You are on page 1of 1

- E xerl i aru; r

rirjt7 /+.( DEA.t! k ,&
\,
Doamnai,,Dornnului
Dirsctor
al Penitsnciarului

St,ma$ doamna /dornnule
drrector.
r \ y e rr: ,rr v * Oa ro p rs s ru n l e
g i ,!s c uri teoeterrntnate
J3re este supLs itlrqefurlanult.il de evol ul i l l eeconomtcernl efne
200g G-rvernrrrRomdnier gi enerr e ia
cheltu ietifor bugetais a adoptat o pofiilca Ae ,eitringere
i'
Asttei prin m€norancli.irn.ri
flr 233JgZ/041.12008aprcc,at
sr nota nr 233999/0S1Z2C0grefentoire ir, gerJinta
Guvafnu,L, tJinC4 t t 20Cg
pina ;a ftneteanutur200g L masurrte efrcrentrzere
-f-.o]'u.r,,u, a
arr,n,.iei, _de chellu;eilor
in peloada rtrnasd
masuri ,i, Frnanle'orracomanOaintreprtrdgrea
urrnAtcareror
' fimitarea cheltuielilorcu
in erercitarea 9i reprezentaroa depfasarileInterno s.u ertarne strict ra acefs acrfunrofectuato
intor;saror-institulieiclil ,,, po,
- o abordare prudenti a angalirllor ri aminate;
promflfor ln cursul anului de buoonai,'pr€cum gr a porril'r
9i a cet-or'cara se acorda din ucono*rr ra de acordare a
previzuto de actelo normative cheiturelire cu gararrr
in dornenrulsalarrzarii;
- tnter'icorea incherorii oriclror aflgalilmonte
neetscluara greveaui as'pra destlfuiariilctivrulir legafe,cu exceppa anga,amenteror
a c6ror
o" E"r-i a Instituliei pentru perioada
stti"t n"c*"i,e pentru imediat
.u;*i:?i',]rif"j3ttu,ull daerisurireain bune condilira activir{fifor
- compgnsarea orelor prestate peste
acordarea de trmp llber c-oreepunzaroi, pentru durala norrnali a trmpufui de lucru excru8rv cq
funife noiemirie 9r decemb,e a.c.
' incheiereade arigureri oUllgitorii pentru maxirn T0% dlnparcul
cu reducersa corespunzitoars a pariulur, auto auto aflat in dotare
etc.
NecesrtateaLrnerpolttlc{bugelarep'udente
macro8conor.lrca. cate sa contracarezeaccantuareaoezechrjibrero.
a reaoairzjreadectzrltor de arc)care
Econorn'er gr F'nanteror 'mpJs r-buaur, gr bugeta,,eia nivelui Mr1rsi9r..rl
in vederea*uni,n*r,, t,rel rimrresiJstenaDrle
dar g' a-g0galarnente,or a prolrrclcare se rac dn ougel
ca'e dau na$lcreia cblrgafrr pe seanna lonouritcrpub|ce
tn conlextujcelorde rna,sJS va cornun,cafi
urmAtoaiele
- se rmpunejuAreanrisurilornecesarspentri.it,chtdarga, panala lnsig 36i.Jig;,
lonctui'rir debilon. cirentr arle creante a inObrlrZirit676"
9r in vederea acn,ian,panrale a ,urn,ZoJor neachrtai,
reconslrt!ireacu surlgle recupei.ate plaliror gr
a rje casi efefluafa.
- rnlpostDli'tatea asrgularir fordurl,or3uQc1ldra ccntr'.r pre-re!.eapersonai;lu . datoslaEradulur
re aliZare a in c as Ar r ior la buget ul de s t at
s eb t r l e i l , q ) s t l m a l
de

c- strrna

R O M,\N rA Bu c u f6 g !r S tr Mai ,a i l ^rcu;easa
seilor 2
,rw ,{ .f ,r3- uS l .aa