You are on page 1of 22

1 Samuel

Cap. 4
1. ¶ Chemarea lui Samuel
a ajuns la cunoştinţa
întregului Israel. Israel a
ieşit înaintea Filistenilor,
ca să lupte împotriva lor.
Au tăbărît lîngă Eben-Ezer,
şi Filistenii tăbărîseră la
2. Filistenii s'au aşezat
în linie de bătaie împotriva
lui Israel, şi lupta a început.
Israel a fost bătut
de Filisteni, cari au omorît
pe cîmpul de bătaie
aproape
patru mii de oameni.
3. Poporul s'a întors în
tabără,
şi bătrînii lui Israel au zis:
,,Pentruce ne -a lăsat
Domnul
să fim bătuţi astăzi de
Filisteni?
Haidem să luăm dela Silo
chivotul legămîntului
4. Poporul a trimes la Silo,
de unde au adus chivotul
legămîntului Domnului
oştirilor, care şade între
heruvimi.
Cei doi fii ai lui Eli,
Hofni şi Fineas, erau acolo,
împreună cu chivotul
legămîntului lui Dumnezeu.
5. Cînd a intrat chivotul
legămîntului Domnului în
tabără,
tot Israelul a scos strigăte
de bucurie, de s'a
cutremurat pămîntul.
6. Răsunetul acestor
strigăte
a fost auzit de Filisteni, şi
au zis:
,Ce înseamnă strigătele
acestea
cari răsună în tabăra
Evreilor’?
7. Filistenii s'au temut,
entrucă au crezut că Dumneze
venise în tabără. ,Vai de noi!’
au zis ei, ,căci n'a fost
aşa ceva pînă acum.
8. Vai de noi! Cine ne va
izbăvi
din mîna acestor
dumnezei puternici?
Dumnezeii aceştia au lovit
pe Egipteni cu tot felul
de urgii în pustie.
9. Întăriţi-vă, şi fiţi oameni,
Filistenilor, ca nu cumva să
fiţi
robi Evreilor, cum v'au fost
ei
robi vouă: fiţi oameni şi
luptaţi!”
10. ¶ Filistenii au început
lupta,
şi Israel a fost bătut.
Fiecare a fugit în cortul lui.
Înfrîngerea a fost foarte
mare,
şi din Israel au căzut
treizeci de mii
11. Chivotul lui Dumnezeu
a fost luat,
şi cei doi fii ai lui Eli,
Hofni şi Fineas, au murit.
12. ¶ Un om din Beniamin
a alergat din tabăra de
bătaie
şi a venit la Silo în aceaş zi
cu hainele sfîşiate,
şi cu capul acoperit cu
ţărînă.
13. Cînd a ajuns, Eli,
aştepta,
stînd pe un scaun lîngă
drum,
căci inima îi era neliniştită
pentru chivotul lui
Dumnezeu.
La intrarea lui în cetate,
14. Eli, auzind aceste
strigăte,
a zis: ,,Ce însemnează
zarva aceasta?”
Şi îndată omul a venit
şi a adus lui Eli vestea
aceasta.
15. Şi Eli era în vîrstă
de nouăzeci şi opt de ani,
avea ochii întunecaţi
şi nu mai putea să vadă.
16. Omul a zis lui Eli:
,,Vin de pe cîmpul de
bătaie,
şi din cîmpul de bătaie
am fugit astăzi”.
Eli a zis: ,,Ce s'a întîmplat,
fiule?”
17. Cel ce aducea vestea
aceasta,
ca răspuns, a zis: ,,Israel a
fugit
dinaintea Filistenilor, şi
poporul
a suferit o mare înfrîngere;
şi chiar cei doi fii ai tăi,
18. Abea a pomenit
de chivotul lui Dumnezeu,
şi Eli a căzut de pe scaun
pe spate, lîngă poartă;
şi -a rupt ceafa şi a murit,
căci era om bătrîn şi greu.
El fusese judecător în Israel
patruzeci de ani.
19. ¶ Noru-sa, nevasta lui
Fineas,
era însărcinată, şi sta să
nască.
Cînd a auzit vestea despre
luarea chivotului lui
Dumnezeu,
despre moartea socrului ei
şi despre moartea
20. Cînd trăgea să moară,
femeile cari erau lîngă ea i-
au zis:
,,Nu te teme, căci ai născut
un fiu!” Dar ea n'a răspuns
şi n'a luat seama
la ce i se spunea.
21. A pus copilului numele
I-Cabod! (Nu mai e slavă),
zicînd:
,,S'a dus slava din Israel!”
Spunea lucrul acesta din
pricina
luării chivotului lui
Dumnezeu,
22. Ea a zis: ,,S'a dus slava
din Israel, căci chivotul
lui Dumnezeu este luat.”