Transformatori

TRANSFORMATORI

SADRŽAJ
1 TRANSFORMATORI................................................................................................... 3
1.1 Osnovni elementi konstrukcije transformatora.......................................................... 3
1.2 Princip rada, osnovne jednačine ................................................................................ 5
1.2.1 Prazan hod idealnog transformatora................................................................... 6
1.2.2 Opterećenje idealizovanog transformatora......................................................... 8
1.3 Prenosni odnos......................................................................................................... 12
1.4 Struja praznog hoda ................................................................................................. 12
1.5 Gubici praznog hoda................................................................................................ 13
1.6 Ekvivalentna šema transformatora.......................................................................... 14
1.7 Ogled praznog hoda ................................................................................................. 15
1.8 Gubici usled opterećenja.......................................................................................... 16
1.9 Ogled kratkog spoja ................................................................................................. 18
1.10 Stepen iskorišćenja............................................................................................... 20
1.11 Promena napona ................................................................................................... 20
1.12 Zagrevanje............................................................................................................ 21
1.12.1 Vrste hlađenja ............................................................................................... 26
1.12.2 Nestacionarna termička stanja ...................................................................... 27
1.13 Zakon sličnosti (dimenziona analiza)................................................................... 29
1.14 Prelazni procesi .................................................................................................... 30
1.14.1 Uključenje transformatora u praznom hodu ................................................. 31
1.14.2 Udarni kratak spoj transformatora ................................................................ 34
1.14.2.1 Mehanička naprezanja namotaja transformatora u kratkom spoju............ 36
1.15 Trofazni transformatori ....................................................................................... 39
1.15.1 Glavne karakteristike pojedinih sprega trofaznih transformatora................. 40
1.16 Viši harmonici ...................................................................................................... 42
1.17 Paralelni rad transformatora................................................................................. 45
1.18 Nesimetričan rad trofaznih transformatora .......................................................... 47
1.18.1 Jednofazan kratak spoj.................................................................................. 50
1.19 Specijalni transformatori ...................................................................................... 52
1.20 Literatura .............................................................................................................. 54
3
1 TRANSFORMATORI
Transformator je statički elektrotehnički aparat koji, pomoću elektromagnetne indukcije,
pretvara jedan sistem naizmeničnih struja u jedan ili više sistema naizmeničnih struja iste
učestanosti i obično različitih vrednosti struja i napona. Uloga transformatora u
elektroenergetskom sistemu je veoma značajna jer on omogućuje ekonomičnu, pouzdanu i
bezbednu proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije pri najprikladnijim
naponskim nivoima. Dakle, njegovom primenom se, uz veoma male gubitke energije,
rešavaju problemi raznih naponskih nivoa i međusobne izolovanosti kola koje se nalaze na
različitim naponskim nivoima. Ovde će, pre svega, biti reči o energetskim
transformatorima (Slika 2-1).
Slika 1-1 Trofazni distributivni transformator
Transformator treba da bude projektovan i izrađen tako da izdrži moguća naprezanja
kojima je izložen tokom svog životnog veka. Naprezanja u osnovi možemo da svrstamo u
tri glavne grupe: električna, mehanička i toplotna. Kod električnih naprezanja pre svega
treba obratiti pažnju na prenapone koji se javljaju kao posledica prekidanja u kolu,
atmosferskih pražnjenja, lukova prema zemlji, kratkih spojeva, kao i ispitnih napona.
Pojave praćene velikim strujama u odnosu na naznačene (nominalne, nazivne) (kratki
spojevi u mreži, kao i uključenje transformatora u praznom hodu), opasne su sa stanovišta
mehaničkih i toplotnih naprezanja (ova naprezanja su proporcionalna sa kvadratom struje).
Do povećanih toplotnih naprezanja dolazi i kod preopterećenja transformatora. Takođe
treba obratiti pažnju i na buku transformatora.
1.1 Osnovni elementi konstrukcije transformatora
U pogledu konstrukcije, transformator se sastoji iz sledećih osnovnih delova:
• magnetskog kola,
• namotaja,
• izolacije,
• transformatorskog suda,
• pomoćnih delova i pribora.
4
Magnetsko kolo se gradi od visokokvalitetnih hladnovaljanih orijentisanih
transformatorskih limova. Da bi se smanjila struja magnećenja (pobudna struja) teži se
uzimanju što kvalitetnijeg lima, sa velikom relativnom permeabilnošću, i primenjuju se
odgovarajuća konstrukciona i tehnološka rešenja u izradi magnetskog kola. Radi
smanjenja gubitaka usled vihornih (vrtložnih) struja, koriste se međusobno izolovani
limovi male debljine (0,30, 0,27 i mm 23 , 0 ). Osnovni fizički elementi magnetskog kola su
stubovi (jezgra), oko kojih su smešteni namotaji i jarmovi (donji i gornji). Stubovi imaju
stepeničasti oblik i popunjavaju se paketima limova odgovarajuće širine, kako bi ispuna
prostora opisanog kruga bilo što bolja. Kod transformatora velikih snaga, u jezgra se
stavljaju kanali (podužni, širine mm 6 ) i prema potrebi jedan poprečni (širine mm 15 10 − ),
kako bi kroz njih moglo da cirkuliše ulje i hladi magnetsko kolo. Magnetsko kolo se
priteže odgovarajućim steznim sistemom kako bi se dobila što bolja mehanička
kompaktnost.
Namotaji se prave od okruglog, profilnog ili trakastog provodnika od bakra ili
aluminijuma, materijala koji imaju mali električni otpor. Namotaj koji se priključuje na
napajanje se naziva primar, dok se namotaj koji je spojen na prijemnik naziva sekundar.
Osnovni oblici namotaja prema načinu izrade su: spiralni, slojeviti i presloženi. Gustine
struje za namotaje uljnih transformatora su
2
A/mm 5 , 4 2 − .
Izolacija predstavlja kombinaciju celuloze (papir, prešpan) i izolacionog ulja u slučaju
uljnih transformatora, odnosno čvrste izolacije (staklene tkanine impregnirane
epoksidnim, silikonskim ili drugim sintetičkim smolama) u kombinaciji sa vazduhom kod
suvih transformatora (do kV 36 ). Izolaciono (transformatorsko) ulje, osim poboljšanja
izolacionih svojstava, obezbeđuje i hlađenje transformatora, jer zbog svog velikog
specifičnog toplotnog kapaciteta mnogo bolje odvodi toplotu sa magnetskog kola i
namotaja na sud i rashladni sistem.
Međutim, treba imati u vidu da je ulje zapaljivo i da lako gori. Izolacija provodnika je
najčešće lak ili papir.
Transformatorski sud postoji kod uljnih transformatora i izrađuje se od kvalitetnog čelika
sa ojačanjima. Oblik suda zavisi od načina hlađenja, pa bočne strane mogu biti glatke,
valovite ili sa cevima za hlađenje.
Pomoćni delovi i pribor transformatora: natpisna pločica, provodni izolatori za
povezivanje sa mrežom, dilatacioni sud (konzervator), regulator napona, priključak za
uzemljenje, džep termometra pokazivač nivoa ulja, slavina za ispuštanje ulja, itd.
5
dilatacioni sud
VN izolator
NN izolator
namotaj
magnetsko kolo
kanal za oticanje ulja
rebra za
hlađenje
točkovi za
transport
sud
Slika 1-2 Osnovni delovi transformatora
1.2 Princip rada, osnovne jednačine
Na primarni namotaj transformatora dovodi se električna energija u obliku naizmeničnog
napona, koja u magnetno spregnutom sekundarnom namotaju indukuje odgovarajuću
naizmeničnu elektromotornu silu, odnosno struju, koja se koristi za napajanje prijemnika.
Dakle, primarni namotaj se ponaša kao prijemnik, dok se sekundarni namotaj ponaša kao
izvor električne energije.
6
1.2.1 Prazan hod idealnog transformatora
) (
1
t u
) (
2
t e
1
N
gornji jaram
donji jaram
srednji
stub

m
ψ
) (
1
t i
2
N
Slika 1-3 Jednofazni transformator jezgrastog tipa magnetskog kola u praznom hodu
Pretpostavke kojima ćemo se služiti u analizi praznog hoda idealnog transformatora su:
1. sav fluks obuhvata obadva namotaja (rasipni fluksevi primarnog i sekundarnog
namotaja jednaki su nuli ( 0
2 1

σ σ
ψ ψ ) i svaki zavojak obuhvata isti fluks,
2. magnetski otpor gvozdenog kola ne postoji ( ∞ →
Fe
µ ),
3. gubitaka u gvožđu nema ( 0
Fe
P ).
Za navedeni slučaj jednofaznog transformatora srednji stub je dvostrukog preseka u
odnosu na krajnje stubove. Magnetski fluks se deli na dve polovine krenuvši od srednjeg
ka krajnjim stubovima.
Označimo aktivni presek srednjeg stupa magnetskog kola sa
Fe
S .
Ako na priključke primarnog namotaja priključimo napon:
t U t u ω sin 2 ) (
1 1

u njemu će se uspostaviti naizmenična struja magnetisanja ) (t i
µ
čiji se smer određuje
pomoću pravila desne ruke (ili desne zavojnice), a koja će po Faradejevom zakonu
indukovati protiv napon ) (
1
t e :
t t
t e
m
d
d
d
d
) (
1
1
ψ ψ
− − ,
7
gdje je
1
ψ ukupni magnetski fluks primarnog namotaja, a
m
ψ ukupni zajednički magnetski
fluks.
Uz navedenu pretpostavku da u svim zavojcima namotaja postoji isti fluks, imamo:
t
N
t
N t e
m
d
d
d
d
) (
1
1
1 1
φ φ
− − ,
gdje je
1
φ ukupni magnetski fluks primarnog namotaja po zavojku, a
m
φ zajednički
magnetski fluks po zavojku.
Prema jednačini naponske ravnoteže (II Kirhofov zakon) imamo da je zbir svih
elektromotornih i elektro-otpornih sila jednak nuli, što napisano za električno kolo
primarnog namotaja glasi:
0
1 1 1 1
− + i R e u
U većini energetskih transformatora otpornost namotaja primara
1
R je relativno mala, a
struja praznog hoda
1
i (odnosno
µ
i ) je takođe vrlo mala (0,2 do 3 procenta naznačene
struje), tako da se proizvod
1 1
i R može zanemariti, pa imamo:
0
1 1
+e u ,
odnosno:
t
N t U
m
d
d
sin 2
1 1
φ
ω .
Iz prethodne jednačine za zajednički magnetski fluks imamo:
t t
N
U
t t U
N
m m
ω φ ω
ω
φ ω φ cos cos
2
d sin 2
1
d
max
1
1
1
1
− − ⇒ .
Za efektivnu vrednost napona priključenog na primarni namotaj, odnosno efektivnu
vrednost indukovane ems u primarnom namotaju, u praznom hodu vredi:
Fe max 1
Fe max 1 max 1
1 1
44 , 4
2
2
2
S B f N
S B f N N
E U −
π φ ω
.
Budući da isti fluks prolazi i kroz sekundarni namotaj, efektivna vrednost indukovane ems
u sekundarnom namotaju je preko odnosa broja zavojaka sekundarnog i primarnog
namotaja vezana sa efektivnom vrednošću indukovane ems primarnog namotaja:
1
1
2
2
E
N
N
E .
Kod crtanja ekvivalentne šeme i faznog dijagrama pretpostavljeno je da su primarni i
sekundarni namotaj namotani u istom smeru oko magnetskog stuba, ta da prema tome
promenljivi magnetski fluks indukuje između početnog i krajnjeg priključka primarnog i
skeundarnog namota napon istog smera. Dodatno, pošto su, u opštem slučaju, naznačeni
naponi primarnog i sekundarnog namotaja različiti, potrebno je sve veličine svesti
(redukovati, transformisati) na jedan od napona, obično primarni.
Za svedenu efektivnu vrednost ems sekundarnog namotaja,
2
E′ imamo:
2
2
1
2
E
N
N
E ′ .
8

1
U

'
2 1
E E
µ
I
m
Φ
Slika 1-4 Fazorski dijagram veličina u praznom hodu
1.2.2 Opterećenje idealizovanog transformatora
Pri analizi opterećenog idealnog transformatora pretpostavićemo da:
1. magnetski otpor gvozdenog kola ne postoji ( ∞ →
Fe
µ ),
2. gubitaka u gvožđu nema ( 0
Fe
P ).
Po opterećenju prijemnikom impedanse
2
Z , uspostavi se struja u sekundarnom namotaju
2
i , koja stvara amperzavojke
2 2
I N . Smer indukovane struje u sekundaru je takav da
svojim fluksom teži da poništi fluks koji ju je izazvao. Radi lakšeg snalaženja, propisima
su definisane oznake za priključke primarnog i sekundarnog namotaja istog polariteta.
Između istoimenih priključaka se indukuje napon iste faze . Praktično pravilo: početak
primara je priključak u kojeg struja ulazi, a za sekundar priključak iz kojeg struja izlazi .
Rezultantni amperzavojci proizlaze iz uticaja primarnih i sekundarnih amperzavojaka,
odnosno smera motanja ovih namotaja. Na slici 2-5 je prikazan slučaj sa odmaganjem
(poništavanjem) delovanja primarnog i sekundarnog namotaja kod stvaranja magnetskog
polja, za koji vredi sledeća jednačina amperzavojaka:
µ
I N I N I N
1 2 2 1 1

1
i
2
i
2
N
1
N
1
u
2
u
Slika 1-5 Namotaji sa odmaganjem amperzavojaka sa • •• • je označen početak namotaja
9
( ) t u
1
( ) t u
2
1
N

2
Z
gornji jaram
donji jaram
srednji
stub
( ) t i
2

m
ψ

σ
ψ
2

σ
ψ
1
( ) t i
1
2
N
Slika 1-6 Jednofazni transformator jezgrastog tipa magnetskog kola u opterećenju
Hoćemo da se diferencijalne jednačine napišu tako, da primarni i sekundarni napon imaju
istu fazu, te da se kao pozitivne računaju primarna struja koja ulazi u početak primarnog
namotaja i sekundarna struja koja izlazi iz početka sekundarnog namotaja, što je u skladu
sa pojmom izvora i prijemnika.
Diferencijalne jednačine naponske ravnoteže napisane za primarno i sekundarno
električno kolo transformatora, za slučaj ilustrovan slikom 2-5, imaju sledeći oblik:
,
d
d
d
d
2 1
1 1 1 1
t
i
M
t
i
L i R u − +
odnosno pisano u fazorskom obliku,
,
2 1 1 1 1 1
I M j I L j I R U ω ω − +
.
1 2 2 2 2 2
I M j I L j I R U ω ω − + −
U slučaju pomaganja delovanja amperzavojaka primarnog i sekundarnog namotaja
predznak člana naponske jednačine koji sadrži međuinduktivnost bio bi pozitivan.
Izrazimo sada struju primarnog i sekundarnog namotaja iz jednačine ravnoteže
amperzavojaka:
. ;
2
1
1
2
1
2 2
1
2
1 µ µ
I
N
N
I
N
N
I I
N
N
I I − +
10
Uvrstivši vrednost struje sekundarnog namotaja u jednačinu naponske ravnoteže
primarnog električnog kola dobijamo sledeće jednačinu:
( )
(
(
,
\
,
,
(
j
− − +
µ
ω ω I
N
N
I
N
N
M j I L j R U
2
1
1
2
1
1 1 1 1
,
odnosno
( )
1 1 1 1
2
1
1
2
1
1 1 1
E I L j R I M
N
N
j I M
N
N
L j R U + + +
]
]
]
,
¸
,
(
(
,
\
,
,
(
j
− +
σ µ
ω ω ω
gde smo sa
σ 1
L označili rasipnu induktivnost primarnog namotaja. Za rasipnu induktivnost
primarnog namotaja vredi izraz:
M
N
N
L L
2
1
1 1

σ
.
Uvrstivši vrednost struje primarnog namotaja u jednačinu naponske ravnoteže
sekundarnog električnog kola dobijamo sledeću jednačinu:
( )
(
(
,
\
,
,
(
j
+ − + −
2
1
2
2 2 2 2
I
N
N
I M j I L j R U
µ
ω ω ,
odnosno
( )
2 2 2 2 2
1
2
2 2 2
E I L j R I M j I M
N
N
L j R U − + −
]
]
]
,
¸
,
(
(
,
\
,
,
(
j
− + −
σ µ
ω ω ω
gde smo sa
σ 2
L označili rasipnu induktivnost sekundarnog namotaja:
M
N
N
L L
1
2
2 2

σ
Prethodnju jednačinu naponske ravnoteže sekundarnog električnog kola pomnožimo sa
odnosnom broja zavojaka primarnog i sekundarnog namotaja ( )
2 1
N N i deo vezan za
indukovanu ems u električnom kolu sekundarnog namotaja stavimo na levu stranu
jednačine:
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
U
N
N
I
N
N
L
N
N
j R
N
N
E
N
N
+
]
]
]
]
,
,
¸
,
(
(
,
\
,
,
(
j
+
(
(
,
\
,
,
(
j

σ
ω
Svedene vrednosti sekundarnih veličina na primarnu stranu imaju oblik:
2
1
2
'
2 2
2
1
'
2 2
2
1
'
2
; ; I
N
N
I E
N
N
E U
N
N
U
σ σ 2
2
2
1
2 2
2
2
1
2
; L
N
N
L R
N
N
R
(
(
,
\
,
,
(
j

(
(
,
\
,
,
(
j

Konačno, imamo sledeću jednačinu za naponsku ravnotežu sekundarnog električnog kola,
kod koje su sve veličine svedene na primarnu stranu:
11
[ ]
'
2
'
2
'
2
'
2
'
2
U I L j R E + +
σ
ω
Posmatrano preko ukupnog, odnosno zajedničnog i rasutih magnetnih flukseva, za
opterećeni transformator imamo:
~

1
u

1
i

2
u

2
i

σ
φ
1
σ
φ
2

m
φ

2
Z
Slika 2-7 Princip rada transformatora
Fluksni obuhvati (ukupni magnetni fluksovi) primarnog i sekundarnog namotaja,
1
ψ i
2
ψ ,
su:
,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 m m
N i L N N N φ φ φ φ ψ
σ σ
+ +
,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 m m
N i L N N N φ φ φ φ ψ
σ σ
+ +
gde je:
1
N i
2
N broj navojaka primarnog i sekundarnog namotaja, respektivno,
1
φ i
2
φ ukupni magnetni fluks po navojku primarnog i sekundarnog namotaja,
respektivno,
σ
φ
1
i
σ
φ
2
rasuti magnetni fluks po navojku primarnog i sekundarnog namotaja,
respektivno.
m
φ zajednički magnetni fluks po navojku,
σ 1
L

i
σ 2
L rasute induktivnosti primarnog i sekundarnog namotaja, respektivno.
Osnovne jednačine naponske ravnoteže:
,
d
d
d
d
d
d
,
d
d
d
d
d
d
2
2
2 2 2
2
2 2 2
1
1
1 1 1
1
1 1 1
t
N
t
i
L i R
t
i R u
t
N
t
i
L i R
t
i R u
m
m
φ ψ
φ ψ
σ
σ
+ + +
+ + +
12
gde je:
1
u napon na koji je priključen primarni namotaj,
2
u napon na priključcima sekundarnog namotaj,
1
R i
2
R aktivne otpornosti primarnog i sekundarnog namotaja, respektivno.
1.3 Prenosni odnos
Po definiciji iz propisa prenosni odnos (odnos transformacije), m, predstavlja odnos
naznačenih napona istaknutih na natpisnoj pločici,
n n
U U m
2 1 12
. Prenosni odnos koji se
dobija merenjem u praznom hodu je funkcija odnosa broja zavojaka
2 1 12
N N k m ′ , i on
obično sme da odstupa od deklarisanog za ±0,5%.
1.4 Struja praznog hoda
Struja praznog hoda se sastoji od dve komponente, reaktivne (struje magnećenja) kojom se
magneti magnetsko kolo i aktivne kojom se uzimaju u obzir gubici praznog hoda. Zbog
nelinearnosti karakteristike B = f (H), struja magnećenja je nesinusoidalnog oblika, dakle
sadržava i više harmonike, od kojih je najznačajniji treći. Zbog ekonomskih razloga,
naznačena radna tačka se nalazi na kolenu (laktu) karakteristike B = f (H).
Konstrukcija struje praznog hoda prikazana je na slici 2-8, uz sledeće oznake:
A - idealna kriva magnećenja,
B B ′ – kriva magnećenja uz uzimanje u obzir gubitaka histerezisa,
C C ′ - kriva magnećenja uz uzimanje u obzir i gubitaka usled vihornih struja.
13
ϕ
t
t
0
i
B
B′
A
C
C′
a
a′
b
c
b ′
c′
Slika 1-8 Konstrukcija struje praznog hoda
1.5 Gubici praznog hoda
Gubici praznog hoda približno su jednaki gubicima u gvožđu, koji se sastoje od gubitaka
usled histereze i gubitaka usled vihornih struja. Analizu gubitaka ćemo sprovesti za
redovni slučaj iz prakse - napajanje iz izvora prostoperiodičnog napona.
Utrošena energija usled histereze po jedinici mase lima, [kg], u toku jedne periode
proporcionalna je površini histerezisne petlje, odnosno zavisi o promeni amplitude
indukcije
n
B
max
, gde se n najčešće kreće zavisno od vrste limova od 1,7 do 2,2:
[ ] J/kg
max
n
H H
B k w .
Obično se kod računanja uzima kao neka prosečna vrednost n = 2.
14
Utrošena snaga usled histereze po jedinici mase lima proporcionalna je broju perioda u
sekundi, odnosno proporcionalna učestanosti:
[ ] W/kg
2
max
B f k w f p
H H H
.
U masi limova
Fe
m gubici usled histereze biće
[ ] W
Fe
2
max Fe
m B f k p m P
H H H
.
Gubitke usled vihornih struja ćemo kvalitativno izraziti preko uticajnih veličina, budući da
je raspodelu i ukupni efekat ovih struja relativno teško tačno sračunati sa dovoljnom
tačnošću.
Gubici usled vihornih struja proporcionalni su kvadratu indukovane ems u parazitnim
kolima a obrnuto proporcionalni specifičnom otporu lima:
ρ

2
e
P
V
.
Indukovana ems u kolima vihornih struja po jedinici dužine lima proporcionalna je
amplitudi indukcije B
max
, učestanosti f i debljini lima d, pa se gubici usled vihornih struja
mogu prikazati prema poznatom obrascu iz Elektromagnetike:
( )
Fe V
V B d P
2
max
24
1
ω
ρ
,
gde je
Fe
V zapremina magnetskih limova, ili
Fe
2
max
2
m B f k P
V V
,
gde je k
V
koeficijent koji zavisi od specifičnog otpora, specifične mase i kvadrata debljine
limova.
Ukupni gubici u gvožđu se mogu predstaviti izrazom:
( )
Fe
2
max
2
m B f k f k P P P
V H V H Fe
+ + .
Konstruktori transformatora obično snimaju karakteristike gubitaka magnećenja za svaku
vrstu lima i oblik magnetskog kola koji se upotrebljava.
1.6 Ekvivalentna šema transformatora
Ekvivalentna šema transformatora predstavlja pojednostavljeni model pomoću kojeg
možemo, na posredan način, bez stvarnog opterećenja, da predvidimo ponašanje
transformatora u raznim uslovima rada. Parametre ekvivalentne šeme određujemo na
jednostavan način iz standardnih ispitivanja transformatora u ogledu praznog hoda i
kratkog spoja. Sve veličine i parametri ekvivalentne šeme su fazne vrednosti, a veličine i
parametri sekundara svedeni su na primar (preračunati sa kvadratom odnosa broja
navojaka na primar, tako da je npr. ( )
2
2
2 1
'
2
R N N R .
15

1
R
2
R′
σ
ω
1
L
σ
ω
2
L′

1
I

0
I

m
I
p
I

0
R

1
U
2
Z′

0
X

2
U′

2
I′
Slika 1-9 Ekvivalentna šema transformatora
Veličine i parametri ekvivalente šeme su:
0
I struja praznog hoda,
p
I aktivna komponenta struje praznog hoda,
m
I reaktivna komponenta struje praznog hoda (struja magnećenja),
0
R ekvivalentna otpornost u praznom hodu (fiktivna otpornost pomoću koje uzimamo u
obzir gubitke u praznom hodu),
0
X reaktansa magnećenja.
1.7 Ogled praznog hoda
Osnovni ciljevi sprovođenja ogleda praznog hoda su određivanje:
• gubitaka praznog hoda (približno jednaki gubicima u gvožđu),
• struje praznog hoda,
• parametara ekvivalentne šeme.
Ogled se provodi tako da na jedan od namotaja (obično nižeg napona) priključimo
naznačeni (ili njemu bliski) napon, a priključke drugog namotaja ostavimo otvorenim.
Tokom ogleda meri se:
• napon napajanja,
0
U , približno ili tačno jednak sa
n
U ;
• struja napajanja
0
I ;
• snaga uzeta iz mreže
0
P (snaga praznog hoda).
Izmerena snaga gubitaka praznog hoda približno je jednaka gubicima u gvožđu:
Fe 0
P P ≅ .
16
Pod naznačenom strujom praznog hoda smatramo onu vrednost struje napajanja koja tačno
odgovara naznačenom naponu, odnosno onu koja se, u opštem slučaju, određuje prema:
0
0
, 0
I
U
U
I
n
n
.
Relativna vrednost struje praznog hoda je oko 1-3% u odnosu na naznačenu struju (kod
transformatora velikih snaga i manje od 1%).
Prilikom određivanja parametara ekvivalentne šeme obično se zanemaruje uzdužna
(redna) grana šeme, budući da se pad napona na rednoj impedansi može zanemariti.
Parametre poprečne grane ekvivalentne šeme (R
0
i X
0
)

jednofaznog transformatora tada
određujumo na sledeći način:
• impedansa praznog hoda
0
0
0
I
U
Z ,
• faktor snage u praznom hodu
0 0
0
0
cos
I U
P
ϕ
• fiktivna aktivna otpornost kojom uzimamo u obzir gubitke praznog hoda:
0
0
0
2
0
0
cosϕ
Z
P
U
R ,
• reaktansa praznog hoda:
0
0
0
sinϕ
Z
X .
1.8 Gubici usled opterećenja
Gubici usled opterećenja, P
T,
sastoje se od sledećih gubitaka:
• u namotajima, koji su obično sačinjeni od bakra. U ove gubitke ubrajamo osnovne
(Džulove) gubitke, ( )
2
RI ∑ , i dopunske gubitke usled površinskog (skin) efekta, tj.
povećanja omskog otpora koji nastaje zbog rasutog fluksa, odnosno usled indukovanih
lokalnih struja u provodnicima,
• dopunske gubitke u drugim konstrukcionim delovima transformatora usled
indukovanih parazitskih struja.
Dopuski gubici u namotajima se uzimaju u obzir preko faktora povećanja gubitaka,
odnosno tzv. Fildovog sačinioca, k
f
, koji obično iznosi nekoliko procenata.
U literaturi se često gubici usled opterećenja, uz zanemarenje dopunskih gubitaka u
drugim kontrukcionim delovima, nazivaju gubicima u bakru,
Cu
P
.
17
Tada za gubitke usled opterećenja imamo:
( )
2
Cu
I R k P P
f T
∑ ≅ .
Obično se gubici usled opterećenja svode na referentnu temperaturu C 75
$
.
Sledeća jednačina prikazuje zavisnost otpora od temperature:
( ) ( ) , R R R ϑ ⋅ α + ⋅ ϑ
0 0
1
gde su
0
R i
0
α vrednost otpora i temperaturnog sačinioca pri temperaturi od C 0
$
. Za
bakar imamo 235 1
0
α .
Odnos otpora pri temperaturama
b
ϑ i
a
ϑ je:
a
b
a
b
a
b
a
b
R
R
ϑ +
ϑ +

ϑ +
α
ϑ +
α

ϑ α +
ϑ α +

235
235
1
1
1
1
0
0
0
0
,
što ujedno predstavlja i odnos Džulovih gubitaka u namotajima.
Gubici u bakru za dvonamotajni transformator se mogu izraziti pomoću Fildovog
sačinioca, otpora i struje sledećom jednačinom:
( )
2
2 2 2
2
1 1 1
2
Cu
I R k I R k RI k P
f f f
+ ∑
Pretpostavimo da su namotaji od istog materijala (npr. bakra) i da je Fildov sačinilac za
oba namotaja jednak jedinici.
Izrazimo sada otpor preko proizvoda specifične otpornosti i dimenzija provodnika, a struju
preko proizvoda gustine struje i preseka provodnika:
( ) ( ) ( )
2
2 2 2
2
1 1 1 Cu
2
2 2
2
2
2
1 1
1
1
Cu Cu
J S l J S l S J
S
l
S J
S
l
P +
]
]
]
,
¸
,
+ ρ ρ .
Ako zapreminu (proizvod S l ⋅ ) u gornjoj jednačini izrazimo preko odnosa mase i
specifične mase, dobijamo sledeću jednačinu u kojoj su Džulovi gubici izraženi preko
gustine struje i mase materijala:
( )
2
2 2 , Cu
2
1 1 , Cu
Cu
Cu 2
2
Cu
2 , Cu 2
1
Cu
1 , Cu
Cu Cu
J m J m J
m
J
m
P +
(
(
,
\
,
,
(
j
+
γ
ρ
γ γ
ρ .
Za pojedini namotaj specifični Džulovi gubici po jedinici mase iznose:
[ ] W/kg 10
2 12
Cu
J k p

,
gde je 2 ≅ k za bakar na C 20
$
, odnosno 44 , 2 ≅ k za bakar na C 75
$
.
Dopunski gubici usled skin efekta su srazmerni sa četvrtom potencijom širine provodnika
(dimenzije upravne na magnetsko polje), s kvadratom učestanosti i obrnuto srazmerni sa
kvadratom specifičnog otpora. Nasuprot osnovnim (Džulovim) gubicima u namotajima,
dopunski gubici usled skin efekta opadaju značajnije sa porastom temperature namotaja.
18
1.9 Ogled kratkog spoja
Osnovni ciljevi sprovođenja ogleda kratkog su određivanje:
• gubitaka usled opterećenja,
• napona kratkog spoja,
• parametara ekvivalentne šeme.
Ogled se provodi tako da jedan od namotaja (obično višeg napona), kod kratko spojenih
priključaka drugog namotaja, priključimo na napon koji postepeno povećavamo od nule
do vrednosti pri kojoj se uspostavlja naznačena (ili njoj bliska) vrednost struje, i tu
vrednost napona nazivamo naponom kratkog spoja.
Tokom ogleda meri se:
• napon napajanja, koji se naziva napon kratkog spoja
k
U ,
• struja napajanja
k
I (približno ili tačno
n
I )
• snaga uzeta iz mreže
k
P (snaga kratkog spoja).
Izmerena snaga gubitaka, svedena na naznačenu struju, predstavlja približno naznačene
gubitke usled opterećenja transformatora
Tn
P .
n T n T n T k
k
n
n k
P P P P
I
I
P
, 2 , 1 ,
2
2
,
+ ≅ .
Napon kratkog spoja služi za određivanje promene (pada) napona u transformatoru usled
opterećenja (pomoću tzv. Kapovog trougla), veličine stvarne ustaljene struje kratkog spoja
i mogućnosti paralelnog rada dvaju ili više transformatora.
Pod naznačenim naponom kratkom spoja smatramo onu vrednost napona napajanja koja
tačno odgovara naznačenoj struji, odnosno onu koja se, u opštem slučaju, određuje prema:
k
k
n
n k
U
I
I
U
,
.
Prilikom određivanja parametara ekvivalentne šeme obično se zanemaruje poprečna grana
šeme, budući da je struja praznog hoda puno manja od naznačene struje. Parametre
uzdužne grane ekvivalentne šeme jednofaznog transformatora tada određujumo na sledeći
način:
• impedansa kratkog spoja
k
k
k
I
U
Z ,
• aktivna otpornost kratkog spoja
2
2 1
k
k
k
I
P
R R R ′ + ,
• reaktansa kratkog spoja
.
2 2
2 1 k k k
R Z X X X − ′ +
σ σ
19
Približno se može uzeti da su aktivne i reaktivne otpornosti primara jednake svedenim
aktivnim i reaktivnim otpornostima sekundara, tj:
σ σ 2 1 2 1
, X X R R ′ ≅ ′ ≅ .
Trougao koji formiraju fazori priključenog napona napajanja i radnog i reaktivnog pada
napona često se predstavlja relativnim vrednostima u odnosu na naznačeni napon, pri
čemu je struja, po dogovoru, naznačena.

n n k x
U I X u

n k k
U U u

n n k r
U I R u
Slika 1-10 Trougao relativnih vrednosti napona kratkog spoja (Kapov trougao)
Izrazi za relativne vrednosti napona kratkog spoja i radnog i induktivnog pada napona,
izraženih u procentima. jednostavno se izvode:
n
n k
n
n k
k
U
I Z
U
U
u 100 100 %] [
,
,
n
n k
n
n k
r
S
P
U
I R
u
,
100 100 %] [ ,
2 2
100 %] [
r k
n
n k
x
u u
U
I X
u − .
Relativna vrednost napona kratkog spoja se kod distributivnih transformatora kreće od
4-6%.
Vrlo je korisno uočiti da je:
[%] [%]
k k
z u ,
što sledi iz:
[%] 100 100 100 [%]
k
n
k
n
n k
n
k
k
z
Z
Z
U
I Z
U
U
u .
20
1.10 Stepen iskorišćenja
Na osnovu poznavanja gubitaka praznog hoda i gubitaka usled opterećenja određuje se
stepen iskorišćenja transformatora:
,
cos
cos
0 2
2
1
2
Tn n n
n
gn n
n
n
n
n
P P S
S
P P
P
P
P
snaga ulazna
snaga izlazna
+ +

+

ϕ
ϕ
η
gde je S prividna snaga sekundara transformatora, indeks n označava naznačenu vrednost.
Kod proizvoljnog opterećenja, izraženog pomoću sačinioca β , gde je
n
I I
2 2
β , stepen
iskorišćenja iznosi:
( ) .
cos
cos
2
0 Tn n n
n
P P S
S
β ϕ β
ϕ β
β η
+ +

1.11 Promena napona
Opterećenje transformatora izaziva promenu napona. Ova promena se obično ispoljava
kao smanjenje (pad) napona u odnosu na onaj u praznom hodu, mada u izvesnim retkim
slučajevima u praksi taj pad može da bude negativan. Izračunavanje promene napona,
U ∆ , se svodi na izračunavanje razlike intenziteta fazora
1
U i
'
2
U , tj.
'
2 1
U U U − ∆ .
Obično se kod izračunavanja promene napona polazi od ekvivalentne šeme u kojoj je,
zbog malih struja u poprečnoj grani ova zanemarena.

2 1
R R ′ +
σ σ 2 1
X X ′ +

1
U
2
Z′

k
Z

1
I

'
2
U
Slika 1-11 Šema za određivanje promene napona
21
Za induktivno opterećenje nacrtaćemo u relativnim jedinicama vektorski dijagram:
0 . 1
1
u

x
u

r
u

2
u′

1
I
ϕ
u ∆
b
a
ϕ
ϕ
Slika 1-12 Vektorski dijagram za odredjivanje promene napona
Ovde su:
ϕ ϕ sin cos
x r
u u a +
ϕ ϕ cos sin
x r
u u b + − .
Za relativnu promenu napona vredi sledeći izraz:
2 2
1 1
1
b u u a
U
U
u − − +

∆ .
Uz [ ] 100 %
1
u , pri zadatom uglu ϕ , približni konačni izraz za procentualnu promenu
napona je:
[ ] [ ]
[ ]
200
%
% %
2
b
a u + ≅ ∆ .
1.12 Zagrevanje
Pri procesu preobražaja električne energije u transformatoru jedan deo energije se pretvara
u toplotu, što sa stanovišta korisnika predstavlja gubitke. Toplota proizvedena gubicima
zagreva delove transformatora (magnetno kolo, namotaje, izolaciju, sud) i izaziva porast
njihove temperature u odnosu na okolnu sredinu (ambijent). U odnosu na gubitke usled
magnećenja ("gubici u gvožđu"), gubici u usled opterećenja ("gubici u bakru") su
značajniji po veličini i posledicama, zato što izolacija provodnika namotaja predstavlja
najosetljiviji deo transformatora s obzirom na toplotna naprezanja. Porast temperature, u
opštem slučaju, zavisi od veličine i vremenske funkcije opterećenja (trajni rad, ciklični rad
i rad u vanrednim uslovima) i načina i efikasnosti hlađenja. Sa porastom snaga
transformatora problem zagrevanja postaje sve izraženiji, jer su gubici približno srazmerni
sa zapreminom, a odvođenje toplote sa površinom.
22
Ograničenja temperature su različita za razne materijale. Kao što je već istaknuto,
najosetljivija je izolacija provodnika, koja sa vremenom stari, tj. smanjuje joj se kvalitet i
to utoliko brže ukoliko joj je veća temperatura na kojoj se nalazi. Dakle, vek trajanja
izolacije zavisi od radne temperature mašine. Srednja vrednost veka trajanja današnjih
transformatora iznosi nekoliko decenija.
Naznačena snaga je ona koja je istaknuta na natpisnoj pločici, to jest ona za koju je
transformator deklarisan. Stvarna snaga je ona pri kojoj je zagrevanje transformatora
jednako dozvoljenom. Sa stanovišta korisnika prihvatljivo je da stvarna snaga bude veća
od naznačene snage, tj. da se transformator može opteretiti većom snagom u odnosu na
deklarisanu.
Oznake koje ćemo koristiti za pojedine pojmove su sledeće:
• temperatura u uobičajenom smislu: [ ] C
$
ϑ ,
• apsolutna temperatura: [ ] K T ,
• porast temperature u odnosu na okolinu (ambijent): [ ]
a
ϑ ϑ θ − K i
• razlika dvaju temperatura na bilo kom mestu: [ ]
2 1
K ϑ ϑ θ − ∆ .
Propisima je za pojedine vrste izolacije definisan odgovarajući najviši dozvoljeni porast
temperature u odnosu na okolinu. Za uljne transformatore, gde se redovno upotrebljava
izolacija papir u ulju (klasa A), temperatura najtoplije tačke (negde u gornjem delu
transformatora) ne sme da pređe C 140
$
normalnim uslovima rada (trajni i ciklični rad),
dok srednji porast temperature namotaja maksimalno sme da bude 65K ( K 65 ≤
Cu
θ ). Kod
suvih, vazdušno hlađenih transformatora ide se na znatno više temperature namotaja, pa se
mora upotrebiti kvalitetnija izolacija, koja se razvrstava u klase.
Tabela 1-1 Klase izolacije
Klasa izolacije A E B F H
[ ]
a
ϑ ϑ θ −
max max
K
60 75 80 100 125
Napomena: najviša vrednost temperature okoline je C 40
$
Kod uljnih transformatora moramo voditi računa i o ograničenju vezanom za porast
temperature ulja u odnosu na okolinu. Za zatvorene sisteme sa dilatacionim sudom
dozvoljena vrednost porasta temperature ulja u odnosu na okolinu iznosi 60K ( K 60 ≤
u
θ ).
Za ostale delove transformatora nisu propisana ograničenja, već propisi nalažu da njihova
temperatura ne sme nikada dostići takvu vrednost koja bi mogla da izazove oštećenja u
transformatoru.
Kao i u drugim procesima, i ovde možemo da posmatramo ustaljena (stacionarna) stanja i
prelazna (nestacionarna) stanja.
Ustaljeno stanje nastupa, kada se izjednači dovedena i prenešena (odvedena) toplota,
odnosno kada se temperatura ustali na nekoj vrednosti. Kod prelaznih stanja usled
nejednakosti između dovedene i prenešene toplote temperatura raste (zagrevanje),
odnosno opada (hlađenje).
23
Dovod toplote nastaje usled gubitaka, dok se odvod toplote vrši na tri poznata načina:
provođenjem (kondukcijom), stujanjem (konvekcijom) i zračenjem (radijacijom).
Provođenje toplote slično je provođenju električne struje i odigrava se uglavnom u
čvrstim telima. Osnovni (Furijeov) zakon glasi:
,
x
S p
θ ∆
λ
gde je p toplotna snaga koja prolazi kroz planparalelno telo, S površina tela, x debljina
tela, a λ specifična toplotna provodnost.
Provođenje se odigrava u namotajima i jezgru sa konstrukcionim delovima. U provođenje
se uračunava i prelaz toplote preko kontaktnih površina.
Strujanje je vezano za fluide - tečnosti i gasove, kod kojih se osim toplote kreću i
molekuli, odnosno odnosno grupe molekula. Kod transformatora ovo je najvažniji vid
prenosa toplote, a fluidi su najčešće ulje i vazduh. Obično se strujanje svrstava u dve
podvrste: prirodno i prinudno.
• Prirodno strujanje - npr. usled različite gustine zagrejanih i hladnih molekula, odnosno
grupa molekula ulja, topliji delovi idu gore, hladniji dole i u svom kretanju, dodirujući
zagrejane površine aktivnih delova odnose sa sobom izvesnu količinu toplote hladeći
tako te delove. Putujući dalje, oni stižu do hladnjaka (rebara ili radijatora) i njima
predaju sada tu toplotu, koja se sa ovih širi na okolinu.
• Prinudno strujanje se primenjuje kada je odvođenje toplote prirodnim strujanjem
nedovoljno, što je slučaj kod transformatora velikih snaga. Cirkulacija se načini
intenzivnijom ako se za tečnost (ulje) primeni pumpa, a za vazduh ventilator.
Suština pojave je ista kod prirodnog i prisilnog strujanja, bilo da se radi o ulju ili vazduhu,
razlike su samo kvantitativne.
Za strujanje vredi sledeći zakon:
, θ ∆ α S p
gde sačinilac α (specifična snaga odošenja toplote sa tela) nije konstanta, već složena
funkcija temperature, porasta temperature, brzine strujanja, nagiba provršine u odnosu na
horizontalu, oblika i uglačanosti površine, a naročito od toga da li je kretanje fluida
laminarno ili turbulentno.
24
magnetsko kolo kretanje ulja
kretanje vazduha
Slika 1-23 Cirkulacija ulja u sudu i vazduha spolja
Zračenje je vid prenošenja toplote putem elektromagnetskih talasa relativno niske
učestanosti. Njihova talasna dužina je utoliko kraća ukoliko je temperatura viša. Predata ili
emitovana toplotna snaga računa se prema Štefan-Bolcmanovom zakonu:
( ) ,
4
2 2
4
1 1
T T S p σ − σ
gde je T apsolutna temperatura oba tela među kojima se vrši razmena toplote, S površina
a σ koeficijent koji zavisi od uglačanosti i boje površine i najveći je za crno telo.
Kod transformatora se odavanje toplote zračenjem odigrava na površini suda koji zrači u
okolinu i na taj način se prenošenje toplote na tom mestu odvija složeno - sabira se snaga
strujanja i zračenja, pri čemu je prva značajnija, pogotovu kod prinudnog strujanja
vazduha.
Prirodno je da su najvažnije temperature namotaja, posebno najveća vrednost koja je već
definisana pod nazivom temperatura najtoplije tačke. Na žalost, ona je retko dostupna
merenju, pa se zato određuje posredno, primenjujući obrasce definisane odgovarajućim
propisima (standardima).
Američki propisi preporučuju, za transformatore čija je dozvoljena srednja vrednost
porasta temperature namotaja K 65
sr
θ , ovu jednostavnu formulu za izračunavanje
porasta temperature u najtoplijoj tačci: K 15 +
sr vt
θ θ .
25
provođenje
100 %
konvekcija (ulje)
100
max

θ
θ
provođenje
konvekcija (vazduh)
80
60
40
20
(poprečna
dimenzija)
x
namotaj ulje
sud
vazduh
Slika 1-14 Približni raspored porasta temperature u horizontalnom poprečnom preseku
26
g s,
ϑ
g u,
ϑ
sl u,
ϑ
sr
ϑ
g
ϑ
vt
ϑ
40 50 60 70 80 90 100 110
namotaji
ulje mag. kolo
površina suda
namotaji
ulje
mag. kolo
sr u,
ϑ
d u,
ϑ
ϑ
h
Slika 1-15 Približni raspored porasta temperature u vertikalnom poprečnom preseku
1.12.1 Vrste hlađenja
Za obeležavanje vrste hlađenja usvojen je zapis sa 4 velika latinična slova, od kojih prvo i
drugo obeležavaju vrstu i način strujanja rashladnog sredstva koje je u dodiru sa
namotajem, respektivno, dok se treće i četvrto odnose na vrstu i način strujanja rashladnog
sredstva u dodiru sa spoljnjim hladnjakom (ako ga ima).
Za rashladno sredstvo koje je u dodiru sa namotajem usvojene su sledeće oznake:
O (oil) za ulje, L (liquid) za sintetičku tečnost i A (air) za vazduh.
Za način strujanja usvojene su oznake:
N (natural) za prorodno i F (forced) za prinudno.
Za rashladno sredstvo koje je u dodiru sa spoljnjim hladnjakom usvojene su sledeće
oznake:
A (air) za vazduh, G (gas) za gas i W (water) za vodu.
Najčešće upotrebljavani sistemi su:
AN - suvi transformator bez oklopa (zaštitnog plašta),
ANAN - suvi transformator sa oklopom (zaštitnim plaštem),
ONAN - uljni transformatori sa prirodnim strujanjem ulja iznutra i vazduha spolja,
27
ONAF - isto, samo sa ventilatorem spolja,
ONAF/OFAF pumpa se uključuje samo pri velikim opterećenjima,
OFAF - isto, samo je pumpa stalno uključena,
ONWF - ne postoji uljna pumpa, a spolja je vodeno hlađenje sa pumpom,
OFWF - isto, samo postoji i uljna pumpa.
sud transformatora
ulje ili vazduh
vazduh ili voda
hladnjak
ventilator ili
pumpa
pumpa
izvori
toplote
(namotaji)
Slika 1-16 Primer načina strujanja rashladnog sredstva transformatora
1.12.2 Nestacionarna termička stanja
Transformator skoro nikada ne radi u ustaljenom termičkom režimu jer mu se opterećenje
svaki čas menja. Temperatura namotaja zavisi od veličine i trajanja opterećenja, promena
temperature ambijenta odnosno temperature rashladnog sredstva. Za njegov vek (odnosno
brzinu starenja) biće merodavna neka ekvivalentna temperatura, pri čemu se za
usrednjavanje (ponderisanje) može uzeti dan, mesec ili godina. Uzimanje dana je logično,
jer se opterećenje približno ponavlja prema dnevnom dijagramu, a i temperatura ambijenta
ima značajne dnevne oscijalacije. Takođe su značajne i sezonske promene opterećenja i
temperature okoline (tipične razlike između leta i zime), pa tako uzimanje meseci i godine
za period usrednjavanja izgleda sasvim opravdano.
Za analizu toplotnih prelaznih procesa poslužićemo se uprošćenim pristupom, koji
tretira transformator kao jednostavno telo koje ima samo jednu vremensku konstantu.
Za postavljanje diferencijalne jednačine prostiranja toplote poći ćemo od sledećih
pretpostavki:
28
• transformator je termički homogeno telo, što znači da sve tačke u svakom trenutku
imaju istu temperaturu,
• toplotna snaga, tj. gubici su stalni - ne zavise ni od temperature, ni od vremena,
• faktor prolaza toplote α je takođe stalan, tj. ne zavisi od temperature,
• temperatura ambijenta, odnosno rashladnog sredstva je stalna.
Pod tim uslovima, jednakost oslobođene toplotne energije u kratkom intervalu
vremena dt P sa zbirom porasta akomulisane toplotne energije θ d m c energije predate
ambijentu, odnosno rashladnom sredstvu u istom vremenskom intervalu t S d θ α , može se
izraziti sledećom diferencijalnom jednačinom:
t S c m t P d d d θ α θ + .
Početni uslov 0 t , porast temperature transformatora u odnosu na okolinu je
0
θ

.
U ustaljenom stanju je promena temperature jednaka nuli, tj. 0 d θ , pa za porast
temperature u ustaljenom stanju
st
θ vredi:
. d d
S
P
t S t P
st st
α
θ θ α ⇒
Zgodno je uvesti oznaku za vremensku konstantu zagrevanja T :
.
S
m c
T
α

Rešenje po polazne diferencijalne jednačine po θ ima sledeći oblik:
( )
0 0 0
1 1 θ θ θ θ θ θ +
(
(
,
\
,
,
(
j
− − +
(
(
,
\
,
,
(
j

− − −
T
t
st
T
t
T
t
st
e e e .
Posle 4 do 5 vremenskih konstanti uspostavlja se stacionarno stanje.
Za proces hlađenja imamo da je 0 P , pa rešenje po θ ima sledeći oblik:
T
t
e

0
θ θ .
U opštem slučaju vremenske konstante zagrevanja i hlađenja ne moraju da budu jednake .
.
t
θ
θ
0
θ
0
θ
T
T
st
θ
st
θ
t
Slika 1-17 Proces zagrevanja i hlađenja transformatora
29
Ovaj uprošćeni pristup se u praksi primenjuje samo za aproksimaciju srednje temparature
ulja, a nikako i namotaja, magnetnog kola i suda.
Za kvalitativno tačniji pristup primenjuju se složeniji računski postupci koji uvažavaju
nehomogenost transformatora, zavisnost gubitaka od temperature, zavisnost faktora α od
porasta temperature, promenu temperature ambijenta i slično.
Danas se za određivanje porasta temperature, tj. toplotnih naprezanja u transformatoru
koriste složeni numerički postupci.
1.13 Zakon sličnosti (dimenziona analiza)
Uz pretpostavku da su broj navojaka, gustina struje J i magnetska indukcija
m
B u radnoj
tački (na kolenu ( ) H B karakteristike), stalne (jednake) veličine, analiziraćemo uticaj
dimenzija transformatora na neke njegove interesantne veličine, iz čega se mogu izvući
mnogi korisni zaključci.
Neka linearne dimenzije imaju odnos l l k ′ .
Iz tablice koja sledi mogu se izvući sledeći zaključci:
• prividna snaga raste kao
4
k ,
• relativna snaga u odnosu na masu i cenu raste sa k ,
• relativni gubici opadaju u odnosu na snagu kao k 1 ,
• porast temperature se povećava sa k ,
• vremenske konstante rastu kao k ,
• relativna struja magnećenja opada kao k 1 ,
• radna komponenta napona kratkog spoja opada kao k 1 , a induktivna raste sa k .
Dakle, transformatori većih snaga su ekonomičniji, ali zbog porasta temperature sistem za
hlađenje se mora poboljšati, primenom ulja, uvođenjem prinudnog strujanja ulja i
vazduha, primenom vode za hlađene ulja itd. Tek pod ovakvim uslovima se može zadržati
ista gustina struje i ista magnetska indukcija.
30
Tabela 1-2 Dimenziona analiza transformatora
R. br. Veličina Formula Odnos
1. Gustina struje J 1
2. Magnetska indukcija
m
B
1
3. Površine preseka i hlađenja
2
l K S
2
k
4. Zapremina i masa
3
l C V m γ
3
k
5. Struja
Cu
S J I
2
k
6. Fluks i (induk) napon
Fe
S B C c U
m
Φ ω
2
k
7. Prividna snaga
I U P
s

4
k
8. Otpornost
Cu
S l N R ρ k 1
9. Gubici u bakru
2
Cu
I R P
3
k
10. Gubici u gvožđu
V B P
m
2
Fe

3
k
11. Porast temperature
( ) ( ) S P P α θ /
Fe Cu
+ k
12. Relativni gubici
( ) P P P p
g
/
Fe Cu
+ k 1
13. Relativna cena
s
P m ς k 1
14. Reaktansa rasipanja
h K X / δ
σ
′ 1
15. Relativna reaktansa rasipanja
U I X x /
σ σ
1
16. Relativna snaga
m P p
s
/ k
17. Reaktansa magnećenja
l S N X /
2
0
ω µ
k
18. Relativna reaktansa magnećenja
U I X x /
0 0
k
19. Relativna struja magnećenja
0
/ 1 x i
µ
k 1
20. Termička vremenska konstanta S m c K C T / / k
21. Električna vremenska konstanta
) ( / R X T
el
ω
σ
k
1.14 Prelazni procesi
Za analizu i proučavanje ponašanje rada transformatora veoma su značajni prelazni
procesi koji su praćeni povećanim naponima (prenaponima) ili povećanim strujama:
kratak spoj i uključenje u praznom hodu. Naime, električna (naponska), mehanička i
termička naprezanja koja se javljaju u ovim prelaznim stanjima mogu da ugroze
funkcionisanje i izazovu značajna oštećenja transformatora. Kod električnih naprezanja
31
pre svega treba obratiti pažnju na prenapone koji se javljaju kao posledica prekidanja u
kolu, atmosferskih pražnjenja, lukova prema zemlji, kratkih spojeva, kao i ispitnih napona.
Pojave praćene velikim strujama u odnosu na naznačene (kratki spojevi u mreži, kao i
uključenje transformatora u praznom hodu), značajne su sa stanovišta mehaničkih i
toplotnih naprezanja (ova naprezanja su proporcionalna sa kvadratom struje). Do
povećanih toplotnih naprezanja dolazi i kod preopterećenja transformatora.
Da bi se broj i težina kvarova transformatora smanjio na što moguće manju meru, mora
se voditi računa o mnogim informacijama i postupcima, počevši od idejnog rešenja, izrade
tendera, nuđenja, razvoja, istraživanja, projektovanja, konstruisanja, izrade, ispitivanja,
transporta, montaže, puštanja u probni rad, eksploatacije, održavanja i konačno posle
prestanka rada. Transformator treba da bude projektovan i izrađen tako da izdrži sva
moguća naprezanja kojima je izložen tokom svog životnog veka.
Ovde će biti više reči o dva prelazna procesa; uključenju transformatora praznom hodu
i kratkom spoju transformatora.
1.14.1 Uključenje transformatora u praznom hodu
Struja prilikom uključenja transformatora na puni napon može da bude višestruko veća od
naznačene struje
n
I , odnosno stotinu i više puta veća od struje praznog hoda u ustaljenom
stanju
0
I . Prelazna pojava traje kratko vreme, ali može da utiče na prekostrujnu zaštitu
koja treba da se podesi tako da ne deluje nepotrebno i isključi transformator.
Uzrok ove pojave je u nelinearnosti magnetskog kola. Prilikom uključenja, radna tačka na
karakteristici magnećenja može da se nađe duboko u oblasti zasićenja.
Primarni namotaj prilikom uključenja može se pojednostavljeno prikazati kao redno RL
kolo, kod kojeg je induktivnost nelinearna i funkcija je fluksa: ) (ψ L L , gde je fluks
i L ψ .
R
) (ψ L
u
i
Slika 1-18 Pojednostavljeni prikaz primarnog namotaja prilikom uključenja
Za električno kolo prikazano slikom 1-18 imamo sledeću naponsku jednačinu:
t
i R u
d

+ .
32
Izrazivši struju preko induktivnosti i fluksa, dobijamo linearnu diferencijalnu jednačinu
prvog reda:
ψ
ψ
ψ
ϕ ω
) ( d
d
) ( sin
0
L
R
t
t U
m
+ + ,
gde je pretpostavljeno napajanje sa sinusnim naponom sa početnom fazom
0
ϕ . U prvoj
aproksimaciji uzećemo da je . const L , što se može pravdati time da je drugi član na
desnoj strani za jedan ili više redova veličine manji od prvog.
Rešenje se sastoji od dva člana:
• aperiodičkog, koji potiče od homogene jednačine (kod koje je desna strana jednaka
nuli) i
• stacionarnog (koji predstavlja partikularni integral).
Konačni oblik jednačine fluksa je:
( ) [ ] ( ) ϕ ϕ ω ψ ϕ ϕ ψ ψ ψ − + + − −

0 0
sin sin
0
t e
m
T t
m r
,
gde je:
R L T
0
električna vremenska konstanta koja kod transformatora velikih snaga iznosi reda
veličine s 10 ,
r
ψ remanentni fluks i
0
ϕ ugao uključenja.
Aperiodička komponenta ima svoj maksimum za 2 π
0
−ϕ ϕ . Prvi, najveći maksimum
funkcije fluksa nastaje priblžno za π t ω , i on iznosi:
( ) [ ]
m r m r
ψ ψ ψ ψ ψ 2 2 π π sin 1
max
+ − + + .
Dakle, fluks neposredno po uključenju može dostići vrednost preko dva puta veću od one
u ustaljenom stanju, što se, usled nelinearnosti, znatno jače odražava na struju.
33
ϕ ψ N
ψ
o
i
t
t
Slika 2-19 Vremenski tok struje uključenja
Maksimalna vrednost struje praznog hoda se danas računa numeričkim putem, pomoću
računara. Radi fizičke predstave, ovde će biti objašnjen analitički postupak za približno
računanje maksimalne vrednosti struje uključenja. Ako prethodnu jednačinu podelimo sa
brojem navojaka, N , dobijamo:
m r
φ φ φ 2
max
+ .
Fluks možemo posmatrati i kao zbir komponente koja se zatvara kroz magnetsko kolo i
komponente koja se zatvara kroz vazduh:
( ) ( )
Fe max 0 Fe vaz max 0 Fe vaz max 0 Fe Fe vaz Fe max
S H B S H S S H S B µ µ µ φ φ φ − + − + + ,
gde je
Fe
S presek magnetnog kola, a
vaz
S površina vazdušnog prostora namotaja (slika
2-20).
Indukcija potpunog zasićenja magnetskog materijala,
z
B , je:
max 0 Fe
H B B
z
µ −
Sada možemo da pišemo:
Fe vaz max 0 0 Fe Fe max
/ 2 2 S B l S I N S B S B
z m r m r
+ + +
µ
µ φ φ φ .
Odavde se dobija vrednost maksimalne struje uključenja:
N
B B B
l
S
S
I
z r m
0 vaz
Fe
max 0
2
µ
− +
.
34
Fe
S
vaz
S
max
H
z
B
r
B
m
B 2
Fe
B
z r m
B B B − + 2
Slika 1-20 Površine gvožđa i vazdušnog prostora, te karakteristika magnećenja
Dakle, maksimalna vrednost struje uključenja je utoliko veća ukoliko se presek namotaja
više približava preseku gvožđa, iz čega sledi da sa gledišta udarne struje uključenja primar
treba da bude spoljašnji namotaj, što se često i čini ako je on za veći napon. Dalje, vidi se
da je ta struja manja ako je remanentna indukcija
r
B manja i ako su dimenzije ( l ) manje.
1.14.2 Udarni kratak spoj transformatora
Prilikom udarnog kratkog spoja struja je višestruko veća od naznačene struje. Za razliku
od uključenja neopterećenog transformatora, prilikom kratkog spoja magnetsko kolo je
nezasićeno, jer pad napona na primarnoj reaktansi i aktivnoj otpornosti iznosi približno
polovinu napona. Posledica ovoga je opravdanost zanemarenja poprečne grane
ekvivalentnog kola i stalnost induktivnosti
k
L , pa je šema jednostavna (Slika 2-21).
k
R
u
k
i k
L ω
Slika 1-21 Pojednostavljeni prikaz udarnog kratkog spoja
Za električno kolo prikazano slikom 1-21 imamo sledeću naponsku jednačinu:
t
i
L i R t U
k
k k k m
d
d
) ( sin
0
+ +ϕ ω ,
gde je pretpostavljeno napajanje sa sinusnim naponom sa početnom fazom
0
ϕ .
35
Rešenje se sastoji od dva člana:
• aperiodičkog, koji potiče od homogene jednačine (kod koje je desna strana jednaka
nuli) i
• stacionarnog (koji predstavlja partikularni integral).
Konačni oblik jednačine struje je:
( ) ( ) [ ]
k
T t
k k km k
e t I i

− − − + ϕ ϕ ϕ ϕ ω
0 0
sin sin ,
gde je:
k k k
R L T električna vremenska konstanta udarnog kratkog spoja. Usporedimo sada
trajanje prelaznih procesa udarnog kratkog spoja i uključenja. Vremenska konstanta
prilikom uključenja je:
k
R L R L T
0 1 0 0
2 ≈ . Pošto je
k
L L >>
0
, prelazna pojava udarnog
kratkog spoja traje puno kraće; ona iznosi samo nekoliko poluperioda.
Odredimo sada maksimalnu vrednost udarne struje kratkog spoja. Aperiodička
komponenta ima svoj maksimum za 2 π
0
− −
k
ϕ ϕ . U tom slučaju izraz za struju
postaje:
( ) [ ] [ ] t e I t e I i
k k
T t
km
T t
km k
ω ω cos 2 π sin − − −
− −
Prvi, najveći maksimum funkcije fluksa nastaje priblžno za π t ω , i on iznosi:
( )
km m
T
km k
I k e I i
k
+
− ω π
max ,
1 ,
gde
m
k uzima vrednosti od 1,7 do 1,8 za transformatore velikih snaga, odnosno 1,3 do 1,4
za transformatore manjih snaga.
Znajući da je ustaljena struja kratkog spoja
k k k
Z U I , ima se za maksimalnu struju u
prelaznom stanju, izraženu u procentima:
[ ] [ ] % 100 2 %
max , k m k
u k i .
Struja kratkog spoja je i u ustaljenom stanju velika, dok joj najveća vrednost u prelaznom
stanju dostiže 30% do 80% više od amplitude ustaljene struje kratkog spoja.
36
t
max k
I
k
i
k
I
Slika 1-22 Vremenski tok struje udarnog kratkog spoja
Posledice struje kratkog spoja u prelaznom stanju su dvojake- termičke i mehaničke.
Termičke posledice nisu značajne, jer je prelazna pojava kratkotrajna, a porast
temperature, iako premašuje vrednost u normalnom radu, nije značajan, jer kvar mora da
bude detektovan i transformator odmah isključen.
Mehaničke posledice su povećane elektromagnetske sile na namotaje, o čemu će biti više
reči u narednom poglavlju.
1.14.2.1 Mehanička naprezanja namotaja transformatora u kratkom spoju
Transformatori su tokom normalnog rada, a pogotovu tokom kvarova, izloženi dejstvu
mehaničkih sila, odnosno mehaničkom naprezanju. Zbog potrebe za pouzdanim radom,
prilikom projektovanja i tokom ispitivanja transformatora vodi se računa o nizu faktora i
problema vezanih za mehanička naprezanja.
Da bi prikazali naprezanja namotaja koja se imaju, potrebno je ukratko opisati sile koje
deluju na namotaj pri ovim naprezanjima, a to su radijalna i aksijalna komponenta sile.
Usled radijalne komponente sile pojavljuje se pritisak na unutrašnji namotaj koji teži da ga
nasloni na stub (suzi), a na spoljašnji koji teži da ga istegne. Da bi povećali otpornost
provodnika namotaja s obzirom na radijalne sile namotaj se stavlja na izolacione
podupirače ("letvice", "lajsne"), koji se oslanjaju na izolacioni cilindar od prešpana, dok se
u rashladne aksijalne kanale, na odgovarajućem razmaku, stavljaju pogodno isečeni
komadi prešpana ("kanalni umeci"). Delovi namotaja opterećeni su slično gredi sa
kontinualnim opterećenjem koje teži da stvori ugib. Na slici 2-23 prikazane su radijalne
sile na namotaj transformatora i naprezanja kojima je pri ovim silama namotaj izložen.
Dimenzionisanje se svodi na određivanje potrebnog broja podupirača i umetaka, uz izbor
njihove širine iz niza standardnih dimenzija, tako da se dobije rastojanje kod kojeg su
naprezanja materijala provodnika manja od dozvoljenog. Prisutnost podupirača ima za
posledicu pojavu lokalnih savijanja, o čemu se takođe mora voditi računa.
37
Slika 1-23 Dejstvo radijalnih sila na namotaj transformatora
Aksijalne sile nastoje da sabiju, odnosno pomere namotaj iz strujnog težišta. Da bi
osigurali izdržljivost izolacije namotaja, s obzirom na aksijalne sile, u rashladne radijalne
kanale namotaja stavlja se odgovarajući broj izolacionih podmetača ("repića") potrebne
širine. Dimenzionisanje se svodi na određivanje potrebnog broja podmetača, uz izbor
njihove širine iz niza standardnih dimenzija, tako da se dobije rastojanje kod kojega su
naprezanja materijala izolacije namotaja manja od dozvoljenog. Na stubove se stavlja
odgovarajući stezni sistem dimenzionisan tako da osigura kompaktnost aktivnog dela
prilikom montaže i održavanja, odnosno delovanja sila kratkog spoja.
Da bi pravilno dimenzionisali namotaje potrebno je da se izračunaju naprezanja kojima su
oni izloženi, za šta se danas koriste numerički proračuni na računaru (slika 2-24).
Smanjenje specifičnih naprezanja postiže se povećanjem količine ugrađenog materijala,
odnosno povećanjem impedanse transformatora, što, u krajnjoj liniji, povećava cenu
transformatora.
38
Slika 1-24 Primer numeričkog proračuna sila kratkog spoja
Slika 1-25 Oštećenje namotaja transformatora usled kratkog spoja
39
1.15 Trofazni transformatori
Kod trofaznih transformatora moguća su, u osnovi, dva tehnička rešenja - grupa od tri
jednofazna transformatora, sa zasebnim magnentskim kolima ili jedan trofazni
transformator sa zajedničkim magnetskim kolom. Grupa jednofaznih transformatora se
obično primenjuje za velike jedinice u Americi (američka transformacija) i ima prednost
vezanu za transport, održavanje i obezbeđenje rezerve, jer su kvarovi transformatora
uobičajeno na jednoj fazi, ali je u osnovi skuplja (oko 15%) jer se ne koristi činjenica da je
zbir trenutnih vrednosti uravnoteženih fluksova u sve tri daze jednak nuli i zahteva više
prostora. Trofazni transformatori sa zajedničkim magnetnim kolom se često primenjuju u
Evropi (evropska transformacija).
Slika 1-26 Trofazni suvi transformator
Namotaji trofaznih transformatora sprežu se u:
• trougao,
• zvezdu
• slomljenu zvezdu (cik-cak sprega)
Prema važećim standardima priključne stezaljke, odnosno provodni izolatori označavaju
se sa slovnim oznakama N W, V, U, (ranije N C, B, A, ). Ispred slovne oznake za
pojedinu fazu se stavljaju brojčane oznake za označavanje visine napona namotaja: broj
"1" za visokonaponski namotaj (VN), "2" za niskonaponski namotaj (NN) kod
dvonamotajnih transformatora, odnosno srednjenaponski namotaj (SN) kod tronamotajnih
transformatora i "3" za NN namotaj kod tronamotajnih transformatora. Krajevi namotaja
označavaju se brojnim oznakama "1" za početak i "2" za kraj (svršetak), i to posle slovne
oznake, npr. 1U2 za svršetak VN namotaja prve faze. Uz krajeve potrebno je definisati i
smer motanja namotaja oko stuba ("desni" ili "levi").
40
2N 2U 2V 2W 3U 3V 3W 1N 1U 1V 1W
a) b) c)
Slika 1-27 Primeri trofaznih namotaja:
NN namotaj spojen u trougao a) i slomljenu zvezdu c), i VN namotaj spojen u zvezdu b)
1.15.1 Glavne karakteristike pojedinih sprega trofaznih transformatora
a) trougao (oznaka D za VN, odnosno d za NN) - budući da su međufazni i fazni naponi
jednaki, ova sprega, u odnosu na spregu zvezda, zahteva veći broj navojaka, manjeg
preseka (radi 3 puta manje struje) uz veće učešće izolacije. Ovo ima za posledicu
veću količinu bakra kod visokonaponskih transformatora.
b) zvezda (oznaka Yza VN, odnosno y za NN) - fazni napon je 3 puta manji od
međufaznog (priključenog) napona. Ako je namotaj sekundarni postoji mogućnost
primene dva napona, međufaznog, između krajeva priključaka i faznog napona između
jedne faze i neutralne tačke.
c) slomljena zvezda (oznaka z ) - ova sprega se isključivo primenjuje za NN namotaje.
Namotaj pojedine faze sačinjavaju dva redno povezana polunamotaja koji nisu na
istom stubu. U odnosu na spregu zvezda, ovaj namotaj je zahteva 15,5% više bakra,
međutim lako podnosi nesimetrično opterećenje, pa se unatoč tome što je skuplji
primenjuje kod distributivnih transformatora manjih snaga.
Kada je izveden i priključak na zvezdište ili neutralnu tačku oznaci sprege dodaje se i
slovo N , odnosno n.
Sprega Yyn primenjuje se kod distributivnih transformatora manje snage. Prednosti
upotrebe ove sprege su manja potrošnja bakra i izolacije u odnosu na z-spregu (sa gledišta
proizvođača), odnosno mogućnost raspolaganja sa dva naponska nivoa- linijski napon za
elektro motore, a fazni za osvetljenje i jednofazne potrošače (sa gledišta korisnika).
Nedostatak ove sprege je znatno odstupanje od normalnih vrednosti kada je opterećenje
nesimetrično, što je naročito izraženo kada se primenjuje grupa od tri jednofazna
transformatora. Zato se ova sprega isključivo koristi kod trofaznog trostubnog
transformatora.
41
Sprega Yd se takođe upotrebljava u distributivnim mrežama, kada su snage i naponi veći
nego u prethodnom slučaju. Ovakvi transformatori se uglavnom koriste za napajanje
trofaznih potrošača.
Sprega Dynse primenjuje često, u širokom dijapazonu snaga i u mnogim primenama- kod
elektrana (za povišenje napona), odnosno kod prijemnika (za sniženje napona).
Sprega Yzn ima sve dobre osobine sprege Yyn u pogledu raspoloživosti linijskih i
faznih napona, a uticaj nesimetrije je zanemarljivo mali. To je plaćeno oko % 15 većim
utroškom bakra za namotaje u odnosu na spregu zvezda. Specijalno je ova sprega povoljna
za napajanje tiristorskih i diodnih ispravljača, jer doprinosi redukciji viših harmonika koji
se iz ispravljača prenose u mrežu na koju je priključen primar i koji izazivaju izobličenje
napona.
Uz sprege, potrebno je definisati grupu sprege (satni broj) tj. fazni stav (pomeraj)
između primarnih i sekundarnih napona istoimenih faza. Termin satni broj je uveden zbog
analogije sa satom (fazori se obeležavaju kao kazaljke sata), dok fazni stav o kome je reč
iznosi
$
30 ⋅ n , gde je n ceo broj od 0 do 11. Obično se fazor primarnog napona prve faze
( U , stara oznaka A) stavlja u položaj 0 (12) sati, bez obzira na njegovu spregu i fizičko
postojanje. Kod nas su standardizovane sledeće sprege: grupa "0" - primenjuju se sprege
Yy0, grupa "5" - primenjuju se sprege Yd5 , Dy5 i Yz5 .
Pri određivanju faznih stavova primenjivaćemo sledeći postupak:
1. fazor primarnog napona faze U namotaja višeg napona stavlja se u položaj 12 sati,
bez obzira na njegovu spregu i fizičko postojanje,
2. svi namotaji na istom jezgru imaju isti fazni stav napona, a smer im je pozitivan
ako se homologni krajevi podudaraju,
3. satni broj namotaja nižeg naponskog nivoa se određuje položajem fazora faznog
napona faze ) (a u bez obzira na fizičko postojanje.
42
2N 2U 2V 2W
1U 1V 1W
homologni kraj:
struja ulazi u primar, izlazi iz sekundara
1U
1V 1W
2U
sprega: Yzn1
Slika 1-28 Primeri određivanja grupe sprege
1.16 Viši harmonici
U daljnjem tekstu biće analizirana pojava viših harmonika struje ili fluksa (indukovanog
napona) za različite slučajeve sprega primarnog namotaja (strane magnećenja) trofaznih
transformatora.
Kod transformatora čiji su primarni namotaji spregnuti u zvezdu sa nul-vodom (YN) struja
magnećenja je izobličena zbog nelinearanog odnosa ( ) H f B i sadrži više harmoničke
članove reda 3, 5, 7, 9 itd. Dakle, u ovom slučaju struja magnetisanja predstavlja izvor
viših harmonika kod transformatora. U analizi koja sledi zanemarićemo petlju histereze i
uzećemo u obzir krivu prvog magnećenja. Za američku transformaciju i uobičajeni oblik
krive prvog magnećenja, Furijeova analiza daje ove amplitude pojedinih harmonika:
1. harmonik 100%
3. harmonik 24,5% (negativna sinusoida)
5. harmonik 3,43%
7. harmonik 1,72%
9. harmonik 0,26%
43
B
H
) (t B
) (
3
t i
µ
) (
1
t i
µ
) (t i
µ
2 T
Slika 1-29 B (H) karakteristika i sadržaj prvog i trećeg harmonika
U daljnjem razmatranju uzećemo u obzir samo osnovni (prvi) i treći harmonik, a ostale
ćemo zanemariti.
Struje magnetisanja prvog harmonika će biti:
t I i ω
µ µ
sin
max , U 1 U 1
,
( )
o
t I i 120 sin
max , V 1 V 1
− ω
µ µ
,
( )
o
t I i 240 sin
max , W 1 W 1
− ω
µ µ
.
Struje magnetisanja trećeg harmonika će biti:
t I i ω
µ µ
3 sin
max , U 3 U 3
− ,
( ) t I t I i
o
ω ω
µ µ µ
3 sin 120 3 3 sin
max , V 3 max , V 3 V 3
− ⋅ − − ,
( ) t I t I i
o
ω ω
µ µ µ
3 sin 240 3 3 sin
max , W 3 max , W 3 W 3
− ⋅ − − .
Zaključujemo da su treći harmonici istofazni.
U nulvodu je zbir prvih harmonika jednak nuli,
0
W 1 V 1 U 1
+ +
µ µ µ
i i i ,
Dok, zbog istofaznosti, kod trećih harmonika imamo:
3 W 3 V 3 U 3
3
µ µ µ µ
i i i i + +
Dakle, neutralni vod predstavlja putanju za povratak tri treća harmonika struje.
U Evropi se upotrebljava sistem VN mreža bez uzemljenog nulvoda, jer bi svaki dozemni
kratki spoj predstavljao puni kratki spoj faze. Dozemni spojevi su česti, pa bi to bilo uzrok
čestim prekidima pogona. U ovom slučaju, kada je primarni namotaj spregnut u zvezdu
bez nul voda (Y) nije moguće uspostavljanje trećeg harmonika struje, pa je struja je
praktično sinusoidalna. Fluks tada mora da bude izobličen zbog nelinearanog odnosa
( ) H f B , što ima za posledicu pojavu viših harmoničkih članova u indukovanom
naponu. Osnovni harmonik fluksa indukuje osnovni harmonik protivnapona koji drži
44
ravnotežu sa naponom mreže. Treći harmonik fluksa u svim fazama indukuje napone
trostruke frekvencije. Ovi naponi ne menjaju linijske napone, već čine da nultačka igra
(pleše) sa trostrukom frekfencijom ono nultačke trofaznog sistema mreže, menjajući tako
fazne napone.
) (
3
t φ
) (
1
t φ
) (t φ
2 T
U
V W
Slika 1-30 Plesanje neutralne tačke trofaznog sistema
Amplituda trećeg harmonika fluksa zavisi od konstrukcije magnetskog kola
transformatora.
Kod trostubnih trofaznih transformatora, zbog velikog magnetskog otpora trećem
harmoniku fluksa, koji se zatvara od jarma do jarma preko vazduha, suda i konstrukcionih
delova transformatora, amplituda ovog harmonika je redukovana i problem u izobličenju
indukovanog napona nije izražen. Međutim, zatvarajući se kroz sud i konstrukcine delove,
koji se u ovom slučaju ponašaju kao kratkospojeni namotaj, treći harmonik fluksa izaziva
dopunske gubitke u gvožđu, koji iznose
Fe
% 20 5 P − , a prema tome i dopunsko zagrevanje.
Ovi dopunski gubici, odnosno zagrevanje se može smanjiti uvođenjem debelog bakarnog
prstena oko magnetskog kola (jezge), ili dodavanjem namotaja spregnutog u trougao, čime
se postiže bolje prigušenje.
Za transformatore sa magnetskim povratnim putem za treće harmonike fluksa – grupa
jednofaznih transformatora (američka transformacija) i trofazne peterostupne
transformatore ova amlituda može, zbog malog magnetskog otpora, kod većih zasićenja da
iznosi i do 30% amplitude osnovnog harmonika.
Uz trostruku frekfenciju to može uzrokovati da indukovani napon trećeg harmonika može
doseći i 90% vrednosti faznog napona:
( ) ( ) f N f N U
m m 1 1 3
44 , 4 9 , 0 3 30 , 0 44 , 4 φ φ ,
što onemogućuje primenu sprege Y za navedene konstrukcije magnetskog kola
transformatora. Jedan od načina da se ovo izobličenje napona suzbije jeste da se omogući
uspostavljanje trećeg harmonika struje magnećenja dodavanje namotaja spregnutog u
trougao. Ovaj namotaj ima značajno manju snagu u odnosu na primar i sekundar. Ako se
tereti nazivamo ga tercijar, a ako se ne tereti nazivamo ga stabilizacioni namotaj.
Treba napomenuti da izobličenje napona u sprezi cik-cak (z) ne izaziva primetno
izobličene krive napona, jer se istofazni indukovani naponi trostruke učestanosti u
pojedinim polunamotajima svake faze međusobo oduzimaju, a zbog njihove jednakosti i
istofaznosti njihova razlika je jednaka nuli.
45
Pogledajmo sada više harmonike u trofaznom sistemu sa primarnom stranom spregnutom
u trougao (D).
U1
V1 W1

U µ
i
VU µ
i
UW µ
i
Slika 1-31 Linijske i fazne struje primarnog namotaja spregnutog u trougao
Svaki fazni namotaj uzima iz mreže potrebne harmoničke članove struje:
.....
VU3 VU1 VU
+ +
µ µ µ
i i i
.....
UW3 UW1 UW
+ +
µ µ µ
i i i
.....
WV3 WV1 WV
+ +
µ µ µ
i i i
Linijske struje možemo prikazati kao razliku dviju odgovarajućih faznih struja trougla:
..... ) ( ) (
UW3 VU3 UW1 VU1 UW VU U
+ − + − −
µ µ µ µ µ µ µ
i i i i i i i
VU WV V µ µ µ
i i i −
WV UW W µ µ µ
i i i −
S obzirom da su treći harmonici struje magnećenja istofazni i jednaki, njihova razlika je
jednaka nuli, tj. oni se ne pojavljuju u linijskim strujama magnetisanja, ali nesmetano
postoje u zatvorenom električnom kolu što ga čine tri namotaja spregnuta u trougao. Treći
harmonik struje magnećenja se dakle javlja kao kružna (cirkularna) struja unutar trougla.
U ovom slučaju ni fluks, pa prema tome ni indukovani napon nemaju treći harmonik.
1.17 Paralelni rad transformatora
Paralelni rad dvaju ili više transformatora se ostvaruje spajanjem istoimenih priključaka
visokonaponske strane svih transformatora na odgovarajuće faze visokonaponske mreže i
spajanjem istoimenih priključaka niskonaponske strane svih transformatora na
odgovarajuće faze niskonaponske mreže. Paralelni rad se može vršiti preko sabirnica ili
preko mreže. Iako je u osnovi ovo rešenje skuplje nego izbor jednog transformatora veće
snage, njemu se pribegava u slučajevima podmirivanja potrebe dodatnih prijemnika koji
ranije nisu bili predviđeni, podmirenja povremenih dodatnih opterećenja, etapne izgradnje
trafostanice ili potrebe za većom pogonskom sigurnošću koja se ogleda u držanju
rezervnog transformatora za slučaju kvara jednog od transformatora.
46
1 n
U
2 n
U
I I
,
k n
u S
II II
,
k n
u S
sabirnice
sabirnice
T
I T
II
Slika 1-32 Paralelni rad dva transformatora
Uslovi koje transformatori moraju da ispune, da bi radili u paralelnom radu, su sledeći:
• primarni namotaji moraju da budu predviđeni za isti napon i odnosi transformacije
moraju biti jednaki (
n II I
... m m m ), da bi sekundarni naponi u praznom hodu bili
jednaki. Pod odnosom transformacije, prema standardu, podrazumevamo odnos
naznačenih napona prikazan na natpisnoj pločici.
• Da bi sekundarni naponi bili u fazi, transformatori moraju pripadati istoj grupi sprege.
• Da bi izbegli struje izjednačenja (uravnoteženja), koje izazivaju preopterećenje jednog,
odnosno podopterećenje drugog transformatora, relativni naponi kratkog spoja moraju
biti jednaki - dozvoljava se tolerancija % 10 ± u odnosu na aritmetičku srednju
vrednost relativnih napona kratkog spoja svih transformatora. S ovim u vezi je i
preporuka da naznačene snage transformatora trebaju da budu približno jednake (nema
smisla povezivati u paralelni rad transformatore koji imaju odnose naznačenih snaga
veći od 1:3).
Odnos snage prvog transformatora i ukupne snage svih paraleleno vezanih
transformatora je sledeći:
[ ] ( ) [ ] ( ) [ ]
K
u
S
u S u
S
u I
U
U u
I
S
S
k
n
ki ni k
n
ki ni
n
n k
n
%
1
%
1
100 %
100
I
I
I
I
1
1 I
I
I

Σ

Σ
.
Za posmatranu snagu i date transformatore u paralelnom radu, zbir ( )
ki ni
u S Σ je
konstantan.
Iz prethodne relacije se može zaključiti da je relativno opterećenje transformatora
obrnuto proporcionalno njegovom relativnom naponu kratkog spoja.
47
Kompleksna vrednost struje izjednačenja (cirkulacione struje) je:
I I
I II
1
II I
1 1
I k k k k
i
Z Z
m m
U
Z Z
U
I
+
]
]
]
,
¸
,

+

.
Ako usvojimo da su fazni uglovi obeju impedansi jednaki (
II I k k
ϕ ϕ ) prethodna
jednačina postaje algebarska. Uvodeći procentualne vrednosti impedansi (ili što je isto,
napona) kratkog spoja, dobija se konačno:
( )
[ ] [ ]
I
II
I
II
II
I
I
II I
% %
100
m
m
m
I
u
I
u
m m
I
n
k
n
k
i
]
]
]
]
,
,
¸
,
+

.
Osnovno pravilo vezano za paralelni rad je da ne sme doći do trajnog preopterećenja
jednog od transformatora.
1.18 Nesimetričan rad trofaznih transformatora
Nesimetrične pojave kod trofaznih transformatora mogu biti izazvane nesimetrijama u
naponu napajanja (primarnom naponu) ili nesimetričnim opterećenjima pojedinih faza.
Ekstremni slučajevi nesimetričnih opterećenja su kratki spojevi i prekidi.
Nesimetrija u naponima sekundara transformatora ima nepovoljan uticaj kako na trofazne
prijemnike (npr. veoma rasprostranjen trofazni asinhroni motor), tako i na monofazne
prijemnike (npr. rasvetu). Ujedno nesimetrija može da bude opasna i za sam transformator
izazivajući strujna i naponska preopterećenja. Naponska preopterećnja su opasna ne toliko
sa stanovišta ugrožavanja izolacije, koliko zbog izazivanja zasićenja feromagnetskog kola
i njegovih posledica.
Za analizu nesimetričnog rada trofaznih transformatora koristi se metoda simetričnih
komponenti. Osnov ove metode predstavlja rastavljanje polaznog nesimetričnog
(neuravnoteženog) trofaznog sistema na tri simetrična trofazna sistema: direktni, inverzni i
nulti. Direktni sistem ima isti redosled faza, a inverzni suprotni u odnosu na polazni
nesimetrični sistem. Nulti sistem se sastoji od tri po veličini i faznom stavu jednaka
vektora.
48
A
A
A B C
B
C
C
B
C
A
B
nesimetrični
direktni sistem
inverzni
nulti
Slika 1-33 Primer primene Metode simetričnih komponenti
Kada se saberu sve komponente koje pripadaju jednoj fazi, dobiće se kao rezultanta fazor
odgovarajuće faze:
0
'
0
I I I I I I
A A Ai Ad A
+ + + ,
0
'
0
I I I I I I
B B Bi Bd B
+ + + ,
0
'
0
I I I I I I
C C Ci Cd C
+ + + .
Polazni nesimetrični sistem ima redosled faza u smeru kazaljke na satu. Uvedimo sada
kompleksni operator
3 2π j
e a koji je jednak jediničnom vektoru koji ima fazni stav 3 π 2
u pozitivnom smeru (suprotnom od kazaljke na satu!).
Uzimajući fazu A kao referentnu i primenjujući kompleksni operator a, za fazore
polaznog nesimetričnog sistema imamo:
0 A Ai Ad A
I I I I + +
0
2
A Ai Ad B
I I a I a I + +
0
2
A Ai Ad C
I I a I a I + +
Prethodni sistem jednačina se može napisati i u matričnom obliku:
]
]
]
]
]
,
,
,
¸
,
]
]
]
]
]
,
,
,
¸
,

]
]
]
]
]
,
,
,
¸
,
0
2
2
1
1
1 1 1
A
Ai
Ad
C
B
A
I
I
I
a a
a a
I
I
I
49
Za komponente struje imamo:
]
]
]
]
]
,
,
,
¸
,
]
]
]
]
]
,
,
,
¸
,

]
]
]
]
]
,
,
,
¸
,
C
B
A
A
Ai
Ad
I
I
I
a a
a a
I
I
I
1 1 1
1
1
3
1
2
2
0
Analogne relacije važe za napone.
Impedansa trofaznog sistema takođe se može rastaviti na simetrične komponente. Budući
da transformator statički aparat i da nijedan redosled faza nije privilegovan, kod
transformatora je direktna impedansa jednaka inverznoj. Ako zanemarimo granu
magnećenja, direktna i inverzna impedansa približno su jednake impedansi kratkog spoja
u slučaju simetričnog opterećenja:
k k k k k i d
jX R Z Z Z Z Z + + ≅
2 1 12
.
Impedansa nultog sistema zavisi od sprege primarnog i sekundarnog namotaja i načina
uzemljenja neutralne tačke.
Za analizu nesimetričnih opterećenja koristimo uobičajenu ekvivalentnu šemu, gde su
redne impedanse impedanse,
1 k
Z i
2 k
Z , impedansa rasipanja primara, odnosno svedena
impedansa rasipanja sekundara, respektivno, a šantna impedansa,
µ
Z , impedansa
magnećenja. Sa indeksom A su označene fizičke veličine sa primara u fazi A, dok su sa
indeksom a označene fizičke veličine sekundara svedene na primar u fazi A. Radi
jednostavnosti pretpostavićemo da je odnos broja navojaka 1
2 1 12
N N n .
1 k
Z
2 k
Z
µ
Z a
U
a
I
A
I
A
U
Slika 1-34 Ekvivalentna šema transformatora za analizu nesimetričnih opterećenja
1 k
Z
2 k
Z
50
Kod direktnog i inverznog sistema obično zanemarujemo poprečnu granu, budući da je
impedansa magnećenja
µ
Z puno veća od impedansi rasipanja
1 k
Z i
2 k
Z .
Struje nultog sistema su po definiciji istovremene u sva tri fazna namotaja, stoga njihov
zbir, kao ni zbir flukseva koje stvaraju nije jednak nuli. Ova pojava je, donekle, slična
trećim harmonicima struje magnećenja. Zato se ekvivalentna šema za nulte komponente
razlikuje od gornje šeme.
Redne nulte komponente impedanse,
10 k
Z i
20 k
Z , su one kroz koju se nulta komponenta
struje uspostavlja od jednog namotaja transformatora prema drugom, i one su približno
iste kao i kod simetričnih struja. U slučaju da se u namotaju ne mogu uspostaviti nulte
komponente struje (npr. zvezda bez nul voda), u rednoj grani tog namotaja ćemo imati
prekid, pa ekvivalneno kolo (četvoropol) sa odgovarajuće strane ima otvorene priključke.
U slučaju sprege namotaja u trougao (npr. primar), koji za istovremene nulte struje
praktično predstavlja kratak spoj odgovarajući napon (npr.
0 A
U ) biće jednak nuli, tako da
su ekvivalentnom kolu sa odgovarajuće strane priključci kratko spojeni.
Šantna nulta komponenta impedanse,
0 µ
Z , je ona kroz koju se nulta komponenta
uspostavlja iz voda ka nuli i zavisi od snage (struje) magnećenja, odnosno od načina
uzemljenje i vrste konstrukcije magnetnog kola, s obzirom na postojanje magnetnog
povratnog puta nultim (jednofaznim) strujama.
1. za spregu Yyn
a) magnetsko kolo sa magnetnim povratnim putem:
µ µ
≅ + Z Z Z Z
k 0 2 0
, jer je
d
Z Z
µ µ

0
, pa se može zanemariti redna komponenta nulte impedanse,
b) magnetsko kolo bez magnetskog povratnog puta:
µ µ
<< + Z Z Z Z
k 0 2 0
-
zbog potrebne velike struje magnećenja, u ekvivalentnom kolu se javlja mala
impedansa, koju ne možemo da zanemarimo.
2. za spregu Dyn
Napon na grani magnećenja je približno 2
0 a
U , intenzitet magnećenja je slab,
pa se slično kao i kod ogleda kratkog spoja može uzeti da je nulta komponenta
struje u poprečnoj grani jednaka nuli, odnosno da je šanta nulta komponenta
impedanse beskonačna. Za ovaj slučaj se nulta impedansa približava
vrednostima impedanse kratkog spoja, tj.
2 1 12 0 k k k
Z Z Z Z + ≅
1.18.1 Jednofazan kratak spoj
Jednofazan kratak spoj predstavlja ekstremni slučaj nesimetričnog rada. Ovaj slučaj
kratkrog spoja ilustrovaćemo za nekoliko različitih sprega. Poznat je (ne) simetričan
sistem primarnih napona, a potrebno je odrediti struje u primarnom i sekundarnom
namotaju, kao i napone na sekundaru.
51
1. Sprega Yyn
Ovde nulte komponente struje mogu da postoje samo u sekundaru. Pošto se tim
komponentama ne suprotstavlja primarna struja, njihov magnetski fluks zatvaraće
se kroz vazduh i konstrukcione delove i sud kod trostubnih transformatora,
odnosno 4. i 5. stub kod peterostubnih transformatora.
Neka je nastao kratak spoj između kraja a i neutralne tačke (zemlje). U namotajima
faza b i c nema struje:
0
c b
I I
Sa slike koja sledi i ranijeg izlaganja imamo:
0 2 12
0
2 3
µ
+ +
+

Z Z Z
U U I
I I I
k k
Ai Ad a
a ai ad
a ai ad A
I I I I
3
2
+
a a C B
I I I I
3
1
0
− −
0 µ
Z
Ad
U
0 a
I
ai
I
ad
I
0 a
I
Ai
U
0 a
U
12 k
Z
12 k
Z
1 k
Z
2 k
Z
0 0 0 a A
I Z U
µSlika 1-35 Ekvivalentno kolo za jednofazni kratak spoj transformatora Yyn
52
Slika 1-36 Principijelna raspodela struja za jednofazni kratak spoj transformatora Yyn
Sa prethodne slike je vidljivo da u svakoj fazi postoje neuravnotežene nulte komponente
magnetskih napona (amperzavojaka), odnosno dodatni fluksevi. Ova pojava je
ekvivalentna delovanju tri dodatna redno spojena namotaja, a priključenih na izvor
jednofazne struje koja daje struju
k
I I 3 1
0
. Ova jednofazna, tj. nulta komponenta struje
stvara odgovarajući fluks,
0
φ , koji nazivamo jednofaznim fluksem. Taj jednofazni fluks se
superponira glavnom fluksu, ali po veličini i delovanju zavisi od vrste konstrukcije
transformatora. Kod transformatora sa magnetskim povratnim putem postiže znatnu
vrednost i može značajno da utiče na fazne vrednosti napona na sekundaru transformatora
i time onemogućava rad ove, Yy , sprege. Za transformatore bez magnetskog povratnog
puta, magnetski otpor je daleko veći, pa je deformacija faznih napona u granicama od
10%, što je podnošljivo. Tada se ova sprega može primeniti u industriji, gde preovladavaju
trofazni prijemnici (motori). U visokonaponskim mrežama često moramo primeniti i na
sekundaru i na primaru spregu zvezda, jer moramo da uzemljimo nultačku (direktno ili
preko Petersenove prigušnice). Istofazni fluks možemo, isto kao i kod trećeg harmonika,
poništavati tercijarnim namotajem.
1.19 Specijalni transformatori
Pod standardnim (najznačajnijim i najčešćim) transformatorom do sada smo
podrazumevali energetski, uljni, po broju faza trofazni ili jednofazni, po broju faznih
namotaja dvonamotajni (i to razdvojeni), po vrsti napona sinusnog oblika učestanosti
Hz 50 . No, postoji veliki skup drugih specijalnih (nestandardnih) transformatora, koji se,
barem po nekoj osobini, razlikuju od standardnih. Ovde ćemo nabrojati i ukratko opisati
samo najznačajnije:
• tronamotajni transformatori. Ovi transformatori imaju, osim primara i sekundara, još
jedan namotaj za prenos snage. Moguće kombinacije su sa jednim primarom i dva
sekundara, odnosno dva primara i jednim sekundrom. Upotrebljavaju se u razvodnim
postrojenjima sa tri različita naponska nivoa.
• autotransformatori. Oni imaju samo jedan namotaj - primar i sekundar su fizički
(galvanski) sjedinjeni, ali postoji visokonaponska i niskonaponska strana. Ovakva izvedba
je, u odnosu na dvonamotajne iste snage, ekonomičnija jer ima manju masu aktivnog dela
(magnetskog kola i namotaja), uz veći stepen iskorišćenja; međutim manje je pouzdana
zbog postojanja galvanske veze između (delova) namotaja, a rektansa rasipanja je mnogo
manja. Trofazni autotransformatori se često prave za velike snage.
53
1
N
2
U
1
U
2
N
1
I
2
I
Slika 2-37 Autotransformator
Kod autotransformatora se razlikuju dve (prividne) snage: jedna je ona koju on prenosi -
prenosna ili prolazna snaga (
2 2 1 1
I U I U S
p
), a druga ona koja određuje njegovu
fizičku veličinu, pa i cenu - instalisana ili tipska snaga. Za dvonamotajni transformator su
ove dve snage po definiciji jednake. Posmatra li se gornji deo namotaja na slici 2-37, može
se zaključiti da je on predviđen samo za deo napona (
1 2
U U − ), tako da je njegova tipska
ili instalisana snaga:
) / 1 1 ( ) / 1 1 ( ) (
1 1 1 2 1 1
m S I m U I U U S
p T
− − − .
Drugi deo namotaja je napravljen za napon
2
U i struju (
1 2
I I − ), pa je njegova tipska ii
instalisana snaga:
) / 1 1 ( ) / 1 1 ( ) (
2 2 1 2 2 2
m S m I U I I U S
p T
− − − .
Dakle, dobijen je isti rezultat kao za prvi deo namotaja. Označavajući razliku
α − m / 1 1 , može se zaključiti: α
P T
S S / .
Tipska snaga autotransformatora smanjena je za faktor α u odnosu na dvonamotajni.
Najveća ušteda u tipskoj snazi postiže se za odnose m bliske 1, pa se autotransformatori
obično ne prave za 2 > m .
Zbog uštede, drugo ime ovog uređaja je transformator u štednom spoju.
Treba napomenuti da se razlika između prolazne i tipske snage ne prenosi preko
magnetskog jezgra, ona je čisto električna, i iz primarne prelazi na sekundarnu stranu
zahvaljujući električnom spoju, tj. kontaku. Zbog manje mase gvožđa i bakra, jasno je da
će gubici u gvožđu i bakru biti manji. Kako se stepen iskoriščenja, η , računa u odnosu na
prolaznu snagu, on ima vrlo visoke vrednosti. Nedostaci autotransformatora su:
1. izgubljena je izolacija između primarnog i sekundarnog kola;
2. zbog galvanskog spoja, prenaponi sa visokonaponske strane se oštrije prenose na
niskonaponsku stranu;
3. reaktansa rasipanja je mnogo manja, a to ima dve važne posledice:
- struja kratkog spoja, pa prema tome i mehaničke sile su daleko značajnije, te sama
konstrukcija mora da bude ojačana,
- pad napona je manji, što je često povoljno.
54
• transformatori sa izvodima (regulacioni transformatori) se koriste tamo gde je potrebno da
se odnos preobražaja menja: u elektrolučnim pećima radi prilagođenja napona
proizvodnom ciklusu, odnosno u elektroenergetskim sistemima radi održavanja napona u
propisanim granicama jer se padovi napona znatno menjaju sa opterećenjem. To se
tehnički sprovodi promenom "aktivnog" broja navojaka jednog namotaja. Biranje izvoda se
vrši u beznaponskom stanju ili pod opterećenjem, što je složenije jer se struja ne sme
prekidati, niti se dva susedna navojka ili grupe navojaka smeju direktno spojiti, jer bi u tom
slučaju njima tekla struja kratkog spoja.
• merni transformatori su uređaji čije su osnovne funkcije svođenje velikih struja (strujni) i
napona (naponski) na one struje i napone koji se mogu meriti standardnom mernom
opremom i povećanje sigurnosti rada putem galvanskog odvajanja od kola sa velikim
strujama i naponima. Oni moraju verno da prenose, sa što manjom greškom, amplitudu i
fazni pomeraj primarnih struja, odnosno napona.
• pretvarači za pretvaranje broja faza (3 u 2, 6, 12),
• transformatori za energetske pretvarače - sa nesinusoidalnim naponima i strujama,
• suvi transformatori (Slika 2-26 ) – porast potrošnje električne energije i ograničavanje
građevinskog prostora za smeštaj trafo stanice, nametnuli su zahtev da se transformator
umesto u posebnim i udaljenim trafo stanicama ugrađuje u samim centrima potrošnje, kao
što su: veliki stambeni, poslovni, sportski, industrijski i drugi objekti. U ovakvim
objektima postavljaju se veoma strogi zahtevi za nezapaljivost transformatora, smanjenje
smeštajnog prostora, nižu buku, jednostavnu i jeftinu montažu i održavanje i zaštitu
prirodne sredine. Radikalan razvoj izolacionih materijala u visokim termičkim klasama
(nomex, delmat, vitroplast, teflon...), kao i izolacionih lakova za impregnaciju namotaja,
omogućio je postizanje viših temperatura namotaja nego kod uljnih (viša klasa izolacije).
Međutim, uz iste parametre (snaga, naponi), obično su nekoliko puta skuplji nego uljni.
Veliku pažnju treba posvetiti tehnologiji izrade namotaja.
Kao posebnu vrstu spomenućemo transformatore koji se upotrebljavaju u uređajima za
zavarivanje. Njegova osnovna uloga je da smanji napon mreže ( V 220 , V 380 ), na napon
od V 50 , koji je dovoljan za paljenje luka, a bezopasan za rukovaoca. Zbog neprestanih
kratkih spojeva koje stvaraju kapljice istopljenog metala elektrode, aparati za zavarivanje
mogu da imaju poseban izvor struje, obrtnu mašinu ili specijalni transformator. Dodatno,
kako ne bi došlo do trenutnog topljenja elektrode, struja kratkog spoja aparata za
zavarivanje mora biti ograničena na najviše dva puta veću vrednost od naznačene. Da bi se
to postiglo, transformator mora imati veliko rasipanje (relativni napon kratkog spoja oko
% 80 ), ili se transformator izrađuje sa normalnim rasipanjem, a na red sa njim se stavlja
navoj velike induktivnosti ili, ponekad, otpornost velikog omskog otpora.
1.20 Literatura
[1] Đ. Kalić, Transformatori, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.
[2] A. Dolenc, Transformatori, ETF Zagreb,

SADRŽAJ
1 TRANSFORMATORI................................................................................................... 3 1.1 Osnovni elementi konstrukcije transformatora.......................................................... 3 1.2 Princip rada, osnovne jednačine ................................................................................ 5 1.2.1 Prazan hod idealnog transformatora ................................................................... 6 1.2.2 Opterećenje idealizovanog transformatora.........................................................8 1.3 Prenosni odnos .........................................................................................................12 1.4 Struja praznog hoda .................................................................................................12 1.5 Gubici praznog hoda ................................................................................................ 13 1.6 Ekvivalentna šema transformatora..........................................................................14 1.7 Ogled praznog hoda .................................................................................................15 1.8 Gubici usled opterećenja..........................................................................................16 1.9 Ogled kratkog spoja .................................................................................................18 1.10 1.11 1.12 Stepen iskorišćenja...............................................................................................20 Promena napona ...................................................................................................20 Zagrevanje............................................................................................................21 Vrste hlađenja ...............................................................................................26 Nestacionarna termička stanja ......................................................................27

1.12.1 1.12.2 1.13 1.14

Zakon sličnosti (dimenziona analiza)................................................................... 29 Prelazni procesi ....................................................................................................30 Uključenje transformatora u praznom hodu .................................................31 Udarni kratak spoj transformatora ................................................................34

1.14.1 1.14.2 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.14.2.1 Mehanička naprezanja namotaja transformatora u kratkom spoju............ 36 Trofazni transformatori .......................................................................................39 Glavne karakteristike pojedinih sprega trofaznih transformatora................. 40 Viši harmonici ...................................................................................................... 42 Paralelni rad transformatora .................................................................................45 Nesimetričan rad trofaznih transformatora ..........................................................47 Jednofazan kratak spoj..................................................................................50 Specijalni transformatori ...................................................................................... 52 Literatura ..............................................................................................................54 1.15.1

1.18.1

1 TRANSFORMATORI
Transformator je statički elektrotehnički aparat koji, pomoću elektromagnetne indukcije, pretvara jedan sistem naizmeničnih struja u jedan ili više sistema naizmeničnih struja iste učestanosti i obično različitih vrednosti struja i napona. Uloga transformatora u elektroenergetskom sistemu je veoma značajna jer on omogućuje ekonomičnu, pouzdanu i bezbednu proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije pri najprikladnijim naponskim nivoima. Dakle, njegovom primenom se, uz veoma male gubitke energije, rešavaju problemi raznih naponskih nivoa i međusobne izolovanosti kola koje se nalaze na različitim naponskim nivoima. Ovde će, pre svega, biti reči o energetskim transformatorima (Slika 2-1).

Slika 1-1 Trofazni distributivni transformator

Transformator treba da bude projektovan i izrađen tako da izdrži moguća naprezanja kojima je izložen tokom svog životnog veka. Naprezanja u osnovi možemo da svrstamo u tri glavne grupe: električna, mehanička i toplotna. Kod električnih naprezanja pre svega treba obratiti pažnju na prenapone koji se javljaju kao posledica prekidanja u kolu, atmosferskih pražnjenja, lukova prema zemlji, kratkih spojeva, kao i ispitnih napona. Pojave praćene velikim strujama u odnosu na naznačene (nominalne, nazivne) (kratki spojevi u mreži, kao i uključenje transformatora u praznom hodu), opasne su sa stanovišta mehaničkih i toplotnih naprezanja (ova naprezanja su proporcionalna sa kvadratom struje). Do povećanih toplotnih naprezanja dolazi i kod preopterećenja transformatora. Takođe treba obratiti pažnju i na buku transformatora. 1.1
• • • • •

Osnovni elementi konstrukcije transformatora

U pogledu konstrukcije, transformator se sastoji iz sledećih osnovnih delova:
magnetskog kola, namotaja, izolacije, transformatorskog suda, pomoćnih delova i pribora. 3

Magnetsko kolo se gradi od visokokvalitetnih hladnovaljanih orijentisanih transformatorskih limova. Da bi se smanjila struja magnećenja (pobudna struja) teži se uzimanju što kvalitetnijeg lima, sa velikom relativnom permeabilnošću, i primenjuju se odgovarajuća konstrukciona i tehnološka rešenja u izradi magnetskog kola. Radi smanjenja gubitaka usled vihornih (vrtložnih) struja, koriste se međusobno izolovani limovi male debljine (0,30, 0,27 i 0,23 mm ). Osnovni fizički elementi magnetskog kola su stubovi (jezgra), oko kojih su smešteni namotaji i jarmovi (donji i gornji). Stubovi imaju stepeničasti oblik i popunjavaju se paketima limova odgovarajuće širine, kako bi ispuna prostora opisanog kruga bilo što bolja. Kod transformatora velikih snaga, u jezgra se stavljaju kanali (podužni, širine 6 mm ) i prema potrebi jedan poprečni (širine 10 − 15 mm ), kako bi kroz njih moglo da cirkuliše ulje i hladi magnetsko kolo. Magnetsko kolo se priteže odgovarajućim steznim sistemom kako bi se dobila što bolja mehanička kompaktnost. Namotaji se prave od okruglog, profilnog ili trakastog provodnika od bakra ili aluminijuma, materijala koji imaju mali električni otpor. Namotaj koji se priključuje na napajanje se naziva primar, dok se namotaj koji je spojen na prijemnik naziva sekundar. Osnovni oblici namotaja prema načinu izrade su: spiralni, slojeviti i presloženi. Gustine struje za namotaje uljnih transformatora su 2 − 4,5 A/mm 2 . Izolacija predstavlja kombinaciju celuloze (papir, prešpan) i izolacionog ulja u slučaju uljnih transformatora, odnosno čvrste izolacije (staklene tkanine impregnirane epoksidnim, silikonskim ili drugim sintetičkim smolama) u kombinaciji sa vazduhom kod suvih transformatora (do 36 kV ). Izolaciono (transformatorsko) ulje, osim poboljšanja izolacionih svojstava, obezbeđuje i hlađenje transformatora, jer zbog svog velikog specifičnog toplotnog kapaciteta mnogo bolje odvodi toplotu sa magnetskog kola i namotaja na sud i rashladni sistem. Međutim, treba imati u vidu da je ulje zapaljivo i da lako gori. Izolacija provodnika je najčešće lak ili papir. Transformatorski sud postoji kod uljnih transformatora i izrađuje se od kvalitetnog čelika sa ojačanjima. Oblik suda zavisi od načina hlađenja, pa bočne strane mogu biti glatke, valovite ili sa cevima za hlađenje. Pomoćni delovi i pribor transformatora: natpisna pločica, provodni izolatori za povezivanje sa mrežom, dilatacioni sud (konzervator), regulator napona, priključak za uzemljenje, džep termometra pokazivač nivoa ulja, slavina za ispuštanje ulja, itd.

4

dilatacioni sud VN izolator NN izolator sud magnetsko kolo namotaj rebra za hlađenje točkovi za transport kanal za oticanje ulja

Slika 1-2 Osnovni delovi transformatora

1.2

Princip rada, osnovne jednačine

Na primarni namotaj transformatora dovodi se električna energija u obliku naizmeničnog napona, koja u magnetno spregnutom sekundarnom namotaju indukuje odgovarajuću naizmeničnu elektromotornu silu, odnosno struju, koja se koristi za napajanje prijemnika. Dakle, primarni namotaj se ponaša kao prijemnik, dok se sekundarni namotaj ponaša kao izvor električne energije.

5

gubitaka u gvožđu nema ( PFe = 0 ). 3. 2. =− dt dt 6 .1. Ako na priključke primarnog namotaja priključimo napon: u1 (t ) = 2 U 1 sin ω t u njemu će se uspostaviti naizmenična struja magnetisanja iµ (t ) čiji se smer određuje pomoću pravila desne ruke (ili desne zavojnice). sav fluks obuhvata obadva namotaja (rasipni fluksevi primarnog i sekundarnog namotaja jednaki su nuli (ψ 1σ =ψ 2σ = 0 ) i svaki zavojak obuhvata isti fluks. Magnetski fluks se deli na dve polovine krenuvši od srednjeg ka krajnjim stubovima.2. magnetski otpor gvozdenog kola ne postoji ( µ Fe → ∞ ).1 Prazan hod idealnog transformatora i1 (t ) gornji jaram u1 (t ) ψm e2 (t ) N1 N2 donji jaram srednji stub Slika 1-3 Jednofazni transformator jezgrastog tipa magnetskog kola u praznom hodu Pretpostavke kojima ćemo se služiti u analizi praznog hoda idealnog transformatora su: 1. Označimo aktivni presek srednjeg stupa magnetskog kola sa S Fe . a koja će po Faradejevom zakonu indukovati protiv napon e1 (t ) : e1 (t ) = − dψ m dψ 1 . Za navedeni slučaj jednofaznog transformatora srednji stub je dvostrukog preseka u odnosu na krajnje stubove.

a φ m magnetski fluks po zavojku. obično primarni. N1 N1 ω Za efektivnu vrednost napona priključenog na primarni namotaj. transformisati) na jedan od napona. N1 Kod crtanja ekvivalentne šeme i faznog dijagrama pretpostavljeno je da su primarni i sekundarni namotaj namotani u istom smeru oko magnetskog stuba.2 do 3 procenta naznačene struje).gdje je ψ 1 ukupni magnetski fluks primarnog namotaja. pošto su. a struja praznog hoda i1 (odnosno iµ ) je takođe vrlo mala (0. potrebno je sve veličine svesti (redukovati. odnosno: 2 U 1 sin ω t = N 1 dφ m . dt dt zajednički gdje je φ1 ukupni magnetski fluks primarnog namotaja po zavojku. efektivna vrednost indukovane ems u sekundarnom namotaju je preko odnosa broja zavojaka sekundarnog i primarnog namotaja vezana sa efektivnom vrednošću indukovane ems primarnog namotaja: E2 = N2 E1 . dt Iz prethodne jednačine za zajednički magnetski fluks imamo: dφ m = 2 U1 1 2 U 1 sin ω t dt ⇒ φ m = − cos ω t = − φ max cos ω t . Prema jednačini naponske ravnoteže (II Kirhofov zakon) imamo da je zbir svih elektromotornih i elektro-otpornih sila jednak nuli. ta da prema tome promenljivi magnetski fluks indukuje između početnog i krajnjeg priključka primarnog i skeundarnog namota napon istog smera. u praznom hodu vredi: U 1 = − E1 = N 1 ω φ max 2 = N 1 2 π f Bmax S Fe 2 = 4. odnosno efektivnu vrednost indukovane ems u primarnom namotaju. što napisano za električno kolo primarnog namotaja glasi: u1 + e1 − R1 i1 = 0 U većini energetskih transformatora otpornost namotaja primara R1 je relativno mala. N ′ ′ Za svedenu efektivnu vrednost ems sekundarnog namotaja. Budući da isti fluks prolazi i kroz sekundarni namotaj. N2 7 . E 2 imamo: E 2 = 1 E 2 . Uz navedenu pretpostavku da u svim zavojcima namotaja postoji isti fluks. tako da se proizvod R1 i1 može zanemariti. a ψ m ukupni zajednički magnetski fluks. imamo: e1 (t ) = − N 1 dφ dφ 1 = − N1 m . Dodatno. u opštem slučaju.44 N 1 f Bmax S Fe . naznačeni naponi primarnog i sekundarnog namotaja različiti. pa imamo: u1 + e1 = 0 .

2. koja stvara amperzavojke N 2 I 2 . Između istoimenih priključaka se indukuje napon iste faze . za koji vredi sledeća jednačina amperzavojaka: N1 I 1 − N 2 I 2 = N1 I µ i1 i2 u1 N1 N2 u2 Slika 1-5 Namotaji sa odmaganjem amperzavojaka sa • je označen početak namotaja 8 . magnetski otpor gvozdenog kola ne postoji ( µ Fe → ∞ ). uspostavi se struja u sekundarnom namotaju i 2 . Praktično pravilo: početak primara je priključak u kojeg struja ulazi. Smer indukovane struje u sekundaru je takav da svojim fluksom teži da poništi fluks koji ju je izazvao. Na slici 2-5 je prikazan slučaj sa odmaganjem (poništavanjem) delovanja primarnog i sekundarnog namotaja kod stvaranja magnetskog polja. a za sekundar priključak iz kojeg struja izlazi . propisima su definisane oznake za priključke primarnog i sekundarnog namotaja istog polariteta. odnosno smera motanja ovih namotaja. Rezultantni amperzavojci proizlaze iz uticaja primarnih i sekundarnih amperzavojaka. gubitaka u gvožđu nema ( PFe = 0 ). Radi lakšeg snalaženja.2. Po opterećenju prijemnikom impedanse Z 2 .2 Opterećenje idealizovanog transformatora Pri analizi opterećenog idealnog transformatora pretpostavićemo da: 1.U1 Iµ Φm E1 E 2 Slika 1-4 Fazorski dijagram veličina u praznom hodu ' 1.

N1 I2 = N1 N I1 − 1 I µ . Diferencijalne jednačine naponske ravnoteže napisane za primarno i sekundarno električno kolo transformatora. Izrazimo sada struju primarnog i sekundarnog namotaja iz jednačine ravnoteže amperzavojaka: I1 = I µ + N2 I2 . što je u skladu sa pojmom izvora i prijemnika. imaju sledeći oblik: u1 = R1 i 1 + L1 d i1 di −M 2 . U slučaju pomaganja delovanja amperzavojaka primarnog i sekundarnog namotaja predznak člana naponske jednačine koji sadrži međuinduktivnost bio bi pozitivan. U 1 = R1 I 1 + j ω L1 I 1 − jω M I 2 .i1 (t ) i2 (t ) gornji jaram ψ 2σ ψ 1σ u1 (t ) N1 ψm Z2 u 2 (t ) N2 donji jaram srednji stub Slika 1-6 Jednofazni transformator jezgrastog tipa magnetskog kola u opterećenju Hoćemo da se diferencijalne jednačine napišu tako. − U 2 = R2 I 2 + j ω L2 I 2 − jω M I 1 . dt dt odnosno pisano u fazorskom obliku. N2 N2 9 . za slučaj ilustrovan slikom 2-5. te da se kao pozitivne računaju primarna struja koja ulazi u početak primarnog namotaja i sekundarna struja koja izlazi iz početka sekundarnog namotaja. da primarni i sekundarni napon imaju istu fazu.

E2 = 1 E2 .   N2  2 N  ′ L 2σ =  1  L 2σ N   2 2 Konačno.  N1    odnosno    N − U 2 =  R2 + j ω  L2 − 2 M  I 2 − j ω M I µ = (R2 + j ω L2σ ) I 2 − E 2  N1     gde smo sa L2σ označili rasipnu induktivnost sekundarnog namotaja: L2σ = L2 − N2 M N1 Prethodnju jednačinu naponske ravnoteže sekundarnog električnog kola pomnožimo sa odnosnom broja zavojaka primarnog i sekundarnog namotaja (N 1 N 2 ) i deo vezan za indukovanu ems u električnom kolu sekundarnog namotaja stavimo na levu stranu jednačine: 2  N  2  N  N1  N1 N 1  R2 + j ω   L 2σ  2 I 2 + 1 U 2 E 2 =  N  N  N2 N2  2   N1  2   Svedene vrednosti sekundarnih veličina na primarnu stranu imaju oblik: N N N ' ' ' U 2 = 1 U 2 . imamo sledeću jednačinu za naponsku ravnotežu sekundarnog električnog kola. I 2 = 2 I 2 N1 N2 N2 N  ′  R 2 =  1  R2 .  N  N2  2  odnosno    N N U 1 =  R1 + j ω  L1 − 1 M  I 1 + j ω 1 M I µ = (R1 + j ω L1σ ) I 1 + E 1   N 2  N2   gde smo sa L1σ označili rasipnu induktivnost primarnog namotaja.Uvrstivši vrednost struje sekundarnog namotaja u jednačinu naponske ravnoteže primarnog električnog kola dobijamo sledeće jednačinu:  N  N U 1 = (R1 + j ω L1 ) I 1 − j ω M  1 I 1 − 1 I µ  . kod koje su sve veličine svedene na primarnu stranu: 10 . Za rasipnu induktivnost primarnog namotaja vredi izraz: L1σ = L1 − N1 M. N2 Uvrstivši vrednost struje primarnog namotaja u jednačinu naponske ravnoteže sekundarnog električnog kola dobijamo sledeću jednačinu:   N − U 2 = (R2 + j ω L2 ) I 2 − j ω M  I µ + 2 I 2  .

= R 2 i 2 + L 2σ 2 + N 2 u 2 = R2 i 2 + dt dt dt u1 = R1 i1 + 11 . respektivno. odnosno zajedničnog i rasutih magnetnih flukseva. dt dt dt dφm dψ 2 di . respektivno. φ1 i φ 2 ukupni magnetni fluks po navojku primarnog i sekundarnog namotaja. L1σ i L2σ rasute induktivnosti primarnog i sekundarnog namotaja. φ1σ i φ 2σ rasuti magnetni fluks po navojku primarnog i sekundarnog namotaja. su: ψ 1 = N 1 φ1 = N 1 φ1σ + N 1 φ m = L1σ i1 + N 1 φ m . φ m zajednički magnetni fluks po navojku. Osnovne jednačine naponske ravnoteže: dψ 1 di dφ = R1 i1 + L1σ 1 + N 1 m . respektivno.' E 2 = R2 + j ω L'2σ ' [ ] I2 + U2 ' ' Posmatrano preko ukupnog. respektivno. za opterećeni transformator imamo: φm i1 i2 ~ u1 φ1σ φ 2σ u2 Z2 Slika 2-7 Princip rada transformatora Fluksni obuhvati (ukupni magnetni fluksovi) primarnog i sekundarnog namotaja. ψ 1 i ψ 2 . ψ 2 = N 2 φ 2 = N 2 φ 2σ + N 2 φ m = L2σ i2 + N 2 φ m . gde je: N 1 i N 2 broj navojaka primarnog i sekundarnog namotaja.

R1 i R2 aktivne otpornosti primarnog i sekundarnog namotaja. 1.3 Prenosni odnos Po definiciji iz propisa prenosni odnos (odnos transformacije). i on obično sme da odstupa od deklarisanog za ±0. struja magnećenja je nesinusoidalnog oblika.5%. reaktivne (struje magnećenja) kojom se magneti magnetsko kolo i aktivne kojom se uzimaju u obzir gubici praznog hoda. 12 . Prenosni odnos koji se ′ dobija merenjem u praznom hodu je funkcija odnosa broja zavojaka m12 = k N 1 N 2 . 1. Konstrukcija struje praznog hoda prikazana je na slici 2-8. m12 = U 1n U 2 n . m . respektivno. dakle sadržava i više harmonike. Zbog nelinearnosti karakteristike B = f (H).gde je: u1 napon na koji je priključen primarni namotaj. u 2 napon na priključcima sekundarnog namotaj.idealna kriva magnećenja. Zbog ekonomskih razloga. predstavlja odnos naznačenih napona istaknutih na natpisnoj pločici. od kojih je najznačajniji treći. BB′ – kriva magnećenja uz uzimanje u obzir gubitaka histerezisa. uz sledeće oznake: A . naznačena radna tačka se nalazi na kolenu (laktu) karakteristike B = f (H).4 Struja praznog hoda Struja praznog hoda se sastoji od dve komponente. CC′ .kriva magnećenja uz uzimanje u obzir i gubitaka usled vihornih struja.

Utrošena energija usled histereze po jedinici mase lima.ϕ C′ B′ B C A t a b c i0 c′ b′ a′ t Slika 1-8 Konstrukcija struje praznog hoda 1. Analizu gubitaka ćemo sprovesti za redovni slučaj iz prakse . koji se sastoje od gubitaka usled histereze i gubitaka usled vihornih struja. u toku jedne periode proporcionalna je površini histerezisne petlje.7 do 2.napajanje iz izvora prostoperiodičnog napona.2: n wH = k H Bmax [J/kg ] . odnosno zavisi o promeni amplitude n indukcije Bmax . gde se n najčešće kreće zavisno od vrste limova od 1. Obično se kod računanja uzima kao neka prosečna vrednost n = 2. [kg]. 13 .5 Gubici praznog hoda Gubici praznog hoda približno su jednaki gubicima u gvožđu.

bez stvarnog opterećenja. odnosno proporcionalna učestanosti: 2 p H = f wH = k H f Bmax [W/kg] . tako da je npr. Ukupni gubici u gvožđu se mogu predstaviti izrazom: PFe = PH + PV = k H f + kV f ( 2 )B 2 max mFe . učestanosti f i debljini lima d. Konstruktori transformatora obično snimaju karakteristike gubitaka magnećenja za svaku vrstu lima i oblik magnetskog kola koji se upotrebljava. 14 .6 Ekvivalentna šema transformatora Ekvivalentna šema transformatora predstavlja pojednostavljeni model pomoću kojeg možemo. Gubici usled vihornih struja proporcionalni su kvadratu indukovane ems u parazitnim kolima a obrnuto proporcionalni specifičnom otporu lima: e2 . gde je kV koeficijent koji zavisi od specifičnog otpora. 24ρ gde je VFe zapremina magnetskih limova. 1. PV ≈ ρ Indukovana ems u kolima vihornih struja po jedinici dužine lima proporcionalna je amplitudi indukcije Bmax. Sve veličine i parametri ekvivalentne šeme su fazne vrednosti. specifične mase i kvadrata debljine limova. Gubitke usled vihornih struja ćemo kvalitativno izraziti preko uticajnih veličina. U masi limova mFe gubici usled histereze biće 2 PH = mFe p H = k H f Bmax mFe [W ] . da predvidimo ponašanje transformatora u raznim uslovima rada. na posredan način. Parametre ekvivalentne šeme određujemo na jednostavan način iz standardnih ispitivanja transformatora u ogledu praznog hoda i kratkog spoja.Utrošena snaga usled histereze po jedinici mase lima proporcionalna je broju perioda u sekundi. ili 2 PV = kV f 2 Bmax mFe . R2 = (N 1 N 2 ) R2 . a veličine i parametri sekundara svedeni su na primar (preračunati sa kvadratom odnosa broja 2 ' navojaka na primar. budući da je raspodelu i ukupni efekat ovih struja relativno teško tačno sračunati sa dovoljnom tačnošću. pa se gubici usled vihornih struja mogu prikazati prema poznatom obrascu iz Elektromagnetike: PV = 1 (ω d Bmax )2 VFe .

15 . I m reaktivna komponenta struje praznog hoda (struja magnećenja). I p aktivna komponenta struje praznog hoda. 1. X 0 reaktansa magnećenja. struja napajanja I 0 . parametara ekvivalentne šeme. R0 ekvivalentna otpornost u praznom hodu (fiktivna otpornost pomoću koje uzimamo u obzir gubitke u praznom hodu). Tokom ogleda meri se: • • • napon napajanja. Izmerena snaga gubitaka praznog hoda približno je jednaka gubicima u gvožđu: P0 ≅ PFe . snaga uzeta iz mreže P0 (snaga praznog hoda).I1 R1 ω L1σ I0 Ip R0 I ′2 ′ R2 ′ ω L 2σ U1 Im X0 ′ Z2 U ′2 Slika 1-9 Ekvivalentna šema transformatora Veličine i parametri ekvivalente šeme su: I 0 struja praznog hoda. U 0 . a priključke drugog namotaja ostavimo otvorenim. • • struje praznog hoda. Ogled se provodi tako da na jedan od namotaja (obično nižeg napona) priključimo naznačeni (ili njemu bliski) napon.7 Ogled praznog hoda Osnovni ciljevi sprovođenja ogleda praznog hoda su određivanje: • gubitaka praznog hoda (približno jednaki gubicima u gvožđu). približno ili tačno jednak sa U n .

Parametre poprečne grane ekvivalentne šeme (R0 i X0) jednofaznog transformatora tada određujumo na sledeći način: • impedansa praznog hoda Z0= • U0 . R0 = = P0 cos ϕ 0 • reaktansa praznog hoda: X0 = Z0 . I0 P0 U0 I0 faktor snage u praznom hodu cos ϕ 0 = • fiktivna aktivna otpornost kojom uzimamo u obzir gubitke praznog hoda: U 02 Z0 . Prilikom određivanja parametara ekvivalentne šeme obično se zanemaruje uzdužna (redna) grana šeme. 16 . ( ) • dopunske gubitke u drugim konstrukcionim delovima transformatora usled indukovanih parazitskih struja. odnosno tzv. Dopuski gubici u namotajima se uzimaju u obzir preko faktora povećanja gubitaka. ∑ RI 2 . U literaturi se često gubici usled opterećenja. određuje prema: I 0. sin ϕ 0 1. tj.8 Gubici usled opterećenja Gubici usled opterećenja. u opštem slučaju. budući da se pad napona na rednoj impedansi može zanemariti. odnosno onu koja se. U0 Relativna vrednost struje praznog hoda je oko 1-3% u odnosu na naznačenu struju (kod transformatora velikih snaga i manje od 1%). i dopunske gubitke usled površinskog (skin) efekta. uz zanemarenje dopunskih gubitaka u drugim kontrukcionim delovima. PT. koji su obično sačinjeni od bakra. nazivaju gubicima u bakru. kf . U ove gubitke ubrajamo osnovne (Džulove) gubitke. povećanja omskog otpora koji nastaje zbog rasutog fluksa.Pod naznačenom strujom praznog hoda smatramo onu vrednost struje napajanja koja tačno odgovara naznačenom naponu. PCu . n = Un I0 . odnosno usled indukovanih lokalnih struja u provodnicima. koji obično iznosi nekoliko procenata. Fildovog sačinioca. sastoje se od sledećih gubitaka: • u namotajima.

odnosno k ≅ 2.44 za bakar na 75 C . bakra) i da je Fildov sačinilac za oba namotaja jednak jedinici. a struju preko proizvoda gustine struje i preseka provodnika: l l 2 2 2 PCu = ρ Cu  1 (J 1 S1 ) + 2 (J 2 S 2 )  = ρ Cu l1 S1 J 12 + l 2 S 2 J 2 S1 S2   ( ) ( ) ( ). Gubici u bakru za dvonamotajni transformator se mogu izraziti pomoću Fildovog sačinioca.  γ  γ γ Cu Cu  Cu  ( ) Za pojedini namotaj specifični Džulovi gubici po jedinici mase iznose: pCu = k 10 −12 J 2 [W/kg] . 2 J 2 . Izrazimo sada otpor preko proizvoda specifične otpornosti i dimenzija provodnika. Ako zapreminu (proizvod l ⋅ S ) u gornjoj jednačini izrazimo preko odnosa mase i specifične mase. 17 . = = = 1 235 + ϑ a Ra 1 + α 0 ϑ a + ϑa α0 što ujedno predstavlja i odnos Džulovih gubitaka u namotajima.1 J 12 + mCu . 2 2  ρ Cu 2 PCu = ρ Cu  J1 + J2 = mCu . Dopunski gubici usled skin efekta su srazmerni sa četvrtom potencijom širine provodnika (dimenzije upravne na magnetsko polje). Sledeća jednačina prikazuje zavisnost otpora od temperature: R = R (ϑ)= R0 ⋅ (1 + α 0 ⋅ ϑ) . Odnos otpora pri temperaturama ϑb i ϑ a je: 1 + ϑb 235 + ϑ b Rb 1 + α 0 ϑb α 0 . dobijamo sledeću jednačinu u kojoj su Džulovi gubici izraženi preko gustine struje i mase materijala:  mCu . gde je k ≅ 2 za bakar na 20 C . Obično se gubici usled opterećenja svode na referentnu temperaturu 75 C .Tada za gubitke usled opterećenja imamo: PT ≅ PCu = ∑ k f R I 2 . dopunski gubici usled skin efekta opadaju značajnije sa porastom temperature namotaja. otpora i struje sledećom jednačinom: PCu = ∑ k f RI 2 = k f 1 R1 I 12 + k f 2 R2 I 22 Pretpostavimo da su namotaji od istog materijala (npr. gde su R0 i α 0 vrednost otpora i temperaturnog sačinioca pri temperaturi od 0 C .1 2 mCu . s kvadratom učestanosti i obrnuto srazmerni sa kvadratom specifičnog otpora. Za bakar imamo α 0 = 1 235 . Nasuprot osnovnim (Džulovim) gubicima u namotajima.

n = 2 In Pk ≅ PT . I k2 Napon kratkog spoja služi za određivanje promene (pada) napona u transformatoru usled opterećenja (pomoću tzv. Ogled se provodi tako da jedan od namotaja (obično višeg napona). veličine stvarne ustaljene struje kratkog spoja i mogućnosti paralelnog rada dvaju ili više transformatora.1. n + PT 2. Izmerena snaga gubitaka. struja napajanja I k (približno ili tačno I n ) snaga uzeta iz mreže Pk (snaga kratkog spoja). određuje prema: U k .n = PT 1.n = In Uk . Kapovog trougla). Ik Pk . Tokom ogleda meri se: • • • napon napajanja. svedena na naznačenu struju. kod kratko spojenih priključaka drugog namotaja. koji se naziva napon kratkog spoja U k . i tu vrednost napona nazivamo naponom kratkog spoja. parametara ekvivalentne šeme. odnosno onu koja se. I k2 aktivna otpornost kratkog spoja ′ Rk = R1 + R2 = • reaktansa kratkog spoja ′ X k = X 1σ + X 2σ = Z k2 − Rk2 . • • napona kratkog spoja. priključimo na napon koji postepeno povećavamo od nule do vrednosti pri kojoj se uspostavlja naznačena (ili njoj bliska) vrednost struje. Pod naznačenim naponom kratkom spoja smatramo onu vrednost napona napajanja koja tačno odgovara naznačenoj struji. Ik Prilikom određivanja parametara ekvivalentne šeme obično se zanemaruje poprečna grana šeme. Pk . predstavlja približno naznačene gubitke usled opterećenja transformatora PTn . Parametre uzdužne grane ekvivalentne šeme jednofaznog transformatora tada određujumo na sledeći način: • impedansa kratkog spoja Zk = • Uk . budući da je struja praznog hoda puno manja od naznačene struje.n .9 Ogled kratkog spoja Osnovni ciljevi sprovođenja ogleda kratkog su određivanje: • gubitaka usled opterećenja. 18 . u opštem slučaju.

tj: ′ ′ R1 ≅ R2 .n Un = 100 Zk In . izraženih u procentima. što sledi iz: u k [%] = 100 Uk Z I Z =100 k n = 100 k = z k [%] . pri čemu je struja. Trougao koji formiraju fazori priključenog napona napajanja i radnog i reaktivnog pada napona često se predstavlja relativnim vrednostima u odnosu na naznačeni napon. Rk I n = 100 k n . jednostavno se izvode: u k [%] = 100 u r [%] = 100 u x [%] = 100 U k . ux = X k In U n u r = Rk I n U n uk = U k U n Slika 1-10 Trougao relativnih vrednosti napona kratkog spoja (Kapov trougao) Izrazi za relativne vrednosti napona kratkog spoja i radnog i induktivnog pada napona. Un Un Zn 19 . po dogovoru. naznačena.Približno se može uzeti da su aktivne i reaktivne otpornosti primara jednake svedenim aktivnim i reaktivnim otpornostima sekundara. Vrlo je korisno uočiti da je: u k [%] = z k [%] . Un Relativna vrednost napona kratkog spoja se kod distributivnih transformatora kreće od 4-6%. Un P. Un Sn X k In = u k2 − u r2 . X 1σ ≅ X 2σ .

I1 ′ R1 + R2 ′ X 1σ + X 2σ ' U1 Zk ′ Z2 U2 ' Slika 1-11 Šema za određivanje promene napona 20 . mada u izvesnim retkim slučajevima u praksi taj pad može da bude negativan. = = = ulazna snaga P1n P2 n + Pgn S n cos ϕ + P0 n + PTn gde je S prividna snaga sekundara transformatora. se svodi na izračunavanje razlike intenziteta fazora U 1 i U 2 . ' ∆U . Kod proizvoljnog opterećenja. Ova promena se obično ispoljava kao smanjenje (pad) napona u odnosu na onaj u praznom hodu. ∆U = U 1 − U 2 . tj.1. β S n cos ϕ + P0 n + β 2 PTn 1. indeks n označava naznačenu vrednost. izraženog pomoću sačinioca β . zbog malih struja u poprečnoj grani ova zanemarena. stepen iskorišćenja iznosi: η (β ) = β S n cos ϕ . Obično se kod izračunavanja promene napona polazi od ekvivalentne šeme u kojoj je.10 Stepen iskorišćenja Na osnovu poznavanja gubitaka praznog hoda i gubitaka usled opterećenja određuje se stepen iskorišćenja transformatora: ηn = P2 n S n cos ϕ izlazna snaga P2 n .11 Promena napona Opterećenje transformatora izaziva promenu napona. gde je β = I 2 I 2 n . Izračunavanje promene napona.

Toplota proizvedena gubicima zagreva delove transformatora (magnetno kolo. zavisi od veličine i vremenske funkcije opterećenja (trajni rad.Za induktivno opterećenje nacrtaćemo u relativnim jedinicama vektorski dijagram: b ϕ a ∆u ux u1 = 1. 200 1. zato što izolacija provodnika namotaja predstavlja najosetljiviji deo transformatora s obzirom na toplotna naprezanja. a odvođenje toplote sa površinom. Porast temperature. što sa stanovišta korisnika predstavlja gubitke. gubici u usled opterećenja ("gubici u bakru") su značajniji po veličini i posledicama. Za relativnu promenu napona vredi sledeći izraz: ∆u = ∆U = a + u1 − u12 − b 2 . približni konačni izraz za procentualnu promenu napona je: ∆u [%]≅ a [%] + b 2 [%] . ciklični rad i rad u vanrednim uslovima) i načina i efikasnosti hlađenja. sud) i izaziva porast njihove temperature u odnosu na okolnu sredinu (ambijent). jer su gubici približno srazmerni sa zapreminom. pri zadatom uglu ϕ . u opštem slučaju. Sa porastom snaga transformatora problem zagrevanja postaje sve izraženiji. U odnosu na gubitke usled magnećenja ("gubici u gvožđu"). 21 . U1 Uz u1 [%]= 100 .0 ϕ ur ′ u2 ϕ I1 Slika 1-12 Vektorski dijagram za odredjivanje promene napona Ovde su: a = u r cos ϕ + u x sin ϕ b = − u r sin ϕ + u x cos ϕ .12 Zagrevanje Pri procesu preobražaja električne energije u transformatoru jedan deo energije se pretvara u toplotu. izolaciju. namotaje.

dok srednji porast temperature namotaja maksimalno sme da bude 65K ( θ Cu ≤ 65 K ). to jest ona za koju je transformator deklarisan. i ovde možemo da posmatramo ustaljena (stacionarna) stanja i prelazna (nestacionarna) stanja. koja sa vremenom stari. najosetljivija je izolacija provodnika. Kao što je već istaknuto. odnosno kada se temperatura ustali na nekoj vrednosti. Srednja vrednost veka trajanja današnjih transformatora iznosi nekoliko decenija.Ograničenja temperature su različita za razne materijale. gde se redovno upotrebljava izolacija papir u ulju (klasa A). da se transformator može opteretiti većom snagom u odnosu na deklarisanu. Kod prelaznih stanja usled nejednakosti između dovedene i prenešene toplote temperatura raste (zagrevanje). Za ostale delove transformatora nisu propisana ograničenja. tj. 22 . Za uljne transformatore. Tabela 1-1 Klase izolacije Klasa izolacije A 60 E 75 B 80 F 100 H 125 θ max [K ]= ϑ max − ϑa Napomena: najviša vrednost temperature okoline je 40 C Kod uljnih transformatora moramo voditi računa i o ograničenju vezanom za porast temperature ulja u odnosu na okolinu. kada se izjednači dovedena i prenešena (odvedena) toplota. vazdušno hlađenih transformatora ide se na znatno više temperature namotaja. Propisima je za pojedine vrste izolacije definisan odgovarajući najviši dozvoljeni porast temperature u odnosu na okolinu. Ustaljeno stanje nastupa. temperatura najtoplije tačke (negde u gornjem delu transformatora) ne sme da pređe 140 C normalnim uslovima rada (trajni i ciklični rad). Oznake koje ćemo koristiti za pojedine pojmove su sledeće: • • • • temperatura u uobičajenom smislu: ϑ apsolutna temperatura: T [K ] . Sa stanovišta korisnika prihvatljivo je da stvarna snaga bude veća od naznačene snage. tj. već propisi nalažu da njihova temperatura ne sme nikada dostići takvu vrednost koja bi mogla da izazove oštećenja u transformatoru. Kao i u drugim procesima. Stvarna snaga je ona pri kojoj je zagrevanje transformatora jednako dozvoljenom. vek trajanja izolacije zavisi od radne temperature mašine. porast temperature u odnosu na okolinu (ambijent): θ [K ]= ϑ − ϑ a i razlika dvaju temperatura na bilo kom mestu: ∆θ [K ]= ϑ1 − ϑ 2 . Naznačena snaga je ona koja je istaknuta na natpisnoj pločici. odnosno opada (hlađenje). [ C ]. Dakle. pa se mora upotrebiti kvalitetnija izolacija. smanjuje joj se kvalitet i to utoliko brže ukoliko joj je veća temperatura na kojoj se nalazi. koja se razvrstava u klase. Kod suvih. Za zatvorene sisteme sa dilatacionim sudom dozvoljena vrednost porasta temperature ulja u odnosu na okolinu iznosi 60K ( θ u ≤ 60 K ).

što je slučaj kod transformatora velikih snaga. već složena funkcija temperature. Kod transformatora ovo je najvažniji vid prenosa toplote. nagiba provršine u odnosu na horizontalu. a za vazduh ventilator. S površina tela. Provođenje toplote slično je provođenju električne struje i odigrava se uglavnom u čvrstim telima. a naročito od toga da li je kretanje fluida laminarno ili turbulentno. a λ specifična toplotna provodnost. gde sačinilac α (specifična snaga odošenja toplote sa tela) nije konstanta. porasta temperature. • Prirodno strujanje . usled različite gustine zagrejanih i hladnih molekula. a fluidi su najčešće ulje i vazduh. dok se odvod toplote vrši na tri poznata načina: provođenjem (kondukcijom). 23 . brzine strujanja. odnosno odnosno grupe molekula. x gde je p toplotna snaga koja prolazi kroz planparalelno telo. Prinudno strujanje se primenjuje kada je odvođenje toplote prirodnim strujanjem nedovoljno. U provođenje se uračunava i prelaz toplote preko kontaktnih površina. dodirujući zagrejane površine aktivnih delova odnose sa sobom izvesnu količinu toplote hladeći tako te delove. hladniji dole i u svom kretanju. koja se sa ovih širi na okolinu. odnosno grupa molekula ulja. bilo da se radi o ulju ili vazduhu. stujanjem (konvekcijom) i zračenjem (radijacijom). kod kojih se osim toplote kreću i molekuli. Za strujanje vredi sledeći zakon: p = α S ∆θ . Putujući dalje. Osnovni (Furijeov) zakon glasi: p=λ S ∆θ . Provođenje se odigrava u namotajima i jezgru sa konstrukcionim delovima. Strujanje je vezano za fluide . oblika i uglačanosti površine.tečnosti i gasove.npr. Obično se strujanje svrstava u dve podvrste: prirodno i prinudno. • Suština pojave je ista kod prirodnog i prisilnog strujanja. razlike su samo kvantitativne. Cirkulacija se načini intenzivnijom ako se za tečnost (ulje) primeni pumpa.Dovod toplote nastaje usled gubitaka. x debljina tela. oni stižu do hladnjaka (rebara ili radijatora) i njima predaju sada tu toplotu. topliji delovi idu gore.

Kod transformatora se odavanje toplote zračenjem odigrava na površini suda koji zrači u okolinu i na taj način se prenošenje toplote na tom mestu odvija složeno . ovu jednostavnu formulu za izračunavanje porasta temperature u najtoplijoj tačci: θ vt = θ sr + 15 K .sabira se snaga strujanja i zračenja. ona je retko dostupna merenju. Njihova talasna dužina je utoliko kraća ukoliko je temperatura viša. ( ) 24 .kretanje vazduha magnetsko kolo kretanje ulja Slika 1-23 Cirkulacija ulja u sudu i vazduha spolja Zračenje je vid prenošenja toplote putem elektromagnetskih talasa relativno niske učestanosti. pri čemu je prva značajnija. pa se zato određuje posredno. Američki propisi preporučuju. Predata ili emitovana toplotna snaga računa se prema Štefan-Bolcmanovom zakonu: p = S σ1 T14 − σ 2 T24 . za transformatore čija je dozvoljena srednja vrednost porasta temperature namotaja θ sr = 65 K . S površina a σ koeficijent koji zavisi od uglačanosti i boje površine i najveći je za crno telo. gde je T apsolutna temperatura oba tela među kojima se vrši razmena toplote. posebno najveća vrednost koja je već definisana pod nazivom temperatura najtoplije tačke. Na žalost. pogotovu kod prinudnog strujanja vazduha. Prirodno je da su najvažnije temperature namotaja. primenjujući obrasce definisane odgovarajućim propisima (standardima).

θ θ max ⋅ 100 provođenje konvekcija (ulje) 100 % 80 provođenje 60 40 20 x namotaj ulje sud vazduh (poprečna dimenzija) konvekcija (vazduh) Slika 1-14 Približni raspored porasta temperature u horizontalnom poprečnom preseku 25 .

uljni transformatori sa prirodnim strujanjem ulja iznutra i vazduha spolja. dok se treće i četvrto odnose na vrstu i način strujanja rashladnog sredstva u dodiru sa spoljnjim hladnjakom (ako ga ima). sl ϑu. respektivno.d 40 50 60 70 80 90 100 ϑ 110 Slika 1-15 Približni raspored porasta temperature u vertikalnom poprečnom preseku 1. 26 .h mag. G (gas) za gas i W (water) za vodu.1 Vrste hlađenja Za obeležavanje vrste hlađenja usvojen je zapis sa 4 velika latinična slova. g ϑ g ϑvt ulje namotaji površina suda ϑu.12. kolo ϑu. sr namotaji ϑsr mag. Za rashladno sredstvo koje je u dodiru sa namotajem usvojene su sledeće oznake: O (oil) za ulje. kolo ulje ϑ s. Za način strujanja usvojene su oznake: N (natural) za prorodno i F (forced) za prinudno. ONAN . ANAN . Za rashladno sredstvo koje je u dodiru sa spoljnjim hladnjakom usvojene su sledeće oznake: A (air) za vazduh.suvi transformator sa oklopom (zaštitnim plaštem). Najčešće upotrebljavani sistemi su: AN . od kojih prvo i drugo obeležavaju vrstu i način strujanja rashladnog sredstva koje je u dodiru sa namotajem. g ϑu.suvi transformator bez oklopa (zaštitnog plašta). L (liquid) za sintetičku tečnost i A (air) za vazduh.

samo je pumpa stalno uključena. mesec ili godina. OFAF . ONWF .12.2 Nestacionarna termička stanja Transformator skoro nikada ne radi u ustaljenom termičkom režimu jer mu se opterećenje svaki čas menja.ne postoji uljna pumpa. ONAF/OFAF pumpa se uključuje samo pri velikim opterećenjima. promena temperature ambijenta odnosno temperature rashladnog sredstva. Takođe su značajne i sezonske promene opterećenja i temperature okoline (tipične razlike između leta i zime). OFWF . sud transformatora pumpa vazduh ili voda izvori toplote (namotaji) ulje ili vazduh hladnjak ventilator ili pumpa Slika 1-16 Primer načina strujanja rashladnog sredstva transformatora 1. Temperatura namotaja zavisi od veličine i trajanja opterećenja. Za postavljanje diferencijalne jednačine prostiranja toplote poći ćemo od sledećih pretpostavki: 27 . samo sa ventilatorem spolja. Za analizu toplotnih prelaznih procesa poslužićemo se uprošćenim pristupom. pa tako uzimanje meseci i godine za period usrednjavanja izgleda sasvim opravdano.isto. Za njegov vek (odnosno brzinu starenja) biće merodavna neka ekvivalentna temperatura. koji tretira transformator kao jednostavno telo koje ima samo jednu vremensku konstantu.isto. Uzimanje dana je logično. jer se opterećenje približno ponavlja prema dnevnom dijagramu. a spolja je vodeno hlađenje sa pumpom. pri čemu se za usrednjavanje (ponderisanje) može uzeti dan.isto. a i temperatura ambijenta ima značajne dnevne oscijalacije. samo postoji i uljna pumpa.ONAF .

jednakost oslobođene toplotne energije u kratkom intervalu vremena P dt sa zbirom porasta akomulisane toplotne energije c m dθ energije predate ambijentu. tj. tj. Za proces hlađenja imamo da je P = 0 . što znači da sve tačke u svakom trenutku imaju istu temperaturu. T θ T θ θ0 θ st θ0 θ st . dθ = 0 . pa rešenje po θ ima sledeći oblik: θ =θ 0 e − t T . pa za porast temperature u ustaljenom stanju θ st vredi: Pd t = α S θ st d t ⇒ θ st = P . temperatura ambijenta. ni od vremena. U opštem slučaju vremenske konstante zagrevanja i hlađenja ne moraju da budu jednake . faktor prolaza toplote α je takođe stalan. Početni uslov t = 0 .   Posle 4 do 5 vremenskih konstanti uspostavlja se stacionarno stanje. αS Zgodno je uvesti oznaku za vremensku konstantu zagrevanja T : T= cm .• • • • transformator je termički homogeno telo. Pod tim uslovima. ne zavisi od temperature. α S Rešenje po polazne diferencijalne jednačine po θ ima sledeći oblik: t −  θ = θ st 1 − e T   t t − −    + θ 0 e T = (θ st − θ 0 )1 − e T       +θ 0 . t Slika 1-17 Proces zagrevanja i hlađenja transformatora 28 t . U ustaljenom stanju je promena temperature jednaka nuli. gubici su stalni . odnosno rashladnom sredstvu u istom vremenskom intervalu α S θ d t . tj. toplotna snaga.ne zavise ni od temperature. odnosno rashladnog sredstva je stalna. porast temperature transformatora u odnosu na okolinu je θ 0 . može se izraziti sledećom diferencijalnom jednačinom: Pdt = m c dθ + α S θ dt .

Ovaj uprošćeni pristup se u praksi primenjuje samo za aproksimaciju srednje temparature ulja. uvođenjem prinudnog strujanja ulja i vazduha. radna komponenta napona kratkog spoja opada kao 1 k . stalne (jednake) veličine. 29 . transformatori većih snaga su ekonomičniji. Dakle. gustina struje J i magnetska indukcija Bm u radnoj tački (na kolenu B(H ) karakteristike). tj. zavisnost faktora α od porasta temperature. promenu temperature ambijenta i slično.13 Zakon sličnosti (dimenziona analiza) Uz pretpostavku da su broj navojaka. Neka linearne dimenzije imaju odnos k = l ′ l . analiziraćemo uticaj dimenzija transformatora na neke njegove interesantne veličine. ali zbog porasta temperature sistem za hlađenje se mora poboljšati. primenom ulja. relativna struja magnećenja opada kao 1 k . relativni gubici opadaju u odnosu na snagu kao 1 k . a nikako i namotaja. vremenske konstante rastu kao k . iz čega se mogu izvući mnogi korisni zaključci. Za kvalitativno tačniji pristup primenjuju se složeniji računski postupci koji uvažavaju nehomogenost transformatora. Iz tablice koja sledi mogu se izvući sledeći zaključci: • • • • • • • prividna snaga raste kao k 4 . magnetnog kola i suda. porast temperature se povećava sa k . relativna snaga u odnosu na masu i cenu raste sa k . primenom vode za hlađene ulja itd. 1. zavisnost gubitaka od temperature. toplotnih naprezanja u transformatoru koriste složeni numerički postupci. a induktivna raste sa k . Tek pod ovakvim uslovima se može zadržati ista gustina struje i ista magnetska indukcija. Danas se za određivanje porasta temperature.

Naime. 4. 19. 5. 21. 15. 12. 3. 13.Tabela 1-2 Dimenziona analiza transformatora R. Kod električnih naprezanja 30 . 7. 6. električna (naponska). 8. 10. 9. 14. 16. 17. Gustina struje Magnetska indukcija Površine preseka i hlađenja Zapremina i masa Struja Fluks i (induk) napon Prividna snaga Otpornost Gubici u bakru Gubici u gvožđu Porast temperature Relativni gubici Relativna cena Reaktansa rasipanja Relativna reaktansa rasipanja Relativna snaga Reaktansa magnećenja Relativna reaktansa magnećenja Relativna struja magnećenja Termička vremenska konstanta Električna vremenska konstanta Formula J Odnos 1 1 k2 k3 k2 k2 k4 1k k3 k3 k Bm S =K l2 m = γV = C l 3 I = J S Cu U = c ω Φ = C Bm S Fe Ps = U I R = N ρ l S Cu PCu = R I 2 2 PFe = Bm V θ = (PCu + PFe ) / (α S ) p g = (PCu + PFe ) / P ς = m Ps Xσ = K δ ′/ h xσ = X σ I / U p = Ps / m X 0= µ ω N 2 S / l x0 = X 0 I / U iµ = 1 / x 0 T =C / K =c m / S Tel = X σ / (ω R) 1k 1k 1 1 k k k 1k k k 1.14 Prelazni procesi Za analizu i proučavanje ponašanje rada transformatora veoma su značajni prelazni procesi koji su praćeni povećanim naponima (prenaponima) ili povećanim strujama: kratak spoj i uključenje u praznom hodu. 2. br. Veličina 1. mehanička i termička naprezanja koja se javljaju u ovim prelaznim stanjima mogu da ugroze funkcionisanje i izazovu značajna oštećenja transformatora. 11. 18. 20.

1 Uključenje transformatora u praznom hodu Struja prilikom uključenja transformatora na puni napon može da bude višestruko veća od naznačene struje I n . lukova prema zemlji. razvoja. konstruisanja. Da bi se broj i težina kvarova transformatora smanjio na što moguće manju meru. projektovanja. Transformator treba da bude projektovan i izrađen tako da izdrži sva moguća naprezanja kojima je izložen tokom svog životnog veka. kratkih spojeva. gde je fluks ψ = Li . transporta. puštanja u probni rad. nuđenja. kao i uključenje transformatora u praznom hodu). atmosferskih pražnjenja. R i u L(ψ ) Slika 1-18 Pojednostavljeni prikaz primarnog namotaja prilikom uključenja Za električno kolo prikazano slikom 1-18 imamo sledeću naponsku jednačinu: u = Ri + dψ . kao i ispitnih napona. izrade. značajne su sa stanovišta mehaničkih i toplotnih naprezanja (ova naprezanja su proporcionalna sa kvadratom struje). Ovde će biti više reči o dva prelazna procesa. radna tačka na karakteristici magnećenja može da se nađe duboko u oblasti zasićenja. izrade tendera. Uzrok ove pojave je u nelinearnosti magnetskog kola. istraživanja. održavanja i konačno posle prestanka rada. dt 31 . počevši od idejnog rešenja. eksploatacije. mora se voditi računa o mnogim informacijama i postupcima. 1. ali može da utiče na prekostrujnu zaštitu koja treba da se podesi tako da ne deluje nepotrebno i isključi transformator.14. kod kojeg je induktivnost nelinearna i funkcija je fluksa: L = L(ψ ) . Primarni namotaj prilikom uključenja može se pojednostavljeno prikazati kao redno RL kolo. Do povećanih toplotnih naprezanja dolazi i kod preopterećenja transformatora. Prilikom uključenja. uključenju transformatora praznom hodu i kratkom spoju transformatora.pre svega treba obratiti pažnju na prenapone koji se javljaju kao posledica prekidanja u kolu. ispitivanja. odnosno stotinu i više puta veća od struje praznog hoda u ustaljenom stanju I 0 . Pojave praćene velikim strujama u odnosu na naznačene (kratki spojevi u mreži. Prelazna pojava traje kratko vreme. montaže.

. ψ r remanentni fluks i ϕ 0 ugao uključenja. Dakle. što se može pravdati time da je drugi član na desnoj strani za jedan ili više redova veličine manji od prvog.Izrazivši struju preko induktivnosti i fluksa. ψ gde je: T0 = L R električna vremenska konstanta koja kod transformatora velikih snaga iznosi reda veličine 10 s . Aperiodička komponenta ima svoj maksimum za ϕ − ϕ 0 = π 2 . U prvoj aproksimaciji uzećemo da je L = const. Rešenje se sastoji od dva člana: • • aperiodičkog. i on iznosi: ψ max =ψ r +ψ m [1 + sin (π − π 2)]=ψ r + 2ψ m . Konačni oblik jednačine fluksa je: ψ = [ r −ψ m sin (ϕ 0 − ϕ )]e −t T0 +ψ m sin (ω t + ϕ 0 − ϕ ) . Prvi. znatno jače odražava na struju. što se. dobijamo linearnu diferencijalnu jednačinu prvog reda: U m sin (ω t + ϕ 0 ) = dψ R ψ. najveći maksimum funkcije fluksa nastaje priblžno za ω t = π . 32 . fluks neposredno po uključenju može dostići vrednost preko dva puta veću od one u ustaljenom stanju. + d t L(ψ ) gde je pretpostavljeno napajanje sa sinusnim naponom sa početnom fazom ϕ 0 . koji potiče od homogene jednačine (kod koje je desna strana jednaka nuli) i stacionarnog (koji predstavlja partikularni integral). usled nelinearnosti.

je: B z = BFe − µ 0 H max Sada možemo da pišemo: φ max = φ r + 2φ m = Br S Fe + 2 Bm S Fe = µ 0 N I µ 0 max S vaz / l + B z S Fe . gde je S Fe presek magnetnog kola. Ako prethodnu jednačinu podelimo sa brojem navojaka. Odavde se dobija vrednost maksimalne struje uključenja: I 0 max = S Fe 2 Bm + Br − B z . Fluks možemo posmatrati i kao zbir komponente koja se zatvara kroz magnetsko kolo i komponente koja se zatvara kroz vazduh: φ max = φ Fe + φ vaz = BFe S Fe + µ 0 H max (S vaz − S Fe ) = µ 0 H max S vaz + (BFe − µ 0 H max ) S Fe . Radi fizičke predstave. ovde će biti objašnjen analitički postupak za približno računanje maksimalne vrednosti struje uključenja. dobijamo: φ max = φ r + 2φ m . l µ0 N S vaz 33 . pomoću računara. Indukcija potpunog zasićenja magnetskog materijala. a S vaz površina vazdušnog prostora namotaja (slika 2-20). N .ψ = Nϕ ψ t io t Slika 2-19 Vremenski tok struje uključenja Maksimalna vrednost struje praznog hoda se danas računa numeričkim putem. B z .

14. što se često i čini ako je on za veći napon. iz čega sledi da sa gledišta udarne struje uključenja primar treba da bude spoljašnji namotaj. prilikom kratkog spoja magnetsko kolo je nezasićeno. Dalje. Posledica ovoga je opravdanost zanemarenja poprečne grane ekvivalentnog kola i stalnost induktivnosti L k . dt gde je pretpostavljeno napajanje sa sinusnim naponom sa početnom fazom ϕ 0 . 1. vidi se da je ta struja manja ako je remanentna indukcija Br manja i ako su dimenzije ( l ) manje. te karakteristika magnećenja Dakle.2 Udarni kratak spoj transformatora Prilikom udarnog kratkog spoja struja je višestruko veća od naznačene struje. maksimalna vrednost struje uključenja je utoliko veća ukoliko se presek namotaja više približava preseku gvožđa. Za razliku od uključenja neopterećenog transformatora. pa je šema jednostavna (Slika 2-21). jer pad napona na primarnoj reaktansi i aktivnoj otpornosti iznosi približno polovinu napona. 34 .S Fe 2 Bm S vaz Br 2 Bm + Br − Bz BFe Bz H max Slika 1-20 Površine gvožđa i vazdušnog prostora. ik Rk ω Lk u Slika 1-21 Pojednostavljeni prikaz udarnog kratkog spoja Za električno kolo prikazano slikom 1-21 imamo sledeću naponsku jednačinu: U m sin (ω t + ϕ 0 ) = Rk i k + Lk d ik .

odnosno 1. Znajući da je ustaljena struja kratkog spoja I k = U k Z k . prelazna pojava udarnog kratkog spoja traje puno kraće. Pošto je L0 >> Lk . Vremenska konstanta prilikom uključenja je: T0 = L0 R1 ≈ 2 L0 Rk . izraženu u procentima: ik . Aperiodička komponenta ima svoj maksimum za ϕ 0 − ϕ k = − π 2 . Usporedimo sada trajanje prelaznih procesa udarnog kratkog spoja i uključenja. gde k m uzima vrednosti od 1. gde je: Tk = Lk Rk električna vremenska konstanta udarnog kratkog spoja. ima se za maksimalnu struju u prelaznom stanju. dok joj najveća vrednost u prelaznom stanju dostiže 30% do 80% više od amplitude ustaljene struje kratkog spoja. [ ] [ ] [ ] Prvi.Rešenje se sastoji od dva člana: • • aperiodičkog.8 za transformatore velikih snaga.max = I km 1 + e − π ω Tk = k m I km .3 do 1.7 do 1.max [%]= 2 100 k m u k [%] . Odredimo sada maksimalnu vrednost udarne struje kratkog spoja. koji potiče od homogene jednačine (kod koje je desna strana jednaka nuli) i stacionarnog (koji predstavlja partikularni integral). Konačni oblik jednačine struje je: ik = I km sin (ω t + ϕ 0 − ϕ k ) − sin (ϕ 0 − ϕ k )e −t Tk .4 za transformatore manjih snaga. U tom slučaju izraz za struju postaje: ik = I km e −t Tk − sin (ω t − π 2) = I km e −t Tk − cos ω t ik . i on iznosi: ( ) 35 . ona iznosi samo nekoliko poluperioda. Struja kratkog spoja je i u ustaljenom stanju velika. najveći maksimum funkcije fluksa nastaje priblžno za ω t = π .

a porast temperature. Na slici 2-23 prikazane su radijalne sile na namotaj transformatora i naprezanja kojima je pri ovim silama namotaj izložen. Da bi prikazali naprezanja namotaja koja se imaju. a to su radijalna i aksijalna komponenta sile. jer kvar mora da bude detektovan i transformator odmah isključen. na odgovarajućem razmaku. Prisutnost podupirača ima za posledicu pojavu lokalnih savijanja. Zbog potrebe za pouzdanim radom. Da bi povećali otpornost provodnika namotaja s obzirom na radijalne sile namotaj se stavlja na izolacione podupirače ("letvice". prilikom projektovanja i tokom ispitivanja transformatora vodi se računa o nizu faktora i problema vezanih za mehanička naprezanja. izloženi dejstvu mehaničkih sila. odnosno mehaničkom naprezanju.ik I k max Ik t Slika 1-22 Vremenski tok struje udarnog kratkog spoja Posledice struje kratkog spoja u prelaznom stanju su dvojake. Dimenzionisanje se svodi na određivanje potrebnog broja podupirača i umetaka. koji se oslanjaju na izolacioni cilindar od prešpana. Usled radijalne komponente sile pojavljuje se pritisak na unutrašnji namotaj koji teži da ga nasloni na stub (suzi). stavljaju pogodno isečeni komadi prešpana ("kanalni umeci").termičke i mehaničke. potrebno je ukratko opisati sile koje deluju na namotaj pri ovim naprezanjima.2. uz izbor njihove širine iz niza standardnih dimenzija. a na spoljašnji koji teži da ga istegne. o čemu se takođe mora voditi računa. 1. tako da se dobije rastojanje kod kojeg su naprezanja materijala provodnika manja od dozvoljenog. jer je prelazna pojava kratkotrajna.14. dok se u rashladne aksijalne kanale.1 Mehanička naprezanja namotaja transformatora u kratkom spoju Transformatori su tokom normalnog rada. nije značajan. 36 . a pogotovu tokom kvarova. Mehaničke posledice su povećane elektromagnetske sile na namotaje. iako premašuje vrednost u normalnom radu. "lajsne"). Delovi namotaja opterećeni su slično gredi sa kontinualnim opterećenjem koje teži da stvori ugib. Termičke posledice nisu značajne. o čemu će biti više reči u narednom poglavlju.

tako da se dobije rastojanje kod kojega su naprezanja materijala izolacije namotaja manja od dozvoljenog. povećava cenu transformatora. uz izbor njihove širine iz niza standardnih dimenzija. 37 . Smanjenje specifičnih naprezanja postiže se povećanjem količine ugrađenog materijala. Da bi osigurali izdržljivost izolacije namotaja. s obzirom na aksijalne sile. Na stubove se stavlja odgovarajući stezni sistem dimenzionisan tako da osigura kompaktnost aktivnog dela prilikom montaže i održavanja. Dimenzionisanje se svodi na određivanje potrebnog broja podmetača. odnosno povećanjem impedanse transformatora. za šta se danas koriste numerički proračuni na računaru (slika 2-24). Da bi pravilno dimenzionisali namotaje potrebno je da se izračunaju naprezanja kojima su oni izloženi. što. u rashladne radijalne kanale namotaja stavlja se odgovarajući broj izolacionih podmetača ("repića") potrebne širine. u krajnjoj liniji.Slika 1-23 Dejstvo radijalnih sila na namotaj transformatora Aksijalne sile nastoje da sabiju. odnosno pomere namotaj iz strujnog težišta. odnosno delovanja sila kratkog spoja.

Slika 1-24 Primer numeričkog proračuna sila kratkog spoja Slika 1-25 Oštećenje namotaja transformatora usled kratkog spoja 38 .

V.1. jer su kvarovi transformatora uobičajeno na jednoj fazi. B. Slika 1-26 Trofazni suvi transformator Namotaji trofaznih transformatora sprežu se u: • • • trougao. održavanje i obezbeđenje rezerve. 1U2 za svršetak VN namotaja prve faze. Krajevi namotaja označavaju se brojnim oznakama "1" za početak i "2" za kraj (svršetak). 39 . sa zasebnim magnentskim kolima ili jedan trofazni transformator sa zajedničkim magnetskim kolom. N (ranije A. odnosno srednjenaponski namotaj (SN) kod tronamotajnih transformatora i "3" za NN namotaj kod tronamotajnih transformatora.grupa od tri jednofazna transformatora. u osnovi. Trofazni transformatori sa zajedničkim magnetnim kolom se često primenjuju u Evropi (evropska transformacija). Ispred slovne oznake za pojedinu fazu se stavljaju brojčane oznake za označavanje visine napona namotaja: broj "1" za visokonaponski namotaj (VN). zvezdu slomljenu zvezdu (cik-cak sprega) Prema važećim standardima priključne stezaljke.15 Trofazni transformatori Kod trofaznih transformatora moguća su. dva tehnička rešenja . odnosno provodni izolatori označavaju se sa slovnim oznakama U. ali je u osnovi skuplja (oko 15%) jer se ne koristi činjenica da je zbir trenutnih vrednosti uravnoteženih fluksova u sve tri daze jednak nuli i zahteva više prostora. Grupa jednofaznih transformatora se obično primenjuje za velike jedinice u Americi (američka transformacija) i ima prednost vezanu za transport. W. "2" za niskonaponski namotaj (NN) kod dvonamotajnih transformatora. N ). C. i to posle slovne oznake. Uz krajeve potrebno je definisati i smer motanja namotaja oko stuba ("desni" ili "levi"). npr.

međufaznog.ova sprega se isključivo primenjuje za NN namotaje. ova sprega.3U 3V 3W 1N 1U 1V 1W 2N 2U 2V 2W a) b) Slika 1-27 Primeri trofaznih namotaja: c) NN namotaj spojen u trougao a) i slomljenu zvezdu c). odnosno mogućnost raspolaganja sa dva naponska nivoa. 40 . Sprega Yyn primenjuje se kod distributivnih transformatora manje snage. Prednosti upotrebe ove sprege su manja potrošnja bakra i izolacije u odnosu na z-spregu (sa gledišta proizvođača).linijski napon za elektro motore. odnosno y za NN) . a fazni za osvetljenje i jednofazne potrošače (sa gledišta korisnika). Ako je namotaj sekundarni postoji mogućnost primene dva napona. zahteva veći broj navojaka. Zato se ova sprega isključivo koristi kod trofaznog trostubnog transformatora. c) slomljena zvezda (oznaka z ) .1 Glavne karakteristike pojedinih sprega trofaznih transformatora a) trougao (oznaka D za VN.fazni napon je 3 puta manji od međufaznog (priključenog) napona. između krajeva priključaka i faznog napona između jedne faze i neutralne tačke. međutim lako podnosi nesimetrično opterećenje. b) zvezda (oznaka Y za VN.15. i VN namotaj spojen u zvezdu b) 1. Namotaj pojedine faze sačinjavaju dva redno povezana polunamotaja koji nisu na istom stubu. odnosno n .budući da su međufazni i fazni naponi jednaki. pa se unatoč tome što je skuplji primenjuje kod distributivnih transformatora manjih snaga. U odnosu na spregu zvezda. u odnosu na spregu zvezda. Ovo ima za posledicu veću količinu bakra kod visokonaponskih transformatora. Kada je izveden i priključak na zvezdište ili neutralnu tačku oznaci sprege dodaje se i slovo N . ovaj namotaj je zahteva 15.5% više bakra. što je naročito izraženo kada se primenjuje grupa od tri jednofazna transformatora. manjeg preseka (radi 3 puta manje struje) uz veće učešće izolacije. Nedostatak ove sprege je znatno odstupanje od normalnih vrednosti kada je opterećenje nesimetrično. odnosno d za NN) .

primenjuju se sprege Yd5 . Termin satni broj je uveden zbog analogije sa satom (fazori se obeležavaju kao kazaljke sata). u širokom dijapazonu snaga i u mnogim primenama. Sprega Dyn se primenjuje često.kod elektrana (za povišenje napona). Ovakvi transformatori se uglavnom koriste za napajanje trofaznih potrošača. bez obzira na njegovu spregu i fizičko postojanje. fazni stav (pomeraj) između primarnih i sekundarnih napona istoimenih faza. Sprega Yzn ima sve dobre osobine sprege Yyn u pogledu raspoloživosti linijskih i faznih napona. To je plaćeno oko 15 % većim utroškom bakra za namotaje u odnosu na spregu zvezda. odnosno kod prijemnika (za sniženje napona). Specijalno je ova sprega povoljna za napajanje tiristorskih i diodnih ispravljača. Pri određivanju faznih stavova primenjivaćemo sledeći postupak: 1. Dy5 i Yz5 . jer doprinosi redukciji viših harmonika koji se iz ispravljača prenose u mrežu na koju je priključen primar i koji izazivaju izobličenje napona. kada su snage i naponi veći nego u prethodnom slučaju. fazor primarnog napona faze U namotaja višeg napona stavlja se u položaj 12 sati. dok fazni stav o kome je reč iznosi n ⋅ 30 . a uticaj nesimetrije je zanemarljivo mali. svi namotaji na istom jezgru imaju isti fazni stav napona. stara oznaka A ) stavlja u položaj 0 (12) sati.primenjuju se sprege Yy0 . gde je n ceo broj od 0 do 11. a smer im je pozitivan ako se homologni krajevi podudaraju.Sprega Yd se takođe upotrebljava u distributivnim mrežama. Uz sprege. grupa "5" . 3. Obično se fazor primarnog napona prve faze ( U . 2. potrebno je definisati grupu sprege (satni broj) tj. satni broj namotaja nižeg naponskog nivoa se određuje položajem fazora faznog napona faze u (a) bez obzira na fizičko postojanje. 41 . Kod nas su standardizovane sledeće sprege: grupa "0" . bez obzira na njegovu spregu i fizičko postojanje.

43% 7. Furijeova analiza daje ove amplitude pojedinih harmonika: 1.homologni kraj: struja ulazi u primar. 7. 9 itd. harmonik 1. Kod transformatora čiji su primarni namotaji spregnuti u zvezdu sa nul-vodom (YN) struja magnećenja je izobličena zbog nelinearanog odnosa B = f (H ) i sadrži više harmoničke članove reda 3. harmonik 3.72% 9. harmonik 0.26% 42 . u ovom slučaju struja magnetisanja predstavlja izvor viših harmonika kod transformatora. izlazi iz sekundara 1U 1U 2N 2U 1V 2V 1W 2W 2U 1W sprega: Yzn1 1V Slika 1-28 Primeri određivanja grupe sprege 1. harmonik 100% 3. Dakle. harmonik 24.5% (negativna sinusoida) 5. U analizi koja sledi zanemarićemo petlju histereze i uzećemo u obzir krivu prvog magnećenja. 5. Za američku transformaciju i uobičajeni oblik krive prvog magnećenja.16 Viši harmonici U daljnjem tekstu biće analizirana pojava viših harmonika struje ili fluksa (indukovanog napona) za različite slučajeve sprega primarnog namotaja (strane magnećenja) trofaznih transformatora.

i µ1W = I µ1W . Dok. i µ 3V = − I µ 3V . neutralni vod predstavlja putanju za povratak tri treća harmonika struje. U nulvodu je zbir prvih harmonika jednak nuli.max o ( ) sin (ω t − 240 ) . Struje magnetisanja prvog harmonika će biti: i µ1U = I µ1U . Osnovni harmonik fluksa indukuje osnovni harmonik protivnapona koji drži 43 .max sin ω t .max sin 3ω t . ( ) sin (3ω t − 3 ⋅ 240 )= − I o Struje magnetisanja trećeg harmonika će biti: i µ 3U = − I µ 3 U . zbog istofaznosti. kada je primarni namotaj spregnut u zvezdu bez nul voda (Y) nije moguće uspostavljanje trećeg harmonika struje. U Evropi se upotrebljava sistem VN mreža bez uzemljenog nulvoda. max sin 3ω t − 3 ⋅ 120 o = − I µ 3V . što ima za posledicu pojavu viših harmoničkih članova u indukovanom naponu. i µ 3W = − I µ 3W . pa bi to bilo uzrok čestim prekidima pogona. kod trećih harmonika imamo: i µ 3 U + i µ 3V + i µ 3 W = 3 i µ 3 Dakle. Zaključujemo da su treći harmonici istofazni. jer bi svaki dozemni kratki spoj predstavljao puni kratki spoj faze. pa je struja je praktično sinusoidalna. Fluks tada mora da bude izobličen zbog nelinearanog odnosa B = f (H ).B B(t ) iµ (t ) iµ1 (t ) H T 2 iµ 3 (t ) Slika 1-29 B (H) karakteristika i sadržaj prvog i trećeg harmonika U daljnjem razmatranju uzećemo u obzir samo osnovni (prvi) i treći harmonik. Dozemni spojevi su česti.max sin 3ω t . max sin 3ω t . U ovom slučaju. i µ1U + i µ1V + i µ1W = 0 . a ostale ćemo zanemariti.max sin ω t − 120 o . i µ1V = I µ1V .max µ 3 W .

a ako se ne tereti nazivamo ga stabilizacioni namotaj. Ako se tereti nazivamo ga tercijar. zbog velikog magnetskog otpora trećem harmoniku fluksa. što onemogućuje primenu sprege Y za navedene konstrukcije magnetskog kola transformatora. Za transformatore sa magnetskim povratnim putem za treće harmonike fluksa – grupa jednofaznih transformatora (američka transformacija) i trofazne peterostupne transformatore ova amlituda može. odnosno zagrevanje se može smanjiti uvođenjem debelog bakarnog prstena oko magnetskog kola (jezge). Treći harmonik fluksa u svim fazama indukuje napone trostruke frekvencije. zatvarajući se kroz sud i konstrukcine delove.44 φ1m N f ) . već čine da nultačka igra (pleše) sa trostrukom frekfencijom ono nultačke trofaznog sistema mreže.44 (0. Ovi naponi ne menjaju linijske napone. a zbog njihove jednakosti i istofaznosti njihova razlika je jednaka nuli. Uz trostruku frekfenciju to može uzrokovati da indukovani napon trećeg harmonika može doseći i 90% vrednosti faznog napona: U 3 = 4. Ovaj namotaj ima značajno manju snagu u odnosu na primar i sekundar.30 φ1m ) N 3 f = 0. harmonika fluksa zavisi od konstrukcije magnetskog kola Kod trostubnih trofaznih transformatora. U φ1 (t ) φ (t ) φ3 (t ) T 2 W V Slika 1-30 Plesanje neutralne tačke trofaznog sistema Amplituda trećeg transformatora. koji se zatvara od jarma do jarma preko vazduha. Treba napomenuti da izobličenje napona u sprezi cik-cak (z) ne izaziva primetno izobličene krive napona. Ovi dopunski gubici. jer se istofazni indukovani naponi trostruke učestanosti u pojedinim polunamotajima svake faze međusobo oduzimaju. menjajući tako fazne napone. Međutim. zbog malog magnetskog otpora. koji se u ovom slučaju ponašaju kao kratkospojeni namotaj. suda i konstrukcionih delova transformatora. Jedan od načina da se ovo izobličenje napona suzbije jeste da se omogući uspostavljanje trećeg harmonika struje magnećenja dodavanje namotaja spregnutog u trougao. amplituda ovog harmonika je redukovana i problem u izobličenju indukovanog napona nije izražen. čime se postiže bolje prigušenje. koji iznose 5 − 20% PFe . 44 . treći harmonik fluksa izaziva dopunske gubitke u gvožđu. ili dodavanjem namotaja spregnutog u trougao. a prema tome i dopunsko zagrevanje.9 (4. kod većih zasićenja da iznosi i do 30% amplitude osnovnog harmonika.ravnotežu sa naponom mreže.

etapne izgradnje trafostanice ili potrebe za većom pogonskom sigurnošću koja se ogleda u držanju rezervnog transformatora za slučaju kvara jednog od transformatora.Pogledajmo sada više harmonike u trofaznom sistemu sa primarnom stranom spregnutom u trougao (D).. i µWV = i µWV1 + i µWV3 + . U ovom slučaju ni fluks. Treći harmonik struje magnećenja se dakle javlja kao kružna (cirkularna) struja unutar trougla. Linijske struje možemo prikazati kao razliku dviju odgovarajućih faznih struja trougla: i µU = i µVU − i µUW = (i µVU1 − i µUW1 ) + (i µVU3 − i µUW3 ) + .17 Paralelni rad transformatora Paralelni rad dvaju ili više transformatora se ostvaruje spajanjem istoimenih priključaka visokonaponske strane svih transformatora na odgovarajuće faze visokonaponske mreže i spajanjem istoimenih priključaka niskonaponske strane svih transformatora na odgovarajuće faze niskonaponske mreže. 45 . i µUW = i µUW1 + i µUW3 + ... i µU U1 i µVU i µUW W1 V1 Slika 1-31 Linijske i fazne struje primarnog namotaja spregnutog u trougao Svaki fazni namotaj uzima iz mreže potrebne harmoničke članove struje: i µVU = i µVU1 + i µVU3 + . Iako je u osnovi ovo rešenje skuplje nego izbor jednog transformatora veće snage. podmirenja povremenih dodatnih opterećenja. tj...... oni se ne pojavljuju u linijskim strujama magnetisanja. pa prema tome ni indukovani napon nemaju treći harmonik.. 1... i µV = i µWV − i µVU i µW = i µUW − i µWV S obzirom da su treći harmonici struje magnećenja istofazni i jednaki.. ali nesmetano postoje u zatvorenom električnom kolu što ga čine tri namotaja spregnuta u trougao.... njemu se pribegava u slučajevima podmirivanja potrebe dodatnih prijemnika koji ranije nisu bili predviđeni. Paralelni rad se može vršiti preko sabirnica ili preko mreže.. njihova razlika je jednaka nuli.

Da bi sekundarni naponi bili u fazi. • • 46 . uk I TII S n II . prema standardu. zbir Σ(S ni u ki ) je konstantan. S u k I [%] U n1 100 Σ(I ni u ki ) u k I [%] Σ(S ni u ki ) u k I [%] Za posmatranu snagu i date transformatore u paralelnom radu. Da bi izbegli struje izjednačenja (uravnoteženja). su sledeći: • primarni namotaji moraju da budu predviđeni za isti napon i odnosi transformacije moraju biti jednaki ( mI = mII = . odnosno podopterećenje drugog transformatora. relativni naponi kratkog spoja moraju biti jednaki . S ovim u vezi je i preporuka da naznačene snage transformatora trebaju da budu približno jednake (nema smisla povezivati u paralelni rad transformatore koji imaju odnose naznačenih snaga veći od 1:3). Odnos snage prvog transformatora i ukupne snage svih paraleleno vezanih transformatora je sledeći: 100 I n I U n1 S nI S nI SI 1 1 = = = K. koje izazivaju preopterećenje jednog.dozvoljava se tolerancija ± 10 % u odnosu na aritmetičku srednju vrednost relativnih napona kratkog spoja svih transformatora. podrazumevamo odnos naznačenih napona prikazan na natpisnoj pločici. = mn ). da bi sekundarni naponi u praznom hodu bili jednaki.. Pod odnosom transformacije. da bi radili u paralelnom radu.. Iz prethodne relacije se može zaključiti da je relativno opterećenje transformatora obrnuto proporcionalno njegovom relativnom naponu kratkog spoja. u k II sabirnice U n2 Slika 1-32 Paralelni rad dva transformatora Uslovi koje transformatori moraju da ispune.sabirnice U n1 TI S n I . transformatori moraju pripadati istoj grupi sprege.

47 . Osnov ove metode predstavlja rastavljanje polaznog nesimetričnog (neuravnoteženog) trofaznog sistema na tri simetrična trofazna sistema: direktni. Ekstremni slučajevi nesimetričnih opterećenja su kratki spojevi i prekidi. veoma rasprostranjen trofazni asinhroni motor). Uvodeći procentualne vrednosti impedansi (ili što je isto. 1. Za analizu nesimetričnog rada trofaznih transformatora koristi se metoda simetričnih komponenti. rasvetu). Nesimetrija u naponima sekundara transformatora ima nepovoljan uticaj kako na trofazne prijemnike (npr. inverzni i nulti. =  Z k I + Z k II Ii = Ako usvojimo da su fazni uglovi obeju impedansi jednaki ( ϕ k I = ϕ k II ) prethodna jednačina postaje algebarska.Kompleksna vrednost struje izjednačenja (cirkulacione struje) je: ∆U Z k I + Z k II  1 1  U1  −  mII mI  . Nulti sistem se sastoji od tri po veličini i faznom stavu jednaka vektora. Direktni sistem ima isti redosled faza. a inverzni suprotni u odnosu na polazni nesimetrični sistem. tako i na monofazne prijemnike (npr.18 Nesimetričan rad trofaznih transformatora Nesimetrične pojave kod trofaznih transformatora mogu biti izazvane nesimetrijama u naponu napajanja (primarnom naponu) ili nesimetričnim opterećenjima pojedinih faza. napona) kratkog spoja. dobija se konačno: Ii = (mI − mII )100  u k I [%] u k II [%] mI    I nI  + I n II . Ujedno nesimetrija može da bude opasna i za sam transformator izazivajući strujna i naponska preopterećenja. Naponska preopterećnja su opasna ne toliko sa stanovišta ugrožavanja izolacije. koliko zbog izazivanja zasićenja feromagnetskog kola i njegovih posledica.  mI mII   Osnovno pravilo vezano za paralelni rad je da ne sme doći do trajnog preopterećenja jednog od transformatora.

. za fazore polaznog nesimetričnog sistema imamo: I A = I Ad + I Ai + I A0 I B = a 2 I Ad + a I Ai + I A0 I C = a I Ad + a 2 I Ai + I A0 Prethodni sistem jednačina se može napisati i u matričnom obliku: I A   1  I  = a 2  B  I C   a    1 a a2 1  I Ad  1  I Ai    1  I A0    48 . Uvedimo sada kompleksni operator a = e j 2π 3 koji je jednak jediničnom vektoru koji ima fazni stav 2 π 3 u pozitivnom smeru (suprotnom od kazaljke na satu!).C direktni sistem C nulti inverzni B A ABC B nesimetrični B C A A Slika 1-33 Primer primene Metode simetričnih komponenti Kada se saberu sve komponente koje pripadaju jednoj fazi. . dobiće se kao rezultanta fazor odgovarajuće faze: I A = I Ad + I Ai + I A0 = I A + I 0 I B = I Bd + I Bi + I B 0 = I B + I 0 I C = I Cd + I Ci + I C 0 = I C + I 0 ' ' ' . Polazni nesimetrični sistem ima redosled faza u smeru kazaljke na satu. Uzimajući fazu A kao referentnu i primenjujući kompleksni operator a.

impedansa rasipanja primara. impedansa magnećenja. IA Z k1 Ia Z k2 UA Zµ Ua Slika 1-34 Ekvivalentna šema transformatora za analizu nesimetričnih opterećenja 49 . Impedansa nultog sistema zavisi od sprege primarnog i sekundarnog namotaja i načina uzemljenja neutralne tačke. direktna i inverzna impedansa približno su jednake impedansi kratkog spoja u slučaju simetričnog opterećenja: Z d = Z i ≅ Z k 12 = Z k1 + Z k 2 = Rk + jX k . gde su redne impedanse impedanse. Za analizu nesimetričnih opterećenja koristimo uobičajenu ekvivalentnu šemu. Impedansa trofaznog sistema takođe se može rastaviti na simetrične komponente. Z k 1 i Z k 2 . respektivno. kod transformatora je direktna impedansa jednaka inverznoj. Budući da transformator statički aparat i da nijedan redosled faza nije privilegovan. Z µ . Ako zanemarimo granu magnećenja. odnosno svedena impedansa rasipanja sekundara.Za komponente struje imamo: 1 a  I Ad  1  I  = 1 a2  Ai  3  1 1  I A0     a 2  I A   a  I B    1  I C    Analogne relacije važe za napone. a šantna impedansa. Radi jednostavnosti pretpostavićemo da je odnos broja navojaka n12 = N 1 N 2 =1 . dok su sa indeksom a označene fizičke veličine sekundara svedene na primar u fazi A. Sa indeksom A su označene fizičke veličine sa primara u fazi A.

pa se može zanemariti redna komponenta nulte impedanse.18. 1. a potrebno je odrediti struje u primarnom i sekundarnom namotaju. U A0 ) biće jednak nuli. jer je Z µ 0 ≅ Z µ d . zvezda bez nul voda). 50 . u rednoj grani tog namotaja ćemo imati prekid. odnosno da je šanta nulta komponenta impedanse beskonačna. Zato se ekvivalentna šema za nulte komponente razlikuje od gornje šeme.1 Jednofazan kratak spoj Jednofazan kratak spoj predstavlja ekstremni slučaj nesimetričnog rada. odnosno od načina uzemljenje i vrste konstrukcije magnetnog kola. Z µ 0 . Za ovaj slučaj se nulta impedansa približava vrednostima impedanse kratkog spoja. koju ne možemo da zanemarimo. za spregu Yyn a) magnetsko kolo sa magnetnim povratnim putem: Z 0 = Z k 2 + Z µ 0 ≅ Z µ . je ona kroz koju se nulta komponenta uspostavlja iz voda ka nuli i zavisi od snage (struje) magnećenja. tj. kao ni zbir flukseva koje stvaraju nije jednak nuli. Redne nulte komponente impedanse. stoga njihov zbir. u ekvivalentnom kolu se javlja mala impedansa. tako da su ekvivalentnom kolu sa odgovarajuće strane priključci kratko spojeni. donekle. primar).Kod direktnog i inverznog sistema obično zanemarujemo poprečnu granu. i one su približno iste kao i kod simetričnih struja. slična trećim harmonicima struje magnećenja. Z k10 i Z k 20 . Z 0 ≅ Z k 12 = Z k 1 + Z k 2 1. intenzitet magnećenja je slab. b) magnetsko kolo bez magnetskog povratnog puta: Z 0 = Z k 2 + Z µ 0 << Z µ zbog potrebne velike struje magnećenja. 2. s obzirom na postojanje magnetnog povratnog puta nultim (jednofaznim) strujama. su one kroz koju se nulta komponenta struje uspostavlja od jednog namotaja transformatora prema drugom. koji za istovremene nulte struje praktično predstavlja kratak spoj odgovarajući napon (npr. U slučaju da se u namotaju ne mogu uspostaviti nulte komponente struje (npr. Poznat je (ne) simetričan sistem primarnih napona. Ova pojava je. budući da je impedansa magnećenja Z µ puno veća od impedansi rasipanja Z k 1 i Z k 2 . Ovaj slučaj kratkrog spoja ilustrovaćemo za nekoliko različitih sprega. pa ekvivalneno kolo (četvoropol) sa odgovarajuće strane ima otvorene priključke. pa se slično kao i kod ogleda kratkog spoja može uzeti da je nulta komponenta struje u poprečnoj grani jednaka nuli. U slučaju sprege namotaja u trougao (npr. za spregu Dyn Napon na grani magnećenja je približno U a 0 2 . Šantna nulta komponenta impedanse. kao i napone na sekundaru. Struje nultog sistema su po definiciji istovremene u sva tri fazna namotaja.

1. Sprega Yyn Ovde nulte komponente struje mogu da postoje samo u sekundaru. Neka je nastao kratak spoj između kraja a i neutralne tačke (zemlje). stub kod peterostubnih transformatora. njihov magnetski fluks zatvaraće se kroz vazduh i konstrukcione delove i sud kod trostubnih transformatora. odnosno 4. Pošto se tim komponentama ne suprotstavlja primarna struja. i 5. U namotajima faza b i c nema struje: I b = I c =0 Sa slike koja sledi i ranijeg izlaganja imamo: I ad = I ai = I a 0 = U Ad + U Ai Ia = 3 2 Z k 12 + Z k 2 + Z µ 0 2 I A = I ad + I ai = I a 3 1 I B = I C = − I a0 = − I a 3 I ad U Ad Z k 12 ∼ I ai Z k 12 U Ai ∼ Z k1 Z k2 I a0 U A0 = − Z µ 0 I a 0 Z µ0 U a0 I a0 Slika 1-35 Ekvivalentno kolo za jednofazni kratak spoj transformatora Yyn 51 .

koji nazivamo jednofaznim fluksem. φ 0 . sprege. Upotrebljavaju se u razvodnim postrojenjima sa tri različita naponska nivoa. Moguće kombinacije su sa jednim primarom i dva sekundara. još jedan namotaj za prenos snage. što je podnošljivo. ali postoji visokonaponska i niskonaponska strana. Ovi transformatori imaju. pa je deformacija faznih napona u granicama od 10%. ekonomičnija jer ima manju masu aktivnog dela (magnetskog kola i namotaja). Ova pojava je ekvivalentna delovanju tri dodatna redno spojena namotaja. Yy . ali po veličini i delovanju zavisi od vrste konstrukcije transformatora. po vrsti napona sinusnog oblika učestanosti 50 Hz . Istofazni fluks možemo. po broju faznih namotaja dvonamotajni (i to razdvojeni). magnetski otpor je daleko veći.Slika 1-36 Principijelna raspodela struja za jednofazni kratak spoj transformatora Yyn Sa prethodne slike je vidljivo da u svakoj fazi postoje neuravnotežene nulte komponente magnetskih napona (amperzavojaka). tj. odnosno dodatni fluksevi. barem po nekoj osobini. U visokonaponskim mrežama često moramo primeniti i na sekundaru i na primaru spregu zvezda. Za transformatore bez magnetskog povratnog puta.primar i sekundar su fizički (galvanski) sjedinjeni. postoji veliki skup drugih specijalnih (nestandardnih) transformatora. Trofazni autotransformatori se često prave za velike snage. jer moramo da uzemljimo nultačku (direktno ili preko Petersenove prigušnice). koji se. odnosno dva primara i jednim sekundrom. međutim manje je pouzdana zbog postojanja galvanske veze između (delova) namotaja. Ova jednofazna. Taj jednofazni fluks se superponira glavnom fluksu. osim primara i sekundara. a rektansa rasipanja je mnogo manja. uz veći stepen iskorišćenja. Ovde ćemo nabrojati i ukratko opisati samo najznačajnije: • tronamotajni transformatori. nulta komponenta struje stvara odgovarajući fluks. a priključenih na izvor jednofazne struje koja daje struju I 0 = 1 3 I k . u odnosu na dvonamotajne iste snage. Ovakva izvedba je. gde preovladavaju trofazni prijemnici (motori). autotransformatori. uljni. Tada se ova sprega može primeniti u industriji. po broju faza trofazni ili jednofazni. Kod transformatora sa magnetskim povratnim putem postiže znatnu vrednost i može značajno da utiče na fazne vrednosti napona na sekundaru transformatora i time onemogućava rad ove. Oni imaju samo jedan namotaj . poništavati tercijarnim namotajem. razlikuju od standardnih.19 Specijalni transformatori Pod standardnim (najznačajnijim i najčešćim) transformatorom do sada smo podrazumevali energetski. 1. 52 • . No. isto kao i kod trećeg harmonika.

Zbog uštede. prenaponi sa visokonaponske strane se oštrije prenose na niskonaponsku stranu. izgubljena je izolacija između primarnog i sekundarnog kola. Najveća ušteda u tipskoj snazi postiže se za odnose m bliske 1. Dakle. 53 . Drugi deo namotaja je napravljen za napon U 2 i struju ( I 2 − I 1 ).struja kratkog spoja. dobijen je isti rezultat kao za prvi deo namotaja. Tipska snaga autotransformatora smanjena je za faktor α u odnosu na dvonamotajni. Zbog manje mase gvožđa i bakra. pa prema tome i mehaničke sile su daleko značajnije. reaktansa rasipanja je mnogo manja. i iz primarne prelazi na sekundarnu stranu zahvaljujući električnom spoju. što je često povoljno.instalisana ili tipska snaga. η . pa i cenu . ona je čisto električna. računa u odnosu na prolaznu snagu. te sama konstrukcija mora da bude ojačana. pa je njegova tipska ii instalisana snaga: ST 2 = U 2 ( I 2 − I 1 ) = U 2 I 2 (1 − 1 / m ) = S p (1 − 1 / m) . Za dvonamotajni transformator su ove dve snage po definiciji jednake. tj. a druga ona koja određuje njegovu fizičku veličinu. Nedostaci autotransformatora su: 1. zbog galvanskog spoja. . on ima vrlo visoke vrednosti. pa se autotransformatori obično ne prave za m > 2 . može se zaključiti: S T / S P = α . a to ima dve važne posledice: . Treba napomenuti da se razlika između prolazne i tipske snage ne prenosi preko magnetskog jezgra. može se zaključiti da je on predviđen samo za deo napona ( U 2 − U 1 ). kontaku.pad napona je manji. Posmatra li se gornji deo namotaja na slici 2-37.I1 I2 N1 U1 N2 U2 Slika 2-37 Autotransformator Kod autotransformatora se razlikuju dve (prividne) snage: jedna je ona koju on prenosi prenosna ili prolazna snaga ( S p = U 1 I 1 = U 2 I 2 ). Označavajući razliku 1 − 1 / m = α . tako da je njegova tipska ili instalisana snaga: ST 1 = (U1 − U 2 ) I1 = U1 (1 − 1 / m ) I1 = S p (1 − 1 / m) . jasno je da će gubici u gvožđu i bakru biti manji. 2. drugo ime ovog uređaja je transformator u štednom spoju. 3. Kako se stepen iskoriščenja.

Njegova osnovna uloga je da smanji napon mreže ( 380 V. Dodatno. nametnuli su zahtev da se transformator umesto u posebnim i udaljenim trafo stanicama ugrađuje u samim centrima potrošnje. 1. Transformatori. teflon.). nižu buku. transformator mora imati veliko rasipanje (relativni napon kratkog spoja oko 80 % ). jednostavnu i jeftinu montažu i održavanje i zaštitu prirodne sredine. Da bi se to postiglo. transformatori za energetske pretvarače . Oni moraju verno da prenose. 6. ponekad. koji je dovoljan za paljenje luka. suvi transformatori (Slika 2-26 ) – porast potrošnje električne energije i ograničavanje građevinskog prostora za smeštaj trafo stanice. pretvarači za pretvaranje broja faza (3 u 2. Transformatori. ili se transformator izrađuje sa normalnim rasipanjem. Zbog neprestanih kratkih spojeva koje stvaraju kapljice istopljenog metala elektrode. delmat. Kalić. 12).. 220 V ). Beograd. U ovakvim objektima postavljaju se veoma strogi zahtevi za nezapaljivost transformatora. Veliku pažnju treba posvetiti tehnologiji izrade namotaja. Kao posebnu vrstu spomenućemo transformatore koji se upotrebljavaju u uređajima za zavarivanje. vitroplast. otpornost velikog omskog otpora. 1991. odnosno u elektroenergetskim sistemima radi održavanja napona u propisanim granicama jer se padovi napona znatno menjaju sa opterećenjem. jer bi u tom slučaju njima tekla struja kratkog spoja. Radikalan razvoj izolacionih materijala u visokim termičkim klasama (nomex. industrijski i drugi objekti. amplitudu i fazni pomeraj primarnih struja. Međutim. obično su nekoliko puta skuplji nego uljni. odnosno napona. a na red sa njim se stavlja navoj velike induktivnosti ili. To se tehnički sprovodi promenom "aktivnog" broja navojaka jednog namotaja.sa nesinusoidalnim naponima i strujama. obrtnu mašinu ili specijalni transformator. smanjenje smeštajnog prostora. ETF Zagreb. Dolenc. a bezopasan za rukovaoca. aparati za zavarivanje mogu da imaju poseban izvor struje. Biranje izvoda se vrši u beznaponskom stanju ili pod opterećenjem. kao što su: veliki stambeni. niti se dva susedna navojka ili grupe navojaka smeju direktno spojiti. na napon od 50 V . 54 . omogućio je postizanje viših temperatura namotaja nego kod uljnih (viša klasa izolacije). uz iste parametre (snaga. sa što manjom greškom.• • • • • transformatori sa izvodima (regulacioni transformatori) se koriste tamo gde je potrebno da se odnos preobražaja menja: u elektrolučnim pećima radi prilagođenja napona proizvodnom ciklusu. kao i izolacionih lakova za impregnaciju namotaja. naponi). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva..20 Literatura [1] Đ. merni transformatori su uređaji čije su osnovne funkcije svođenje velikih struja (strujni) i napona (naponski) na one struje i napone koji se mogu meriti standardnom mernom opremom i povećanje sigurnosti rada putem galvanskog odvajanja od kola sa velikim strujama i naponima. poslovni. kako ne bi došlo do trenutnog topljenja elektrode. sportski. [2] A. struja kratkog spoja aparata za zavarivanje mora biti ograničena na najviše dva puta veću vrednost od naznačene. što je složenije jer se struja ne sme prekidati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful