P. 1
Project Management_projektstyring_DK and English_By David Engelby

Project Management_projektstyring_DK and English_By David Engelby

|Views: 81|Likes:
Project management course
Project management course

More info:

Published by: David Olander Engelby on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

1

Dansk English
Praktsk projektstyring

Practcal Project Management
1. Hvad er et projekt?
GruppeopGave 1.1:
Lav research på hvad et projekt er som begreb.
Søg online. Skriv nogle få sætninger, som beskri-
ver, hvad et projekt er, generelt set.
GruppeopGave 1.2:
Hvad er vigtgt, når man skal starte et projekt set i
forhold tl f.eks. interessenter, ressourcer og i det
hele taget at være SMART?:
S: Specifkke, beskrevne mål
M: Målbare mål og delmål
A: Accepterede mål af alle involverede
R: Realistsk planlægning (mål, ressourser)
T: Tid, dvs. styring af mål og deadlines
Diskuter hvad disse parametre betyder.
Hvordan arbejder disse parametre sammen?
2. Hvem er man i et projekt?
Hvilken type og hvilken rolle har man i en projekt-
gruppe? Se de fg. steder (teoretsk typologi):
Belbins teamroller:
htp://potental.dk/belbins-9-teamroller/
Vær opmærksom på, at de omtalte typologise-
ringstest ikke måler færdigheder, det vil sige, hvor
dygtg man objektvt er tl noget. De måler, hvad
man selv synes, man er bedst tl.
GruppeopGave 2.1:
Præsenter hver især over for hinanden Hvad I tror
I er gode tl i hvilke typer faglige og/eller akade-
miske projekter, ifølge Belbin-modellen. Kom med
eksempler fra jeres erfaringer med forskellige
typer af projekter. Hvad er du absolut ikke? Hvad
kunne du godt tænke dig at lære at blive?
Lecture design: David Engelby
Undervisningsdesign: David Engelby
1. WHat is a project?
Group task 1.1:
Find out what a project is as a concept. Search on-
line. Write down a few sentences which describes
a project in general.
Group task 1.2:
What is important when you are to start a pro-
ject—in relation to stakeholders, resources and in
general the ways of being SMART?:
S: Specifc, described goals
M: Meausurable goals and milestones
A: Accepted goals (by all the involved)
R: Realistc planning (goal, resources)
T: Time: manage goals and og deadlines
Discuss what these parameters mean.
How do these parameters work together?
2. WHo are you in a project?
What type are you and what kind of role do you
have in a project group? See these theories of
typology:
Belbins team roles: htp://mindtools.com/pages/
artcle/newLDR_83.htm
Please observe, that the test doesn’t show what
you are actually good at, but what you think and
believe yourself to be good at in a team context.
Group task 2.1:
Present to each other what you believe you would
be good at in a professional and/or academic
projekt, according to the Belbin model. Give ex-
amples of your former experiences with projects.
What would you say you're defnitely not like?
What would you like to learn to be?
2
3. objective and risk analysis
The assessments of risks are important factors in a
project. It can infuence both your inital objec-
tves (overall purpose) and the detailed goals.
Group task 3.1:
First, fnd out what a stakeholder is.
What is a purpose in relaton to goals in a project?
Search online.
Group task 3.2:
Imagine that you are to conduct a research, and
afer four months you must hand in a report.
What typical risks could you imagine would poten-
tally be in this project (Ilness, for instance). What
would be easy to solve, what wouldn’t?
Group task 3.3:
Look at the table below and try to come up with
some ideas and examples of how to place stake-
holders and risks in a way that seems plausible.
This will of course take a real analysis under real
project circumstanses, but for now we pretend
you are to make a campaign for a town council in
a small town. They want to repositon the town
via a social media strategy. Draw the table on a
bigger scale on paper. Who is important for what,
what smells like trouble (small or big), who are
responsible for what (roles) in the project group
etc.? Give it a try:
*Importance and problem:
1 = not important/small problem.
Medium 1 og 10 is an assessment,
10 = very important/big problem.
These numbers represent parameters.
Is this logical to you? Why/why not?
Dansk English
3. Formål og risikoanalyse
Vurdering af risici er en vigtg faktor i al projektar-
bejde. Det kan afgøre hele ens målsætning, både
hvad angår mål og delmål.
GruppeopGave 3.1:
Først, fnd ud af hvad en interessent er.
Hvad er projektmål i forhold tl delmål?
Søg online
GruppeopGave 3.2:
Forestl dig, du får tl opgave at lave en undersø-
gelse og afevere en rapport efer fre uger. hvilke
typiske risici kan du forestlle dig kunne opstå
(f.eks. sygdom)? Hvilke kunne løses let, og hvad
kræver mere?
GruppeopGave 3.3:
Se på nedenstående fgur og kom med et eksem-
pel på en placering af interessenter og risici efer
bedste vurdering: Det kræver naturligvis en rigtg
analyse i et virkeligt projekt, men her lader vi
som om, at I skal lave en social medie kampagne
for et byråd, der vil repositonere en lille by. Tegn
fguren i stor skale på et papir. Hvem er betyd-
ningsfuld i sådan et projekt, efer jeres vurdering?
Hvem og hvad betyder problemer, og hvilken slags
problem (stort eller lille)? Hvilken rolle i projekt-
gruppen kræves tl de forskellige interessenter og
udfordringer? Prøv at sæte jer ind i det:
*Betydning og problem:
1 = ikke vigtg/lille problem.
Mellem 1 og 10 er en vurdering,
10 = meget vigtgt/stort problem
Disse tal angiver parametre.
Er det logisk for jer Hvorfor/hvorfor ikke?
Interessentype
Interessent 1
Interessent 2
Etc. ...
Betydning* Problem* Løsning
og ansvarlig
Stakeholder
type
Stakeholder 1
Stakeholder 2
Etc. ...
Importance* Problem* Soluton and
responsibility
3
En anden model kunne også se sådan ud (her har
jeg for eksemplets skyld nedfældet nogle typiske
problemtyper for en social medie strategi):
GruppeopGave 3.4:
Tegn jeres risiko-model. Søg gerne online og lad
jer inspirere af andre modeller. Giv modellen
et cool navn, især forkortelser plejer at være
populære (som f.eks. Consequences Of Risks = the
COR-model, som jeg bare har opfundet her tl lej-
ligheden). I skal inkludere en logisk, visuel måde
tl at gøre brugeren i stand tl at forstå og vurdere
hvordan interessenter og risici kan ses i forhold tl
hinanden og i hvilken grad noget er kritsk eller ej.
4. projektets tidsramme
En tdsramme for projektet angiver tden fra
begyndelsen af projektet tl det sluter. Undervejs
kan der sagtens være fere delmål (milepæle), der
skal være opfyldt før man kan fortsæte. Det kan
også være projektet er mere frit defneret som et
hovedformål, og inden for en tdsramme skal man
komme frem tl en løsning og/eller et produkt
i en mere åben dialog med klienter, brugere,
interessenter etc. En klassisk måde at styre hvilke
elementer der skal starte hvornår, samt hvem der
gør hvad etc., er via et Gant-kort:
GruppeopGave 4.1:
Søg online:
Find et par eksempler på Gant-kort.
Kan du forstå parametrene i dtm?
Giver det mening? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvordan kan tdsforbrug og udgifer styres?
Dansk English
Another model could look like this (for the sake of
making an ideal example I've added some typical
problems for a social media strategy):
Group task 3.4:
Draw your own risk-model. Search online and fnd
inspiraton from other models. Give the model a
cool name, especially acronyms seem to be very
popular (Like Consequences Of Risks = the COR-
model, which is something I just made up). You
must include a logical and visual way to make the
user of the model capable of understanding and
assessing how stakeholders and risks can be seen
in relaton to each other, on a kind of critcal scale.
4. tHe time Frame oF tHe project
The tme frame of a project marks the beginning
of the project tll it ends. During that process
there can be several goals (milestones), that need
to be setled before you can move on. But some-
tmes a project can be more losely defned by an
objectve, and within a certain tme frame you
need to work towards a soluton and/or a product
in cooperaton with clients, users, stakeholders
etc. A conventnal way to manage your project’s
tme frame, i.e. what needs to start when, who
does what etc., is via the use of a Gant chart:
Group task 4.1:
Search online:
Find a couple of examples of Gant charts.
Can you understand the parameters in them?
Does it make sense? Why/why not?
How can tme and expenses be managed?
Udskifning i prioriteter
for kampagnen,
feksibel planlægning
pga. brugeradfærd.
Sygdom i gruppen
(inklusiv barn syg)
Budget nedskæring
Facebook vil blive
et betalingssite
Lav
KONSEKVENS
Høj
L
a
v
S
A
N
D
S
Y
N
L
I
G
H
E
D
H
ø
j
New priorites in the
campaign process,
fexible planning due
to user actvites.
Illness in the group
(including children)
Budget cutbacks
Facebook turns
into a payment site
Low
CONSEQUENCE
High
L
o
w
P
R
O
B
A
B
I
L
I
T
Y
H
i
g
h
4
Dansk English
5. projektparadigmer og Faser
En Gant-model er bare en oversigt over elemen-
terne og tden i et projekt, men selv denne model
skal justeres efer det projektparadigme, man
arbejder med. Dvs. hvordan udvikler du projektet
i forhold tl td (varighed), kvalitet og ressourcer:
Typiske projektparadaradigmer:
▪ Vandfaldsparadigmet baserer sig primært på at
projektet bevæger sig lineært fremad, med få
eller ingen skridt tlbage for at ændre i proces-
sen (dvs. få eller ingen iteratoner). Man skal
have megen briefng, dokumentere grundigt
samt have klaret vigtge milepæle, før man kan
fortsæte fra fase tl fase.
▪ Prototyping. I modsætning tl vandfaldsmodel-
len kan hvert trin i prototyping gennemgå fere
skridt (dvs. fere iteratoner), indtl man har det
ønkede resultat, f.eks. i samarbejdet med klien-
ten, i brugertests, i researchmængden etc. Evt.
dokumentaton udvikles løbende. Prototyping
er typisk udvikling af et produkt (prototype) via
mange tests og undersøgelser. Vandfaldspara-
digmet vil i denne sammenhæng være mere
bundet op på mange grundlæggende undersø-
gelser fra begyndelsen af projektet (altså tung
dokumentaton forud for resten af processen).
▪ Udforskende udvikling er en endnu mere åben
tlgang tl processen i et projekt, hvor udvik-
ling og undersøgelser konstant understøter
hinanden, og hvor alle disse elementer skal
munde ud i en løsning/et design. I denne sam-
menhæng er der ikke så megen informaton fra
begyndelsen af projektet, og der skal løbende
fndes og dokumenteres en del. Igen, det er i
kontrast tl vandfaldsparadigmet, men også del-
vist tl prototyping, der må siges også at skulle
have en vis grad af informatoner/briefng fra
starten af. Forestl dig en skala fra a) megen
briefng og bestemte ønsker fra klienten, tl en
situaton hvor b) klienten overlader meget tl
dig og hvor resultatet skal fndes ud af løbende
research. Sådan en skala kan ses som a) vand-
faldsparadigme, hvor b) vil være i feltet mellem
prototyping og udforskende udvikling.
▪ Agile metoder (se nedenfor):
GruppeopGave 5.1:
Undersøg agile metoder og SCRUM:
htp://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM
Hvad er en agil udviklingsmetode?
Hvad er SCRUM?
5. project paradigms and pHases
A Gant chart is just an overview of tme and ele-
ments in a project. The important thing is to work
with the relevant project paradigm, i.e. how you
develop the project in relaton to the task and its
tme, quality and resources:
Typical project paradigms:
▪ The waterfall paradigm is based primarely on
a linear process with few or no steps back to
change things in the process (i.e. few or no
iteratons). Yo need a lot of briefng, to docu-
ment thoroughly and manage each milestone
completely, before you can move on from one
phase to another.
▪ Prototyping can, as contrast to the waterfall
paradigm, go through several steps (i.e. more
iteratons) untll you have the desired result, for
example via cooperaton with clients, in user
tests, in research etc. Documentaton is devel-
oped constantly. Prototyping is typically used
in developing a product (a prototype) through
tests and research. Seen in this context, the
waterfall paradigm will reqire a lot of funda-
mental research fndings in the inital phase (a
large quanttatve/qualitatve and valid docu-
mentaton before the rest of the process).
▪ Exploratve development is an even more open
approach to the process in a project; develop-
ment and research are supportng each other
constantly, and all results end up in a fnal
design. In this context there isn’t a lot of infor-
maton from the beginning of the project, and
there must be a constant development based
on research and valid documetaton. Again, it’s
a contrast to the waterfall paradigm, but also
to prototyping, which also requires some infor-
maton/briefng from very ealy on. Imagine a
scale that spans from a) where there are a lot
of briefng and specifc wishes from the client,
to b) where the client leaves a lot to you to fnd
out and where the results stem from ongoing
research. A scale like that can be seen as a) the
waterfall paradigm, to b) as the feld between
prototyping and exploratve development.
▪ Agile methods (see below):
Group task 5.1:
Explore agile methods and SCRUM:
htp://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM
What is an agile method of development?
What is SCRUM?
5
Dansk English
eksempel: konventi onelt projektforløb
1: foranalyse
▪ Teamroller, indledende projektetablering.
▪ Klientmøde (løbende proces).
▪ Vurder brug af projektstl (paradigme).
▪ Formål, mål, milepæle: projektbeskrivelse.
▪ Interessentanalyse (inkl. konkurrentanalyse)
▪ Indledende produkt- og markedsanalyse.
▪ Risikovurdering/-analyse.
▪ Økonomiske aspekter, budget, tdsramme etc.
2: Undersøgelse
▪ Teamet etableres endeligt/roller.
▪ Kontrakt med klient.
(Her har man allerede kontrakt og betaling for
foranalysen. Den nye kundekontrakt reter sig
mod det videre arbejde.)
▪ Planlægning: Gant diagram.
▪ Målgruppeanalyse og markedsanalyse.
Kvalitatv og/eller kvanttatv.
▪ Analyse af lignende websites og tests
af det nuværende design, klienten evt. har.
▪ Kortlægning af interessenters behov.
▪ Persona og brugerscenario (repræsentatvt).
▪ Valg af positonering (positoneringskort)
▪ Skal brandet udvikles fra bunden?
Eller skal brandet analyseres og kortlægges?
▪ Idé- og konceptudvikling. Creatve phase.
▪ Klart budskab og appelstrategi.
▪ Markedsføringsplan og mediestrategi.

3: Design
▪ Udførelse af tests.
▪ Tilpas visuelt design.
▪ Grafsk designmanual tl kunden?
Brugermanual?
4: Realisering
▪ Små tests, færdiggørelse, overdragelse:
Implementering
▪ Ansvar for evt. fremtdig drif
(skulle gerne være afgjort via kontrakt,
men der kan være tale om support?).
▪ Evaluering og afslutning af projekt.
Få feedback fra kunden.
Evaluer arbejdsprocessen i teamet.
an example: conventual project process
1: Pre-analysis
▪ Team roles, initate project establisment.
▪ Client meetng (ongoing process).
▪ Asess project style (paradigm).
▪ Purpose, goals, milestones: project descripton.
▪ Stakeholder analysis (+ compettor analysis)
▪ Inital product- og market analysis.
▪ Risk analysis/assessment.
▪ Economic aspects, budget, tme etc.
2: Research
▪ Team is fnally established.
▪ Contract with client.
(At this point you have a contract/been paid
for the pre-analysis. The new client contract is
about the future work of the project.)
▪ Planning: Gant diagram.
▪ Target group analysis and market analysis.
Qualitatve and/or quanttatve.
▪ Analysis of similar product websites and tests
of the design, which perhaps is in current use.
▪ Mapping of the needs of stakeholders.
▪ Persona and user scenario (representatve).
▪ Select positoning (perceptual map)
▪ Must the brand be developed from scratch?
Or must the brand be analysed and mapped?
▪ Idea-/concept development. Creatve phase.
▪ Clear message and strategy of appeal.
▪ Marketng plan, media strategy.
3: Design
▪ Conduct tests.
▪ Adjust visual design.
▪ Graphic design manual for the client?
User manual for the system?
4: Completon
▪ Small adjustment tests, completon,
hand over the product: Implementaton.
▪ Responsibilites for the future maintenance
(should be setled already by the contract, but
there might be some support agreements?).
▪ Evaluaton and project closure.
Get sfeedback from your customer.
Evaluate the work process in the team.
6
Dansk English
6. praktisk WorksHop
Vi har nu set på projektparadigmerne. Lad os så
sæte det hele sammen i en logisk rækkefølge ved
at se på de typiske faser i et projektorløb.
GruppeopGave 7.1:
I skal forestlle jer, at I skal udvikle en hjemmeside
for butkskæden „Grønne Drømme“, der sælger
økologisk frugt og grønt. Da de bare var en lille
butk, var det hele enkelt og ligetl: De lokale
kunder elskede butkken, den gode stemning og
ejeren, der selv dyrkede varerne og stod i butk-
ken. Nu har butkken fået vokseværk, og den er
nu blevet tl en kæde på fre butkker i Storkøben-
havn. Ejeren har endda fat i kunder længere væk,
og hun (ejeren) sender ofe varer tl provinsen,
især andre forretninger (B2B). Men det foregår
på en lidt gammeldags og tdskrævende facon, da
hun skal tjecke mails for ordrer. Hun vil nu gerne
have en ny strategisk forretningsenhed (SBU): en
webshop der markedsfører en økologisk vare-
ekspress samt laver lister og registerer/opreter
kundekont for kunderne, der så kan få tlsendt
varer. I skal som designere stå for projektet. I skal
vælge projektparadigme og begrunde jeres valg.
I er velkomne tl at prøve fx SCRUM eller den
udforskende udvikling i stedet for vandfaldsmo-
dellen. Udviklingsmetoden skal også passe tl jeres
gruppes temperament og de roller, I har.
I skal ikke lave et fuldstændigt færdigt projekt, for
det kræver mere data og td, men skriv nogle ideer
ned tl hvordan I ville løse opgaven. Lav et visuelt
forslag tl, hvordan projektaserne kunne se ud.
6. practical WorksHop
We have now worked with the project paradigms.
Now we'll take a look at an example of a logic use
of a project's must typical phases.
Group task 7.1:
Imagine that you have been asked to develop a
website for the chain store “Green Dreams.” It
sells organic vegetables and fruit. When it was just
a small shop it was uncomlicated: the locals loved
the shop and the good atmosphere. The owner
was growing and harvestng the goods herself,
and also selling them personally in the shop. Now
it's a bigger chain with four shops in the Copen-
hagen area. The owner has even contact with
customers as far away as small towns all around
in Denmark, mainly small organic shops (B2B).
But everything is stll done in an oldfashioned
way, which takes tme. For example, the owner
tjecks emails for orders. Now the owner wants
a fully implemented new strategic business unit:
A webshop to market an organic food express,
that enables customers to create accounts and
to order goods. As designers you are in charge of
the project. Choose a relevant project paradigm
in relaton to the customer and the media product
to be designed. You can use SCRUM or any other
paradigm—as long as it suits the challenge and
the group’s working preference.

You are not asked to create a complete project
(we have too little data and time for that), but
write down some ideas on how you would solve
the challenge. Make a visual map of the phases.
7
Dansk English
litteratur
Anne Mete Busch (red.), David Engelby,
Gunhild Andersen og Torben Larsen (2011):
Kommunikaton i Multmediedesign.
Hans Reitzels Forlag
Fischer & Oosterbaan (2011):
Digital Media Management.
Nyt Teknisk Forlag.
Atrup & Olsson (2008):
Power i projekter og porteføljer.
Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.
Tonnquist & Hørlück (2009):
Project Management – a complete guide.
Academica
li nks ti l scrum:
htp://www.scrumalliance.org/
htp://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM
si mpel onli ne projektstyri nG:
www.trello.com
literature
Fischer & Oosterbaan (2011):
Digital Multmedia Management.
Nyt Teknisk Forlag.
Tonnquist & Hørlück (2009):
Project Management – a complete guide.
Academica
li nks to scrum:
htp://www.scrumalliance.org/
htp://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM
si mple onli ne project manaGement:
www.trello.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->