You are on page 1of 80

STPM/S942

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

GEOGRAFI Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu. 1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

PRAKATA
Sukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Geografi sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 2007. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Geografi ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Dalam mengemaskinikan Sukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini, tidak banyak berlaku perubahan dalam aspek isi kandungan kerana isi kandungannya telah digubal mengikut keperluan semasa ketika dikemaskinikan pada tahun 2006. Perkara utama yang diberi penumpuan ialah daripada aspek penyusunan semula tajuk-tajuk yang sedia ada kepada tiga bahagian iaitu mengikut sistem penggal. Dalam Sukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini, pelajar akan belajar maksimum dua topik sahaja bagi setiap kertas dalam setiap penggal persekolahan. Selain itu, Sukatan Pelajaran Geografi ini telah mewajibkan pelajar sekolah menjalankan kajian luar. Aspek ini penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan kerana pelajar yang mengikuti bidang geografi di universiti juga perlu menjalankan kajian luar. Kajian Luar Geografi STPM ini sangat bersesuaian dengan program geografi di universiti yang mewajibkan pelajar mengikuti kajian luar. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut penggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh. Usaha untuk mengemas kini Sukatan Pelajaran Geografi ini telah dilaksanakan oleh Jawatankuasa Sukatan Pelajaran Geografi STPM yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dr. Katiman bin Rostam dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatankuasa ini dianggotai oleh beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, guru yang mengajar di sekolah serta pegawai dari Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

KANDUNGAN
Sukatan Pelajaran 942 Geografi Halaman Matlamat Objektif Kandungan Penggal 1 Penggal 2 Penggal 3 Kajian Luar Skim Pentaksiran Senarai Rujukan Kertas Soalan Contoh: Kertas 1 Kertas 2 Kertas 3 Kertas 4 Kertas 5 47 52 53 62 63 68 69 70 71 76 3 16 17 28 29 40 41 42 43 44 45 46 1 12

SUKATAN PELAJARAN
942 GEOGRAFI

Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang konsep, prinsip, proses, dan kemahiran terkini dalam bidang geografi serta kedinamikan hubungan antara manusia dengan alam sekitar bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, sukatan ini juga menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran untuk kerjaya, mencernakan kepekaan terhadap keperluan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang berterusan, di samping menanam semangat patriotisme dan nilai-nilai murni. Objektif Objektif sukatan pelajaran ini terbahagi kepada empat domain: (a) Domain kognitif, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan proses dalam Geografi Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Alam Sekitar Manusia secara bersepadu dan pada pelbagai skala; (ii) meningkatkan kefahaman tentang saling bergantung antara elemen-elemen dan prosesproses alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia sebagai satu sistem dan bukannya berasaskan pembahagian aspek-aspek secara berasingan; (iii) menerangkan peranan manusia sebagai agen perubahan kepada sistem-sistem dalam alam sekitar selain fenomena semula jadi, serta meningkatkan kesedaran yang mendalam tentang kedinamikan hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar; (iv) membuat sintesis dan penilaian dengan bantuan kaedah-kaedah kemahiran geografi yang tepat di dalam dan di luar bilik darjah; (v) berfikir secara kritis dan kreatif dalam mempersembahkan sesuatu penghujahan secara tersusun, padat, dan jitu dengan menggunakan laras geografi; (vi) memahami kepentingan hubung kait negara Malaysia dengan negara-negara lain di dunia. (b) Domain psikomotor, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan kemahiran menjalankan kajian luar sehingga dapat menghasilkan laporan kajian luar; (ii) meningkatkan kemahiran mempersembah, mentafsir, dan menganalisis data geografi dalam bentuk jadual, gambar rajah (graf, carta, dan peta), dan foto; (iii) mencerap dan mengkaji fenomena geografi yang menjadi isu semasa; (iv) mengorganisasi, mengurus masa, dan mengendalikan aktiviti; (v) meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. (c) Domain afektif, iaitu membolehkan pelajar (i) menyedari, menghayati, dan melibatkan diri secara langsung dalam proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar secara berterusan; (ii) menghargai dan mencintai negara Malaysia serta alam sekitarnya; (iii) meningkatkan kesedaran pembelajaran sepanjang hayat; (iv) meningkatkan kesedaran beretika dan rasa bertanggungjawab. 1

(d) Domain sosial, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan; (ii) meningkatkan kemahiran bekerja berpasukan; (iii) meningkatkan kemahiran kepimpinan dan berkumpulan; (iv) meningkatkan kemahiran silang budaya.

Penggal 1 Waktu Pengajaran

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Catatan

BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 1 Sistem bumi 1.1 Konsep sistem 12 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep sistem; (b) menerangkan konsep sistem dalam konteks persekitaran fizikal. 1.2 Sistem suria 1 Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan sistem suria dalam Galaksi Bima Sakti, dan sistem bumi sebagai satu planet yang memperoleh tenaga dari matahari. Menggunakan gambar rajah dan animasi kedudukan dan pergerakan bumi dalam sistem suria Menggunakan gambar rajah dan animasi pelbagai sistem

1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria

Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan bumi sebagai satu planet berbentuk sfera; (b) menerangkan putaran bumi di atas paksinya yang condong dan peredarannya mengelilingi matahari; (c) menjelaskan kesan putaran dan peredaran bumi; (d) menjelaskan kejadian empat musim dan pengaruhnya terhadap unsur fizikal dan aktiviti manusia.

1.4 Tenaga 1.4.1 Konsep tenaga 1.4.2 Punca dan jenis tenaga

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep tenaga; (b) mengenal pasti punca dan jenis tenaga; (c) membezakan tenaga eksogenik dengan tenaga endogenik.

Tajuk

Waktu Pengajaran 4

Hasil Pembelajaran

Catatan

1.5 Peranan tenaga suria terhadap proses fizikal dan hidupan di bumi

Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan peranan bahangan suria terhadap tumbuhtumbuhan, manusia, dan haiwan; (b) menjelaskan kesan bahangan suria terhadap proses fizikal (kitaran hidrologi, geomorfologi, dan atmosfera). Menggunakan gambar rajah kitaran yang menunjukkan aliran tenaga

Sistem Geomorfologi 2.1 Pengenalan kepada proses geomorfologi

48 2 Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan proses geomorfologi (luluhawa, hakisan, pergerakan jisim, pengangkutan, dan pemendapan). 2 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan struktur dan kandungan lapisan bumi; (b) mengenal pasti taburan daratan dan lautan; Menggunakan gambar rajah bagi menerangkan proses geomorfologi Menggunakan maklumat daripada gambar rajah, peta, dan gambar foto

2.2 Konfigurasi bentuk bumi

2.2.1 Batuan

(c) menyatakan jenis batuan (igneus, enapan, dan metamorfosis); (d) menghuraikan proses pembentukan jenis batuan; (e) menjelaskan perkaitan antara jenis batuan dengan konfigurasi bentuk bumi; (f) mengenal pasti kepentingan batuan sebagai sumber alam;

2.2.2 Proses endogenetik

(g) menyatakan konsep dan proses endogenik; (h) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi lipatan dan kesannya; (i) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gelinciran dan kesannya;

Tajuk

Waktu Pengajaran (j)

Hasil Pembelajaran

Catatan

menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gunung berapi dan kesannya;

2.2.3 Hanyutan benua

(k) menyatakan Teori Hanyutan Benua (Teori Awal, Teori Peluasan Dasar Lautan, dan Teori Tektonik Plat); (l) menghuraikan Teori Tektonik Plat;

(m) menghuraikan taburan dan bukti kejadian hanyutan benua. 2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap 2.3.1 Luluhawa 4 Calon seharusnya dapat:

(a) menghuraikan jenis serta proses luluhawa fizikal (mekanikal), kimia, dan biologi; (b) menghuraikan faktor yang mempengaruhi luluhawa (iklim, tumbuh-tumbuhan, jenis batuan, mikroorganisma, aktiviti manusia, dan masa); (c) menjelaskan kesan luluhawa terhadap pembentukan landskap dan aktiviti manusia;

Pengenalan kepada skala dunia dan penekanan kepada proses geomorfologi yang dominan di kawasan tropika lembap

2.3.2 Pergerakan jisim

(d) menyatakan jenis pergerakan jisim (aliran cepat dan aliran perlahan); (e) menghuraikan proses pergerakan jisim; (f) menjelaskan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim (kecerunan, jenis batuan, hujan, litupan tumbuhan, gerakan tektonik, dan tindakan manusia);

2.3.3 Lembangan saliran

10

(g) menjelaskan kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia; (h) menyatakan konsep lembangan saliran;

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(i) menghuraikan proses hakisan permukaan (hakisan percikan, kepingan, galir, dan galur); (j) menghuraikan jenis hakisan sungai (melebar, mendalam, dan mengundur);

(k) menghuraikan cara hakisan sungai (hidraul, lelasan/geselan, lagaan, dan larutan); (l) menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan sungai (isi padu dan halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, dan bahan muatan); (m) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi hakisan sungai (air terjun, jeram, lubuk, gaung, dan lurah); (n) menghuraikan cara pengangkutan sungai (golekan, loncatan, ampaian, larutan, dan apungan); (o) menghuraikan faktor yang mempengaruhi pengangkutan sungai (tenaga, cerun, kekasaran alur, halangan, bentuk alur, saiz, dan jenis bahan); (p) menghuraikan faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai (isi padu air, halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, bahan muatan, dan halangan); (q) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi pemendapan sungai (dataran banjir, delta, tasik ladam, dan tetambak); (r) menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan sungai terhadap aktiviti manusia;

Tajuk

Waktu Pengajaran 8

Hasil Pembelajaran

Catatan

2.3.4 Pinggir pantai

(s) menyatakan konsep pinggir pantai dan pantai seimbang; (t) menghuraikan cara hakisan pantai (hidraul, lelasan, geseran, larutan, dan lagaan); (u) menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan pantai (ombak, pantai, arus, bahan mendak, batuan, dan cerun pantai); (v) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan muka bumi pinggir pantai (tebing tinggi, batu bonjol, tanjung, dan teluk); (w) menghuraikan cara pengangkutan bahan pantai (hanyutan pesisir pantai, golekan, dan seretan); (x) menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan bahan di pinggir pantai (tenaga, arus, ombak, pasang surut, cerun, halangan, orientasi pantai, saiz bahan, dan jenis bahan); (y) menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pemendapan (tenaga, arus dan ombak, kecerunan, angin, pasang surut, tumbuhan, orientasi pantai, jenis dan saiz bahan mendak, dan tindakan manusia); (z) menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan pantai terhadap aktiviti manusia.

2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia

Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan kaitan sistem geomorfologi dengan aktiviti manusia (pertanian, petempatan, pelancongan, perlombongan, pengangkutan, dan perindustrian).

Kepentingan sistem geomorfologi kepada kehidupan manusia Tanah tinggi, tanah pamah, pantai, sungai, dan gunung berapi mempengaruhi aktiviti manusia

Tajuk

Waktu Pengajaran 6

Hasil Pembelajaran

Catatan

2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi

Calon seharusnya dapat: (a) mentafsir peta topografi, peta lakar, dan gambar foto; (b) mengira keluasan, lampauan tegak, kecerunan, dan relief bandingan; (c) melukis profil rentas dan profil panjang sungai, dan keratan rentas bentuk muka bumi; (d) menginterpolasi, memplot, dan mentafsir garisan kontur; (e) mentafsir ciri muka bumi dan saliran; (f) menjelaskan kaitan sistem geomorfologi dengan guna tanah.

BAHAGIAN B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 1 Penduduk 1.1 Konsep penduduk 1.1.1 Penduduk sebagai sumber 30 2 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan konsep penduduk sebagai sumber manusia yang diukur secara (i) kuantiti (bilangan/saiz); (ii) umur dan jantina; (iii) kualiti. 1.1.2 Penduduk sebagai agen perubahan (b) menjelaskan peranan manusia sebagai agen perubahan melalui aktiviti sosioekonomi (i) perubahan sosioekonomi; (ii) perubahan landskap fizikal dan empat sistem fizikal (geomorfologi, atmosfera, hidrologi, dan ekologi; (iii) perubahan landskap budaya (petempatan, guna tanah, pengangkutan, dan lain-lain hasil gubahan manusia). Kualiti penduduk menentukan tahap pembangunan sesebuah negara Wilayah dunia merujuk kepada Asia, Afrika, Eropah, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oceania Kualiti penduduk merujuk kepada taraf pendidikan, kemahiran, kesihatan, dan sikap

Tajuk

Waktu Pengajaran 6

Hasil Pembelajaran

Catatan

1.2 Taburan penduduk 1.2.1 Taburan penduduk dunia mengikut wilayah 1.2.2 Kemahiran amali

Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti pola taburan dan kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia dan negara Malaysia; Penekanan kepada ketakseimbangan taburan penduduk negara Malaysia

(b) menerangkan faktor yang mempengaruhi ketakseimbangan taburan penduduk wilayah dunia dan negara Malaysia; (c) mengira kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia, Asia Tenggara, dan negeri-negeri di Malaysia; (d) melukis, melabel, dan mempersembahkan data taburan penduduk dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta tematik; (e) mentafsir peta dan menganalisis data taburan penduduk dari segi sebab dan kesan perbezaan taburan terhadap pembangunan sosioekonomi ruangan.

Penekanan kepada data taburan penduduk Malaysia

Gambar rajah meliputi graf, carta, dan rajah

Peta tematik ialah peta koroplet/lorek dan peta titik

1.3 Pertumbuhan penduduk 1.3.1 Pertumbuhan penduduk dunia

10

Calon seharusnya dapat:

(a) membandingkan trend pertumbuhan penduduk mengikut wilayah dunia dan negara Malaysia (i) pertambahan/perubahan; (ii) kadar pertumbuhan tahunan.

Perbandingan merujuk kepada persamaan dan perbezaan

Tajuk

Waktu Pengajaran (b)

Hasil Pembelajaran

Catatan

menghitung kadar pertumbuhan tahunan penduduk wilayah dunia dan negara Malaysia dengan formula berikut: r 1/n Log e (Pn / Po) 10;

Membezakan konsep pertambahan/ perubahan dan pertumbuhan penduduk r n Pn Kadar pertumbuhan Bilangan tahun Penduduk tahun semasa Penduduk tahun asas

(c) menganggarkan dan meramalkan jumlah penduduk di sesebuah kawasan;

Po 1.3.2 Faktor pertumbuhan penduduk (d) menghuraikan bagaimana proses pertumbuhan penduduk berlaku, iaitu (i) pertumbuhan semula jadi (kelahiran kematian); (ii) pertumbuhan penduduk (kelahiran kematian + migrasi bersih). (e) menilaikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, iaitu (i) kadar kelahiran; (ii) kadar kematian; (iii) migrasi.

Faktor yang mempengaruhi (sosial, ekonomi, dan dasar kerajaan) Menilai faktor merujuk kepada kepentingan sesuatu faktor berbanding faktor yang lain Skala dunia, wilayah, dan negara Gambar rajah meliputi graf, carta, dan rajah

1.3.3 Kemahiran amali

(f)

mengira, melukis, dan mempersembahkan data perubahan dan pertumbuhan penduduk dalam bentuk jadual dan gambar rajah (i) kadar kelahiran; (ii) kadar kematian; (iii) kadar migrasi bersih; (iv) kadar pertumbuhan penduduk.

10

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (g) mentafsir jadual dan gambar rajah berkenaan;

Catatan Mentafsir bermaksud menerangkan ciri, pola, dan trend yang ditunjukkan oleh data dalam jadual atau gambar rajah Contoh negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat, dan Sweden Contoh negara sedang membangun seperti Malaysia, Brazil, dan India

1.3.4 Kesan pertumbuhan penduduk

(h) mengenal pasti kesan positif dan kesan negatif pertumbuhan penduduk terhadap ciri demografi dan status sosioekonomi; (i) membandingkan kesan pertumbuhan penduduk terhadap ciri demografi dan status sosioekonomi antara negara maju dengan negara sedang membangun; menjelaskan proses penuaan penduduk dan kesannya terhadap ciri demografi serta status sosioekonomi sesebuah negara;

(j)

Ciri demografi ialah kadar kelahiran, kadar kematian, umur, jantina, jangka hayat, dan nisbah tanggungan Bentuk piramid penduduk progresif, perantaraan, dan regresif Menerangkan konsep dan peringkat-peringkat peralihan dalam model peralihan demografi Analisis bermaksud menjelaskan hubung kait antara pertumbuhan penduduk dengan tahap pembangunan sosioekonomi mengikut wilayah dunia atau sesebuah negara

1.3.5 Kemahiran amali

(k) mentafsir ciri demografi dan sosioekonomi bagi ketiga-tiga bentuk piramid penduduk; (l) melukis pelbagai bentuk rajah piramid penduduk;

1.3.6 Penduduk dan pembangunan

(m) menerangkan model peralihan demografi;

(n) menganalisis kaitan antara pertumbuhan penduduk dengan tahap pembangunan sosioekonomi antara wilayah dunia atau sesebuah negara.

11

Tajuk

Waktu Pengajaran 6

Hasil Pembelajaran

Catatan

1.4 Migrasi

Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti jenis dan menghuraikan pola migrasi dalaman negara Malaysia serta migrasi antarabangsa semasa dari segi (i) arah aliran (dari mana ke mana); (ii) isi padu aliran (jumlahbanyak/sedikit); (iii) komposisi aliran. Migrasi melibatkan migrasi kekal, sementara, dan bermusim Arah aliran migrasi dalaman desa bandar bandar bandar bandar desa desa desa Komposisi aliran jantina umur taraf pendidikan Menilai merujuk kepada kepentingan sesuatu faktor berbanding dengan faktor yang lain

(b)

menilai faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa semasa dari segi (i) ekonomi; (ii) sosial; (iii) dasar kerajaan; (iv) politik; (v) bencana alam.

(c)

menjelaskan kesan migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa semasa;

Kesan positif dan negatif terhadap kawasan/negara asal dan kawasan/ negara destinasi Gambar rajah termasuklah carta, graf, dan rajah

1.4.1 Kemahiran amali

(a) mengira, melukis, dan mempersembahkan data migrasi dalaman serta migrasi antarabangsa dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta aliran; (b) mentafsirkan jadual, gambar rajah, dan peta aliran migrasi.

12

Tajuk

Waktu Pengajaran 6

Hasil Pembelajaran

Catatan

1.5 Penduduk dan sumber alam 1.5.1 Pengenalan umum komponen alam sekitar fizikal

Calon seharusnya dapat:

(a) menghuraikan konsep dan jenis sumber alam; (b) mengenal pasti komponen alam sekitar yang meliputi empat sistem, iaitu (i) biosfera (sistem ekologi) (ii) litosfera (sistem geomorfologi) (iii) hidrosfera (sistem hidrologi) (iv) atmosfera (sistem atmosfera).

Alam sekitar fizikal ialah asas kepada sumber alam

Contoh: semua jenis flora dan fauna Contoh: mineral dan tanah Contoh: air permukaan dan marin Contoh: udara dan angin Manusia memerlukan sumber alam untuk kehidupan dan kemajuan sosioekonomi Penerokaan sumber bagi memenuhi keperluan kehidupan dan pembangunan berterusan Keseimbangan ekosistem dapat dicapai melalui usaha pembangunan berterusan, pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam, penerokaan dan penggunaan sumber alam yang berhemah, serta pengurusan sumber yang berkesan

1.5.2 Alam sekitar fizikal sebagai sumber alam

(c) menghuraikan hubungkait antara manusia dengan sumber alam dari segi kepentingan sumber alam kepada manusia; (d) menghuraikan konsep daya tampung sumber alam dalam konteks keseimbangan ekosistem;

1.5.3 Daya tampung persekitaran fizikal

(e) menjelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem dapat menjamin daya tampung sumber alam yang berterusan (kelestarian sumber); (f) mencadangkan pelbagai langkah perundangan dan bukan perundangan bagi mengurangkan masalah lebihan dan kurangan penduduk serta kekurangan bekalan sumber alam.

13

Tajuk

Waktu Pengajaran 30

Hasil Pembelajaran

Catatan

Transformasi Desa dan Pembandaran 2.1 Transformasi desa

10

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep transformasi desa; (b) menghuraikan strategi pembangunan desa yang meliputi (i) pembangunan insitu; (ii) Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP); (iii) pembangunan wilayah; (iv) perindustrian desa; (c) menjelaskan proses perubahan desa melalui (i) saling kebergantungan desa-bandar; (ii) pembandaran desa; (iii) perancangan desa (pusat pertumbuhan desa); (iv) pemodenan sosioekonomi desa. Transformasi desa merujuk kepada perubahan sosioekonomi desa melalui proses pemodenan guna tanah, kemudahan asas, pengangkutan, komunikasi, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesihatan

2.2 Bandar dan pembandaran 2.2.1 Pengertian bandar dan pembandaran

20

Calon seharusnya dapat:

(a) mendefinisikan maksud bandar dan proses pembandaran; (b) menghuraikan jenis dan ciri bandar (bandar raya global, metropolis, bandar primat, dan bandar raya mega);

Klasifikasi bandar berdasarkan saiz di Malaysia: bandar kecil ( 30,000), bandar sederhana (30,000 500,000), bandar besar (500,000 1,000,000), dan bandar raya metropolitan ( 1,000,000)

14

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(c) memerihalkan pola pembandaran;

Pola pembandaran merujuk kepada perubahan saiz dan bilangan bandar, pertumbuhan penduduk bandar, dan perubahan sosioekonomi bandar Faktor sejarah, ekonomi, dasar kerajaan, sosial, kemudahan asas, dan demografi Peranan bandar bergantung kepada jenis dan saiz bandar

(d) menilai faktor yang mempengaruhi proses pembandaran;

2.2.2 Peranan bandar dalam pembangunan

(e) mengenal pasti peranan bandar dalam pembangunan sesebuah negara, iaitu (i) pusat pemasaran; (ii) pusat pekerjaan; (iii) pusat pemodenan; (iv) kemudahan kesihatan; (v) pembentukan golongan menengah; (vi) pembauran inovasi; (f) membandingkan peranan bandar besar, bandar sederhana, dan bandar kecil di Malaysia;

2.2.3 Kesan transformasi desa dan pembandaran terhadap penduduk dan alam sekitar

(g) menghuraikan kesan transformasi desa dan pembandaran terhadap guna tanah, penduduk, dan sosioekonomi dari segi (i) kepadatan penduduk; (ii) perubahan pekerjaan; (iii) peningkatan taraf hidup; (iv) perumahan; (v) kemiskinan bandar; (vi) migrasi desa-bandar; (vii) kesesakan lalu lintas; 15

Skala negara Malaysia

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(viii) masalah sosial; (ix) perubahan guna tanah; (h) menjelaskan kesan transformasi desa dan pembandaran terhadap alam sekitar yang meliputi (i) kemerosotan kualiti alam sekitar; Peningkatan suhu setempat, hakisan, tanah runtuh dan tanah tandus, banjir dan banjir kilat, ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan Pencemaran udara, air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan pencemaran sisa toksik Gambar rajah termasuklah carta, graf, dan rajah

(ii) pencemaran alam sekitar;

2.2.4 Kemahiran amali

(i)

mengira dan mempersembahkan data transformasi desa dan pembandaran dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta; mentafsir jadual, gambar rajah, dan peta; mentafsir peta topografi dari aspek landskap budaya, iaitu (i) guna tanah pertanian; (ii) pola petempatan; (iii) pengangkutan; (iv) kemudahan sosial;

(j) (k)

Pentafsiran mencakupi menentukan kedudukan tempat berdasarkan grid dan mata angin, mengenal pasti simbol untuk menentukan aras ketinggian, pola, dan jenis Calon digalakkan melayari Internet seperti Google Earth sebagai pendedahan kepada konsep asas Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan penderiaan jauh

(l)

menjelaskan sebab dan kesan, pola, trend, dan arah alir daripada jadual, gambar rajah, dan peta yang dihasilkan.

16

Penggal 2 Waktu Pengajaran

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Catatan

BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 3 Sistem Atmosfera 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 40 2 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan struktur dan kandungan atmosfera; (b) menghuraikan ciri struktur dan kandungan atmosfera. 3.2 Cuaca dan iklim 12 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan konsep cuaca dan iklim; (b) menghuraikan unsur cuaca dan iklim (bahangan suria, bahangan bumi, suhu, kerpasan, kelembapan, tekanan udara, angin, dan litupan awan); (c) menyatakan konsep imbangan bahangan; (d) menghuraikan proses pemindahan haba; (e) menghuraikan taburan suhu secara menegak dan mendatar; (f) menyatakan konsep kelembapan udara; Kelembapan bandingan dan kelembapan mutlak Proses adiabatik/ kestabilan udara kadar tukaran adiabatik kadar tukaran sekitaran Bahangan suria juga merujuk kepada bahangan matahari

Bahangan bumi juga merujuk kepada bahangan terestrial

(g) menghuraikan konsep kestabilan udara; (h) menghuraikan proses sejatan, pemeluwapan, pembentukan awan, dan kerpasan; (i) menghuraikan jenis kerpasan (hujan perolakan dan hujan orografik);

17

Tajuk

Waktu Pengajaran (j)

Hasil Pembelajaran

Catatan

menghuraikan tekanan udara dan edaran umum atmosfera;

Angin wilayah dan angin tempatan bayu darat dan bayu laut, angin pergunungan, angin lintang, angin monsun, dan badai selari (Angin Sumatera) Siklon tropika dan tornado

(k) menghuraikan gangguan atmosfera. 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia;

Pengaruh positif dan negatif iklim dan cuaca terhadap aktiviti manusia Perbincangan pada skala dunia dan penekanan kepada skala tempatan

(b) menghuraikan fenomena iklim (banjir, kemarau, siklon tropika, tornado, dan El Nio dan La Nia).

Kesan terhadap manusia seperti kemusnahan infrastruktur, kemusnahan bentuk muka bumi, dan ekonomi Siklon tropika terdiri daripada taufan dan hurikan

3.4 Perubahan iklim

Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep perubahan iklim; (b) menjelaskan punca dan kesan rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global; (c) menjelaskan punca dan kesan penipisan dan kebocoran lapisan ozon;

18

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(d) menjelaskan kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia. 3.5 Mikro iklim bandar 6 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep mikro iklim bandar; (b) menjelaskan kesan perubahan mikro iklim bandar terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. 3.6 Kemahiran amali sistem atmosfera 8 Calon seharusnya dapat: (a) mengira data, memplot, melukis, dan mentafsir peta garisan senilai, iaitu garisan sesuhu (isoterma), garisan sehujan (isohyet), dan garisan setekanan udara (isobar); (b) mengira data, melukis, dan mentafsir graf dan carta cuaca serta kaitannya dengan aktiviti manusia. Carta cuaca merujuk kepada rajah tiupan angin, graf bulatan, graf garis, dan graf bar Merujuk kepada kajian kes seperti pulau haba bandar, pulau sejuk, pencemaran udara, jerebu, dan hujan asid

Sistem Hidrologi 4.1 Fasa air

20 2 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan tiga fasa perubahan air (cecair, gas, dan pepejal); (b) menghuraikan tiga fasa proses perubahan air dan tenaga yang terlibat. Gambar rajah perubahan fasa, proses, dan tenaga yang terlibat

4.2 Kitaran hidrologi

Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep kitaran hidrologi; (b) menghuraikan proses mendatar kitaran hidrologi (alir lintang atmosfera, larian air permukaan, dan aliran air bawah tanah); Gambar rajah kitaran hidrologi

19

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(c) menjelaskan proses menegak kitaran hidrologi (sejatan, perpeluhan, sejatpeluhan, pemeluwapan, pemejalwapan, kerpasan, pintasan, aliran batang, dan resapan); (d) menghuraikan konsep keberkesanan kerpasan dan faktor yang mempengaruhinya (ciri keamatan, kekerapan, jangka masa, musim, dan liputan kawasan). 4.3 Edaran air tanih 2 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan dan menghuraikan proses edaran air tanih (larian air permukaan, resapan, aliran air bawah tanah, simpanan air tanih, keporosan, ketelapan, dan akuifer); (b) menghuraikan faktor yang mempengaruhi edaran air tanih. 4.4 Imbangan air 4 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep imbangan air (lebihan air dan kurangan air); (b) menjelaskan variasi imbangan air mengikut ruang dan masa; (c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air (ketinggian, aspek, hujan, topografi, tumbuhan, dan batuan). 4.5 Kaitan sistem hidrologi dengan manusia 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan kepentingan air (bekalan air domestik, pertanian, dan industri); Gangguan imbangan air merujuk kepada perubahan simpanan air yang digambarkan oleh lebihan air (banjir) dan kurangan air (kemarau) Keberkesanan kerpasan merujuk kepada perbezaan kerpasan dengan sejatan

20

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(b) menjelaskan gangguan imbangan air terhadap aktiviti manusia (kejadian kemarau, kejadian banjir monsun/musiman dan banjir kilat); (c) menjelaskan penyesuaian manusia terhadap kurangan air dan lebihan air (hujan tiruan, sistem pengairan, penghutanan, dan sumber air yang lain). Penyesuaian manusia termasuk langkah pengurusan (catuan air, kempen penjimatan, dan tarif air) dan langkah kestrukturan (empangan, parit, terusan, dan tangki)

4.6 Kemahiran amali sistem hidrologi

Calon seharusnya dapat: (a) mengira data, melukis, dan mentafsir graf dan carta hidrologi (kerpasan, sejatan, sejatpeluhan, dan imbangan air). Carta hidrologi merujuk kepada graf garis, graf bar, dan rajah serakan

BAHAGIAN B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 3 Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar 3.1 Sektor-sektor ekonomi 30

20

Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti sektor ekonomi yang terbahagi kepada tiga, iaitu (i) primer; Skala negara Malaysia Pertanian, perikanan, perhutanan, dan perlombongan Pemprosesan, pembuatan, dan pembinaan

(ii) sekunder;

21

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(iii) tertier.

Pelancongan, pengangkutan dan perhubungan, perdagangan dan perniagaan, kewangan, perkhidmatan awam dan swasta, utiliti (elektrik, air, dan gas), teknologi maklumat dan komunikasi, penyelidikan dan pembangunan Huraian berkaitan dengan ciri dan kepentingan boleh digabungjalinkan mengikut sektor ekonomi Kesan pengganda merujuk kepada aktiviti hiliran dalam sektor pertanian, pembuatan, dan perkhidmatan Perkembangan semasa sektor ekonomi meliputi kemajuan, inovasi, isu, masalah, dan cabaran Bioteknologi bermaksud penggunaan teknologi dalam perkembangan pertanian dan pembuatan seperti pembiakbakaan tisu, pengubahsuaian genetik, teknologi transgenik, dan teknologi nano

(b) menghuraikan ciri utama setiap sektor ekonomi negara Malaysia (taburan, skala, orientasi pengeluaran, penggunaan modal, buruh, dan teknologi); (c) menghuraikan kepentingan atau sumbangan setiap sektor kepada ekonomi negara (Keluaran Dalam Negara Kasar [KDNK], pekerjaan, dan kesan pengganda); (d) menjelaskan perkembangan semasa sektor ekonomi (primer, sekunder, dan tertier);

(e) menghuraikan perkembangan bioteknologi terkini dalam bidang pertanian dan pembuatan;

22

Tajuk

Waktu Pengajaran (f)

Hasil Pembelajaran

Catatan

3.1.1 Kemahiran amali

mengira, melukis, dan mempersembahkan data ekonomi semasa dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta;

Gambar rajah termasuklah carta, graf, dan rajah Peta meliputi peta topografi

(g) mentafsir jadual, gambar rajah, foto, dan peta. 3.2 Proses pembangunan ekonomi 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pembangunan dan mengenal pasti penunjuk pembangunan (KDNK per kapita, peratus tenaga kerja dalam sektor ekonomi, ciri demografi, kemudahan asas, dan pemilikan barangan); (b) membezakan tahap pembangunan semasa antara kawasan dalam negara Malaysia; (c) menjelaskan ketakseimbangan pembangunan antara kawasan dalam negara Malaysia.

Tumpuan kepada isu ketakseimbangan pembangunan antara wilayah dalam negara dan strategi untuk mengatasinya (koridor pembangunan ekonomi utara, timur, selatan, Sabah dan Sarawak)

3.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar

Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar, iaitu (i) kemerosotan dan kepupusan sumber; (ii) pencemaran alam sekitar (pencemaran udara, air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan sisa toksik);

23

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(iii) kemerosotan kualiti alam sekitar (peningkatan suhu setempat, hakisan, tanah runtuh dan tanah tandus, banjir dan kemarau, ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan); (b) merumuskan langkah mengurangkan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar dari aspek perundangan dan bukan perundangan. 4 Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau 4.1 Globalisasi ekonomi 30

Sumber perhutanan, perikanan, dan perlombongan

Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan maksud globalisasi ekonomi; Globalisasi ekonomi bermaksud saling bergantung antara negara dari segi bahan mentah, modal, buruh, pasaran, dan teknologi dalam proses pengeluaran dan pemasaran yang dipermudahkan oleh kemajuan teknologi maklumat Saling bergantung antara kawasan merujuk kepada hubungan antara negara/kawasan untuk keperluan ekonomi

(b) menghuraikan aspek saling bergantung antara kawasan (pelaburan, teknologi, pengeluaran, pasaran, dan bekalan buruh);

24

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(c) menjelaskan sebab perlunya kerjasama antara kawasan (kecekapan, ekonomi, daya saing, pengkhususan, dan penyertaan dalam ekonomi dunia); (d) menilai kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara, iaitu (i) kesan positif

perdagangan bebas; peluasan pasaran; pemindahan teknologi aliran buruh; menggalakkan persaingan; peningkatan kualiti produk; penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional (MNC); ancaman kepada barangan, perkhidmatan, dan budaya tempatan; ancaman kepada pengusaha kecil dan sederhana tempatan; kesukaran untuk mengawal aliran modal asing; penghakisan kedaulatan negara.

(ii) kesan negatif

25

Tajuk

Waktu Pengajaran 14

Hasil Pembelajaran

Catatan

4.2 Kerjasama serantau 4.2.1 Konsep kerjasama

Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti pakatan ekonomi serantau, iaitu (i) Pertubuhan NegaraNegara Asia Tenggara (ASEAN); (ii) Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA); (iii) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC); (iv) Kerjasama ekonomi antara negara Asia Timur; (v) Kesatuan Eropah (EU); (vi) Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA); (b) menghuraikan konsep kerjasama dan persaingan antara kawasan;

4.2.2 Kepentingan dan halangan

(c) menjelaskan kepentingan pakatan ekonomi serantau dari segi (i) mengurangkan kesan negatif globalisasi ekonomi dunia; (ii) pasaran bersama; (iii) meningkatkan daya saing serantau; (iv) menjaga kepentingan bersama serantau; (v) keperluan guna tenaga buruh; (vi) teknologi penyelidikan dan pembangunan; (d) menghuraikan halangan dalam kerjasama ekonomi serantau yang meliputi (i) perbezaan ekonomi antara negara anggota; (ii) konflik politik wilayah dalam negara anggota;

Daya saing serantau merujuk kepada keupayaan mengeluarkan produk yang memenuhi keperluan global pada kos yang kompetitif

26

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(iii) keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau; (iv) persaingan antara kepentingan negara dengan kepentingan serantau; (v) pencemaran rentas sempadan; (vi) keselamatan serantau; 4.2.3 Kemahiran amali (e) mengira, melukis, dan mempersembahkan data ekonomi dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta; (f) mentafsir jadual, gambar rajah, dan peta berkenaan.

4.3 Segitiga pertumbuhan

Calon seharusnya dapat: (a) mendefinisikan konsep kawasan segitiga pertumbuhan; Kawasan segitiga pertumbuhan merujuk kepada kerjasama memajukan subwilayah yang berjiran di dalam ASEAN Fokus kerjasama: IMSGT perindustrian IMTGT sumber pertanian dan pelancongan BIMPEAGA pelbagai aktiviti ekonomi

(b) mengenal pasti kawasan segitiga pertumbuhan di dalam ASEAN, iaitu (i) Segitiga Pertumbuhan IndonesiaMalaysia Singapura (IMSGT); (ii) Segitiga Pertumbuhan IndonesiaMalaysia Thailand (IMTGT); (iii) Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei DarussalamIndonesia MalaysiaFilipina (BIMPEAGA);

27

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(c) menjelaskan peranan segitiga pertumbuhan dalam memajukan wilayah berkenaan (perdagangan, pelaburan, pelancongan, pengaliran buruh, penggunaan sumber, pengangkutan dan perhubungan, dan teknologi). 4.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 2 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan dasar luar negara Malaysia; Teras dasar luar negara Malaysia Aman, Bebas, dan Berkecuali Prinsip memakmurkan jiran menjadi fokus utama kerjasama serantau Mengatasi masalah pencemaran rentas sempadan

(b) menghuraikan peranan negara Malaysia dalam pakatan kerjasama serantau;

(c) menjelaskan kepentingan kerjasama serantau dalam melindungi alam sekitar.

28

Penggal 3 Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran Catatan

BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 5 Sistem ekologi 5.1 Ekologi dan ekosistem 14 2 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep ekologi dan ekosistem; Ekosistem meliputi konsep habitat, populasi, komuniti, koloni, dan spesies Biotik merujuk kepada komponen hidupan seperti pengeluar, pengguna, dan pengurai Abiotik merujuk kepada komponen bukan hidupan seperti cahaya matahari, udara, tanah, mineral, dan air (c) menghuraikan fungsi ekosistem, iaitu (i) aliran tenaga; (ii) kitar nutrien; (d) menyatakan jenis dan menghuraikan ekosistem daratan dan akuatik. Ekosistem daratan merujuk kepada hutan tanah pamah, dan hutan tanah tinggi Ekosistem akuatik merujuk kepada tasik dan paya bakau

(b) menjelaskan komponen asas ekosistem (biotik dan abiotik);

29

Tajuk

Waktu Pengajaran 2

Hasil Pembelajaran

Catatan

5.2 Konsep rantaian dan siratan makanan

Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep rantaian dan siratan makanan; (b) menjelaskan proses rantaian makanan dan siratan makanan; (c) menghuraikan konsep aras trofik dan piramid tenaga; (d) menjelaskan proses pemindahan tenaga dan kehilangan tenaga dalam aras trofik; (e) menjelaskan persaingan antara spesies dan sesama spesies mengikut peringkat penggunaan tenaga.

Gambar rajah aliran tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan Gambar rajah piramid tenaga

Spesies merujuk kepada flora dan fauna yang mempunyai ciri pembiakan yang sama

5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem

Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan jenis kitar nutrien (kitar oksigen, kitar karbon, dan kitar nitrogen); (b) menghuraikan kepentingan kitar nutrien dalam ekosistem daratan dan akuatik.

5.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia

Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan kepentingan sistem ekologi kepada manusia, iaitu (i) kepentingan ekosistem daratan pembalakan; hasil hutan; perubatan; kepelbagaian biologi; perburuan; pelancongan dan rekreasi; pertanian pindah;

30

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(ii) kepentingan ekosistem akuatik perikanan; hasil marin; perubatan; kepelbagaian biologi; pelancongan dan rekreasi; akuakultur; (b) mengenal pasti gangguan ekosistem (fizikal dan manusia); (c) menghuraikan gangguan ekosistem (fizikal dan manusia); (d) menghuraikan ekosistem buatan manusia; Ekosistem buatan manusia merujuk kepada ekosistem semula jadi yang telah diubah suai oleh manusia seperti ekosistem tasik buatan, kawasan pertanian, dan kawasan penghutanan semula

(e) mencadangkan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem. 6 Saling Kebergantungan Sistem 6.1 Interaksi antara sistem 10

Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan saling kebergantungan antara sistem fizikal, iaitu (i) sistem geomorfologi (litosfera); (ii) sistem atmosfera; Saling kebergantungan antara sistem fizikal seperti sistem hidrologi dengan sistem geomorfologi

31

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(iii) sistem hidrologi (hidrosfera); (iv) sistem ekologi (biosfera);

(Kitaran hidrologi dengan proses penggondolan); antara sistem geomorfologi dengan sistem atmosfera (letusan gunung berapi dengan cuaca) dan lain-lain Penyahutanan menyebabkan pemanasan global yang boleh meningkatkan suhu dunia, pencairan ais, kenaikan aras laut, dan peningkatan kadar hakisan di pinggir pantai Kejadian banjir menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa Kejadian gempa bumi dasar laut yang menghasilkan tsunami menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa

(b) menjelaskan bagaimana gangguan dan perubahan pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem alam sekitar fizikal yang lain;

(c) menjelaskan bagaimana perubahan pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem yang lain dan impaknya terhadap manusia.

6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia

Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan saling kebergantungan antara sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia yang menyebabkan kesan (i) positif seperti penghasilan sumber alam; Sistem gunaan manusia merujuk kepada penggunaan sistem fizikal untuk keperluan kehidupan manusia

32

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(ii) negatif yang mengakibatkan gangguan dan bencana alam.

Kitaran hidrologi boleh mempengaruhi bekalan air, aktiviti pertanian, perikanan, penternakan, pelancongan, dan perindustrian

6.3 Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal; (b) menilai langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal (kaedah perundangan dan kaedah bukan perundangan).

BAHAGIAN B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 5 Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya 5.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar 24

10

Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal, iaitu (i) kemerosotan kualiti alam sekitar; (ii) kemerosotan dan kepupusan sumber. (b) menghuraikan impak aktiviti manusia terhadap persekitaran fizikal, iaitu (i) kemerosotan kualiti alam sekitar; Hakisan, tanah runtuh dan kegagalan cerun, banjir, kemarau, tanah tandus, pemanasan setempat dan global

33

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

Pencemaran air, tanih, udara, bunyi dan bau, sampah sarap, dan sisa toksik (ii) kemerosotan dan kepupusan sumber. Ancaman kepupusan sumber kepelbagaian biologi dan kehabisan sumber

(c) menjelaskan aktiviti manusia yang menjejaskan alam sekitar, iaitu (i) perhutanan; (ii) perindustrian; (iii) pengangkutan dan perhubungan; (iv) pertanian dan penternakan; (v) perikanan dan akuakultur; (vi) pembinaan (petempatan dan infrastruktur); (vii) perlombongan dan kuari; (viii) pelancongan dan rekreasi. 5.2 Impak sosial 2 Calon seharusnya dapat: (a) menilai impak alam sekitar terhadap kehidupan manusia, iaitu (i) kesihatan; (ii) keselamatan; (iii) kerosakan dan kemusnahan harta benda; (iv) aktiviti ekonomi; (v) aktiviti sosial. Tumpuan kepada negara Malaysia

34

Tajuk

Waktu Pengajaran 12

Hasil Pembelajaran

Catatan

5.3 Pengurusan alam sekitar 5.3.1 Pemeliharaan dan pemuliharaan

Calon seharusnya dapat:

(a) membezakan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar; (b) mencadangkan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar (langkah perundangan dan langkah bukan perundangan);

5.3.2 Pembangunan berterusan (lestari)

(c) mendefinisikan konsep pembangunan berterusan (lestari);

Pembangunan berterusan (lestari) bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang

(d) menghuraikan lapan prinsip pembangunan berterusan (lestari), iaitu (i) menjana atau menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi; (ii) mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup; (iii) memulihara dan mempertingkatkan asas sumber; (iv) memastikan aras penduduk yang boleh ditampung; (v) mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko; (vi) mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan;

35

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(vii) memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa; (viii) memperkukuhkan kerjasama antarabangsa; (e) menghuraikan pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan berterusan (lestari), iaitu (i) Persidangan Stockholm; Tumpuan Persidangan: Stockholm persekitaran manusia Rio persekitaran dan pembangunan Johannesburg pembangunan berterusan

(ii) Persidangan Rio; (iii) Persidangan Johannesburg; (iv) Protokol Montreal; (v) Protokol Kyoto; (vi) Deklarasi Langkawi;

Deklarasi Langkawi pengurusan alam sekitar di kalangan negara-negara Komanwel Persidangan Bali 2007

(f) menjelaskan kepentingan kerjasama antarabangsa untuk menangani isu alam sekitar, iaitu (i) masalah kemerosotan kualiti alam sekitar telah menjadi masalah global; (ii) penjagaan alam sekitar secara global; (iii) meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pembangunan berterusan (lestari).

Program United Nation Development Programme (UNDP) berkaitan dengan pendidikan pembangunan berterusan

36

Tajuk

Waktu Pengajaran 72

Hasil Pembelajaran

Catatan

BAHAGIAN C: KAJIAN LUAR

Kajian luar meliputi kajian luar alam sekitar fizikal (36 waktu) dan kajian luar alam sekitar manusia (36 waktu) Calon seharusnya dapat:

Pengenalan kepada Kajian Luar 1.1 Tujuan Kajian Luar dijalankan 1.2 Skop kajian luar alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia 1.3 Pemilihan tajuk 1.4 Persiapan logistik

(a) menyatakan matlamat kajian luar; (b) menyatakan skop kajian luar alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia.

Kaedah Kajian 2.1 Pemilihan kawasan 2.2 Penyediaan alat dan bahan kajian 2.3 Kaedah pengumpulan data

16

Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan pelbagai kaedah kajian; (b) mengenal pasti dan menggunakan alatan kajian; (c) menghasilkan instrumen/soal selidik kajian; (d) menghuraikan kaedah pengumpulan data primer dan sekunder. Calon digalakkan mengakses dan memuat turun data serta maklumat daripada sumber Internet seperti Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Pertanian, Jabatan Alam Sekitar, dan Jabatan Meteorologi

Pelaksanaan Kajian Luar

Di kawasan kajian

Calon seharusnya dapat: (a) menguasai kemahiran manipulatif, iaitu (i) mencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada sumber primer;

37

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(ii) menemu bual, pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik untuk mendapatkan data primer di lapangan; (iii) mengumpul, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekunder melalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta, serta daripada sumber Internet; (iv) memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, dan menganalisis data serta maklumat yang diperoleh; (v) mempersembahkan data serta maklumat yang diperoleh daripada lapangan ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta. (b) menguasai kemahiran insaniah (soft skills), iaitu (i) kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan, berupaya meningkatkan keyakinan diri, dan bermotivasi; (ii) kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan berkemahiran memimpin; (iii) kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalah; Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menganalisis dan mempersembahkan data

38

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(iv) kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif dan inovatif; (v) menyedari dan menghargai kepentingan alam sekitar; (vi) boleh menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika. 4 Pemprosesan dan Penganalisaan Data dan Maklumat 20 Calon seharusnya dapat: (a) menganalisis dan mempersembahkan data serta maklumat yang diperolehi dari lapangan ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta dengan bantuan komputer; (b) mengaplikasikan pelbagai perisian komputer untuk menganalisis dan mempersembahkan data serta maklumat. 5 Penyediaan Laporan 24 Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti latar belakang kajian; (b) mengenal pasti isu dan masalah yang berkaitan dengan kedinamikan interaksi antara manusia dengan alam sekitar; (c) menjelaskan pelbagai bentuk, pola, dan proses dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia serta faktor yang mempengaruhinya; (d) mengaplikasi dan membandingkan teori yang diajar di dalam bilik darjah dengan keadaan sebenar di lapangan; Format laporan: (i) Pengenalan (ii) Objektif kajian (iii) Lokasi kajian (iv) Kaedah kajian (v) Hasil kajian dan perbincangan (vi) Penutup (vii) Senarai rujukan (viii) Lampiran

39

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

(e) mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang kedinamikan interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar; (f) mencadangkan langkah mengatasinya dalam konteks setempat;

Pembentangan Laporan

Calon seharusnya dapat: (a) berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan mahir dan berkesan; (b) bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan; (c) mengurus masa mengikut jadual pembentangan; (d) meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi; (e) menghasilkan pembentangan secara kreatif dan inovatif. Boleh dilakukan secara berkumpulan Calon digalakkan membentangkan laporan dengan menggunakan ICT dan media lain

40

Kajian Luar Kertas 942/4: Kajian Luar Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan 1 Pengenalan Kajian luar merupakan salah satu komponen penting dalam disiplin Geografi. Teori yang dipelajari di dalam bilik darjah dimantapkan melalui kerja praktikal di lapangan yang akan meningkatkan pemahaman pelajar tentang aspek alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang saling berkaitan. Pelajar akan dibawa ke lapangan untuk menjalankan kajian luar. Setiap calon STPM sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan wajib melaksanakan kerja kursus Geografi (kajian luar) 942/4 sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk penggal 3. Kajian luar perlu dijalankan bagi komponen alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia berdasarkan soalan yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Bagi Geografi Alam Sekitar Fizikal, soalan merangkumi tajuk Sistem Geomorfologi, Sistem Atmosfera, Sistem Hidrologi, dan Sistem Ekologi. Bagi Geografi Alam Sekitar Manusia pula merangkumi tajuk Penduduk, Transformasi Desa dan Pembandaran, serta Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar. Format pentaksiran bagi kajian luar ini adalah berasaskan sekolah. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penentuan markah keseluruhan dan penggredan. Panduan dan soalan kajian luar akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my. Soalan kajian luar adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi. 2 Objektif Objektif kajian luar adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam konteks: (a) Kemahiran kognitif, iaitu (i) mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan kedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya serta mencadangkan langkah mengatasinya dalam konteks setempat; (ii) menjelaskan pelbagai bentuk, pola, dan proses dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia serta faktor yang mempengaruhinya; (iii) mengaplikasi dan membandingkan teori yang diajar di dalam bilik darjah dengan keadaan sebenar di lapangan; (iv) mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang kedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya; (b) Kemahiran manipulatif, iaitu (i) mencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada sumber primer; (ii) menemu bual, pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik untuk mendapatkan data primer di lapangan; (iii) mengumpul, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekunder melalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta serta daripada sumber Internet; (iv) memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, dan menganalisis data dan maklumat yang diperolehi; 41

(v) mempersembahkan data serta maklumat yang diperoleh daripada lapangan ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta. Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menganalisis dan mempersembahkan data; (c) Kemahiran insaniah (soft skills), iaitu (i) berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan, berupaya meningkatkan berkeyakinan diri, dan bermotivasi; (ii) bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan berkemahiran memimpin; (iii) mengurus masa mengikut jadual menyelesaikan masalah; kerja yang ditetapkan dan berkemahiran

(iv) menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif, dan inovatif; (v) menyedari dan menghargai kepentingan alam sekitar; (vi) menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika.

Kertas 942/5: Ujian Bertulis untuk Calon Sekolah Swasta dan Calon Persendirian Individu Calon sekolah swasta dan calon persendirian individu dikehendaki mengambil kertas 942/5 sebagai alternatif kepada kajian luar Geografi yang diambil oleh calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan. Pentaksiran bagi soalan kertas 942/5 adalah ujian bertulis secara pentaksiran berpusat, iaitu berdasarkan tajuk kajian luar dan kemahiran amali bagi tajuk-tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran yang telah dipelajari dalam penggal 1, penggal 2, dan penggal 3. Bagi Geografi Alam Sekitar Fizikal, soalan merangkumi tajuk Sistem Geomorfologi, Sistem Atmosfera, Sistem Hidrologi, dan Sistem Ekologi. Bagi Geografi Alam Sekitar Manusia pula merangkumi tajuk Penduduk, Transformasi Desa dan Pembandaran, serta Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar. Wajaran markah bagi kertas ini adalah sebanyak 20%.

42

Skim Pentaksiran

Penggal Pengajian Penggal 1

Kod dan Nama Kertas 942/1 Geografi 1

Jenis Ujian Ujian Bertulis Bahagian A: Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian B: Geografi Alam Sekitar Manusia Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan

Markah (Wajaran) 80 (32%) 40

Masa 2 jam

Pentadbiran Pentaksiran berpusat

40

Penggal 2

942/2 Geografi 2

Ujian Bertulis Bahagian A: Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian B: Geografi Alam Sekitar Manusia Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan

80 (32%) 40

2 jam

Pentaksiran berpusat

40

43

Penggal Pengajian Penggal 3

Kod dan Nama Kertas 942/3 Geografi 3

Jenis Ujian Ujian Bertulis Bahagian A: Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab kedua-dua soalan Bahagian B: Geografi Alam Sekitar Manusia Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab kedua-dua soalan

Markah (Wajaran) 40 (16%) 20

Masa 1 jam

Pentadbiran Pentaksiran berpusat

20

942/4 Geografi 4

Kerja Kursus (Kajian Luar) Soalan kajian luar 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan yang diberikan Soalan adalah berdasarkan penggal 1, 2, atau 3

50 (20%)

Sepanjang Pentaksiran penggal 3 oleh guru sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan 1 jam Pentaksiran berpusat bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu sebagai alternatif kajian luar

942/5 Geografi 5

Ujian Bertulis Bahagian A Soalan esei tentang kajian luar 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian B Soalan kemahiran amali 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian C Soalan kemahiran amali 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan

50 (20%) 20

15

15

44

Senarai Rujukan Bahagian A: Alam Sekitar Fizikal 1. Barry, R.G. dan Chorley, R.J., 1995. Atmosphere, Weather and Climate. Edisi ke-6. London: Routledge. Chan Ngai Weng, 1995. Asas Kaji Iklim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Chan Ngai Weng, 2008. Iklim dan Cuaca. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia. Christopherson, R.W., 1997. Geosystems: An Introduction to Physical Geography. New Jersey: Prentice Hall. Harvey, L.D., 2000. Climate and Global Environmental Change. London: Prentice Hall. Jamaluddin Md. Jahi, 1996. Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Noor Ramlan, 1999. Ekologi Asas dan Alam Semula Jadi Terpilih. Shah Alam: BIROTEKS, Universiti Teknologi MARA. Shaharuddin Ahmad, 2001. Pengantar Sains Atmosfera. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Shaharuddin Ahmad, 2006. Meteorologi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

10. Strahler, A., 2000. Introducing Physical Geography. New York: John Wiley.

Bahagian B: Alam Sekitar Manusia 11. Anuwar Ali dan Rajah Rasiah, 1996. Perindustrian dan Pembangunan Ekonomi di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 12. Chan Ngai Weng et al., 1993. Pengantar Geografi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 13. De Blij M.J dan A.B.Murphy., 2003. Human Geography: Culture, Society, and Space. New York: John Wiley. 14. Fellmann J.D., Getis D., dan Getis J., 2002. Human Geography: Landscape of Human Activities. New York: McGraw-Hill. 15. Hassan Naziri Khalid, Abibullah Samsudin dan Morshidi Sirat, 1997. Penubuhan dan Perkembangan Semasa ASEAN: Perspektif Geografi, Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. 16. Katiman Rostam, 2001. Pengantar Persekitaran Manusia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 17. Katiman Rostam dan Asmah Ahmad, 2005. Penilaian dan Pengurusan Sumber Alam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 18. Sham Sani dan Abdul Samad Hadi, 1990. Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia: Isu dan Pengurusannya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 45

19. Solehah Abdul Hamid, 1997. Pembangunan Ekonomi ASEAN. Sintok: Universiti Utara Malaysia. 20. Weeks J.R., 2005. Population: An Introduction to Concept and Issues. Edisi ke-9. London: Thomson Learning.

46

Nombor kad pengenalan: ........................................ Nombor pusat/angka giliran: ................................

KERTAS SOALAN CONTOH

942/1
GEOGRAFI 1
KERTAS 1
(Dua jam)

STPM

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab empat soalan. Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Bahagian B: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A dan Bahagian B, anda dikehendaki menggunakan helaian jawapan yang dibekalkan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama dengan kertas soalan ini. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Untuk kegunaan pemeriksa Bahagian A 1 2 3 Bahagian B 1 2 3 Jumlah

______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 942/1 47

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [40 markah] Jawab semua soalan. 1 Rajah di bawah menunjukkan sebuah kawasan lembah sungai.

Jalan raya (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim?

Sungai

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] (b) Nyatakan empat jenis pergerakan jisim. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [4]

942/1 48

(c) Berdasarkan rajah, berikan contoh pergerakan jisim yang berlaku secara: (i) cepat (x) .............................................................................................................................. [1] (ii) perlahan (y) ........................................................................................................................ [1] (d) Nyatakan kesan pergerakan jisim terhadap perkara berikut: (i) sistem sungai: ..................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [1] (ii) litupan tumbuhan: .............................................................................................................. .................................................................................................................................................................... [1] (e) Huraikan dua langkah pengurusan bagi mengawal berlakunya gerakan jisim. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [4]

942/1 49

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3. 2 Jadual di bawah menunjukkan ketebalan lapisan batuan terluluhawa mengikut kawasan iklim. Kawasan iklim Tropika lembap Savana Lembap sederhana Gurun panas Artik Ketebalan regolit (meter) 30 90 5 30 10 3 1 [5]

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan batuan terluluhawa?

(b) Berdasarkan jadual di atas, mengapakah berlaku kadar luluhawa batuan yang berbeza-beza mengikut kawasan iklim? [12] Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini. (c) Jelaskan bagaimana ketebalan batuan terluluhawa mempengaruhi aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. [8] 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? (b) Huraikan empat sebab mengapa bumi mengalami perubahan empat musim yang berbeza. [12] (c) Jelaskan tiga kesan perubahan empat musim terhadap aktiviti manusia. [9] [4]

942/1 50

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [40 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) Apakah maksud transformasi desa? .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [4] (b) Nyatakan dua strategi pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2] (c) Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembandaran? .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [3] (d) Nyatakan dua peranan bandar kecil di Malaysia. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] (e) Berikan dua contoh bandar raya global. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2] (f) Nyatakan dua peranan bandar raya global. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2]

942/1 51

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3. 2 Jadual di bawah menunjukkan keluasan, bilangan penduduk, dan kadar pertumbuhan penduduk tahunan mengikut negeri di Malaysia pada tahun 2005. Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%) 2.3 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9 1.4 1.5 1.8 2.4 2.2 2.6 2.6 1.7 1.8 2.1

Negeri

Keluasan (km persegi) 16,067 9,425 15,020 1,652 6,657 35,965 21,005 795 1,030 73,997 124,450 7,982 12,955 243 92 230,253

Penduduk (000) 3,102.2 1,848.1 1,505.5 713.0 946.3 1,427.0 2,256.4 224.5 1,468.8 2,931.7 2,312.6 4,736.1 1,016.5 1,256.2 83.5 26,127.7

Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.

Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor (termasuk Putrajaya) Terengganu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Labuan Malaysia

(a) Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, kira kepadatan penduduk Malaysia mengikut negeri bagi tahun 2005. [5] (b) Mengapakah terdapat perbezaan taburan penduduk mengikut negeri di Malaysia pada 2005? [10] (c) Jelaskan faktor yang menyebabkan perbezaan kadar pertumbuhan penduduk tahunan mengikut negeri di Malaysia. [10] 3 (a) Nyatakan tiga buah bandar raya di Malaysia. (b) Huraikan faktor yang menggalakkan proses pembandaran di Malaysia. [3] [6]

(c) Merujuk kepada sebuah negara sedang membangun, bagaimanakah bandar boleh mempengaruhi pembangunan kawasan sekitarnya? [10] (d) Jelaskan tiga kesan negatif akibat pembandaran yang pesat terhadap persekitaran fizikal bandar. [6]

942/1 52

Nombor kad pengenalan: ........................................ Nombor pusat/angka giliran: ................................

KERTAS SOALAN CONTOH

942/2
GEOGRAFI
KERTAS 2
(Dua jam)

STPM

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab empat soalan. Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Bahagian B: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A dan Bahagian B, anda dikehendaki menggunakan helaian jawapan yang dibekalkan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama dengan kertas soalan ini. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Untuk kegunaan pemeriksa Bahagian A 1 2 3 Bahagian B 1 2 3 Jumlah

______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 942/2 53

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [40 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) Gambar rajah di bawah menunjukkan tiga proses pemindahan haba.

perolakan

pengaliran

bahangan

(i) Berdasarkan rajah di atas, namakan proses pemindahan haba melalui bahan dengan adanya aktiviti molekul. .................................................................................................................................................................... [1] (ii) Apakah yang dimaksudkan dengan proses perolakan? .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [3] (iii) Huraikan dua kesan proses perolakan ke atas iklim berskala global. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [4]

942/2 54

(b) Rajah di bawah menunjukkan taburan suhu maksimum dan jumlah hujan di bandar X dari tahun 1996 hingga tahun 2006.
Taburan suhu 34 33.5

Suhu ( C)

33 32.5 32 31.5 31 Taburan suhu

300

Curahan hujan (mm)

250 200 150 100 50 0 Hujan

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06
Tahun

Hujan

Tahun

Berdasarkan rajah di atas, (i) hitung nilai julat suhu maksimum di bandar X dari tahun 1996 hingga tahun 2006, .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2] (ii) hitung purata hujan tahunan dari tahun 1996 hingga tahun 2006. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2] 942/2 55

20 06

(iii) nyatakan tiga tahun yang mempunyai jumlah hujan yang kurang daripada nilai purata hujan tahunan. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [3]

942/2 56

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3. 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar tukaran adiabatik? [5]

(b) Huraikan proses kejadian hujan perolakan dan hujan orografik di kawasan iklim tropika lembap. [12] (c) Terangkan kesan hujan perolakan yang ekstrim terhadap aktiviti manusia bagi sesebuah bandar di kawasan iklim tropika lembap. [8] 3 (a) Apakah yang dimaksudkan edaran air bawah tanah? (b) Huraikan proses edaran air bawah tanah yang membentuk akuifer. (c) Jelaskan kepentingan akuifer terhadap aktiviti manusia. [5] [8] [12]

Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.

942/2 57

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [40 markah]

Jawab semua soalan. 1 Jadual di bawah menunjukkan peratus eksport Malaysia ke beberapa buah negara terpilih pada tahun 2006. Negara USA Jepun Singapura Thailand Indonesia Filipina Vietnam Brunei Negara Kesatuan Eropah Negara Asia Timur kecuali Jepun Negara-negara lain Jumlah Peratus (%) 18.9 8.8 16.1 5.4 2.3 1.4 1.3 0.2 12.0 18.3 15.2 100

Nota: Jumlah keseluruhan nilai eksport RM280 bilion. Berdasarkan jadual di atas, (a) kenal pasti dua negara rakan dagangan utama Malaysia di luar ASEAN, ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] (b) hitung jumlah nilai (RM) eksport Malaysia ke negara-negara ASEAN pada tahun 2006, ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] (c) berikan dua sebab mengapa eksport Malaysia ke negara ASEAN lebih kecil berbanding dengan eksport ke luar ASEAN. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2]

942/2 58

(d) Apakah yang dimaksudkan dengan AFTA? ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] (e) Huraikan dua cara AFTA meningkatkan perdagangan dalam kalangan negara-negara ASEAN. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [4] (f) Berikan dua contoh produk Malaysia yang didagangkan di bawah AFTA. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2]

942/2 59

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3. 2 (a) Tanda dan labelkan nama tiga pusat pemprosesan petroleum di atas peta Malaysia yang disediakan. [3] (b) (i) Jelaskan lima kepentingan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. [10] (ii) Huraikan tiga impak aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal. [6] (c) Cadangkan tiga langkah yang boleh diambil oleh pengguna bagi mengatasi kemerosotan bekalan petroleum. [6] 3 Merujuk kepada kerjasama Segitiga Pertumbuhan ASEAN Utara (IMT GT), (a) nyatakan nama tiga kawasan dalam negara yang terlibat, (b) huraikan objektif penubuhan kerjasama tersebut, Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini. (c) jelaskan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama di atas. [3] [10] [12]

942/2 60

61

942/2

HALAMAN KOSONG

942/2 62

KERTAS SOALAN CONTOH

942/3
GEOGRAFI
KERTAS 3
(Satu jam)

STPM

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab empat soalan. Bahagian A: Jawab dua soalan. Bahagian B: Jawab dua soalan. Jawapan untuk semua bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Untuk kegunaan pemeriksa Bahagian A 1 2 Bahagian B 1 2 Jumlah

______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 942/3 63

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [20 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ekosistem?

.................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [3] (b) Nyatakan dua komponen asas yang membentuk sesebuah ekosistem. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2] (c) Takrifkan konsep keseimbangan ekosistem. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2] Rajah di bawah menunjukkan rantaian makanan yang mudah.

Matahari Tenaga

X Tumbuhan hijau daun bunga dan buah

Y Haiwan herbivor karnivor omnivor

Z Kulat dan bakteria

(d) Berdasarkan rajah di atas, namakan unsur berikut. (i) X .................................................. (ii) Y .................................................. (iii) Z ................................................... [3]

942/3 64

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pulau haba bandar?

.................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [3] (b) Huraikan bagaimana sistem biosfera mempengaruhi fenomena pulau haba bandar. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [4] (c) Nyatakan tiga kesan fenomena pulau haba bandar terhadap kehidupan penduduk bandar. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [3]

942/3 65

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [20 markah] Jawab semua soalan. 1 Gambar di bawah menunjukkan kawasan perindustrian petrokimia.

(a) Berdasarkan gambar di atas, nyatakan dua jenis gas rumah hijau yang dibebaskan. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2] (b) Selain daripada aktiviti ekonomi perkilangan, nyatakan tiga jenis aktiviti manusia yang juga boleh menghasilkan gas rumah hijau. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [3] (c) Berikan dua impak sosial akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2] (d) Cadangkan tiga langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengurangkan kesan aktiviti perkilangan terhadap persekitaran fizikal di Malaysia. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [3] 942/3 66

2 Rajah di bawah menunjukkan pandangan responden terhadap impak alam sekitar di Cameron Highlands pada tahun 2005.
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pencemaran Pencemaran Pencemaran Hakisan udara air bunyi tanah Tanah runtuh Kelodak Banjir kilat Sampah sarap Bekalan air

Peratus

Bentuk pencemaran

(a) Berdasarkan rajah di atas, (i) nyatakan dua impak alam sekitar yang kerap berlaku di Cameron Highlands, .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [2] (ii) huraikan dua aktiviti manusia yang menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [4] (b) Nyatakan dua langkah perundangan dan dua langkah bukan perundangan dalam pengurusan alam sekitar yang boleh diambil bagi mengurangkan kesan hakisan tanah di Cameron Highlands. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... [4]

942/3 67

HALAMAN KOSONG

942/3 68

KERTAS SOALAN CONTOH

942/4
GEOGRAFI
KERTAS 4 KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR)

STPM

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon Jawab satu soalan sahaja.

______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 942/4 69

Soalan 1 Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah kawasan luar bandar yang luasnya 5-10 km persegi. Berdasarkan kajian tersebut, tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut: (a) Komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem semula jadi di kawasan tersebut; (b) Kitar tenaga dan rantaian makanan yang berlaku dalam ekosistem tersebut; (c) Kepelbagaian jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut; (d) Kepentingan atau sumbangan kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat; (e) Impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem kawasan tersebut; (f) Langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem tersebut. [50]

Soalan 2 Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah atau sebahagian kawasan bandar. Berdasarkan kajian luar tersebut, tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut: (a) Ciri-ciri iklim kawasan bandar tersebut; (b) Perubahan landskap fizikal yang berlaku di kawasan tersebut; (c) Kepelbagaian aktiviti ekonomi sekunder dan tertier; (d) Kepentingan atau sumbangan aktiviti ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat; (e) Impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap persekitaran fizikal kawasan berkenaan; (f) Langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap alam sekitar fizikal setempat. [50]

942/4 70

KERTAS SOALAN CONTOH

942/5
GEOGRAFI
KERTAS 5
(Satu jam lima belas minit)

STPM

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab tiga soalan. Bahagian A: Jawab satu sahaja Bahagian B: Jawab satu sahaja Bahagian C: Jawab satu sahaja Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Sekiranya bahan yang perlu diperiksa dibuat pada kertas graf pada helaian ___, helaian berkenaan hendaklah dipisahkan daripada kertas soalan dan diserahkan bersama dengan jawapan anda.

______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 942/5 71

BAHAGIAN A [20 markah] Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini. 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan hutan, (a) lukiskan peta lakar yang menunjukkan letakan kawasan kajian anda, (b) (i) lukiskan susun lapis tumbuhan kawasan hutan yang anda kaji, (ii) nyatakan tiga ciri hutan tersebut, (c) huraikan dua fungsi hutan tersebut terhadap alam sekitar fizikal setempat, [2] [3] [3] [4]

(d) huraikan dua aktiviti manusia yang boleh mengganggu kestabilan ekosistem hutan tersebut. [4] (e) cadangkan dua langkah yang boleh dijalankan di kawasan hutan tersebut supaya hutan itu dapat diurus dengan baik. [4] 2 Berdasarkan satu kajian lapangan yang telah anda jalankan di sebuah atau sebahagian kawasan bandar yang berhampiran dengan tempat kediaman anda, (a) (i) lukiskan peta lakar yang menunjukkan letakan kawasan kajian anda, (ii) nyatakan kaedah kajian yang anda gunakan, (b) kenal pasti tiga jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan kajian, (c) huraikan dua sumbangan aktiviti ekonomi tersebut terhadap penduduk setempat, [2] [2] [3] [4]

(d) huraikan bagaimana aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar fizikal setempat, [6] (e) nyatakan tiga langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan tersebut. [3]

942/5 72

BAHAGIAN B [15 markah] Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini. 3 Jadual di bawah menunjukkan min suhu bulanan dan jumlah hujan bulanan di Stesen Kajicuaca X.
Bulan Suhu C Hujan (mm)
o

Jan. 25.2 246

Feb. 25.8 180

Mac 26.4 185

April 26.7 198

Mei 26.9 165

Jun 26.7 178

Julai 27.2 170

Ogos 26.4 189

Sept. 26.4 175

Okt. 26.4 280

Nov. 26.1 257

Dis. 25.8 257

Berdasarkan jadual di atas, (a) lukiskan sebuah graf bulatan yang dapat menunjukkan min suhu dan jumlah hujan bulanan di Stesen Kajicuaca X. [11] (b) Hitungkan: (i) min suhu bulanan, (ii) julat suhu. [2] [2]

942/5 73

4 Peta di bawah menunjukkan relief kawasan Bukit Cobb pada skala 1:50 000 dan berselang kontor 20 meter dari aras laut.

Bukit Pelly (436 meter)

Bukit Cobb (587 meter)

Peta: Relief Kawasan Bukit Cobb pada skala 1:50 000 Berdasarkan peta di atas, (a) Lukis keratan rentas antara Bukit Cobb dengan Bukit Pelly dengan menggunakan skala 1:10,000, [12] (b) hitung kecerunan antara Bukit Cobb dengan titik A. [3]

942/5 74

BAHAGIAN C [15 markah] Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini. 5 Jadual di bawah menunjukkan jumlah penduduk mengikut benua, dari tahun 1900 hingga tahun 1990. Tahun 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786

Benua Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah

(a) Berdasarkan jadual di atas, lukis graf garis untuk menunjukkan trend perubahan penduduk di setiap benua dari tahun 1900 hingga tahun 1990. [11] (b) Mengapakah penduduk benua Asia bertambah dengan pesat? [4]

6 Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut industri asal bagi negara Malaysia pada tahun 2000. Industri asal Pertanian, perhutanan, ternakan, dan perikanan Perlombongan dan kuari Pembuatan/Perkilangan Pembinaan Perkhidmatan Jumlah RM (juta) 18 154 13 907 69 867 6 996 109 734 218 658

(a) Berdasarkan jadual di atas, lukis sebuah carta pai yang menunjukkan sumbangan setiap industri kepada KDNK Malaysia pada tahun 2000. [11] (b) Huraikan dua langkah untuk meningkatkan industri pertanian di negara ini. [4]

942/5 75

Graf Jika kertas graf ini digunakan untuk menjawab sesuatu soalan, kertas graf ini mestilah diserahkan bersama dengan kertas jawapan anda. Nombor kad pengenalan: ............................................... Nombor pusat/angka giliran:.........................................

Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.

942/5

76