You are on page 1of 28

1 Regi

Cap. 9
1. ¶ Cînd a isprăvit Solomon
de zidit Casa Domnului,
casa împăratului şi tot
ce a găsit cu cale să facă,

2. Domnul S'a arătat
a doua oară lui Solomon,
cum i Se arătase la Gabaon.

sfinţesc casa aceasta pe care ai zidit -o ca să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu. şi ochii Mei şi inima Mea . Şi Domnul i-a zis: . 3.Îţi ascult rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai făcut -o..

cum a umblat tatăl tău David. dacă vei păzi legile şi poruncile Mele. dacă vei umbla înaintea Mea. Şi tu. făcînd tot ce ţi-am poruncit. . 4. cu inimă curată şi cu neprihănire.

cum am spus tatălui tău David. 5.Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş pe scaunul . voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei tale în Israel. cînd am zis: .

Dar dacă vă veţi abate de la Mine. voi şi fiii voştri. şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei . 6. dacă nu veţi păzi poruncile Mele şi legile Mele pe cari vi le-am dat.

şi Israel va ajunge de rîs şi de pomină . voi nimici pe Israel din ţara pe care i-am dat -o.7. voi lepăda de la Mine casa pe care am sfinţit -o Numelui Meu.

oricine va trece pe lîngă ea. 8. va rămînea încremenit şi va fluiera.Pentruce a făcut Domnul aşa ţării acesteia şi casei acesteia?’ . Şi oricît de înaltă este casa aceasta. Şi va zice: .

care a scos pe părinţii lor din ţara Egiptului. Dumnezeul lor. .Pentrucă au părăsit pe Domnul. s'au închinat înaintea lor şi le-au slujit. Şi i se va răspunde: . 9. pentrucă s'au alipit de alţi dumnezei.

¶ După douăzeci de ani Solomon zidise cele două case. . Casa Domnului şi casa împăratului.10.

Atunci. împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăţi în ţara Galileii. 11. şi aur. . fiindcă Hiram. dăduse lui Solomon lemne de cedru şi lemne de chiparos. cît a voit. împăratul Tirului.

Hiram a ieşit din Tir. să vadă cetăţile pe cari i le dădea Solomon. Dar nu i-au plăcut.12. .

Ce cetăţi mi-ai dat..13. . şi a zis: . nume pe care l-au păstrat pînă în ziua de azi. frate?” Şi le-a numit ţara Cabul.

Hiram trimesese împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur. . 14.

Haţorului.15. şi a zidului Ierusalimului. ¶ Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă pe cari i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului şi a casei sale Milo. Meghidoului .

şi omorîse pe Cananiţii cari locuiau în cetate. 16. împăratul Egiptului. venise şi cucerise Ghezerul. . îi dăduse foc. Faraon. Apoi îl dăduse de zestre fetei lui. nevasta lui Solomon.

17. . Bet-Horonul de jos. Şi Solomon a zidit Ghezerul.

.18. Baalatul şi Tadmorul. în pustia ţării.

toate cetăţile slujindu-i ca magazii şi fiind ale lui. .19. la Liban. cetăţile pentru călărime. cetăţile pentru cară. şi în toată ţara peste care împărăţea. şi tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim.

20. Heviţi şi Iebusiţi. Hetiţi. Fereziţi. . Iar pe tot poporul care mai rămăsese din Amoriţi. ne făcînd parte din copiii lui Israel.

21. . şi aşa au fost pînă în ziua de astăzi. pe urmaşii lor. cari mai rămăseseră după ei în ţară şi pe cari copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvîrşire. Solomon i-a luat ca robi de corvoadă.

căci ei erau oameni de război. căpitanii lui. căpeteniile lui. cîrmuitorii carălor . 22. Dar Solomon n'a întrebuinţat ca robi de corvoadă pe copiii lui Israel. slujitorii lui.

Căpeteniile puse de Solomo peste lucrări erau în număr de cinci sute cincizeci.3. însărcinaţi să privegheze pe lucrători. .

Fata lui Faraon s'a suit din cetatea lui David în casa ei. Atunci a zidit el Milo. . pe care i-o zidise Solomon.24.

25. şi ardea tămîie pe cel care era înaintea Domnului. Solomon aducea de trei ori pe an arderi de tot şi jertfe de mulţămire pe altarul pe care-l zidise Domnului. .

pe ţărmurile mării Roşii. în ţara Edomului. Împăratul Solomon a mai făcut şi corăbii la Eţion-Gheber. 26. lîngă Elot. .

. pe înşişi slujitorii lui. Şi Hiram a trimes cu aceste corăbii. la slujitorii lui Solomon.27. marinari cari cunoşteau marea.

şi au luat de acolo aur. 28. . patru sute douăzeci de talanţi. S'au dus la Ofir. pe cari i-au adus împăratului Solomon.