0 12:4 9
2. Ramutant CF 5 3 2 0 12:5 8
3. Dynamit Vršovice 5 3 2 0 13:10 8
4. CC Praga Calcio 5 2 2 1 15:11 6
5. FC Spirit bar A 5 2 2 1 8:5 6
6. Ministerstvo obrany 4 2 1 1 11:8 5
7. Ukradený širáci 5 2 1 2 10:11 5
8. Šrot FC 5 1 1 3 8:12 3
9. BobĜi W.C. 4 1 0 3 11:14 2
10. Sparta Pankrác B 4 0 1 3 8:15 1
11. AC Terron Bozi B 4 0 1 3 6:14 1
12. Banana Chiquíta 5 0 2 3 11:16 -8

Nezapoþítáno : 1.kolo BobĜi W.C. - AC Terron Bozi B so 25.10 15:00 Karlín 2


Ministerstvo - Sparta Pankrác B so 25.10 12:30 Pankrác 1
obrany

StĜelecká tabulka :
7 Vávra (Ramutant CF),
5 Hrych (CC Praga Calcio),
Hradec, Ouri (Kapr tým 86 B), Kotrþ (Dynamit Vršovice), Ohrazda, Sobota M. (Ministerstvo obrany),
4
Zelenka (Banana Chiquita),
VanČk (Kapr tým 86 B), Kleþka J. (Ramutant CF), ýerný, Danda (Dynamit Vršovice), Bárta, Gasparoviþ,
3 Mikulíþek (CC Praga Calcio), Maxima (FC Spirit bar A), Smolík (Ukradený širáci),
Kubík A. (BobĜi W.C.), KoĜínek (Sparta Pankrác B),
KĖap R. (FC Spirit bar A), Natanailidis (Ministerstvo obrany), Havlík, Pecha (Ukradený širáci),
2 Hanka, Marek (Šrot FC), Abdúl, Jelínek (BobĜi W.C.), Pelc (Sparta Pankrác B),
OndĜejovský (AC Terron Bozi B), BarhoĖ, ŠindeláĜ P. (Banana Chiquita),
Kopecký (Kapr tým 86 B), Kleþka F., Škoda (Ramutant CF), Henrych, Král (Dynamit Vršovice),
Kasík (CC Praga Calcio), Holubec, KĖap P., Vlþek (FC Spirit bar A), Rakušan (Ministerstvo obrany),
1 Hazlbauer, Hulín, Pokorný (Ukradený širáci), Konšel, Mrázek, Vinický, Vonka (Šrot FC),
Benedikt, Joudal JiĜí, Römisch, Zoubek (BobĜi W.C.), Fiala, Vlþek, Vraspír (Sparta Pankrác B),
Jandera, Swider, Šebek M., Unger (AC Terron Bozi B), Chromý, Stáhava, ŠindeláĜ J. (Banana Chiquita),
vlastní : 1x BobĜi W.C,
5. kolo :
Dynamit Vršovice - Ukradený širáci 1:0 (0:0)
Hráno v sobotu 4.10 na hĜišti Pražaþka 1 od 11:15 hod. Sudí Bartizal, Balvín z Tatran Válec

Nastoupili - Dynamit Vršovice: Kuþera (b) start na r.þ. - MlynáĜ (c) start na r.þ., Danda, KnýĜ, Kotrþ, Král,
Hendrych
Ukradený širáci : Pecha FronČk (b) – Hazlbauer T. (c), Hazlbauer J., Kubalík, Smolík, Brušík,
ŠindeláĜ, ŠtČpán, Havlík
Branka : Kotrþ 1:0 ( 58). Nejlepší hráþi : Kuþera ( Dynamit Vršovice) - Smolík ( Ukradený širáci)
KomentáĜ rozhodþího : Velmi pČkné slušnČ hrané utkání, ve kterém nakonec štastným gólem
v závČru rozhodli o svém vítČzství hráþi Dynamitu.

Kapr tým 86 B - BobĜi W.C. 5:1 (2:1)


Hráno v sobotu 4.10 na hĜišti Kyje od 16.15 hodin. Rozhodþí Chlopek, Štolc z Rohožník Utd. A

Nastoupili - Kapr tým 86 B : Oršulík (b) – Kopecký (c), Hradec, Janoušek, Ouri, Švarc, VanČk, Adášek
BobĜi W.C.: Lukšík (b) – Kubík A. (c), Jundal, Husník, Kopáþek, Benedikt, Jelínek, Abdúl,
Römisch, Zoubek
Branky : Joudal 0:1 ( 6), Hradec 1:1 ( 9), Hradec 2:1 (22), VanČk 3:1 (48), VanČk 4:1 ( 52),
Kopecký 5:1 ( 57).
Nejlepší hráþi : Hradec ( Kapr tým „B“) - Joudal (BobĜi W.C.)
KomentáĜ rozhodþího : Zpoþátku vyrovnané utkání, spousta šancí na obou stranách. Ve druhém
poloþase vítČzný tým kontroloval hru a ke konci utkání rozhodl tĜemi góly o jasném vítČzství.

Ministerstvo obrany - Banana Chiquíta 3:3 (1:1)


Hráno v sobotu 4.10 Pertoldova od 10.00 hodin. Rozhodþí Bukoníþek, Ohainka Dynamo Rum

Nastoupili - Ministerstvo obrany : Hendrych M. (b) - Hendrych K. (c), Sobota M., Ohrazda, Koþandrle,
Natanailidis,
Banana Chiquíta : Chromý (b) - ŠindeláĜ P. (c), Dobiáš, ŠindeláĜ J., Kouba, Zelenka, BarhoĖ
Branky : Ohrazda 1:0 ( 20), Zelenka 1:1 (22), Sobota 2:1 (33), Ohrazda 3:1 (37), Zelenka 3:2 (51),
ŠindeláĜ 3:2 (57).
KomentáĜ rozhodþího : Zápas hraný v klidném a slušném stylu. V závČru mČli hráþi Banana
Chiguita navrch, když svého soupeĜe zatlaþili na jeho polovinu a vyrovnali.

CC Praga Calcio - AC Terron Bozi B 6:3 (3:1)


Hráno v sobotu 4.10 na hĜišti Karlín 4 od 11:15 hodin. Rozhodþí Pecháþek, Pavlík z FK Zmuþky.

Nastoupili - CC Praga Calcio: Hrych (b) – KoláĜ (c), Gasparoviþ, Adámek, Krejþí, Bárta, Mikulíþek
AC Terron Bozi B : Nový (b) - Jandera (c), OndĜejovský, Šebek, Toninger
Branky : Mikulíþek 1:0 ( 7), Šebek 1:1 (17), Gasparoviþ 2:1 (25), Gasparoviþ 3:1 (26), OndĜejovský 3:2 (33),
Hrych 4:2 (38), Jandera 4:3 (45), Mikulíþek 5:3 (53), Bárta 6:3 (58).
Nejlepší hráþi : Mikulíþek (CC Praga Calcio) - Jandera (AC Terron Bozi B)
KomentáĜ rozhodþího: PĜestože hráli hosté celý zápas pouze v pČti, byli domácím vyrovnaným
soupeĜem. Dokonce þtvrt hodiny pĜed koncem snížili na rozdíl jediné branky a dál usilovali o vyrovnání.
HodnČ riskovali, ale vyrovnat se jim nepodaĜilo. Naopak inkasovali dvakrát z brejkĤ a to rozhodlo.

Ramutant CF - Šrot FC 4:0 (3:0)


Hráno v sobotu 4.10. na hĜišti Karlín 6 od 10.00 hodin.
Rozhodþí nepĜišel a tak po dohodČ zápas pískal náhradní sudí. Jméno neuvedeno.

Nastoupili - Ramutant CF: Novák (b) - Opava (c), Plánovský, PetĜina, Kleþka F. Kleþka J., Škoda,
Houser, Vávra
Šrot FC: Adamec R. (b) - KovaĜík (c), Adamec M., Stolin, Marek
Branky : Vávra 1:0 (10), Vávra 2:0 (20), Kleþka 3:0 (22), Škoda 4:0 (56).
KomentáĜ rozhodþího chybí. Šrot FC pouze v pČti.

Sparta Pankrác B - FC Spirit bar A 1:6 (0:0)


Hráno v sobotu 4.10. na hĜišti Karlín 1 od 10:00 hodin. Sudí Kaprkál, Hlaváþek z 1.FC KFC
Nastoupili - Sparta Pankrác B : Kraus (b) - Houdek (c), KoĜínek,, Fiala, Vraspír, Hlubuþek, Pelc, Mužík
FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) – Musílek (c), Vlþek, KĖap R., Maxima, KĖap P., Kopecký,
Holubec
Branky: KĖap R. 0:1 (16), Maxima 0:2 (17), Vlþek 0:3 (21), Maxima 0:4 (41), Fiala 1:4 (40),
Holubec 1:5 (41), KĖap R. 1:6 (50).
Nejlepší hráþi : Houdek (Sparta Pankrác B) - Kopecký (FC Spirit bar A )
KomentáĜ rozhodþího : Velice slušnČ hrané utkání. Již v 1. pĤli zaþaly hráþĤm Sparty Pankrác
docházet síly, naopak Spirit bar mČl velmi dobrý pohyb a poziþní hru, z þehož plynulo i dost šancí.
V závČru utkání byla vČtšinou jednoþlenná obrana Pankráce þasto pĜeþíslovaná, ale vČtšina šancí
konþila v zámezí. Výsledek mohl být pro Pankrác i horší.

PĜíští program - 6. kolo :


Ukradený širáci - FC Spirit bar A : SO 11.10 10:00 K1
Šrot FC - Sparta Pankrác B : SO 11.10 12:30 HAGI 3
AC Terron Bozi B - Ramutant CF : SO 11.10 11:15 PODV 2
Banana Chiquíta - CC Praga Calcio : SO 11.10 11:15 P2
BobĜi W.C. - Ministerstvo obrany : SO 11.10 16:15 KYJE
Dynamit Vršovice - Kapr tým 86 B : SO 11.10 15:00 KYJE

7. kolo
Kapr tým 86 B - Ukradený širáci : SO 18.10 12:30 NKBE
Ministerstvo obrany - Dynamit Vršovice : SO 18.10 10:00 CIS 2
CC Praga Calcio - W.C. BobĜi : SO 18.10 15:00 PODV 1
CF Ramutant - Banana Chiquíta : SO 18.10 11:15 PODV 2
Sparta Pankrác B - AC Terron Bozi B : SO 18.10 15:00 PANK 2
FC Spirit bar B - FC Šrot : SO 18.10 10:00 K1

PĜipomínám mužstvĤm pískání ( 12.10 - 19.10.2003) :


Mužstvo Den Datum ýas HĜištČ
BobĜi W.C. ne 12.10 15:00, 16:15 AFK Karlín (K7)
Dynamit Vršovice ne 12.10 11:15, 12:30, 13:45 Císarská Louka (CIS1)
Šrot FC ne 12.10 08:45, 10:00, 11:15 Hagibor (HAGI2)
AC Terron Bozi B ne 12.10 12:30, 13:45 Slavoj Suchdol (S2)
Ukradený širáci ne 12.10 11:15, 12:30 AFK Karlín (K2)
BobĜi W.C. ne 19.10 11:15, 12:30 HrdloĜezy (HRD1)
Kapr tým 86 B ne 19.10 10:00, 11:15, 12:30 Podvinný mlýn – klec (PODV1)
Ukradený širáci ne 19.10 11:15, 12:30 Nové Kbely (NKBE)
Pozor: Tyto rozpisy jsou pouze informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

PĜipomínám, že týmy s pĜístupem na internet si mohou pĜiblížit informace o Hanspaulce na


www.sn.cz, kde mĤžete také zadávat aktuální výsledky právČ odehraných zápasĤ.

P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm : AC Terron Bozi B, Ukradený širáci,
FC Spirit bar A, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B, Ramutant CF, Ministerstvo obrany

Ahoj V.M.
Šesté ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
V zápase kola se utkaly dosud neporažené týmy z þela tabulky a to Kapr tým B a Dynamit
Vršovice. Dalším jasným vítČzstvím potvrdil lídr soutČže své ambice. Druhým dosud neporažených
zĤstali borci Ramutantu, kteĜí opČt 100% bodovali, ale asi se hodnČ nadĜeli. S malým odstupem od
vedoucí dvojice jsou týmy, které lepší dny stĜídají s tČmi horšími. Barometrem jejich formy budou
hned zápasy 7.kola, ve kterých si rozdají vyrovnané týmy (Dynamit Vršovice - Ministerstvo obrany a
Spirit bar A – Šrot FC). Také v sestupovém pásmu se nic nezmČnilo. I když tým Banana Chiquíta
opČt bodoval, je jeho situace díky odeþteným bodĤm složitá. HodnČ mizernČ hrají i borci B týmĤ a
to AC Terron Bozi a Sparty Pankrác. Svojí bilanci si mohou vylepšit hned tuto sobotu ve vzájemném
duelu.
Liga již vstupuje do rozhodující fáze, pĜibývá nervozity a neþistých zákrokĤ, o þemž svČdþí i pĜídČl
žlutých karet, ale i to k fotbalu patĜí.

PĜehled výsledkĤ 6. kola :


Ukradený širáci - FC Spirit bar A 1:1
Šrot FC - Sparta Pankrác B 6:2
AC Terron Bozi B - Ramutant CF 1:2
Banana Chiquíta - CC Praga Calcio 6:3
BobĜi W.C. - Ministerstvo obrany 1:1
Dynamit Vršovice - Kapr tým 86 B 1:5

Tabulka odehraných zápasĤ


PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B.
1. Kapr tým 86 B 6 5 1 0 17:5 11
2. Ramutant CF 6 4 2 0 14:6 10
3. Dynamit Vršovice 6 3 2 1 14:15 8
4. FC Spirit bar A 6 2 3 1 9:6 7
5. Ministerstvo obrany 5 2 2 1 12:9 6
6. CC Praga Calcio 6 2 2 2 18:17 6
7. Ukradený širáci 6 2 2 2 11:12 6
8. Šrot FC 6 2 1 3 14:14 5
9. BobĜi W.C. 5 1 1 3 12:15 3
10. AC Terron Bozi B 5 0 1 4 7:16 1
11. Sparta Pankrác B 5 0 1 4 10:21 1
12. Banana Chiquíta 6 1 2 3 17:19 -6

Nezapoþítáno : 1.kolo BobĜi W.C. - AC Terron Bozi B so 25.10 15:00 Karlín 2


Ministerstvo - Sparta Pankrác B so 25.10 12:30 Pankrác 1
obrany

StĜelecká tabulka :
8 Vávra (Ramutant CF),
7 Ouri (Kapr tým 86 B),
5 Bárta, Hrych (CC Praga Calcio),
Hradec, VanČk (Kapr tým 86 B), Kotrþ (Dynamit Vršovice), Ohrazda, Sobota M. (Ministerstvo obrany),
4
Gasparoviþ ( Praga Calcio), Smolík (Ukradený širáci), Kubík (BobĜi W.C.), Zelenka (Banana Chiquita),
Kleþka J. (Ramutant CF), ýerný, Danda (Dynamit Vršovice), Maxima (FC Spirit bar A), Mikulíþek
3
(Praga Calcio), Hanka,Marek,Vinický (Šrot), KoĜínek, Pelc (Sparta Pan. B), Stáhala (Banana Chiquita)
Kopecký (Kapr tým 86 B), Škoda (Ramutant CF), Král (Dynamit Vršovice), KĖap R. (FC Spirit bar A),
2 Natanailidis (Ministerstvo obrany), Havlík, Pecha (Ukradený širáci), Skoupý (Šrot FC), Abdúl, Jelínek
(BobĜi W.C.), OndĜejovský (AC Terron Bozi B), BarhoĖ, Chromý, Mrázek, ŠindeláĜ P (Banana Chiquita)
Kleþka F. (Ramutant CF), Henrych (Dynamit Vršovice), Holubec, KĖap P, Legát, Vlþek (FC Spirit bar A),
Rakušan (Ministerstvo obrany), Kasík (Praga Calcio), Hazlbauer, Hulín, Pokorný (Ukradený širáci),
1 Konšel, Mrázek, Vonka (Šrot FC), Benedikt, Joudal JiĜí, Römisch, Zoubek (BobĜi W.C.),
Fiala, Jandera, Swider, Šebek M., Unger (AC Terron Bozi B), Fiala, Houdek, Vlþek, Vraspír (Sparta
Pankrác B), Jandák, ŠindeláĜ J. (Banana Chiquita)
Vlastní branky si dali 2x BobĜi W.C a to v zápasech s Dynamitem Vršovice a s Ministerstvem obrany
6. kolo :
Ukradený širáci - FC Spirit bar A 1:1 (1:1)
Hráno v sobotu 11.10 na hĜišti Karlín 1 od 10:00 hod. Sudí neuvedeni.

Nastoupili - Ukradený širáci : Bruštík (b) – Hazlbauer T. (c), Hazlbauer J., Smolík, Novák, ŠindeláĜ,
Pokorný
FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) – Kopecký (c), KĖap R., KĖap P., Faus, Holubec, Vlþek,
Musílek, Legát, Volner
Branky : Smolík 1:0 (8), Legát 1:1 (18). Nejlepší hráþi: Smolík (Ukradený širáci) - Legát (FC Spirit bar A )
KomentáĜ rozhodþího : Vyrovnané utkání, zasloužená dČlba bodĤ.

Šrot FC - Sparta Pankrác B 6:2 (3:2)


Hráno v sobotu 11.10 na hĜišti Hagibor 3 od 16.15 hodin. Rozhodþí Král z Bonton A

Nastoupili - Šrot FC: Marek (b) - Stolin (c), Hanka, AndČra, Mrázek, Kurka, TalĤžek, Konšel,
Skoupý, Adamec, Vinecký
Sparta Pankrác B : Kraus (b) - Houdek (c), KoĜínek, Vraspír, Hlubuþek, Pelc
Branky : Vinecký 1:0 ( 8), Houdek 1:1 (10), Pelc 1:2 (24), Skoupý 2:2 (25), Skoupý 3:2 (27),
Vinecký 4:2 (37), Hanka 5:2 ( 56), Mrázek 6:2 (58).
KomentáĜ rozhodþího chybí.

AC Terron Bozi B - Ramutant CF 1:2 (0:1)


Hráno v sobotu 11.10 Podvinný mlýn 2 od 11.15 hodin. Rozhodþí Kriþka, Šmiták z Horsis Heads

Nastoupili - AC Terron Bozi B : UhlíĜ (b) - Jandera (c), OndĜejovský, Šebek, Nový, Fiala, Toninger
Ramutant CF: Novák (b) - Opava (c), PetĜina, Kleþka J., Škoda, Vávra
Branky : Škoda 0:1 (22), Vávra 0:2 (40), Fiala 1:2 (54).
Nejlepší hráþi : UhlíĜ (AC Terron Bozi B) - Kleþka J. (Ramutant CF)
KomentáĜ rozhodþího : V utkání hraném v pomalém tempu mČl tým Ramutant více ze hry a
vytČžil s toho dva góly. V závČru tým AC Bozi pĜidal na tempu, podaĜilo se mu snížit a snažil se
vyrovnat, ale to se mu nepodaĜilo - naopak tým Ramutant mohl vítČzství dvakrát z brejkĤ
pojistit.

Banana Chiquíta - CC Praga Calcio 6:3 (4:0)


Hráno v sobotu 11.10. na hĜišti Pražaþka 2 od 11.15 hodin. Sudí Brázda, Malý z týmu Újezd Calcio

Nastoupili – Banana Chiquíta : Kouba (b) - Jandák (c), Chromý, Zelenka, Dobiáš, Stáhala, Mrázek
CC Praga Calcio: Kasík (b) – Krejþí - start na r.þ. (c), Hrych - start na r.þ., Urbánek,
Gasparoviþ, Adámek - start na r.þ., Burian - start na r.þ., Bárta start na r.þ.
Branky : Chromý 1:0 (11), Stáhala 2:0 (12), Mrázek 3:0 (18), Mrázek 4:0 (22), Gasparoviþ 4:1 (38),
Bárta 4:2 (49), Jandák 5:2 (56), Bárta 5:3 (57), Stáhlava 6:3 (59).
Žluté karty : Urbánek (CC Praga Calcio) v 40. minutČ za hraní rukou
Stáhala (Banana Chiquíta) v 42. minutČ za faul
Nejlepší hráþi : Stáhala (Banana Chiquíta) - Bárta (CC Praga Calcio)
KomentáĜ rozhodþího: OboustrannČ hezký fotbalový zápas.

BobĜi W.C. - Ministerstvo obrany 1:1 (1:1)


Hráno v sobotu 11.10. na hĜišti Kyje od 16.15 hodin. Sudí Stuhlík, VáĖa z týmu Rohožník United A

Nastoupili - BobĜi W.C.: Lukšík M. (b) – Kubík A. (c), Benedikt, KĜíž, Husník, Römisch, Zoubek, Bartoš
Ministerstvo obrany : Rupert (b) - Hendrych K. (c), Rakušan, Chotaš, Sobota M., ýernota,
Hendrych M., Sobota L.
Branky : Kubík 1:0 (7), vlastní (Römisch) 1:1 (10). Žlutá karta : Kubík ( BobĜi W.C.) v 47. minutČ za faul
Nejlepší hráþi : Kubík A. (BobĜi W.C.) - ýernota (Ministerstvo obrany)
KomentáĜ rozhodþího : V zápase hráli oba soupeĜi opatrnČ a snažili sw rozhodnout z brejkĤ. ance úspČšnČ
zahazovali a tak zápas skonþil, jak skonþil.
Dynamit Vršovice - Kapr tým 86 B 1:5 (0:2)
Hráno v sobotu 11.10. na hĜišti Kyje od 15:00 hodin. Sudí KoláĜ, VáĖa z týmu Rohožník United A

Nastoupili - Dynamit Vršovice: KnýĜ (b) - MlynáĜ (c) start na r.þ., ýerný, Král, Hendrych, Danda, Kotrþ
Kapr tým 86 B : Oršulík (b) – VanČk (c), Hradec, Švarc, Janoušek, Kopecký, Ouri, VanČk,
Adášek, Zajac
Branky: VanČk 0:1 (7), Ouri 0:2 (29), Ouri 0:3 (39), Ouri 0:4 (46), Kopecký 0:5 (50), Král 1:5 (58).
Nejlepší hráþ : Ouri (Kapr tým „B“)
KomentáĜ rozhodþího : Jasná pĜevaha vítČzĤ.

KĜížová tabulka 7.G ligy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.


1. Banana Chiquíta 2:5 3:4 1:2 3:3 6:3 : : : : : 2:2
2. BobĜi W.C. 5:2 3:4 1:5 1:1 : : : : : : 2:3
3. Dynamit Vršovice 4:3 4:3 1:5 : : : : : 3:3 1:1 1:0
4. Kapr tým 86 B 2:1 5:1 5:1 : : : : 1:1 1:0 3:1 :
5. Ministerstvo obrany 3:3 1:1 : : : : : 3:0 1:4 4:1 :
6. CC Praga Calcio 3:6 : : : : 2:2 4:4 0:1 3:1 6:3 :
7. Ramutant CF : : : : : 2:2 2:1 0:0 4:0 2:1 4:2
8. Sparta Pankrác B : : : : : 4:4 1:2 1:6 2:6 : 2:3
9. Spirit bar FC A : : : 1:1 0:3 1:0 0:0 6:1 : : 1:1
10. Šrot FC : : 3:3 0:1 4:1 1:3 0:4 6:2 : : :
11. Terron AC Bozi B : : 1:1 1:3 1:4 3:6 1:2 : : : :
12. Ukradený širáci 2:2 3:2 0:1 : : : 2:4 3:2 1:1 : :

Liga se již pĜehoupla do své druhé poloviny a tak trochu bilance :


BrankáĜi s þistým kontem :
2x Novák (Ramutant CF), Pekárek R. (Spirit bar FC A),
1x Oršulík (Kapr tým 86 B), Kuþera (Dynamit Vršovice), Hendrych M. (Ministerstvo obrany),

VítČzné góly :
Kolo VítČzný gól dali : Zápas
2. VanČk na 1:0 (Kapr tým 86 B) v 42. minutČ Kapr tým 86 B - Šrot FC 1:0
3. Danda na 4:3 (Dynamit Vršovice) v 58.minutČ Dynamit Vršovice - Banana Chiquíta 4:3
Kleþka J. na 2:1 (Ramutant CF) v 56.minutČ Ramutant CF - Sparta Pankrác B 2:1
KĖap R. na 1:0 (Spirit bar A) v 52.minutČ Spirit bar FC A - CC Praga Calcio 1:0
5. Kotrþ na 1:0 (Dynamit Vršovice) v 58.minutČ Dynamit Vršovice - Ukradený širáci 1:0

Žluté karty :
Kolo Obdrželi : DĤvod
1. KnýĜ (Dynamit Vršovice) v 9.minutČ neuveden
2. Smolík (Ukradený širáci) v 15.minutČ za faul zezadu
Pecha (Ukradený širáci) v 40.minutČ za držení za dres
6. Urbánek (CC Praga Calcio) v 40. minutČ za hraní rukou
Stáhala (Banana Chiquíta) v 42. minutČ za faul
Kubík (BobĜi W.C.) v 47. minutČ za faul

NeprĤstĜelné konto brankáĜĤ :


Novák (Ramutant CF) - 209 minut / nová série 6 + ,
Pekárek R. (Spirit bar FC A) - 170 minut / nová série 52 +
Oršulík (Kapr tým 86 B) - 124 minut / nová série 2 + ,
Nejlepší hráþi :
3x Hradec (Kapr tým 86 B), KoĜínek (Sparta Pankrác B), Smolík (Ukradený širáci),
2x Stahala (Banana Chiquíta), Kubík (BobĜi W.C.), Mikulíþek (CC Praga Calcio),
Kleþka J., Kleþka F. (Ramutant CF), Houdek (Sparta Pankrác B), Maxima (FC Spirit bar A)
1x Pecha, Pokorný (Ukradený širáci), Petržela, ŠindeláĜ (Banana Chiquíta), Abdúl, Jelínek, Joudal, Husník
(BobĜi W.C.), Danda, Kotrþ, Kuþera, MlynáĜ (Dynamit Vršovice), Oršulík, Ouri (Kapr tým 86 B),
ýernota, Chotaš, Natanailidis, Sobota (Ministerstvo obrany), Bárta, Urbánek (CC Praga Calcio),
KĖap R., Kopecký, Legát (FC Spirit bar A), Konšel, Marek (Šrot FC),
Jandera, OndĜejovský, UhlíĜ, Swider, Šebek (Terron AC Bozi B)

Dosud nastoupili ve všech zápasech :


6x Oršulík, Ouri, Švarc, VanČk (Kapr tým 86 B), Kleþka, Novák, PetĜina, Vávra (Ramutant CF),
Hendrych, KnýĜ, Kotrþ, Král, MlynáĜ (Dynamit Vršovice), KĖap, Kopecký, Pekárek, Vlþek (Spirit bar A),
Bárta, Hrych, Krejþí (CC Praga Calcio), Marek (Šrot FC), Hazlbauer T., Smolík (Ukradený širáci),
Kouba František (Banana Chiquita),
5x Kubík, Lukšík, Römisch, Zoubek (BobĜi W.C.), Hendrych K., Sobota L. (Ministerstvo obrany),
OndĜejovský, Šebek (AC Terron Bozi B)

PĜíští program - 7. kolo :


Kapr tým 86 B - Ukradený širáci : SO 18.10 12:30 NKBE
Ministerstvo obrany - Dynamit Vršovice : SO 18.10 10:00 CIS 2
CC Praga Calcio - BobĜi W.C. : SO 18.10 15:00 PODV 1
Ramutant CF - Banana Chiquíta : SO 18.10 11:15 PODV 2
Sparta Pankrác B - AC Terron Bozi B : SO 18.10 15:00 PANK 2
FC Spirit bar A - Šrot FC : SO 18.10 10:00 K1

8. kolo
Ukradený širáci - Šrot FC : SO 01.11 12:30 HAGI 1
AC Terron Bozi B - FC Spirit bar A : SO 01.11 10:00 K1
Banana Chiquíta - Sparta Pankrác B : SO 01.11 11:15 ANG
BobĜi W.C. - Ramutant CF : SO 01.11 15:00 KYJE
Dynamit Vršovice - CC Praga Calcio : SO 01.11 10:00 CIS 2
Kapr tým 86 B - Ministerstvo obrany : SO 01.11 13:45 KYJE

PĜipomínám mužstvĤm pískání ( 19.10.2003) :


Mužstvo Den Datum ýas HĜištČ
BobĜi W.C. ne 19.10 11:15, 12:30 HrdloĜezy (HRD1)
Kapr tým 86 B ne 19.10 10:00, 11:15, 12:30 Podvinný mlýn – klec (PODV1)
Ukradený širáci ne 19.10 11:15, 12:30 Nové Kbely (NKBE)
Pozor: Tyto rozpisy jsou pouze informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

PĜipomínám, že týmy s pĜístupem na internet si mohou pĜiblížit informace o Hanspaulce na


www.sn.cz, kde mĤžete také zadávat aktuální výsledky právČ odehraných zápasĤ.

P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm :

AC Terron Bozi B, Ukradený širáci, FC Spirit bar A, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B, Ramutant CF,
Ministerstvo obrany, Dynamit Vršovice
Ahoj V.M.
Sedmé ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
Liga vstupuje do své rozhodující fáze. O postup do 6. ligy si to rozdají první tĜi týmy soutČže,
naopak o sestup poslední tĜi týmy soutČže. PĜi pohledu na tabulku jsou na tom nejlépe borci Kapr
týmu B, kteĜí již mají tĜí bodový náskok a navíc ještČ neprohráli. To další aspirant postupu – tým
Ramutant CF zaváhal a v zápase s týmem Banana Chiquíta poprvé prohrál. Naopak hráþi Dynama
Vršovice zahráli lépe a dalším vítČzstvím potvrdili své ambice. Na opaþném pólu tabulky je již rozhodnuto
o sestupu týmu Banana Chiquíta, který doplatil na bodový odeþet. Dalším vážným kandidátem sestupu
je tým Sparta Pankrác B, který nestaþil na borce z AC Terron Bozi B. Ale zdaleka není nic
rozhodnuto, protože ve hĜe je stále ještČ hodnČ bodĤ a bodové odstupy týmĤ v tabulce nejsou velké.
Liga má nyní týdenní pĜestávku, ve které budou odehrány dva zápasy 1.kola a proto máte možnost
si odpoþinout a nabrat síly, protože další zápasy bodovČ vyrovnaných soupeĜĤ slibují zajímavý
fotbal.

PĜehled výsledkĤ 7. kola :


Kapr tým 86 B - Ukradený širáci 2:1
Ministerstvo obrany - Dynamit Vršovice 1:3
CC Praga Calcio - BobĜi W.C. 3:4
Ramutant CF - Banana Chiquíta 1:3
Sparta Pankrác B - AC Terron Bozi B 0:3
FC Spirit bar A - Šrot FC 1:1

Tabulka odehraných zápasĤ


PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B. Pozn.
1. Kapr tým 86 B 7 6 1 0 19:6 13
2. Ramutant CF 7 4 2 1 15:9 10
3. Dynamit Vršovice 7 4 2 1 17:17 10
4. FC Spirit bar A 7 2 4 1 10:7 8
5. Ministerstvo obrany 6 2 2 2 13:12 6
6. CC Praga Calcio 7 2 2 3 21:21 6
7. Šrot FC 7 2 2 3 15:15 6
8. Ukradený širáci 7 2 2 3 12:14 6
9. BobĜi W.C. 6 2 1 3 16:18 5
10. AC Terron Bozi B 6 1 1 4 10:16 3
11. Sparta Pankrác B 6 0 1 5 10:24 1
12. Banana Chiquíta 7 2 2 3 20:20 -4 sestup
Odeþtené body : Banana Chiquíta -10 bodĤ za nepískání
Nezapoþítáno : 1.kolo BobĜi W.C. - AC Terron Bozi B so 25.10 15:00 Karlín 2
Ministerstvo - Sparta Pankrác B so 25.10 12:30 Pankrác 1
obrany

StĜelecká tabulka :
9 Vávra (Ramutant CF),
7 Ouri (Kapr tým 86 B),
6 Zelenka (Banana Chiquita),
5 Hradec (Kapr tým 86 B), Danda, Kotrþ (Dynamit Vršovice), Bárta, Hrych (CC Praga Calcio),
VanČk (Kapr tým 86 B), Ohrazda, Sobota M. (Ministerstvo obrany), Gasparoviþ ( Praga Calcio),
4
Smolík (Ukradený širáci), Kubík A. (BobĜi W.C.),
Kleþka J. (Ramutant CF), ýerný (Dynamit Vršovice), KĖap R., Maxima (FC Spirit bar A),
3 Mikulíþek (Praga Calcio), Hanka, Marek, Skoupý, Vinický (Šrot FC), Fiala, OndĜejovský (Terron Bozi B),
KoĜínek, Pelc (Sparta Pan. B), Stáhala (Banana Chiquita)
Kopecký (Kapr tým 86 B), Škoda (Ramutant CF), Král (Dynamit Vršovice),
2 Natanailidis (Ministerstvo obrany), Havlík, Hazlbauer T., Pecha (Ukradený širáci),
Abdúl, Jelínek (BobĜi W.C.), BarhoĖ, Chromý, Mrázek, ŠindeláĜ P (Banana Chiquita)
Janoušek (Kapr tým 86 B), Kleþka F. (Ramutant CF), Henrych (Dynamit Vršovice), Holubec, KĖap P.,
Legát, Vlþek (FC Spirit bar A), Kaucký, Rakušan (Ministerstvo obrany), Kasík (Praga Calcio),
1 Konšel, Mrázek, Vonka (Šrot FC), Hulín, Pokorný (Ukradený širáci), Benedikt, Joudal JiĜí, Römisch,
Zoubek (BobĜi W.C.), Jandera, Swider, Šebek M., Unger (AC Terron Bozi B),
Fiala, Houdek, Vlþek, Vraspír (Sparta Pankrác B), ýáp, Jandák, ŠindeláĜ J. (Banana Chiquita)
Vlastní branky si dali 2x BobĜi W.C a to v zápasech s Dynamitem Vršovice a s Ministerstvem obrany
Zbývá odehrát :
Mužstvo Body: 1.kolo : 8.kolo : 9. kolo : 10.kolo : 11. kolo: Max.body
Kapr tým 86 B 13 Min.obrany Praga Ramutant Sp.Pankr. B 21
Ramutant CF 10 BobĜi Vršovice Kapr B Min.obrany 18
Dynamit Vršovice 10 Praga Ramutant Sp.Pankr. B Spirit 18
FC Spirit bar A 8 Terron Banana BobĜi Vršovice 16
Ministerstvo obrany 6 Sp.Pankr. B Kapr B Ukr.širáci Praga Ramutant 16
CC Praga Calcio 6 Vršovice Kapr B Min.obrany Ukr.širáci 14
Šrot FC 6 Ukr.širáci Terron Banana BobĜi 14
Ukradený širáci 6 Šrot Min.obrany Terron Praga 14
BobĜi W.C. 5 Terron Ramutant Sp.Pankr. B Spirit Šrot 15
AC Terron Bozi B 3 BobĜi Spirit Šrot Ukr.širáci Banana 13
Sparta Pankrác B 1 Min.obrany Banana BobĜi Vršovice Kapr B 11
Banana Chiquíta -4 Sp.Pankr. B Spirit Šrot Terron 4

KĜížová tabulka 7.G ligy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.


1. Banana Chiquíta 2:5 3:4 1:2 3:3 6:3 3:1 : : : : 2:2
2. BobĜi W.C. 5:2 3:4 1:5 1:1 : : : : : : 2:3
3. Dynamit Vršovice 4:3 4:3 1:5 3:1 : : : : 3:3 1:1 1:0
4. Kapr tým 86 B 2:1 5:1 5:1 : : : : 1:1 1:0 3:1 2:1
5. Ministerstvo obrany 3:3 1:1 1:3 : : : : 3:0 1:4 4:1 :
6. CC Praga Calcio 3:6 : : : : 2:2 4:4 0:1 3:1 6:3 :
7. Ramutant CF 1:3 : : : : 2:2 2:1 0:0 4:0 2:1 4:2
8. Sparta Pankrác B : : : : : 4:4 1:2 1:6 2:6 0:3 2:3
9. Spirit bar FC A : : : 1:1 0:3 1:0 0:0 6:1 1:1 : 1:1
10. Šrot FC : : 3:3 0:1 4:1 1:3 0:4 6:2 1:1 : :
11. Terron AC Bozi B : : 1:1 1:3 1:4 3:6 1:2 3:0 : : :
12. Ukradený širáci 2:2 3:2 0:1 1:2 : : 2:4 3:2 1:1 : :

7. kolo :
Kapr tým 86 B - Ukradený širáci 2:1 (1:1)
Hráno v sobotu 18.10. na hĜišti NKBE od 12:30 hod. Sudí Mašek, Vosátka (Homogen)

Nastoupili – Kapr tým 86 B : Oršulík (b) – VanČk (c), Hradec, Ouri, Hyža, Janoušek, Kopecký, Zajac
Ukradený širáci : Bruštík (b) – Pokorný (c), ŠindeláĜ, Kubalík, Pecha, Smolík, Novák, Hulín,
Hazlbauer T., Hazlbauer J., Havlík
Branky : Hazlbauer T. 0:1 ( 7), Hradec 1:1 (28), Janoušek 2:1 (32).
KomentáĜ rozhodþího : Vedení se ujali Ukradení širáci po chybČ obrany Kapr týmu. V závČru poloþasu
Kapr tým vyrovnal z penalty. Hned v úvodu druhého poloþasu dal pČkný gól Janoušek z Kapr týmu.
Ukradení širáci mČli nČkolik šancí na vyrovnání a možná by se jim to i podaĜilo, kdyby se více
soustĜedili na hru, nČž na kritiku rozhodþího. I díky tomu nakonec lídr soutČže tČsné vedení uhájil.

Ministerstvo obrany - Dynamit Vršovice 1:3 (0:3)


Hráno v sobotu 18.10. na hĜišti CísaĜská louka od 10.00 hodin. Rozhodþí Hájek, Turek z Red devils

Nastoupili - Ministerstvo obrany : Rupert (b) - Hendrych K. (c), Hendrych M., Chotaš, Kaucký,
Rakušan, Koþandrle, Sobota M., Sobota L. Ohrazda, Natanailidis
Dynamit Vršovice: Kuþera (b) - MlynáĜ (c) start na r.þ., KnýĜ, ýerný, Král, Hendrych,
Danda, Kotrþ
Branky : Kotrþ 0:1 (18), Danda 0:2 (21), Danda 0:3 (23), Kaucký 1:3 (38).
KomentáĜ rozhodþího : Po celý zápas byli hráþi Dynama Vršovice jasnČ lepší a zaslouženČ vyhráli.
CC Praga Calcio - BobĜi W.C. 3 : 4 - telefonicky
Hráno v sobotu 18.10. Podvinný mlýn 1 od 15.00 hodin.

Zápis o utkání chybí, bližší informace pĜíštČ.

Ramutant CF - Banana Chiquíta 1:3 (1:2)


Hráno v sobotu 18.10. na hĜišti Podvinný mlýn 2 od 11.15 hodin. Sudí Hlaváþek z týmu Sokol Vysoþany „C“

Nastoupili – Ramutant CF: Novák (b) - Kleþka F. (c), PetĜina, Kleþka J., Škoda, Houser, Vávra
Banana Chiquíta : Kouba (b) - ŠindeláĜ (c), BarhoĖ, Mrázek, Zelenka, Jánoška, Dobiáš, ýáp
Branky : Zelenka 0:1 (15), Zelenka 0:2 (20), ýáp 0:3 (40), Vávra 1:3 (50).
Nejlepší hráþ : Zelenka (Banana Chiquíta)
KomentáĜ rozhodþího : PrĤmČrné utkání bez faulĤ. Vyhrálo lepší mužstvo.

Sparta Pankrác B - AC Terron Bozi B 0:3 (0:2)


Hráno v sobotu 18.10. na hĜišti Pankrác 2 od 15.00 hodin. Sudí Sedlmajer, Sládek z týmu
Monoþlánek

Nastoupili - Sparta Pankrác B : Vraspír (b) - KoĜínek (c), Hlubuþek, Fiala, Pelc, Kraus, Houdek
AC Terron Bozi B : Nový (b) - Jandera (c), OndĜejovský, Šebek, Pokorný, Fiala, Toninger
Branky : OndĜejovský 0:1 ( 6), Fiala 0:2 ( 7), Fiala z penalty 0:3 (60).
Nejlepší hráþ : Fiala (AC Terron Bozi B)
KomentáĜ rozhodþího : Oboustranná mizérie se šĢastným koncem pro Bohy.

FC Spirit bar A - Šrot FC 1:1 (0:1)


Hráno v sobotu 18.10. na hĜišti Karlín 1 od 10:00 hodin. Sudí Boháþ, Doležán z Blue devils
Nastoupili - FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) – Kopecký (c), KĖap R., Musílek, Maxima, KĖap P., Legát,
Pekárek P., Volner, Vlþek, Holubec
Šrot FC: Stolin (b) - Skoupý (c), AndČra K., AndČra P., Adamec, TalĤžek
Branky : KĖap R. 1:0 (10), Skoupý 1:1 (60).

KomentáĜ rozhodþího chybí, pouze se vyjadĜují k dramatickému závČru oba kapitáni. PochopitelnČ
každý popisuje situaci pĜed vyrovnávacím gólem po svém.

PĜíští program - 8. kolo :


Ukradený širáci - Šrot FC : SO 01.11 12:30 HAGI 1
AC Terron Bozi B - FC Spirit bar A : SO 01.11 10:00 K1
Banana Chiquíta - Sparta Pankrác B : SO 01.11 11:15 ANG
BobĜi W.C. - Ramutant CF : SO 01.11 15:00 KYJE
Dynamit Vršovice - CC Praga Calcio : SO 01.11 10:00 CIS 2
Kapr tým 86 B - Ministerstvo obrany : SO 01.11 13:45 KYJE

9. kolo
Ministerstvo obrany Ukradený širáci : SO 08.11 10:00 PODV 2
Praga Calcio CC Kapr tým 86 B : SO 08.11 13:45 KYJE
CF Ramutant Dynamit Vršovice : SO 08.11 08:45 CIS 1
Sparta Pankrác B BobĜi W.C. : SO 08.11 15:00 KYJE
FC Spirit bar A Banana Chiquíta : SO 08.11 10:00 K1
Šrot FC AC Terron Bozi B : SO 08.11 12:30 K4
Pozor: Tyto rozpisy jsou pouze informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

PĜipomínám, že týmy s pĜístupem na internet si mohou pĜiblížit informace o Hanspaulce na


www.sn.cz, kde mĤžete také zadávat aktuální výsledky právČ odehraných zápasĤ.

MimoĜádná nabídka :
Fy. Šampion (Pragosport) nabízí vše pro fotbal a další míþové hry :

Míþe FORTA pro fotbal a házenou pro všechny kategorie


Obleþení italské firmy LEGEA pro soutČže, tréninky a volný þas
Kopaþky ADIDAS, DIADORA, PUMA, UMBRO a dalších znaþek
Tréninkové pomĤcky (mety, pĜekážky, tabule) italské firmy LISKI
Rozlišovací vesty, chrániþe, kapitánské pásky, ruþníky
Vše pro rozhodþí od nČmecké znaþky B+D (sleva 10%)
SvČtelné a stĜídací tabule, lajnovaþky, sítČ, praporky, kompresory
Ochranné bandáže, tejpovací pásky, ledové spreje, masážní emulze
Vše pro pitný režim (nápoje, lahve, košíky)
Výroba a potisk þísel, log a názvĤ na obleþení a tašky
Maloobchodní, velkoobchodní a zásilkový prodej
Slevy pro kluby, školy a další organizace

Prodejna (otevírací doba: po – pá 9 – 17)


Belgická 280 / 1 Praha 2 – Vinohrady
tel./fax: 222 520 063, 222 510 175, 222 510 061, 602 156 247
email: sampion@sampion.cz, prodejna@sampion.cz www.sampion.cz

Barevný katalog, ceník vþ. dohody o poskytnutých slev v rámci Hanspaulky obdržíte v uvedené
prodejnČ, pĜípadnČ si jej mĤžete prohlídnout v úĜedních hodinách na komisy.

Ahoj V.M.

P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm :

AC Terron Bozi B, Ukradený širáci, FC Spirit bar A, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B, Ramutant CF,
Ministerstvo obrany, Dynamit Vršovice
Osmé ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
Po krátké pĜestávce vstoupila soutČž do rozhodující fáze. V herní pouze byly sehrány zápasy
úvodního kola a tak je tabulka koneþnČ kompletní. Vedoucí tým Kapr tým B pĜekvapivČ prohrál a
protože prohrál také Ramutant nahráli tím svým pronásledovatelĤm. Dobrou formu potvrdili vysokým
vítČzstvím hráþi Dynamitu Vršovice, ale daĜilo se i týmu Ministerstva obrany. Také na opaþném pólu
pĜituhuje. Ohrožené týmy totiž bodovaly a tak bude závČr hodnČ napínavý. O postupujících i
sestupujících budou rozhodovat maliþkosti.

PĜehled výsledkĤ 1. a 8. kola :


BobĜi W.C. - AC Terron Bozi B 0:5
Ministerstvo obrany - Sparta Pankrác B 2:1
Ukradený širáci - Šrot FC 1:3
AC Terron Bozi B - FC Spirit bar A 2:0
Banana Chiquíta - Sparta Pankrác B 2:4
BobĜi W.C. - Ramutant CF 6:1
Dynamit Vršovice - CC Praga Calcio 4:2
Kapr tým 86 B - Ministerstvo obrany 1:4

Tabulka odehraných zápasĤ


PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B. Pozn.
1. Kapr tým 86 B 8 6 1 1 20:10 13
2. Dynamit Vršovice 8 5 2 1 21:19 12
3. Ministerstvo obrany 8 4 2 2 19:14 10
4. Ramutant CF 8 4 2 2 16:15 10
5. Šrot FC 8 3 2 3 18:16 8
6. FC Spirit bar A 8 2 4 2 10:9 8
7. AC Terron Bozi B 8 3 1 4 17:16 7
8. BobĜi W.C. 8 3 1 4 22:24 7
9. CC Praga Calcio 8 2 2 4 23:25 6
10. Ukradený širáci 8 2 2 4 13:17 6
11. Sparta Pankrác B 8 1 1 6 15:28 3
12. Banana Chiquíta 8 2 2 4 22:24 -4 sestup
Odeþtené body : Banana Chiquíta -10 bodĤ za nepískání

StĜelecká tabulka :
10 Vávra (Ramutant CF), Kubík A. (BobĜi W.C.),
7 Ouri (Kapr tým 86 B), Danda (Dynamit Vršovice), Fiala (Terron Bozi B),
Zelenka (Banana Chiquita), Kotrþ (Dynamit Vršovice), Sobota M. (Ministerstvo obrany),
6
OndĜejovský (Terron Bozi B), Hrych (CC Praga Calcio), Abdúl (BobĜi W.C.),
5 Hradec, VanČk (Kapr tým 86 B), Skoupý (Šrot FC), Bárta, Gasparoviþ (CC Praga Calcio),
Ohrazda (Ministerstvo obrany), Smolík (Ukradený širáci), KoĜínek (Sparta Pan. B),
4
Stáhala (Banana Chiquita)
ýerný (Dynamit Vršovice), Kleþka J. (Ramutant CF), Hanka, Marek, Vinický (Šrot FC),
3
KĖap R., Maxima (FC Spirit bar A), Mikulíþek (Praga Calcio), Pelc (Sparta Pan. B),
Kopecký (Kapr tým 86 B), Henrych, Král (Dynamit Vršovice), Natanailidis, Rakušan (Ministerstvo
obrany), Škoda (Ramutant CF), Jelínek (BobĜi W.C.), Kasík (Praga Calcio),
2
Havlík, Hazlbauer T., Pecha (Ukradený širáci), Hlubuþek, Houdek, Vraspír (Sparta Pankrác B),
BarhoĖ, Chromý, Jandák, Mrázek, ŠindeláĜ P (Banana Chiquita)
Janoušek (Kapr tým 86 B), ýernota, Chotaš, Kaucký, Koþandrle, (Ministerstvo obrany),
Kleþka F. (Ramutant CF), Jandera, Swider, Šebek M., Unger (AC Terron Bozi B),
Holubec, KĖap P., Legát, Vlþek (FC Spirit bar A), Konšel, Kurka, Mrázek, Vonka (Šrot FC),
1
Benedikt, Joudal JiĜí, Römisch, Zoubek (BobĜi W.C.), Adámek, Krejþí (CC Praga Calcio),
Hulín, Pokorný, ŠtČpán (Ukradený širáci), Fiala, Vlþek (Sparta Pankrác B),
ýáp, ŠindeláĜ J. (Banana Chiquita)
Vlastní branky si dali 2x BobĜi W.C a to v zápasech s Dynamitem Vršovice a s Ministerstvem obrany

Zbývá odehrát :
Mužstvo Body: 9. kolo : 10.kolo : 11. kolo: Max.body
Kapr tým 86 B 13 Praga Ramutant Sp.Pankr. B 19
Dynamit Vršovice 12 Ramutant Sp.Pankr. B Spirit 18
Ministerstvo obrany 10 Ukr.širáci Praga Ramutant 16
Ramutant CF 10 Vršovice Kapr B Min.obrany 16
FC Spirit bar A 8 Banana BobĜi Vršovice 14
Šrot FC 8 Terron Banana BobĜi 14
AC Terron Bozi B 7 Šrot Ukr.širáci Banana 13
BobĜi W.C. 7 Sp.Pankr. B Spirit Šrot 13
CC Praga Calcio 6 Kapr B Min.obrany Ukr.širáci 12
Ukradený širáci 6 Min.obrany Terron Praga 12
Sparta Pankrác B 3 BobĜi Vršovice Kapr B 9
Banana Chiquíta -4 Spirit Šrot Terron 2

KĜížová tabulka 7.G ligy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.


1. Banana Chiquíta 2:5 3:4 1:2 3:3 6:3 3:1 2:4 : : : 2:2
2. BobĜi W.C. 5:2 3:4 1:5 1:1 4:3 6:1 : : : 0:5 2:3
3. Dynamit Vršovice 4:3 4:3 1:5 3:1 4:2 : : : 3:3 1:1 1:0
4. Kapr tým 86 B 2:1 5:1 5:1 1:4 : : : 1:1 1:0 3:1 2:1
5. Ministerstvo obrany 3:3 1:1 1:3 4:1 : : 2:1 3:0 1:4 4:1 :
6. CC Praga Calcio 3:6 3:4 2:4 : : 2:2 4:4 0:1 3:1 6:3 :
7. Ramutant CF 1:3 1:6 : : : 2:2 2:1 0:0 4:0 2:1 4:2
8. Sparta Pankrác B 4:2 : : : 1:2 4:4 1:2 1:6 2:6 0:3 2:3
9. Spirit bar FC A : : : 1:1 0:3 1:0 0:0 6:1 1:1 0:2 1:1
10. Šrot FC : : 3:3 0:1 4:1 1:3 0:4 6:2 1:1 : 3:1
11. Terron AC Bozi B : 5:0 1:1 1:3 1:4 3:6 1:2 3:0 2:0 : :
12. Ukradený širáci 2:2 3:2 0:1 1:2 : : 2:4 3:2 1:1 1:3 :

1. kolo :
Ministerstvo obrany - Sparta Pankrác B 2:1 (1:1)
Hráno v sobotu 25.10. na hĜišti Pankrác 1 12:30 hod. Sudí Pleticha, Jiránek z BĜevnov Rovers

Nastoupili – Ministerstvo obrany : Jindra (b) - Hendrych K. (c), Sobota M., Koþandrle, Chotaš, ýernota,
Sobota L., Natanailidis, Ohrazda
Sparta Pankrác B : Vraspír (b) - KoĜínek (c), Houdek, Pelc, Hlubuþek, Kraus
Branky : Sobota M. 1:0 (26), Hlubuþek 1:1 (27), Koþandrle 2:1 (56).
Nejlepší hráþ : Koþandrle (Ministerstvo obrany)
KomentáĜ rozhodþího : Vyrovnané a þistČ hrané utkání.

BobĜi W.C. - AC Terron Bozi B 0:5 (0:3)


Hráno v sobotu 25.10. na hĜišti Karlín 2 od 15:00 hod. Sudí Pacovský, Vaníþek (Pod parou)

Nastoupili – BobĜi W.C. Lukšík M. (b) - Kubík A. (c), Römisch, Zoubek, Husník, Kopáþek, Joudal,
Benedikt, KĜíž
AC Terron Bozi B : Nový (b) - Jandera (c), Fiala, OndĜejovský, PetĜík, Šebek, KrþmáĜ, UhlíĜ
Branky : OndĜejovský 0:1 (14), Fiala 0:2 (20), OndĜejovský 0:3 (29), Fiala 0:4 (37), Fiala 0:5 (44).
Nejlepší hráþi : Kubík (BobĜi W.C.) – Fiala (AC Terron Bozi B)
KomentáĜ rozhodþího: Ze zaþátku bylo utkání vcelku vyrovnané. Hráþi Terronu své šance promČnili i
brankovČ. Ve druhém poloþase si Terron vytvoĜil i herní pĜevahu a proto nakonec zaslouženČ zvítČzil.

7. kolo :
CC Praga Calcio - BobĜi W.C. 3:4 (0:0)
Hráno v sobotu 18.10. Podvinný mlýn 1 od 15.00 hodin. Rozhodþí Engelmann, TĤma - Lotyšák C.

Nastoupili – CC Praga Calcio: Kasík A. (b) – KoláĜ (c), Adámek, Krejþí, Kasík J., Hrych, Bárta
BobĜi W.C.: Lukšík M. (b) – Kubík A. (c), Abdúl, Joudal, Husník, Römisch, Zoubek
Branky : Adámek 1:0 ( 1), Kubík 1:1 (28), Abdul 1:2 ( 8), Hrych 2:2 (21), Kasík J. 3:2 (29), Abdúl 3:3 (31),
Kubík 3:4 (38).
Nejlepší hráþi : Kasík J. (CC Praga Calcio) – Abdul, Kubík (BobĜi W.C.)
KomentáĜ rozhodþího : Velmi pČkné utkání nadprĤmČrné úrovnČ. Mladší Pragovka doplatila na
obþasné výpadky ve hĜe. BobĜi dirigovaní technicky disponovanými Kubíkem a Abdulem dovedli zápas
do šĢastného konce. O výsledek se bojovalo až do poslední sekundy zápasu.

8. kolo :

Ukradený širáci - Šrot FC 1:3 (0:1)


Hráno v sobotu 1.11. na hĜišti Hagibor 1 od 12.30 hodin. Rozhodþí z týmu VV Vokra

Nastoupili - Ukradený širáci : Beneš (b) – Hazlbauer T. (c), ŠtČpán, Pecha, Havlík, ŠindeláĜ,
Hazlbauer J., Hulín, Pokorný, Novák
Šrot FC: Stolin (b) - Skoupý (c), AndČra K., Kurka, Adamec, AndČra P., TalĤžek
Branky : Kupka 0:1 ( 8), Skoupý 0:2 (52), ŠtČpán 1:2 (55), Skoupý 1:3 (56).
KomentáĜ rozhodþího : O utkání rozhodla vČtší vĤle po vítČzství mužstva Šrot. Širáci své šance
lehkovážnČ zahazovali, naopak Skoupý nemilosrdnČ trestal. Místy zbyteþnČ nervozní zápas dopadl
spravedlivČ.

AC Terron Bozi B - FC Spirit bar A 2:0 (1:0)


Hráno v sobotu 1.11. na hĜišti Karlín 1 od 10.00 hodin. Sudí Špinler, Tichý z týmu Strage Lord´s

Nastoupili – AC Terron Bozi B : Nový (b) – OndĜejovský (c), Jandera, Šebek, KrþmáĜ, Fiala, Pokorný,
PertĜík, Toninger, Šulc
FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) – Legát (c), Faus, Holubec, Kopecký, KĖap P., Maxima, Musílek,
Pekárek P., Vlþek, KĖap R.
Branky : Fiala 1:0 (12), OndĜejovský 2:0 (59).
KomentáĜ rozhodþího : Zasloužené vítČzství BohĤ v utkání prĤmČrné kvality.

Banana Chiquíta - Sparta Pankrác B 2:4 (1:3)


Hráno v sobotu 1.11. na hĜišti Angelovova od 11.15 hodin. Sudí Staher, Loukotka z týmu Oblouci 81

Nastoupili - Banana Chiquíta : Kouba (b) - ŠindeláĜ J. (c), ŠindeláĜ P., Zelenka, BarhoĖ, Mrázek, Jandák,
Stáhlava, Vondrák, Chromý
Sparta Pankrác B : Fiala (b) - Houdek (c), KoĜínek, Hlubuþek, Kraus, Vraspír, Mužík
Branky : Hlubuþek 0:1 ( 3), KoĜínek 0:2 ( 8), Jandák 1:2 (18), Houdek 1:3 (28), Stáhlava 2:3 (40),
Vraspír 2:4 (60).
Nejlepší hráþi : Jandák (Banana Chiquíta) – Fiala (Sparta Pankrác B).
KomentáĜ rozhodþího : Sparta Pankrác vyhrála zaslouženČ. Po celé utkání jasnČ lepším a
zkušenČjším týmem. Ale v závČru jí docházely síly a hráþi Banana mČli v závČru velkou pĜevahu a
jen díky výbornému výkonu brankáĜe Pankráce se jim vyrovnat nepodaĜilo.

BobĜi W.C. - Ramutant CF 6:1 (4:1)


Hráno v sobotu 1.11. na hĜišti Kyje od 15:00 hodin. Sudí Dudek, Heinitz z Viktorie Bítovské B
Nastoupili - BobĜi W.C.: Lukšík M. (b) – Kubík A. (c), Römisch, Zoubek, Kopáþek, Abdúl, Benedikt
Ramutant CF: Novák (b) – Vávra (c), Plánovský, PetĜina, Opava, Škoda, Houser, Francek
Branky : Kubík 1:0 ( 8), Kubík 2:0 ( 9), Vávra 2:1 (12), Abdúl 3:1 (15), Abdúl 4:1 (26),
Kubík 5:1 (40), Kubík 6:1 (59).
KomentáĜ rozhodþího : SlušnČ hrané utkání. BobĜi mČli daleko lepší útok a to rozhodlo.

Dynamit Vršovice - CC Praga Calcio 4:2 (0:2)


Hráno v sobotu 1.11. na hĜišti CísaĜská louka 2 od 10:00 hodin. Sudí Fried, Sloboda - Arabská

Nastoupili - Dynamit Vršovice : Kuþera start na r.þ. (b) - MlynáĜ (c) start na r.þ., KnýĜ, Danda, Kotrþ,
Král, Hendrych
CC Praga Calcio: Burian (b) - KoláĜ (c), Bárta, Kasík, Krejþí, Hrych, Gasparoviþ - start na r.þ.
Branky : Gasparoviþ 0:1 (10), Krejþí 0:2 (27), Kotrþ 1:2 (35), Hendrych 2:2 (40), Danda 3:2 (42),
Danda 4:2 (56).
Nejlepší hráþi : Kotrþ (Dynamit Vršovice) - Kasík (CC Praga Calcio)
KomentáĜ rozhodþího : PomČrnČ vyrovnané aktivnČ hrané utkání. Mladší a mírnČ lepší hráþi Calcia
v první pĤli pĜevážili skóre ve svĤj prospČch. Ale vypustili zaþátek 2. pĤle, nezachytili nástup
rozjíždČjících se zkušených borcĤ z Dynama, kteĜí si nenechali vítČzství utéct a mladíky z Calcia v
závČru pĜehráli. PČkný i když místy dravý fotbal.

Kapr tým 86 B - Ministerstvo obrany 1:4 (0:2)


Hráno v sobotu 1.11. na hĜišti Kyje od 13:45 hodin. Sudí z Heinitz, Dudek z Viktorie Bítovské B

Nastoupili - Kapr tým 86 B : Oršulík (b) – VanČk (c), Hradec, Hyža, Janoušek, Zajac, Kopecký, Ouri,
Štrof, Virag
Ministerstvo obrany : Chotaš (b) - Hendrych K. (c), Sobota L., Hendrych M., Sobota M., Jindra, Kaucký,
Koþandrle, Natanailidis, ýernota, Rakušan
Branky : Kotaš 0:1 ( 1), Sobota 0:2 ( 6), VanČk 1:2 ( 9), ýernota 1:3 (10), Rakušan 1:4 (21).
KomentáĜ rozhodþího : SlušnČ hrané utkání. Rozhodly rychlé góly hráþĤ Ministerstva v úvodu zápasu
- na co šáhli to dali. Velká snaha Kapr teamu ke konci už nic nezmČnila.

PĜíští program - 9. kolo :


Ministerstvo obrany Ukradený širáci : SO 08.11 10:00 PODV 2
CC Praga Calcio Kapr tým 86 B : SO 08.11 13:45 KYJE
Ramutant CF Dynamit Vršovice : SO 08.11 08:45 CIS 1
Sparta Pankrác B BobĜi W.C. : SO 08.11 15:00 KYJE
FC Spirit bar A Banana Chiquíta : SO 08.11 10:00 K1
Šrot FC AC Terron Bozi B : SO 08.11 12:30 K4

10. kolo
Ukradený širáci AC Terron Bozi B : SO 22.11 08:45 NKBE
Banana Chiquíta Šrot FC : SO 22.11 11:15 K2
BobĜi W.C. FC Spirit bar A : SO 22.11 15:00 KYJE
Dynamit Vršovice Sparta Pankrác B : SO 22.11 11:15 CIS 1
Kapr tým 86 B Ramutant CF : SO 22.11 11:15 PODV 1
Ministerstvo obrany CC Praga Calcio : SO 22.11 10:00 CIS 1
Pozor: Tyto rozpisy jsou pouze informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

Ahoj V.M.
P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm :
AC Terron Bozi B, Ukradený širáci, FC Spirit bar A, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B,
Ramutant CF, Ministerstvo obrany, Dynamit Vršovice
Deváté ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
NejdĜíve pĜehled výsledkĤ 9. kola :
Ministerstvo obrany - Ukradený širáci 3:1
CC Praga Calcio - Kapr tým 86 B 2:8
Ramutant CF - Dynamit Vršovice 0:0
Sparta Pankrác B - BobĜi W.C. 2:2
FC Spirit bar A - Banana Chiquíta 4:3
Šrot FC - AC Terron Bozi B 1:1

Tabulka odehraných zápasĤ


PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B. Pozn.
1. Kapr tým 86 B 9 7 1 1 28:12 15
2. Dynamit Vršovice 9 5 3 1 21:18 13
3. Ministerstvo obrany 9 5 2 2 22:15 12
4. Ramutant CF 9 4 3 2 16:15 11
5. FC Spirit bar A 9 3 4 2 14:12 10
6. Šrot FC 9 3 3 3 19:17 9
7. AC Terron Bozi B 9 3 2 4 18:17 8
8. BobĜi W.C. 9 3 2 4 24:26 8
9. Ukradený širáci 9 2 2 5 14:20 6
10. CC Praga Calcio 9 2 2 5 25:33 6
11. Sparta Pankrác B 9 1 2 6 17:30 4
12. Banana Chiquíta 9 2 2 5 25:28 -4 sestup
Odeþtené body : Banana Chiquíta -10 bodĤ za nepískání

Zbývá odehrát :
Mužstvo Body: 10.kolo : 11. kolo: Max.body
Kapr tým 86 B 15 Ramutant Sp.Pankr. B 19
Dynamit Vršovice 13 Sp.Pankr. B Spirit 17
Ministerstvo obrany 12 Praga Ramutant 16
Ramutant CF 11 Kapr B Min.obrany 15
FC Spirit bar A 10 BobĜi Vršovice 14
Šrot FC 9 Banana BobĜi 13
AC Terron Bozi B 8 Ukr.širáci Banana 12
BobĜi W.C. 8 Spirit Šrot 12
CC Praga Calcio 6 Min.obrany Ukr.širáci 10
Ukradený širáci 6 Terron Praga 10
Sparta Pankrác B 4 Vršovice Kapr B 8
Banana Chiquíta -4 Šrot Terron 0

KĜížová tabulka 7.G ligy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.


1. Banana Chiquíta 2:5 3:4 1:2 3:3 6:3 3:1 2:4 3:4 : : 2:2
2. BobĜi W.C. 5:2 3:4 1:5 1:1 4:3 6:1 2:2 : : 0:5 2:3
3. Dynamit Vršovice 4:3 4:3 1:5 3:1 4:2 0:0 : : 3:3 1:1 1:0
4. Kapr tým 86 B 2:1 5:1 5:1 1:4 8:2 : : 1:1 1:0 3:1 2:1
5. Ministerstvo obrany 3:3 1:1 1:3 4:1 : : 2:1 3:0 1:4 4:1 3:1
6. CC Praga Calcio 3:6 3:4 2:4 2:8 : 2:2 4:4 0:1 3:1 6:3 :
7. Ramutant CF 1:3 1:6 0:0 : : 2:2 2:1 0:0 4:0 2:1 4:2
8. Sparta Pankrác B 4:2 2:2 : : 1:2 4:4 1:2 1:6 2:6 0:3 2:3
9. FC Spirit bar A 4:3 : : 1:1 0:3 1:0 0:0 6:1 1:1 0:2 1:1
10. Šrot FC : : 3:3 0:1 4:1 1:3 0:4 6:2 1:1 1:1 3:1
11. AC Terron Bozi B : 5:0 1:1 1:3 1:4 3:6 1:2 3:0 2:0 1:1 :
12. Ukradený širáci 2:2 3:2 0:1 1:2 1:3 : 2:4 3:2 1:1 1:3 :
Do konce soutČže zbývají odehrát dvČ kola a stále není rozhodnuto. O tĜi postupová místa si to
rozdají první þtyĜi týmy, ale šance mají ještČ Spirit bar A a spíše teoretickou i Šrot FC. NejvČtší
šance dávám Kapr teamu B, kterému k 100% postupové jistotČ chybí uhrát jediný bod. Ten mĤže
uhrát hned v následujícím kole s týmem Ramutant FC. PrávČ tento tým mĤže, pokud totiž zaboduje,
rozhodnout, protože hraje v posledním kole s dalším vážným postupovým kandidátem o to týmem
Ministerstvo obrany. Ale ani hráþi Dynama Vršovice a Ministerstva obrany neĜekli poslední slovo a
závČr odehrají s maximálním nasazením. Na koneþné rozhodnutí si však budeme muset poþkat až
do prosince, protože soutČž má dvČ pĜestávky. PĜi bodové shodČ mohou rozhodovat vzájemné
zápasy, pĜípadnČ tabulka vzájemných zápasĤ ve kterých rozhodují získané body, více vstĜelených
branek z tČchto zápasĤ, pĜípadnČ brankový rozdíl. Ale to asi všichni znáte.

Tabulka vzájemných zápasĤ :

Body 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pozn.
1. Kapr tým 86 B 15 5:1 1 : 4 10.kolo 1 : 1 1:0
2. Dynamit Vršovice 13 1:5 3:1 0:0 : 3:3
3. Ministerstvo obrany 12 4:1 1:3 11.kolo 3 : 0 1:4
4. Ramutant CF 11 10.kolo 0 : 0 11.kolo 0:0 4:0
5. FC Spirit bar A 10 1:1 : 0:3 0:0 1:1
6. Šrot FC 9 0:1 3:3 4:1 0:4 1:1

Také v sestupovém pásmu zbývá rozluštit ještČ dvČ tajenky ze tĜí. Až v posledním kole se rozhodne,
kdo doplní Banana Chiquita, který doplatil na bodový odeþet. Ve hĜe je stále pČtice týmĤ :

Body 7. 8. 9. 10. 11. Max.body Pozn.


7 BobĜi W.C. 8 0:5 2:3 4:3 2:2 12
8. Terron AC Bozi B 8 5:0 10.kolo 3 : 6 3:0 12
9. Ukradený širáci 6 3:2 10.kolo 11.kolo 3:2 10
10. Praga Calcio CC 6 3:4 6 : 3 11.kolo 4:4 10
11. Sparta Pankrác B 4 2:2 0:3 2:3 4:4 8

NejvážnČjším kandidátem je Sparta Pankrác B, která má sice urþitou šanci, ale díky rozlosování
to bude mít hodnČ tČžké. Kdo bude tĜetím sestupujícím? Možná rozhodne až zápas mezi Praga
Calciem a Ukradenými širáky v posledním kole.

9. kolo :

Ministerstvo obrany - Ukradený širáci 3:1 (1:0)


Hráno v sobotu 8.11. na hĜišti Podvinný mlýn 2 10:00 hod. Sudí ěezníþek z týmu HrabČ X.

Nastoupili : Zápis byl doruþen faxem a sestavy obou týmĤ jsou neþitelné.
Branky : Ohrazda 1:0 ( 5), Pokorný 1:1 (36), Ohrazda 2:1 (46), Chotaš 3:1 (57).
KomentáĜ rozhodþího chybí.

CC Praga Calcio - Kapr tým 86 B 2:8 (2:1)


Hráno v sobotu 8.11. na hĜišti Kyje od 13:45 hod. Sudí Sixta, Heintz – Viktorie Bítovská B

Nastoupili – CC Praga Calcio: BuĜiš (b) – Krejþí (c), KoláĜ, Kasík A., Hrych, Kasík J., Gasparoviþ
Kapr tým 86 B : Oršulík (b) – VanČk (c), Kopecký, Ouri, Hradec, Hyža, Štrof, Virag, Zajac, Švarc
Branky : Gasparoviþ 1:0 ( 6), Gasparoviþ 2:0 (23), Ouri 2:1 (29), Zajac 2:2 (32), Ouri 2:3 (34),
Švarc 2:4 (40), VanČk 2:5 (45), VanČk 2:6 (56), Hyža 2:7 (58), Hýža 2:8 (60).
Nejlepší hráþi : Gasparoviþ (CC Praga Calcio) - Ouri (Kapr tým 86 B)
KomentáĜ rozhodþího: KapĜi byli výraznČ lepší.
Ramutant CF - Dynamit Vršovice 0:0 (0:0)
Hráno v sobotu 8.11. na hĜišti CísaĜská louka 1 od 08.45 hodin. Sudí Ždánský,Rach – Notorlet StodĤlky

Nastoupili – Ramutant CF: Novák (b) – Opava M. (c), PetĜina, Opava L, Kleþka F, Kleþka J, Houser, Vávra
Dynamit Vršovice: Kuþera start na r.þ (b) - MlynáĜ (c) start na r.þ, KnýĜ, Danda, Hendrych,Kotrþ
Nejlepší hráþi : Vávra (Ramutant (CF) - Danda (Dynamit Vršovice)
KomentáĜ rozhodþího : Utkání vyšší úrovnČ než 7. liga si zasloužilo více divákĤ.

Sparta Pankrác B - BobĜi W.C. 2:2 (1:1)


Hráno v sobotu 8.11. na hĜišti Kyje od 15.00 hodin. Rozhodþí Sixta, Heintz – Viktorie Bítovská B

Nastoupili - Sparta Pankrác B : Fiala (b) - Houdek (c), Hlubuþek, Pelc, KoĜínek, Kraus, Vraspír
BobĜi W.C. : Lukšík M. (b) - Kubík A. (c), Benedikt, Abdúl, Joudal, Kopáþek, Husník, Zoubek,
Römisch, Patoþka
Branky : Abdul 0:1 ( 3), Vraspír 1:1 (19), KoĜínek 2:1 (43), Patoþka 2:2 (51).
KomentáĜ rozhodþího : OboustrannČ vyrovnané utkání.

FC Spirit bar A - Banana Chiquíta 4:3 (2:2)


Hráno v sobotu 8.11. na hĜišti Karlín 1 od 10.00 hodin. Sudí Kozel, Fencl z týmu FC Sebranka VET

Nastoupili – FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) – Kopecký (c), Faus, Holubec, KĖap P., Maxima, Musílek,
Pekárek P., Vlþek, KĖap R.
Banana Chiquíta : Kouba (b) - Zelenka (c), ŠindeláĜ J, ŠindeláĜ P, Jandák, BarhoĖ, ýáp, Chromý
Branky : Zelenka 0:1 ( 4), Maxima 1:1 (16), Vlþek 2:1 (22), ýáp 2:2 (29), Maxima 3:2 (41), Vlþek 4:2 (48),
Janda 4:3 (52).
Nejlepší hráþi : Maxima (FC Spirit bar A) - Jandák (Banana Chiquíta)
KomentáĜ rozhodþího : SlušnČ hrané utkání se spoustou šancí na obou stranách. Finiš Chiquita
pĜišel pozdČ a tak nakonec vyhrál ten šĢastnČjší.

Šrot FC - AC Terron Bozi B 1:1 (0:0)


Hráno v sobotu 8.11. na hĜišti Karlín 4 od 12.30 hodin. Sudí Hubálovský, PĜívoz z týmu U BlekotĤ

Nastoupili - Šrot FC: Stolin (b) - AndČra P. (c), AndČra K., Konšel, Marek, TalĤžek, Kurka, Adamec,
Skoupý, Vinecký – start na r.þ.
AC Terron Bozi B : Šebek (b) – PetĜík (c), OndĜejovský, Jandera, Fiala, KrþmáĜ
Branky : vlastní (Vinecký) 0:1 (36), Marek 1:1 (50).
Žluté karty : AndČra (Šrot FC) a Jandera (AC Terron Bozi B) - oba za vzájemné napadení v 8.minutČ.
KomentáĜ rozhodþího : Za vČtru, zimy a létajícího písku pouze prĤmČrné utkání .

StĜelecká tabulka :
10 Vávra (Ramutant CF), Kubík A. (BobĜi W.C.),
9 Ouri (Kapr tým 86 B),
VanČk (Kapr tým 86 B), Danda (Dynamit Vršovice), Fiala (Terron Bozi B), Abdúl (BobĜi W.C.),
7
Gasparoviþ (CC Praga Calcio), Zelenka (Banana Chiquita),
Kotrþ (Dynamit Vršovice), Ohrazda, Sobota M. (Ministerstvo obrany),
6
OndĜejovský (Terron Bozi B), Hrych (CC Praga Calcio),
Hradec (Kapr tým 86 B), Maxima (FC Spirit bar A), Skoupý (Šrot FC), Bárta (CC Praga Calcio),
5
KoĜínek (Sparta Pan. B),
4 Marek (Šrot FC), Smolík (Ukradený širáci), Stáhala (Banana Chiquita)
ýerný (Dynamit Vršovice), Kleþka J. (Ramutant), KĖap R., Vlþek (FC Spirit bar A), Hanka, Vinecký
3
(Šrot FC), Mikulíþek (Praga Calcio), Pelc, Vraspír (Sparta Pan. B), Jandák (Banana Chiquita)
Hýža, Kopecký (Kapr tým 86 B), Henrych, Král (Dynamit Vršovice), Chotaš, Natanailidis, Rakušan
2 (Ministerstvo obrany), Škoda (Ramutant CF), Jelínek (BobĜi W.C.), Kasík (Praga Calcio),
Havlík, Hazlbauer T., Pecha, Pokorný (Ukradený širáci), Hlubuþek, Houdek (Sparta Pankrác B),
BarhoĖ, ýáp, Chromý, Mrázek, ŠindeláĜ P (Banana Chiquita)
Janoušek, Švarc, Zajac (Kapr tým 86 B), ýernota, Kaucký, Koþandrle, (Ministerstvo obrany),
Kleþka F. (Ramutant CF), Holubec, KĖap P., Legát, (FC Spirit bar A),
1 Konšel, Kurka, Mrázek, Vonka (Šrot FC), Jandera, Swider, Šebek M., Unger (AC Terron Bozi B),
Benedikt, Joudal JiĜí, Patoþka, Römisch, Zoubek (BobĜi W.C.), Adámek, Krejþí (CC Praga Calcio),
Hulín, ŠtČpán (Ukradený širáci), Fiala, Vlþek (Sparta Pankrác B), ŠindeláĜ J. (Banana Chiquita)
Vlastní branky si dali : 2x BobĜi W.C a to v zápasech s Dynamitem Vršovice a s Ministerstvem obrany a
1x Šrot FC v zápase s AC Terron Bozi B

PĜíští program - 10. kolo :


Ukradený širáci AC Terron Bozi B : SO 22.11 08:45 NKBE
Banana Chiquíta Šrot FC : SO 22.11 11:15 K2
BobĜi W.C. FC Spirit bar A : SO 22.11 15:00 KYJE
Dynamit Vršovice Sparta Pankrác B : SO 22.11 11:15 CIS 1
Kapr tým 86 B Ramutant CF : SO 22.11 11:15 PODV 1
Ministerstvo obrany CC Praga Calcio : SO 22.11 10:00 CIS 1

11. kolo
CC Praga Calcio - Ukradený širáci : SO 06.12 10:00 VIKT8
Ramutant CF - Ministerstvo obrany : SO 06.12 10:00 PERT
Sparta Pankrác B - Kapr tým 86 B : SO 06.12 10:00 SMOLK
FC Spirit bar A - Dynamit Vršovice : SO 06.12 10:00 K1
Šrot FC - BobĜi W.C. : SO 06.12 10:00 K LESU
AC Terron Bozi B - Banana Chiquíta : SO 06.12 10:00 K5
Pozor: Tyto rozpisy jsou pouze informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

Zpráva z výboru :
Posílám pĜihlášku na turnaj Zima 2004. Termín odevzdání pĜihlášky je nejpozdČji do 8.12.2003.

Ahoj V.M.

P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm :

AC Terron Bozi B, Ukradený širáci, FC Spirit bar A, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B,
Ramutant CF, Ministerstvo obrany, Dynamit Vršovice

Poþet Brankový
PoĜadí Název mužstva Výhry Remízy Prohry Skóre Body
zápasĤ rozdíl
8. Kapr tým 86 B 9 7 1 1 28 12 15 16
11. Dynamit Vršovice 9 5 3 1 21 18 13 3
2. Ministerstvo obrany 9 5 2 2 22 15 12 7
9. CF Ramutant 9 4 3 2 16 15 11 1
FC Spirit bar A 9 3 4 2 14 12 10 2
10. FC Šrot 9 3 3 3 19 17 9 2
BobĜi W.C. 9 3 2 4 24 26 8 -2
6. AC Terron Bozi B 9 3 2 4 18 17 8 1
1. CC Praga Calcio 9 2 2 5 25 33 6 -8
12. Ukradený širáci 9 2 2 5 14 20 6 -6
4. Sparta Pankrác B 9 1 2 6 17 30 4 -13
7. Banana Chiquita 9 2 2 5 25 28 -4 -3

243 243
Desáté ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
I když lídr soutČže Kapr tým B prohrál, ale díky získaným 15–ti bodĤm se již mĤže radovat
spoleþnČ s týmem Dynamit Vršovice s postupu. O tĜetím postupujícím se totiž rozhodne ve
vzájemném zápase mezi 13-ti bodovými týmy Ministerstvem obrany a Ramutantem v posledním
kole. Na opaþném pólu je již rozhodnuto o sestupu týmu Sparta Pankrác B. O tĜetím sestupujícím
se mĤže rozhodnout ve vzájemném zápase v posledním kole mezi Ukradenými širáky s CC Praga
Calcio, ale v ohrožení je ještČ i tým AC Terron Bozi B a tak je ve hĜe stále trojice týmĤ :

Body Max.body 8. 9. 10. Pozn.


8. Terron AC Bozi B 8 10 2:4 3:6
9. Ukradený širáci 8 10 4:2 11.kolo
10. Praga Calcio CC 7 9 6:3 11.kolo

PĜehled výsledkĤ 10. kola :


Ukradený širáci - AC Terron Bozi B 4:2
Banana Chiquíta - Šrot FC 0:7
BobĜi W.C. - FC Spirit bar A 4:1
Dynamit Vršovice - Sparta Pankrác B 2:1
Kapr tým 86 B - Ramutant CF 0:1
Ministerstvo obrany - CC Praga Calcio 1:1

Tabulka odehraných zápasĤ


PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B. Pozn.
1. Kapr tým 86 B 10 7 1 2 28:13 15 Postup
2. Dynamit Vršovice 10 6 3 1 23:19 15 Postup
3. Ministerstvo obrany 10 5 3 2 23:16 13
4. Ramutant CF 10 5 3 2 17:15 13
5. Šrot FC 10 4 3 3 26:17 11
6. BobĜi W.C. 10 4 2 4 28:27 10
7. FC Spirit bar A 10 3 4 3 15:16 10
8. AC Terron Bozi B 10 3 2 5 20:21 8
9. Ukradený širáci 10 3 2 5 18:22 8
10. CC Praga Calcio 10 2 3 5 26:34 7
11. Sparta Pankrác B 10 1 2 7 18:32 4 sestup
12. Banana Chiquíta 10 2 2 6 25:35 -4 sestup
Odeþtené body : Banana Chiquíta -10 bodĤ za nepískání

Zbývá odehrát :
Mužstvo Body: 11. kolo: Max.body
Kapr tým 86 B 15 Sp.Pankr. B 17
Dynamit Vršovice 15 Spirit 17
Ministerstvo obrany 13 Ramutant 15
Ramutant CF 13 Min.obrany 15
Šrot FC 11 BobĜi 13
FC Spirit bar A 10 Vršovice 12
BobĜi W.C. 10 Šrot 12
AC Terron Bozi B 8 Banana 10
Ukradený širáci 8 Praga 10
CC Praga Calcio 7 Ukr.širáci 9
Sparta Pankrác B 4 Kapr B 6
Banana Chiquíta -4 Terron 0

KĜížová tabulka 7.G ligy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.


1. Banana Chiquíta 2:5 3:4 1:2 3:3 6:3 3:1 2:4 3:4 0:7 : 2:2
2. BobĜi W.C. 5:2 3:4 1:5 1:1 4:3 6:1 2:2 4:1 : 0:5 2:3
3. Dynamit Vršovice 4:3 4:3 1:5 3:1 4:2 0:0 2:1 : 3:3 1:1 1:0
4. Kapr tým 86 B 2:1 5:1 5:1 1:4 8:2 0:1 : 1:1 1:0 3:1 2:1
5. Ministerstvo obrany 3:3 1:1 1:3 4:1 1:1 : 2:1 3:0 1:4 4:1 3:1
6. CC Praga Calcio 3:6 3:4 2:4 2:8 1:1 2:2 4:4 0:1 3:1 6:3 :
7. Ramutant CF 1:3 1:6 0:0 1:0 : 2:2 2:1 0:0 4:0 2:1 4:2
8. Sparta Pankrác B 4:2 2:2 1:2 : 1:2 4:4 1:2 1:6 2:6 0:3 2:3
9. FC Spirit bar A 4:3 1:4 : 1:1 0:3 1:0 0:0 6:1 1:1 0:2 1:1
10. Šrot FC 7:0 : 3:3 0:1 4:1 1:3 0:4 6:2 1:1 1:1 3:1
11. AC Terron Bozi B : 5:0 1:1 1:3 1:4 3:6 1:2 3:0 2:0 1:1 2:4
12. Ukradený širáci 2:2 3:2 0:1 1:2 1:3 : 2:4 3:2 1:1 1:3 4:2

9. kolo :

Ministerstvo obrany - Ukradený širáci 3:1 (1:0)


Hráno v sobotu 8.11. na hĜišti Podvinný mlýn 2 10:00 hod. Sudí Boboras, ěezníþek z týmu HrabČ X.

Nastoupili : Ministerstvo obrany : Hendrych M. (b) - Hendrych K. (c), Sobota M., Jindra, Koþandrle,
Chotaš, Rakušan, Natanailidis, Ohrazda, Kaucký
Ukradený širáci : Bruštík (b) – Pokorný (c), Hazlbauer T., Novák, ŠtČpán, Smolík, ŠindeláĜ,
Kubalík, Pecha
Branky : Ohrazda 1:0 ( 5), Pokorný 1:1 (36), Ohrazda 2:1 (46), Chotaš 3:1 (57).

KomentáĜ rozhodþího chybí.

10. kolo :

Ukradený širáci - AC Terron Bozi B 4:2 (1:1)


Hráno v sobotu 22.11. na hĜišti NKBE od 8:45 hod. Sudí ýermák, Peške – Prague Zoomen

Nastoupili – Ukradený širáci : Bruštík (b) – Hazlbauer T. (c), Smolík, Hazlbauer J., Havlík, Kubalík, Novák,
ŠindeláĜ, Hulín, ŠtČpán,
AC Terron Bozi B : Nový (b) – PetĜík (c), OndĜejovský, Šebek, Šulc – Seidel, Pokorný,
Jandera, Toninnger
Branky: Jandera 0:1 (29), Kubalík 1:1 (30), ŠtČpán 2:1 (38), ŠtČpán 3:1 (39), ŠtČpán 4:1 (47),
Šebek 4:2 (59).
Nejlepší hráþi : ŠtČpán (Ukradený širáci) - Nový (AC Terron Bozi B)
KomentáĜ rozhodþího: Tým ŠirákĤ mČl od zaþátku jasnou pĜevahu, ale gólovČ se prosadil až po
pĜestávce zejména díky ŠtČpána. Hráno þistČ a korektnČ.

Banana Chiquíta - Šrot FC 0:7 (0:3)


Hráno v sobotu 22.11. na hĜišti Karlín 2 od 11.15 hodin. Sudí Kabele – tým ýeská hlava

Nastoupili – Banana Chiquíta : ŠindeláĜ P (b) - ŠindeláĜ J. (c), Zelenka, BarhoĖ, Chromý, Stáhala
Šrot FC: Adamec M. (b) - Marek (c), Hanka, TalĤžek, Vonka, Adamec B., Skoupý,
Adamec L. – start na r.þ., AndČra P.
Branky : Skoupý 0:1 ( 3), Skoupý 0:2 (17), Marek 0:3 (30), Vonka 0:4 (47), Vonka 0:5 (53),
Skoupý 0:6 (58), Marek 0:7 (59).
Nejlepší hráþ : Skoupý (Šrot FC)
KomentáĜ rozhodþího : Jasná pĜevaha týmu Šrot FC.
BobĜi W.C. - FC Spirit bar A 4:1 (2:0)
Hráno v sobotu 22.11. na hĜišti Kyje od 15.00 hodin. Rozhodþí VanČk - Materna Lag.

Nastoupili - BobĜi W.C. : Lukšík M. (b) - Kubík A. (c), Benedikt, Abdúl, Joudal, Husník, Zoubek, Römisch,
Patoþka
FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) – Kopecký (c), Legát, Holubec, Maxima, Pekárek P., Vlþek
Branky : Benedikt 1:0 ( 4), Abdúl 2:0 ( 9), Abdúl 3:0 (31), Kubík 4:0 (42), Maxima 4:1 (52).

KomentáĜ rozhodþího chybí.

Dynamit Vršovice - Sparta Pankrác B 2:1 (1:1)


Hráno v sobotu 22.11. na hĜišti CísaĜská louka 1 od 11.15 hodin. Sudí Loukotka A., Loukotka T. - KanonýĜi

Nastoupili – Dynamit Vršovice: Kuþera (b) - MlynáĜ (c) start na r.þ, KnýĜ, Danda, Kotrþ, Hendrych
Sparta Pankrác B : Pelc (b) - Houdek (c), Hlubuþek, Fiala, KoĜínek, Kraus, Vraspír
Branky : KnýĜ 1:0 (19), Hlubuþek 1:1 (21), Danda 2:1 (54).
Nejlepší hráþi : Kotrþ (Dynamit Vršovice) - Hlubuþek (Sparta Pankrác B)
KomentáĜ rozhodþího: Vyrovnané utkání hrané v duchu fair – play. V zápasu mČli hráþi Sparty
Pankrác mírnou pĜevahu a mohli nČkolikrát i skórovat, ale branka Dynamitu byla zakletá. Nakonec
se potvrdilo známé nedáš - dostaneš a proto asi nikoho nepĜekvapilo šĢastné vítČzství hostí.

Kapr tým 86 B - Ramutant CF 0:1 (0:1)


Hráno v sobotu 22.11. na hĜišti Podvinný mlýn 1 od 11.15 hodin. Sudí Bešta, Brabec – 1.FC Žižkov

Nastoupili - Kapr tým 86 B : Oršulík (b) – VanČk (c), Janoušek, Kopecký, Ouri, Hradec, Hyža, Štrof, Virag,
Zajac
Ramutant CF: Novák (b) – Opava M. (c), PetĜina, Opava L, Kleþka F, Kleþka J, Houser, Vávra
Branka : Vávra 0:1 (27).
Žlutá karta : Hradec (Kapr tým 86 B) v 42.minutČ za faul
Nejlepší hráþi : Ouri ( Kapr tým B) - Vávra (Ramutant)
KomentáĜ rozhodþího : Velmi hezké a bojovné utkání, které splĖovalo parametry boje o þelo tabulky.
Nakonec se radovali hráþi Ramutantu i když by zápasu slušela remíze.

Ministerstvo obrany - CC Praga Calcio 1:1 (0:0)


Hráno v sobotu 22.11. na hĜišti CísaĜská louka 1 od 10.00 hodin. Sudí Loukotka, ZatĜepálek - KanonýĜi

Nastoupili - Ministerstvo obrany : Ruport (b) - Hendrych K. (c), Henrych M., Sobota M., Jindra, Koþandrle,
Chotaš, ýernota, Kaucký, Rakušan
CC Praga Calcio : Burian (b) – Mikulíþek (c), KoláĜ, Kasík, Hrych, Krejþí, OkleštČk
– všichni start na r.þ.
Branky : Krejþí 0:1 (35), ýernota 1:1 (39).
Žluté karty : Mikulíþek (CC Praga Calcio)
KomentáĜ rozhodþího : Vyrovnané utkání poznamenané drobnými šarvátky. Úvodní gól po parádní
individuální akci.

StĜelecká tabulka :
11 Vávra (Ramutant CF), Kubík A. (BobĜi W.C.),
9 Ouri (Kapr tým 86 B), Abdúl (BobĜi W.C.),
8 Danda (Dynamit Vršovice), Skoupý (Šrot FC),
VanČk (Kapr tým 86 B), Fiala (Terron Bozi B), Gasparoviþ (CC Praga Calcio),
7
Zelenka (Banana Chiquita),
Kotrþ (Dynamit Vršovice), Ohrazda, Sobota M. (Ministerstvo obrany), Marek (Šrot FC)
6
OndĜejovský (Terron Bozi B), Hrych (CC Praga Calcio), Maxima (FC Spirit bar A),
5 Hradec (Kapr tým 86 B), Bárta (CC Praga Calcio), KoĜínek (Sparta Pan. B),
4 Smolík, ŠtČpán (Ukradený širáci), Stáhala (Banana Chiquita)
ýerný (Dynamit Vršovice), Kleþka J. (Ramutant), KĖap R., Vlþek (FC Spirit bar A),
3 Hanka, Vinecký, Vonka (Šrot FC), Mikulíþek (Praga Calcio), Hlubuþek, Pelc, Vraspír (Sparta Pan. B),
Jandák (Banana Chiquita)
Hýža, Kopecký (Kapr tým 86 B), Henrych, Král (Dynamit Vršovice), ýernota, Chotaš, Natanailidis,
Rakušan (Ministerstvo obrany), Škoda (Ramutant CF), Benedikt, Jelínek (BobĜi W.C.),
2 Kasík, Krejþí (Praga Calcio), Marek (Šrot FC), Jandera, Šebek M. (AC Terron Bozi B),
Havlík, Hazlbauer T., Pecha, Pokorný (Ukradený širáci), Houdek (Sparta Pankrác B),
BarhoĖ, ýáp, Chromý, Mrázek, ŠindeláĜ P (Banana Chiquita)
Janoušek, Švarc, Zajac (Kapr tým 86 B), KnýĜ (Dynamit Vršovice), Kaucký, Koþandrle (Ministerstvo
obrany), Kleþka F. (Ramutant CF), Holubec, KĖap P., Legát, (FC Spirit bar A),
1 Konšel, Kurka, Mrázek, Vonka (Šrot FC), Swider, Unger (AC Terron Bozi B),
Joudal JiĜí, Patoþka, Römisch, Zoubek (BobĜi W.C.), Adámek (CC Praga Calcio),
Kubalík, Hulín (Ukradený širáci), Fiala, Vlþek (Sparta Pankrác B), ŠindeláĜ J. (Banana Chiquita)
Vlastní branky si dali : 2x BobĜi W.C a to v zápasech s Dynamitem Vršovice a s Ministerstvem obrany a
1x Šrot FC v zápase s AC Terron Bozi B

PĜíští program - 11. kolo :


CC Praga Calcio - Ukradený širáci : SO 06.12 10:00 VIKT8
Ramutant CF - Ministerstvo obrany : SO 06.12 10:00 PERT
Sparta Pankrác B - Kapr tým 86 B : SO 06.12 10:00 SMOLK
FC Spirit bar A - Dynamit Vršovice : SO 06.12 10:00 K1
Šrot FC - BobĜi W.C. : SO 06.12 10:00 K LESU
AC Terron Bozi B - Banana Chiquíta : SO 06.12 10:00 K5
Pozor: Tyto rozpisy jsou pouze informativní - platnost mají rozpisy, který jste obdrželi na reg. schĤzi.

Zpráva z výboru :
1) Oprava : Termín odevzdání pĜihlášky na turnaj Zima 2004 je nejpozdČji do 1.12.2003 !!

2) V pĜíloze posílám : - pĜihlášku do ligové soutČže Jaro 2004 – termín odevzdání do 31.12.52003
- pĜihlášku na Ligový pohár Pavla Formáþka – termín odevzdání do 31.12.2003

Ahoj V.M.

P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm :

AC Terron Bozi B, Ukradený širáci, FC Spirit bar A, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B,
Ramutant CF, Ministerstvo obrany, Dynamit Vršovice

PĜihláška do Ligového poháru Pavla Formáþka 2004


Ligový pohár, neboli Pohár ligy, je druhou nejvýznamnČjší soutČží malého fotbalu
poĜádanou PSMF, proto výbor PSMF rozhodl o pojmenování soutČže po Pavlovi
Formáþkovi, dlouholetém funkcionáĜi, osobnosti a hráþi Hanspaulské ligy, který
21.dubna 2003 po tČžké nemoci zemĜel.
Nepovinná soutČž se hraje k.o.systémem (vyĜazovacím), zaþínat by mČla v bĜeznu,
záleží ale na poþtu pĜihlášených týmĤ. Do Ligového poháru Pavla Formáþka se
nenasazuje, vylosuje se 1.kolo (pĜípadnČ pĜedkolo)
a pak se již hraje podle tzv. pavouka až do finálového utkání. SoutČž je atraktivní
pĜedevším tím, že se mezi sebou utkávají týmy z rĤzných pater hanspaulské
pyramidy.
Termínové listiny kol jsou rozesílány poštou, vyvČšeny na sekretariátu PSMF a zveĜejnČny na www.psmf.cz .

UzávČrka pĜihlášek do Ligového poháru Pavla Formáþka 2004 je 31.12.2003 !


PĜihlášku zašlete doporuþenČ nebo doruþte osobnČ v úĜedních hodinách na adresu PSMF: U Nových vil 26, 100 00,
Praha 10, mĤžete ji také poslat na e-mailovou adresu: psmf@psmf.cz .

Pohárová soutČž má svoje zvláštnosti, proto si SoutČžní Ĝád dobĜe pĜeþtČte, zvláštČ
þlánek 9.6.. Povolen není stĜídavý start, tzn. že nikdo z „B“ nesmí hrát za „A“ (z „C“
za „B“, atd.). V pĜípadČ remízy se neprodlužuje a hned se kope pČt pokutových kopĤ
(pĜi shodném poþtu branek se postupuje viz Pravidla, þlánek 6.4.).
Zúþastnit soutČže se mohou jen týmy pĜihlášené do Hanspaulské ligy. Hraje se na
registraþní prĤkazy. Startovné je 100,- Kþ za tým, platí se pĜi registraci týmu pĜed
jarní ligovou soutČží. VítČz získá 1.500,- Kþ, finalista 1.000,- Kþ a poražení
semifinalisté 250,- Kþ. Postihy za neodpískání utkání se od ligy liší tím, že tým je,
v pĜípadČ postupu, ze soutČže hned vyĜazen. Zastavená þinnost hráþĤ z ligové
soutČže se do Ligového poháru nepĜenáší a naopak.
StejnČ jako v lize však nemĤžeme zaruþit, že budou splnČny všechny vaše
požadavky na termíny a hĜištČ, protože dvojice soupeĜĤ má þasto naprosto odlišné
požadavky.

------------------------------------------------------------zde odstĜihnČte---------------------------------------------------------

PĜihláška do Ligového poháru Pavla Formáþka 2004:

ZávaznČ pĜihlašuji tým ..............................................................................................................................................

Požadavek na termín (všední den nebo víkend): ..................................................................................…………….

Vyhovující hĜištČ, hrací oblasti: ..........................................................................................................……………..

StejnČ jako v lize však nemĤžeme zaruþit, že budou splnČny všechny vaše
požadavky na termíny a hĜištČ, protože dvojice soupeĜĤ má þasto naprosto odlišné
požadavky.
..................................................................................
datum a podpis vedoucího (kapitána) týmu
ZávČreþné ýtení pro 7. G ligu - Podzim 2003
A je dobojováno. PĜed posledním kole již bylo rozhodnuto o postupu Kapr týmu B a Dynama
Vršovice a sestupujících týmech - SpartČ Pankrác B a BananČ Chiquíta. Až poslední kolo
rozhodlo o postupu týmu Ministerstvo obrany. PĜi vzájemné remíze s Ramutantem rozhodl nakonec
brankový rozdíl. TĜetího sestupujícím jsou CC Praga Calcio. Postupujícím gratuluji a ve vyšší
soutČži jim pĜeji co nejvíce úspČchĤ. Naopak sestupujícím týmĤm v dalších soutČžích pĜeji více
štČstí a co nejrychlejší návrat. Poslední teþkou za právČ skonþenou sezónou je toto závČreþné ýtení,
ve kterém se doþtete nČco málo statistických þísel a bilancí o hĜe jednotlivých týmĤ. V prĤbČhu
soutČže jsem se snažil o co nejlepší pĜed zápasový servis, ale nČkdy jsem na pĜípravu nemČl tolik
þasu, kolik by bylo tĜeba a tak jste urþitČ zaznamenali pár nepĜesností, za které se všem omlouvám.

Sezóna je již minulostí, postupující oslavují a týmy na opaþném konci tabulky zpytují své
svČdomí. Za pĜedvedenou hru a za klidný prĤbČh soutČže bych chtČl všem týmĤm podČkovat.
HráþĤm, fanouškĤm i fanynkám pĜeji v dalších soutČžích hodnČ úspČchĤ, co nejvíce tolik potĜebného
sportovního štČstí, pohodu na hĜišti, doma, ve škole þi v práci a také pĜeji klidné prožití závČru roku.
PĜed další sezónou si poĜádnČ odpoþiĖte a naberte co nejvíce sil, protože je brzy budete potĜebovat.

PĜehled výsledkĤ 11. kola : CC Praga Calcio - Ukradený širáci 5:5


Ramutant CF - Ministerstvo obrany 1:1
Sparta Pankrác B - Kapr tým 86 B 0:1
FC Spirit bar A - Dynamit Vršovice 2:0
Šrot FC - BobĜi W.C. 2:2
AC Terron Bozi B - Banana Chiquíta 1:0

Tabulka odehraných zápasĤ


PoĜadí Mužstvo Z. V. R. P. Skóre B. Pozn.
1. Kapr tým 86 B 11 8 1 2 29:13 17 Postup
2. Dynamit Vršovice 11 6 3 2 23:21 15 Postup
3. Ministerstvo obrany 11 5 4 2 24:17 14 Postup
4. Ramutant CF 11 5 4 2 18:16 14
5. Šrot FC 11 4 4 3 28:19 12
6. FC Spirit bar A 11 4 4 3 17:16 12
7. BobĜi W.C. 11 4 3 4 30:29 11
8. AC Terron Bozi B 11 4 2 5 21:21 10
9. Ukradený širáci 11 3 3 5 23:27 9
10. CC Praga Calcio 11 2 4 5 31:39 8 sestup
11. Sparta Pankrác B 11 1 2 8 18:33 4 sestup
12. Banana Chiquíta 11 2 2 7 25:36 -4 sestup
Odeþtené body : Banana Chiquíta -10 bodĤ za nepískání

V koneþné tabulce rozhodoval brank. rozdíl o umístČní na 3.místČ mezi Minist.obrany - Ramutant CF a
o umístČní na 5.místČ mezi Šrot FC - FC Spirit bar A ( oba vzájemné zápasy skonþily 1:1).

KĜížová tabulka 7.G ligy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.


1. Banana Chiquíta 2:5 3:4 1:2 3:3 6:3 3:1 2:4 3:4 0:7 0:1 2:2
2. BobĜi W.C. 5:2 3:4 1:5 1:1 4:3 6:1 2:2 4:1 2:2 0:5 2:3
3. Dynamit Vršovice 4:3 4:3 1:5 3:1 4:2 0:0 2:1 0:2 3:3 1:1 1:0
4. Kapr tým 86 B 2:1 5:1 5:1 1:4 8:2 0:1 1:0 1:1 1:0 3:1 2:1
5. Ministerstvo obrany 3:3 1:1 1:3 4:1 1:1 1:1 2:1 3:0 1:4 4:1 3:1
6. CC Praga Calcio 3:6 3:4 2:4 2:8 1:1 2:2 4:4 0:1 3:1 6:3 5:5
7. Ramutant CF 1:3 1:6 0:0 1:0 1:1 2:2 2:1 0:0 4:0 2:1 4:2
8. Sparta Pankrác B 4:2 2:2 1:2 0:1 1:2 4:4 1:2 1:6 2:6 0:3 2:3
9. FC Spirit bar A 4:3 1:4 2:0 1:1 0:3 1:0 0:0 6:1 1:1 0:2 1:1
10. Šrot FC 7:0 2:2 3:3 0:1 4:1 1:3 0:4 6:2 1:1 1:1 3:1
11. AC Terron Bozi B 1:0 5:0 1:1 1:3 1:4 3:6 1:2 3:0 2:0 1:1 2:4
12. Ukradený širáci 2:2 3:2 0:1 1:2 1:3 5:5 2:4 3:2 1:1 1:3 4:2
11. kolo :
CC Praga Calcio - Ukradený širáci 5:5 (1:3)
Hráno v sobotu 6.12. na hĜišti Viktorie 8 10.00 hod. Sudí Kahoun, VeþeĜa z týmu FC Gastrovit

Nastoupili : CC Praga Calcio : Burian (b) – Krejþí (c), Urbánek, Bárta, KoláĜ, Hrych, Gasparoviþ, Adámek
Ukradený širáci : Bruštík (b) – Hazlbauer T. (c), Pecha, Hazlbauer J., Smolík, Kubalík, ŠtČpán,
Beneš, Havlík
Branky : Adámek 1:0 (18), Hazlbauer J. 1:1 (21), Smolík 1:2 (29), Smolík 1:3 (30), Hrych 2:3 (40),
Smolík 2:4 (45), Adámek 3:4 (48), Adámek 4:4 (51), Smolík 4:5 (58), Adámek 5:5 (59).
KomentáĜ rozhodþího : Po vyrovnaném prĤbČhu na nepĜipraveném hĜišti (chybČly sítČ a nebylo ani
nalajnováno) a za nepĜíznivých podmínek (pršelo a dokonce padal i sníh) skonþil zápas zaslouženou
remízou. StĜelecky se zaskvČli Adámek (CC Praga Calcio) a Smolík (Ukradení širáci) - oba dali 4 branky.

Ramutant CF - Ministerstvo obrany 1:1 (0:0)


Hráno v sobotu 6.12. na hĜišti Pertoldova od 10:00 hod. Sudí Pejša, DvoĜáþek – Lejboys

Nastoupili – Ramutant CF: Novák (b) – Opava M (c), Plánovský, PetĜina, Kleþka F, Kleþka J, Houser, Vávra
Ministerstvo obrany: Rupert (b) - Hendrych K (c), Sobota M., ýernota, Rakušan, Hendrych M.,
Chotaš, Koþandrle, Ohrazda, Kaucký
Branky : Kaucký 0:1 (34), Vávra 1:1 (38).
Nejlepší hráþi : Kleþka J. (Ramutant) - Rupert (Ministerstvo obrany)
KomentáĜ rozhodþího: Svižné utkání hrané v nepĜíznivém poþasí. v závČru se projevila nervozita
obou týmĤ usilujících o postup. Po bezbrankovém poloþase se záhy po zmČnČ stran ujalo vedení
Ministerstvo obrany, ale Ramutant témČĜ okamžitČ odpovČdČl. Další šance se utopily v hlubokém písku.

Sparta Pankrác B - Kapr tým 86 B 0:1 (0:0)


Hráno v sobotu 6.12. na hĜišti Smolková od 10.00 hodin. Sudí Marek – tým Budvarka

Nastoupili – Sparta Pankrác B : Fiala (b) - Houdek (c), Pelc, Hlubuþek, KoĜínek, Kraus, Vraspír, Mužík
Kapr tým 86 B : Švarc (b) – VanČk (c), Ouri, Kopecký, Hyža, Janoušek, Hradec, Zajac, Oršulík
Branka : Ouri 0:1 (35). Nejlepší hráþ : Ouri ( Kapr tým B)
KomentáĜ rozhodþího : Hráþi Kapr týmu byli od poþátku lepší, ale stále se nemohli gólovČ prosadit.
Jedinou branku vsítil v 35.minutČ Ouri, nejlepší hráþ zápasu. Po obdrženém gólu se Sparta trochu
zvedla, ale na zvrat to nestaþilo.

FC Spirit bar A - Dynamit Vršovice 2:0 (1:0)


Hráno v sobotu 6.12. na hĜišti Karlín 1 od 10.00 hodin. Rozhodþí Horák, Fykbach - Spalovna

Nastoupili - FC Spirit bar A : Pekárek R. (b) – Kopecký (c), KĖap, Vlþek, Maxima, Faus, Legát,
Pekárek P., Musílek
Dynamit Vršovice : Kuþera (b) - MlynáĜ (c) start na r.þ, Král, Kotrþ, ýerný, Danda,
Hendrych, KnýĜ
Branky : Musílek 1:0 (10), Vlþek 2:0 (50).
Nejlepší hráþi : Kopecký (FC Spirit bar A) - Kuþera (Dynamit Vršovice)
KomentáĜ rozhodþího: Ve velmi slušnČ hraném utkání rozhodlo vČtší stĜelecké štČstí barových hráþĤ.

Šrot FC - BobĜi W.C. 2:2 (1:1)


Hráno v sobotu 6.12. na hĜišti K lesu od 10.00 hodin. Sudí Novák, Chobobides - Ratajski Démoni

Nastoupili – Šrot FC: KĤrka (b) - AndČra K. (c), Kurka, Marek, AndČra P., Skoupý, Adamec B., Adamec M.
BobĜi W.C. : Lukšík M. (b) - Kubík A. (c), Benedikt, Abdúl, Joudal, Zoubek, KĜíž, Kopáþek
Branky : Kurka 1:0 (15), Kubík 1:1 (16), Kubík 1:2 (25), Kurka 2:2 (59).
Nejlepší hráþi : Kurka (Šrot FC) - Kubík (BobĜi W.C.)
KomentáĜ rozhodþího: Vyrovnané utkání hrané ve svižném tempu bylo korunováno pČknými góly.
AC Terron Bozi B - Banana Chiquíta 1:0 (0:0)
Hráno v sobotu 6.12. na hĜišti Karlín 5 od 10.00 hodin. Sudí Souþek, Vobora - Alvarez DC

Nastoupili - AC Terron Bozi B : Nový (b) – PetĜík (c), Šebek, Šulc – Seidel, Pokorný, Jandera
Banana Chiquíta : Kouba (b) – Zelenka (c), ŠindeláĜ P., Chromý, Mrázek – všichni start na r.þ.
Branka : Šulc – Seidel 1:0 (45).
KomentáĜ rozhodþího : ýistČ hrané utkání. Šance na obou stranách. Nakonec o vítČzství rozhodla
šĢastnČjší koncovka.

Na závČr nČco þísel, tabulek a pĜehledĤ.


Kronika 7.G ligy :
Bilance zápasĤ :
Sehráno bylo všech 66 zápasĤ. Remízou skonþilo 18 zápasĤ. V 18-ti zápasech rozhodla o vítČzi
jediná branka. NejþastČjším výsledkem ze hry bylo 1:1 (8x), další poĜadí : 1:0, 2:1 a 3:1 (6x). Nejvíce
branek - 10, padlo v 9. kole v zápase Kapr týmem B - Praga Calcio 8:2 a v 11. kole v zápase Praga
Calcio - Ukradení širáci 5:5. Naopak bez branek skonþili dva zápasy a to ve 4. kole mezi Spirit
barem A a Ramutantem a v 9.kole mezi Ramutantem a Dynamem Vršovice.

Tabulka poloþasĤ : I. poloþas II. poloþas

Mužstvo V R P Skóre Body Mužstvo V R P Skóre Body


1. Kapr tým 86 B 6 3 2 12: 8 15 Kapr tým 86 B 6 4 1 17: 5 16
2. CF Ramutant 5 4 2 10: 8 14 Ministerstvo obrany 5 5 1 15: 9 15
3. Ukradený širáci 4 5 2 13:10 13 Šrot FC 6 2 3 19: 8 14
4. CC Praga Calcio 5 2 4 15:14 12 BobĜi W.C. 4 5 2 15:14 13
5. Ministerstvo obrany 2 8 1 9: 8 12 FC Spirit bar A 5 2 4 8: 9 12
6. FC Spirit bar A 3 5 3 9:7 11 CF Ramutant 3 6 2 8: 8 12
7. Dynamit Vršovice 4 3 4 9:8 11 Dynamit Vršovice 4 3 4 14:13 11
8. AC Terron Bozi B 4 3 4 9:8 11 AC Terron Bozi B 4 3 4 12:13 11
9. Šrot FC 3 4 4 9:11 10 CC Praga Calcio 5 1 5 16:25 11
10. BobĜi W.C. 3 3 5 15:15 9 Banana Chiquita 1 5 5 12:19 7
11. Banana Chiquita 2 3 6 13:17 7 Sparta Pankrác B 1 3 7 8:14 5
12. Sparta Pankrác B 1 5 5 10:19 7 Ukradený širáci 1 3 7 10:17 5

I. poloþas : 133:133 II. poloþas : 154:154

Branky :
V prĤbČhu soutČže bylo evidováno 287 branek, z toho byly 3 branky vlastní. Podle zápisĤ eviduji 2
branky z penalt, které promČnili Hradec (Kapr tým B) a Fiala (AC Terron Bozi B) oba v 7.kole.

Celkový brankový prĤmČr je 4,35 branek na zápas.

Jednotlivá mužstva se na brankách podílela takto: 31 - CC Praga Calcio, 30 - BobĜi W.C.,


29 - Kapr tým 86 B, 27 - Šrot FC, 25 - Banana Chiquita, 24 - Ministerstvo obrany,
23 - Dynamit Vršovice, Ukradený širáci, 21 - AC Terron Bozi B, 18 - Ramutant CF, Sparta Pankrác B
17 - Spirit bar A
VítČzné góly :
Kolo VítČzný gól dali : Zápas
2. VanČk na 1:0 (Kapr tým 86 B) v 42. minutČ Kapr tým 86 B - Šrot FC 1:0
3. Danda na 4:3 (Dynamit Vršovice) v 58.minutČ Dynamit Vršovice - Banana Chiquíta 4:3
Kleþka J. na 2:1 (Ramutant CF) v 56.minutČ Ramutant CF - Sparta Pankrác B 2:1
KĖap R. na 1:0 (Spirit bar A) v 52.minutČ Spirit bar FC A - Praga Calcio CC 1:0
5. Kotrþ na 1:0 (Dynamit Vršovice) v 58.minutČ Dynamit Vršovice - Ukradený širáci 1:0
7. Kubík na 4:3 (BobĜi W.C.) v 38.minutČ BobĜi W.C. – Praga Calcio CC 4:3
Janoušek na 2:1 (Kapr tým 86 B) v 32. minutČ Kapr tým 86 B – Ukradení širáci 2:1
10. Vávra na 1:0 (Ramutant CF) v 27. minutČ Ramutant CF - Kapr tým 86 B 1:0
Danda na 2:1 (Dynamit Vršovice) v 54.minutČ Dynamit Vršovice – Sparta Pankrác B 2:1
11. Ouri na 1:0 (Kapr tým 86 B) v 35. minutČ Kapr tým 86 B – Sparta Pankrác B 1:0
Šulc – Seidel na 1:0 (AC Terron Bozi B) v 45.minutČ AC Terron Bozi B - Banana Chiquíta 1:0

StĜelci :
O 284 branek se podČlilo 88 stĜelcĤ. Poþet stĜelcĤ v týmech :
9 - Ministerstvo obrany, Ukradený širáci, Banana Chiquita 8 - Kapr tým 86 B, Šrot FC, BobĜi W.C.
7 - Spirit bar A, AC Terron Bozi B, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B,
6 - Dynamit Vršovice 4 - CF Ramutant

Nejvíce branek - a to 4 v jediném zápase dali :


Kubík A. (BobĜi W.C.) v 8.kole v zápase s CF Ramutantem 6:1,
Adámek (CC Praga Calcio) a Smolík (Ukradený širáci) v 11.kole ve vzájemném zápase 5:5
Dále 3 branky dali : Fiala (AC Terron Bozi B) v 1.kole v zápase s Bobry W.C. 5:0,
Hrych (CC Praga Calcio) v 2.kole v zápase se Spartou Pankrác B 4:4,
Ouri (Kapr tým 86 B) v 6.kole v zápase s Dynamitem Vršovice 5:1,
Skoupý (Šrot FC) v 10.kole v zápase s Banana Chiquita 7:0
ŠtČpán (Ukradený širáci) v 10.kole v zápase s AC Terron Bozi B 4:2

StĜelecká tabulka :
Zlatou kopaþku získal Antonín Kubík (BobĜi W.C.) za 13 branek.
Další poĜadí :
Branky Jméno / tým
12 Vávra (CF Ramutant),
10 Ouri (Kapr tým 86 B),
9 Abdúl (BobĜi W.C.),
8 Danda (Dynamit Vršovice), Skoupý (Šrot FC), Smolík (Ukradený širáci ),
VanČk (Kapr tým 86 B), Fiala (AC Terron Bozi B), Gasparoviþ, Hrych (CC Praga Calcio),
7
Zelenka (Banana Chiquita),
Kotrþ (Dynamit Vršovice), Ohrazda,Sobota M. (Ministerstvo obrany), Maxima (FC Spirit bar A),
6
OndĜejovský (AC Terron Bozi B),
Hradec (Kapr tým 86 B), Marek (Šrot FC), Adámek, Bárta (CC Praga Calcio),
5
KoĜínek (Sparta Pankrác B ),
4 Vlþek (FC Spirit bar A), ŠtČpán (Ukradený širáci ), Stáhala (Banana Chiquita),
ýerný (Dynamit Vršovice), Kleþka J. (CF Ramutant), Hanka, Kurka, Vinický, Vonka (Šrot FC),
3 KĖap R. (FC Spirit bar A), Mikulíþek (CC Praga Calcio),
Hlubuþek, Pelc, Vraspír (Sparta Pankrác B ), Jandák (Banana Chiquita),
Hyža, Kopecký (Kapr tým 86 B), Henrych T., Král (Dynamit Vršovice), ýernota, Chotaš,
Kaucký, Natanailidis, Rakušan (Ministerstvo obrany), Škoda (CF Ramutant), Mrázek (Šrot FC),
2 Benedikt, Jelínek (BobĜi W.C.), Jandera, Šebek M. (AC Terron Bozi B),
Havlík, Hazlbauer T., Pecha, Pokorný (Ukradený širáci ), Kasík, Krejþí (CC Praga Calcio),
Houdek (Sparta Pankr.B), BarhoĖ, ýáp, Chromý, Mrázek, ŠindeláĜ P. (Banana Chiquita),
Janoušek, Švarc, Zajac (Kapr tým 86 B), KnýĜ (Dynamit Vršovice),
Koþandrle (Ministerstvo obrany), Kleþka F. (CF Ramutant), Konšel (Šrot FC), Holubec,
1 KĖap P, Legát, Musílek (FC Spirit bar A), Joudal, Patoþka, Römisch, Zoubek (BobĜi W.C.),
Swider, Šulc - Seidl, Unger (AC Terron Bozi B), Hazlbauer J., Hulín, Kubalík (Ukradený širáci),
Fiala, Vlþek (Sparta Pankrác B ), ŠindeláĜ J. (Banana Chiquita),
Vlastní branky si dali : 2x BobĜi W.C a to v zápasech s Dynamitem Vršovice a s Ministerstvem obrany
1x Šrot FC v zápase s AC Terron Bozi B
Jak jste hráli :
V zápasech nastoupilo celkem 151 hráþĤ, z toho hrálo v jednotlivých mužstvech :

Poþet hráþĤ : Název týmu :


19 Šrot FC
15 Ukradený širáci
14 Banana Chiquita
13 Ministerstvo obrany, BobĜi W.C., AC Terron Bozi B
12 Kapr tým 86 B, Spirit bar A, CC Praga Calcio
11 CF Ramutant
9 Sparta Pankrác B
8 Dynamo Vršovice

Všechna utkání odehráli :

11 z. Oršulík, Ouri, VanČk (Kapr tým 86 B), Hendrych, KnýĜ, Kotrþ, Král, MlynáĜ (Dynamit Vršovice),
Hendrych K. (Ministerstvo obrany), Novák, PetĜina, Vávra (Ramutant CF),
Kubík A., Lukšík, Zoubek (BobĜi W.C.), Kopecký, Pekárek R. (FC Spirit bar A),
Šebek (AC Terron Bozi B), Hazlbauer T. (Ukradený širáci),
Hrych, Krejþí (CC Praga Calcio), KoĜínek, Kraus (Sparta Pankrác B),

Dále odehráli :

10 z. Hradec, Kopecký (Kapr tým 86 B), Kuþera (Dynamit Vršovice), Sobota L. (Ministerstvo obrany),
Kleþka J. (Ramutant CF), KĖap R., Maxima, Vlþek (FC Spirit bar A),
Benedikt, Römisch (BobĜi W.C.), Jandera, OndĜejovský (AC Terron Bozi B),
Smolík (Ukradený širáci), KoláĜ (CC Praga Calcio),
Fiala, Hlubuþek, Houdek, Pelc (Sparta Pankrác B), Kouba, Zelenka (Banana Chiquita),
9 z. Hyža, Janoušek (Kapr tým 86 B), Danda (Dynamit Vršovice),
Hendrych M., Chotaš, Rakušan (Ministerstvo obrany), Houser (Ramutant CF),
Marek (Šrot FC), Holubec, Legát, KĖap P., Musílek, Pekárek P. (FC Spirit bar A),
Nový (AC Terron Bozi B), Kubalík, Pecha, ŠindeláĜ J. (Ukradený širáci), Bárta (CC Praga Calcio),
Vraspír (Sparta Pankrác B), BarhoĖ, ŠindeláĜ J. (Banana Chiquita),
8 z. Švarc, Zajac (Kapr tým 86 B), Koþandrle, Ohrazda, Sobota M. (Ministerstvo obrany),
Kleþka F., Opava M. (Ramutant CF), Adamec B., AndČra K., AndČra P., Stolín (Šrot FC),
Kopáþek, Husník (BobĜi W.C.), Bruštík, Havlík, Pokorný, ŠtČpán (Ukradený širáci),
Chromý, (Banana Chiquita),
7 z. Virag (Kapr tým 86 B), Adamec M., Konšel, TalĤžek (Šrot FC), Abdúl (BobĜi W.C.),
PetĜík (AC Terron Bozi B), Novák (Ukradený širáci),
Adámek M., Gasparoviþ, Kasík (CC Praga Calcio), ŠindeláĜ P, (Banana Chiquita),
6 z. ýerný (Dynamit Vršovice), Natanailidis (Ministerstvo obrany), Joudal (BobĜi W.C.),
KrþmáĜ, Toninger (AC Terron Bozi B), Hazlbauer J., Hulín (Ukradený širáci),
Burian (CC Praga Calcio), Jandák, Mrázek (Banana Chiquita),
5 z. ýernota, Jindra, Kaucký, Rupert (Ministerstvo obrany), Škoda (Ramutant CF),
Kurka, Skoupý (Šrot FC), Fiala, Pokorný (AC Terron Bozi B), ýáp, Stáhala (Banana Chiquita),
4 z. Adášek (Kapr tým 86 B), Opava L., Plánovský (Ramutant CF), Mrázek, Vinecký (Šrot FC),
Faus (FC Spirit bar A), Jelínek (BobĜi W.C.), UhlíĜ (AC Terron Bozi B), Beneš (Ukradený širáci),
Kasík (CC Praga Calcio), Vlþek (Sparta Pankrác B),
3 z. Štrof (Kapr tým 86 B), Hanka, KovaĜík (Šrot FC), Volner (FC Spirit bar A), KĜíž (BobĜi W.C.),
Šulc – Seidl (AC Terron Bozi B), FronČk (Ukradený širáci),
Mikulíþek, Urbánek (CC Praga Calcio), Dobiaš (Banana Chiquita),
2 z. Adamec L., KĤrka, Vonka (Šrot FC), Patoþka (BobĜi W.C.), Swider, Unger (AC Terron Bozi B),
OkleštČk (CC Praga Calcio), Mužík (Sparta Pankrác B), Jánoška (Banana Chiquita),
1 z. Francek (Ramutant CF), Horváth, Šamberger (Šrot FC), Bartoš (BobĜi W.C.),
Novák (Ukradený širáci), Petrželka, Vondrák (Banana Chiquita),
Žluté karty :

Kolo Obdrželi : DĤvod


1. KnýĜ (Dynamit Vršovice) v 9.minutČ neuveden
2. Smolík (Ukradený širáci) v 15.minutČ za faul zezadu
Pecha (Ukradený širáci) v 40.minutČ za držení za dres
6. Kubík (BobĜi W.C.) v 47. minutČ za faul
Stahala (Banana Chiquíta) v 9.minutČ za faul
Urbánek (CC Praga Calcio) v 5.minutČ za ruku
9. AndČra (Šrot FC) v 8.minutČ za vzájemné napadení
Jandera (AC Terron Bozi B) v 8.minutČ za vzájemné napadení
10. Mikulíþek (CC Praga Calcio) v 27.minutČ za oplácení
Hradec (Kapr tým 86 B) v 42.minutČ za faul

Nejlepší hráþi :
Korunu nejlepšího hráþe získal za 5 nominací od rozhodþích nejlepší stĜelec soutČže Kubík (BobĜi W.C.).

Další poĜadí :

4x Ouri (Kapr tým 86 B),


Kotrþ (Dynamit Vršovice), Hradec (Kapr tým 86 B), Kleþka J. (Ramutant CF),
3x
Houdek, KoĜínek (Sparta Pankrác B), Maxima (FC Spirit bar A), Smolík (Ukradený širáci),
Jandák,Stahala (Banana Chiquíta), Abdúl (BobĜi W.C.), Danda, Kuþera (Dynamit Vršovice),
2x Kasík J., Mikulíþek (CC Praga Calcio), Kleþka F, Vávra (Ramutant CF), Fiala (AC Terron Bozi B),
Kopecký (FC Spirit bar A),
Petržela, ŠindeláĜ, Zelenka (Banana Chiquíta), Jelínek, Joudal, Husník (BobĜi W.C.),
MlynáĜ (Dynamit Vršovice), Oršulík (Kapr tým 86 B),
ýernota, Chotaš, Koþandrle, Natanailidis, Rupert, Sobota (Ministerstvo obrany),
1x
Bárta, Gasparoviþ, Urbánek (CC Praga Calcio), Fiala, Hlubuþek (Sparta Pankrác B),
KĖap R., Legát (FC Spirit bar A), Konšel, Kurka, Marek, Skoupý (Šrot FC),
Jandera, Nový, Swider, Šebek, UhlíĜ (AC Terron Bozi B), Pecha, Pokorný, ŠtČpán (Ukradený širáci),

BrankáĜi s þistým kontem :


4x Novák (Ramutant CF), Nový (AC Terron Bozi B),
3x Pekárek R. (FC Spirit bar A),
2x Kuþera (Dynamit Vršovice),
1x Oršulík , Švarc (Kapr tým 86 B), Hendrych M. (Ministerstvo obrany), Adamec M. (Šrot FC),
Adámek (CC Praga Calcio),

NeprĤstĜelné konto brankáĜĤ : Nový (AC Terron Bozi B) – 212 minut


Novák (Ramutant CF) - 209 minut
Pekárek R. (Spirit bar FC A) - 170 minut
Kuþera (Dynamo Vršovice) - 118 minut
Oršulík (Kapr tým 86 B) - 114 minut

Tak to je vše. Ahoj V.M.

P.S. Toto þtení posílám na vyžádání emailem tČmto týmĤm :


AC Terron Bozi B, Ukradený širáci, FC Spirit bar A, CC Praga Calcio, Sparta Pankrác B,
Ramutant CF, Ministerstvo obrany, Dynamit Vršovice
Vedoucí : Mužík Liga : 7. G

Podzim 2003 - koneþná tabulka 7. G ligy :


Název týmu VítČzství Remízy Prohry Skóre Body ýK ŽK Poþet Starty
hráþĤ na r.þ.
1. Kapr tým 86 B 8 1 2 29:13 17 1 12 1
2. Dynamit Vršovice 6 3 2 23:21 15 1 8 26
3. Ministerstvo obrany 5 4 2 24:17 14 13
4. Ramutant CF 5 4 2 18:16 14 11 1
5. Šrot FC 4 4 3 28:19 12 1 19 5
6. FC Spirit bar A 4 4 3 17:16 12 12
7. BobĜi W.C. 4 3 4 30:29 11 1 13
8. AC Terron Bozi B 4 2 5 21:21 10 1 13
9. Ukradený širáci 3 3 5 23:27 9 2 15 3
10. CC Praga Calcio 2 4 5 31:39 8 2 12 28
11. Sparta Pankrác B 1 2 8 18:33 4 9
12. Banana Chiquíta 2 2 7 25:36 -4 1 14 5
0 10 151

Odeþet bodĤ : - 10 bodĤ Banana Chiquíta za nepískání

Bodový rozdíl rozhodl o : 3.místČ : Minist.obrany (+7) - Ramutant CF (+2) / vzájemný zápas skonþil 1:1
5.místČ : Šrot FC (+11) - FC Spirit bar A (+1) / vzájemný zápas skonþil 1:1

Nejlepších 15 stĜelcĤ :
13 - Kubík (BobĜi W.C.),
12 - Vávra (CF Ramutant),
10 - Ouri (Kapr tým 86 B),
9 - Abdúl (BobĜi W.C.),
8 - Danda (Dynamit Vršovice), Skoupý (Šrot FC), Smolík (Ukradený širáci ),
7 - VanČk (Kapr tým 86 B), Fiala (AC Terron Bozi B), Gasparoviþ, Hrych (CC Praga Calcio),
Zelenka (Banana Chiquita),
6 - Kotrþ (Dynamit Vršovice), Ohrazda, Sobota M. (Ministerstvo obrany), Maxima (FC Spirit bar A),
OndĜejovský (AC Terron Bozi B),

KĜížová tabulka zápasĤ 7. G ligy :


P 2003 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.
1. Banana Chiquíta 2:5 3:4 1:2 3:3 6:3 3:1 2:4 3:4 0:7 0:1 2:2
2. BobĜi W.C. 5:2 3:4 1:5 1:1 4:3 6:1 2:2 4:1 2:2 0:5 2:3
3. Dynamit Vršovice 4:3 4:3 1:5 3:1 4:2 0:0 2:1 0:2 3:3 1:1 1:0
4. Kapr tým 86 B 2:1 5:1 5:1 1:4 8:2 0:1 1:0 1:1 1:0 3:1 2:1
5. Ministerstvo obrany 3:3 1:1 1:3 4:1 1:1 1:1 2:1 3:0 1:4 4:1 3:1
6. CC Praga Calcio 3:6 3:4 2:4 2:8 1:1 2:2 4:4 0:1 3:1 6:3 5:5
7. Ramutant CF 1:3 1:6 0:0 1:0 1:1 2:2 2:1 0:0 4:0 2:1 4:2
8. Sparta Pankrác B 4:2 2:2 1:2 0:1 1:2 4:4 1:2 1:6 2:6 0:3 2:3
9. FC Spirit bar A 4:3 1:4 2:0 1:1 0:3 1:0 0:0 6:1 1:1 0:2 1:1
10. Šrot FC 7:0 2:2 3:3 0:1 4:1 1:3 0:4 6:2 1:1 1:1 3:1
11. AC Terron Bozi B 1:0 5:0 1:1 1:3 1:4 3:6 1:2 3:0 2:0 1:1 2:4
12. Ukradený širáci 2:2 3:2 0:1 1:2 1:3 5:5 2:4 3:2 1:1 1:3 4:2
NeprĤstĜelné konto ýas obdržených branek / Kolo
brankáĜĤ:
Jméno Mužstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kouba Banana 10,17 5,19, 6,20, 12, 38,49 50 3, 8
Chiquíta 28,31 45,58 50 57 28,60
48
Chromý Banana 20,33
Chiquíta 37
Zelenka Banana 16,22 45
Chiquíta 41,48
ŠindeláĜ P. Banana 3,17
Chiquíta 30,47
53,58
59
Lukšík BobĜi W.C. 14,20 10, 26,38 19,37 9,22, 10 1,21 12 19,43 52 15,
29,37 35 52 40,50 48,52 29 59
48 57
Kuþera Dynamit 41,46 1,40, 0 8 22,27 0 21 10,
Vršovice 59 57 50
MlynáĜ Dynamit 60
Vršovice
KnýĜ Dynamit 43,56 7,29
Vršovice 56 39,46
50
Oršulík Kapr tým 86 37 0 31 53 6 58 7 5, 6 6,23 27
B 10,21
Švarc Kapr tým 86 0
B
Jindra Ministerstvo 27
obrany
Hendrych Ministerstvo 0 22,51 36
M. obrany 57
Ohrazda Ministerstvo 33,36
obrany 39,41
Rupert Ministerstvo 57 7 18,21 35 38
obrany 23
Chotaš Ministerstvo 9
obrany
Adámek CC Praga 33,45 52
Calcio
Burian CC Praga 35,42 35,40 7,32 39 21,29
Calcio 43,46 42,56 34,40 30,45
45,56 58
58,60
Kasík CC Praga 25 11,12 6, 8
Calcio 18,22 31,38
56,59
Hrych CC Praga 17,33
Calcio 45
Novák Ramutant 28,58 29,33 25 0 0 54
15,20 8, 9 0 0 34
CF 40 15,26
40,59
Kraus Sparta 26,56 5,15, 7,56 13,19 16,17 8,25 6, 7 19,54
Pankrác B 17,47 41 21,29 27,37 60
41,50 56,58
Fiala Sparta 18,40 3,51 35
Pankrác B
Pekárek R. FC Spirit bar 25 35,42 0 0 40 8 60 12,59 4,29 4, 9 0
A 50 52 31,42
KovaĜík Šrot FC 10,22 42 10,20
50 22,56
Stolin Šrot FC 47 10 55 36
Šamberger Šrot FC 3,20,
53
Marek Šrot FC 10,24
Adamec M Šrot FC 0
KĤrka Šrot FC 16,25
Nový AC Terron 0 5,29, 7,25, 0 30,38 0
Bozi B 49 26,38 39,47
53,58
PetĜík AC Terron 26 10,37 0 50
Bozi B 38,41
UhlíĜ AC Terron 22,40
Bozi B
FronČk Ukradený 8, 17,28 5,
širáci 50 55,57 44
Pecha Ukradený 57,57 58
širáci
Bruštík Ukradený 18 28,32 5,45 29,59 18,40
širáci 57 48,51
59
Beneš Ukradený 8,52
širáci 56
Nejlepší hráþi : Kolo
Jméno Mužstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
ŠindeláĜ Banana Chiquíta 1
Petržela Banana Chiquíta 1
Stahala Banana Chiquíta 1 1
Zelenka Banana Chiquíta 1
Jandák Banana Chiquíta 1 1
Abdúl BobĜi W.C. 1 1
Jelínek BobĜi W.C. 1
Kubík BobĜi W.C. 1 1 1 1 1
Husník BobĜi W.C. 1
Joudal BobĜi W.C. 1
Danda Dynamit Vršovice 1 1
Kotrþ Dynamit Vršovice 1 1 1
MlynáĜ Dynamit Vršovice 1
Kuþera Dynamit Vršovice 1 1
Oršulík Kapr tým 86 B 1
Hradec Kapr tým 86 B 1 1 1
Ouri Kapr tým 86 B 1 1 1 1
Koþandrle Ministerstvo obrany 1
Chotaš Ministerstvo obrany 1
Sobota Ministerstvo obrany 1
Natanailidis Ministerstvo obrany 1
ýernota Ministerstvo obrany 1
Rupert Ministerstvo obrany 1
Gasparoviþ CC Praga Calcio 1
Mikulíþek CC Praga Calcio 1 1
Urbánek CC Praga Calcio 1
Kasík J. CC Praga Calcio 1 1
Bárta CC Praga Calcio 1
Kleþka J. Ramutant CF 1 1 1
Kleþka F. Ramutant CF 1 1
Vávra Ramutant CF 1 1
Fiala Sparta Pankrác B 1
Hlubuþek Sparta Pankrác B 1
Houdek Sparta Pankrác B 1 1 1
KoĜínek Sparta Pankrác B 1 1 1
Maxima FC Spirit bar A 1 1 1
KĖap R. FC Spirit bar A 1
Legát FC Spirit bar A 1
Kopecký FC Spirit bar A 1 1
Marek Šrot FC 1
Konšel Šrot FC 1
Skoupý Šrot FC 1
Kurka Šrot FC 1
Fiala AC Terron Bozi B 1 1
Nový AC Terron Bozi B 1
Šebek AC Terron Bozi B 1
OndĜejovský AC Terron Bozi B
Swider AC Terron Bozi B 1
Jandera AC Terron Bozi B 1
UhlíĜ AC Terron Bozi B 1
Pecha Ukradený širáci 1
Pokorný Ukradený širáci 1
Smolík Ukradený širáci 1 1 1
ŠtČpán Ukradený širáci 1
Banana Chiquita

Celkem V 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
R 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
P 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6
Skore 2 2 3 1 3 6 3 2 3 0 0 25
2 5 4 2 3 3 1 4 4 7 1 36
1.poloþas V 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
R 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
P 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6
Skore 1 1 1 0 1 4 2 1 2 0 0 13
2 3 2 1 1 0 0 3 2 3 0 17
2.poloþas V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5
P 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5
Skore 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 12
0 2 2 1 2 3 1 1 2 4 1 19
Mužstvo Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Celkem
Banana Chiquita SoupeĜ Ukr.širáci BobĜi Vršovice Kapr B Min.obrany Praga Ramutant Sp.Pankr. B Spirit Šrot Terron
Výsledek 2:2 2:5 3:4 1:2 3:3 6:3 3:1 2:4 3:4 0:7 0:1
Skóre 2:2 4:7 7:11 8:13 11:16 17:19 20:20 22:24 25:28 25:33 25:34
Body 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 -4
Jméno RP
1 BarhoĖ Radek 19758 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1 1 2
2 ýáp Bohumil 20248 1 1 1 1 1 5
1 1 2
3 Jandák Miroslav 19754 1 1 1 1 1 1 6
1 1 1 3
4 Kouba František 19757 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
0
5 Mrázek Hynek 19762 1 1 1 1 1 1 6
2 2
6 ŠindeláĜ Jan 19766 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1 1 2
7 Zelenka Jan 20249 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1 2 2 1 7
8 ŠindeláĜ Petr 19759 1 1 1 1 1 1 1 7
1 1
9 Chromý Jakub 19764 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 1 2
10 Jánoška OndĜej 19765 1 1 2
0
11 Petrželka OndĜej 19760 1 1
0
12 Stáhala Jan 19763 1 1 1 1 1 5
1 2 1 4
13 Dobiaš Martin 20247 1 1 1 3
0
14 Vondrák Karel 19761 1 1
0
Celkem nastoupilo 7 6 10 8 7 7 8 10 8 6 5
VstĜelené branky 2 2 3 1 3 6 3 2 3 0 0 25
Obdržené branky 2 5 4 2 3 3 1 4 4 7 1 36
Body 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 6
Nastoupilo : 14 Tabulka zápasĤ V. R. P. VstĜel. Obdrž. Body
StĜelci : 9 Celkem : 2 2 6 25 36 6
Žlutá karta : 1 I.poloþas 2 3 6 13 17 7 start na r.þ.
ýervená karta : 0 II.poloþas 1 5 5 12 19 7
Hist.tabulka 7.G ligy : J 2003 P 2002 Sez. Zápasy Výhry Remizy Prohry VstĜel. Obdrž. Body
UmístČní po : 1298 1513 3 33 11 2 20 41 110 24
Podzim 03 : 1 10 2 2 6 25 36 -4
Stav po P 03 : 4 43 13 4 26 66 146 16

Nastoupilo Banana Chiquita Branky


9 BarhoĖ Radek 2
5 ýáp Bohumil 2
6 Jandák Miroslav 3
10 Kouba František 0
6 Mrázek Hynek 2
9 ŠindeláĜ Jan 2
10 Zelenka Jan 7
7 ŠindeláĜ Petr 1
8 Chromý Jakub 2
2 Jánoška OndĜej 0
1 Petrželka OndĜej 0
5 Stáhala Jan 4
3 Dobiaš Martin 0
1 Vondrák Karel 0
Celkem : 25