ADNOTARE la teza ...........................

cu tema OPTIMIZAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE IN CONTEXTUL POLITICII ECONOMICE A REPUBLICIIMOLDOVA, Chişinău, 2010 Teza cu tema „Optimizarea investiţiilor străine in contextul politicii economice a Republicii Moldova” este constituită din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 103 titluri, 23 anexe, 114 pagini de text de bază, 17 figuri, 23 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate in 14 lucrări ştiinţifice, 2 dintre care sunt monografii. In teză au fost utilizate cuvinte-cheie, cum ar fi: investiţie financiară, investiţie reală, investiţie străină directă, fonduri fixe, complexuri agroindustriale, probleme economice, politici agroalimentare, eficienţa economică a investiţiei, risc investiţional. Domeniul de studiu şi obiectivele tezei propuse constituie: analiza complexă a investiţiilor străine in Republica Moldova; elaborarea mecanismelor ştiinţifice, teoreticoaplicative care ar putea fi puse la baza sporirii eficienţei economice a fondurilor productive, a potenţialului productiv al dezvoltării durabile a economiei Republicii Moldova; elaborarea mecanismelor economicomatematice de repartiţie optimă a investiţiilor străine in profil ramural, teritorial; modelarea economico-matematică a proceselor economice legate de utilizarea investiţiilor străine; elaborarea unor algoritme, scheme - bloc in scopul optimizării investiţiilor străine in contextul politicilor economice ale Republicii Moldova. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă in evidenţierea aspectelor pozitive ale investiţiilor străine; abordările investiţiilor străine in lucrările economiştilor. Pornind de la specificul Republicii Moldova, ţară preponderent agrară, in teză se propune o tratare principial nouă, complexă a următoarelor probleme economice: capacităţile de producere ale agriculturii, industriei de procesare a materiei prime agricole, de comercializare, trebuie corelate in anumit mod. In teză este formulată problema tratării sistemice, este propusă metoda de soluţionare a acestei probleme. Tot aici este inaintată o metodă de cuantificare a eficienţei investiţiilor străine, este propusă o metodă de calcul, sunt prezentate interpretări grafice şi economice, care ar putea fi puse la baza unor concepte de dezvoltare a economiei Republicii Moldova. Semnificaţia şi valoarea aplicativă a tezei constă in conturarea căilor de utilizare eficientă a investiţiilor, inclusiv a celor de după hotare; scoaterea in evidenţă a condiţiilor de inviorare şi creştere a activităţii investiţionale; argumentarea căilor de atragere a capitalului străin pentru modernizarea tehnologică a intreprinderilor naţionale şi susţinerea exportului naţional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful