You are on page 1of 25

2 Samuel

Cap. 5
1. ¶ Toate seminţiile lui
Israel
au venit la David, în
Hebron,
şi au zis: ,,Iată că noi
sîntem
2. Chiar odinioară, cînd Saul
era
împăratul nostru, tu
povăţuiai
şi strîngeai pe Israel.
Domnul ţi-a zis: ,Tu vei
paşte
pe poporul Meu Israel,
3. Astfel toţi bătrînii lui
Israel
au venit la împărat în
Hebron,
şi împăratul David
a făcut legămînt cu ei la
Hebron,
înaintea Domnului. Şi au
4. David era în vîrstă de
treizeci de ani cînd s'a făcut
împărat,
şi a domnit patruzeci de
ani.
La Hebron a domnit peste Iud
şapte ani şi şase luni,
şi la Ierusalim a domnit
treizeci şi trei de ani
peste tot Israelul şi Iuda.
6. ¶ Împăratul a mers
cu oamenii lui asupra
Ierusalimului împotriva
Iebusiţilor, locuitorii ţării. Ei
au zis lui David: ,,Să nu intri
aici, căci şi orbii şi ologii ţi
se vor împotrivi! Prin
aceasta voiau
să spună că David nu va
7. Dar David a pus mîna
pe cetăţuia Sionului:
aceasta este cetatea lui
David.
8. David zisese în ziua
aceea:
,Oricine va bate pe Iebusiţi,
să arunce în canal pe
şchiopii
şi pe orbii aceia cari sînt
vrăjmaşii lui David’ De
aceea
9. David s'a aşezat în
cetăţuie,
pe care a numit-o cetatea
lui David. A făcut întărituri
de jur împrejur, în afară
şi înlăuntrul lui Milo
(Cetăţuie).
10. David ajungea tot mai
mare,
şi Domnul, Dumnezeul
oştirilor, era cu el.
11. ¶ Hiram, împăratul
Tirului,
a trimes soli lui David,
şi lemn de cedru şi tîmplari
şi cioplitori de piatră,
cari au zidit o casă lui
David.
12. David a cunoscut că
Domnul
îl întărea ca împărat al lui
Israel,
şi că -i ridica împăraţia
din pricina poporului Său
Israel.
13. David şi -a mai luat
ţiitoare
şi neveste din Ierusalim,
după ce a venit din Hebron,
şi i s'au născut iarăş fii şi
fiice.
14. Iată numele celor ce
i s'au născut la Ierusalim:
Şamua, Şobab, Natan,
Solomon,
15. Ibhar, Elişua, Nefeg, Iafia,
16. Elişama, Eliada, şi Elifelet.
17. ¶ Filistenii au aflat că
David
fusese uns împărat peste
Israel,
şi s'au suit toţi să -l caute.
David, căruia i s'a dat de
ştire,
18. Filistenii au venit,
şi s'au răspîndit în valea
Refaim.
9. David a întrebat pe Domnul
ă mă sui împotriva Filistenilo
Îi vei da în mînile mele?”
Şi Domnul a zis lui David:
Suie-te, căci voi da pe Filisten
în mînile tale.”
20. David a venit la Baal-
Peraţim,
unde i -a bătut. Apoi a zis:
,,Domnul a risipit pe
vrăjmaşii mei dinaintea
mea, ca nişte ape
cari se rup.” De aceea s'a
dat
21. Ei şi-au lăsat idolii acolo
şi David şi oamenii lui i-au
luat.
22. Filistenii s'au suit din
nou,
şi s'au răspîndit în valea
Refaim.
23. David a întrebat pe
Domnul.
Şi Domnul a zis: ,,Să nu te
sui;
ci ia -i pe la spate, şi mergi
asupra lor în dreptul
duzilor.
24. Cînd vei auzi un vuiet
de paşi
în vîrfurile duzilor, atunci să
te grăbeşti, căci Domnul
merge înaintea ta ca să
bată
oştirea Filistenilor.”
25. David a făcut cum
îi poruncise Domnul,
şi a bătut pe Filisteni
De la Gheba pînă la Ghezer.